Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

 • Author
  wira484

 • View
  224

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  1/50

  MATEMATIK

  KERTAS 2

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  2/50

    ATE ATIK UPSR

  Cemerlang Kertas

  KA + RA + MR + MU + LP + TC +SKLP/J

  Kemahiran Asas (KA)

    ahir / menguasai

  Operasi Yang 4 (TTDB)

    enukar Uni ( U)

    ahir / !aham penukaran

  uni sukaan pan"ang#

  im$angan $era# isipa%u

  &e&air# "am'

    em$a&a ra"ah ( R)

  Beh menenukan

  makuma# uni # $a&a

  sengga'

  Rumus Asas (RA)

  !aham rumus seiap

  kemahiran'

  *angkah Pengiraan (*P)

  +ekap men,usun

  makuma %an pengiraan

  epa'

  Ti%ak &uai (T+)

    en,ain saan -

  mengira %engan $eu'

   Semak Kem$ai *angkah 

  Pengiraan / "a.apan '

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  3/50

  +IRI+IRI SOA*A0

  KERTAS 1 UPSR

  SR S2 S*

  PERI ETE

  R

  PERATUS

  TI BA03A0 BERAT

  UKURA0 PA02A03

    ASA - AKTU

  A03

  PURATA

  OPERASI YA03 E PAT

  OPERASI

  BER+A PUR

  PERPU*U5A0

  PE+A5A0

  BU0DAR

  0O BO

  R

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  4/50

  +IRI+IRI SOA*A0

  KERTAS 1 UPSR

  +K1

  SS SD ST

  6 SOA*A0

  OPERASI

  TTDB

  SOA*A0

  +O03AK

  2AAPA0

  BETU*

  SA5A2A

  78 SOA*A0

  TOPIK POPU*AR

   SOA*A0

  UDA5

  ADA 2A*A0

  KER2A 

  KIRAA0

  *E03KAP

  2AAPA0

  TEPAT 2AAPA0

  *E03KAP U0IT

  P' ASA*A5

  *EBI5 1

  OPERASI

  SETIAP *A03KA5

  ADA ARKA5

  6 SOA*A0

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  5/50

  SS

  PETUA +E ER*A03

  ATE ATIK KERTAS 1

  UPSR

  0O BO

  R

  PE+A5A0

  0I*AI TE PAT / DI3IT

  TU*IS D*

  A03KA

  TU*IS D*

  PERKATAA0

  BU0DAR

  TUKAR

  PERPU*U5A0

  TUKAR PERATUS

  PE+A5A0

  SETARA

  PER UDA5 /

  RI03KAS

  RUA03

  +IRI+IRI PEPE2A*

  0A A PEPE2A*

  PERPU*U5A0

  0I*AI

  TE PAT

  OPERASI

  TTDB

  SUKATA

  0 (TIUP)

    E0UKAR

  U0IT

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  6/50

  PETUA +E ER*A03

  ATE ATIK

  KERTAS 1 UPSR

  SD

  Saan ekanis / asaah

  Asas

  Saan Ke9ahaman Knsep - Operasi

  Rangkum semua Ta"uk Ke&uai 3ra9

    esi A%a 2aan

  Ker"a

  2a.apan Peru

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  7/50

  ST

  PETUA +E ER*A03

  ATE ATIK KERTAS 1 UPSR

    ASA -AKTU

  A03

  TE PO5 ASA

  KA*E0DAR

    E02U *A5

  KIRA BI*

  RUA03

  PERI ETER

  PURATA -

  PERATUS

  KIRA KUA0TITI

  ATAU

  BI*A03A0

  1 *APIS

  PE0YE*ESAIA0

  3U0A 1

  OPERASI

  PER*U ADA

  2A*A0 KER2A

  SUKATA

  0 (TIUP)

    E0UKAR

  U0IT

    E BA+A

  SE033AT

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  8/50

  Soalan-soalan 1 markah

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  9/50

  1. Nyatakan nilai tempat bagi angka 2

  dalam nombor 76 259. (1 markah)

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  10/50

  1. Nyatakan nilai tempat bagi angka 2

  dalam nombor 76 259. (1 markah)

  MURID !" MURID #" MURID $"

  2%% rat&' 2 rat&'% 1 1

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  11/50

  2. #&ndarkan *+ 572 kepada p&l&, rib&

  yang terdekat. (1 markah)

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  12/50

  2. #&ndarkan *+ 572 kepada p&l&, rib&

  yang terdekat. (1markah

  )

  MURID !" MURID #"

  *% %%% -% %%%% 1

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  13/50

  *. 1* %59 27-6 . (1 markah)

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  14/50

  *. 1* %59 27-6 . (1 markah)

  1

  1* %59

   –   2 7-6

  1% *1*1* %59

   –   2 7-6

  1% *1*

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  15/50

  -. 1%+  -% (1 markah) 

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  16/50

  -. 1%+  -% (1 markah) 

  Z

  MURID ‘A’ MURID ‘B’ MURID ‘C’

  1

  4320

  108

  × 40

  4320

  108

  × 40

  000

    + 432

  4320

  1

  1

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  17/50

  5. /&karkan kepada nombor ber0amp&r. (1 markah)7

   4

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  18/50

   3

   41

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  19/50

  Soalan-soalan 2 markah

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  20/50

  6. +  = (2 markah) 1

   4

   2

   3

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  21/50

  6. +  = (2 markah) 1

   4

   2

   3

  $. +  = 1

   4

   2

   3

   10

   12

   8

   12

   3

   12

  + =

  + =

  !. +  = 1

   4

   2

   3

   3

   7

  #. +  = 1

   4

   2

   3

   8

   12

   3

   12

   11

   12

  ×O

  1 1

  1 0

  ×

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  22/50

  7. %.52 5 (2 markah)

   

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  23/50

  0.104

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  24/50

  +. 65 - 7 (2 markah) 

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  25/50

  +. 65 - 7 (2 markah) 

  MURID !" MURID #"

  65

  -

  61

  61

  7

  -27

  -

  7

  2+

  65

  2+

  *7

   1

  %  1

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  26/50

  9. /&karkan kepada perat&'. (2 markah) *

   -

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  27/50

  9. /&karkan kepada perat&'. (2 markah) *

   -

  $. 75 3

   *

   -

   *%%

   -

  3 = 75 3!. ×  1%% 3 =

  75

   1%%

   *

   -

  75 3#. × .25

  × 25

    1 1

   1 1

  %

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  28/50

  1%. $arikan nilai daripada RM27%. (2 markah) 2

   5

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  29/50

  = = 2 X RM270

    5

  = RM540

  5

  = RM108

   1

   1

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  30/50

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  31/50

  11. Ra4a, 1 men&n4&kkan 'eb&a, b&latan yang diba,agi

  kepada lapan ba,agian yang 'ama be'ar. /&li'kan

   pe0a,an daripada 'el&r&, b&latan yang mer&pakan

  kaa'an berlorek. #erikan 4aapan dalam bent&k

  term&da,.

  (2 markah)RAJAH 1

  -

   +!. = =

  1

  2

  2

  -

   1

   1

  2

  -

  -

   +#. =

  10×

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  32/50

  12. Ra4a, 2 terdiri daripada petakpetak 'egiempat 'ama yang

   beri'i 1 0m. ada ra4a, it& l&ki'kan 'eb&a, 'egiempat tepat

  yang ber&k&ran - 0m pan4ang dan * 0m lebar.

  (2 markah)

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  33/50

  12. Ra4a, 2 terdiri daripada petakpetak 'egiempat 'ama yang

   beri'i 1 0m. ada ra4a, it& l&ki'kan 'eb&a, 'egiempat tepat

  yang ber&k&ran - 0m pan4ang dan * 0m lebar.

  (2 markah)

  !

  $

  #

  2

  %%

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  34/50

  13. H!"n#kan 1.$ k# % 1.74 k#.

    &'a!akan (a)a*an +alam # . ,2 markah

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  35/50

  1*. 8it&ngkan 1.9 kg 1.7- kg.

    Nyatakan 4aapan dalam g. (2 markah)

  MURID !" MURID #"

  1.9 kg

  1.7- kg

  %.16 kg 16% g

  19%% g

  17-% g

  16% g

   1  1

   1

   1

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  36/50

  RAJAH 3

  12

  6

  9 3

  1

  2

  1-. Ra4a, * men&n4&kkan akt& $indy tiba &nt&k menyak'ikan

    'at& pert&n4&kan. ert&n4&kan it& berm&la dalam

    ma'a 4am lagi. #ilaka, akt& pert&n4&kan

  it& berm&la (2 markah)

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  37/50

  + 4am 15 minit

  : *% minit

  + 4am -5 minit  +.-5 +.15

  *% minit2

  2

  1

  1

  !.#.

  $.

  D.

  +.-5

  RAJAH 3

  12

  6

  9 3

  1

  2

  1-. Ra4a, * men&n4&kkan akt& $indy tiba &nt&k menyak'ikan

    'at& pert&n4&kan. ert&n4&kan it& berm&la dalam

    ma'a 4am lagi. #ilaka, akt& pert&n4&kan

  it& berm&la (2 markah)

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  38/50

  15. Dalam Ra4a, - ;R< dan

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  39/50

  !.

  $.

  26 0m

  5 0m9 0m

  : 12 0m

  26 0m

  #.

  0m

  5

  *

  *

  *

  -

  -  : -

  26 %

   1

   1

   1

   1

  15. Dalam Ra4a, - ;R< dan

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  40/50

  Soalan-soalan 3 markah

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  41/50

  16. 8it&ngkan %.7 ℓ : 25% m ℓ .

    Nyatakan 4aapan dalam m ℓ.

  (* marka,)

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  42/50

  16. 8it&ngkan %.7 ℓ : 25% m ℓ .

    Nyatakan 4aapan dalam m ℓ.

  (* marka,)

  7%% mℓ 

    : 25% mℓ 

  95% mℓ 

  !. #. %.7 >

    : %.25% >

  %.95% >

  %.95% > 95% m>.

  1 1

   1

  1

   1

   1

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  43/50

  !lat/&li'

  8arga

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  44/50

  !lat/&li'

  8arga

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  45/50

  1+. 95 0m reben diperl&kan &nt&k mengikat 1 b&ngk&'an.

    #erapaka, 4&mla, pan4angdalam m reben yang

  diperl&kan &nt&k mengikat 6 b&ngk&'an yang

  'ama '[email protected]  (* markah)

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  46/50

  1+. 95 0m reben diperl&kan &nt&k mengikat 1 b&ngk&'an.

    #erapaka, 4&mla, pan4angdalam m reben yang diperl&kan &nt&k 

    mengikat 6 b&ngk&'an yang 'ama '[email protected]

    (* markah)

  $.!.

  %.95 m 6

  5.7% m

  #.

  95 0m 6

  57% 0m

  %.95 m 6

  %.57% m

  1

   1

   1

  %1%

  11

  %

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  47/50

  19. Ib& Aina mengg&nakan daripada 2 kg g&la &nt&k memb&at kek 

    #erapa banyakka, g&la yang ib& Aina g&nakan &nt&k memb&at

  kek it& #erikan 4aapan dalam g.(* markah)

   1

   -

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  48/50

  = 1 & 2000'

    4

  = 2000'

    4

  = #00'

  1

  1

  1

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  49/50

  2%. !,mad #ala dan $,ong meng&mp&l tin terpakai.

  &rata bilangan tin yang dik&mp&l ole, * orang it& iala, 16.

  !,mad dan $,ong ma'ing ma'ing meng&mp&l 9 dan 17 tin.

    #erapaka, bilangan tin yang dik&mp&l ole, #ala.

  (* markah)

  !, d l d $, l i k i bil

 • 8/18/2019 Seminar Matematik Upsr - Kertas 2

  50/50

  2%. !,mad #ala dan $,ong meng&mp&l tin terpakai. &rata bilangan

  tin yang dik&mp&l ole, * orang it& iala, 16. !,mad dan $,ong

  ma'ing ma'ing meng&mp&l 9 dan 17 tin.

    #erapaka, bilangan tin yang dik&mp&l ole, #ala.(* markah)

  16× *

  -+

  !.

  #.

  9

  + 17

  26

  -+- 26

  22

  16

  × *

  -+

  9+ 17

  26

  -+

  + 267-

  1  %

   %

  1

   1

   1