of 31 /31
www.adrvest.ro www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro SEMINAR DE INFORMARE Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritatea de investiții 2.2 – IMM, apelul 2 Anexe la cererea de finanțare

SEMINAR DE INFORMARE · 2019-10-31 · | facebook.com/inforegio.ro SEMINAR DE INFORMARE Axa prioritară 2-Îmbunătăţireacompetitivităţii întreprinderilor mici

 • Upload
  others

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SEMINAR DE INFORMARE · 2019-10-31 · | facebook.com/inforegio.ro SEMINAR DE INFORMARE Axa...

Page 1: SEMINAR DE INFORMARE · 2019-10-31 ·  | facebook.com/inforegio.ro SEMINAR DE INFORMARE Axa prioritară 2-Îmbunătăţireacompetitivităţii întreprinderilor mici

www.adrvest.ro

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

SEMINAR DE INFORMARE

Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţiiîntreprinderilor mici şi mijlocii

Prioritatea de investiții 2.2 – IMM, apelul 2

Anexe la cererea de finanțare

Page 2: SEMINAR DE INFORMARE · 2019-10-31 ·  | facebook.com/inforegio.ro SEMINAR DE INFORMARE Axa prioritară 2-Îmbunătăţireacompetitivităţii întreprinderilor mici

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

1. Anexe la depunerea cererii de finanțare

Page 3: SEMINAR DE INFORMARE · 2019-10-31 ·  | facebook.com/inforegio.ro SEMINAR DE INFORMARE Axa prioritară 2-Îmbunătăţireacompetitivităţii întreprinderilor mici

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Anexe la depunerea proiectului

1. Actul de identificare a reprezentantului legal alsolicitantului

2. Mandatul special/ împuternicire specială pentrusemnarea (digitală) a anumitor documente din cererea definanțare (dacă este cazul)

Persoana împuternicită nu poate semna cererea definanțare la depunerea în MySMIS și nici declarațiiledate în nume propriu de către reprezentantul legal alsolicitantului

Page 4: SEMINAR DE INFORMARE · 2019-10-31 ·  | facebook.com/inforegio.ro SEMINAR DE INFORMARE Axa prioritară 2-Îmbunătăţireacompetitivităţii întreprinderilor mici

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Anexe la depunerea proiectului

Pentru cetățenii străini nerezidenti:

• Se va anexa şi certificarea aplicaţiei completată şisemnată olograf de către reprezentantul legal străinnerezident, precum şi declaraţiile în nume propriu.

• Toate declarațiile în nume propriu trebuie să fieîntocmite și semnate electronic de cătrereprezentantul legal și apoi, în vederea încărcării înMySMIS, inclusiv de persoana împuternicită (doaraceasta putându-se identifica electronic înaplicație).

Page 5: SEMINAR DE INFORMARE · 2019-10-31 ·  | facebook.com/inforegio.ro SEMINAR DE INFORMARE Axa prioritară 2-Îmbunătăţireacompetitivităţii întreprinderilor mici

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Anexe la depunerea proiectului

3. Documentele statutare: act constitutiv, contract desocietate, statut, în formă consolidată

• Informațiile trebuie să corespundă cu informațiile dinCertificatul constatator ORC

• Se vor depune în formă consolidată (actualizată)

Page 6: SEMINAR DE INFORMARE · 2019-10-31 ·  | facebook.com/inforegio.ro SEMINAR DE INFORMARE Axa prioritară 2-Îmbunătăţireacompetitivităţii întreprinderilor mici

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

4. Certificatul constatator emis de Oficiul RegistruluiComerţului, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de datadepunerii cererii de finanțare

Anexe la depunerea proiectului

• Se acceptă și certificatele emise prin serviciul onlineInfoCert.

• Este necesară actualizarea în Certificatul constatatora informatiilor din contractele de comodat/ închiriere(numar, durată etc.)

• Adresa sediului firmei din certificatul constatatortrebuie să coincidă cu cea din actul constitutivactualizat

Page 7: SEMINAR DE INFORMARE · 2019-10-31 ·  | facebook.com/inforegio.ro SEMINAR DE INFORMARE Axa prioritară 2-Îmbunătăţireacompetitivităţii întreprinderilor mici

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

5. Declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilorce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțaredin instrumente structurale (conform modelului standard dinAnexa 1.4. la ghidul specific)

• TVA poate fi considerată eligibilă doar dacă estenerecuperabilă, potrivit legii.

• Data depunerii proiectului menționată în Declarațietrebuie să fie corectă, iar tabelul cu achiziții secompletează doar dacă TVA este eligibil

Anexe la depunerea proiectului

Page 8: SEMINAR DE INFORMARE · 2019-10-31 ·  | facebook.com/inforegio.ro SEMINAR DE INFORMARE Axa prioritară 2-Îmbunătăţireacompetitivităţii întreprinderilor mici

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

6. Declarația de eligibilitate (modelul standard aplicabil ladepunerea cererii de finanțare, în Anexa 1.1).

Anexe la depunerea proiectului

Valoarea procentuală a contribuției proprii dindeclarația de eligibilitate trebuie corelată cu cea dincererea de finanțare

Page 9: SEMINAR DE INFORMARE · 2019-10-31 ·  | facebook.com/inforegio.ro SEMINAR DE INFORMARE Axa prioritară 2-Îmbunătăţireacompetitivităţii întreprinderilor mici

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

7. Declarația privind încadrarea în categoria IMM și, dacăeste cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate(model standard în Anexa 1.3 la prezentul ghid)

Numărul mediu de salariați/ activele totale din cadrulDeclarației privind încadrarea în categoria IMM trebuiecorelat cu informațiile din situațiile financiare sicertificatul constatator

Anexe la depunerea proiectului

Page 10: SEMINAR DE INFORMARE · 2019-10-31 ·  | facebook.com/inforegio.ro SEMINAR DE INFORMARE Axa prioritară 2-Îmbunătăţireacompetitivităţii întreprinderilor mici

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

8. Declarația de angajament (model standard în Anexa 1.2 la prezentul ghid)

Anexe la depunerea proiectului

Sumele incluse în Declaraţia de angajament trebuie să fie corelate cu cele din bugetul proiectului

Page 11: SEMINAR DE INFORMARE · 2019-10-31 ·  | facebook.com/inforegio.ro SEMINAR DE INFORMARE Axa prioritară 2-Îmbunătăţireacompetitivităţii întreprinderilor mici

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

9. Situaţiile financiare anuale ale solicitantului, aferenteexercițiului financiar anterior depunerii cererii de finanțare,aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor:

• Bilanţul prescurtat (Formular 10)/ Contul de profit şipierdere (Formular 20)/ Datele informative (Formular30)/ Situația activelor imobilizate (Formular 40)/ Noteleexplicative la situațiile financiare

Anexe la depunerea proiectului

• Situațiile financiare trebuie anexate în integralitate, fără paginilipsă, să fie semnate de persoanele responsabile, să aibăselectat corect tipul întreprinderii

• În cazul societăților cu mai mulți asociați, Hotărârea AGA princare se aprobă situațiile financiare anuale trebuie semnată detoți asociații

Page 12: SEMINAR DE INFORMARE · 2019-10-31 ·  | facebook.com/inforegio.ro SEMINAR DE INFORMARE Axa prioritară 2-Îmbunătăţireacompetitivităţii întreprinderilor mici

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Anexe la depunerea proiectului

10. Situaţiile financiare anuale ale entităților identificate caîntreprinderi partenere și/sau legate cu solicitantul, conformDeclarației privind încadrarea în categoria IMM, aferenteexercițiului financiar anterior depunerii cererii de finanțare,dacă este cazul

• Bilanţul prescurtat (Formular 10)

• Contul de profit şi pierdere (Formular 20)

• Datele informative (Formular 30)

Page 13: SEMINAR DE INFORMARE · 2019-10-31 ·  | facebook.com/inforegio.ro SEMINAR DE INFORMARE Axa prioritară 2-Îmbunătăţireacompetitivităţii întreprinderilor mici

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

11. Documentele privind dreptul solicitantului asupraimobilului (teren și/sau clădiri)

Anexe la depunerea proiectului

• Lucrări de construcții cu autorizație de construire:• Contract de vânzare-cumpărare/

concesiune/ superficie; Autorizație deConstruire, proces verbal de recepție laterminarea lucrărilor, etc

• Extras de carte funciară din care sărezulte intabularea, precum și încheierea,emis cu maxim 30 de zile înainteadepunerii

• Tabel centralizator cu numerelorcadastrale și suprafețele aferente

• Plan de amplasament vizat de OCPI

• Plan de situație propus pentru realizareainvestiției, elaborat de proiectant

Imobilul trebuie să fie liber de sarcinisau interdicții (nu se acceptăipoteca), nu face obiectul litigilor/revendicărilor

Este obligatorie atașarea atât aextrasului CF, cât și a documentelorcare dovedesc dreptul real asupraimobilului în baza căruia s-a făcutintabularea

Page 14: SEMINAR DE INFORMARE · 2019-10-31 ·  | facebook.com/inforegio.ro SEMINAR DE INFORMARE Axa prioritară 2-Îmbunătăţireacompetitivităţii întreprinderilor mici

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

11. Documentele privind dreptul solicitantului asupraimobilului (teren și/sau clădiri)

Anexe la depunerea proiectului

• Lucrări de construcții cu autorizatie de construire :

• În cazul în care, la depunerea cererii de finanțare s-a prezentatextras CF cu înscriere provizorie a dreptului de proprietate, seva prezenta extrasul din care să rezulte înscrierea definitivă adreptului respectiv, cel mai târziu în termenul maxim de 30 dezile calendaristice de la data primirii notificării privinddemararea etapei precontractuale - acest aspect este valabilexclusiv pentru dreptul de proprietate

Page 15: SEMINAR DE INFORMARE · 2019-10-31 ·  | facebook.com/inforegio.ro SEMINAR DE INFORMARE Axa prioritară 2-Îmbunătăţireacompetitivităţii întreprinderilor mici

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

11. Documentele privind dreptul solicitantului asupraimobilului (teren și/sau clădiri)

Anexe la depunerea proiectului

• Dotări și construcții fără autorizatie de construire :• Contract de vânzare-cumpărare

• Contract de superficie

• Contract de concesiune

• Autorizație de Construire, proces verbal de recepție la terminarealucrărilor

• Contract de închiriere

• Contract de uzufruct

• Contract de comodat

Page 16: SEMINAR DE INFORMARE · 2019-10-31 ·  | facebook.com/inforegio.ro SEMINAR DE INFORMARE Axa prioritară 2-Îmbunătăţireacompetitivităţii întreprinderilor mici

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Anexe la depunerea proiectului

• Documentele care atestă dreptul real sau de folosințăasupra imobilului trebuie să fie anexate în formăautentică, doar dacă normele legale impun încheierealor în formă autentică (de ex: contractul de superficieautentificat la notar și înscris în extrasul de CF)

• Contractele trebuie să fie în vigoare la data depuneriicererii de finanțare

• Contractul de subînchiriere poate fi acceptat, dacă încontractul de închiriere se prevede această posibilitate

Page 17: SEMINAR DE INFORMARE · 2019-10-31 ·  | facebook.com/inforegio.ro SEMINAR DE INFORMARE Axa prioritară 2-Îmbunătăţireacompetitivităţii întreprinderilor mici

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Anexe la depunerea proiectului

• Durata contractelor de comodat/ închiriere trebuie săacopere în totalitate perioada de 3 ani după finalizareaimplementării proiectului

• Informațiile din documentele de proprietate trebuie corelatecu cele din cererea de finanțare, certificatul constatator etc.

• Actele adiționale la contractele de comodat sau de închirieretrebuie să fie semnate și ștampilate de către părțileimplicate, să fie datate, să aibă număr de înregistrare,conform prevederilor legale

• Orice modificare la contractul de comodat/ închiriere se faceprin act adițional.

Page 18: SEMINAR DE INFORMARE · 2019-10-31 ·  | facebook.com/inforegio.ro SEMINAR DE INFORMARE Axa prioritară 2-Îmbunătăţireacompetitivităţii întreprinderilor mici

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

12. Certificatul de urbanism, în termen de valabilitate, emisîn scopul autorizării lucrărilor prevăzute în proiect, pentruproiecte care includ execuția de lucrări de construcții, care sesupun autorizării

Anexe la depunerea proiectului

• Adresa din Certificatul de urbanism trebuie săcorespundă cu cea din extrasul de carte funciară/cererea de finanțare

• Extrasul CF menționat în CU trebuie sa fie celanexat la cererea de finanțare

• Titularul certificatului trebuie sa fiemicroîntreprinderea

Page 19: SEMINAR DE INFORMARE · 2019-10-31 ·  | facebook.com/inforegio.ro SEMINAR DE INFORMARE Axa prioritară 2-Îmbunătăţireacompetitivităţii întreprinderilor mici

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

13. Plan de amplasare a echipamentelor/ utilajelorachiziționate prin proiect. Acest document poate fi elaborat desolicitant

Anexe la depunerea proiectului

• Planul trebuie să cuprindă toate echipamentele ceurmează a fi achiziționate, dar și cele existentedeja la locul de implementare. Planul trebuieelaborat la scară, să fie lizibil și inteligibil, săconțină o legendă, să aibă marcate accesele.

• Dacă locul de implementare este parte a uneiparcele mai mari, pe plan se va marca toatăparcela, cu evidențierea distinctă a locului deimplementare.

Page 20: SEMINAR DE INFORMARE · 2019-10-31 ·  | facebook.com/inforegio.ro SEMINAR DE INFORMARE Axa prioritară 2-Îmbunătăţireacompetitivităţii întreprinderilor mici

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

15. Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura deevaluare a impactului asupra mediului, sau Clasareanotificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului, înconformitate cu Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactuluianumitor proiecte publice şi private asupra mediului - pentruproiecte care includ execuția de lucrări de construcții care sesupun autorizării

Transmiterea Deciziei etapei de evaluare inițială nu esteacceptabilă

Anexe la depunerea proiectului

14. Adresa Primăriei care atestă că lucrările de intervențieprevăzute prin proiect nu se supun procedurii de autorizare aexecutării lucrărilor - pentru proiecte care includ execuția delucrări de construcții care nu se supun autorizării

Page 21: SEMINAR DE INFORMARE · 2019-10-31 ·  | facebook.com/inforegio.ro SEMINAR DE INFORMARE Axa prioritară 2-Îmbunătăţireacompetitivităţii întreprinderilor mici

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

16. (Pentru proiecte care includ execuția de lucrări deconstrucții, indiferent dacă se supun autorizării) - Devizulgeneral pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislațiaîn vigoare (dacă este cazul)

Anexe la depunerea proiectului

• Devizul general trebuie anexat inclusiv pentruproiecte cu lucrări care nu necesită autorizare

• Devizul general trebuie să fie completat (ca șidenumire a liniilor) conform HG nr. 907/2016

• Valorile din devizul general trebuie să fie corelate cucele din bugetul proiectului

Page 22: SEMINAR DE INFORMARE · 2019-10-31 ·  | facebook.com/inforegio.ro SEMINAR DE INFORMARE Axa prioritară 2-Îmbunătăţireacompetitivităţii întreprinderilor mici

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

17. Planul de afaceri (model recomandat în Anexa 1.5 laprezentul ghid), inclusiv Macheta – Analiza și previziuneafinanciară (model standard în Anexa 1.5.a. la prezentul ghid)

Anexe la depunerea proiectului

• Datele introduse în foaia de calcul ”Bilanț” din machetă trebuiesă corespundă cu informațiile din situațiile financiare aferenteanului fiscal anterior depunerii CF

• Valorile din machetă trebuie să fie corelate cu bugetul proiectului

• Macheta financiară trebuie să aibă calculele corecte, inclusiv lanivel de zecimale

• Din machetă trebuie să rezulte că solicitantul nu se încadreazăîn categoria întreprinderilor în dificultate, conform foii de calcul”Întreprinderi în dificultate”.

Page 23: SEMINAR DE INFORMARE · 2019-10-31 ·  | facebook.com/inforegio.ro SEMINAR DE INFORMARE Axa prioritară 2-Îmbunătăţireacompetitivităţii întreprinderilor mici

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

2. Anexe la cererea de finanțare în etapa precontractuală

Page 24: SEMINAR DE INFORMARE · 2019-10-31 ·  | facebook.com/inforegio.ro SEMINAR DE INFORMARE Axa prioritară 2-Îmbunătăţireacompetitivităţii întreprinderilor mici

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Anexe în etapa precontractuală

1. Pentru proiectele care includ execuția de lucrări deconstrucții ce se supun autorizării - Autorizaţia deconstruire, emisă pentru realizarea investiției

• Termenul de transmitere a autorizației de construireeste de 90 de zile calendaristice de la data demarăriietapei precontractuale

• IMM solicitantă trebuie să fie titulara autorizaţiei

• AC trebuie anexată chiar și în cazul în care lucrările deconstruire nu reprezintă cheltuieli eligibile

Page 25: SEMINAR DE INFORMARE · 2019-10-31 ·  | facebook.com/inforegio.ro SEMINAR DE INFORMARE Axa prioritară 2-Îmbunătăţireacompetitivităţii întreprinderilor mici

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Anexe în etapa precontractuală

2. Pentru proiectele care includ execuția de lucrări de construcțiicare se supun autorizării - Extras de carte funciară, emis cumaximum 30 de zile înaintea depunerii

3. Cele mai recente situații financiare anuale ale solicitantului,dacă sunt diferite de cele depuse deja la cererea de finanțare

4. Cele mai recente situații financiare anuale ale entitățiloridentificate ca întreprinderi partenere și/sau legate cusolicitantul, conform Declarației privind încadrarea în categoria IMM,dacă este cazul

Page 26: SEMINAR DE INFORMARE · 2019-10-31 ·  | facebook.com/inforegio.ro SEMINAR DE INFORMARE Axa prioritară 2-Îmbunătăţireacompetitivităţii întreprinderilor mici

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Anexe în etapa precontractuală

5. Declarația de eligibilitate (modelul aplicabil în etapa deprecontractare), în care se vor evidenția, printre altele,ajutoarele de minimis și de stat primite/ solicitate în perioadascursă de la depunerea cererii de finanțare

• În această etapă se va reverifica încadrarea finanțăriinerambursabile solicitate în plafonul de minimis (cursInforEuro valabil la data precontractării/ comunicataulterior de către AMPOR).

• In cazul in care este depasit plafonul de 200.000 euroca urmare a variatiei de curs, se va solicita diminuareafinantarii nerambursabile.

Page 27: SEMINAR DE INFORMARE · 2019-10-31 ·  | facebook.com/inforegio.ro SEMINAR DE INFORMARE Axa prioritară 2-Îmbunătăţireacompetitivităţii întreprinderilor mici

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Anexe în etapa precontractuală

6. Declarația de angajament actualizată

7. Declarația privind încadrarea în categoria IMM și, dacăeste cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate,actualizată

8. Certificatul constatator emis de Oficiul RegistruluiComerţului, cu cel mult 30 de zile înainte de depunere la OI

• În această etapă se vor verifica eventualele relații delegătură ale solicitantului si încadrarea în categoriaIMM.

Page 28: SEMINAR DE INFORMARE · 2019-10-31 ·  | facebook.com/inforegio.ro SEMINAR DE INFORMARE Axa prioritară 2-Îmbunătăţireacompetitivităţii întreprinderilor mici

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Anexe în etapa precontractuală

9. Certificatele de atestare fiscală, referitor la obligațiile deplată la bugetul local și bugetul de stat, din care să reiasă căsolicitantul și-a achitat obligaţiile de plată nete către bugetul destat și respectiv bugetul local, în ultimul an calendaristic/ înultimele 6 luni, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare

10. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului

11. Declaraţia reprezentantului legal prin care se certificăfaptul că, pe parcursul procesului de evaluare şi selecţieau fost/ nu au fost înregistrate modificări asupra unora saua tuturor documentelor depuse la cererea de finanţare (acolounde este cazul)

Page 29: SEMINAR DE INFORMARE · 2019-10-31 ·  | facebook.com/inforegio.ro SEMINAR DE INFORMARE Axa prioritară 2-Îmbunătăţireacompetitivităţii întreprinderilor mici

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Anexe în etapa precontractuală

12. Dovada capacității financiare: extras de cont bancar(curent, de depozit), dovada unei linii/contract de credit emisede bancă/instituţie financiar bancară

• Dovada capacității financiare trebuie să acopere celpuțin valoarea contribuției totale a solicitantului(contribuția la valoarea eligibilă și valoarea cheltuielilorneeligibile)

• Extrasele de cont trebuie să aibă ștampila băncii

• In cazul depunerii a 2 extrase de cont, ele vor fi emisein aceeași zi.

Page 30: SEMINAR DE INFORMARE · 2019-10-31 ·  | facebook.com/inforegio.ro SEMINAR DE INFORMARE Axa prioritară 2-Îmbunătăţireacompetitivităţii întreprinderilor mici

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Anexe în etapa precontractuală

13. Orice alt document din lista celor anexate la formularulcererii de finanțare, actualizat, dacă au intervenitmodificări (daca este cazul: carte de identitate reprezentantlegal, documente statutare etc.)

Page 31: SEMINAR DE INFORMARE · 2019-10-31 ·  | facebook.com/inforegio.ro SEMINAR DE INFORMARE Axa prioritară 2-Îmbunătăţireacompetitivităţii întreprinderilor mici

www.adrvest.ro

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Mulțumesc pentru atenție!www.adrvest.ro

Str. Gheorghe Lazăr, Nr. 14, 300080 Timișoara, România Tel/Fax: +40 256 491 981 E-mail: [email protected], [email protected]

www.adrvest.ro