of 50 /50
Seminar Biblic

Seminar Biblic. Biblia spune : 19. CRETEREA ÎN HRISTOS 19. CRETEREA ÎN HRISTOS

  • View
    243

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Seminar Biblic

Biblia spune :

19.

CREȘTEREA ÎN HRISTOS

19.

CREȘTEREA ÎN HRISTOS

HRANA SPIRITUALĂ

Creșterea în Hristos

1.  Ce a spus Iisus că era necesar pentru întreţinerea vieţii spirituale?

Mat. 4:4 (p.925)

Este scris: "Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice

________ care iese din gura lui Dumnezeu."Cuvânt

2.  De ce a permis Domnul copiilor lui Israel să ajungă înfometaţi în pustie?

Deut. 8:3 (p.201)

„Astfel, te-a smerit, te-a lăsat să suferi de

foame, şi te-a hrănit cu mană, pe care nici tu

n-o cunoşteai, nici părinţii tăi n-o cunoscuseră,

2.  De ce a permis Domnul copiilor lui Israel să ajungă înfometaţi în pustie?

Deut. 8:3 (p.201)

ca să te înveţe că omul nu trăieşte numai cu ______, ci cu orice

lucru care iese din gura Domnului trăieşte

omul.”

pâine

3.  Ce „dietă” este recomandată celor ce au fost recent convertiţi la Hristos?

1Petru 2:2 (p.1192)

„...şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să

doriţi ______ duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să

creşteţi spre mântuire...”

laptele

4.  Ce sfat a dat Pavel tânărului discipol Timotei?

2Tim. 2:15 (p.1170)

„Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om ________ , ca un lucrător care n-are de ce să-i fie

ruşine, şi care împarte drept Cuvântul

adevărului.”

încercat

5.  Cât de mult preţuia David Cuvântul lui Dumnezeu?

Ps. 119:103-105 (p.626)

„Ce ______ sunt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele! Mai dulci decât mierea în

gura mea!

dulci

5.  Cât de mult preţuia David Cuvântul lui Dumnezeu?

Ps. 119:103-105 (p.626)

Prin poruncile Tale mă fac mai priceput, de

aceea urăsc orice cale a minciunii. 

5.  Cât de mult preţuia David Cuvântul lui Dumnezeu?

Ps. 119:103-105 (p.626)

Cuvântul Tău este o ________ pentru

picioarele mele, şi o lumină pe cărarea

mea.”

candelă

6.  Ni se spune că "cel neprihănit va trăi prin credinţa lui" (Habacuc 2:4).

Cum primim noi această credinţă?

Rom. 10:17 (p.1104)

„Astfel, credinţa vine în urma ______, iar

auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.”

auzirii

7.  Ce efort este necesar din partea noastră pentru a înţelege lucrurile divine?

Prov. 2:3-6 (p.640)

„...dacă vei _____ înţelepciune şi dacă te

vei ______ pentru pricepere, dacă o vei ______ ca argintul şi vei umbla după ea ca

după o comoară,

cere

ruga

căuta

7.  Ce efort este necesar din partea noastră pentru a înţelege lucrurile divine?

Prov. 2:3-6 (p.640)

atunci vei înţelege frica de Domnul, şi vei găsi

cunoştinţa lui Dumnezeu.”

8.  Ce putere are Cuvântul când este ascuns în inimă?

Ps. 119:11 (p.624)

„Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu

___________ împotriva Ta!”

păcătuiesc

9.  Ce se mai cere dincolo de o simplă auzire a Cuvântului?

Iacov 1:22 (p.1187)

„Fiţi __________ ai Cuvântului, nu numai

ascultători, înşelându-vă singuri.”

împlinitori

10. Care e rezultatul îndeplinirii voiei lui Dumnezeu?

1Ioan 2:17 (p.1199)

„Şi lumea şi pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu, ________ în veac.”rămâne

COMUNIUNEA CU DUMNEZEU

Creșterea în Hristos

11. Ce ne sfătuiesc Isaia şi Ieremia să facem?

Is. 55:6 (p.726)

„__________ pe Domnul câtă vreme se

poate găsi; __________, câtă

vreme este aproape.”

Căutați-L

chemați-L

11. Ce ne sfătuiesc Isaia şi Ieremia să facem?

Ier. 33:3 (p.772)

„Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde; şi îţi voi vesti lucruri mari,

lucruri ascunse, pe care nu le cunoşti.”

12. În numele cui trebuie să adresăm cererile noastre?

Ioan 14:13.14 (p.1064)

„...şi orice veţi cere în Numele _____, voi

face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul.

Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi

face.”

Meu

13. Cât de des ar trebui să ne rugăm?

Colos. 4:2 (p.1157)

„________ în rugăciune, vegheaţi în

ea cu mulţumiri.”

Stăruiți

13. Cât de des ar trebui să ne rugăm?

1Tes. 5:17 (p.1161)

„Rugaţi-vă _________.”neîncetat

14. Ce timp a pus deoparte David pentru rugăciune?

Ps. 55:16.17 (p.584)

„Dar eu strig către Dumnezeu şi Domnul

mă va scăpa. ______, dimineaţa, şi

la amiază, oftez şi gem şi El va auzi glasul

meu.”

Seara

15. Ce asigurare avem că Dumnezeu va auzi şi va răspunde la rugăciunile noastre

Mat. 7:7 (p.929)

„Cereţi, şi vi se va ___ , căutaţi şi veţi

găsi; bateţi, şi vi se va deschide.”

da

16. Ce condiţii sunt necesare pentru ca rugăciunilor noastre să li se răspundă?

a. Perseverenţă   Efes. 6:18 (p.1150)

Faceţi în toată vremea prin Duhul, tot felul de

rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu

toată stăruinţa,

16. Ce condiţii sunt necesare pentru ca rugăciunilor noastre să li se răspundă?

b. Credința   Iacov 1:6 (p.1187)

Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc:

16. Ce condiţii sunt necesare pentru ca rugăciunilor noastre să li se răspundă?

c. După voia Lui   1Ioan 5:14 (p.1202)

Îndrăzneala, pe care o avem la El, este că, dacă cerem ceva după voia Lui,

ne ascultă.

16. Ce condiţii sunt necesare pentru ca rugăciunilor noastre să li se răspundă?

d. Iertare   Marcu 11:25.26 (p.976)

când staţi în picioare de vă rugaţi, să iertaţi orice aveţi împotriva

cuiva, pentru ca şi Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greşelile voastre.

16. Ce condiţii sunt necesare pentru ca rugăciunilor noastre să li se răspundă?

e. Să nu nutrească păcatul   Ps.66:18 (p.590)

"Dacă aş fi cugetat... lucruri nelegiuite în

inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul".

16. Ce condiţii sunt necesare pentru ca rugăciunilor noastre să li se răspundă?

f. Să țină Legea Domnului - Prov.28:9 (p.665)

"Dacă cineva îşi întoarce urechea ca să n-asculte Legea, chiar şi rugăciunea lui este o

scârbă".

COMUNIUNEA CREȘTINĂ

Creșterea în Hristos

17. Cum arată Biblia că omul este fiinţă socială?

Rom. 14:7 (p.1108)

„În adevăr, niciunul din noi nu trăieşte

pentru _____, şi nici unul din noi nu moare

pentru sine.”

sine

18. De unde putem şti că Hristos a fost sociabil şi I-a plăcut părtăşia?

Ioan 2:1-11 (p.1026)

„A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din

Galilea. Mama lui Iisus era acolo. Şi la ______ au fost chemaţi şi Iisus

cu ucenicii Lui.”

nuntă

18. De unde putem şti că Hristos a fost sociabil şi I-a plăcut părtăşia?

Ioan 12:12 (p.1043)

„A doua zi, o gloată mare, care venise la

________, cum a auzit că vine Iisus în

Ierusalim, a luat ramuri de finic, şi I-a ieşit în

întâmpinare...”

praznic

18. De unde putem şti că Hristos a fost sociabil şi I-a plăcut părtăşia?

Luca 4:16 (p.991)

„A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în

ziua Sabatului, a intrat în __________.”sinagogă

19. Ce îi îndeamnă Pavel pe primii creştini să nu părăsească?

Evrei 10:24.25 (p.1182)

„Să nu părăsim __________ noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că

ziua se apropie.”

adunarea

20. Unde a promis Iisus că va fi?

Matei 18:20 (p.945)

„Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi

Eu în _________ lor.”mijlocul

21. Ce sfat a dat Pavel în legătură cu relaţia noastră cu alţii?

Rom. 12:10 (p.1106)

„Iubiţi-vă unii pe alţii cu o ________

frăţească. În cinste, fiecare să dea

__________ altuia.”

dragoste

întâietate

22. Ce regulă de aur a stabilit Iisus?

Mat. 7:12 (p.930)

„Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le

şi voi _____; căci în aceasta sunt cuprinse Legea şi Proorocii.”

la fel

EXERCIȚIU SPIRITUAL

Creșterea în Hristos

23. Care a fost misiunea lui Hristos aici pe pământ?

Luca 19:10 (p.1014)

„Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să ___________ ce era

pierdut.”mântuiască

24. Ce spune Iisus că vor deveni creştinii umpluţi de Duhul Sfânt?

Fapte 1:8 (p.1055)

„Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt

peste voi şi-Mi veţi fi ________ în Ierusalim,

în toată Iudea, în Samaria, şi până la

marginile pământului.”

martori

25. Despre ce mărturiseşte un martor al lui Hristos?

Rom. 10:2.9 (p.1104)

„Le mărturisesc că ei au ________ pentru

Dumnezeu...”râvnă

25. Despre ce mărturiseşte un martor al lui Hristos?

Rom. 10:2.9 (p.1104)

„Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca

_______, şi dacă crezi în inima ta că

Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi

mântuit.”

Domn

26. Cum descrie Iisus pe martorul creştin?

Mat. 5:14.16 (p.927)

„Voi sunteţi _______ lumii... Şi oamenii

n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o

pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor

din casă.

lumina

26. Cum descrie Iisus pe martorul creştin?

Mat. 5:14.16 (p.927)

Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea

oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre

bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este

în ceruri.”

27. Care au fost instrucţiunile lui Iisus către urmaşii Săi?

Mat. 28:19.20 (p.961)

„Duceţi-vă şi ________ ucenici din

toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al

Sfântului Duh

faceți

27. Care au fost instrucţiunile lui Iisus către urmaşii Săi?

Mat. 28:19.20 (p.961)

___________ să păzească tot ce v-am

poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate

zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.”

Și învățați-i

28. Dorești să creşti în Hristos prin studierea Cuvântului Său, prin comuniune cu Dumnezeu şi prin vestirea dragostei lui Hristos şi altora?

Răspunsul tău: