3
C.E.C.C.A.R. FILIALA GORJ  Întrebări orientative evaluare stagiari – semestrul I 2016 - A NUL III Fuziuni, divizări, asocierea cu păr i ale patrimoniului întreprinderii, dizolvare i ț ș lichid are a societă ilor comercia le ț 1. Ce s e în elege prin t ermenul de insolven ă? ț ț 2. Cre sunt o rgnele !re p li!ă pro!edur inso lven ei? ț ". #es!rie i pe s!urt des!$idere pro!edurii %limentului l !erere !reditorului. ț &. Contr !tul de în!$iriere unui 'un imo' il pr in(nd de'itorul ui pote %i des%ii n t în ț ț !dru l pro!edu rii insolv en ei? ț ). Ce !tegor ii de pro%esioni ti sunt e*!ep tte de l pli!re pro!edurilor de prevenire ș ins olven ei i de insolven ă? ț ș ț +. #ouă so!i et ă i !o mer!i le A i , !re nu u pr ti! ip ii re!i pro!e %u-i one-ă. e ț ș ț !unos! următo rele dt e/ pri m de %u-iune 1&.000 lei so!iet te ,/ !tive diverse 100.000 lei dtorii "0.000 lei. o!iette A/ numărul de ! iuni 2).000 de titluri vlore ț nominlă 20 lei3! iune plusvlore din reevlure imo'ili-ărilor 2).000 le i. ț Care e ste mărimea rezervelor societă ii A? ț 4. Legăturile dintre " so !ietă i se pre- intă st%el/ ț  A 205 , )05 C  &05 Calcula i proce ntajele d e contro l i de interes pe c are So cietatea A le are în C. ț ș 6. Legătur ile dintre so!ietă i se pre-intă s t%el/ ț  A 605 , 205 C  "05 705 Calcula i proce ntajele d e contro l i de interes pe c are So cietatea A le are în C. ț ș 1 D

sem I 2016 - an III

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: sem I 2016 - an III

8/16/2019 sem I 2016 - an III

http://slidepdf.com/reader/full/sem-i-2016-an-iii 1/3

C.E.C.C.A.R.FILIALA GORJ

 Întrebări orientative evaluare stagiari – semestrul I 2016 - ANUL III

Fuziuni, divizări, asocierea cu păr i ale patrimoniului întreprinderii, dizolvare i ț ș

lichidare a societă ilor comercialeț 

1. Ce se în elege prin termenul de insolven ă?ț ț

2. Cre sunt orgnele !re pli!ă pro!edur insolven ei?ț

". #es!rie i pe s!urt des!$idere pro!edurii %limentului l !erere !reditorului.ț

&. Contr!tul de în!$iriere unui 'un imo'il pr in(nd de'itorului pote %i des%iin t înț ț

!drul pro!edurii insolven ei?ț

). Ce !tegorii de pro%esioni ti sunt e*!eptte de l pli!re pro!edurilor de prevenire șinsolven ei i de insolven ă?ț ș ț

+. #ouă so!ietă i !omer!ile A i , !re nu u prti!ip ii re!ipro!e %u-ione-ă. eț ș ț

!unos! următorele dte/ prim de %u-iune 1&.000 lei so!iette ,/ !tive diverse100.000 lei dtorii "0.000 lei. o!iette A/ numărul de ! iuni 2).000 de titluri vloreț

nominlă 20 lei3! iune plusvlore din reevlure imo'ili-ărilor 2).000 lei.ț

Care este mărimea rezervelor societă ii A? ț 

4. Legăturile dintre " so!ietă i se pre-intă st%el/ț

 A205

,)05

C

  &05

Calcula i procentajele de control i de interes pe care Societatea A le are în C.ț ș

6. Legăturile dintre so!ietă i se pre-intă st%el/ț

 A605

,205

C

 

"05 705

Calcula i procentajele de control i de interes pe care Societatea A le are în C.ț ș

1

D

Page 2: sem I 2016 - an III

8/16/2019 sem I 2016 - an III

http://slidepdf.com/reader/full/sem-i-2016-an-iii 2/3

7. o!iette 8 de ine &05 din ! iunile A de l dt !onstituirii !estei. ,iln urile !elor ț ț ț

două so!ietă i se pre-intă st%el/ț

Bilan ul societă ii Mț ț

Active a!italuri !ro!rii i "atoriiș

 A!tive imo'ili-te 20.000 Cpitl so!il 14.0009itluri A &.000 Re-erve ).000

 A!tive !ir!ulnte 1+.000 Re-ultt ".000

#torii 1).000

#otal $0%000 #otal $0%000

Bilan ul societă ii Aț ț

Active a!italuri !ro!rii i "atoriiș

 A!tive imo'ili-te 1+.000 Cpitl so!il 10.000

 A!tive !ir!ulnte 10.000 Re-erve ).000Re-ultt 1.000

#torii 10.000

#otal 26%000 #otal 26%000

a&ul A'

8 re un p!t !u un ! ionr !re de ine 205 din drepturile de vot pentru ve spri:inulț ț

!estui în lure de!i-iilor.

a&ul B'

8 !ontrole-ă so!iette A împreună !u so!iette ; !re de ine tot &05 din drepturileț

de vot.

a&ul '

o!iette < de ine +05 din drepturile de vot le so!ietă ii A.ț ț

Cum se prezintă bilan ul consolidat în cele 3 cazuri? ț 

10. #ispune i de următorele dte/ț

I. o!ietă i %u-ionte/ Al% = 'sor'ntă i ,et = 'sor'ităț ș

II. ,iln ul !ont'il îninte de %u-iune se pre-intă st%el/ț

  lei

(enumirea in"icatorilor )ocietateaAl*a Beta

A% Active imobili&ate 10%000%000 +%200%000I. Imo'ili-ări ne!orporle > >

II. Imo'ili-ări !orporle 10.000.000 7.200.000

1. 9erenuri i !onstru! ii 'rut@ș ț &".000.000 1).000.000

2. Amorti-re !onstru! iilor ț "".000.000@ ).600.000@

III. Imo'ili-ări %inn!ire > >

B% Active circulante ,%000%000 %000%000I. to!uri 1%.00%000 /00%000

2

Page 3: sem I 2016 - an III

8/16/2019 sem I 2016 - an III

http://slidepdf.com/reader/full/sem-i-2016-an-iii 3/3

8ăr%uri 1.)00.000 1.000.000

 A:ustări pentru depre!iere măr%urilor 200.000@

II. Cren eț

umele !e tre'uie să %ie în!ste după o periodă

mi mre de un n tre'uie să %ie pre-entte

seprt pentru %ie!re element.@

.%200%000 2%000%000

1. Cren e !omer!ile !lien i@ț ț ).200.000 2.)00.000

 A:ustări pentru depre!iere !ren elor > !lien iț ț )00.000@

III. Investi ii %inn!ire pe termen s!urtț > >I. Cs i !onturi l 'ăn!iș 00%000 200%000% eltuieli n avans - -(% (atorii ce trebuie !lătite ntr-o !erioa"ă "eun an

.%000%000 /%000%000

#torii !omer!ile %urni-ori@ ).000.000 6.000.000

% Active circulante nete3 res!ectiv "atoriicurente nete

2%000%000 4.%000%0005

% #otal active minus "atorii curente 12%000%000 $%200%000G. #torii !e tre'uie plătite într>o periodă mi

mre de un n

> >

B. <rovi-ione pentru ris!uri i !$eltuieliș > >

I. enituri în vns > >

7% a!ital i re&erveș 12%000%000 $%200%000I. Cpitl su's!ris pre-ent(ndu>se seprt

!pitlul vărst i !el nevărst@ș

10.000.000

10.000 ! iuni@ț

".000.000

".000 ! iuni@ț

II. Re-erve 2.000.000 1.200.000

III. Inventriere i evlure elementelor 'iln iere/ reevlure imo'ili-ărilor !orporleș ț

pe '- evluării e%e!tute de evlutori utori- i/ț

Constru! ii/ț

> Al% 1".000.000 lei vlore :ustă> ,et 11.000.000 lei vlore :ustă

Restul elementelor sunt evlute l vlore din 'iln .ț

Folosind metoda rezultatului:

a !etermina i numărul de ac iuni emise de absorbant pentru remunerareaț ț 

aportului absorbitului, raportul de schimb i prima de "uziune#ș

b $rezenta i înre%istrările contabile în contabilitatea absorbantului#ț 

c $rezenta i înre%istrările contabile în contabilitatea absorbitului#ț 

d &ntocmi i bilan ul contabil după "uziune.ț ț 

3