Sejarah - Tingkatan 4 - 1

 • View
  233

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Sejarah - Tingkatan 4 - 1

 • 8/14/2019 Sejarah - Tingkatan 4 - 1

  1/25

  PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUMKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  HURAIANSUKATANPELAJARANKURKULUMBERSEPADUSEKOLAHMENENGAH

  SEJARAHTNGKATAN 4

 • 8/14/2019 Sejarah - Tingkatan 4 - 1

  2/25

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

  HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

  SEJARAH

  PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUMKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

 • 8/14/2019 Sejarah - Tingkatan 4 - 1

  3/25

  ISBN

 • 8/14/2019 Sejarah - Tingkatan 4 - 1

  4/25

  KANDUNGANRukun Negara i

  Falsafah Pendidikan Kebangsaan ii

  Kata Pengantar iii

  Pendahuluan 1

  Matlamat dan Objektif Mata Pelajaran Sejarah 3

  Organisasi Kurikulum: Kandungan

  Unsur Patriotisme Struktur Disiplin Sejarah

  Petunjuk Pemikiran Kritis dan Kreatif

  4

  Penerangan Tentang Lajur dan Aras 15

  Pendekatan Isi Kandungan Kurikulum 18

  Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 4 19 - 64

 • 8/14/2019 Sejarah - Tingkatan 4 - 1

  5/25

  i

  RUKUN NEGARA

  Bahawasanya negara kita Malaysia, mendukung cita-cita hendakmencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruhmasyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta

  masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapatdinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yangliberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akanmenggunakan sains dan teknologi moden.

  Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh

  tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkanatas prinsip-prinsip berikut:-

  KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

  KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

  KELUHURAN PERLEMBAGAAN

  KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

  KESOPANAN DAN KESUSILAAN

 • 8/14/2019 Sejarah - Tingkatan 4 - 1

  6/25

  ii

  FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

  Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih

  memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan

  bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari

  segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan

  kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untukmelahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,

  berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan

  berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan

  sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,

  masyarakat dan negara.

 • 8/14/2019 Sejarah - Tingkatan 4 - 1

  7/25

  iii

  KATA PENGANTAR

  Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yangmemperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yangbertujuan untuk memenuhi cita-cita dan semangatFalsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakanmurid menghadapi arus globalisasi serta ekonomiberasaskan pengetahuan pada abad 21.

  Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran danpembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti danpenggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakankreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktivitimengikut kesesuaian murid. Huraian ini diharap dapatmembantu guru merancang dan melaksanakanpengajaran dan pembelajaran secara berkesan.

  Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran,guru diharap dapat memberi penekanan kepada unsurbernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiranbelajar cara belajar, penggunaan teknologi maklumatdan komunikasi, teori kecerdasan pelbagai,pembelajaran masteri, pembelajaran secara kontekstual,pembelajaran secara konstruktivisme, dan pembelajaranakses kendiri. Di samping itu, nilai murni dan semangatpatriotik dan kew arganegaraan tetap diutamakan.Semua elemen ini diharapkan dapat memberi keyakinankepada murid dan diaplikasikan dalam kehidupan hariandan dunia pekerjaan.

  Selaras dengan matlamat utama mata pelajaranSejarah sebagai pendukung utama pemupukansemangat patriotik di kalangan murid, guru perlumemberi penekanan kepada kemahiran pemikiransejarah dan membimbing murid-murid untukmenganalisis dan menilai fakta-fakta sejarah secararasional. Melalui pemahaman dan penghayatanaspek sejarah negara, diharap murid dapatmemperkasa keperibadian bangsa Malaysia.

  Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran inibanyak pihak ter libat terutama guru, pensyarahmaktab dan universiti serta pegaw ai KementerianPendidikan, dan individu yang mew akili badan-badan

  tertentu.

  Kepada semua pihak yang telah memberikansumbangan kepakaran, masa dan tenaga sehinggaterhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini,Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggipenghargaan dan ucapan terima kasih.

  (Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN)PengarahPusat Perkembangan KurikulumKementerian Pendidikan Malaysia

  Huraian Sukatan Pelajaran SejarahSekolah Menengah Atas

 • 8/14/2019 Sejarah - Tingkatan 4 - 1

  8/25

 • 8/14/2019 Sejarah - Tingkatan 4 - 1

  9/25

  Patriotis me adalah perasaan cinta yang kuat

  terhadap tanah air. Perasaan ini perlu w ujud di hatisetiap individu rakyat Malaysia yang berbilangkaum. Sehubungan itu, semangat patriotik dapatmembentuk rakyat Malaysia yang bersatu padudan harmoni. Justeru, berdasarkan pengetahuandan pemahaman aspek-aspek sejarah negara,murid dibimbing untuk menganalisis dan menilaifakta-fakta sejarah secara rasional. Natijahdaripada pemahaman dan penghayatan sejarahnegara, murid-mur id dapat membina kekuatansemangat cinta akan negara.

  Waw asan 2020 menyarankan Malaysia menjadinegara maju mengikut acuan kita sendiri. Oleh itu,rakyat Malaysia perlu mempunyai pengetahuantentang dunia luar supaya berkemampuan untukbersaing dengan mereka. Persaingan tidak dapat

  dielakkan dalam dunia globalisasi kerana kuasapolit ik dan ekonomi dikaw al oleh masyarakat yangberilmu dan bermaklumat. Maka adalah pentingpendidikan di Malaysia memperkenalkan muridkepada dunia luar menerusi kurikulum futuris yangturut menekankan kepada pendidikan bertarafdunia yang berkait rapat dengan teknologimaklumat.

  Daya tahan perlu disuburkan di kalangan murid.Pembinaan daya tahan menerusi kemahiranpembelajaran, pemahaman, dan pemikiranberupaya menyediakan murid dalam mempelajarisesuatu yang baru, memahaminya denganmendalam, dan memilih maklumat yang pentingdan relevan.

  Perkembangan pembelajaran turut d idorong oleh

  peningkatan pendidikan sepanjang hayat. Sehubunganitu penampilan pendidikan sejarah sebagai satu disiplinilmu yang dinamik, dilakukan melalui pendekatanpembelajaran yang melibatkan murid-murid secara aktifdan berterusan.

  Oleh itu, sejarah sebagai satu cabang ilmu perlulahditekankan sebagai ilmu yang praktikal dan mampumembentuk setiap w arganegara Malaysia berjiw apatriotik.

  Bagi memudahkan pengkajian dan pemahaman muridterdapat enam tema yang disusun seperti berikut:

  Tema 7: Tamadun Awal Manusia

  Tema 8: Tamadun Islam dan Perkembangannya

  Tema 9: Perkembangan di Eropah dan Kesannya

  Terhadap Ekonomi Negara

  Tema 10: Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme

  Sehingga Perang Dunia Kedua

  Tema 11: Pembinaan Negara dan Bangsa Ke Arah

  Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat

  Tema 12: Malaysia dan Kerjasama Masyarakat

  Antarabangsa.

  Tema 7, Tema 8, dan Tema 9 dipelajari di Tingkatan 4.

  Tema 10, Tema 11, dan Tema 12 dipelajari di Tingkatan 5.

  Pendidikanbertaraf

  dunia

  Penyuburan

  daya tahan

  Pendidikan

  sepanjanghayat

  2

 • 8/14/2019 Sejarah - Tingkatan 4 - 1

  10/25

  3

  MATLAMAT

  Mata Pelajaran Sejarah bertujuan untuk memupukdan memperkukuh semangat setia negara dan jati dirisebagai warganegara Malaysia dan w argadunia.Melalui pengetahuan dan penghayatan sejarahtanahair dan sejarah negara luar yang berkaitan,murid dapat memahami keadaan masyarakat dannegara serta hubungannya dengan sejarah dunia.Usaha ini bertu juan mew ujudkan semangatperpaduan dan kekitaan bangsa dan negara Malaysia.Mata Pelajaran Sejarah juga dapat mew ujudkaningatan bersama terhadap sejarah sebagai rangkarujukan kesedaran kebangsaan dan persefahamanantarabangsa.

  OBJEKTIF

  Objektif kurikulum Sejarah membolehkan murid:

  1. Menyatakan kepentingan Mata Pelajaran Sejarahsebagai satu disiplin ilmu dan mengamalkannyasebagai pendidikan sepanjang hayat serta mampuberdikari.

  2. Menjelaskan perkembangan masyarakat dannegara dari segi polit ik, ekonomi, dan sosial.

  3. Menghuraikan ciri-ciri kemasyarakatan dankebudayaan Malaysia serta mengamalkannyadalam kehidupan seharian.

  4. Menghargai usaha dan sumbangan tokoh-tokohyang memperjuangkan kedaulatan, kemerdekaan

  dan pembangunan negara dan mempertahankanmaruah bangsa.

  5. Memiliki semangat patriotik dan melibatkan diridalam usaha mempertahankan kedaulatan,pembangunan dan kemajuan negara.

  6. Menjelaskan kedudukan Malaysia sebagaisebahagian daripada peradaban dunia dan

  sumbangannya di peringkat antarabangsa.

  7. Mengambil iktibar daripada pengalaman sejarahuntuk mempertingkatkan daya pemikiran dankematangan.

  8. Mengamalkan nilai-nilai murni.

  9. Menganalisis, merumus dan menilai fakta-faktasejarah Malaysia dan dunia luar secara rasional.

 • 8/14/2019 Sejarah - Tingkatan 4 - 1

  11/25

  ORGANISASI KURIKULUM

  Organisasi kurikulum Sejarah merupakan kesepaduanberbentuk intra yang berlaku dalam pembelajaranSejarah. Unsur-unsur yang terlibat ialah ilmu(kandungan), kemahiran (Struktur disiplin Sejarah:Kemahiran Pemikiran Sejarah) dan penerapan nilai(patriotisme) yang boleh menyuburkan intelek, rohani,emosi dan jasmani. Kesepaduan ini berjalan serentakdalam pengajaran dan pembelajaran secara berterusan.

  1. Kandungan

  Fokus utama ka