Sejarah Tingkatan 1 | Bab 10

  • View
    1.646

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bab 10 : Sawarak

Text of Sejarah Tingkatan 1 | Bab 10

S A 8 A W A kulSLulAkAn CLLP lA8A AZu8A MAZLl 8ln1l Mu 8AZALLlLA1A8 8LLAkAnC SL!A8AP SA8AWAkAsal usul Sarawak1 nama 8aLana Sarawak/ Sunaal Sarawak2 MellpuLl kawasan seklLarkuchlna seluruh SarawakLA1A8 8LLAkAnC SL!A8AP SA8AWAkkewu[udan manusla1 8ermula klraklra 40 000 Lahun2 8ukLl penemuan penlnaaalan se[arahdlCua nlah3 enlnaaalan se[arah dl Cua nlah Lemblkar alaL perkakas luklsan dldlndlna4 MembukLlkan Sarawak neaerl Lerawaldldudukl manusla dl Asla 1enaaaraerLallan Sarawak denaan kesulLanan 8runel dan SuluulLadblr oleh kesulLanan 8runle se[ak abad ke 13emerlnLhan dlbahaalkan beberapa unlL [a[ahanSeLlap unlL [a[ahan dlLadblr oleh seorana pembesar vana dlberl kuasa auLonomlMasvarakaL SarawakMasvarakaL SarawakLembahSunaallbanSa Sarlbas Sa Skrana Sa 8aLanaLupar Sa 8a[ana8ldavuhSlnaaal Sadona Sa kavankenvah8aLana 8aram kawasan ulu 8aLana 8a[ah 8alulMasvarakaL SarawakendalamankelablLLembah 1erusan danSa 8aramenankawasan huLan baram Sa 8a[anaMuruLkaw kakl buklL aununa dl uLara Swk dl kaw Sa 1rusan LlmbanaMasvarakaL SarawakMelayu Melanau ban BidayuhMurutPenan Kelabit Kenyahkedlaman MasvarakaL SarawakMelayuMelanau banBidayuhPenan KenyahkLClA1An SCSl8uuA?AendldlkanIorma| 1|dak Iorma|ul[alankan dl mas[ld sekolah aaama8ela[ar Lulls [awl menaa[lalCuran hukum lslamCerlLacerlLa llsanberkalLan amalan dankepercavaan LurunLemurunkLClA1An SCSl8uuA?AeraLuran dan AdaL 8esamragama Is|am k ragama Is|amCara hldup dan adaLresam berlandaskana[aran aaama lslamaLuh LaaL pada carahldup adaL resam warlsanLurunLemurun nenekmovana%uai Rumah : bertanggungjawab jaga keselamatan & Keamanan kawasan serta selesaikan masalahHari Gawai / Pesta MenuaiPerayaan 'Beranyi'eraLuran dan AdaL 8esam kumpulanLLnlk dl SarawakCrana lbanMempunval Lradlsl menvlmpanpasu aona Lempavan vadlpanaall La[au 1a[au dlwarlslsecara LurunLemurun bernllaldlanaaapsucl dlhormaLl 1a[auberfunal sebaaal harLaslmpanandan dlperoleh secara LukarbaranaeraLuran dan AdaL 8esam kumpulanLLnlk dl SarawakCrana kavan kelablL kenvahMenlndlk LellnaamenaaanLunakanaelana Llmah aLau Lembaaa hlnaaacuplna Lellna men[adl lan[uLMenlndlk Lellnaa canLlk!enls anLlnaanLlna vana dlaunakanmelambanakan sLaLus vana berbezaAnLlnaanLlna lnl dlwarlsl secara LurunLemurunLukls LaLu aLau mencacah badandenaan pelbaaal corak SeLlap corakmempunval maksud vana LersendlrleraLuran dan AdaL 8esam kumpulanLLnlk dl SarawakCrana Melavu SarawakMenaamalkan peraLuran danadaL resam vana berasaskana[aran aaama lslamPldup bermasvarakaL dansallna membanLu LeruLamanvasemasa menanam padl kendurl dan peravaankebudavaanMelanauMeravakan eravaan kaul1u[uan men[amu lpok vamenaawal lauLSupava peroleh Lanakapanvana memuaskan dan selamaLsemasa berada dl lauLSerahangkebudavaanlbanMeravakan eravaan Cawal(esLa Menual)!enls[enls harl Cawal lalahCowol 8otooo Cowol 8otoCowol keovolooo Cowol AotoMenarlkan 1arlan naa[aLsebaaal Landa kesvukurandalam pesLa menual padlkebudavaanCrana Melavu Sarawak1radlsl beraendana lelaklmenarl perempuan malnaendana menvanvl berpanLunMelanau ercava makhluk aahlb bernamalpokenan Pldup nomad8erplndah apablla berlakukemaLlan1ldak boleh menebana pokoksesuka haLllban kawasan baru perlu dlsemah8unvl buruna keLupuna buruna beraaal sebaaal peLandaLldak boleh mendlrlkan rumahrang ban, Murut, Kelabit, Kenyah, Kayan & Bisaya >>PercayaAnimismekealaLan Lkonoml (Sara ulrl)mp|anLtn|kg|atan Lkonom|M|ay Menanam padl sawah kelapaMen[adl penlaaa kecllkecllan dan orana Lenaahdlm kealaLan perdaaanaanM|ana Menanam padl dl sawahMen[adl nelavanIban ayan nyahMenanam padl huma secara beraoLonarovona8erburu memunauL hasll huLan|dayh Menanam padl humaMen[adl peladana|ab|t Menanam padl sawah8erburuMemunauL hasll huLankealaLan Lkonoml (erLanlan)awasan g|atan Lkonom|nanamanad| 5awahCrana kelablL Lanam padl sawah dl kws hulu Sa 8aram (Lerkenal denaan beras 8otlo)ada n|tam ulusahakan kebanvakan eLnlk kedavan MuruL1anaman Lradlslonal penLlna dl Sarawaknanamanad| nmaMakanan asas orana lban 8ldavuh Crana ulu1ldak perlu slsLem sallranulLanam dl kws berbuklL bukau5ag ulusahakan oleh kaum Melanau1epuna Saau/lemanLak dlperoleh drpd lsl pokoksaau (rlpo)Sarawak merupakan penaeksporL saaukealaLan Lkonoml (erlombonaan)AnLlmonl emas bahan aallan penLlna dlSarawak (Se[ak abad ke 19)erlnakaL awal kealaLan lnl dlLadblr oleh uaLuaLlnaal AllCrana 8ldavuh akLlf dlm perlombonaananLlmonl emasCranaClnavanaLlnaaal dl 8au paku8ldl[alankan akLlvlLl melombona emaskealaLan Lkonoml (erdaaanaan)Sarawak [alln hubunaan perdaaanaan danMelaka semasa kMM8arana darl Sawarak vana dldaaanakan dlMelaka lada hlLanm halla kapur barus saranaburuna emas permaLa lkankawasanperdaaanaandl SarawakLarlkmlnaLpedaaana Chlna Arab lndla kepulauanMelavu1AMA1SLLAMA1 MA!u !A?A