of 19 /19
Sejarah Perkembangan Ilmu Semantik Prof Madya Dr. Zaitul Azma Zainon Hamzah Jabatan Bahasa Melayu Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia

Sejarah Perkembangan Ilmu Semantik 3206 Unit 2 Kuliah 1... · Ayat ini tidak memperlihatkan peranan konteks dalam ... menghubungkaitkan ilmu semantik dan pragmatik bagi memperoleh

 • Author
  hadiep

 • View
  232

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Sejarah Perkembangan Ilmu Semantik 3206 Unit 2 Kuliah 1... · Ayat ini tidak memperlihatkan peranan...

 • Sejarah Perkembangan Ilmu Semantik

  Prof Madya Dr. Zaitul Azma Zainon Hamzah

  Jabatan Bahasa Melayu

  Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi

  Universiti Putra Malaysia

 • Semantik pada peringkat ini dikenali sebagai semantik struktural. Semantik struktural didefinisikan sebagai salah satu daripada komponen tatabahasa yang mengkhususkan representasi semantik kepada ayat.

  Analisis seperti mana analisis ahli struktural. Diberikan fitur distingtif dan melihat hubungan antara

  fitur tersebut. Contoh:

  - teruna [ + lelaki]- gadis [ - lelaki]

  Tugas golongan ahli semantik ini adalah untuk mencari fitur semantik yang dapat disebarluaskan bagi seluruh perbendaharaan kata.

  Interpretasi yang serupa membentuk sinonim. Contoh teruna dan bujang.

  Interpretasi yang tidak serupa membentuk antonim. Contoh perempuan dan lelaki.

 • Mengikut penganalisisan representasi fonetik.Maksudnya walaupun yang dikaji ialah ayat tetapi hanyaperkataan sahaja yang diberikan makna.

  Semantik pada peringkat ini telah mengenepikanlangsung makna pada peringkat ayat. Malah pengkajisemantik pada peringkat ini telah mengandaikan fitursemantik bagi sesuatu perkataan dalam sesuatu ayatdapat digabungkan untuk mendapatkan makna seluruhayat tetapi aturan ayat mesti serupa. Contohnya:

  - Kucing mengejar tikus.- Tikus mengejar kucing.

  Gagal memberikan penjelasan lanjut bagi ayat (Katz, Semantic Theory, 1972).

 • Semantik didapati tidak dapat berdiri sendiri. Katz cuba memberikan makna bagi keseluruhan ayat

  dan bukannya tertumpu kepada makna perkataan.Contoh:

  - Seorang perempuan membunuh seorang lelaki[ x dewasa ] [ x menyebabkan ] [ y teruna ][ x manusia ] [ y menjadi ] [ y dewasa ][ x wanita ] [ y tidak bernyawa ] [ y manusia ]

  Penerangan Katz gagal kerana: Terhenti setakat menyenaraikan bentuk makna ayat

  berdasarkan kata demi kata. Mengenepikan hubungan struktur dalaman dan luaran

  bagi ayat. Tidak memberikan penjelasan lanjut bagi makna

  perkataan yang disenaraikan.

 • Semantik pada peringkat ini dikenali juga sebagai semantikgeneratif dan interpretif. Pada peringkat ini semantik dilihatsebagai salah satu daripada komponen tatabahasa yangmemperuntukkan bentuk-bentuk logik kepada ayat.

  Banyak melibatkan ilmu logik menggunakan predikat kalkulus. Contoh:

  P Qa. Kalau Lina Lina dapat meneruskan

  mendapat biasiswa pengajiannya di universiti (cadangan argumen/premis).

  b. Lina mendapat biasiswa (inferens).c. Lina meneruskan pengajiannya di universiti (bentuk logik P,Q).

  Golongan lojik hanya mampu memberi keterangan setakat ini sahaja tanpa memberi penjelasan sebab-musabab perkara ini terjadi.

 • Teori semantik interpretif menyatakan hubungan antarastruktur sintaksis dengan struktur semantik adalah jalinanantara struktur sintaksis dengan kandungan leksikal padaayat tersebut.

  Semantik pada peringkat ini cuba menunjukkan bahawaciri-ciri semantik dan hubungan antara ayat adalah hasilperkongsian antara dua perkara, iaitu:- Rumus yang menterjemah bahasa semula jadi kepadabentuk logik ( I love dancing = Saya suka menari ).- Rumus inferens logik yang menghubungkaitkan antarabentuk logik dengan bentuk logik yang lain.

 • Gagal kerana tidak dapat menunjukkan hubungan yang sinonim. Contoh:

  a. Ali teruna.

  b. Remaja / Lelaki / Manusia / Belum

  berkahwin = Ali

  c. Ali belum berkahwin.

  d. Belum berkahwin (Ali) & Remaja (Ali) & Lelaki

  (Ali) & Manusia (Ali)

  Terlalu mementingkan sintaksis.

 • Semantik pada peringkat ini pula dikenali sebagaisemantik formal (syarat benar/truth condition). Padaperingkat ini semantik dianggap sebagai salah satudaripada komponen tatabahasa yang memperuntukkaninterpretasi semantik kepada ayat bagi mendapatkansyarat-benar sesuatu ayat.

  Ahli semantiknya Ruth Kempson, Fodor, Sperber danWilson.

  Bertitik tolak daripada formula Tarski tentang teorikebenaran

 • Tujuan utama adalah membezakan argumen yang sahdaripada yang tidak sah, kemudian memastikan bahawadaripada cadangan yang benar sahaja kesimpulansebenar dapat dihasilkan.

  Oleh itu, premis dan kesimpulan mestilah benar.

  A adalah benar jika dan hanya jika P.

  (S is true if and only if P ) - Kempson, 1982:26).

 • Formula ini sesuai untuk ayat berikut;

  1. Rumput itu hijau jika dan hanya jika rumput itu hijau2. Salji itu putih jika dan hanya jika salji itu putih

  Ayat ini tidak memperlihatkan peranan konteks dalam menginterpretasi makna.

  Bagi ahli logik tujuan mereka adalah untuk membezakanargumen yang sah daripada yang tidak sah.

  Memastikan cadangan yang benar sahaja dapatmenghasilkan kesimpulan sebenar

 • Tujuan utama adalah membezakan argumen yang sahdaripada yang tidak sah, kemudian memastikan bahawadaripada cadangan yang benar sahaja kesimpulansebenar dapat dihasilkan.

  Oleh itu, premis dan kesimpulan mestilah benar. A adalah benar jika dan hanya jika P. (S is true if and only if P) - Kempson, 1982:26).

  Kritikan

  Deirdre Wilson and Dan Sperber mengemukakan contoh ayat yang memerlukan pemilihan konteks.

  Saya masuk ke rumah dan kerusi berselerakan

 • 1. Tidak dapat menenrangkan kebenaran dan ketidakbenaran ayat bukan penyata.

  Contoh:

  Ayat imperatif Pergi makan sekarang.

  Ayat interogatif - Di mana awak

  menghilang?

  Ayat seruan - Wah besarnya istana kau?

  Ayat sindiran - Cantiknya muka.

 • 2. Implikatur konvensional perkataan yang

  mempunyai makna tetapi tiada syarat benar

  a. Ali datang dan saya berasa gembira

  b. Ali datang tetapi saya berasa sedih

  3. SSB silap meramalkan bahawa semua kebenaran ialah sinonim

  a. Semua orang kaya tinggal di bandar

  b. Semua orang bandar ialah kaya

  4. Tidak ada ketentuan dalam SSB- makna yang diberikan kabur

  Contoh Penentu cawan dengan gelas

  Pemisah antara kaya dengan miskin.

 • Semantik syarat benar tidak menetapkan konteks dalam menginterpretasi makna.

  Semantik syarat benar adalah berkenaan dengan dunia atau kepercayaan, Diane Blackmore (1986).

  Semantik syarat benar tidak dapat menerangkan kebenaran dan ketidakbenaran ayat bukan penyata.

  Implikatur Konvensional- perkataan dan, tetapi , atau mempunyai makna tetapi tidak mempunyai syarat benar.

  Semantik syarat benar silap meramalkan bahawa semua kebenaran ialah sinonim.

  Tidak ada ketentuan dalam semantik syarat benar. Makna yang diberikan kabur.

 • Kajian semantik pada peringkat ini dipelopori olehSperber dan Wilson. Sperber dan Wilson tidak bersetujudengan idea yang dikemukakan oleh golongan semantiksyarat benar dalam memberikan makna sebenar bagisesuatu ayat/ujaran. Contoh dalam argumen merekadengan memberikan seberkas ayat:

  - Saya berasa gembira.

  - Ali membeli ketam.

  - Dia juga.

 • a. Saya gembira (Bentuk logik)

  _____________gembira pada _______________ [penutur] [waktu ujaran]

  b. Ali _____membeli___ ketam (bentuk logik) [individu bernama Ali] sejenis alat/makanan laut

  C. Saya______ juga (bentuk logik) [seorang individu) ciri-cirinya

 • Bentuk-bentuk logik melahirkan makna ayat tetapi banyak meninggalkan ketaksaan dan rujukan yang belum diselesaikan

  Memerlukan selapis representasi iaitu antara bentuk logik dan interpretasi semantik -dikenali sebagai bentuk proposisi atau bahasa pemikiran

  Perbezaan antara bentuk logik dengan bentuk proposisi = bentuk proposisi mampu menentukan set syarat benar sesuatu ayat.

 • Ujaran yang mengandungi bentuk proposisi yang lengkap akan menjadikan proposisi itu;

  a. input kepada rumus inferens logik, dan

  b. input kepada rumus interpretasi semantik

  Kesimpulan

  Teori semantik sistem penuh menghubungkaitkan ilmu semantik dan pragmatik bagi memperoleh makna yang lebih sempurna.

 • Sekian,