of 17 /17
SEI SELF-ESTEEM INVENTORIES (STANLEY COOPERSMITH, PHD) Mohamad Shuhaimi Che Pa Nik Faizal Ibrahim Arif Rahman Hakim Ferlis Bullare @ Bahari

Sei self-esteem inventories - ums.edu.my€¦ · SEI SELF-ESTEEM INVENTORIES (STANLEY COOPERSMITH, PHD) Mohamad Shuhaimi Che Pa Nik Faizal Ibrahim Arif Rahman Hakim Ferlis Bullare

 • Author
  lymien

 • View
  222

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Sei self-esteem inventories - ums.edu.my€¦ · SEI SELF-ESTEEM INVENTORIES (STANLEY COOPERSMITH,...

 • SEI SELF-ESTEEM INVENTORIES (STANLEY COOPERSMITH, PHD) Mohamad Shuhaimi Che Pa Nik Faizal Ibrahim Arif Rahman Hakim Ferlis Bullare @ Bahari

 • Self-Esteem

  Self-Esteem atau Penghargaan Kendiri, merujuk kepada

  penilaian seseorang terhadap diri sendiri secara tekal.

  Secara ringkasnya ianya merupakan penilaian tentang

  diri sendiri iaitu tentang kebolehan, kejayaan serta nilai

  diri yang dizahirkan oleh sikap mereka samada

  menerusi perkataan atau tingkahlaku.

  Pembentukan Self-Image berdasarkan cara mereka

  diterima oleh masyarakat yang terdiri daripada orang

  terdekat seperti ibu bapa, guru, dan rakan sebaya.

 • Perubahan Borang Inventori SEI

  Nama Baharu Nama Lama

  School Form Form A / Long Form

  School Short Form Form B / Short Form

  (25 item pertama

  daripada Form A)

  Adult Form Form C

  (Adaptasi Short Form)

 • Pembinaan SEI

  School Form

  50 item meliputi 4 subskala

  8 item skala penipuan (Lie scale)

  School Short Form

  25 item tanpa perbandingan sub skala dan tanpa skala penipuan

  Adult Form Untuk individu

  berusia 15 tahun ke atas

 • Objektif Kajian

  untuk mengenalpasti tahap kebolehpercayaan ketekalan

  dalaman SEI, dan juga untuk menentukan kesahan

  kontruk/gagasan SEI.

  SEI

  Kesahan

  Konstruk/Gagasan

  Konvergen

  Kebolehpercayaan Ketekalan Dalaman

 • Metod Kajian

  Rekabentuk Kajian

  Soal Selidik

  Subjek & Tempat Kajian

  N = 100

  SMK Tiong Hua, Bandar Sandakan

  Alat Kajian

  Inventori SEI

  Kepuasan Hidup (SWLS)

  PANAS

 • Alat Kajian 1 (SEI)

  SubSkala SEI

  58 item

  General Self

  (GS) 26

  Social Self Peers

  (SP) 8

  Home - Parents (HP) 8

  School Academic

  (SA) 8

  Lie Scale

  (LS) 8

 • Alat Kajian 2 (SWLS) Skala Kepuasan Hidup

  Lima Soalan

  Dalam banyak perkara, kehidupan saya adalah hampir dengan ciri kehidupan ideal (sempurna) saya

  Keadaan kehidupan saya adalah cemerlang

  Saya berpuas hati dengan kehidupan saya

  Setakat ini, saya telah memperolehi perkara penting yang saya inginkan dalam kehidupan

  Jika saya dapat mengulangi kehidupan saya, saya tidak akan mengubah apa-apa pun

  7 pilihan Jawapan

  1- Sangat Tidak Setuju

  2 Tidak Setuju

  3 Sedikit Tidak Setuju

  4 - Neutral

  5 Sedikit Setuju

  6 - Setuju

  7 Sangat Setuju

 • Alat Kajian 3 PANAS Positive And Negative Affect Scale

  PANAS

  16 Item

  8 Afek Positif

  8 Afek Negatif

  Skor Pemarkatan

  1.1. Sangat jarang atau tidak pernah berlaku

  2.2. Jarang berlaku

  3.3. Kadang-kadang berlaku

  4.4. Kerap berlaku

  5.5. Kerap atau selalu berlaku

 • Keputusan Analisis kebolehpercayaan ketekalan dalaman menggunakan kaedah Alfa Cronbach dan Guttman Split-Half Coefficient adalah seperti berikut:

  SEI Subscale Cronbachs Alpha Split-half

  GS .40 .43

  SP .40 .50

  HP .20 .20

  SA .10 .30

  LS .50 .53

 • Increasing Reliability (School-Academic) Subskala School-Academic menunjukkan ketekalan dalaman yang rendah. Bagi meningkatkan ketekalan dalaman SA, beberapa item dikeluarkan daripada 8 item keseluruhan. Nilai pekali alfa Cronbach telah meningkat daripada .10 kepada .43

  Items Deleted Corrected Item-Total

  Correlation

  Cronbachs Alpha If Item Deleted

  A54 - .169 .23

  A37 - .015 .27

  A17 .043 .29

  A46 .067 .30

  A2 .000 .43

 • Keputusan Validity Construct

  Dari segi kesahan konstruk, hasil kajian menunjukkan subskala SEI berkorelasi

  secara positif dan signifikan. Antaranya ialah

  Sub Skala SEI

  GS

  GS

  GS

  SP

  HP

  SP

  SA

  HP

  .340**

  .293**

  .283**

  .244**

 • Hasil kajian juga menunjukkan subskala SEI berkorelasi secara positif dan

  signifikan dengan SWLS dan PANAS.

  Keputusan Validity Construct & Convergent

  SEI,SLWS,PANAS

  GS

  GS

  SP

  SP

  SA

  AP

  SWLS

  AP

  SWLS

  AP

  SWLS

  SWLS

  .248*

  .321

  .244

  .364

  .257

  .413**

 • Perbincangan

  Keputusan kajian menunjukkan instrument SEI bagi analisis

  kebolehpercayaan ketekalan dalaman adalah baik walaupun ada

  subskala yang mempunyai pekali kebolehpercayaan yang rendah.

  Bagi meningkatkan pekali kebolehpercayaan tersebut, beberapa item

  didapati mengelirukan dan dibuang. Hasilnya, pekali

  kebolehpercayaan meningkat daripada .10 kepada .43.

  Beberapa faktor mungkin menyumbangkan kepada punca pekali

  kebolehpercayaan subskala terutama skala School-Academic seperti

  kekeliruan tentang soalan item, cara bagaimana ujian ditadbir serta

  kejujuran responden memberikan jawapan.

 • Kesimpulan

  Hasil kajian ini telah menunjukkan bahawa instrumen SEI

  versi Bahasa Malaysia mempunyai tahap kebolehpercayaan

  ketekalan dalaman yang baik menggunakan analisis pekali

  kebolehpercayaan Alfa Cronbach.

  Selain itu, kesahan konstruk dan konvergen yang dihasilkan

  melalui analisis korelasi juga mendapati instrumen SEI

  berkolerasi secara positif dan signifikan dengan item-item

  dan subskala lain yang tahap menunjukkan tahap self-

  esteem seseorang individu atau pelajar yang terlibat.

 • HAPPINESS

  3:1 PLUMS

  SANDAKAN SC 14 2017