of 4/4
 SLOBODN BOSN I 17.5.2012. 32 VJE^ITI DIREKTOR DIREKTOR SA [email protected] [email protected] Zlat ko Bar{ direk tor je Agencije za bankarstvo FBiH punih 16 godina

Sef federalnih Banaka

  • View
    123

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Sef federalnih Banaka

VJE^ITI DIREKTORDIREKTOR SA [email protected] [email protected] Bar{ direktor je Agencije za bankarstvo FBiH punih 16 godina

32

SLOBODNA BOSNA I 17.5.2012.

ZLATKO BAR

ZLATKO BAR[, DIREKTOR FEDERALNE AGENCIJE ZA BANKARSTVO

U razgovoru za Slobodnu Bosnu direktor Zlatko Bar odgovara na brojne optube i spekulacije o zloupotrebama poloaja, korupciji i drugim vidovima kriminala u Agenciji na ijem je elu proteklih esnaest godina; koliko su njegovi odgovori na pitanja novinara SB uvjerljivi, neka itatelj sam prosudi

[EF FEDERALNIH BANAKARazgovarao: MIRSAD FAZLI] Foto: MILUTIN STOJ^EVI]

ederalna uprava policije je od Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA) zaprimila izvje{taj u kojem se nalazi informacija o navodno po~injenim nezakonitim radnjama nekih uposlenika i dijela menad`menta Agencije za bankarstvo Federacije BiH. Ukoliko ste u mogu}nosti, provjerite stanje poslovanja i rukovo|enja Agencijom jer su zaposleni mi{ljenja da ima zloupotrebe polo`aja, korupcije i drugih vidova kriminala od strane rukovodstva Agencije, navedeno je u dopisu Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo upu}enom Finansijskoj policiji, ~iji zadatak }e biti da ispita poslovanje Agencije. O ovome, ali i drugim temama razgovarali smo s direktorom Agencije Zlatkom Bar{om.

F

ltati na rukovodnim radnim mjestima u gospodarstvu, bankarstvu, kao i ministarstvima financija HRHB i RBiH-PIU ERP. Rezultati su vidljivi i u tome da je Agencija jedna od najcjenjenijih institucija ne samo u Federaciji BiH nego i cijeloj BiH, da je bankarski sustav ocijenjen od doma}ih, a posebno inozemnih stru~njaka i me|unarodnih institucija, kao najbolji u zemljama u tranziciji, pa i {ire, da su mikrokreditni i lizing sustav nakon dolaska pod nadzor Agencije reguliraniji i stabilniji i da su nakon udara krize krenuli uzlaznom putanjom. A o tome da li }u se kandidirati za novi mandat, razmi{ljat }u kad za to do|e vrijeme jer sada sam posve}en rje{avanju redovnih poslovnih zadataka. U javnosti su prisutne brojne spekulacije u vezi s Va{im ostankom na sada{njoj poziciji. Neki tvrde da ste se nakon razgovora sa Zlatkom Lagumd`ijom priklonili SDP-u, a naj~e{}e se spominje da je biv{i trgovac HTZ opremom i mandarinama i Lagumd`ijin finansijski mag Marin Ivani{evi} kod svog {efa izlobirao Va{ privremeni ostanak na sada{njoj poziciji. Koliko ima istine u navedenim spekulacijama? Spekulacije su uvijek spekulacije, prema tome nisu uvijek istina. Sami ste rekli da sam ja direktor 16 godina, a to zna~i da sam bio na ovoj funkciji i kad je SDP bio na vlasti u periodu 2000. - 2002. godine, a i prije, a i poslije toga, pa i sada. Prema tome, to je i potvrda i za va{e prethodno pitanje, vlast cijeni onoga tko dobro obavlja svoje poslove jer joj je lak{e vladati ako je bilo koji segment dru{tva, a

posebno gospodarstva dobro ure|en i uspje{an. To su bankarstvo i bankarska supervizija u svakom slu~aju. Koji su Vas razlozi opredijelili za dono{enje odluke o kupovini poslovnog prostora za potrebe Agencije u vrijednosti od oko 7 miliona KM? Nije li to razlog iznenadne odluke SDP-a da ostanete na poziciji direktora Agencije? Odluka o kupovini poslovnog prostora za potrebe Agencije nije donesena niti je prostor kupljen, barem da ja znam, a ja sam prvi koji bi takvo ne{to trebao znati. Prema tome, to je potpuna dezinformacija, da ne upotrijebim te`u rije~. Istina, zbog {irenja odgovornosti i zadataka Agencije, a time i potrebnog broja uposlenih, za tim postoji realna potreba jer smo ve} uzeli u zakup negdje preko 250 kvadratnih metara poslovnog prostora. A potrebe Agencije za poslovnim prostorom su javno objavljene putem sredstava informiranja. Zna~i, to nije razlog nikakvoj iznenadnoj odluci SDP-a za moj ostanak, a niti mi je teku}i mandat istekao da je bilo potrebno donositi bilo kakvu odluku o tome.

NESTRANA^KI PODOBANVi ste, nakon Zufera Dervi{evi}a, federalni rukovodilac koji se najdu`e vremena zadr`ao na istoj poziciji. Mo`ete li re}i {ta Vas je u profesionalnom smislu preporu~ilo za poziciju direktora Agencije, koji su rezultati va{eg {esnaestogodi{njeg direktorovanja i da li se namjeravate dobrovoljno povu}i sa pozicije direktora? Nikada se nisam poredio s drugima s tog aspekta, ali ima mnogo primjera gdje uspje{ni rukovoditelji po~inju i zavr{avaju svoju karijeru na jednom mjestu. Preporuke za radno mjesto u momentu prvog imenovanja je moje 17-godi{nje radno i stru~no iskustvo, kao i postignuti radni rezu-

[TA SU SINTETI^KI TRANSFERIU posjedu smo vjerodostojnih informacija da je u toku marta i aprila realizirana finansijska operacija projekta BRUSH, projekat izvodljivosti sinteti~kih transfera iz BiH u inostranstvo za jednu od poslovnih banaka iz BiH. Pouzdano znamo da je operacija izvedena preko dva pravna lica iz BiH uz stru~nu asistenciju me|unarodne revizorske ku}e, iste one revizorske ku}e koja revidira i finansijske izvje{taje Agen-

Ni jedna marka nije oti{la iz na{e zemlje, a {to se ti~e depozita pravnih i fizi~kih osoba, oni su sigurni i dostupni u svakom trenutku17.5.2012. I SLOBODNA BOSNA

33

VJE^ITI DIREKTORcije i gotovo svih banaka u FBiH, te me|unarodne advokatske kompanije koja ima poslovnu jedinicu u Sarajevu. Vrijednost sinteti~kih transfera, prema ra~unima iste banke u jednoj od zemlja regiona, iznosila je oko 500 miliona. S obzirom da je finansijska operacija izvedena u tajnosti, uz Va{u saglasnost i znanje guvernera Centralne banke BiH, molimo Vas da nam objasnite razloge zbog kojih Agencija, CB BiH i Dr`avna agencija za istrage i za{titu - Finansijsko-obavje{tajno odjeljenje, u okviru svojih ovla{tenja nisu reagovale u konkretnom slu~aju? Ni te Vam informacije nisu potpuno to~ne, a da budem iskren, neke dijelove va{eg pitanja i ne razumijem. To restrukturiranje i ~i{}enje portfelja je napravljeno krajem pro{le godine i ono je potpuno u skladu sa standardima, propisima i praksom. Me|utim, to nije ra|eno ni pod kakvim velom tajne, ra|eno je u skladu s bankarskom praksom. Normalno je da banka sve aktivnosti radi uz konzultacije s neovisnim revizorima i pravnim stru~njacima, bilo doma}im ili stranim, da bi bila potpuno uskla|ena s propisima. [to stru~niji, poznatiji i cjenjeniji ti eksperti bili, tim bolje. Za ovu transakciju nije propisana bilo ~ija suglasnost, ni Agencije ni Centralne banke, ali mi je nadziremo s obzirom na na{u ulogu regulatora i supervizora i zadatak da za{titimo deponente bilo koje banke. Transakcija nije jo{ kona~no zavr{ena po{to se moraju dati jo{ neki

ZLATKO BAR[Opstajem jer sam uspje{an

namjerava da poduzme Agencija da bi preduprijedila navedene i sli~ne aktivnosti stranih banaka u FBiH? Da li ste o ovoj pojavi obavijestili Vladu FBiH? Ima nekih, i to veoma rijetkih nagovje{taja, istina stidljivih i iz, da tako ka`em, druge ruke da pojedine banke razmi{ljaju da o~iste bilance od lo{ih plasmana, ali to im tako|er ne}e biti dozvoljeno da urade na teret deponenata, odnosno da ugroze depozite banke. Da budem jasan, ovakve transakcije restrukturiranja aktive banaka su op}epoznate i za to imamo i stavove me|unarodnih institucija. Ali da bi taj dio ostao u reguliranom sustavu i pod nadzorom, mi smo Ministarstvu financija

MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE: Mi smo u MKS zaista zatekli dosta problema i neureenosti, pa i neke nezakonitosti, ali isto tako moram rei ne u svim organizacijama. Za sve korekcije treba vremena, a mi nalaemo otklanjanje i sankcioniramo sve nepravilnosti koje se uoe, normalno, onako kako nam zakon dozvoljavaodgovori, ali je u potpunosti pod na{om kontrolom. Ni jedna KM nije oti{la iz na{e zemlje, a {to se ti~e depozita pravnih i fizi~kih osoba oni su sigurni i dostupni u svakom trenutku. Tim vi{e {to je navedene aktivnosti restrukturiranja portfelja pratila i dokapitalizacija po zahtjevu Agencije tako da je adekvatnost kapitala za sada iznad zakonskog minimuma. A i utjecaj na pokazatelje bankarskog sustava je pozitivan jer je restrukturiranje podrazumijevalo izmje{tanje nekvalitetne aktive, odnosno kredita koje du`nici nisu vra}ali. Da li raspola`ete informacijom da i druge strane banke u FBiH pripremaju realizaciju istih ili sli~nih projekata? [ta34

mikrokreditne organizacije do{le pod njen nadzor. Ne znam da li dosti`u tu visinu o kojoj Vi govorite, ali i ona kolika je sada je zaista visoka i nikako se ne mogu slo`iti da je opravdana, pogotovo stoga {to je misija mikrokreditiranja da poma`e socijalno ugro`enim osobama i osobama koje ne mogu biti klijenti banaka. Krediti s tako visokim kamatnim stopama se ne mogu zvati pomo}. Krediti jesu usitnjeni pa su i fiksni tro{kovi njihove obrade i administriranja visoki, visok je i rizik uredne otplate tih kredita, kao {to je lo{e i osiguranje sekundarnih izvora njihovog povrata, ali se ne mogu slo`iti da kamata treba i mo`e biti i ~etiri puta ve}a od bankarske. Na kraju ovog odgovora moram konstatirati da su, od kada su MKO pod nadzorom Agencije, kamate u laganom padu, ali je to daleko od potrebnog i optimalnog. Me|utim, mi nemamo nikakva zakonska ovla{tenja i mogu}nost da administrativno uti~emo na njenu visinu, osim {to na{im nadzorom nastojimo uvesti vi{e reda i smanjiti rizike u poslovanju ovih institucija, ~ime se smanjuju i njihovi tro{kovi, a {to omogu}ava i sni`enje kamatne stope. Nije tajna da menad`menti i odbori mikrokreditnih organizacija imaju basnoslovne pla}e, oko 10.000 KM i bonuse u visini vi{e stotina hiljada maraka, koji se ~ak ispla}uju na ra~une u inostranstvu. [ta Agencija namjerava poduzeti da uredi stanje u ovim o~igledno otu|enim finansijskim strukturama koje su postale svrha same sebi, odnosno odre|enoj kasti ljudi? Mi smo u MKS zaista zatekli dosta problema i neure|enosti, pa i neke nezakonitosti, ali isto tako moram re}i ne u svim organizacijama. Za sve korekcije treba vremena, a mi nala`emo otklanjanje i sankcioniramo sve nepravilnosti koje se uo~e, normalno, onako kako nam zakonSLOBODNA BOSNA I 17.5.2012.

odnosno Vladi FBiH predlo`ili dono{enje zakona o faktoringu, gdje bi se reguliralo poslovanje i propisao nadzor tih institucija na koje se prenosi lo{ dio portfelja, kao i da informacija o lo{im du`nicima bude pohranjena u CRK-u.

MIKROKREDITNE MALVERZACIJEMo`ete li objasniti koji su razlozi da kamate na mikrokredite dose`u i do ekstremnih 60 procenata? Da li su mikrokreditne organizacije van Va{e kontrole pa su se pod okriljem prili~no liberalnog zakona pretvorile u svojevrsne lihvarske institucije? Agencija za bankarstvo je zatekla tako visoke kamate na mikrokredite kada su

ZLATKO BAR[, DIREKTOR FEDERALNE AGENCIJE ZA BANKARSTVONEPOTIZAM U BANKARSKOM SEKTORU ne{to prijavljeno. Moram re}i da sam na to ponosan da u ovakvom okru`enju nisam dobio ni jednu prijavu za neprofesionalno pona{anje i kori{tenje polo`aja od strane uposlenika Agencije. Kada bih saznao za takav slu~aj, postupio bih u skladu s na{im Kodeksom. Ako Vi posjedujete informacije o nekim neregularnostima, molim Vas da mi ih dostavite. Da li je predsjednik Upravnog odbora Haris Ihtijarevi}, po Va{im informacijama, koriste}i se pozicijom u Agenciji omogu}io povezanom pravnom licu ZELO odnosno sebi i svom bratu, privilegovan polo`aj pri kupovini i zakupu nekretnina i kreditnim linijama koje su pratile te i takve transakcije? Ne znam na koji na~in bi bila prednost da netko tko je predsjednik Upravnog odbora Agencije kupi ili zakupi nekretninu, a {to se ti~e osiguranja kreditnih linija nisam ni od jedne banke dobio pritu`bu da se gospodin Ihtijarevi}, predsjednik UO Agencije, slu`i ovom pozicijom za stjecanje nekih povoljnijih uvjeta u poslovanju s bankama. Kako komentari{ete ~injenicu da je Parlament FBiH u vi{e navrata odbio da usvoji izvje{taj o radu va{e Agencije? Koji su, po va{em mi{ljenju, razlozi takvih odluka Parlamenta? Istina je da u nekoliko navrata u Zastupni~kom domu Parlamenta FBiH Izvje{taj o radu Agencije s informacijom o stanju bankarskog sektora nije dobio potreban broj glasova, ali ni jednom nije bilo nikakve konkretne primjedbe. Potrebno je ista}i da je svaki izvje{taj usvojen od strane UO Agencije i Vlade FBiH i da su ga podr`ali nadle`ni odbori oba doma Parlamenta FBiH. Koliko je banaka likvidirano za vrijeme Va{eg direktorovanja u Agenciji i kolika je {teta pri~injena pravnim licima i gra|anima FBiH? Agencija je, posebno u periodu implementacije Zakona o bankama i po~etka provo|enja reformi u bankarskom sustavu, uvela privremene uprave u sve banke koje nisu ispunjavale uvjete predvi|ene Zakonom. U periodu od osnivanja oduzeli smo 41 bankarsku dozvolu i to svim bankama koje nisu uskladile svoje poslovanje sa zakonom, {to nije automatski zna~ilo da su likvidirane, nego je odre|eni broj pripojen drugim bankama, a 17 ih je oti{lo u likvidaciju ili ste~aj. Sigurno je da je izvjestan broj pravnih i fizi~kih osoba pretrpio odre|enu {tetu, ali ne zbog Agencije, nego zbog rukovodstva i vlasnika banaka koje su do{le pod udar mjera od strane Agencije.35

Ko e kome...Brojne su primjedbe i prigovori iz Agencije, a i van nje, na netransparentan i nezakonit na~in zapo{ljavanja u Agenciji. Primjerice, zapo{ljavanje sina Ramiza D`aferovi}a, sina Drage Biland`ije, supruge guvernera Centralne banke BiH i brojni drugih. Da li su navedeni prigovori i primjedbe opravdani i u kojoj mjeri? Svi uposlenici Agencije su u Agenciju do{li na na~ine predvi|ene zakonom i aktima Agencije i prema svojim profesionalnim kvalitetama, kao i potrebama Agencije, pa i ti na koje se ovo pitanje odnosi. Prema tome, ti prigovori i primjedbe ni u kom slu~aju nisu opravdani niti sam ja ikada dobio ikakav prigovor na to. Zato bih volio ako Vi imate ne{to konkretno da mi to dostavite. Da li ste zapo{ljavanje i unapre|enje supruge guvernera Centralne banke BiH Alme Kozari} na poslove direktora sektora leasinga kompenzirali tako {to je Kemal Kozari}, guverner Centralne banke BiH, zaposlio Va{u suprugu Amru na poslovima {efa za koordinaciju supervizije u Centralnoj banci BIH? Moja supruga je uposlena u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine od 1998. godine, dakle prije nego {to je gospodin Kozari} do{ao u CBBiH, a to je lako provjeriti u dokumentaciji CB, pa nikakve kompenzacije nije bilo.

BANKARSKA SURADNJAKemal Kozari}, direktor Centralne banke BiH

dozvoljava. U sklopu toga smo pokrenuli inicijativu da se i Zakon o MKO izmijeni i da se daju ve}e ovlasti regulatoru u poduzimanju korektivnih i represivnih mjera. Me|utim, ~ini mi se da to te{ko ide, s jedne strane zato {to MKO nemaju mogu}nost primanja depozita pa ne mogu ugroziti sredstva {ire zajednice, a s druge strane zato {to su donatori koji su dali sredstva s humanom idejom da pomognu socijalno ugro`enim osobama oti{li na druge strane svijeta da i tamo ispunjavaju tu svoju misiju vjeruju}i ljudima koji su ostali u MKF da }e nastaviti provoditi njihovu filantropsku ideju u skladu s njihovim `eljama. Nai{li smo i na isplate nekih nagrada i nalo`ili smo njihovo vra}anje, a poduzete su, a i poduzimat }e se i sankcije, pa i eventualne kazne, ako je to predvi|eno zakonom. U posjedu smo predstavki uposlenika Agencije koji te{ko optu`uju direktora pravnog sektora Agencije za brojne nezakonitosti, od kojih je posebno interesantna ona koja se odnosi na njegov anga`man oko zata{kavanja i prikrivanja kriminala u odre|enim mikrokreditnim organizacijama kao {to su LOK, Sunrise... Da li ste Vi kao direktor upoznati s tim i {ta ste konkretno poduzeli sa ciljem sankcioniranja svih aktera navedenih nezakonitosti?17.5.2012. I SLOBODNA BOSNA

Ni o kakvom zata{kavanju i prikrivanju kriminala nemam informacija, niti toga u Agenciji mo`e biti od bilo koga, a posebno ne od ljudi iz pravnog sektora, posebno mog pomo}nika, odnosno jednog od najbli`ih suradnika. Prvo {to su to osobe stru~ne i od ugleda u profesionalnim krugovima, pa i osoba na koju se odnosi Va{ upit. A drugo, one nisu, ili su veoma rijetko u kontroli pa informacije moraju dobiti od kontrolora koji su utvrdili sumnjiva, odnosno kriminalna djela u poslovanju. Samim tim ne mo`e ostati tajna, odnosno ne mo`e se ni{ta zata{kati {to zna vi{e od jedne osobe. To je i pravilo na{eg poslovanja da nitko ne mo`e sam obavljati kontrolu nego se uvijek ide u timu. Drugo je pitanje da li je sumnja da je ne{to kazneno djelo ili nije opravdana, a to je uloga odnosno zadatak pravih stru~njaka jer nije lako diskreditirati nekoga i neopravdano uzrokovati tro{kove dr`avi odnosno Federaciji ako tu`iteljstvo ili sud ne utvrde osnove kaznenog djela. Da li ste identificirali pojave da ~lanovi odbora, rukovodioci i ostali uposlenici Agencije u bankama, mikrokreditnim organizacijama i leasing dru{tvima, suprotno zakonu, upo{ljavaju bli`e i dalje srodnike i dobivaju kredite po VIP kamatnim stopama? Nemam informacija da je takvo {to ra|eno, a niti mi je iz tih institucija takvo