Seewog-anyar (versi baru seewog)

Embed Size (px)

Text of Seewog-anyar (versi baru seewog)

 • 8/16/2019 Seewog-anyar (versi baru seewog)

  1/25

  PROGRAM MAHASISWA WIRAUSAHA

  JUDUL PROGRAM

  “KAOS MANCAL”

  T-Shirt Sebagai Wujud Apresiasi agi Pesepeda !a"g erpera" A#$i% da&a'

  Me"gura"gi Da'pa# P(&usi Udara

  Diusulkan oleh:

  R)NO *UANS*AH P)RDANA +,-./,0-.,/01.-+,

  ANNISA RA2IDA +,-/330+.43,1.-+,

  MAR)S PRADANA +,-/,,0-4+3-1.-+,

  MUNI SO2I +.-/,33--05,1.-+.

  *OP* ADIAN6ORO +,-/,,0-4+./1.-+,

  UNI7)RSI6ASN)G)RI MALANG

  MALANG

  .-+0

 • 8/16/2019 Seewog-anyar (versi baru seewog)

  2/25

  L)MAR P)NG)SAHAN PROGRAM MAHASISWA WIRAUSAHA

  1. Judul : “KAOS MANCAL” T-Shirt Sebagai Wujud A!esiasi "agi

  #eseeda $ang "e!e!anAk%i& dala' Mengu!angi Da'ak #olusi

    (da!a

  ). "idang (saha : "usana

  *. Ke%ua #elaksana Kegia%an

  a. Na'a Lengka : +eno ,uans$ah #e!dana

   b. N-M : 1*)/*0)*/0

  . Ju!usan : Seni dan Desain

  d. (ni2e!si%as : (ni2e!si%as Nege!i Malang

  e. Ala'a% +u'ah dan No 3el.45# : Jl. "!igjend sla'e% !iadi 6ii */7 o!o

  o!o do8o 4 90191//01

  &. Ala'a% e'ail : !eno$uans$ah;g'ail.o'

 • 8/16/2019 Seewog-anyar (versi baru seewog)

  3/25

  De8asa ini? di sekeliling ki%a %e!daa% ban$ak kenda!aan $ang

  'engakiba%kan sekian da'ak nega%i& see!%i ke'ae%an? olusi hingga sa'ah.

  3e!daa% sua%u golongan $ang eduli %e!hada lingkungan dan 'e'ilih un%uk hidu

  dala' kesede!hanaan $ai%u be!seeda. Keedulian eseeda %e!hada lingkungan

   bukan 'e!uakan isaan je'ol belaka? ka!ena dengan be!seeda ki%a daa%

  'engu!angi da'ak olusi $ang dihasilkan kenda!aan be!'o%o!. Seka!ang sudah ban$ak ko'uni%as eseeda di ko%ako%a besa! $ang se!ing 'elaksanakan kegia%an

   be!seeda be!sa'a.

  "e!dasa!kan a!gu'en%asi dia%as se!%a sebagai langkah dala' 'enjalankan

  kegia%an 8i!ausaha 'aka digagas sua%u ide 8i!ausaha $akni T-Shirt  bagi eseeda.

  #eluang $ang die!oleh da!i adan$a ko'uni%as eseeda %e!daa% ada keinginan

  ko'uni%as aga! eksis di %engah 'as$a!aka%. Ka!enan$a daa% di ajukan engadaan

  kaos un%uk ko'uni%as %e!ebu%.

  Model bisnis $ang di %e!akan $akni 'odel bisnis kan2as $ang 'enaku

  selu!uh asek bisnis di'ulai da!i !elasi? !oduksi? ad'inis%!asi hingga 'enjaga

  hubungan dengan konsu'en. 5a!aan da!i ene!aan 'odel bisnis kan2as $akni

  aga! kegia%an 8i!ausaha daa% be!jalan sea!a %e!sis%e' dan jelas. Sehingga usaha

  daa% be!ke'bang dengan sebagai'ana 'es%in$a.

  Ka$a #u"8i: #eseeda? Ko'uni%as? T-Shirt ? Model "isnis Kan2as

 • 8/16/2019 Seewog-anyar (versi baru seewog)

  4/25

  A +

  P)NDAHULUAN

  +9+ La$ar e&a#a"g3ahun )10? e!saingan usaha lokal dan nonlokal se'akin ke%a% dengan

  adan$a Mas$a!aka% @kono'i Asean [email protected] Ana'an $ang 'ungkin saja %e!jadi

  $akni !oduk nonlokal daa% 'enguasai asa! di -ndonesia? sehingga

  'engakiba%kan 8i!ausaha lokal uda! .  Sebagai solusi da!i ana'an %e!sebu%

  die!lukan sua%u kegia%an usaha 'assal be!ua (saha Keil dan Menengah B(KM.

  Dengan ha!aan 8i!ausaha lokal daa% eksis dan 'a'u be!saing di asa! global

  [email protected] #eneli%ian ini be!%ujuan un%uk 'enganalisa kegia%an 8i!ausaha k!easi %i'

   enge'bang se!%a da'akn$a bagi 'as$a!aka%.

  "e!alih ada asek lain? bah8asan$a di sekeliling ki%a saa% ini %e!daa% ban$ak kenda!aan $ang 'engakiba%kan sekian da'ak nega%i& see!%i ke'ae%an? olusi?

  sa'ah dan lain sebagain$a. 3e!daa% sua%u golongan? $ang eduli %e!hada

  lingkungan sehingga golongan %e!sebu% 'e'ilih un%uk hidu dala' kesede!hanaan

  $ai%u be!seeda.

  "e!dasa!kan %es%i'oni da!i bebe!aa ahli? bah8asan$a eseeda kian ha!i kian

   ban$ak. Ko'uni%as da!i eseeda un %elah be!ke'bang dengan esa% hingga daa%

  eksis di %engah 'as$a!aka%.

  Sebelu'n$a %elah ban$ak !oduk $ang se!ua? bahkan %elah eksis di

  'as$a!aka%? %e%ai %idak 'e'iliki sesialisasi !oduk un%uk eseeda. 3e!daa%

   e!bedaan nilai da!i !oduk k!easi %i' elaksana dan di ha!akan 'a'u 'enjadi

  da$a %a!ik bagi 'as$a!aka% un%uk 'enoba !oduk %i' elaksana. Nilai %e!sebu%

  %e!daa% ada desain $ang di a!esiasikan un%uk eseeda? bahan dasa! !oduk 

  dengan kuali%as %e!baik sehingga n$a'an saa% dikenakan un%uk be!seeda dan

  ak%i2i%as lain. #!oses !oduksi 'enggunakan ala% $angsudah 'e'iliki s%anda!isasi

  dala' bidang kon2eksi.

  "e!dasa!kan a!gu'en%asi dan analisa dia%as dan dengan ke%e!sediaan su'be! 

  da$a $ang 'u'uni? %i' elaksana 'e'u%uskan un%uk 'e!in%is sua%u kegia%an

  8i!ausaha dengan judul “KAOS MANCAL” T-Shirt Sebagai Wujud Apresiasi

  agi Pesepeda !a"g erpera"A#$i% da&a' Me"gura"gi Da'pa# P(&usi Udara.

  1.2 Peru'usa"Masa&a:

  +u'usan 'asalah $ang daa% di!u'uskan da!i la%a! belakang dia%as adalah sebagai

   be!iku%.

  1 "agai'ana s%!a%egi e'asa!an $ang di %e!akan

  ) "agai'ana seg'en%asi asa! $ang di %a!ge%

  * "agai'ana e!hi%ungan da!i  Break Event Point B"@# da!i kegia%an 8i!ausaha

  $ang dike'bangkan

 • 8/16/2019 Seewog-anyar (versi baru seewog)

  5/25

  1.3 6ujua"

  3ujuan $ang ingin diaai %i' elaksana adalah sebagai be!iku%.

  1) Mendesk!isikan s%!a%egi e'asa!an $ang di%e!akan

  2) Mendesk!isikan seg'en%asi asa! $ang di %a!ge%

  3) Mendesk!isikan e!hi%ungan "@# da!i !og!a' 8i!ausaha $ang

  dike'bangkan

  4) Mendesk!isikan langkah un%uk 'engangka% eksis%ensi !oduk k!easi %i'

   elaksana

  1.4 Luara"

  Adaun lua!an$ang diha!akan adalah sebagai be!iku%.

  1 3e!aain$a %a!ge% e'asa!an !oduk?

  2) Ja!ingan 8i!ausaha $ang luas di Ko%a Malang dan -ndonesia ,* 3e!i%an$a seg'en%asi asa! $ang jelas %e!hada !oduk $ang di asa!kan oleh

  %i' elaksana

  +9/ Ma"%aa$

  1. "agi Mas$a!aka%

  a) 3e!sedia ke'udahan 'ene'ukan kebu%uhan sandang

  b) #asokan sandang be!%a'bah

  3e!sedia laangan eke!jaan ba!u

  ). "agi Mahasis8a(ni2e!si%as Nege!i Malang

  a 3u!u%be!e!anse!%adala'!angka'engangka% !oduk lokal

   b "e!sa'a e'e!in%ahdala'!angka'en$eba! luaskandane'e!a%aan kuali%as

  sandangbagi segena8a!ganega!adi selu!uh -ndonesia

  *. "agi #elaksana

  a Sa!ana un%uk'ene!akankegia%an be!8i!ausaha di dunia e!kuliahan

   b Sa!ana sebagai engu'ul !ekan bisnis seban$ak 'ungkin

  Sa!anau'an balik dala' !angkaeningka%an 'u%ue'enuhan kebu%uhandi

   bidang eningka%an 'u%u SDM.

 • 8/16/2019 Seewog-anyar (versi baru seewog)

  6/25

  A .

  GAMARAN UMUM R)NCANA USAHA

  .9+ Keadaa" U'u'

  Ga'bar .9+ Logo [email protected]@WO=

  [email protected]@WO= adalah b!and da!i !oduk k!easi %i' enge'bang. #!oduk $ang

  saa% ini sedang di !in%is$ai%uT-Shirt dan kedeann$a diha!akan !oduk ba!u see!%i

   jake%? elana? sa!ung %angan hingga hel' seeda daa%

  %[email protected]@WO=diha!akan'a'ueksis di 'as$a!aka% khususn$a ein%aseeda dan %u!u% se!%a 'eningka%kan nilai !oduk lokal. "e!iku% bebe!aa kelebihan

  $ang di%onjolkan [email protected]@WO=:

  1 N$a'an saa% di kenakanE

  ) 5a!ga ekono'is 'engiku%i asa!E

  * #!oduk be!kuali%as $ang di bua% oleh ahlin$aE

  .9. Pe&ua"g Pasar

  Saa% ini? ban$ak ki%a ju'ai eseeda $ang %elah %e!gabung di sua%u

  ko'uni%as dengan bebe!aa sesi&ikasi %e!sendi!i $ang be!beda dan be!aga'.

  Con%oh ko'uni%as &i6edgea!? ko'uni%as do8nhill hingga ko'uni%as &ede!al.Se%ia ko'uni%as %en%u sanga% ingin eksis di %engah 'as$a!aka%."iasan$a

  sua%u ko'uni%as 'e'bu%uhkan sua%u enanda a%as ke eksis%ensiann$a. Con%oh keil

  $ang se!ing ki%a ju'ai adalah jake% kelas? jake% o!ganisasi hinggaal'a'a%e!.

  A!gu'en%asi dia%as 'enjelaskan eluang $ang !osek un%uk be!8i!ausaha.

  Dengan be!jalann$a kegia%an usaha ini diha!akan a!a ein%a seeda $ang belu'

  'e'iliki enanda a%au 'e'bu%uhkan enanda ba!u daa%'enoba !oduk k!easi

  %i' elaksana.

  .9, Keadaa" Usa:a

  3a!ge% u%a'a e'asa!an dan !o'osi di %ujukan di 8ila$ah Ko%a Malanghingga selu!uh -ndonesia dengan ha!aan 'a'u 'enjadi langkah a8al dala'

  'e'ulai kegia%an usaha %i' elaksana.

  Di ba8ah ini disajikan !enana e'bangunan [email protected]@WO= sea!a lebih !ini

  dala' %abel%abel ada hala'an selanju%n$a.

 • 8/16/2019 Seewog-anyar (versi baru seewog)

  7/25

  6abe&.9+#e!enanaan"ia$a"ahan5abis #akai B1 bulan

  N( Ju'&a: Sa$ua" Na'a a:a" Harga ;sa$< ia!a

  1. < Le'ba! Label #!oduk +. */ +. 1.

 • 8/16/2019 Seewog-anyar (versi baru seewog)

  8/25

  F +. 7.)*.0 G +. ).797.

  F +.

 • 8/16/2019 Seewog-anyar (versi baru seewog)

  9/25

  A ,

  M)6OD) P)LAKSANAAN

  ,9+ a:a" Habis Pa#ai

  "ahan habis akai 'e!uakan bahan $ang di gunakan dala' e'bua%an jake% a%au kaos. "e!iku% bahan $ang e!lu di e!siakan:

  1. Kain kaos Co%%on Co'bed *s

  ). "enang

  *. Ca% +ubbe! 

 • 8/16/2019 Seewog-anyar (versi baru seewog)

  10/25

  #e!%a'a? 1) Sekolah Menengah Keju!uhan? 1/ Sekolah Menengah Keju!uhan?

  )/ #e!gu!uan 3inggi. "e!iku% disajikan e%a Ko%a Malang ada =a'ba! *.).

  Ga'bar ,9. #e%a Ko%a Malang

  ,9 A"a&isa Pesai"g da" Ke'a'pua" er#('pe$isi

  6abe& ,93#esaing

  N(9 K('pe$i$(r Wi&a!a:

  Pe'asara"

  Harga

  Jua& ;Rp<

  Pa"gsa

  Pasar

  Perse"$ase

  Ku'u&a$i% 

  1. >!esh -%e' Lingku Ko%a 9.

 • 8/16/2019 Seewog-anyar (versi baru seewog)

  11/25

  ko'uni%as %e!sebu%. 5al %e!sebu% $ang daa% di jadikan auan bagi %i' elaksana

  un%uk 'elakukan kegia%an 8i!ausaha.

  89 A"a&isa Ke&e'a:a"

  "e!dasa!kan su!2ei dan e'an%auan %i' elaksana %e!hada !oduk di u!aikan

   bebe!aa keku!angan !oduk di ba8ah ini:

  1 Menggunakan !oses sablon 'anual) Ju'lah desain diba8ah 1 ga'ba! 

  d9 A"a&isa A"8a'a"

  3e!daa% sua%u ana'an $ang 'ungkin diala'i oleh %i' elaksana disaa%

   elaksanaan kegia%an. "e!iku% disajikan ana'an da!i kegia%an 8i!ausaha %i'

   elaksana:

  1 3e!daa% ban$ak e!usahaan $ang be!ge!ak di bidang sejenis

  ) Manaje'en e!usahaan sejenis %elah jelas

  * "an$ak !oduk sejenis $ang 'enang na'a

  /9 S$ra$egi Pr(du# S%!a%egi e'asa!an $ang di %e!akan $ai%u ba%a dan se'en $ang

  'engin%eg!asikan e'asa!an sea!a n$a%a dengan sea!a online. Dengan s%!a%egi

  u%a'a $akni ena8a!an langsung?ihak %i' elaksana sea!a langsung

  'enda%angi elanggan un%uk 'e'be!ikan ena8a!an keada elanggan.

  Ke'udian elanggan di be!i sua%u a'&le% guna !o'osi !oduk.

  5a!aanda!iene!akan s%!a%egi ini $ai%u %e!i%an$a seg'en%asi asa! $ang

  si&a%n$a 'enja!ing dan jelas. Sehingga e'asa!an !oduk diha!akan 'eningka%

  %aja'.

  09 Sa&ura" Dis$ribusi

  3a!ge% %i' elaksana $ai%u 'eni%akan seg'en%asi asa! $ang 'enja!ing

  dan jelas."aik %e!seba! di sua%u 8ila$ah a%au lebih. Me%ode dis%!ibusi $ang

  di%e!akan dala' endis%!ibusian !oduk $ai%u 'eliu%i:

  1)   Sales B#ena8a!an langsung

  ) Ja!ing LabaLaba

  * #e'asa!an Online

  59 S$ra$egi Pr('(si

  S%!a%egi !o'osi $ang di%e!akan %e!bagi 'enjadi ) $ai%u:

  1 #!o'osi n$a%a Ba'&le%? s%ike%? os%e!? ko!an

  ) #!o'osi online B&aebook? ins%ag!a'? %8i%%e!? 8ebsi%e

 • 8/16/2019 Seewog-anyar (versi baru seewog)

  12/25

  A 3

  IA*A DAN JADWAL K)GIA6AN

  39+ A"ggara"ia!a

  NO Je"is Pe"ge&uara" ia!a

  + a:a" :abis pa#ai Rp9 /9=/09---

  . Pera&a$a" pe"u"ja"g Rp9 ++/9---

  , Operasi("a& bu&a"a" Rp9 =.=9---

  6O6AL Rp9 59---9---

  39. Jad>a&Kegia$a"

  Kegia$a"

  u&a" da" Mi"ggu #e?

  I II III

  + . , 3 + . , 3 + . , 3

  3aha #e!enanaan

  3aha 3indakan

  3aha Analisa

  #elao!an

 • 8/16/2019 Seewog-anyar (versi baru seewog)

  13/25

  LAMPIRAN?LAMPIRAN

  La'pira" +9 "ioda%a Ke%ua dan Anggo%a

  i(da$a Ke$ua

  A. -den%i%as Di!i

  1 Na'aLengka B dengan

  gela!

  +eno ,uans$ah #e!dana

  ) Jenis Kela'in L

  * #!og!a' S%udi S1 Desain Ko'unikasi Iisual

  < N-M 1*)/*0)*/0

  / 3e'a% dan 3anggalLahi! Malang? ) Agus%us 1/

  0 @'ail !eno$uans$ah;g'ail.o'

  7 No'o!3ele on 4 5# 90191//01

  ". +i8a$a% #endidikan

  SD SM# SMA4SMK  

   Na'a-ns%i%usi M-N MALAN= 1 M3s Su!$a

  "uana Malang

  SMKN <

  MALAN=

  Ju!usan -3GMul%i'edia

  3ahun Masuk G 

  Lulus

  )1)7 )7)1 )1)1*

  C. #e'akalah Se'ina!-l'iah BO!al #!esen%a%ion

   No Na'ae!%e'uan il'iah 4

  Se'ina! 

  Judul A!%ikel

  -l'iah

  Wak%u dan

  3e'a%

  D. #engha!gaandala' 1 %ahun %e!akhi! 

   No Jenis #engha!gaan -n%i%usi #e'be!i

  #engha!gaan

  3ahun

  1 Jua!a ) LKS Deba% "ahasa

  -ngg!is %ingka% ko%a Malang

  Dinas #endidikan

  ko%a Malang

  )11

  ) Jua!a ) LKS Deba% "ahasa-ngg!is %ingka% Ja8a3i'u! 

  Dinas #endidikanJa8a 3i'u! 

  )11

   * Jua!a ) lo'ba Mul%i'edia

  -n%e!ak%i& Mas%e! Co'e%i%ion

  5i'a'as%e! (" )1*

   < AD=- Malang Cha%e! 1 G

  -nagu!a%ion

  Asosiasi Desaine! 

  =!a&is -ndonesia?

  Malang

  )1<

  Se'ua da%a $ang sa$a isikan dan %e!an%u' dala' bioda%a ini adalah bena! 

  dan daa% die!%anggungja8abkan sea!a huku'. Aabila di ke'udian ha!i

 • 8/16/2019 Seewog-anyar (versi baru seewog)

  14/25

  %e!n$a%a diju'ai ke%idaksesuaian dengan ken$a%aan? sa$a sanggu 'ene!i'a

  sanksi.

  De'ikian bioda%a ini sa$a bua% dengan sebena!n$a un%uk 'e'enuhi salah

  sa%u e!s$a!a%an dala' engajuan hibah #!og!a' Mahasis8a Wi!ausaha B#MW.

    Malang? )1 Mei )10

  Ke%ua #elaksana?

  +eno ,uans$ah #e!dana

 • 8/16/2019 Seewog-anyar (versi baru seewog)

  15/25

  i(da$a A"gg($a

  A. -den%i%as Di!i

  1 Na'aLengka Annisa +a&ida

  ) Jenis Kela'in #

  * #!og!a' S%udi S1 #endidikan 3a%a "usana

  < N-M 1*/

 • 8/16/2019 Seewog-anyar (versi baru seewog)

  16/25

  1 Na'aLengka Ma!es #!adana

  ) Jenis Kela'in L

  * #!og!a' S%udi S1 #endidikan 3eknik -n&o!'a%ika

  < N-M 1*/**091ile hos%

  Windo8s

  0 >eb!ua!i )1/?

  S3M-K

  AM-KOM

  ,og$aka!%a

  D. #engha!gaandala' 1 %ahun %e!akhi! 

   N( Je"is Pe"g:argaa" I"$i$usi Pe'beri

  Pe"g:argaa"

  6a:u"

   1 S%o!$3elling (MM )11

   ) >inalis C!ea%olog$ >3(M (M )1)

   * -n%e!na%ionalSe'ina!on

  @le%!ial?-n&o!'a%is and-%s

  @dua%ion [email protected]@“Cloud

  Co'u%ing and-%s Alia%ion

  on @dua%ion”

  >akul%as @lek%!o )1*

   < [email protected] BLa%ihan Dasa!Kee'i'inan Mahasis8a

  @lek%!o

  >3 G (MMALAN=

  )1*

 • 8/16/2019 Seewog-anyar (versi baru seewog)

  17/25

  Se'ua da%a $ang sa$a isikan dan %e!an%u' dala' bioda%a ini adalah bena! 

  dan daa% die!%anggungja8abkan sea!a huku'. Aabila di ke'udian ha!i

  %e!n$a%a diju'ai ke%idaksesuaian dengan ken$a%aan? sa$a sanggu 'ene!i'a

  sanksi.

  De'ikian bioda%a ini sa$a bua% dengan sebena!n$a un%uk 'e'enuhi salah

  sa%u e!s$a!a%an dala' engajuan hibah #!og!a' Mahasis8a Wi!ausaha B#MW.

  Malang? )1 Mei )10

  #engusul?

  Ma!es #!adana

 • 8/16/2019 Seewog-anyar (versi baru seewog)

  18/25

  i(da$a A"gg($a

  A. -den%i%as Di!i

  1 Na'aLengka Munib So&i

  ) Jenis Kela'in L* #!og!a' S%udi S1 #endidikan 3eknik @lek%!o

  < N-M 1)/*O (ni2e!si%as

   Nege!i Malang

  Koo!dina%o! Sie

  #e!lengkaan

  )1*)1/

  * Ngala'anal >ounde! )1/

  Seka!ang

 • 8/16/2019 Seewog-anyar (versi baru seewog)

  19/25

  Se'ua da%a $ang sa$a isikan dan %e!an%u' dala' bioda%a ini adalah bena! 

  dan daa% die!%anggungja8abkan sea!a huku'. Aabila di ke'udian ha!i

  %e!n$a%a diju'ai ke%idaksesuaian dengan ken$a%aan? sa$a sanggu 'ene!i'a

  sanksi.

  De'ikian bioda%a ini sa$a bua% dengan sebena!n$a un%uk 'e'enuhi salah

  sa%u e!s$a!a%an dala' engajuan hibah #!og!a' Mahasis8a Wi!ausaha B#MW.

  Malang? )1 Mei )10

  #engusul?

  Munib So&i

 • 8/16/2019 Seewog-anyar (versi baru seewog)

  20/25

  i(da$a A"gg($a

  A. -den%i%as Di!i

  1 Na'aLengka ,o$ Adian%o!o

  ) Jenis Kela'in L* #!og!a' S%udi S1 #endidikan 3eknik -n&o!'a%ika

  < N-M 1*/**091

 • 8/16/2019 Seewog-anyar (versi baru seewog)

  21/25

  La'pira" . Jus%i&ikasi Angga!an "ia$a

  +9 a:a" a#u ;+ bu&a"<

  N( Ju'&a: Sa$ua" Na'a a:a" Harga ;sa$< ia!a1. 1) Le'ba! Label #!oduk +. */ +.

 • 8/16/2019 Seewog-anyar (versi baru seewog)

  22/25

  La'pira",9Susunan O!ganisasi 3i' #elaksanadan #e'bagian 3ugas

  N( Na'a ida"g I&'u Uraia" 6ugas

  1 +eno ,uans$ah Desain =!a&is a Ke%ua #elaksana Kegia%an b Desaine! 

  ) Annisa +a&ida 3a%a "usana a Desaine!  

   b #e'bua%an Lao!an ha!ian dan

  Lao!an Akhi! se!%a e'bukuan

  lainn$a

  * Ma!es #!adana 3eknologi

  dan

  +eka$asa

  a Manaje'en e'asa!an dan

   !o'osi

  a Mena8a!kan #!oduk 

  < Munib So&i 3eknologi a Konsul%an

   b #!oduksi sekaligus #e'asa!an/ ,o$ Adian%o!o 3eknologi

  dan

  +eka$asa

  a #!oduksi sekaligus #e'asa!an

  b) Me'ban%u #e'bua%an Lao!an

  ha!ian dan Lao!an Akhi! se!%a

   e'bukuan lainn$a

 • 8/16/2019 Seewog-anyar (versi baru seewog)

  23/25

  La'pira"39Su!a% #e!n$a%aan Ke%ua #elaksana Kegia%an

  ,ang be!%anda %angan diba8ah ini:

   Na'a : +eno ,uans$ah #e!dana

   N-M : 1*)/*0)*/0

  #!og!a' S%udi : S1 DesainKo'unikasi Iisual

  >akul%as : 3eknik 

  Dengan ini 'en$a%akan bah8a !oosal Pr(gra' Ma:asis>a Wirausa:a

  sa$a dengan judul? ““KAOS MANCAL” T-Shirt Sebagai Wujud A!esiasi "agi

  #eseeda $ang "e!e!anAk%i& dala' Mengu!angi Da'ak #olusi (da!a” $ang sa$a

  usulkan adalah bena!bena! 'ilik sendi!i? dan bukan !og!a' 8i!ausaha 'ilik ihak lain.

  "ila'ana di ke'udian ha!i di%e'ukan ke%idaksesuaian dengan en$a%aan ini?

  'aka sa$a be!sedia di%un%u% dan !oses sesuai dengan ke%en%uan $ang be!laku.

  Malang? )1 Mei )10

  $ang 'en$a%akan?

  +eno ,uans$ah #e!dana

   N-M. 1*)/*0)*/0

 • 8/16/2019 Seewog-anyar (versi baru seewog)

  24/25

  La'pira" /9 Model "isnis $ang di%e!akan

  Model "isnis Kan2as

  Sesi&ikasi Model "isnis $ang di%e!akan

 • 8/16/2019 Seewog-anyar (versi baru seewog)

  25/25

  La'pira" 09 Desain T-Shirt  K!easi 3i' #enge'bang

  Label Logo [email protected]@WO=

  T-Shirt