of 2 /2
S E C R E T U L d el aR o ş i aM o n tan ă car esch i m b ă i stor i an oastr ă . "S E C U R ITA T E A a i n trat î n g al er i e ş i a SI G I L A T t o t ul" DEO.P.  • 05IUN2014  Î n luna februarie a anului 2012, o echip ă r o mâno- c anadian ă de geologi urm ă rea r ă m ăş i ţ e le lo n u lui d e a ur la u n a d in t re g a l e riile s ă p a t e d e a g a t âr ş i î n urm ă cu 5.500 d e a n i la R o ş i a M ont a n ă . A t u n ci, e ch ipa a f ă cu t apar e n t d in î n t â m p l a re o de sc o p erire colo sa l ă , ce a r p u t e a m odi c a ist o ria o m e n irii d ac ă s-ar f a ce p u b lic ă . Ceea ce soch e aza si m a i t a re e ste l o cu l u n d e a fost f a cu ta a ce asta ul u i t o a re d e sco p e rire. L e sp e d ea afost g asi t a i n G aleri a H iper b o r e a n a , a at a p e V a l e a C o rn e i, su b s a tul C o rn a d e la R o si a M o n t a n a. A cest l o c a fost ce r ce t a t in u r m a cu 3 6 d e a n i iar d a t o ri t a u luit o ar e l o r de sco p eri a r h e o l o g i ce si a n tr o p o logice p racti c d e n e con ce p u t pen t ru a ce a vr e m e, ea a f o st in ch i s a si a poi si g il a t a la co m a n d a S e c u rit a tii. G e o logii r o m â n i și can a d ieni a u d e sc o perit la b aza g a leriei ca p ă tul d r e p t un g h iular a l u n ei l e sp ezi a urii, care n u p ă r e a a oroc ă n at u ral ă . D u p ă p rel ev a rea un e i m o st re, re zu ltat e l e d e l a b o r a t or a u a r ă tat c ă e r a vo r b a d e spre o p i a t r ă c o m pozit ă , o b ţ i n u t ă d u p ă o t e hn o lo g ie im p o si b il d e r e p ro d us în con d i ţ iile ş t ii n ţ e i a ct u ale, co m p u s ă d in 1 5 % p raf d e gra n i t , 3 0 % w o lfram și 5 5 % p ulbere d e a u r d e 5 0 d e ka r a t e, scr ie e f e m e ri d e .r o .  Î n luna aprilie, în timpul d iscu țiil o r p urt a t e cu u șile în c h i s e la Mi n i s t e r u l M in e l o r, Pe t r o l u lui și

SECRETUL de La Roşia Montană Care Schimbă Istoria Noastră

  • Upload
    ana-log

  • View
    231

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SECRETUL de La Roşia Montană Care Schimbă Istoria Noastră

 

SECRETUL de la Roşia Montană care schimbă istoria noastră.

"SECURITATEA a intrat în galerie şi a SIGILAT totul"DEO.P. • 05 IUN 2014

 

 În luna februarie a anului 2012, o echipă româno-canadiană de geologi urmărea rămăşiţele

filonului de aur la una dintre galeriile săpate de agatârşi în urmă cu 5.500 de ani la Roşia

Montană. Atunci, echipa a făcut aparent din întâmplare o descoperire colosală, ce ar putea

modifica istoria omenirii dacă s-ar face publică.

Ceea ce socheaza si mai tare este locul unde a fost facuta aceasta uluitoare descoperire.

Lespedea a fost gasita in Galeria Hiperboreana, aflata pe Valea Cornei, sub satul Corna de

la Rosia Montana. Acest loc a fost cercetat in urma cu 36 de ani iar datorita uluitoarelor

descoperi arheologice si antropologice practic de neconceput pentru acea vreme, ea a fost

inchisa si apoi sigilata la comanda Securitatii.

Geologii româniși canadieni au descoperit la baza galeriei capătul dreptunghiular al unei

lespezi aurii, care nu părea a fi o rocă naturală. După prelevarea unei mostre, rezultatele de

laborator au arătat că era vorba despre o piatră compozită, obţinută după o tehnologie

imposibil de reprodus în condiţiile ştiinţei actuale, compusă din 15% praf de granit, 30%

wolfram și 55% pulbere de aur de 50 de karate, scrie efemeride.ro.

 În luna aprilie, în timpul discuțiilor purtate cu ușile închise la Ministerul Minelor, Petroluluiși

Page 2: SECRETUL de La Roşia Montană Care Schimbă Istoria Noastră

 

Geologiei, canadienii au cerut ca această descoperire să nu fie făcută publică iar galeria să

fie închisă urgent. Românii au fost de acord cu păstrarea secretului, însă au insistat să

continue cercetărileși să trimită acolo o echipă de arheologi.

Zona a fost închisă imediat cu sârmă ghimpatăși pusă sub pază. De la începutul lunii mai

până pe 23 iunie s-au derulat în secret săpăturile în jurul lespezii. Măsurătorile au stabilit

faptul că aceasta, perfectșlefuită, cântărea aproximativ 1.700 de tone (cu 100 de tone mai

mult decât cea de la Baalbek, în Liban), avea o lungime de 12 metri, o lățime de 6 metriși o

 înălțime de 3 metri, iar aurul din ea reprezenta 935 de tone, de 150 de ori mai mult decât tot

aurul extras la Roșia Montană de daci, romani, austro-ungariși români la un loc.

 Într-un final, lespedea a fost segmentată în 80 de calupuri egale, încărcată în containereși

transportată noaptea, sub escortă militară, spre o destinație necunoscută.

Din anumite informații reiese că fragmentele au ajuns la Combinatul Siderurgic din Galați,

unde au fost topiteși transformate în lingouri de aurși wolfram, despre care nu seștie unde

au fost depozitate.