Scriptie Definitief

 • View
  226

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Scriptie Definitief

 • F.J. van der Meijden

  Onzekerheden uit het verleden Een garantie voor de toekomst?

 • Colofon

  Titel: Onzekerheden uit het verleden

  Ondertitel: Een garantie voor de toekomst?

  Auteur: F.J. van der Meijden

  fjvandermeijden@hotmail.com

  Opdrachtgever: Phanos Vastgoed B.V.

  Heemsteedseweg 26

  3990 GG Houten

  Telefoon: 030-6060606

  Fax: 030-6060654

  Universiteit Twente

  Civiele Techniek (Bouw / Infra)

  Postbus 217

  7500 AE Enschede

  Telefoon: 053-4899111

  Afstudeercommissie: Dr. W.D. Bult-Spiering (Universiteit Twente)

  Ir. H. Kroon (Universiteit Twente)

  G.J. Koele (Phanos Vastgoed B.V.)

  Plaats: Houten

  Datum: 6 november 2006

 • Onzekerheden uit het verleden Een garantie voor de toekomst?

  Oktober 2006 - 4 - Universiteit Twente

  Samenvatting

  Projectontwikkeling kenmerkt zich door de grote hoeveelheid onzekerheden die met name in de beginfase

  van een ontwikkelingsproces aanwezig zijn. Afhankelijk van de uitwerking van de onzekerheden kunnen

  deze resulteren in risicos (bij negatieve uitwerking) of kansen (bij positieve uitwerking).

  In opdracht van projectontwikkelaar Phanos Vastgoed is onderzoek gedaan naar projectspecifieke risicos

  waaraan hun woningbouwprojecten bloot kunnen staan. Projectspecifiek houdt in dat het risicos betreft

  die (mede) toe te schrijven zijn aan een projectkarakteristiek, en niet evengoed bij ieder ander project, op

  ieder ander moment zouden kunnen optreden. Het doel van het onderzoek is om een risicomanagement

  tool op te stellen waarbij ervaringen uit het verleden de basis vormen voor het vroegtijdig identificeren

  van deze risicos voor toekomstige projecten.

  Kenmerkend voor projectontwikkeling is het integrale proces, waarbij de ontwikkelaar voornamelijk een

  cordinerende rol heeft. Gedurende het proces wordt over het algemeen samengewerkt met architecten,

  gemeenten, stedenbouwkundigen, enzovoorts.

  Centraal in het onderzoek staan woningbouw projectkarakteristieken, ofwel kenmerken van projecten.

  Deze karakteristieken worden gezien als invloedsfactoren, welke per project kunnen variren. Ze vormen

  tezamen het krachtenveld waarin een project zich bevindt. De karakteristieken die onderscheiden worden

  zijn ingedeeld in interne en externe categorien. Uit de literatuur is gebleken dat met name externe

  invloedsfactoren een belangrijke rol spelen bij ontwikkelingsactiviteiten. Als gevolg van bijvoorbeeld

  wetgeving, politieke voorkeuren en weerstand vanuit de omgeving kan een ontwikkeling vertraging

  oplopen, of zelfs (deels) niet uitgevoerd worden.

  Ook risicos hebben zo hun eigen kenmerken: het tijdstip van optreden, eventuele onderlinge

  afhankelijkheid, benvloedbaarheid, de kans van optreden en de gevolgen ervan. Het verkrijgen van

  inzicht in deze kenmerken is van belang voor het reageren op gedentificeerde risicos. De grootte van een

  risico wordt bepaald door twee factoren: de kans van optreden en de mogelijke gevolgen ervan.

  De hoeveelheid mogelijke projectontwikkelingsrisicos is nagenoeg oneindig. Er zijn echter drie

  hoofdrisicos te noemen: kostenoverschrijding, inkomstenderving en tijdsoverschrijding. Om toch een

  nadere gradatie aan te brengen is ook voor de risicos een categorisering opgezet. Deze categorisering

  geeft aan in welke hoeken de risicos kunnen liggen, zodat nieuw gedentificeerde risicos eventueel

  kunnen worden toegevoegd binnen een categorie. De onderscheiden categorien zijn: juridisch / wettelijk,

  organisatorisch, technisch, ruimtelijk / planologisch, financieel / economisch, sociaal / maatschappelijk en

  politiek / bestuurlijk.

  De karakteristieken en de risicos vormen de bouwstenen van het opgestelde theoretisch model waarin

  veronderstelde relaties tussen beide naar voren komen. Deze relaties zijn gelegd op basis van de in de

  literatuur beschreven projectontwikkelingsrisicos en hun mogelijke oorzaken.

  Als vervolg op de bevindingen uit de literatuur is een praktijkverkenning uitgevoerd. Bij deze stap in het

  onderzoek zijn twaalf voltooide woningbouwprojecten van Phanos bestudeerd. Er is gezocht naar ervaren

  risicos en de projectkarakteristieken die aan de risicos ten grondslag hebben gelegen. Er is gebleken dat

  de risicobronnen in alle invloedscategorien gelegen kunnen zijn. Voor het doen van statistisch

  onderbouwde uitspraken is het aantal onderzochte projecten te klein, wel is te zien dat veel problemen

  veroorzaakt worden door bijvoorbeeld politiek / bestuurlijke en juridisch / wettelijke invloeden.

  Omdat het in dit onderzoek met name gaat om oorzaken en bronnen van risicos, is van de

  gedentificeerde risicos uit de praktijk het procesverloop weergegeven. Deze processen zijn vervolgens

  ter toetsing ingevuld in het theoretisch model. Daar waar dit niet mogelijk was schiet het model kennelijk

  te kort en is een update uitgevoerd. Dit nieuwe model heeft de basis gevormd voor de uiteindelijk

  opgeleverde risicomanagement tool. De gegeven relaties in het model worden hierbij gebruikt als

  hulpmiddel om vroegtijdig risicos te identificeren. Het gebruik van het model alleen is echter niet

  voldoende, het moet ook een vervolg krijgen in de vorm van een procesbeschrijving.

 • Onzekerheden uit het verleden Een garantie voor de toekomst?

  Oktober 2006 - 5 - Universiteit Twente

  Risicomanagement is immers meer dan alleen risicos identificeren. De elementen in de tool die

  zorgdragen voor de beschrijving van een compleet proces zijn de verschillende stappen die doorlopen

  moeten worden bij risicomanagement. Het risicomanagement proces kent een cyclisch verloop, volgens

  de achtereenvolgende fasen risicoanalyse, kiezen beheersmaatregelen, uitvoeren beheersmaatregelen en

  het evalueren van beheersmaatregelen. Over de inhoud van de eerste fase is geen eenduidigheid

  gevonden, daarom is er in dit onderzoek voor gekozen om de cyclus aan te passen en als volgt in te delen:

  risico-identificatie & -prioritering, risicobeheersing & -respons, en evaluatie & actualisatie.

  Hierin is risico-identificatie het opstellen van een lijst mogelijke risicos van een project, prioritering is

  het geven van prioriteit aan de risicos, afhankelijk van de kans van optreden en de gevolgen ervan. Het

  kiezen en uitvoeren van maatregelen tegen de risicos valt onder de risicobeheersing & -respons. De

  laatste stap van de cyclus houdt in dat de genomen maatregelen worden gevalueerd en dat de risico-

  identificatie wordt geactualiseerd op basis van de meest actuele informatie.

  Doel van deze risicomanagement activiteiten is vooral om risicos expliciet te maken, levend te houden

  en deze te beheersen. Tweede doel is om pro-actief om te gaan met risicos in plaats van af te wachten tot

  een risico optreedt en dan pas actie te ondernemen. Tot slot worden met het doorlopen van de cyclus

  risicos en beheersmaatregelen gestructureerd genventariseerd. Hiermee ontstaat een completer beeld van

  de risicos van een project.

  Twee belangrijke onderdelen van risicomanagement die parallel moeten lopen aan het doorlopen van de

  cyclus zijn een open, transparante communicatie over risicos, en het op een gestructureerde wijze

  bijhouden van de risicodocumentatie.

  Om deze activiteiten eigen te maken binnen de organisatie van Phanos zijn twee hoofdzaken van belang,

  namelijk het invoeren van risicomanagement (het doen gebruiken ervan) en ten tweede het inbedden van

  risicomanagement (afstemmen op de bedrijfsprocessen en inpassen in het dagelijks werk).

  De uiteindelijk opgeleverde risicomanagement tool geeft de verschillende stappen van de

  risicomanagement cyclus weer. Risico-identificatie vindt plaats op basis van de projectkarakteristieken,

  deze fungeren hierbij als risico-indicatoren. Het model, met daarin de relaties tussen risicos en

  karakteristieken, dient ter bevordering van het risicodenken en geeft snel inzicht in mogelijke oorzaak-

  gevolg ketens. Na identificatie van risicos worden deze met behulp van een scoretabel op volgorde van

  prioriteit gezet.

  De tweede stap in het model richt zich op het beheersen van en reageren op risicos. Hiervoor zijn vier

  strategien mogelijk: vermijden, overdragen, reduceren en accepteren. Voorgestelde maatregelen om

  risicos te beheersen moeten aan enkele criteria worden getoetst op hun geschiktheid. Een goed moment

  waarop deze activiteiten kunnen plaatsvinden is het projectteamoverleg (PTO). Bij het gehele team

  ontstaat zo een gezamenlijk beeld van het risicoprofiel van het project.

  Na het uitvoeren van maatregelen worden deze gevalueerd door te kijken naar de mate waarin de

  maatregelen geresulteerd hebben in het uitblijven van de drie hoofdrisicos. De nieuwe informatie vormt

  vervolgens de input voor een actualisatie van de risico-identificatie. Dit vormt meteen de start van het

  doorlopen van een nieuwe risicomanagement cyclus.

  Om de continuteit van het risicomanagement te waarborgen wordt het aanbevolen om de identificatie en

  prioritering in de checklist-taken planontwikkeling op te nemen.

  Het documenteren van risicos en beheersmaatregelen vindt bij voorkeur plaats in een risicologboek,

  waarin ieder teamlid op ieder moment een update in moet kunnen aanbrengen. Andere belangrijke items

  uit het logboek zijn de risico-oorzaken, de gevolgen en