of 34 /34
CBS Het Spectrum is onderdeel van: Kind en Onderwijs Rotterdam stichting voor christelijk primair onderwijs Meer informatie, kijk op onze website www.hetspectrum-nesselande.nl Schoolgids CBS Het Spectrum 2015 - 2016

Schoolgids CBS Het Spectrum 2015 - 201 6

Embed Size (px)

Text of Schoolgids CBS Het Spectrum 2015 - 201 6

Page 1: Schoolgids CBS Het Spectrum 2015 - 201 6

CBS Het Spectrum is onderdeel van:

Kind en Onderwijs Rotterdamstichting voor christelijk primair onderwijs

Meer informatie, kijk op onze website www.hetspectrum-nesselande.nl

Sc

ho

olg

ids

CB

S H

et

Sp

ec

tru

m 2

01

5 -

20

16

Page 2: Schoolgids CBS Het Spectrum 2015 - 201 6

5. CONTACTEN MET OUDERSn Mijnschoolinfo.nln E-mailenn Infomarktn Nieuwsbrieven n Medezeggenschapsraadn Ouderraadn BSOn Klachtenregeling

6. INTAKE VAN NIEUWE LEERLINGENn Vierjarigenn Andere kinderen

7. PERSONEELn Groepsindeling

8. BREDE SCHOOL NESSELANDE

A TOT Z

9. SCHOOLTIJDEN, VAK ANTIES EN BELANGRIJKE DATAn Schooltijdenn Verlofregelingn Vakanties/studiedagen 2014-2015

10. ROOSTERSn Zwemmenn Gymn Dans en draman Muziekn Engels

11. ADRESSENn Betreffende de schooln Externen

2 3

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

1. DE SCHOOLn Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam

2. WA AR DE SCHOOL VOOR STA AT n Missie, visien Coöperatieve leerstrategieënn Identiteitn Pedagogisch klimaat, pedagogische doelstellingen, pestenn Onderwijskundige visien Burgerschap

3. ORGANISATIE VAN DE ZORGn Volgen van leerlingenn Rapportenn Leerlingdossiern Zorgteam Het Spectrumn Gesprekken met kinderenn Groepsbesprekingn Plusklasn Doublurebeleidn Zorg voor kinderen met extra onderwijsbehoeftenn Passend Onderwijsn Extra zorg PPO Rotterdamn School Maatschappelijk Werkn SISA/Veilig Thuisn Meldcode huiselijk geweld, aandachtsfunctionarisn Centrum voor Jeugd en Gezinn OZOn Naar het Voortgezet Onderwijs, trajectn De resultaten van het onderwijs

4. ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS/ DE SCHOOLn Inhoud van ons onderwijs

Page 3: Schoolgids CBS Het Spectrum 2015 - 201 6

Inleiding

De schoolgids voor het schooljaar 2015-2016 ligt voor u. De gids is bedoeld voor de ouders van de huidige leerlingen van Het Spectrum, maar uiteraard ook van nieuwe leerlingen. In de gids staat (vrijwel) alle informatie over de school die voor u als ouder van belang is. Hierin kunt u voor een groot deel lezen waar Het Spectrum voor staat. We willen de kinderen kennis en vaardigheden meegeven waardoor ze zich verder kunnen ontwikkelen naar volwassenheid, met aandacht en zorg voor elkaar en onze omgeving. Positief in het leven staan, met vertrouwen en hoop.

De keuze van een basisschool is belangrijk. Die keuze wordt gemaakt voor een groot aantal jaren. ‘Past deze school bij wat ik zelf belangrijk vind als ouder, wat ik zelf graag meegeef aan mijn kind(eren)?’ Het Spectrum probeert, zoals eerder aangegeven, aan de verschillende aspecten van ontwikkeling aandacht te besteden. Naast de cognitieve ontwikkeling krijgt ook de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling aandacht. We proberen dat met veel inzet van teamleden voor elkaar te krijgen.Hoewel er overeenkomsten zijn tussen de basisscholen in de wijk Nesselande, bestaan er ook grote verschillen. Daarbij gaat het dan vooral om zaken als identiteit (niet alleen op gods-dienstig gebied, ook wat je uitstraalt als school), werkwijze, sfeer en resultaat, maar ook om participatie van ouders en kwaliteit van het onderwijs. Wij kunnen ons voorstellen dat het voor ouders niet eenvoudig is om voor hun kind de juiste school te kiezen.

Bovenal zijn we een basisschool, een school waar we hard werken om vooral goed onderwijs te geven. Verder kunnen wij ons verheugen in een grote en positieve inbreng van ouders.

Het Spectrum werkt met vakleerkrachten op het gebied van bewegingsonderwijs (alle groepen), dans en drama (groep 1 t/m 5), Engels (groep 6 t/m 8) en muziek (groepen 4 en 5).

Over al deze en andere aspecten kunt u lezen in deze schoolgids en we hopen dat de gids u een zo goed en getrouw mogelijk beeld geeft van wat u van Het Spectrum kunt verwachten. Vanzelfsprekend bent u altijd van harte welkom voor meer informatie of voor een nadere toelichting. Uw reactie wordt in hoge mate op prijs gesteld! U kunt daarvoor terecht bij één van de directieleden. Ik wens u en de kinderen, namens het team van Het Spectrum, een goed schooljaar toe.

J. Ligthart,meerscholendirecteur

4

DE SCHOOL

Stichting Kind en Onderwijs rotterdam

CBS Het Spectrum maakt deel uit van de Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam.Het is een stichting voor primair christelijk onderwijs en beheert 25 scholen voor basis- en speciaal basisonderwijs in Rotterdam. De grondslag van deze stichting is dat zij zich bij de vormgeving van het onderwijs laat inspireren door de Bijbel. De Bijbelse waarden zijn van groot belang. Het is niet eenvoudig om deze grondslag te vertalen naar de praktijk van alledag. Als we echter om ons heen kijken dan zien we dat de samenleving voortdurend aan verandering onderhevig is en dat het ook de taak van het onderwijs is op deze veranderingen in te spelen. Het is de zorg van het Bestuur er op toe te zien, dat de kinderen in een sfeer van warmte en harmonie centraal staan in het onderwijs op Het Spectrum.

De Raad van Toezicht ziet toe op het goed functioneren van het College van Bestuur, dat door middel van rapportages regelmatig verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden. Voorzitter is de heer drs. K. Hoogendijk. Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag (stuurt aan en stelt vast) en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (keurt goed en houdt toezicht). Het College van Bestuur bestaat uit een staf van vijf leden. De heer Dhr. R. v. d. Berg is voorzitter (ad interim).

Contactgegevens:

Stichting Kind en Onderwijs RotterdamPostbus 22009 3003 DA Rotterdam

Telefoon: 010-4125101Fax: 010-4127818Email: [email protected]: www.kindenonderwijsrotterdam.nl

5

1

Page 4: Schoolgids CBS Het Spectrum 2015 - 201 6

WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Missie Het Spectrum geeft kleur aan jouw wereld

Visie Op basisschool Het Spectrum vinden wij het nu en in de toekomst belangrijk dat:n Er in kansen wordt gedacht. Wij kijken verder dan uiterlijk of beperking.n Er oog is voor het individuele kind en de daarbij behorende leerbehoefte.n Onze leerlingen zichzelf mogen zijn en zich naar eigen initiatief mogen ontwikkelen.n We gebruik maken van de talenten van de kinderen en de teamleden.n De leerlingen leren leren en betrokken zijn bij hun leerproces.n De kinderen vaardigheden ontwikkelen op cognitief en op sociaal niveau.n Kinderen van 0-12 jaar opgevangen kunnen worden in hetzelfde gebouw. Hierbij staan het onderwijs en de opvang met een gedeelde pedagogische visie centraal. Deze waarden zijn in ons onderwijs op de volgende manier terug te zien:n Wij leren en werken adaptief. We zoeken aansluiting bij de mogelijkheden van elk kind. We dagen de kinderen uit en maken aanspraak op wat een kind kan en waar de interesse van een kind ligt.n We werken met coöperatieve leerstrategieën tijdens verschillende vakgebieden. Op deze manier vergroten wij de betrokkenheid en het eigenaarschap van elke leerling. De kinderen leren hierbij van elkaar en de leerkracht is begeleider tijdens dit proces.n Wij brengen de leerlingen inzichten, strategieën en attitudes bij die helpen bij het leren. n Wij werken met vakleerkrachten voor gym, dans & drama, Engels en muziek.n Wij investeren in collega’s die zich specialiseren in de vakgebieden: gedrag, rekenen, taal, lezen, het jonge kind, begaafdheid/talentontwikkeling, coöperatief leren en de zorg.n Wij besteden veel aandacht aan sociale vaardigheden. Kinderen die zich veilig en prettig voelen op school, zijn beter in staat te leren.n Wij leren de kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen ontwikkeling.n Wie in de wereld van de 21e eeuw meewil, moet meer dan alleen vakbekwaam zijn. Wij leren de kinderen flexibel en inventief te zijn en wij leren ze samenwerken. We vergroten het zelfstandig leervermogen door de kinderen zelfstandig te leren leren. Leerlingen die hun eigen leren kunnen sturen zijn gemotiveerd. n Wij werken met de nieuwste multimedia. Hierdoor is ons onderwijs visueel en uitdagend.n De leerlingen en medegebruikers in onze school vormen een afspiegeling van de verscheidenheid in de samenleving. Kinderen komen bij ons op school in aanraking met verschillende achtergronden. Hierdoor leren ze van elkaar wat er leeft in de maatschappij. We hebben respect voor wat de ander anders maakt.n Wij vinden een goede samenwerking tussen schoolleiding, leerkrachten, kinderen en ouders belangrijk, omdat dit de basis vormt voor een goed schoolklimaat, waarvoor we samen verantwoordelijk zijn.

6 7

2

Page 5: Schoolgids CBS Het Spectrum 2015 - 201 6

8 9

Ons kleuteronderwijs

Vanuit een positief (leer)klimaat en een zichtbaar gestructureerde en rijke leeromgeving worden de kleuters ondersteund en gestuurd in hun ontwikkeling. Wij bieden onze leerlingen doelgericht, betekenisvolle en samenhangende situaties aan, waarin zij spelenderwijs ervaringen op kunnen doen.

Dit ziet u op de volgende manieren terug in de onderbouw en in de klassen:n Wij werken thematisch aan de wettelijk vastgestelde doelen. Wij gebruiken hier onder andere de methode Schatkist bij.n Wij creëren een zo rijk mogelijke leeromgeving. Het spelen in hoeken vinden wij heel belangrijk.n Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen aan de hand van het observatiesysteem Bosos. n Wij benaderen de leerlingen positief en geven complimenten, zodat de kinderen zich veilig voelen.n Wij houden rekening met leerlingen met extra onderwijsbehoefte. Ze worden hierin begeleid zodat er onderwijs op maat gegeven wordt.n Wij stimuleren de leerlingen om hun eigen keuzes te maken. n Wij streven naar zelfstandigheid bij de leerlingen. n Aan de coöperatieve werkvormen wordt in de onderbouw de basis gelegd. Deze werkvormen stimuleren het samenwerken. Vaardigheden die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: luisteren, hulp geven, overleggen en aanmoedigen.n Wij vinden de motorische ontwikkeling belangrijk. De kinderen oefenen hun grove motoriek 2x per week bij de vakleerkracht gym in het speellokaal.

Coöperatieve leerstrategieën

Op het Spectrum werken wij vanaf groep 1 met coöperatieve leerstrategieën (COOP) tijdens verschillende vakgebieden. Termen als genummerde koppen bij elkaar, tafelrondje, drie stappen interview en nog vele andere didactische structuren helpen de kinderen bij het samen leren en werken. Het werken met COOP:n versterkt het sociale klimaat; leerlingen voelen zich veilig in de groep, een voorwaarde voor leren en ontwikkeling.n is voor de leraar een kans om het klassenmanagement in de groep zo te organiseren, dat de groep gezamenlijk verantwoordelijkheid neemt voor elkaar en het functioneren als groep.n zorgt ervoor dat zowel zwakke als sterke leerlingen profiteren van de aanpak. Alle leerlingen krijgen de kans wat ze geleerd hebben uit te leggen aan hun klasgenoten, waardoor de informatie wordt verwerkt en eigen gemaakt.n verhoogt de leertijd. Als leerlingen in teams ergens over praten, hoeven ze maar op één of twee anderen te wachten. In een klassikale situatie zijn dat er uiteraard meer.n biedt meer interactie over de leerstof en leerlingen krijgen meer oefenkansen waardoor de resultaten verbeteren.n geeft de leraar de kans goed aan te sluiten bij de behoeften, mogelijkheden en talenten van de leerlingen door het gevarieerde aanbod aan werkvormen. Alle leerlingen voelen zich competent.n leert leerlingen sociale vaardigheden als elkaar helpen, taken verdelen en naar elkaar luisteren.

2

Page 6: Schoolgids CBS Het Spectrum 2015 - 201 6

10 11

Het Spectrum: een christelijke school

Wij zijn een christelijke ontmoetingsschool. We laten ons als organisatie inspireren door de christelijke traditie en vertalen die naar vandaag.In de praktijk betekent het dat de kinderen enkele keren per week les krijgen in het vak Bijbelse geschiedenis. Door gezamenlijk naar Bijbelverhalen te luisteren, hierover met elkaar van gedachten te wisselen, met elkaar te bidden en door het zingen van daarbij aansluitende liedjes, maken de kinderen op verschillende manieren kennis met het christelijk geloof.Dit betekent ook dat er vanuit de christelijke identiteit de ruimte is samen te zijn met mensen van andere geloofsrichtingen, elkaar de ruimte te geven en elkaar te waarderen. De ontmoeting van kinderen met verschillende godsdiensten wordt als een opdracht gezien. Vanuit deze levenshouding ontwikkelen kinderen respect voor de andere medemens en krijgen daarmee inzicht in andere culturen. In onze methode “Trefwoord”, wordt dit aspect via spiegel-verhalen belicht, zodat we aandacht kunnen schenken aan onderwerpen als: culturen, godsdiensten, gewoonten en feestdagen. We staan open voor alle kinderen van wie de ouders de uitgangspunten van de school onderschrijven of tenminste respecteren.

Identiteit is meer dan godsdienstige identiteit. Zij wordt zichtbaar in wat de school uitstraalt naar buiten, welke keuzes er worden gemaakt in brede zin. Hieraan kan praktische invulling worden gegeven. Te denken valt o.a. aan de keuze van methoden, de aandacht voor omgaan met elkaar (tolerantie) en de zorg voor de wereld om ons heen (zorgzaamheid).

Oorsprong van de naam Het Spectrum

De naam “Het Spectrum” heeft alles te maken met lichtbreking (via een prisma). Hierdoor ontstaat de regenboog. De regenboog staat voor de band tussen God en de mensen.Wij willen als school voor een breed spectrum aan leerlingen goed onderwijs bieden.

Verder staat het begrip “spectrum” voor een waaier aan mogelijkheden om samen te werken en met elkaar te leven. We denken dan aan samenwerking tussen kinderen en ouderen, tussen onderwijs en welzijn. Ons gebouw heeft een multifunctioneel karakter om die samenwerking te kunnen realiseren.

Ons motto is: Het Spectrum geeft kleur aan jouw wereld.

2

Page 7: Schoolgids CBS Het Spectrum 2015 - 201 6

12 1312

Pedagogisch klimaat

Binnen onze school hebben wij als team afspraken gemaakt rond het pedagogisch klimaat. Het is belangrijk om te weten dat wij als team uitgesproken hebben veel aandacht te besteden aan het belonen van gewenst gedrag en niet in eerste instantie bestraffen van ongewenst gedrag. Wij streven naar een veilig pedagogisch schoolklimaat. Pesten wordt niet getolereerd. Wij werken daarom met een pestprotocol binnen onze school.

Tevens hanteren wij de tien schoolregels van Het Spectrum: n 1. Elkaar groeten bij komen en gaann 2. Eerst denken dan doenn 3. Met hetzelfde gemak gooi je je afval in de prullenbakn 4. Haal het beste uit jezelfn 5. We zorgen samen dat alles netjes en heel blijftn 6. Let op je woorden en noem een ander bij zijn eigen naamn 7. Iedereen hoort erbijn 8. We hebben oog voor elkaarn 9. We houden rekening met het milieun 10. Veilig in en rond de schoolElke maand staat één van de regels centraal binnen onze school. De regel zal in de klas worden uitgelegd en besproken. Ook zal er deze maand extra op worden gelet met elkaar.Op deze manier willen wij het pedagogisch klimaat bij ons op school bevorderen.

Pedagogische doelstellingen

De levensvisie van waaruit we willen opvoeden en onderwijzen wordt door ons geconcretiseerd in de onderstaande pedagogische kerndoelen. We vinden het belangrijk deze doelen niet alleen in woord door te geven, maar juist ook in daad aan de kinderen over te brengen. Als team streven we in ons handelen de volgende opvoedingsdoelen na:n leren vertrouwen in zichzelf te hebben;n het accepteren van de eigen mogelijkheden of beperkingen en daarmee om kunnen gaan;n zichzelf respecteren en dit respect ook hebben voor medemensen;n positief kritisch leren staan ten opzichte van het eigen handelen, daarop ook aangesproken durven en willen worden;n kritisch leren staan ten opzichte van het denken en handelen van anderen en anderen daar ook op constructieve wijze op durven aanspreken;n leren contact te leggen met anderen en het onderhouden van contacten;n voor zichzelf leren opkomen, zonder daarbij anderen onnodig te kwetsen of te beschadigen;n inzicht ontwikkelen in diverse facetten van de samenleving; kennis nemen van algemene cultuurgrondslagen zoals: humaniteit, solidariteit, tolerantie, vrijheid en gerechtigheid;n recht doen aan de wensen en eigenheid van kinderen door binnen het vaststaande curriculum ruimte te creëren voor eigen inbreng;n leren zichzelf te motiveren en zichzelf te ontwikkelen.

Pesten

We willen de kinderen op school een veilige omgeving bieden. Waarden en normen staan hoog in ons vaandel. Respect is vanzelfsprekend. Beleefdheid en goede omgangsvormen zijn zaken die wij verwachten van kinderen en volwassenen.Bij het groter worden en het veroveren van een plekje in de groep hoort het erbij dat zaken soms leiden tot conflicten. Kinderen moeten daarmee leren omgaan. Soms loopt het echter uit de hand en voelt een kind zich diep gekwetst of is steeds het mikpunt van geplaag. Dergelijk gedrag accepteren wij niet. In elke groep hangen de regels van de school. Ook ouders hebben een belangrijke taak ten aanzien van het gedrag van hun kind. Samen met de ouders van alle betrokkenen willen we het pestgedrag stoppen.We benaderen niet alleen de pester en de gepeste, maar ook de andere kinderen, de leerkracht en de ouders/verzorgers.Onze gedragsspecialist is beschikbaar als blijkt dat meer aandacht en hulp noodzakelijk zijn.

2

Page 8: Schoolgids CBS Het Spectrum 2015 - 201 6

14 15

Onderwijskundige visie

Het Spectrum biedt programmagericht onderwijs. Wij werken aan opbrengsten met als doel het maximale uit elke leerling te halen. Het team van Het Spectrum begeleidt leerlingen in hun ontwikkeling op sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Hierbij staan een goed pedagogisch klimaat en een veilige leeromgeving centraal. Het Spectrum is een school die georganiseerd is rond het leerstofjaarklassensysteem. Binnen deze opzet speelt adaptief onderwijs een grote rol, omdat wij zoveel mogelijk rekening houden met verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. Om dit te realiseren maken wij gebruik van het directe instructiemodel en het zelfstandig werken.Vanuit onze christelijke identiteit worden waarden en normen geleerd die zichtbaar zijn in de omgang met elkaar.Door een basis van veiligheid en vertrouwen in de klas aan te bieden, willen we de behoefte aan relatie, autonomie en competentie tot zijn recht laten komen.

Burgerschap

Burgerschapsvorming is geen apart vak, maar een algemene taak van de school.Bij burgerschapsvorming gaat het om actief burgerschap en sociale integratie.Centraal staat het actief meedoen aan de samenleving, een deel van de samenleving willen zijn en er een positieve bijdrage aan te leveren.Naast kennis over burgerschap zijn vooral houdingen en vaardigheden van belang.Om bovenstaande te realiseren wordt vooral geoefend met democratische principes, niet alleen beperkt tot de groep maar ook in de school en daarbuiten.Hierbij wordt op Het Spectrum gebruik gemaakt van methodes op het gebied van levensbeschou-welijke vorming (Trefwoord) en sociale vaardigheden (Goed Gedaan).In deze methodes wordt aangesloten bij burgerschapswaarden die essentieel zijn voor de democratie, zoals vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip voor anderen, verdraag-zaamheid (tolerantie), afwijzen van onverdraagzaamheid, afwijzen van discriminatie.Naast de aanpak in de groep met behulp van methodes, wordt schoolbreed ook aandacht besteed aan het aanleren van kennis, houdingen en vaardigheden met betrekking tot burgerschap door:n De regels van “Het Spectrum”, waarbij elke maand één van de regels centraal staatn Het pestprotocoln Jaarlijkse deelname aan een project van een goed doeln Jaarlijkse deelname aan het project “Verenigd Verzet” samen met de andere basisscholen in de wijk, waarbij aandacht wordt besteed aan de bezetting en bevrijding van Nederland in de jaren 1940-1945n Leerlingen in de hoogste groepen kiezen afgevaardigden voor onze Leerlingenraadn Leerlingen uit de bovenbouw lezen voor bij de onderbouw en bij KOV BijDeHand

15

2

Page 9: Schoolgids CBS Het Spectrum 2015 - 201 6

17

ORGANISATIE VAN DE ZORG

Op Het Spectrum staan de onderwijsbehoeften van de kinderen centraal: Wat hebben zij nodig om de onderwijsdoelen te behalen? Het gaat om afstemming en wisselwerking tussen de leerling, de groep, de leerkracht en de ouders. Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, interne en externe begeleiders is noodzakelijk om goed onderwijs te kunnen realiseren.

Het volgen van leerlingen

Eén van de pijlers van het onderwijs op Het Spectrum, die beschreven staat in het schoolplan is het “centraal stellen van het kind”. Letterlijk staat er ook“…het kind voor de leerling uitgaat...”. Om elk kind goed te volgen maken we gebruik van twee leerlingvolgsystemen. Aan de ene kant hanteren we het sociaal- emotioneel kind volgsysteem SCOL. Daarnaast maken we gebruik van het CITO leerlingvolgsysteem om de cognitieve ontwikkeling in beeld te brengen.Met behulp van dit systeem wordt in beeld gebracht hoe het kind functioneert ten opzichte van de gemiddelde ontwikkelingslijn en hoe de leerling zich ontwikkelt ten opzichte van zichzelf.

Rapporten

De kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport uitgereikt, mits zij 3 maanden onderwijs op onze school hebben gevolgd. Het eerste rapport wordt uitgereikt in november, het tweede in maart en de derde krijgt u voor de zomervakantie.

Het rapport geeft u verschillende soorten informatie:n beoordelingen gebaseerd op methodegebonden toetsenn observaties ten aan zien van de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkelingn resultaten en vorderingen naar aanleiding van afgenomen CITO toetsen

Leerlingdossier

Elke leerling van onze school heeft een (digitaal)dossier waarin de gegevens worden bewaard. Dit betreft een kopie van het aanmeldingsformulier, een overzicht van het groepsverloop, de verslagen van gesprekken tussen leerkrachten en ouders, verslagen van pedagogisch didactische onderzoeken door interne c.q. externe begeleiders, kopieën van rapporten, observatielijsten betreffende de sociaal-emotionele ontwikkeling en de toetsgegevens van de Cito-toetsen.Het leerlingdossier is in te zien voor ouders/verzorgers. U kunt hiervoor een afspraak maken met de Intern Begeleider. Ook kunt u zelf belangrijke informatie laten toevoegen aan het dossier van uw kind.

Zorgteam Het Spectrum

Op elke school komen situaties voor, waarbij extra aandacht voor kinderen (en in sommige gevallen voor ouders of gezinnen) gewenst is. De grootte van de school maakt het mogelijk een goed toegerust zorgteam samen te stellen.Het zorgteam houdt zich bezig met de coördinatie, advisering en uitvoering van zorg op het gebied van leren (als het leren bijzonder voorspoedig gaat of juist veel extra aandacht verdient), sociaal-emotionele zaken (het welbevinden van het kind) en maatschappelijke zaken (opvoeding, hulpverlening in de breedste zin). Hierbij wordt gebruik gemaakt van individuele of groepshandelingsplannen. De groepsleerkracht blijft eindverantwoordelijk.

Ons zorgteam bestaat uit:n Intern begeleidersn TeamteachersEventueel wordt overlegd met de schoolmaatschappelijk werkster, de schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam of is er een Onderwijs Zorg Overleg (OZO) op school- en op wijkniveau.

Onderwijsinhoudelijk overleg (OIO)

Tijdens dit overleg bespreekt de directie met IB en teamleiders elke groep en leerkracht. Centraal tijdens dit overleg staan de leerkrachtvaardigheden, de instructiekwaliteit, de opbrengsten en de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Gesprekken met kinderen

We bespreken regelmatig met leerlingen hoe het met ze gaat. Zo begrijpen we hen beter en krijgen we zicht op wat ze nodig hebben. Hoe jong ze ook zijn, ze hebben gevoelens en meningen over zaken die hen op school bezighouden. Zij kunnen ons vertellen wat zij als probleem zien, wat juist goed gaat, welke verklaringen ze hebben en wat zij zelf goede oplossingen vinden. Daarom zijn gesprekken met leerlingen een vast onderdeel van onze cyclus van zorg, zowel op groepsniveau als op individueel niveau.

16

3

Page 10: Schoolgids CBS Het Spectrum 2015 - 201 6

18 19

Groepsbespreking

Elke leerkracht heeft 4 keer per jaar een groepsbespreking met één van de interne begeleiders. Twee keer per jaar is dit een didactische groepsbespreking en 2 keer per jaar een pedagogische groepsbespreking. Signaleert de leerkracht problemen bij een leerling (dit kunnen zowel sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen als leerstofproblemen betreffen), dan wordt dit in eerste instantie besproken tijdens de groepsbespreking of indien nodig eerder. Van alle gesprekken die worden gevoerd, wordt een kort verslag gemaakt in ons volgsysteem.

Op basis van adviezen voortkomend uit de groepsbespreking wordt een hulpplan opgesteld dat in de klas wordt uitgevoerd. Na een bepaalde periode wordt het plan geëvalueerd. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de zorgbreedte en volgt de ontwikkeling van het kind met de leerkracht tijdens de basisschoolperiode. Twee keer per jaar worden alle leerlingen met de intern begeleider doorgesproken. Dit is in de maanden november en april en dit gebeurt tijdens het leerstof overleg.

Plusklas

In de klas is er veel materiaal beschikbaar voor kinderen die uitdaging nodig hebben. Wij werken bijvoorbeeld met Taalzee, Rekentuin, plusboekjes van rekenen etc.Daarnaast wordt er voor kinderen die hiervoor in aanmerking komen 4 periodes per jaar gewerkt met de plusklas. Elke periode mogen er weer andere kinderen naar de plusklas. In de plusklas worden leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 geplaatst.

Dit zijn leerlingen die:n uitdaging nodig hebben om het leerplezier te behouden,n zo nu en dan behoefte hebben aan meer dan de reguliere lesstofn met compacten en verrijken, nog veel tijd overhouden naast het normale lesprogramma

Wekelijks komen deze leerlingen in een apart lokaal samen en werken onder begeleiding van een vaste leerkracht in groepjes aan zelfgekozen thema’s. Aan het eind van een periode bereiden ze zelfstandig een presentatie over dit thema voor, die ze in hun eigen groep houden.

Om in aanmerking te komen voor de plusklas moeten leerlingen voldoen aan een aantal criteria:n Over een langere periode A-scores op de volgende gebieden: begrijpend lezen, woordenschat, rekenen en wiskunde, technisch lezen en spellingn hoge vaardigheidsscores op de laatste Citotoetsenn goede resultaten op de methode-gebonden toetsenn goede werkhoudingn zelfstandig kunnen werkenn brede interessen grote woordenschatn creatief in het bedenken van oplossingenn grote denkstappen maken

Plaatsing in de plusklas is niet vrijblijvend. Soms moet er huiswerk worden gemaakt. Wanneer de leerling zich te weinig inzet, kan het betekenen dat deelname aan de plusklas stopgezet wordt. Na iedere Citotoets-periode wordt opnieuw bepaald welke leerlingen in de plusklas geplaatst worden.De specialisten talentontwikkeling/hoogbegaafdheid zullen in het schooljaar 2015-2016 verder beleid ontwikkelen op dit gebied.

3

Page 11: Schoolgids CBS Het Spectrum 2015 - 201 6

20

Doublurebeleid

Als een kind vroeger doubleerde werd in het algemeen het hele leerprogramma herhaald. Tegenwoordig komt dit in sommige gevallen nog wel eens voor, maar dit wordt steeds meer een uitzondering. Ouders hebben nog vaak het beeld dat kinderen die doubleren het hele programma moeten overdoen. Dat komt vaak door hun eigen ervaringen vroeger op school. Het is dus nodig ouders goed te informeren over wat doubleren voor hun kind inhoudt.Een leerling doubleert alleen als de leerresultaten en ontwikkeling, ondanks extra zorg vanuit school, opvallend achterblijven en de doublure zinvol is.Als een leerling doubleert, betekent dit niet meer automatisch dat alle leerstof en instructie wordt herhaald. Wij proberen de leerling immers zoveel mogelijk een ononderbroken ontwikkeling te bieden. Als een kind doubleert, wordt er een plan gemaakt dat aangeeft wat het kind in het extra jaar gaat doen. Dit betekent dat er binnen de groep verschillen kunnen gaan ontstaan (= afstemming van het onderwijs op de leerlingen).Een doublure is een verantwoordelijkheid van het hele team.

Doubleren wordt spaarzaam en liefst zo jong mogelijk toegepast, omdat: n De effecten van een doublure in een aantal gevallen maar beperkt zijn. Immers, de bedoeling is dat kinderen aan kunnen sluiten bij de opvolgende groep. n Het gevoel van opnieuw falen belangrijke negatieve gevolgen kan hebben voor het sociaal welbevinden. n Demotivatie op de loer ligt. n Het zelfvertrouwen geschaad kan worden. n Er vaak op het moment van doubleren een gat ontstaat bij bepaalde vakken tussen waar het kind zit en waar de opvolgende groep is: vaak is het kind verder, soms achter en cruciaal is dat het kind moet kunnen aanhaken: er moet geen mismatching plaats vinden.

Een moment voor een eventuele doublure vormt de overgang van groep 2 naar groep 3. Een kind kan langer de tijd nodig hebben om sociaal emotioneel te versterken en de basisvaardigheden, die het nodig heeft voor het leren van de technische vaardigheden (lezen en rekenen), voldoende te beheersen. Een wankele basis maakt de kans van slagen in groep 3 gering. Het verschil in leeftijd tussen groep 1 en groep 2 is goed inpasbaar in de kleuterklas en omgeving, ouders en kind zijn een doublure in de regel gauw vergeten.

Vanaf groep 6 zullen doublures sporadisch voorkomen. De school is ingericht op het werken met verschillende niveaus. Kinderen leren hun eigen (on)mogelijkheden kennen en ook daar mee om te gaan. Dit brengt uiteraard verschillen met zich mee, die we weer terugzien in de uiteindelijke eindbeoordeling en schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. Een doublure kan 1 maal worden toegepast op een schoolloopbaan van 8 jaar.

3

21

Page 12: Schoolgids CBS Het Spectrum 2015 - 201 6

2322

Zorg voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften

Bij de zorg aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften richten we ons vooral op het doel dat we willen bereiken en de aanpak die daarvoor nodig is. Want of een kind nu ernstige lees-problemen heeft of dyslexie, extreem druk is of ADHD heeft, de aanpak is in grote lijnen dezelfde. We noemen het probleem kort en duidelijk, vervolgens is de vraag: wat willen we bereiken, wat is ons doel? En hoe gaan we dat realiseren? Hierbij kunnen we de hulp inschakelen van mede-werkers van ons samenwerkingsverband (PPO Rotterdam).Bij het formuleren van onderwijsbehoeften benutten we de kennis en ervaring van alle betrok-kenen, zoals de leerkracht, interne en externe begeleiders, de ouders en ook van het kind zelf. Welke oplossingen hebben zij? Welke aanpak werkt volgens hen? We voegen deze informatie samen en krijgen daarmee een goed zicht op de gewenste aanpak. Zo werken we daadwerkelijk samen en bevorderen we betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid.

Passend onderwijs - in algemene zin

Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool in de buurt kunnen gaan. Ze kunnen zo meedoen in de samenleving op basis van de beste kansen binnen het vervolgonderwijs.

Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd en hebben alle school-besturen een zorgplicht. Scholen moeten voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Dit kan op de school waar het kind al zit of aangemeld wordt (bij een nieuwe leerling) maar ook op een andere school voor regulier basisonderwijs.

Alle scholen moeten in verband hiermee aan de door PPO Rotterdam vastgestelde basisonder-steuning voldoen. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel. Het afgelopen schooljaar hebben alle Rotterdamse basisscholen verplicht een verkorte (gecomprimeerde) versie van dit school-ondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. Het gecomprimeerde schoolondersteuningsprofiel is voor ouder(s)/verzorger(s) in te zien op de website www.hetspectrum-nesselande.nl

Voor meer informatie omtrent passend onderwijs en de wijze waarop dit bij ons op school wordt vormgeven, verwijzen wij u naar het speciale gedeelte hierover op onze schoolwebsite.

Passend onderwijs - op scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam

Wanneer een kind wordt aangemeld op een school zal deze school een passende onderwijsplek bieden. Alle scholen moeten in verband hiermee aan een bepaalde vorm van basisondersteuning voldoen. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een school-ondersteunings-profiel (SOP). Het SOP is voor ouder(s)/verzorger(s) in te zien op onze website.Wanneer een kind op een school wordt aangemeld en duidelijk is dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, zijn de ouder(s)/verzorger(s) verplicht om dit bij de directie te melden. Dit geldt overi-gens ook wanneer sprake is van aanmelding op meerdere scholen.De school heeft vervolgens 6 weken de tijd om te bekijken of het kind kan worden toegelaten; tijdig aanmelden (bij voorkeur 10 weken voor de start van het schooljaar) is dus erg belangrijk.Er wordt bij het bepalen of de onderwijsplek passend is, rekening gehouden met de behoefte van het kind, de mogelijkheden van de school en regio en de voorkeuren van de ouder(s)/verzorger(s).Kan de school een kind niet toelaten, dan moet het schoolbestuur het kind een passende onder-wijsplek op een andere school aanbieden. Deze verplichting van het schoolbestuur is de feitelijke zorgplicht. Het zoeken naar een alternatieve, passende onderwijsplek, doet het schoolbestuur uiteraard in overleg met de ouder(s)/verzorger(s).

Voor kinderen waarvoor bij het samenwerkingsverband extra ondersteuning wordt aangevraagd, zal een ontwikkelingsperspectief worden opgesteld. Dit heeft als doel om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden van een kind zijn en hoe deze zo optimaal mogelijk kunnen worden ontwikkeld.Voor kinderen die geen extra ondersteuning nodig hebben zal er weinig veranderen. Wel bestaat de mogelijkheid dat er op termijn meer kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, op school of in de groep komen. Dit is echter afhankelijk van de afspraken die de scholen in de regio met elkaar hebben gemaakt. Een belangrijk aspect ten aanzien van de invoering van passend onderwijs is het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Ouder(s)/verzorger(s) en de school zijn samen verantwoordelijk voor de randvoorwaarden waaronder een kind zich zo optimaal mogelijk op allerlei gebieden kan ontwik-kelen. We noemen dat educatief partnerschap.

Deze vorm van partnerschap waarbij open en eerlijke communicatie van groot belang is, start bij de aanmelding en zal gedurende de gehele schoolloopbaan van groot belang zijn. Tijdens het verblijf van uw kind op school en bij de overgang naar het voortgezet onderwijs wordt u nauw betrokken bij alle ontwikkelingen die voor/bij uw kind van belang zijn.Het uitspreken van wederzijdse verwachtingen op basis van een transparante houding, waarbij rekening wordt gehouden met elkaars expertise ten aanzien van opvoeding en onderwijs, zal zorgen voor een betere samenwerking tussen ouder(s)/verzorger(s) en school.

Samen is meer!!!

3

Page 13: Schoolgids CBS Het Spectrum 2015 - 201 6

24 25

Extra zorg vanuit Samenwerkingsverband PPO Rotterdam

Alle basisscholen uit Rotterdam Noord kunnen een beroep doen op PPO Rotterdam om het onderwijs aan kinderen die specifieke behoeften hebben zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De aard en de intensiteit van de ondersteuning die zij bieden is zeer divers. U kunt voor meer informatie ook kijken op de website van PPO Rotterdam: www.pporotterdam.nl

Schoolcontactpersoon

Elke basisschool krijgt van ons samenwerkingsverband een aantal uren per jaar schoolcontact-persoon. De schoolcontactpersoon heeft óf ruime ervaring en kennis en kunde met betrekking tot het (speciaal) basisonderwijs, of een afgeronde opleiding als gedragswetenschapper (psycholoog of orthopedagoog). De schoolcontactpersoon ondersteunt de school bij de zorg aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ze is ook aanwezig bij het Onderwijs Zorg Overleg (OZO). Ze is onderdeel van een onderwijsarrangeerteam.Het doel van de schoolcontactpersoon is om te streven naar een optimale afstemming tussen de onderwijsbehoefte van individuele leerling en het onderwijsaanbod van de school. Wanneer een leerling extra onderwijsbehoefte heeft, gaat de schoolcontactpersoon samen met de school en ouders na of door middel van extra ondersteuning er voor de leerling een passende oplossing gevonden kan worden. Te denken valt aan ambulante begeleiding en observatie in de klas. Ouders kunnen, als zij hier behoefte aan hebben, terecht bij het oudersteunpunt van PPO Rotterdam. Hier kunnen zij meer informatie, advies en ondersteuning krijgen.

(Kortdurende) Ambulante Begeleiding

Ons samenwerkingsverband biedt kortdurende ambulante begeleiding. Een basisschool kan begeleiding aanvragen na overleg met de schoolcontactpersoon. Doel van deze begeleiding is de aanmelding bij het zorgteam te voorkomen.Ons samenwerkingsverband biedt ook langdurige ambulante begeleiding. Doel van deze bege-leiding is een betere toerusting van scholen voor het geven van onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Beide vormen van begeleiding zijn gericht op de leerkracht of op de leerling.

Onderwijsarrangeerteam (OAT)

Iedere groep scholen heeft een onderwijsarrangeerteam tot zijn beschikking. Het onderwijs-arrangeerteam heeft een ondersteunende rol aan het primaire proces op scholen en draagt daarmee bij aan de kwaliteitsverbetering op scholen. Binnen het onderwijsarrangeerteam zijn diverse deskundigheden vertegenwoordigd.

In ieder onderwijsarrangeerteam zitten professionals met de volgende expertise:n (psycho) diagnostiekn Taal-spraakn Didactischn Gedrag Iedere school heeft vanuit het onderwijsarrangeerteam een vaste schoolcontactpersoon.Indien nodig kan het onderwijsarrangeerteam, in overleg met school en ouders, onderzoeken of observaties laten verrichten.

Adviezen van een onderwijsarrangeerteam kunnen bijvoorbeeld zijn:1. Handhaven op de huidige basisschool met handelingsadviezen en/of ambulante begeleiding door ons samenwerkingsverband.2. Onderzoeken of een andere basisschool in staat en bereid is een passend onderwijsaanbod aan te bieden;3. Aanmelden voor een beschikking voor speciaal (basis) onderwijs;

Logopedie

De logopedisten van ons samenwerkingsverband houden zich bezig met signalering, advisering, onderzoek en voorlichting met betrekking tot leerlingen met een afwijkend verlopende spraak-/taalontwikkeling. De leerlingen in groep 2 worden ieder jaar gescreend door de logopedist van ons samenwerkingsverband.

3

Page 14: Schoolgids CBS Het Spectrum 2015 - 201 6

26

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Aan Het Spectrum is een schoolmaatschappelijk werkster, Mw. Roos, verbonden. Zij is gespecia-liseerd in de combinatie van (jeugd)hulpverlening en onderwijs. Mw. Roos kan ingeschakeld worden wanneer psychosociale problemen het functioneren en/of de leerprestaties van uw kind nadelig beïnvloeden. Het doel is om op een positieve manier bij te dragen aan de ontwikkeling van de schoolcarrière van het kind. Haar werk vergroot de kans om in een zo vroeg mogelijk stadium problemen te signaleren en aan te pakken.

Schoolmaatschappelijk werk kan worden ingezet in de volgende gevallen:n als de groepsleerkracht zich zorgen maakt over het kindn als u vragen hebt over de opvoeding of over situaties die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van uw kind(eren).

Samen met u, de interne begeleiders en de leerkracht(en) wordt er gezocht naar mogelijkheden, die een positieve invloed hebben op het functioneren van uw kind. Mocht er specialistische of langdurige hulp nodig zijn, dan wordt de weg gewezen naar andere hulpverleners. Het hoeft niet om een groot probleem te gaan. Wellicht wilt u eens met iemand praten, of wenst u eenmalig advies of informatie.

Voorbeelden:n uw kind maakt een trieste indrukn uw kind luistert niet en u hebt al van alles geprobeerdn u bevindt zich in een moeilijke situatie (echtscheiding / ziekte / schulden / overlijden / verhuizing / verslaving / criminaliteit etc.)n u hebt vragen en u weet niet bij wie u moet zijnn u voelt uzelf overbelast

De intern begeleider of leerkracht kan u verwijzen naar het schoolmaatschappelijk werk en natuurlijk mag u zelf ook contact opnemen via de school als u iets wilt bespreken. Gesprekken met de schoolmaatschappelijk werker zijn vertrouwelijk en met uw gegevens wordt zorgvuldig omgegaan.Een privacyreglement is van kracht. Zonder toestemming van de ouders wordt er geen informatie aan de school of aan derden gegeven.

3

27

KIES

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe ze omgaan met de veranderende situatie kan erg verschillend zijn.Bij de spel- en praatgroep KIES kunnen kinderen de echtscheiding leren begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om te kunnen omgaan met alles wat de moeilijk vinden van de scheiding. In kleine groepen van maximaal 10 kinderen en onder begeleiding van 2 gecertificeerde KIES-coaches komen de kinderen 8 keer 1 uur bijeen. Om een kind aan KIES te laten deelnemen, is schriftelijke toestemming nodig van beide ouders of voogd.

SISA en Veilig Thuis

Het Spectrum is aangesloten op het SISA-signaleringssysteem. SISA staat voor Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak, maar ook voor Signaleren en Samenwerken. Het SISA-signaleringssysteem zorgt ervoor dat kinderen die hulp nodig hebben, worden gemeld in een computersysteem.Instanties (waaronder scholen) die zorgen om een kind hebben kunnen een signaal in SISA afgeven. Als nog een instantie een signaal afgeeft, b.v. Jeugdzorg, politie, (school)maatschappelijk werk enz. komt er een “match”. Deze instanties treden dan in overleg met elkaar om de eventuele begeleiding goed aan te pakken. Er wordt een regisseur aangesteld, die de leiding neemt in het vervolgtraject.De zorg die we voor een kind hebben kan een SISA-signaal overschrijden. Het kan gebeuren, dat we daarom daarnaast een rechtstreekse melding bij Veilig Thuis (Advies en Meldpunt Kindermishandeling) moeten doen.We zullen in onverhoopte gevallen ouders hiervan altijd op de hoogte stellen. In geval van een match krijgen de ouders van SISA een brief. Voor meer informatie: www.sisa.rotterdam.nl en www.vooreenveiligthuis.nl

Meldcode kindermishandeling/huiselijk geweld, aandachtsfunctionaris

Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam-Rijnmond. Deze code is te vinden op de website van de Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam (www.kindenonderwijsrotterdam.nl).De aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is onze intern begeleider mevr. Van Ampt. De aandachtsfunctionaris zorgt voor het implementeren van de meldcode op onze school.

Page 15: Schoolgids CBS Het Spectrum 2015 - 201 6

28

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Alles onder één dak

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Als u het nodig vindt, biedt het CJG u en uw kind (van -9 maanden tot 18 jaar) ook advies en ondersteuning.Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken.Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor opvoedinformatie naar onze website www.cjgrijnmond.nl De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin, Mw. Van Harten, zien alle kinderen op school of op het CJG. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek of wanneer uw kind een prik krijgt.

Groep 2: meten, wegen en meer

Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen met uw kind langs te komen voor een afspraak. Tijdens deze afspraak op school of het CJG wordt uw kind gemeten en gewogen en onderzoeken we de motoriek. Daarnaast nemen we een ogen- en orentest af. Naast deze lichamelijke onderzoeken gaat de jeugdarts met u in gesprek over vragen die u heeft. Deze vragen kunnen gaan over de opvoeding, thuissituatie of gezondheid van uw kind. Bij de uit-nodiging ontvangt u twee vragenlijsten om in te vullen. Deze worden gebruikt tijdens het gesprek. Met uw toestemming bespreken we uw kind voor en worden de eventuele resultaten van deze afspraak met de leerkracht gedeeld, omdat we nauw met de school samenwerken en hij/zij uw kind dagelijks ziet.

9 jaar: vaccinaties

In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind twee vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. U ontvangt van tevoren een uitnodiging om met uw kind langs te komen.

Afspraak bij het Centrum voor Jeugd en Gezin voor kinderen uit groep 7

Alle kinderen uit groep 7 worden door de jeugdverpleegkundige op school of op het CJG gemetenen gewogen. Omdat er veel in deze periode gebeurt, hebben ouders/verzorgers vaak vragen. Bijvoorbeeld over de beginnende puberteit, emotionele ontwikkeling, omgang met sociale media etc.De jeugdverpleegkundige kan deze samen met u bespreken. U ontvangt vooraf een uitnodiging om bij de afspraak aanwezig te zijn.

3

29

De jeugdverpleegkundige op school

Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee! Afhankelijk van de vraag kan de jeugdverpleegkundige van het CJG ook uitgenodigd worden om deel te nemen aan het zorgteam van de school.

De jeugdverpleegkundige die aan onze school verbonden is:n Annelies van Hartenn Telefoonnummer: 010 444 46 02n E-mail: [email protected]

Zorg- en Adviesteam De jeugdverpleegkundige neemt ook deel aan de overleggen van het Zorg- en Adviesteam (ZAT) op school. Daar wordt de ontwikkeling besproken van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kan zijn dat uw kind extra wordt uitgenodigd. Het is ook mogelijk zelf een gesprek bij de jeugdverpleegkundige aan te vragen of langs te gaan tijdens het inloopspreekuur van het CJG. Als uw kind opgeroepen en besproken wordt, bent u hiervan altijd op de hoogte.

Onderwijszorgoverleg (OZO)

De intern begeleiders, de jeugdverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werkster vormen samen met de schoolcontactpersoon de kernleden van het onderwijs-zorg-overleg (OZO). Het onderwijs-zorg-overleg heeft een schakelfunctie tussen onderwijs en jeugdhulpverlening.

Zes keer per jaar hebben wij op school een OZO. De intern begeleiders melden kinderen in overleg met, of op initiatief van de leerkracht, aan voor het OZO. Wanneer u als ouder/verzorger zorgen over uw kind heeft, kunt u die ook bespreken met de intern begeleider en kan er in overleg overgegaan worden tot een aanmelding bij het OZO. Aan het OZO overleg nemen de volgende personen deel: ouders, de kernleden en eventueel externen (de logopediste of de fysiotherapeut).

Vanuit het OZO kunnen acties voortkomen, zoals klassenobservaties, nader didactisch onderzoek, huisbezoek door maatschappelijk werk, psychologisch onderzoek etc. Mocht u nog verdere vragen hebben of uw kind willen aanmelden kunt u in contact treden met de intern begeleiders.

Page 16: Schoolgids CBS Het Spectrum 2015 - 201 6

30

Naar het voortgezet onderwijs

In de groepen 8 moeten de ouders, samen met hun kinderen, een keuze maken voor het vervolg-onderwijs. Het maken van deze keuze en het adviseren zijn moeilijke zaken. Bij het adviseren gebruiken we rapporten van de kinderen tijdens de basisschoolperiode, het CITO leerlingvolg-systeem en onze indrukken over de mogelijkheden en de inzet van het kind. De eindtoets van het CITO wordt afgenomen in april. Van scholen voor voortgezet onderwijs ontvangen we folders met informatie en uitnodigingen voor open dagen. We zullen die tijdig aan de ouders doorgeven. Daarnaast zal er in november een speciale scholenmarkt voor de ouders van de groepen 7 en 8 worden georganiseerd. Diverse voortgezet onderwijs scholen uit en rondom Rotterdam zullen daarbij aanwezig zijn. Rond maart dienen de ouders van groep 8 een keuze te maken, waarna inschrijving kan plaatsvinden.

Traject VO

Om uw kind de overstap van het basisonderwijs naar de school voor het voortgezet onderwijs (VO-school) te laten maken heeft uw kind een advies nodig van het basisonderwijs, ‘ het basis-schooladvies’. Het basisschooladvies bepaalt op welk onderwijstype (onderwijsniveau) uw kind plaatsbaar is. In groep 8 heeft u met uw kind en de betrokken leerkracht(en) een gesprek over dat basisschooladvies.

Het basisschooladvies bestaat uit: n een niveau-advies (de kern van het basisschooladvies), n een profiel, n aanvullende informatie waaronder vaardigheidsscores op de middentoetsen voor begrijpend lezen, rekenen en wiskunde, spelling en technisch lezen uit de groepen 6, 7 en 8 n informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind n een motivatie waarom voor het niveau – advies en het profiel is gekozen. Het basisschooladvies wordt schriftelijk vastgelegd door de basisschool.

Het gesprek over het basisschooladvies begint al in groep 7. De leerkrachten van de basisschool weten waar uw kind wel of niet goed in is, waar uw kind plezier in heeft en of uw kind bijvoorbeeld snel afgeleid is of juist niet. Aan het einde van het zevende leerjaar ontvangt u voor uw kind al een voorlopig basisschooladvies. Dit voorlopig basisschooladvies wordt schriftelijk vastgelegd door de basisschool.

Het advies van de basisschool is het belangrijkste gegeven bij de aanmelding en plaatsing op de VO-school. De (Cito-)Eindtoets wordt pas afgenomen als kinderen al zijn geplaatst door de VO-school.

3

31

Mocht de (Cito-)Eindtoets lager uitvallen, dan heeft dit geen gevolgen voor het basisschooladvies. De uitslag van de (Cito-)Eindtoets heeft alleen invloed op het basisschooladvies als de uitslag hoger is dan het door de basisschool bepaalde onderwijsniveau. De leerkracht van uw kind kan in dat geval het basisschooladvies opnieuw bekijken en bespreken. Daarvoor neemt de basisschool contact met u op. De basisschool kan het basisschooladvies aanpassen maar is dit niet verplicht.

De resultaten van het onderwijs

VO-verwijzingHieronder staat een grafiek afgebeeld met de verwijzing naar scholen voor Voortgezet Onderwijs van de afgelopen 3 jaar. Uiteraard is niet elk schooljaar een gelijk niveau te verwachten, maar op deze manier heeft u een beeld van het verwijzingsniveau van Het Spectrum.

tl = theoretische leerweggl = gemengde leerwegkb = kaderberoepsgerichte leerwegbb = basisberoepsgerichte leerwegBij VWO behoort ook het gymnasium.

Eindopbrengsten

De eindopbrengsten worden gemeten met behulp van de CITO-eindtoets. Daarnaast worden ook de reguliere toetsen van het leerlingvolgsysteem van CITO afgenomen. Zo krijgen we een helder beeld van de vorderingen van de leerlingen en het niveau van ons onderwijs.Wilt u meer weten hierover, dan kunt u contact opnemen met de intern begeleiders van de boven-bouw, Mw. Van Ampt, Mw. Gijsbers of met de directie.

VMBO-b

b/kb

VMBO-b

bVM

BO-kb

VMBO-g

l/tl

VMBO-t

l/HAVO

HAVOHAVO/V

WO

VWO

100%

80%

60%

40%

20%

0%

2013

2014

2015

Page 17: Schoolgids CBS Het Spectrum 2015 - 201 6

32

DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS/ DE SCHOOL

De inhoud van ons onderwijs

De Wet op het Basisonderwijs schrijft voor welke vakken er op school onderwezen moeten worden: taal, rekenen, tekenen, aardrijkskunde, enz. Wat er aan die vakken moet worden gedaan, is voor een deel ook voorgeschreven. In zogenaamde kerndoelen wordt samengevat wat de inhoud van het onderwijs moet zijn. Veelal gebruiken we voor het bereiken van die doelen een methode. Een methode bestaat meestal uit een reeks boeken en werkboeken opklimmend in moeilijkheids-graad, die horen bij de diverse groepen. Niet alles wat op school gebeurt, is voorgeschreven in kerndoelen. In deze schoolgids vindt u in grote lijnen de inhoud van een aantal vakgebieden.

Het jonge kind

De eerste vier jaren van een kind zijn de belangrijkste voor zijn of haar ontwikkeling. In die jaren wordt het meeste van een heel mensenleven geleerd: kruipen, staan, lopen, woordjes, zinnen, boos en verdrietig zijn, eten, etc.Door spelactiviteiten worden kinderen gemotiveerd om deel te nemen aan leeractiviteiten. Het spel wordt ‘gestuurd’ in activiteiten, die voor kinderen betekenis hebben en bijdragen aan de ontwikkeling die wij voor ogen hebben. Daarbij gaat het niet alleen om ‘weetjes’, maar de ontwik-keling van de persoonlijkheid van het kind staat daarbij centraal.

Aansluitend bij hun belevingswereld ligt de nadruk op een aantal kernactiviteiten. Die kernactivi-teiten (spel, constructie, gesprek, lees- en schrijfactiviteiten, woordenschatuitbreiding, wiskundige activiteiten, beweging en expressie) zijn van belang voor de ontwikkeling van de taal en het denken, de ontwikkeling van het eigene van een kind in een sociale context en de verkenning van de wereld. In de kleutergroepen werken wij met de methode “Schatkist”.

Speciale observaties en toetsen van het CITO-leerlingvolgsysteem helpen ons om de ontwikkeling van kinderen nauwkeurig in de gaten te houden.

Godsdienstige vorming

Dagelijks wordt aandacht besteed aan godsdienstige vorming. Verhalen, liedjes en gesprekken spelen daarbij een belangrijke rol. Gebruikt wordt: ‘Trefwoord’, een methode voor godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming. Eerder in de gids is onze visie hierin beschreven. Ook hebben wij een prettige samenwerking met de kerk in Nesselande. 1 keer per jaar wordt er een schoolkerkdienst onder schooltijd georganiseerd.Daarnaast hebben wij groepsdoorbroken maandvieringen, waarin een godsdienstig of maatschap-pelijk thema centraal staat.

4

33

Nederlandse taal

LUISTEREN EN SPREKENVerslag uitbrengen, vragen stellen, deelnemen aan een gesprek, spreekbeurten, enz. zijn enkele mogelijkheden om dit te oefenen.

LEZENIn groep 3 werken wij met de methode “Veilig Leren Lezen”. Vanaf groep 4 leren de kinderen technisch lezen met de methode “Estafette”. Na technisch lezen volgt het begrijpend (methode “Nieuwsbegrip”) en studerend lezen. Kinderen moeten uit een tekst de meest belangrijke informatie kunnen halen.

SCHRIJVENDe kinderen leren verschillende soorten teksten te schrijven. Te denken valt aan brieven, werkstukjes, presentaties en gedichten.

TA ALBESCHOUWINGDe kinderen leren, dat wat je zegt, wordt beïnvloed door situatie, lichaamshouding, gebaren, enz. Via de methode “Taalactief”, “Goed gelezen” en “Nieuwsbegrip” leren de kinderen zorgvuldig te luisteren, te spreken, te schrijven, te spellen en te communiceren.

Schrijven

Het ontwikkelen van een duidelijk leesbaar handschrift is het doel van het schrijfonderwijs. De methode ‘Pennenstreken’ is daarbij onze leidraad. In groep 3 en 4 schrijven de kinderen met een potlood. In groep 5 krijgen zij een Stabilopen om mee te schrijven. Deze wordt eenmalig gegeven. Als de pen stuk of kwijt is kunt u een nieuwe bij de administratie kopen voor €5,00.

Engelse taal

Het vak Engels wordt in alle leerjaren gegeven. Wij vinden het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd in contact worden gebracht met de Engelse taal. Engels is dé internationale voer-taal, ook in het onderwijs. Daarnaast is uit wetenschappelijk onderzoek naar voren gekomen dat kinderen juist in de leeftijd van 5 tot 8 jaar het meest ontvankelijk zijn voor het leren van een tweede taal. Het vak Engels zal vanaf groep 1 tot en met 8 worden gegeven via de methode “Take it easy”. Deze methode wordt in schooljaar 2015-2016 nieuw ingevoerd. Hierbij leren de kinderen Engels spreken, luisteren en schrijven.

Page 18: Schoolgids CBS Het Spectrum 2015 - 201 6

34

Rekenen – Wiskunde

Wij werken in de groepen 3 tot en met 8 met de nieuwe versie van de methode “Wereld in getallen”. In het eerste jaar leren de kinderen op speelse wijze getalbegrip te ontwikkelen. In de daarop volgende leerjaren leren de kinderen de rekenkundige bewerkingen toe te passen. De kinderen moeten kunnen tellen en terugtellen. De tafels van vermenigvuldiging tot en met 10 worden geleerd. Rekenen uit het hoofd wordt geoefend. Inzicht in hele en gebroken getallen ( 'gewone breuken' en getallen met een komma) wordt bijgebracht. Ook het werken met een rekenmachine wordt geleerd. Dit alles om te kunnen omgaan met de verschillende rekenonder-delen en hun toepassingen. Die onderdelen zijn cijferen, procenten, breuken, verhoudingen, decimale getallen en meten in allerlei variaties. Tabellen en grafieken komen daarbij aan de orde.Rekenen gebeurt niet om het rekenen zelf. We hebben het ergens bij nodig. Daarom moet het rekenen vooral aan de orde komen in de context van alledaagse situaties. We noemen dat realistisch rekenen.

Aardrijkskunde

“Hier en daar” is de methode voor de groepen 3 tot en met 8, die wij op het Spectrum gebruiken. Hierin wordt over acht terugkerende thema’s gewerkt.“Hier en daar” is een thematisch concentrische methode, waarin elk thema vanuit een bepaalde regio wordt belicht. Doordat de thema's elk leerjaar terugkeren, wordt kennis die in eerdere jaren is opgedaan, steeds verder uitgebouwd.De topografie is het uitgangspunt bij het bepalen van de thema's. De regio-indeling is wereld-dekkend in de loop van groep 5 tot en met 8. Bovendien wordt de lesstof regelmatig toegepast op de eigen woonomgeving.

Geschiedenis

Op Het Spectrum werken we met de methode “Bij de tijd” in de groepen 3 tot en met 8.Er wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van historisch besef. Leerlingen wordt geleerd om gebeurtenissen en perioden uit het eigen op een tijdbalk te plaatsen. Tevens wordt aandacht besteed aan gebeurtenissen, ontwikkelingen, perioden en personen, die be-langrijk zijn voor de Nederlandse geschiedenis en/of internationaal van grote invloed zijn geweest.Ook wordt aandacht besteed aan burgerschapsvorming. Te denken valt aan aspecten als: democratie, vrijheid, respect, eenvoudige staatsinrichting, rechtspraak, sociale voorzieningen, emancipatie en discriminatie.

4

35

Page 19: Schoolgids CBS Het Spectrum 2015 - 201 6

36

Kennis van de Natuur

Wij gebruiken op Het Spectrum de methode “Leefwereld”.De mens (het lichaam, hygiëne, voeding, verslaving, veiligheid etc.), planten (kenmerken, groei- en bloeiwijze etc.), dieren, materialen en verschijnselen (lucht, water, vuur, het weer, magnetisme, elektriciteit etc.) komen aan de orde. We maken gebruik van leskisten en excursies die door het Centrum Natuur en Milieu Educatie (De Blijde Wei) beschikbaar worden gesteld.

Sociale vaardigheden

Wij werken met de methode “Goed Gedaan” voor de sociale vaardigheden. Daarnaast wordt 2 keer per jaar er een observatielijst sociale vaardigheden (SCOL) ingevuld door de leerkrachten van groep 3 t/m 8. In de kleutergroepen wordt er met het observatiesysteem “BOSOS” gewerkt.

Lichamelijke Opvoeding

Er wordt gymles gegeven door drie vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Wij hebben een vakleerkracht voor de groepen 1 en 2 en twee vakleerkrachten voor groep 3 t/m 8.Centraal staat het plezier beleven aan het bewegen. Ook het sociale aspect en samenwerkings-element bij tik- en afgooispelen, slag- en loopspelen, lijn- en netspelen komt aan de orde. Er wordt geoefend in vangen, slaan, mikken en voortbewegen met een bal of andere speel-voorwerpen.De groepen 1 en 2 bewegen iedere dag. De groepen 3 tot en met 8 krijgen twee keer in de week bewegingsonderwijs. De groepen 4 en 5 krijgen een keer bewegingsonderwijs en een keer zwemles aangeboden. Alle groepen krijgen een sportdag op school aangeboden.De kinderen hebben voor de gymlessen gymnastiekkleding en sportschoenen nodig. Wilt u erop letten, dat de kinderen hun gymkleding op de juiste dagen bij zich hebben?

Zwemlessen

De kinderen uit de groepen 4 en 5 gaan voor het schoolzwemmen naar het zwembad de “Zevenkampse Ring”. De reis naar en van het zwembad is per bus. De zwemlessen hebben als doel bewegen. Het halen van een diploma is geen doel op zich. De zwemlessen zijn lessen bewegingsonderwijs.Soms moeten de kinderen gekleed zwemmen. Daarover en over de data waarop gezwommen wordt voor een diploma, ontvangt u tijdig informatie.Als een kind niet kan zwemmen, maar wel op school is, verwachten wij een briefje van de ouders met daarin de reden waarom een kind niet mee kan zwemmen. Kinderen die niet mee gaan naar het zwembad, blijven op school in een andere groep.

4

37

Beeldende vorming

TEKENEN EN HANDVA ARDIGHEIDBij deze onderdelen maken de kinderen kennis met verschillende mogelijkheden om zich in beelden uit te drukken. Daarnaast leren ze genieten van beeldende producten. Vanuit hun eigen beleving en fantasie maken ze zich een voorstelling van een concreet onderwerp met de methode “Moet je doen”.

MUZIEKOp school schenken we aandacht aan het leren luisteren naar muziek, leren musiceren en bewegen op muziek met de methode “Muziek in de basisschool” en met behulp van ‘Zangmakers’. In groep 4 en 5 krijgen de kinderen één keer per week les van onze vakleerkracht,

SKVRTwee keer per jaar hebben alle groepen een culturele activiteit georganiseerd door de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam. Dit kan op school, maar ook in de schouwburg of het theater zijn.

DANS EN DRAMADe kinderen van groep 1 t/m 5 krijgen één keer per week het vak dans en drama aangeboden door een vakleerkracht. Veel van deze lessen komen uit de methode “Moet je doen”.

Computers

Een netwerk is geïnstalleerd, zodat er in alle groepen gebruik kan worden gemaakt van computers. Goede software, passend bij de bovengenoemde vak- en vormingsgebieden en het kunnen gebruiken van de apparatuur zijn de uitgangspunten. Tevens hebben de kleuter-groepen een touchscreen in de klas. Vanaf groep drie wordt er gewerkt met een digitaal bord of touchscreen.Komend schooljaar zullen wij ook een start gaan maken met het werken met iPads. We zullen een lokaal inrichten waar kinderen uit één klas tegelijk op een iPad kunnen werken. In eerste instantie zullen de iPads worden ingezet voor begrijpend lezen (“Nieuwsbegrip XL”). Ook zullen we de inzet uitbreiden naar andere vakken.

Page 20: Schoolgids CBS Het Spectrum 2015 - 201 6

38

Huiswerk

Huiswerk maakt een wezenlijk deel uit van het onderwijsprogramma. De visie op het huiswerk is extra opdrachten geven om de volgende vaardigheden te laten ontwikkelen: relatie, autonomie en competentie. n Relatie: samenwerken, je aan afspraken leren houden, verantwoordelijkheden dragen. n Autonomie: plannen, evalueren.n Competentie: jezelf doelen stellen, leerstrategieën ontwikkelen, tijdsplanning.

Huiswerk geldt in principe voor alle leerjaren. In de groepen 1 t/m 3 worden eenvoudige opdrach-ten gegeven. Vanaf groep 4 wordt er echter gestart met voorbereidende huiswerkopdrachten. Vanaf groep 6 is het gebruik van een eigen schoolagenda verplicht.

De leer- en vormingsgebieden globaal in uren Dit schooljaar geven wij 26 uur per week les, waarvan 1,5 uur leertijduitbreiding.Het rooster met de verdeling van de vakgebieden vindt u hieronder (in minuten per week)

4

39

Groepsindeling

De school heeft tot taak het onderwijs zodanig in te richten dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs moet door de school worden afgestemd op de ontwikkeling van de leerlingen. Het onderwijs richt zich daarbij in elk geval op de emo-tionele en verstandelijke ontwikkeling, op het ontwikkelen van creativiteit en op het verwerven van noodzakelijke kennis van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden (Art. 8 van de Wet Primair Onderwijs).

Voor uw kind en de andere kinderen, de leraren en de school is van groot belang hoe de samen-stelling van de groep is waarin uw kind geplaatst wordt. Het betreft een complexe afweging waarbij zeer veel factoren een rol spelen. Ouders mogen van de school verwachten dat de school zorg-vuldig met de belangen van hun kind en die van de andere kinderen omgaat en een gemotiveerde beslissing neemt. De school kan niet garanderen dat bij voorbaat aan alle wensen van ouders tegemoet kan worden gekomen, omdat daarvoor de belangenafweging te complex is.Daarom is, met het oog op een zorgvuldige besluitvorming, de procedure met betrekking tot groep-sindeling ontwikkeld. Hierin wordt beschreven hoe de plaatsing in de groepen geschiedt. Tevens worden de criteria genoemd die wij hanteren.

Procedure

Wanneer de beslissing genomen is om een groep of groepen te verdelen worden de volgende stappen genomen:1. Met de betrokken leerkracht(en), teamleider, de intern begeleider en/of de directeur worden de leerlingen besproken en ingedeeld in een klas. De motivatie van de leerkracht weegt zwaar. Alle “kindkenmerken” en criteria worden per kind afgewogen.2. Wat betreft de groepsgrootte: we streven naar een evenwichtige verdeling van leerlingen uit één jaargroep bij elkaar.3. Directie en team stellen in overleg een passende groepsverdeling vast. Nadat de groepsverde-ling is toegelicht in de MR en deze advies heeft gegeven, wordt de groepsindeling bekend gemaakt aan de ouders/ verzorgers door middel van een brief.4. De ouders/verzorgers kunnen de leerkracht en/of intern begeleider van de groep waar de leerling op dat moment zit om een motivatie vragen naar aanleiding van de groepsindeling.

Tenslotte:n Als blijkt dat zich een afwijkende situatie voordoet in de hierboven omschreven procedure wordt dit probleem door de directie voorgelegd aan het team en de MR.n Niet in alle situaties is een antwoord mogelijk, daar de beslissing qua privacy gevoelig kan liggen.

leer-/vormingsgebied zintuiglijke en motorische ontwikkelingschrijven (schrijfdans)bewegingsonderwijskeuzeactiviteit/zelfstandig werkenhoekensysteemtaalontwikkelingtaalwerkwoordspellingspellingbegrijpend lezentechnisch lezenrekenontwikkelingreken en wiskunde engelsaardrijkskundegeschiedenisnatuur/techniekwereldoriënterende activiteitenverkeercreatieve ontw. (tekenen, muziek, handv., drama)godsdienstonderwijs/sociaal-emotionele vormingpauze(moment)

Totaal aantal min. per week

126535

385

240

110

20

2060

25010075

1560

226535

385

240

110

20

2060

25010075

1560

3a

100120

550

33015151530

3018010075

1560

3b

10090

580

33015151530

3018010075

1560

4

4080

290

10090

200

33015303030

1513510075

1560

5

4075

315

10090

140

33015505030

1513510075

1560

6

3090

30530

10090

100

33045505030

1512010075

1560

7

3090

30530

10090

100

33045505030

1512010075

1560

8

3090

30530

10090

100

33045505030

1512010075

1560

Page 21: Schoolgids CBS Het Spectrum 2015 - 201 6

40

Nieuwe groepsindeling eind groep 2

Aan het eind van groep 2 wordt, als wij dit nodig achten, er een nieuwe groepsindeling gemaakt. Op dat moment hebben wij een beter zicht op de zorg in de groepen 2. Hier bedoelen wij de taalsterke/zwakke kinderen, de rekensterke/zwakke kinderen en de sociaalsterke/zwakke kinderen mee. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen de zorg krijgen die zij verdienen in groep 3, delen wij om deze reden de kinderen opnieuw in. Naast dat we naar bovenstaande ontwikkelpuntenkijken, houden de leerkrachten ook rekening met vriendjes/vriendinnetjes, de verhouding jongens/meisjes in een groep en de verdeling van de zorgleerlingen. De nieuwe indeling wordt gemaakt door de leerkrachten, teamleider en intern begeleider. Ook de leerkrachten die de kinderen in groep 3 zullen krijgen, zijn betrokken bij de verdeling. Door de nieuwe samenstelling ontstaat er een evenredigere verdeling van de aandacht die elk kind verdient, ongeacht ontwikkeling. Het streven is dat de groepen vanaf groep 3 ongewijzigd blijven (uitzonderingssituaties daar-gelaten), zodat de kinderen met een vaste groep het grootste deel van hun basisschooltijd kunnen doorlopen.

Pedagogische/didactische maatregel tot overplaatsing

Deze wordt genomen wanneer plaatsing in een andere groep in het belang is van de desbetref-fende leerling of van de groep. De school maakt daarbij na overleg met de ouders/verzorgers een inschatting van het belang van de leerling en/of de groep.

Jaarklassensysteem

Op Het Spectrum wordt gewerkt met het jaarklassensysteem. Groepen bestaan zoveel mogelijk uit leerlingen van hetzelfde leerjaar (homogene groepen). Bij de overgang naar een volgend schooljaar gaan de leerlingen zoveel mogelijk mee met hun jaargroep.

4

41

Page 22: Schoolgids CBS Het Spectrum 2015 - 201 6

43

De medezeggenschapsraad (MR)

In de MR zijn niet alleen personeelsleden, maar ook de ouders van de leerlingen vertegen-woordigd. Het aantal zetels binnen de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen. De leden worden gekozen door hun achterban. Ouders en leerkrachten worden voor een termijn van drie jaar gekozen. Na afloop van die termijn kunnen zij zich herkiesbaar stellen.

De positie van de MR De MR heeft een adviserende functie naar de schoolleiding. De MR heeft instemmingsrecht bij voor de school ingrijpende besluiten. Het schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het beleid van de school en dient in sommige gevallen instemming van de MR te hebben om een besluit te nemen. Een lid van de directie woont de MR-vergaderingen bij om de gang van zaken op school toe te lichten. Voor bepaalde taken is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in het leven geroepen. In de GMR zitten ook vertegenwoordigers (personeelsleden en ouders) van de scholen van onze stichting. Op deze vergaderingen worden schooloverstijgende onderwerpen behandeld.

Ouderraad (OR) en klassenouders

Het doel van deze groep ouders binnen de school is het ondersteunen bij allerlei activiteiten. De ouderraad bestaat momenteel uit vijf ouders en vier leerkrachten. Zij vergaderen ongeveer om de zes weken. De voorzitter van de ouderraad is Mw. P. van der Knaap. In elk cursusjaar wordt er voor elke groep een klassenouder gevraagd. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders die zich hebben opgegeven uitgenodigd door de ouderraad voor een instructiebijeenkomst. De taak van deze ouders is de leerkracht te ondersteunen bij het organiseren van enkele activiteiten. Te denken valt aan het regelen van vervoer voor een excursie, of het coördineren van de hulp van ouders bij feestelijke activiteiten.

42

CONTACTEN MET OUDERS

Een goed contact met de ouders/verzorgers stellen we zeer op prijs. Voor schooltijd, tijdens de inloop, is het moment om een korte mededeling te doen aan de leerkracht van het kind. Heeft u behoefte aan een gesprek, dan verzoeken wij u een afspraak te maken met de leerkracht van uw zoon of dochter. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de groepsleerkracht buiten de lestijden via ons school nummer 010 222 28 42.

De rapporten en gesprekken

Met ingang van schooljaar 2015-2016 krijgt uw kind twee rapporten per schooljaar. Met elkaar willen wij op een andere manier de ontwikkeling van uw kind in beeld houden.Dit doen we vanaf dit schooljaar op de volgende manier:

1. KENNISMAKINGSGESPREKWe vinden het belangrijk om bij de start van het schooljaar een kennismakingsgesprek met elkaar te hebben. Het doel van dit kennismakingsgesprek is: n Wederzijdse kennismakingn Wederzijdse verwachtingen uitspreken

U als ouder kent uw kind het beste en samen met u willen we graag aansluiten op de behoeften van uw kind. Om u voor te bereiden op het gesprek krijgt u voorafgaand een formulier mee met vragen.

2. OVERLEG In november en april hebben de leerkrachten met de intern begeleider een overleg over uw kind. Hierin worden de resultaten en de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind tot dan toe besproken. Mocht er naar aanleiding van dit overleg een gesprek met u nodig zijn, ontvangt u hier een uitnodiging voor. Natuurlijk is er te allen tijde gelegenheid voor u als ouder een gesprek aan te vragen bij de leerkracht.

3. RAPPORT 1 EN ONTWIKKELGESPREK In januari worden de middentoetsen van Cito afgenomen. In februari ontvangt uw kind het eerste rapport en wordt u uitgenodigd voor een ontwikkelgesprek. Het uitgangspunt voor dit gesprek is om samen met u de ontwikkeling van uw kind te bespreken. Vanaf groep 6 is uw kind aanwezig bij het gesprek zodat hij/zij nog meer wordt betrokken bij zijn/haar eigen leerproces.

4. RAPPORT 2Aan het eind van het schooljaar krijgt uw kind zijn/haar rapport mee naar huis. Er is gelegenheid voor een gesprek op aanvraag. Het initiatief voor dit gesprek kan zowel bij de ouder als bij de leerkracht liggen.

5

Page 23: Schoolgids CBS Het Spectrum 2015 - 201 6

44

Klachtenregeling

U kunt erop vertrouwen dat de school zorgvuldig met uw belangen omgaat. Toch kan het voorkomen, dat u tijdens contacten met de school, niet helemaal tevreden bent met de gang van zaken. In dat geval is het belangrijk dit direct aan de juiste persoon binnen de school bekend te maken. Wanneer de problemen ernstiger zijn en een oplossing via overleg niet goed denkbaar is, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. Indien u klachten heeft over een leerkracht van de school, probeert u eerst de klacht op te lossen met de betreffende leerkracht.

Lukt dit niet, dan neemt u contact op met de directeur/directrice van de school. Heeft u andere klachten over de school dan neemt u eerst contact op met de directeur/directrice van de school. Indien u in vertrouwen wilt spreken over een klacht kunt u contact opnemen met de vertrouwens-persoon van de school. De vertrouwenspersoon van onze school is Mevr. Verhaar.U kunt haar bereiken via het schooltelefoonnummer.

Indien u daarna vindt, dat de school uw klacht niet serieus neemt, of niet goed oplost, kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting, vertegenwoordigd door Dhr. Moerland, hoofd stafbureau van de stichting. Hij is te bereiken via 010 412 51 01.

Als u vindt, dat hij de klacht niet goed oplost kunt contact opnemen met de externe vertrouwens-persoon van de Stichting mevr. R. Kruidenier. Haar telefoonnummer en adres kunt u verkrijgen via het secretariaat van de Stichting, 010 412 51 01.

Als dan uw klacht niet naar tevredenheid is behandeld kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie. Adres: Landelijke Klachtencommissie PO/VO/BVE Postbus 82324 2508 EH Den Haag

In het kort:

n Stap 1: u probeert de klacht op school op te lossen met de leerkracht of de directie. n Stap 2: u schakelt de contactpersoon van de school in. n Stap 3: u dient uw klacht in bij het bestuur van de Stichting. n Stap 4 : u dient uw klacht in bij de externe vertrouwenspersoon van de Stichting. n Stap 5: u dient uw klacht in bij de landelijke klachtencommissie.

5

45

Page 24: Schoolgids CBS Het Spectrum 2015 - 201 6

47

Toelating en beleid

Zo kort mogelijk na de aanmelding beslissen wij, indien nodig in overleg met u, of onze school de juiste plek is voor uw kind. Mocht uit onderstaande gegevens blijken dat uw zoon/dochter een specifieke ondersteuningsbehoefte heeft, waarvoor wij als school geen passend onderwijsaanbod kunnen bieden, dan treedt de zorgplicht in werking. Dat houdt in dat onze school (schoolbestuur) verplicht is om uw zoon/dochter na uiterlijk 6 weken (met eventueel eenmalige verlenging van 4 weken) een passende plek aan te bieden. In verband hiermee bent u wettelijk verplicht om bij aanmelding te vermelden of u denkt dat uw kind een specifieke ondersteuningsbehoefte heeft.

Mocht u vragen hebben over het aanmeldingsformulier dan kunt u deze altijd stellen aan de directie. Wanneer na aanmelding blijkt dat wij uw kind het onderwijs kunnen geven wat hij/zij nodig heeft, ontvangt u hiervan bericht en zal worden overgegaan tot inschrijving. Inschrijven kan (op afspraak) bij de administratie.

Ongeveer 2 maanden voordat uw zoon/dochter 4 wordt, worden er 6 wenochtenden afgesproken. De leerkracht van uw kind neemt contact met u op.3 weken voordat uw zoon/dochter 4 wordt, komt uw zoon/dochter verspreid over de 3 weken, 6 ochtenden bij ons op school wennen.Met ouders van kinderen die in juni of december jarig zijn, overleggen wij wanneer de kinderen starten op school.

46

DE INTAKE VAN NIEUWE LEERLINGEN

Ouders, die instemmen met de identiteit en visie van de school of deze beide respecteren, kunnen hun kind aanmelden op onze school. Die aanmelding vindt plaats na een kennismakings-gesprek en een rondleiding door een lid van het management.

Vierjarigen

Kinderen die vier jaar oud zijn, mogen starten op Het Spectrum. Drie weken voordat kinderen 4 jaar worden, mogen zij zes ochtenden komen wennen. Op deze manier kunnen zij alvast kennis maken met hun leerkracht, de andere kinderen en het reilen en zeilen op school. Kinderen die vlak voor of in een vakantie jarig zijn, vragen wij meestal te starten na de vakantie. Dit betekent in het geval van de kerst- en zomervakantie dat deze kinderen niet komen wennen, maar direct mogen starten op de eerste dag na de vakantie. Van nieuwe leerlingen verwachten wij dat zij zindelijk zijn.

Andere kinderen

Niet alleen vierjarigen zijn nieuwe leerlingen. Ook oudere kinderen kunnen worden aangemeld op onze school, bijvoorbeeld na een verhuizing. Informatie vanuit de vorige school moet zorgen voor een juiste aansluiting. Omgekeerd zullen ook wij informatie verstrekken, in de vorm van een zgn. ‘onderwijskundig rapport’ aan een ontvangende school als één van onze leerlingen vertrekt. Kinderen van ‘buurt’-scholen nemen we alleen aan na uitvoerig onderling overleg en afstemming.

Wij vinden het fijn om tijdig te weten hoeveel kinderen wij mogen verwelkomen op Het Spectrum. Met kennis van de juiste aantallen zijn wij beter in staat een goede groepsverdeling te maken. Daarom vragen wij u vriendelijk om uw kind op tijd ( voor dat hij /zij 3,5 jaar is ) in te schrijven. Voordat wij overgaan tot een inschrijving, kunt u natuurlijk langskomen voor een informatief gesprek en een rondleiding. U kunt hiervoor een afspraak maken met de locatieleider, Mevr. Van Oosten. In onderstaand schema beschrijven wij de stappen die vooraf gaan aan de eerste schooldag van uw zoon of dochter.

Voordat uw kind drie wordt:n Kennismakingsgesprek op school met de locatieleider of teamleidern Invullen aanmeldingsformuliern Alle aanmeldingen vinden plaats door middel van een volledig ingevuld en ondertekend aan meldingsformulier. De aanmeldingsformulieren zijn op te halen op school of kunnen gedown load worden van de website. Door invulling van dit formulier verstrekken ouders gegevens en geven aan in aanmerking te komen voor een plaatsing op onze school. Ouders kunnen zich op meerdere scholen aanmelden. Wij vragen bij de aanmelding of de kinderen ook op andere scholen zijn aangemeld. Inschrijven kan maar op één school.

6

Page 25: Schoolgids CBS Het Spectrum 2015 - 201 6

49

VAKLEERKRACHT GYMDhr. S. van Embden groep 3 t/m 8Dhr. B. Conradi groep 3 en 4Mw. H. de Visser groep 1 en 2

VAKLEERKRACHT DANS EN DRAMAMw. M. Berger groep 1 t/m 5

VAKLEERKRACHT MUZIEK Mw. I. Boersma groep 4 en 5

VAKLEERKRACHT ENGELSMw. E. van Vugt groep 6 t/m 8

DIRECTIEDhr. J. Ligthart Meerscholen-directeurMw. L. van Oosten Locatieleider

TEAMLEIDERMw. M. Bakker

COACHESMw. M. Visser groep 3 t/m 6Mw. S. van der Stoep groep 1/2 en 7/8

INTERNE BEGELEIDING Mw. M. Verhaar groep 1 t/m 4Mw. S. van Ampt groep 5 t/m 7Mw. M. Gijsbers groep 8

LEERLINGBEGELEIDERMw. C. Arnold

PLUSKLASMw. G. van der Schans groep 5 t/m 8

SPECIALISTENMw. M. Gijsbers (gedrag) Mw. J. van Santen (taal)

Mw. E. de Klerk (lezen)

Mw. E. van Vugt (rekenen)

Dhr. J. de Jong (coöperatieve leerstrategieën) Mw. W. Storm (jonge kind)

Mw. I. Lemmen (jonge kind)

Mw. S. van Ampt (zorg)

Mw. M. Verhaar (zorg)

Mw. M. Gijsbers (zorg)

Dhr. R. Kat (talentontwikkeling/begaafdheid)

Mw. G. van der Schans (talentontwikkeling/begaafdheid)

Mw. N. Sijtzema (talentontwikkeling/begaafdheid)

Mw. S. Vosselman (talentontwikkeling/begaafdheid)

ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTERMw. L. Helder

CONCIËRGEDhr. A. Dedeoglu

48

PERSONEEL

KLAS LEERKRACHT

1a Mw. C. Bonsink

Mw. K. Mertens

1b Mw. I. Lemmen

1c Mw. E. van Bergen

2a Mw. A. Peet

Mw. S. Heijnraets

2b Mw. E. Nugteren

Mw. I. Verschoor

2c Mw. W. Storm

2d Mw. M. van Essen

Mw. S. Heijnraets

3a Mw. S. van der Dussen

Mw. C. van Vliet

3b Mw. S. de Mik

3c Mw. L. Tentua

Mw. L. Zwegers

3d Mw. K. Davidse

4a Mw. M. Visser

4b Mw. A. Padding

4c Mw. I. Boersma

Mw. M. Berger

7

WERKDAGEN

ma-vr

di

ma- vr

ma-vr

di-vr

ma

ma-di

woe-vr

ma-vr

ma-di

woe-vr

ma-woe

do-vr

ma-vr

ma-vr

di-woe-do

ma-vr

ma-vr

ma-vr

ma-do

vr

KLAS LEERKRACHT

5a Mw. E. de Klerk

5b Mw. L. Stronkhorst

5c Mw. M. Visser

Mw. C. Siepman

5d Mw. M. de Jong

5e Mw. S. Vosselman

Mw. M. Pater

6a Dhr. R. Kat

6b Mw. B. Los

6c Mw. J. van Santen

Mw. N. Sijtzema

7a Mw. S. van der Stoep

Mw. E. van Vugt

7b Dhr. A. Donkersloot

7c Mw. E. Diehle

7d Mw. M. de Kok

Mw. G. van der Schans

8a Dhr. J. de Wolf

8b Dhr. J. de Jong

8c Mw. M. Gijsbers

Mw. R. Kleinjan

WERKDAGEN

ma-vr

ma-vr

ma-di-vr

woe-do

ma-vr

ma-di-vr

woe-do

ma-vr

ma-vr

di-vr

ma

ma-do-vr

di-woe

ma-vr

ma-vr

ma-woe

do-vr

ma-vr

ma-vr

woe-do

ma-di-vr

Page 26: Schoolgids CBS Het Spectrum 2015 - 201 6

51

Stagiaires

Het Spectrum neemt deel aan het project “Opleiden in de School”. Dit is een samenwerkings-project met PABO “InHolland” in Rotterdam. Onze school krijgt in het kader van dit project een aantal studenten toegewezen. Zij worden begeleid door groepsleerkrachten en door de interne opleidingscoördinator van onze school.Door het opleiden in de school hebben wij zelf invloed op de instroom van goede en nieuwe toekomstige collega’s.

Flitsbezoeken

Sinds enige tijd is het op onze school gebruikelijk dat de directie zogenoemde “Flitsbezoeken” brengt aan alle groepen. Zoals het woord al doet vermoeden, gaat het hierbij om korte bezoekjes van slechts een paar minuten waarin de directie kijkt naar het onderwijs dat in de groep wordt gegeven. Met enige regelmaat voert de directie naar aanleiding van deze flitsbezoeken gesprekken met de leraren waarin het onderwijs centraal staat. Doel van deze gesprekken is vooral het samen nadenken over ons onderwijs en samen zoeken naar de mogelijkheden om dit onderwijs nog beter te maken.

Collegiale klassenconsultatie

Naast reguliere klassenbezoeken door het management en de interne begeleiders, krijgen leer-krachten ook de mogelijkheid om gericht bij andere collega’s op klassenbezoek te gaan. Het doel van deze collegiale klassenbezoeken is om van elkaar te leren en zo de kwaliteit van het onderwijs te blijven ontwikkelen.

SVIB

Mw. Van Der Stoep is SVIB-coach. Deze afkorting staat voor School Video Interactie Begeleiding. Bij SVIB worden met de videocamera opnames in een groep gemaakt. Deze methode van bege-leiding is positief, concreet en gaat uit van de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerkracht en de leerlingen. Door het analyseren van de beelden leer je met andere ogen kijken naar de inter-actie tussen leraar en leerling, didactiek en/of klassenmanagement.Het kan zijn dat bij de video-opnames uw kind in beeld komt. Deze beelden zijn uitsluitend voor intern gebruik en zijn er ter bevordering van de onderwijskwaliteit.

Specialisten

De school werkt met een aantal specialisten. Op het gebied van zorg, het jonge kind, taal/lezen, rekenen, gedrag, talentontwikkeling en coöperatieve leerstrategieën zijn kwaliteitsgroepen samengesteld, geleid door de specialist, aangevuld met andere teamleden.Samen met het management vormen de specialisten het kernteam van de school. In de verschil-lende teams worden onderwijsinhoudelijke onderwerpen besproken en de leerstof voorbereid.Onze gedragsspecialist (Mw. Gijsbers) is een dag ambulant om leerlingen en leerkrachten te begeleiden en ondersteunen.

Vervanging van leerkrachten

Ook leerkrachten kunnen ziek worden en korte of langere tijd afwezig zijn. In de afgelopen jaren is het ons meestal gelukt voor vervanging te zorgen. We sturen kinderen liever niet naar huis.

We hanteren in bijzondere afwezigheidsituaties de volgende volgorde:n inzetten van beschikbare invalkrachten;n een beroep doen op parttime personeel;n gedurende een korte periode inzetten van personeel met andere dan lesgevende taken (teamleider, coach, intern begeleider)n zo mogelijk de groep verdelen;n in het uiterste geval wordt ouders het advies gegeven het kind, indien mogelijk, een dag thuis te houden.

50

7

Kernteam (directie, teamleiders, specialisten) Onderwijs Onsteunend Personeel

AdministratieConciërge

4 teams (1/2 - 3/4 - 5/6 - 7/8):Aanjagers, Teamleiders

GroepsleerkrachtenTeamteacher(s),

Intern begeleiderVakleerkracht

Kwaliteitsgroepen(specialisten)

Jonge kind, Zorg,Onderwijsleerproces/coach

Rekenen, Taal/lezen, Gedrag,Hoog (begaafdheid)

Page 27: Schoolgids CBS Het Spectrum 2015 - 201 6

53

Traject leerKRACHT

Het Nederlandse onderwijs is beter dan we denken maar niet zo goed als we zouden willen. De regering heeft de ambitie uitgesproken om het Nederlandse onderwijs van goed naar excellent te brengen. Een doelstelling die breed gedeeld wordt en al tot diverse initiatieven heeft geleid. Stichting leerKRACHT sluit hier naadloos op aan met de ontwikkeling van een getoetste, praktische en kopieerbare aanpak waarbij scholen zelf de kwaliteit van hun onderwijs aan zienlijk kunnen verbeteren. In hun aanpak staat de leerkracht centraal. Zij willen in de komende jaren op veel scholen in het primair en voortgezet onderwijs, het MBO en lerarenopleidingen een cultuur helpen creëren waarbij leerkrachten de verantwoordelijkheid nemen voor hun professionele ontwikkeling en hierbij worden ondersteund door de schoolleiding. Een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’. Om dit doel te bereiken is leerKRACHT gestart, waarin ze scholen willen helpen met het creëren van een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’. Wij doen daar als Het Spectrum mee aan het traject leerKRACHT.

Wat betekent leerKRACHT? Een geweldige school herken je niet alleen aan leerlingresultaten, maar vooral ook aan de school-cultuur en de kwaliteit van de leraren. Op een geweldige school bepalen leraren en schoolleiding zelf hun doelen en ambities. Stichting leerKRACHT gelooft dat - wat deze doelen ook zijn - een cultuur van openheid, samenwerking en willen verbeteren essentieel is. Hierdoor blijven leraren zich ontwikkelen en hun capaciteiten en gemeenschappelijke kennis worden optimaal benut. Het streven om het elke dag samen een beetje beter te doen moet in alle lagen van de school gedragen worden. De focus ligt hierbij op het lesgeven, zowel bij docenten als bij de schoolleiding. Want alleen met effectieve en inspirerende leraren die het verschil maken in de klas kan top-onderwijs gegeven worden. Stichting leerKRACHT heeft een aanpak ontwikkeld waarbij een cultuur van continue verbetering de sleutel is voor goede leerlingresultaten en om leerlingen goed voor te bereiden op de maat-schappij. Deze aanpak draait om een serie interventies waarin vier processen centraal staan:

n 1. Lesobservaties om docenten van elkaar te laten leren en elkaar feedback te geven n 2. Gezamenlijke voorbereiding van lessen. Docenten wisselen ervaringen uit en helpen elkaar lessen beter te maken. n 3. Effectieve, korte teammeetings, waarin docenten en schoolleiders leerlingresultaten bespreken en verbeteracties afspreken. n 4. Schoolleiders die sterk aanwezig zijn op de werkvloer en in de les. Schoolleiders die 20% tot 40% van hun tijd aan docenten en de verbetering van onderwijskwaliteit besteden.

Dit traject is een initiatief van MC-Kinsey, een groot internationaal adviesbureau . Meer informatie kunt u vinden op www.stichting-leerkracht.nl

52

7

Page 28: Schoolgids CBS Het Spectrum 2015 - 201 6

55

IKC Samen Uniek

Met BijDeHand vormt Het Spectrum het Integraal Kind Centrum (IKC) ‘Samen Uniek’.Deze samenwerking krijgt in het schooljaar verder vorm bij activiteiten, nauwere samenwerking tussen leidsters en leerkrachten groepen 1, overleg over leerlingen, etc.In ons IKC worden kinderen in de leeftijd van o tot en met 12 jaar opgevangen voor, onder en na schooltijd.

Kinderopvang, school staan samen garant voor het bieden van een pedagogisch klimaat, waarin elk kind zich veilig voelt en maximale ontplooiingskansen heeft.Met alle genoemde partijen die betrokken zijn bij het kind (ouder, kinderopvang en/of school) bespreken we de wederzijdse verwachtingen en wensen. Dit zullen wij vanaf schooljaar 2015-2016 doen met het Garantplan. Het doel hiervan is om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van het kind.

IKC garant

n Wij zetten ons in om de mogelijkheden van elk kind optimaal te ontplooien en bieden een geschikte leer- en leefomgevingn Wij brengen de kinderen leefregels, sociale vaardigheden en normen en waarden bij.n Wij bouwen een positief groeps- en IKC-klimaat op. We motiveren en stimuleren uw kind.n We volgen de ontwikkelingen en leervorderingen van elk kind. Bij eventuele (leer) problemen overleggen wij binnen het IKC-team en zoeken na overleg met de ouder voor aanvullende hulp.n Wij stellen u op de hoogte als er zich problemen voordoen met uw kind.n Wij waarborgen de privacy van vertrouwelijke informatie rond uw kind.n Wij zorgen voor informatieoverdracht over uw kind tussen de partners binnen het IKC.n Wij zorgen voor informatie over uitstapjes, heersende ziekten en nieuwe ontwikkelingen.n We zetten ons in om individuele afspraken met uw kind na te komen.n We willen positief met u samenwerken.

Hele dagopvang en buitenschoolse opvang (BSO)& Peuterspeelzaal (2 tot 4 jaar)

Kinderopvang BijDeHand (KOV) biedt hele dagopvang (0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4 tot 12 jaar) voor kinderen van Brede School Nesselande. De peuterspeelzaal, de hele dagopvang en de buitenschoolse opvang is onder één dak gevestigd.

Na schooltijd worden de kinderen van groep 1 t/m 4 door de pedagogisch medewerkers in de klas opgehaald. De groepsleerkrachten en de medewerkers hebben leerlingenlijsten waarop wordt bijgehouden op welke dagen en naar welke opvanggroep de kinderen gaan.

U kunt uw kind inschrijven voor hele dagopvang of buitenschoolse opvang via:Kinderopvang BijDeHand.bezoekadres: Spoorhaven 10-18, 2651 AV Berkel en Rodenrijspostadres: Postbus 85014, 3009 MA Rotterdamtelefoon: 010 251 80 76 (bereikbaar tussen 9.00 - 18.00 uur)e-mail: [email protected]: www.kov-bijdehand.nl

8

54

Page 29: Schoolgids CBS Het Spectrum 2015 - 201 6

57

A TOT Z

Brengen/halen van de kinderenOm 08:20 uur gaat de school open, zodat alle kinderen op tijd binnen kunnen zijn. Om 08:30 uur starten de lessen. Wij verzoeken u vriendelijk de school te verlaten, voordat met de lessen gestart wordt. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 mogen worden weggebracht. De ouders van de groepen 1 en 2, van de groepen 3 tot de herfstvakantie, mogen nog even mee het lokaal in. Indien ouders een korte mededeling hebben voor de groepsleerkracht kan dat kort voor schooltijd. Voor langere gesprekken is het uiteraard beter een afspraak te maken. De groepsleerkracht wil aan het begin van de dag meteen aandacht kunnen hebben voor de kinderen. De kinderen van de groepen 1 en 2 worden door de groepsleerkracht aan het eind van de schooltijd naar het plein gebracht. Daar worden ze meegegeven aan de ouders of de afgesproken personen.

Eindfeest groep 8Elk jaar nemen we op feestelijke wijze afscheid van de leerlingen van leerjaar 8. Met de kinderen wordt een musical ingestudeerd. In de laatste schoolweek worden deze afscheids-avonden gehouden. Daarnaast hebben de leerkrachten samen met de kinderen van groep 8 nog een eindfeest. Dit is meestal met een barbecue en een disco.

FietsenKinderen die met de fiets naar school komen, kunnen hun fiets plaatsen in de rekken op het plein aan de gele kant. De fietsen kunnen ook geplaatst worden bij de ingang van “De Knoop”. Fietsen en karren zijn niet toegestaan op het schoolplein. De fietsen moeten naast de fietsbeugels worden geplaatst. Op overige plekken mogen geen fietsen worden geplaatst in verband met de doorgang voor anderen.

FotograafOok dit schooljaar zullen er in de maand mei/juni groeps- en portretfoto’s worden gemaakt.

Gevonden/verloren voorwerpenHeeft iemand iets gevonden of verloren? Heeft iemand iets ergens laten liggen?Loop dan even langs bij de administratie of kijk op de tafel of in de vitrinekast met gevonden voorwerpen in De Knoop.Iedereen moet natuurlijk goed op zijn eigen spullen letten. Vooral bij gymnastiek en zwemmen wil het nog weleens mis gaan. Wij vinden vaak dure voorwerpen die van "niemand" zijn!

HondenHonden zijn verboden in de school en op het schoolplein.

Kamp De kinderen van de groepen 7 en 8 gaan elk jaar op kamp naar een bestemming in Nederland. In groep 7 is het kamp drie dagen en in groep 8 vier dagen. De kosten voor het kamp zijn verplicht. Eventueel kan er een betalingsregeling worden afgesproken. Als er niet voor het kamp is betaald, kan een kind niet mee. Wel wordt hij/zij deze dagen op school verwacht en volgt dan een ander programma in een andere groep.

Kerst- en paasfeestTraditiegetrouw besteden we ruim aandacht aan christelijke feesten zoals Kerst en Pasen. De kerstvieringen zijn gepland in de week voor de kerstvakantie en zijn in de avond. Pasen wordt overdag in de klas gevierd.

LuisSoms komt er, ook bij ons op school, hoofdluis voor. Dat is vervelend, maar zeker geen schande. Het gebruik van luizenzakken en regelmatige controle op hoofdluis blijkt een effectief middel om verspreiding van luis tegen te gaan. We vragen ouders van kinderen met hoofdluis dit direct op school te melden. De eerste week na een vakantie worden alle kinderen op luis gecontroleerd. De controle vindt plaats door luizenouders die daartoe zijn geïnstrueerd. Bij constatering van hoofdluis neemt de administratief medewerkster contact op met de ouders/verzorgers van het betreffende kind. Alle andere klasgenootjes krijgen een brief waarin de ouders/verzorgers op de hoogte gesteld worden van het feit dat er in de klas hoofdluis is geconstateerd. Het gebruik van een luizenzak is verplicht. Elk kind dat bij ons op school start krijgt een luizenzak.Mocht deze in de loop van de tijd kapot gaan of kwijtraken dan kan er voor €2,50 een nieuwe luizenzak bij de administratie worden aangeschaft.

Medicijngebruik op schoolHet kan zijn dat uw kind gedurende schooltijd voorgeschreven medicijnen moet innemen. Ook kan het voorkomen dat kinderen pijn krijgen die op schijnbaar eenvoudige wijze door (meegebrachte) pijnstillers kan worden opgelost. Omdat medicijnen soms onverwachte gevolgen met zich kunnen meebrengen, willen wij hier zorgvuldig mee omgaan. Aan enkele afspraken die tussen ouders en school gemaakt moeten worden, valt dan niet te ontkomen. Kortweg komt het hierop neer: de school verstrekt aan kinderen geen medicijnen, tenzij er een getekende verklaring van ouders en/of behandelend arts ligt. Ouders geven aan kinderen geen medicijnen mee, mits er overlegd is met de leerkracht en er een verklaring is opgesteld.

Mobiele telefoonsHet gebruik van mobiele telefoons neemt steeds meer toe. Ook kinderen beschikken over een “mobieltje”. Vanuit de school is er begrip voor het feit dat de kinderen een mobiele telefoon hebben, zodat zij voor hun veelal werkende ouders bereikbaar zijn.

56

Page 30: Schoolgids CBS Het Spectrum 2015 - 201 6

59

De kinderen mogen hun telefoon meenemen naar school. Onder schooltijd is de telefoon uit. De reden hiervoor is dat op deze manier ook de andere functies zijn uitgeschakeld.De telefoons worden bij binnenkomst ingeleverd bij de leerkracht. Deze bewaart de telefoons op een centrale, veilige plek in een bak, totdat het weer tijd is om naar huis te gaan. De school is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van waardevolle spullen, waaronder mobiele telefoons.

MuffendagEén dag in het (voor)jaar vieren alle juffen meesters hun verjaardag. Deze dag is het één groot feest op school.

Pauzehap De kinderen krijgen de gelegenheid om naast hun meegebrachte drinken of schoolmelk een pauzehap te eten. Het gaat hierbij om een gezond tussendoortje zoals een boterham, een liga of geschild fruit dat in korte tijd kan worden opgegeten. Wij gaan er van uit dat u uw kind iets gezonds meegeeft.

Privacy en bijzonderhedenWe zullen de privacy van de leerlingen zoveel mogelijk beschermen. Als u bezwaren hebt tegen het plaatsen van foto’s van uw kind in schoolmaterialen (boekjes, promotiematerialen, presentaties, website etc.), moet u ons dat direct na ontvangst van dit boekje melden.Bijzonderheden (medicijngebruik, allergie etc.) en veranderingen (adreswijzigingen, andere telefoonnummers etc.) vernemen we graag tijdig via onze administratie.

ProjectweekElk jaar wordt er in de hele school gewerkt aan een thema. De lessen staan door de hele school in het teken van dit thema. Tevens wordt deze week afgesloten met een projectmiddag waar ouders en kinderen welkom zijn om verschillende activiteiten te doen. Bovendien kan er dan in de verschil-lende klassen gekeken worden naar de werkstukken van de kinderen.

SchoolfondsKosten van bijzondere activiteiten, zoals maaltijden op school, uitstapjes, projectafsluitingen, sport- en spelevenementen, festiviteiten, audiovisuele hulpmiddelen etc. worden betaald uit het schoolfonds. Het gaat hier om een ouderbijdrage die niet verplicht is. We hopen dat u bereid bent een bijdrage te betalen.Voor het elk kind uit een gezin geldt een bijdrage van € 35,- per cursusjaar. In de loop van het nieuwe cursusjaar ontvangt u informatie hoe u het schoolfonds kunt overmaken.

SchoolkerkdienstEen keer per jaar organiseert de school samen met de Kerk in Nesselande een schoolkerkdienst onder schooltijd. Dit gebeurt aan de hand van een actueel thema.

SchoolmelkCampina verzorgt de levering van schoolmelk (eventueel 2x per dag, voor ’s ochtends en tussen de middag). Als u dat wenst, krijgt uw zoon of dochter elke dag een kwart liter halfvolle melk, chocomelof Optimel. De aanmelding en betaling verlopen via Campina. N.B. Na elke vakantie is er op de eerste twee schooldagen geen melk beschikbaar, omdat er in de vakantie niet geleverd kan worden. www.campinaopschool.nl SchoolreisDe kinderen van de groepen 1 t/m 6 gaan elk schooljaar op schoolreis. Een aantal weken voordat de kinderen op schoolreis gaan, wordt de bestemming bekend gemaakt.De kosten voor de schoolreis zijn verplicht. Eventueel kan er een betalingsregeling worden afgesproken. Als er niet voor de schoolreis is betaald, kan een kind niet mee. Wel wordt hij/zij deze dagen op school verwacht en volgt dan een ander programma in een andere groep.

SteppenEr komen steeds meer kinderen op de step naar school. Er is op het plein bij De Knoop een step-parking aanwezig. De steppen mogen niet mee de school in. Zorg dat uw kind een slotje heeft om de step op slot te zetten. De school is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van waardevolle spullen, waaronder steppen.

StoelverhogersVan ouders/verzorgers wordt verwacht dat ze voor hun kind een autostoeltje in de auto hebben. Maar er rijden misschien ook wel eens andere kinderen mee. Voor hen kan niet altijd een kinder-zitje aanwezig zijn. Bij dit soort incidenteel vervoer over beperkte afstand (maximaal 50 kilometer) volstaat gebruik van de gordel op de achterzitplaatsen voor kinderen vanaf 3 jaar (maar niet de eigen kinderen). Kinderen vanaf 3 jaar en langer dan 1,35 meter mogen als er geen autogordel is zonder gordel op de achterbank zitten. Met gordel mogen ze ook op de voorste zitplaats zitten.

TraktatieBij een verjaardag hoort meestal een traktatie. Het gaat daarbij om een aardigheidje. Grote hoeveelheden zijn niet de bedoeling. Het jarige kind mag trakteren in de eigen groep. In de kleine pauze mag de jarige andere groepen langs. De groepen 1 en 2 bezoeken de leerkrachten van de onderbouw en de groepen 3 t/m 8 bezoeken de midden- en bovenbouwleerkrachten. Steeds vaker komt het voor, dat kinderen allergisch zijn voor bepaalde stoffen. Wij stellen het op prijs als u voordat u uw traktatie kiest even contact opneemt met de groepsleerkracht om te informeren of er kinderen met een allergie zijn, zodat u er dan rekening mee kunt houden.Ook vinden wij gezonde traktaties belangrijk!

58

Page 31: Schoolgids CBS Het Spectrum 2015 - 201 6

61

Uitstapjes en excursiesRegelmatig worden er excursies georganiseerd naar de kinderboerderij of een museum. Op de ouders zal een beroep worden gedaan om als begeleider(ster) mee te gaan, eventueel als chauffeur.

Vader- en MoederdagDe kinderen van groep 1 t/m 5 maken een cadeau voor vader- en moederdag. Vanaf groep 6 wordt dit niet meer gedaan.

VeiligheidEen groot aantal leerkrachten is geschoold in bedrijfshulpverlening en EHBO. Veiligheidsplannen zijn aanwezig. Twee keer per jaar wordt een ontruimingsoefening gehouden.

VertrouwenspersoonVoor de kinderen zijn er vertrouwenspersonen op school. Dit zijn IB-ers die gekoppeld zijn aan de groepen. Voor groep 1 t/m 4 is dit Mevr. Verhaar, voor groep 5 t/m 7 is dit Mevr. Van Ampt en voor groep 8 is dit Mevr. Gijsbers. In de eerste schoolweek stellen zij zich aan de kinderen voor en vertellen zij met welke zaken de kinderen bij hen terecht kunnen.

VerzekeringVoor de leerlingen van de scholen van onze stichting is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is geldig gedurende de schooltijden en tijdens alle onder schooltijd georganiseerde activiteiten zoals de schoolreis, sportdagen, excursie(s) en werkweken. In het kader van verzekeringen dient aanvullend nog aangetekend te worden dat de school in principe niet aansprakelijk is voor lichamelijke of materiële schade die tijdens de schooltijden is ontstaan.

Verzekering bij excursiesRegelmatig gaan de kinderen van onze school op excursie, waarbij een beroep wordt gedaan op de ouders/verzorgers om mee te helpen bij het vervoer. Iedere eigenaar heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Wie in een auto stapt, heeft te maken met één algemene regel: Als er een gordel aanwezig is, dan moet deze worden gebruikt. Het aantal zitplaatsen op de achterbank is gelijk aan het aantal gordels. Heeft u een oudere auto zonder gordels op de achterbank, dan is drie het maximum.

VieringenEen aantal keer per jaar hebben verschillende groepen een viering met elkaar. De kinderen zitten hierbij groepsdoorbroken en aan de hand van een godsdienstig of maatschappelijk thema laat elke klas wat zien aan de andere aanwezige groepen. Dit kan variëren van een toneelstukje tot een liedje of het voordragen van een gedicht.

Waardevolle spullenHet is onverstandig om waardevolle spullen mee te nemen/geven naar school. Kostbare kettinkjes, ringen, oorbellen, horloges etc. kunnen kapot gaan tijdens het spelen of zoek raken. Het dragen van sieraden is tijdens de gymlessen niet toegestaan.

WebsiteOok op onze website: www.hetspectrum-nesselande.nl kunt u veel informatie vinden. Hier vindt u informatie over de school, het onderwijs, de activiteiten, de medezeggenschapsraad, huiswerk, enz. Op de site worden ook foto’s geplaatst van de kinderen. Indien u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s van uw eigen kind(eren) op het internet, dan kunt u dat kenbaar maken bij de directie.

ZindelijkheidWij gaan er vanuit dat uw kind, als het vier jaar is en bij ons op school gaat starten, zindelijk is en in een voldoende mate zelfstandig het toilet kan bezoeken. Praktisch gezien hebben wij de mo-gelijkheden niet om naast ons werk als groepsleerkracht, ook de zindelijkheid te trainen. Het is voor uw kind zelf ook prettiger als het zindelijk is. Natuurlijk letten wij erop dat uw kind, indien nodig, bijtijds naar het toilet gestuurd wordt. Soms gebeurt er nog wel eens een “ongelukje“. Dit is niet erg en we zullen uw kind natuurlijk verschonen. De kleding van school verwachten we wel weer schoon terug op school.

60

Page 32: Schoolgids CBS Het Spectrum 2015 - 201 6

63

SCHOOLTIJDEN, VAKANTIES EN BELANGRIJKE DATA

Het Spectrum draait een continurooster.

Schooltijden

groep 1 t/m 8: maandag 08.30-14.30 uur dinsdag 08.30-14.30 uur woensdag 08.30-12.30 uurdonderdag 08.30-14.30 uurvrijdag 08.30-14.30 uur

Om 08:20 uur gaat de school open, zodat alle kinderen op tijd binnen kunnen zijn. Om 8:30 uur starten de lessen. Wij verzoeken u vriendelijk de school te verlaten, voordat er met de lessen gestart wordt.

Vakantieregeling 2015-2016

Herfstvakantie 19-10-15 t/m 23-10-15Sinterklaas 04-12-15 - 12:30 uur uitKerstvakantie (start) 18-12-15 -12:00 uur uitKerstvakantie 21-12-15 t/m 01-01-16Voorjaarsvakantie 22-02-16 t/m 26-02-16Pasen 25-03-16 t/m 28-03-16Meivakantie (start) 22-04-16 - 12:00 uur uitMeivakantie, 25-04-16 t/m 06-05-16incl. KoningsdagPinksteren 16-05-16Laatste schooldag 07-07-15 - 14:30 uur uitZomervakantie 08-07-16 t/m 19-08-16

Studiedagen

Maandag 26 oktober 2015Vrijdag 19 februari 2016

Op deze data zijn de kinderen vrij van school. De BSO regelt vaak extra opvang voor deze dagen.Voor alle andere data verwijzen wij u naar de jaarkalender. Deze wordt aan het begin van het schooljaar uitgereikt en staat tevens op onze website.

Verlof

Onder verlof worden alle vakantiedagen verstaan buiten de reguliere schoolvakantie(s) om voor leerlingen ouder dan 5 jaar. Slechts in bijzondere omstandigheden is het mogelijk om verlof te krijgen buiten de genoemde vakanties. Bedoeld worden dan:n Vakantieverlof:Dit kan uitsluitend worden verleend indien de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts buiten de schoolvakanties op vakantie kan gaan. (Gedacht moet worden aan seizoensgebonden werkzaamheden / werkzaamheden in bedrijfstakken, die in de zomermaanden een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om vakantie te nemen, zoals in de agrarische sector en de horeca.) Dat verlof kan één keer per schooljaar worden verleend voor maximaal tien dagen. Bij de aanvraag moet een verklaring van de werkgever worden overlegd. Vakantieverlof mag geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van een schooljaar.n Verlof wegens gewichtige omstandigheden:Hiermee worden zaken bedoeld zoals huwelijksfeesten van familieleden, begrafenissen, 25 en 40 jarige ambtsjubilea en 12½, 25, 40, 50 en 60 jarige huwelijksfeesten van ouders en grootouders (één dag). Over andere zaken dient overleg gevoerd te worden met de directeur van de school.

Verlof dient minimaal twee weken van tevoren schriftelijk te worden aangevraagd bij de directeur. Op uw aanvraag krijgt u zo spoedig mogelijk bericht. De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar op te hoogte te brengen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de ouders kan een proces-verbaal worden opgemaakt.

Ziekte en verzuim

Wanneer een kind om welke reden dan ook de school niet kan bezoeken, verwachten wij dat de ouders dit ’s morgens voor schooltijd doorgeven aan de administratie via ons telefoonnummer 010 222 28 42.Wanneer een kind niet is afgemeld en toch afwezig is, wordt er contact opgenomen met de ouders. Wanneer een kind zonder geldige reden thuis gehouden wordt, zijn wij verplicht om de afdeling leerplicht van de gemeente Rotterdam op de hoogte te stellen.

Te laat

Wanneer een kind te laat op school is, wordt dit door de groepsleerkracht geregistreerd. Na drie keer te laat, in een korte periode, krijgt het kind een rode kaart mee naar huis. Deze rode kaart dient ondertekend door één van de ouders ingeleverd te worden bij de leerkracht. Wanneer een kind structureel te laat is, zal hiervan een melding worden gemaakt bij onze leer-plichtambtenaar.

62

9

Page 33: Schoolgids CBS Het Spectrum 2015 - 201 6

65

ROOSTERS

Gymrooster kleuters

Dans en drama

Vrijdag muziek Engels

Zwemrooster

Pauzetijden

Middagpauze

Gymrooster 3 t/m 8

64

10

tijden 08.35-09.1509.15-09.5509.55-10.3510.35-11.1511.15-11.5512.25-13.0513.45-14.25

tijden08.35-09.0509.05-09.3509.35-10.0510.05-10.3510.35-11.0511.05-11.3512.30-13.0013.00-13.3013.30-14.0014.00-14.30

tijden08.30 - 09.1009.10 - 09.5009.50 - 10.3010.30 - 11.1011.10 – 11.5012.20 – 13.0013.00 – 13.4013.40 – 14.30

donderdag08.30 – 09.2009.20 – 10.1010.10 – 11.00 11.00 - 11.5012.50 – 13.4013.40 – 14.30

tijden 11.00-12.0011.00-12.0010.00-11.0010.00-11.00

3 en 4 5 en 67 en 8

3 en 45 en 67 en 8

maandag08.30 – 09.1509.15 – 10.00 10.00 – 10.45 10.45 – 11.3012.10 – 13.0013-00 – 13.4513.45 – 14.30

maandag1c1b1a2d2a2b2c

maandag5c5a5b3b5d4c5e3d3c 3a

vrijdag5d5e5b4a5c4b4c5a

groep8c7c7d6a6b7a

dagmaandag oneven weekwoensdag oneven weekdonderdag even weekdonderdag oneven week

10.00-10.1510.15-10.3010.30-10.45

Eten 11.50-12.0512.10-12.2511.55-12.10

Buitenspelen11.30-11.5011.50-12.1012.10-12.30

groep 4a + 4b4c + 5a5b + 5c5d + 5e

groep7b7a8b6c8a7c7d

tijden 08.35-09.1509.15-09.5509.55-10.3510.35-11.1511.15-11.5512.25-13.0513.45-14.25

tijden08.35-09.0509.05-09.3509.35-10.0510.05-10.3510.35-11.0511.05-11.3511.35-12.0512.35-13.0513.35-14.00

vrijdag08.30 – 09.2009.20 – 10.1010.10 – 11.00 11.00 - 11.5012.50 – 13.4013.40 – 14.30

dinsdag08.30 – 09.2009.20 – 10.1010.10 – 11.00 11.00 - 11.5012.50 – 13.4013.40 – 14.30

tijden08.30-09.0009.00-09.3009.30-10.0010.00-10.3010.40-11.1011.10-11.4012.30-13.0013.00-13.3013.30-14.0014.00-14.30

dinsdag08.30 – 09.2009.20 – 10.1010.10 – 11.00 11.00 - 11.5012.50 – 13.4013.40 – 14.30

woensdag 08.30 – 09.1509:15 – 10:0010:00 – 10:5010:50 – 11:4011:40 – 12:30

dinsdag2b2a2d2c1c1a1b

donderdag1a1b1c2d2c2b2a4a4b

groep6a6b8b8a8c6c

groep3d3c3a3b4b4c

dinsdag7a7d7c7b6a6b6c8a8b8c

groep5c5e5d5a4a5b

groep3c3b3d3a7b

Page 34: Schoolgids CBS Het Spectrum 2015 - 201 6

Vormgeving

Peter de Jong06 8142 72 [email protected]

Uitgaven

700 exemplaren

Inhoud

Directie Het SpectrumSchool 2015 /2016

ADRESSEN

CBS Het Spectrum

Robert van ’t Hoffstraat 103059 PN ROTTERDAMT: 010 222 28 42Dit nummer kunt ook u gebruiken als u uw kind wilt afmelden wegens ziekte, artsenbezoek etc. U dient dat te doen tussen 7.45 en 8.30 uur. E: [email protected]: www.hetspectrum-nesselande.nlIBAN: NL93 INGB 0663 3946 35

MR:

Mevr. N. LagerwerfMevr. N. Nieuwveld Mevr. C. Burgers-Pompe Mevr. A. [email protected]

Kind en Onderwijs Rotterdam Stichting voor Christelijk Primair OnderwijsPostadresPostbus 220093003 DA RotterdamT: 010 412 51 01F: 010 412 78 18E: bure[email protected]: www.kindenonderwijsrotterdam.nl

Inspectie van het onderwijs

Locatie ZoetermeerPostbus 5012700 AM ZoetermeerT: 088 669 65 14W: www.onderwijsinspectie.nl

PPO Rotterdam

Postbus 522503007 LG RotterdamT: 010-3031400E: [email protected]

Schoolverpleegkundige: Mw. A. van HartenCentrum voor Jeugd en GezinWeegschaalhof 243067 TS RotterdamT: 010 444 46 02W: www.cjgrijnmond.nl

11

6766