Schoolgids Camelot

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De online schoolgids van OBS Camelot

Transcript

 • obs Came lo t

  schoo lg i ds

 • Door middel van deze schoolgids willen wij u informeren over het onderwijs en de werkwijze zoals deze op Camelot worden gerealiseerd.

  Gaat uw kind binnenkort naar de basisschool? Gaat uw kind van school veranderen, omdat u gaat verhuizen? Misschien zoekt u een school, die beter bij uw kind past? Deze schoolgids kan u helpen bij de keuze van een school. Voor ouders van Camelot is deze gids als naslagwerk te gebruiken.

  Behalve informatie over de dagelijkse gang van zaken binnen de school kunt u tevens lezen welke doelen de school nastreeft en op welke wijze we die willen bereiken. Ook maken we duidelijk hoe we op onze school de zorg voor de kinderen hebben georganiseerd. De gids geeft aan wat de ouders van de school kunnen verwachten, maar ook wat de school verwacht van de ouders.

  De schoolgids wordt eenmaal in de vier jaar samengesteld met instemming van de medezeggenschapsraad. Vaststelling geschiedt door het bestuur. Alle ouders ontvangen bij een nieuwe uitgave een exemplaar. Verder wordt de gids aan alle nieuwe ouders en op aanvraag uitgereikt. Naast deze schoolgids wordt er jaarlijks een schoolgidsbijlage gemaakt, waarin alle variabele gegevens

  Onze school werkt overeenkomstig de ideen en uitgangspunten van het Ervarings Gericht Onderwijs (EGO). Wat dat betekent voor de manier van werken op onze school leest u in deze gids.

  Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk met ons contact opnemen.

  Veel leesplezier!

  Helma van Hoofdirecteur

  zijn opgenomen, zoals namen, adressen, vakanties, enz. Deze bijlage wordt aan het begin van elk schooljaar aan alle ouders uitgereikt.

  We hebben bij het schrijven van de teksten voor enige uniformiteit gekozen. Zo spreken we van ouders,ook daar waar we tevens verzorgers bedoelen.En daar waar we spreken van hij, gelieve te lezen hij/zij.

  Voorwoord

 • Voorwoord

  Inhoudsopgave 1

  1. De school 21.1 De naam Camelot 21.2 Camelot: een openbare school 21.3 Bestuur / managementteam 2

  2. Waar onze school voor staat 22.1 Ervaringsgericht onderwijs 22.2 Betrokkenheid, welbevinden en competenties 22.3 Ervaringsgericht onderwijzen 32.4 Uitgangspunten 3

  3. De organisatie van het onderwijs 43.1 De kring 43.2 Contractwerk 43.3 Projectwerk 43.4 Ateliers 43.5 Vrije keuze 5

  4. Resultaten van het onderwijs 64.1 Instroomgegevens & Uitstroomgegevens 6

  5. De zorg voor kinderen 75.1 Kindvolgsysteem 75.2 Rapporten 75.3 Speciale leerlingenzorg 75.4 Samenwerkingsverband Weer samen Naar School (W.S.N.S.) 85.5 Speciaal basisonderwijs 8

  10. Samenwerking met externe organisaties 1510.1 Jeugdgezondheidszorg (GGD) 1510.2 Het zorgnetwerk 1510.3 Project begeleid werken voor mensen 15 met een handicap 1510.4 Bibliotheek 15

  11. Regelingen en afspraken 1611.1 Schooltijden 1611.2 Schoolregels van Camelot 1611.3 Mobiele telefoons 1611.4 Wanneer naar school 1611.5 Aanmelding en toelating 1611.6 Van en naar school 1611.7 Verlof / leerplicht 1711.8 Ziekte / afwezigheid 1811.9 Schorsing / verwijdering 1811.10 Medicijngebruik of andere afspraken over kinderen 1911.11 Hoofdluis 1911.12 Klachtenregeling 1911.13 Overblijven 2011.14 Naschoolse opvang 2011.15 Verzekering 2011.16 Sponsoring 2011.17 Beleid rondom veiligheid en ongevallen 20

  Namen en adressen 21

  5.6 Aanname en begeleiding van kinderen met een handicap 85.7 Schoolmaatschappelijk werk 9 5.8 Doubleren / leerjaar overslaan 9 5.9 Begeleiding naar het voortgezet onderwijs 9

  6. Ouders en de school 106.1 Ouderparticipatie 106.2 De communicatie met ouders 11

  7. Het team 117.1 Scholing van leerkrachten 117.2 Camelot als opleidingsschool 11

  8. Kwaliteit van het onderwijs en ontwikkeling 12

  9. Goed om te weten 139.1 Lichamelijke oefening 139.2 Zwemles 139.3 Gevonden voorwerpen 139.4 Jeugdbladen 139.5 De ochtendpauze & traktaties 139.6 Weekvieringen 139.7 Halen en brengen van kinderen 149.8 Videoregistratie en fotos 149.9 Vandalisme 149.10 Veilig vervoer van kinderen op Camelot 149.11 Gescheiden ouders 14

  Inhoudsopgave

  1

 • 1. De School

  1.1. De naam CamelotCamelot is genoemd naar een kasteel/burcht in Engeland van waaruit de legendarische koning Arthur in de vroege middeleeuwen zijn land regeerde.Dat deed hij niet alleen, maar samen met een aantal ridders. Als hij met zijn ridders vergaderde, dan deed hij dat aan een ronde tafel. Daarmee wilde koning Arthur aangeven, dat iedereen gelijkwaardig was. Niemand zat aan het hoofd van de tafel. Ieders inbreng was belangrijk. Er heerste wederzijds respect. Omdat op onze school de kring een belangrijke plaats inneemt n de kring karakteristiek is, is gekozen voor deze naam. Daarin komt aandacht voor sfeer en relatie tot uiting.

  1.3. Bestuur / managementteamTot de Stichting Openbaar Onderwijs Groep (OOG) waar Camelot deel van uit maakt behoren 19 openbare scholen in de gemeenten Uden, Veghel, Oss, Ravenstein, Bernheze, Sint Oedenrode en Landerd. Tussen de scholen en het bestuur is een bovenschools managementteam werkzaam dat verantwoordelijk is voor bovenschoolse zaken met betrekking tot bijvoorbeeld: algemene zaken, onderwijs, kwaliteitszorg, financin, formatie, personeel, organisatie, huisvesting en materiele voorzieningen.

  1.2. Camelot: Een openbare schoolCamelot is een openbare school. Dit betekent dat kinderen van elke levensovertuiging welkom zijn. Kinderen uit verschillende culturen en met uiteenlopende geloofsovertuigingen spelen en werken samen op onze school. Op deze manier leren zij met respect om te gaan met alle leeftijdsgenoten. Camelot is een middelgrote basisschool met leerlingen verdeeld over 11 groepen. De school ligt in een wijk die rond 1980 gebouwd is. De school ligt aan een prachtig park waarvan wij veelvuldig gebruik maken.

  2. Waar onze school voor staat2.1 Ervaringsgericht onderwijsCamelot heeft gekozen voor het concept Ervaringsgericht Onderwijs (EGO). Het doel van het Ervaringsgericht Onderwijs kan worden aangeduid met de term emancipatie. Wij denken hierbij enerzijds aan een mens die zo veel mogelijk vrij is van emotionele obstakels (dus ongehinderd met zijn gevoelens om kan gaan) en een positief zelfbeeld heeft. Anderzijds denken wij aan iemand die een ruime blik heeft, geboeid wordt door

  optimale ontwikkeling van elk kind, afgestemdop zijn/haar mogelijkheden.

  Wat verstaan wij onder betrokkenheid?

  Betrokkenheid kun je zien! Is een kind met grote interesse, doeltreffend, tijdvergetend, vasthoudend en geconcentreerd bezig, dan kunnen we spreken van betrokkenheid. Pas als een kind betrokken is, is het optimaal in ontwikkeling.

  de werkelijkheid en die probeert te begrijpen. Zo zal bij die persoon ook begrip ontstaan voor de mens die in andere omstandigheden leeft dan hijzelf. Als een basisschool zijn uiterste best heeft gedaan om een kind bovenstaande dingen op een positieve manier bij te brengen is het maximaal voorbereid op het middelbaar en hoger onderwijs en op de rest van het leven.

  2.2 Betrokkenheid, welbevinden en competentiesBinnen het Ervaringsgericht Onderwijs gaat het er vooral om, kinderen met grote betrokkenheid en welbevinden bezig te laten zijn. Betrokkenheid en welbevinden zijn noodzakelijk om te kunnen komen tot

  2 3

 • Wat verstaan we onder welbevinden?

  We spreken van welbevinden wanneer het kind goed in zijn vel zit. Pas wanneer een kind zich lekker voelt kan het komen tot leren. Dit welbevinden is van het grootste belang zowel in de thuissituatie, als op school.Op school proberen wij voor ieder kind een zo optimaal mogelijke situatie te scheppen, zodat het kind zich ook hier thuis voelt.

  Wat verstaan we onder competenties?

  Met competenties bedoelen we het verwerven van kennis en van vaardigheden die aansluiten bij de ontwikkeling van het individuele kind.

  2. Werken op eigen niveau

  Leerstof en activiteiten worden afgestemd op het niveau van het individuele kind. Als de leerstof te moeilijk is haken kinderen af; als het te simpel is voelen kinderen geen uitdaging meer; in beide gevallen gaat dat ten koste van de betrokkenheid.

  3. Werkelijkheidsnabij.

  Onderwijs op Camelot dat uitgaat van contexten en situaties die voor kinderen inleefbaar en betekenisvol zijn. Eigen ervaringen en inbreng van de kinderen zijn hierbij onontbeerlijk.

  4. Activiteit.

  Kinderen zijn van nature heel actief. Camelot speelt hierop in! Kinderen worden in de gelegenheid gesteld om zoveel mogelijk actief te zijn (d.w.z. doen, denken, onderzoeken, spelen, discussiren etc.). Dode momenten zoals wachten, stilzitten, niets te doen hebben worden zoveel mogelijk vermeden.

  5. Leerling initiatief verruimen.

  Betrokkenheid ontstaat als kinderen met dingen bezig kunnen zijn die aansluiten bij hun belangstelling en behoefte. Camelot creert ruimte voor eigen keuze en persoonlijke inbreng, waardoor de rele en individuele belangstelling pas cht tot zijn recht komt.

  2.3 Ervaringsgericht onderwijzenHet fundament van het Ervaringsgericht Onderwijs is de ervaringsgerichte houding van de onderwijsgevende. De leerkracht kan drie wegen bewandelen om deze onderwijsvorm te realiseren: Kinderen ruimte geven voor het nemen van initiatief. Het milieu verrijken door een divers aanbod van materialen n activiteiten die het doen bij de kinderen. Met doen bedoelen we activiteiten waarbij kinderen betrokken kunnen raken. Het voeren van de ervaringsgerichte dialoog, waarin hij precies op het denk en voelspoor van de kinderen kan inhaken.

  2.4 UitgangspuntenWij zijn van mening dat er sprake is van echt leren en optimale ontwikkeling als kinderen ergens geboeid en betrokken mee bezig zijn. (Dat geldt natuurlijk niet alleen voor