of 49/49
Jānis Akuraters ŠIS UN TAS ITNEKAS Pasaka piecos cēlienos

Scaron;is un tas Itnekas - jekabpilsnovads.lvjekabpilsnovads.lv/Akuraters/wp-content/uploads/2016/10/sis_un_tas_itnekas.pdfJānis Akuraters ŠIS UN TAS ITNEKAS Pasaka piecos cēlienos

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Scaron;is un tas Itnekas -...

Jnis Akuraters

IS UN TAS ITNEKAS

Pasaka piecos clienos

1

Darbba.

Pirmais cliens: I. Pie sudraba ezera

II. Saules nia pil

Otrais cliens: Mea mila pils pagalm

Treais cliens: Joda pil

Ceturtais cliens: Mbas sal

Piektais cliens: Saules nia pil

Saules nia dla Dzintara pil audis ir sudraboti rbti ar sarkanu josts.

Dzintars tpat, ar lielu zelta sakti sauli uz krtm. nia-burvja audis ir melni

rbti ar zeltu josts. ni-burvis tpat, tikai greznki. Personm un dzvniekiem,

kas paldz vienam vaj otram, tdas pat pazmes. Kazaika gai debeszil uzvalk

ar zeltu, josta balta. Maza zelta cepurte galv.

Personas.

Dzintars Saules nia dls, medinieks.

Magone Saules meita-plte, via sieva.

Kazaika teiksmains gars, sapu nesjs, saukts is un tas Itnekas.

Liel Varde Dzintara pavadone

Milzis mea pil

Vectis dievi

Veckais vilks

Veckais lcis

Seas baltas msias

Kazaikas kalpi kareivji (9)

ni burvis

Via kanclers

Galma kungs

Burvis

Jods

Kapteinis burvis un via matroi jodi (9)

Kareivji, baltie un melnie, sulaii pil, jodi, sumpuri, raganas, muzikanti, pilsdmas,

visdi kustoi.

2

Pirmais cliens

I. Pie sudraba ezera

Liels mes abs puss. Vid saulains klajums, aiz t spos sudraba ezers. Celi gar

kokiem uz ezeru. Gaia diena. Saules nia dls Dzintars ar lksti un bultm,

mednieka drbs, staig gar kokiem un vro gais, k putnus gaiddams. Me ddo

baloi un dzied putni. Dzintars nostjas zem koka un skumjs nokar galvu. Dzird

atkal balou ddojam. Vi it k pamostas, pace galvu.

Dzintars.

Ddojiet, djias,

Skumgas dziesmas

Braties, vji,

Galotns augsts, -

Skumjk par djm,

Ask par vtrm

Ddo man dvsel

Skumjas bez gala...

Peldiet, rauduves,

deos gaios,

dei aiznes js

Saultes krastos.

Kas mani aizness

No bdu dienm,

No bdu deu

Bezgala dzelmes...

(Noliek lskti un bultas.)

Saultes pils bij man

Lemta no dieviem,

Saultes tauta

Dziesmsudrabota.

Sumpuri lok nu

No avotiem skaidriem,

Pil sd ni

3

Burvis un valda.

Raud mani bajri,

Raud mani audis,

Raud mani brii

K mea djas.

Gstb vergot

Diena aiz dienas,

Tumas un saltas

Aizskrien k putni.

Cerba sniedzte

Sku sauc dziesmiu,

Spgu dziesmiu,

Bezgala vaimanu...

(Trs ples laias pr koku galiem uz ezeru. Dzintars satver lksti, pietrkstas, grib

aut, tad atlai lksti.)

Ak, aut vai neaut?

Rok grib drebt...

Pltes, msias,

Kur mana laime?

Izvelciet viu

No ezera dzelmes,

Izvelciet vias

Zeltatsldziu.

(Noliek atkal aujamos rkus, skumjs.)

Vai ma dienu

Par kalpu man palikt

Pie meln burvja

Pats sav zem?

Vai ma dienu

Pakrsl dzvot,

Bddziesmas dzirdt

No meitentm.

Vai ssties veu

Laivi viegl,

4

Jo viegli prbraukt

Uz Aizsaules zemi

Pie saules meitm,

Magou drzos,

Pie Veu mtes

Mielasta galda,

(Uz ezeru lkodamies.)

Ai, dens mte,

Zaviu lej,

Taisvietu gult

Dzium vs.

(Dodas uz ezeru lniem soiem. Pa celiu pret viam nk Vectis gaipelk mtel,

spieis rok, caunu cepur un pastals. Vii satiekas.)

Dzintars (sveicina).

Labdien, tti!

Vectis.

Labdien, Labdien!

Kur iesi, dli,

Tik skumju prtu?

Dzintars.

Es kalpa gait,

Ne sav va,

Man ni burvis

Medbs sta,

Rauduves auti,

Kas ezer peld.

Vectis.

Lai rauduvtes

Peld ezer mier

Ko bdas sird

Nesi tik dzias?

Dzintars.

Vai viens tu, tti,

Ka nezin postu,

5

Kas saules pilij

Uzkrita kmi?

Bij priecgi audis,

Bij dzve salda,

Ir lgsme, ir vaa,

Ir gaia dzve.

Nu burvis ni

Ar sumpuriem ncis,

Ir nobris zemi,

Ir audis, zvrus,

Tumst diena nakt,

Pats es nu par kalpu.

Verdzb bt man

Ar visu tautu.

Ts nu man bdas

Ik jaunu dienu.

Vectis.

Gan dzias tev bdas

Nav bdu mums tdu,

Saulte pri kam

Neprspdtu.

Tek saules meitas,

Tek sildtjas,

Tek baltu dieniu

Sagdtjas...

Dzintars.

Kur baltas dienas

Es atradu,

Es burvja nia

Sulainis mednieks.

Man rauduves auti

Pieteica ni;

Ja neizdaru,

Vi mani nokaus. (Grib iet.)

6

Vectis (em aiz rokas.)

Gan gsi rauduves.

Klausies, ko teiku:

(Pa gaisu aizlaias atkal trs ples uz ezeru. Dzintars er lskti, grib aut. Vectis

neauj.)

Lai putni peldas. (Noslpumani.)

Tik paskaties, puisi,

Vai redzjs esi

Rauduves tdas?

Dzintars (skats brndamies.)

Ai, brnumi, brnumi!...

Nav rauduvtes.

Ts meitenes baltas,

K ziedi krtis...

K saule mati...

Vectis.

Ej, dli, lnm,

Skaties, kur sprni.

Tai jaunkai emi,

Bs sprni rok,

Bs rauduve ar,

Gan lgtin lgsies,

Lai atdodi sprnus.

Tur cietu sev sirdi,

Tursprnus rok,

Ldz sols ldzi

Par lgavu ieti.

Dzintars.

Ldz sols par lgavu

Ldzi man ieti.

Vectis.

Tad glab labi:

T tava laime.

Tad atgsi visu,

7

Tad varsi visu.

T, puisi, nu steidzies.

Man vl kur jiet. (Vi pazd.)

Dzintars (prdomdams.)

Ldz sols mana

Pat lgavu bti...

Man ldzi ieti...

(Lkojas glndams uz ezeru.)

Savdas rauduves,

Brnii skaistas,

Skatoties nedrkstu

Ne acis pacelt. (Vro.)

K laumas loks,

K gaigalas peldas.

K sudrabs ar sniegu

Ir pamesti sprni.

(Aperas un steidzas.)

Nu daru, ko lika

Vectis gudrais.

Ko mklu mint,

Lai atminas pati.

(Aiziet steigus uz ezeru caur kokiem. Pc brtia nk atpaka; roks skaisti sudraba

sprni.)

Ar zelta lsm,

Ar sniega dzirkstm,

K gaigalas balti,

K jras meitas...

K silta dvaa...

K rou lapas...

K tli sapi... (Aplko tos)

(Ezer cau kokiem redzami balti meiteu stvi peld; tos aplkodams.)

Ak, tdu plti,

Ak, tdu meiteni

Gribtu labprt

8

Par savu mo.

(Aizraujas aiz koka, paslpjas un lkojas.)

Smiekli k vilni

Ezer veas,

Drbes k putias

Mkstvizdamas.

(Trs skaistas meitenes tiek redzamas, vieglos plvuros no dens iznkuas. Divas

pieliek sprnus, tre, jaunk, mekl un izmisum sk tekt pa ezera malu.)

Meitene.

Kur mani sprnii,

Kur mani vieglumi!

Msias, msias,

Paldzat meklt.

Atdodat meitenei

Saultes sprnus,

Putnia dvsele

Grib lidinties.

(Divas ar sprniem izbijus aizlaias un pazd. Tre tek arvien nelaimgka un

mekl.)

Ak, mie putnii,

Ezera laumias,

Memeitentes,

Kur mani sprnii,

Kur mana brvba!

Saultes meita

Virs zemes ko dars?

(Ierauga mekldama Dzintaru un nokaunjusies steidzas pie via. Dzintars ar

sprniem iznk.)

Meitene.

Puisti, blii

Atdodi sprnus.

Sirds grib msim

Ldzlidinties.

9

Dzintars.

Putniiem, tauriiem

Sprnii pieder,

Meitenm drbtes

Tu meitente.

Sprnu paturu.

Palieci meitene,

Dou tev aprbu

Baltsudrabotu.

Meitene (li.)

Puisi, o reizi

Atdodi sprnius,

Sprnios visa

Man dvselte.

Dzintars.

Paliec pie manis,

Gan dvselti

Glabu cieti

K ezerrozti.

Meitene.

Vai man, kad jpaliek

Saultes meitai

Bez manm msm!

Ielo, puisi,

Mani, saules putnu,

Gan mam paldies

Tev pieminu. (Raud.)

Dzintars.

Kad esi zeltaina

Saultes meitia,

Teiku tev sevi

K zemes dlu.

niam burvim

Gan mednieks esmu. (elmgi.)

10

Pats sevim medju,

Ne vecam burvim.

Meitene.

Sprnius, sprnius,

Puisti, manus!

Ja nedabonu,

Mirst dvselte! (Raud.)

Dzintars (straujk.)

Dabsi savu,

Ja mana solies:

Nav lgavias,

Kam bdas sdzt.

Meitene.

Man paai bdu.

Kur liku tavas?

Dzintars.

Ts visas liksim,

Lai ezer nogrimst.

Meitene.

Man msu li.

Dzintars.

Man tevis bs li.

Meitene.

Te saules man nava.

Dzintars.

Tas mnesti bu.

Meitene.

Bez sprniem tik smagi.

Dzintars (priecgi.)

Tad nesu roks.

Meitene.

Saulte rauds

Par meiteni savu.

11

Dzintars.

Asaru trauciu

Varvksn liesim.

Meitene.

Ak, laimte mana

Pazuds me.

Dzintars.

Es mednieks bu,

Tai tecu paka.

Meitene.

Es kaunos, puisi.

Dzintars.

Es smieos par abiem.

Meitene.

Kur paliku kaila

Bez rauduves sprniem?

Dzintars.

Zeltvillaintes

Te aprbu pirku

Ar sudrablsm.

Glabu tevi,

K cukurzirni.

Nevienam neredzt

Manu lgaviu,

Tik saultei redzt

K zeltdebestiu. (saem vias rokas.)

Meitene (kautri.)

Tev mi vrdi:

No kurienes esi?

Dzintars.

Es Saules nia

Mantinieks Dzintars.

Meitene.

Es saules meitene

12

Magone plte...

Dod sprnius; palieku

Tev lgava, puisi.

Dzintars (atdod sprnus.)

Ar burvi karu

Kad nobeigu svo,

Tad kzu dziesmas

Lai pil atdidmd.

Magone.

Tev paldzu

Ar msim manm,

Ar briem miliem,

Ar putniem, zvriem.

Tev paldzu

Pret burvju spku.

(Vii aiziet. Tiem paka tek pulks baltu mazu msiu zvrguliem zvanot.)

(Priekkars.)

II. Saules nia pil.

Liela pils zle vec pasaku stil ar daudz izrotjumiem. Sdeki un uzkljamie tautas

ornament ar daudzm giam krsm. Balts sarkans gaiza. Sapulce zl.

Burvis. Galma kungs, kara kalpi; drmi, tumi. Sumpuri, raganas.

Galma kungs (kara vriem. Grbiet stingri visus cieti, kuri grib vl piemint

Saules nia dlu! Visus sasiet, kas run par viu! Stingrbai jbt. T k saule nobl

un vji apklust. Putni ka nedzied! Tad tik sksim savu spli.

(Kara vri iet uz burvi.)

Samekl visus burvjus pa trejdevim zemm, lai tie savra savas dziras un

apdzirda audis uz miegu. Kusties, kusties iglk! Kungs nks drz. Vai par velti via

maizi dsi. (Uz sulaiiem.)

Ledus krsnis bvjiet cietk! niam ir daudz ienaidnieku. Stingrbu

vajaga, stingrbu!

13

(Sulaii paklans. Sumpuriem.)

Apskrieniet visus ceus, ka neviena svea kja nenk pilij tuvum. niam

vajaga laba miega. Kas trauc, tik dzirnavs samalts. Laidiet sniega sudmalas va, lai

ma uz gadu gadiem.

Uzmaniet Saules nia dlu, msu kunga sulaini. Nu ir msu valdana!

Sumpuri (kor). Msu valdana, msu valdana!

Liels sumpurns (ieskrien riedams). Vu, vu, vu! avuh! ni nk, ni

nk!

(Visi sastjas rinds.)

Burvis-ni (spokains, liels ar milzgi garu, mteli, nk pavadts no kara

vriem. Grezni rbies. Nosstas uz goda sdeka; rok liels melns das vstoklis.

Kanclers un sulaii viam nostjas klt. ni sarauc seju un stipri k plintes

vien noaudjas. Run dobji, smagi caur degunu).

Mums visiem ir - zinms, ka esam uzvarjui Saules niu un iemui

via pili. Ms esam nodomjui msu uzticamiem pavalstniekiem dvt

krslbu un klusumu un pavlam nolast visaugstko manifestu un stingri to

izpildt. Kancleram ms uzdodam gdt par pareizu iztulkoanu un piemroanu.

(Pasniedz das vstokli sulaiiem, tie to pasniedz kancleram.)

Kanclers (nometas ceos un lasa). Ms burvbas un nakts un ziemeu vju

visaugstkais pavlnieks paziojam, par godu msu uzvarai, msu uzticamiem

pavalstniekiem, burvjiem, raganm, jodiem un sumpuriem, ka viiem auta vaa

visus darbus dart k pakrsl pienkas un patkas. Lai vii netraucti un msu

valstbai par slavu vartu strdt, ms pavlam sauli pieraut d, lai t nevar

pacelties no debess malas, un debesi nosegt ar miglas deiem.

Ms vl pavlam palaist no sprosta auku uz msu valstbas laukiem. Naktij

ms pieiram vislielks tiesbas un pavlam to uzbarot uz valsts rina, lai msu

pavalstniekiem labi kljas.

Visus putnus ms pavlam apcietint, kur vien tos dab rok un viu kaklus

aizsiet ar kartavu cilpm. Visiem ziediem ms pavlam nocirst galvas ar kaklu

crtamo manu.

Kad tas bs piepildts, ms pavlam sarkot lielo jodu nakti pie vec mnea

un nodzstm zvaigznm, par slavu visiem labiem un uzticamiem velliem un viu

mtm un radiniekiem. Lai tas top sacts un izdarts. Ar paa roku no visu burvju

nia parakstts.

14

(Kanclers pieceas. Visi galma audis klans un izrda piekrianu. Sumpuri

kustina galvas. Visi aplaud.)

Balsis. Lai dzvo, lai dzvo ni!

ni-burvis (uz galma kungu). Kas tev ziojams? Vai viss krtb?

Galma kungs (steidzgi). Nav, nav krtb! Pie mums tiek gatavota liela

nodevba, ni!

(Uztraukums.)

ni (pieceas, bet uztraukum atkrt atpaka krsl). Uhu!

Sumpuri (sapulcdamies kop). Au, au! Nodevba!

Galma kungs. Saules nia dls nav izpildjis tavu pavli. Vi nav novis

ples sudraba ezer.

ni (dzgi). T, t! Padodiet viu urp!

(Kalpi skrien)

Burvis (noslpumaini, draudoi pace pirkstu). Es teicu, ka no plm sudraba

ezer draud mums briesmas. Ts ir aubgas ples. Ja-a!

Galma kungs. Bez tam Saule nia dls ir prvedis sev sievu! (Uztraukums.)

Veck ragana (lec priek). Nav labi, nav labi. Te tuvum ir sveas

princeses dvaa. Nav labi, nav.

Sulainis. J, j. Ir prvedis sievu. Visa sulaia medinieka istaba spdja, ka

bail. (Uztraukums.)

ni-burvis (grib atkal piecelties, bet atkrt atpaka). Sievu... sievu! T, t,

t! Spdou sievu!

Dzintars (vests tiek no karavriem un sulaiiem, viam rok lkste un bultas).

ni-burvis. Tu, tu! Kdu pavli es tev vakar- devu?

Dzintars. Tu, tu stji mani medbs.

ni-burvis. Un kur ir ples ko es tev pavlju noaut - ?

Dzintars. Ts ples... ts ples ir prom.

ni-burvis. Un ko tu novi pie sudraba ezera?

Dzintars. Nek!

ni-burvis (nikni). Cietum! Cietum! Tu melo!

Galma kungs (nodevgi). ni, liec atvest to, kas viam istab.

Dzintars (satrkstas).

Sumpurnis. J, j... to, kas viam istab.

ni-burvis (sulaiiem). Atvediet to, kas viam istab! (Sulaii skrien.)

15

Dzintars (steidzas tiem paka) N, es pats! Kas mans ir, tas mans paliek.

(Prom ar sulaiiem).

Burvis (pie nia). ni, sargie no pltes!

Sulaii (ved Magoni un Dzintaru).

(Viiem ienkot, paliek stipri gais. Mati Magonei mirdz k zelts, apkrt

spoums ap abiem.)

Sumpuri (bails iekliedzas.) Au! Auh!

Ragana (nospaujas un aizgrieas).

(Visi apmulst. Uztraukums.)

ni-burvis (uz Dzintaru). Kas t tda? Kur to mi?

Dzintars (droi). T mana sieva.

ni-burvis (skats caur delnu). K drksti tik daiu sievu sev emt? Tikai

niam vien var tda bt. (Pki aizsedz acis.) Ak, manas acis, manas acis! Man

paliek tums! (Sulaii stiedzas paldzt.)

Galma kungs (uz Magoni rddams). Vediet viu prom! Vediet!

ni-burvis. N, n, vl n. Es vl gribu viu redzt. (Mina skatties, bet

nevar.)

Burvis (sk mest zmes ap Magoni). Nodevba, nodevba!

Kanclers (izbails skrien pie vias, bet atlec atpaka). Prom, prom! ni to

nepanes! (Magoni apstj sumpuri un raganas, bet baids aizskart un atrauj pirkstus

nost.)

ni-burvis (uz Magoni) K tevi sauc? Kpc tu spdi? N, n, n es

vairs nevaru skatties.

(Aizsedz acis ar delnm.)

Sumpuri (pie Magones. Vajaga atlaist asinis, tad spoums krits.

Dzintars (aizstjas priek pie Magones un ieliek lskt bultu). Es esmu

mednieks, es gribu medt

(Visi atraujas)

Ragana. Paaujat man, paaujat. Es viu par slotas ktu pataisu, tad laidsim

pa gaisu he he- he- he-! (Apskrien ri abiem)

Burvis (burdams).

Splt liest,

Sagrst piest,

Pulvers bs smargs,

16

audjiens gargs. (Ai.)

Treidi, tili,

Treidi, tili,

Tups!

Sumpuri (apkrt). Ak, palakties, palakties siltu asiu!

ni-burvis. N, n. Via pieder man. Nevienam citam! (Uz Dzintaru.)

Klausies, puisi! Uzdou darbu, ja netiec gal, dzvs nepaliksi. Tu esi mans medinieks.

Viens, divi, trs skrej uz meu, saeri vecko vilku vis me, bet prvedi man viu

dzvu. Trs dienas laika urp turp!

Ja neprvedsi dzvs nebsi. Tava sieva paliek lam, ka izpildsi, ko teicu.

Manies, pamanies!

(er pie acm.)

Bet nu! Bet nu man acis t apilba. Vediet mani prom uz tumku vietu uz

to vistumko vietu... Sasodts spoums, neredzts spoums! Uhu! u-u! (Gai

gaismu ar rokm prom.)

Sulaii un sumpuri (pakalpgi to pietura pie rokm un kanclers apsedz tam

acis ar melno das manifestu. Visi lni gzeldamies un podamies aizved niu.

Dzintars un Magone paliek vieni.)

Dzintars (bds). Magont, zelta Magont, nu manas dienas skaittas.

Magone (mi). Nebdjie nu, pusi, nebdjies vl.

Dzintars. Bdjies vai nebdjies. Tu dzirdji, ko ni teica. Visvecko

vilku no visa mea lai dzvu prvedu. Magont, zelta Magont! Pc trim dienm

ni mani liks cietum.

Magone (glauda viu). Nebdjies vl, nebdjies. Gan paldzu. Mana mte

saulte. Klausies, ko tev teiku. Aiz meiem, aiz ezeriem, mea pil dzvo mans brlis

milzis. Tam visda vara pr mea kustoiem. Aiziesi pie via, vi paldzs.

Dzintars. K tiku aiz meiem, aiz ezeriem? Uz kuru pusi, pa kuru ceu? Trs

dienas, trs naktis man tikai laika, zelta Magont.

Magone. Nesrojies vl, nebdjies, gan paldzu. Mana mte saulte man

atstja nzdaudziu ar ko laisties. (Izvelk no azotes skaisti nzdaudziu). em to,

uzklj uz krustceiem, tad tevi aizness pie mana bra mea mila.

Dzintars. Vai, ar ko pati laidsies, kad raganas tev visapkrt?

Magone. em vien, em, gan zinu. Zinu, ka ni-burvis tev ce jodus

sts. Tad vl ko paem. Mana mte saulte man atstja ito spogulti. (Izvelk mazu

17

spogulti.) Tas pret visiem auniem spkiem. Paturi, pardi to auniem, tad tie tur

saultes seju redzs un prom bgs.

Dzintars. Paldies, Magont, paldies, saules meiti, nu gan zinu!

Magone. Vl ko teiku, klausies. Pie mana bra neej iek, kamr neesi

nomazgjies, tri noslaucjies. Savu roku nesniedzi, dzelzs roku ldzi paem, to

sniedzi. Padomu prasi, gan paldzs. Piemini mani, gan tad pazs.

Dzintars. Tu ma, tu laba, Magont! Steigus skrieu, drz bu atpaka. Gaidi

mani, nevienam netici, nevienam neklausi.

Magone (apkampj viu). Sveiks, puisi, sveiks ceodams. Tikai to klausies

nzdaudziu nevienam nedodi, nepameti. Glab labi. Ja to pametsi, tad man ar

jpazd un neviens nezins, kur esmu.

Dzintars. Pc trim dienm, Magont, pc trim naktm gaidi mani mjs.

Izdaru visu, ko burvis liek un vl vairk.

(Vi paer savu aujamo lksti un dodas no pils zles lauk.)

Magone (pavada viu ar roku vcinot, tad tek paka noskatties.) Sveiks,

mediniek, sveiks!

(Priekkars)

18

Otrais cliens.

Mea mila pagalm. Dzi mes; diben zaa, smaga, liela, pils mila

mjoklis. Priek pilij laukums. Ap lieveni aug lielas papardes un niedras.

Saules nia dls (atlaidies, rok viam vl Magones nzdaudzi. Dzelzs

roka padus. Apskats lielo pili, tad sauc). Uhu, uhu! Atveriet ciemiam! Uhu!

(Atbalss atskan dzii; klusums.)

Uhu! Atveriet radiniekam! Saules meitas puisim! Uhu! (Durvis lni atveras,

iznk trs zali-balti sulaii)

Sulaii. Kda vajadzba? Ko kliedzi?

Dzintars. Paprieku deni nomazgties. Tad runu.

Sulaii (pazd un tlt nk ar dens trauku). Mazgjies, mazgjies, bet saki

no kurienes un kd vajadzb?

Dzintars (nomazgjies un cieti noslaucjies). Gribu pie mea mila, man

steidzga darana. Pasakiet tlt viam.

Sulaii. Msu ni patlaban gu, nav laika ciemiu uzemt. No kurienes

bsi?

Dzintars. No jsu nia msas, saules meitas Magones.

Sulaii (paklanas un skrien iek). Tli, tli!

(Pil dzirdama vja alkana Milzis elpo.)

Milzis (iznk no sulaiiem un kalpiem pavadts lni un svargi. Viam tums

lapu un zu aprbs, milzga galva. Acu plaksti lieli un apklj visu seju.)

Dzintars (skai). Labdien, svaini!

Milzis (uz sulaiiem). Paga, paga... Paceliet man tos vkus, lai redzu, kas tur ir

par vru.

Divi sulaii (ce ar zelta dakm katrs savu plakstu).

Milzis (skats ilgi un pamatgi uz Dzintaru). , Pazstu nu gan! Labdien,

labdien svaini! (Sniedz roku.)

Dzintars (sniedz pret savu dzelzs roku). Labdien!

Milzis (brnas). , tev varen cieta roka. Labi, labi! Nu, nc tuvk. Vai srst

vien nci, vai kda lielka vajadzba?

19

Dzintars. Kur nu srst vien. Ncu daudz lgt maz dabt. Burvis-ni

noskaities uz tavas msas un grib to nomut. Sta mani tad nu to vecko vilku dzvu

no mea viam aizvest. Ja n man gals klt.

Milzis. Ak, ta tas vien! Nu nekas. Gan jau paspsim. Vai tev mana msa

neiedeva ko ldzi?

Dzintars. Ko iedeva. Iedeva nzdaudziu un spogulti.

Milzis. Tad jau pietiek. Pavdini vien ndzaudziu uz vism etrm debess

pusm.

Dzintars (pavdina; dzirdama me vilku gaudoana, t nk arvien tuvk.

Vi noem lkstu un ieliek bultu)

Milzis. T n, t n, svaini. Tie visi mani brni.

(Vilki sank viens pc otra liel pulk ap Dzintaru)

Vilki. (viens pr otru). Ko vlsies? Ko vlsies?

Dzintars. To vecko no jums, mie vilki.

Veckais vilks (nk r no bara). Tds es bu. Man ir simts trsdesmit gadi.

Ko darsim?

Dzintars. Burvis-ni liek man tevi pie via aizvest dzvu.

Milzis (vilkam). emi mugur, mugur!

Vilks. Nu tad laidsim ar. Uhuhh! (Nogaudojas gari.)

Dzintars (uzkpj ai mugur). Projm, projm, mais!

Milzis. Jiet nu jiet, bet atstiet ziu, k veicas.

(Vilks ai prom ar Dzintaru. Vilki nogaudo tam paka un izklst pa meu. Pc

maza bra Dzintars ar vilku piejj atpaka.)

Milzis (kuram ce plakstus no jauna). Kas nu atkal par vajadzbu?

Dzintars. ni-burvis varen dusmgs. Saka ko es ar tdu bezgodi daru,

em viu pats. Pavlja atvest viscvecko lci dzvu. Ja n, man gals klt.

Milzis. Tas nekas, nekas. Pavdini vien nzdaudziu uz vism etrm debess

pusm.

Dzintars (pavdina; me dzirdama rkoa, sank pulks lu).

Li. Ko vlsies, nia svaini? Kda vajadzba?

Dzintars. To vecko no jums, mie li. Tas man dzvs jprved burvim-

niam. Ja n man gals klt.

(No bara nk vecs sirms lcis.)

Lcis. Es bu te tas veckais. Es esmu trs gadus vecks par manu vectvu.

20

Milzis. em tik mugur, mugur! Bet es gaidu ziu, k veicas.

Dzintars. Steidzies, mais, pasteidzies!

(Uzlec lcim mugur un tie steigus aizjj.)

(Li pamazm izklst. Milzis sk atkal snaust. Pc maza bra Dzintars ar

lci atpaka.)

Milzis (viam pace plakstus). Kas nu atkal par vajadzbu?

Dzintars. ni-burvis nejauki nikns. Saka: kur es viu tdu aunu lietou,

em viu atpaka. Bet pavlja dabt tdu putnu: is un tas Itnekas, kas dzvojot ur

un tur, - nezin kur! Ja to nedabju tad saules meitiai Magonei gals klt.

Milzis (dom). Paga, paga, svaini. Gan tas vl nekas to dabsim. is un tas

Itnekas! (Dom k mindams.) ur un tur nezin kur? Nu, to bu gan piemirsis.

(Dom un groza galvu. Uz sulaiiem.) Sakiet, kur tas ir: is un tas Itnekas?

Sulaii (dom un viens grsta otru atbildt. Viens pc otra). To gan nu

nezinm. Nupat, k zinjm, bet nu piemirsm.

Milzis (iesvilpjas stipri, lapas birst no kokiem. No mea nk vilki, li, visdi

zvri un putni un apstjas ap milzi un Dzintaru). Sakiet, mani kalpi, bet nu drz, vai

nezint, kur tagad atrodas is un tas Itnekas?

Zvri (dom). Nupat, nupat zinjm. Pau laiku aizmirsm.

Milzis (dziedoi sauc).

Msias, msias,

Slepenas vrpjas,

Gais un zem

Visredztjas!

Seas baltas msias attek steigus skiem soliem, klusiem zvrguliem

skanot). Ko vlies, ni! Ko varam, to sakm, ko spjam, to darm.

Milzis. Sakiet, kur tagadi is un tas Itnekas dabjams?

Msias (dom). Nupat vairs nezinm; tikko zinjm.

Milzis (sadzis). Kas tas, ka neviens vairs nek nezina! Sulaii, vai visi mani

audis klt?

(Sulaii skaita.)

Veckais vilks. N, n, ni. Liels Vardes trkst.

Milzis. Ka tevi nelaims gal! Kur ta aizkavjusies.

(Iesvelpjas vl stiprk. Visi no bailm pieliecas un nodreb.)

21

Liel Varde (atlec steigus at lielu plakanu). Jo vairk steidzos, jo vairk

nokavjos! (Slauka sviedrus.)

Milzis (nikns). Nokavjies, nokavjies. Vai nezini, ka uz viena rviena vajaga

bt!

Liel Varde. Tds vjums, pakakl. Trs mneus slima gulju.

Milzis. Labi, labi. Sakji, vai nezini, kur is un tas Itnekas atrodams?

Liel Varde. To n, gan nezinu. Nezinu un nezinu... Nav ne gais, ne zem,

ne den.

Milzis (saskaizdamies iekliedzas). Ka nezini, nezini, lai tad tava da zina!

(Kustoi no bailm paklp.) Atnesiet manu dzelzs agaru...

(Sulaii pasniedz viam lielu agaru.)

Liel Varde (lgdams). Nezinu un nezinu. Nek oreiz nezinu.

Milzis (uz suni). Vagar, nc uzskaiti!

Suns (per vardi riedams). Au! au! vau!

Liel Varde. Vai, lgais, ni, nek nezinu!

Milzis. K nezini! (Uz suni.) Padodi man agaru!

Liel Varde (bails.) i-inu, i-nu, ai, inu, inu, inu to putnu, to jaukumiu.

Milzis. Kur viu var atrast?

Liel Varde. Ne zem, ne gais, ne den. Tas ir vella pil par kalpu. Kas to

dab, tas ir laimgkais pasaul. Neviens to nevar dabt.

Dzintars (pie Vardes). Man vajaga zint via sto vrdu. is un tas Itnekas ir

pavrds.

Milzis (Vardei.) Ststi visu, ko zini, manam svainim.

Liel Varde (priecga). Ak t tu esi msu nia svainis! Kam agrk neteici!

Pazstu Saules meitiu Magoni plti, tavu jaukumu. Mlga meitene, mums vardm

muguras sildjas vasar. T, - ka aiz prieka nevarja redz, t: kv-aarks, kv-aarks.

(Sk kurkstt.) Zinu visus noslpumus zinu, tev neslpu.

Milzis. Ms gribam zint par to brnuma putnu. Mums vi ir vajadzgs. Ststi.

Liel Varde (sakrusto rokas uz krtm). Ak, manu ni, ak, mani draugi

zem, gais un den. Tas ir tds putns ne putns, cilvks ne cilvks, tda vairs nav

nekur pasaul.. Vi skaistks, k visi nii, vi spodrks par vism zvaigznm,

vi ir mks par sauli un mks par laimi un stiprks par nvi. Vi trks par

visiem vjiem un siltks par vism vasarm. Bet vi nav redzams un notverams.

22

Kam vi kalpo, tas ir laimgs, ko vi pamet, tas mirst. Ak, mans ni un pavlniek

un mani draugi, viu var redzt tikai tas, kas var atmint via vrdu.

Dzintars (ai un dedzgi). Via vrdu, via vrdu man vajaga!

Liel Varde. Via vrds ir mums tikai jtams. Vi ir viss un nekas. Vi ir

sapnis sapn.

Milzis (uzstjas). Saki mums via vrdu.

Liel Varde (klusk) Via vrds ir Kazaika.

Visi kustoi (sakustas un brns). Kazaika?... Kazaika?... is un tas Itnekas?

Kas tas ir? Kur vi ir? K neviens to nav redzjis? (Saukstas visi.)

Milzis (k sapodams). Kazaika, Kazaika! It nekas is un tas? Tas ir savdi,

ko tu saki. Man liekas, ka es kaut ko atmintu. Kas tas ir... Man paliek tik viegli...

Saki vl, ko tu par viu zini? Vai vi nebija pie mums mea pil?

Liel Varde (noslpumaini). Ak, kungs un ni un mani draugi, vi bija pie

mums, kad viss bija jauns, kad lapas plauka. Vi bija te, kad pavasara lietus lija un

kad es savas vecs kjas sku kustint. Vi man ledus nastu nocla no pleciem. Vi

sauca t, k visi putni kop un viam visi ziedi sveikdami galvas nolieca. Vi rca k

rubei un k strauti uz akmeiem... Vi elpoja k visu puu smara un sanja k visu

biu spieti...

Milzis (atsas lni uz pils lievea, to pietura sulaii). Ststi, ststi, man ir

labi! K visu puu smara, ka visi biu spieti...

Liel Varde (vl noslpumaink). Vi bija pie mums visiem, pie katra savu

laiku. Vi visiem asinis karsja un varou darbus lika dart. Vi nava redzams, bet

sajtams un vislabk sapn saskatms. Nekur viam nav mju un nekur vi nepaliek

mgi. Vi tik tri skrien, k vj pri meiem. Neviens viu neredz, kad tas pie

mums ir, bet ierauga, kad tas ir prom...

Ak, mans ni un draugi pasaule ir veca, bet vi nekad nav vecs. Mums ir

bdas un spes, bet viam nekad nekas nesp. Par viu ir tkstoas pasakas raksttas

un ststtas, bet neviena nav tik skaista k vi pats.

Ms viu mekljam visi, kad vairs tas nav sadabjams. Ak, mans kni, un

mani draugi, ms atdotu visu, kas mums ir: pilis un mantu un varu, ja ms vartu viu

pie sevis paturt. Bet viam trki sprni, k bezdelgai. Viam ir tikpat tri sprni, k

vasarm, kuras skrien un neatskrien...

Kuarks!

Milzis. Vai vi nebija pie mums reiz? Es sku kaut ko atminties...

23

Liel Varde (klusi un zmgi). Vi bija pie mums, ni, k a d m s j a u n i

b i jm . . .

Milzis (k sapos). Kad ms jauni bijm... J, j...

Veckais vilks (skumji). J, j; kad ms jauni bijm... (Brdi dzi klusums,

visi dom).

Dzintars (Vardei). Saki, kur vi atrodams?

Liel Varde. Ms viu nemljm un vi aizgja. Vi kalpo joda pil par

kalpu. Neviens nevar viu uziet un atgriest, jo tad notiktu tas, kas nekad nav noticis...

Vi ir aiz devim jrm dziumos. Viu ir mekljui gudri un mui, burvji un

nii un karotji, bet atrast var viu tikai tas, kuru Saules meita ml...

Dzintars (priecgi). Es, es! Kas zina ceu?

Liel Varde. Neviens vl atpaka nav prncis no turienes. Es esmu nesusi

tkstous un visi vii gu nves miegu vella pil.

Dzintars (uzstjas). Aiznes mani! Aiznes! Man vi jdab. Jo Saules meitai

ir jmirst, ja es viu nedabju.

Liel Varde (uz Milzi). Ja ni man pavl.

Milzis (doms nopas). J, kad ms jauni bijm... (K atmozdamies.)

Kazaika! Kazaika! is un tas Itnekas! Es viu pazstu. Ms bijm draugi, kad es

pasauli uz pleciem nesu, kad saule bija jauna, kad vji bija jauni. (Uz Vardi) J.

Aiznes viu man viet es esmu vecs. Ja es btu jauns, es skrietu pats...

Liel Varde. Tad ssties man mugur!

Milzis. Steidzies nu, steidzies, svaini! Es gaidu zias, k veicas.

Dzintars (uzlec Vardei mugur un steigus aizjj).

Visi zvri (tek paka pavadt). Atvedi mums Kazaiku, Kazaiku!

(Paliek sulaii un seas baltas msias, kuras sd ap Milzi apkrt. Klusums.)

Milzis (skumji klusum). Es esmu vecs... Es nevaru vairs steigties. Steidzaties,

kas var! - - - (Paliek tumks). ... Sveiciniet Kazaiku no manis. Sveiciniet Kazaiku!

Kas viu var atrast, tam mana valsts! Steidzaties, kas vl ir jauns!

(Uz sulaiiem gurdi un srgi.)

Es gribu gult. Es gribu mieru!

(Sulaii uzmangi pavada to pil. Seas baltas msias tek viam ldzi. Vrti

aizveras.)

(Priekkars.)

24

Treais cliens.

Joda pil. Tuma smaga pils iekpuse. Vid liels galds. Diben krsns no

kauliem taista. Pie sienm indei, maskas, sikspri. Zemi pusria logi. Naudas

mucas. Lieli, smagi stabi atbalsta griestus.

Liel Varde (uz Dzintaru). Kp nu zem. Ms esam klt. Te dzvo is un tas

Itnekas.

Dzintars (nolec steigus un izstaipa locekus). Aha! Tad te. (Apskats.) Bet

tri tas gja. Cik tlu esam?

Liel Varde. Trs laiki, devias niu valstbas un devias jras.

Dzintars. Vai ms drz varam tikt atpaka?

Liel Varde. Kad zvaigu pakavi laika zirgam sadils, tad kjm gjjs bs

mj.

Dzintars (atminas ko). Vai! Magonte, Saules meita sumpuros. Mums drz

jtiek atpaka.

Nu, kur vi ir? (Aplko kaktos.) Kda pils! Kdi biezi gaisi! Valoda nomirst...

is un tas Itnekas, kur vi ir?

Liel Varde. Uzbildini viu.

Dzintars (dziedoi, ldzoi). is un tas Itnekas! Atsaucies! Atsaucies!

(Klusums. Tad no zemes dziuma salda sanana, k no simfoniskas mzikas, kura

tlt apklust.)

Liel Varde. Ku-aks! T ir via elpa. Kad es pavasaros mostos, es to dzirdu.

Dzintars. is un tas Itnekas, atsaucies, atsaucies! (Atkal t pati s, sald

mzika; kaktos uzliesmo k rsa un apdziest).

Liel Varde. Atsaucies, msu draugs, atsaucies!

Balss. Kas mani sauc? Kas mekl?

Dzintars. Cilvki un dzvnieki. Mums tevis vajaga.

Balss (tuvu). Cilvki? No zemes? Kas mani ir atminjies? Vai, kda laime!

Sveiki tie, kas mani atminjs! Kas tur tagad notiek uz zemes un k tur kljas?

Dzintars (uz balss pusi run). aunas dienas! Slikti kljas. Tur valda tagad

tumais ni-burvis man pil. Sumpuri ir izlakui visus avotus un saule ir pierauta

ar di pie zemes. Nakts tur valda.

Balss. Ak, saule, saule! Kad es tur biju, saule sja ar zelta stuvi pues un

sapus. Zem bija tikpat zvaigu k pie debesm. Brnumi staigja pa ceiem un

25

runja no koku lapm. Jauns bija viss. Cilvki taisja un mastoja kuus, la brauktu uz

dievu zemi... Vai vii aizbrauca?

Dzintars. Es nezinu. Tagad tur ir tums un auksts. Cilvki ir auni.

Balss. Vai tu ar esi cilvks?

Dzintars. J.

Balss. Ak, kda laime! Cilvks ir atncis pie manis? Vai tu ilgojies pc manis?

Dzintars. J. Paldzi mums. Neviens cits nevar mums paldzt.

Balss. Ak, cilvki mani atkal mekl! Reiz tie mani atmeta un nodeva Joda

kalpb. Man tagad vajaga mantu raust Joda klts un manas rokas paliek netras.

Cilvki mani mekl. Laime... laime!

(San mzika.)

Dzintars (steidzgi). Nc, nc, ms tevi gaidm! Drz!

Balss. Es nevaru... Un tev ur jmirst. Jods mani ir ieslodzjis, un kas mani

gribtu atsvabint, tam ir jmirst.

Dzintars. Kur tu esi, is un tas Itnekas? Pardies mums.

Balss. Es nevaru pardties. s pils valdnieks ir pamis manu izskatu.

Dzintars. Kur tavu izskatu var dabt?

Balss. Pie Joda. Es vartu pardties tikai tad, kad bu brvs. Nav neviena,

kas to sptu.

Dzintars. Es to spju!

Balss. Tu gribi mani atsvabint?

Dzintars. Es gribu.

Liel Varde. Ku-vak! Es ar. Es ar!

Balss. Tam jums ir jnomait Jods, kas mani kalpina. To neviens nevar. Td,

ka neviens vairs mani neml... Visi ir veci palikui. Mani ml tikai atmis... tikai

sapos.

Dzintars. Es to varu! Es tevi mlu.

Balss. Tu esi sapotjs. Tev ir jmirst. Bdz cik vien tri vari. Jods nks mjs

un saplss tevi. Daudz sapotju ir mani te mekljui visi vii man bija japrok, un

saule tur, jsu zem, raudja... Tikai viens mani var atsvabint... tikai tas...

Dzintars (steidzgi prtrauc). Kas? Kas? Kur?

Balss (stipri un noteikti). ...Kuram ldzi ir Saules meitas sejs.

Dzintars. Man, man! (Izvelk spogulti.)

Liel Varde (priecgi). Kva , kva ! Kua! Kua! Kua!

26

Balss. Bdziet, bdziet! Es dzirdu, ka Jods tuvojas. Paslpjaties, draugi, nves

stunda tuvojas...

(Uguns plaiksnas un apdziest; tumsa. Dzirdama dimdana arvien tuvk.)

Dzintars un Liel Varde (mekl kur slpties, uzrpjas uz krsns).

Jods (dimddams ieskrien. Liels, tums, bezveidgs; spauda un auda). is

un tas Itnekas, dodi uguni, klj vakarias!

(Pki paliek gais; uz liela galda pards visdi dieni un trauki. Jods klp

klt un rij steidzgi, kdams. Kaulus met uz visiem kaktiem. Pad drz un

pietrkstas. O gais.)

is un tas Itnekas, kas te par smaku! Slikta smaka, saules smaka!

Balss. Nekas, nekas; bija dievia cilvks iegjis.

Jods. Kur palika?

Balss. Aizgja atkal aizgja.

Jods. is un tas Itnekas, - dzsi ugunis, noemi galdu! (Paliek tums, trauki

nozd no galda.)

(Jods o un mekl, kamr beidzot uziet Dzintaru ar Lielo Vardi uz krsns;

iercas.)

T t smaka t silt dvaa! Aha, ha haa! Nc zem, nc priek!

Liel Varde (no bailm). Kvarrrks... Kva a arrks! (Paliek uz vietas.)

Dzintars (ai nokpj).

Ne tevi meklju,

Ne tevis man vajag.

Jods (nikni).

Pats ienci spelt,

Ne tevi saucu.

Dzintars (nikni).

Pats ncu, pats prasu:

Dod to, kas tev kalpo!

Jods (nikni).

Pats ienci spelt,

Pats paliksi gstts.

Ak puisi, ak puisi,

Ne ptari neldz!

27

Dzintars (stingrk).

Laid to, kas tev kalpo,

Tad neieu lausties.

Jods (nikni).

Pats paliec vl kalpos,

Ne prast ko drksti!

Tu, ppdis, pundurs,

Vai pazsti kungu! (Grbj ar abm rokm.)

Dzintars (izvairs).

Tu stipris, es vieglis

Es paceos augstk.

Jods (uzmkdamies).

Tu cruls, es vanags;

Dzied pdjo dziesmu!

Dzintars (jautri, kaitindams).

Tu putniu ersi,

Bet dziesma vl paliks.

Jods. Srs nosmacs elpu.

Dzintars.

Gars uzplvos gais.

Jods (uzbrukdams).

To smacu liesm!

Dzintars (izvairdamies).

Gars spds ar sauli!

Jods (kliedz).

T noslks ar nakti!

Dzintars.

Es lku ar zvaigznm,

Ar mnesi jaunu,

Tu paliksi pekl

Vecs kroplis un ubags.

Jods (iercas).

, pintii, ptarus

Diezgan nu skaitt. (Grbj ar visu spku).

28

Dzintars (izvelk ai nzdaudziu un paplivina).

Jods (apedzina pirkstus, iekliedzas).

Au! au! kur to mi?

Prom, vcies pa durvm!

Dzintars.

Es emu ldzi

To, kas tev kalpo:

is tas Itnekas

To vrdu gan zini.

Jods (arvien trakk).

Ne mam, ne mam!

Bdz, ppdi, kucen!

(Iesvilpjas, paer lielu krui no krsns. Pils pieplst ar jodiem, kuri taisa lielu

rieanu un kaukanu un skraida cits caur citu ap Dzintaru.)

Liel Varde (no izbailm, nemitgi).

Ku varrks-kvarrrks, kvaaa-a!

Dzintars (sev).

Ak Saules meitene,

Piemini mani

Gan mirdzsi tuvk

K mirdzi tlu. (Sataiss uz cu).

Jods (ar krui pagr Dzintaru pie zemes, smejas).

Ne pirmais esi,

Ne pdjais bsi;

Lai balina kaulus,

Nu Saulte m! (Gas virs ar visiem jodiem.)

Dzintars (izvelk ai spogulti un tura to pret Jodam. Asa gaisma uzdzirkst, k

no zibea).

e paem to smaidu,

To Saultes smieklu,

e, paem to sirdi,

Kas svelmi dod saulei!

Jods (iekliedzas un krt augpdus, ar rokm acis aizspiezdams).

Ai, lo, ai, lo!

29

em pili un mantu!

Pagalam nu redzoki ----

Au! au! au! Au! au!

(Visi jodi liels izbails izklst uz vism pusm, dai pakrt no bailm).

Dzintars (tura spogulti, kas mirdz, rok un tuvojas).

is un tas Itnekas

Izskats lai tik atgrieas!

Pats vari aiziet

Kur patkas.

Jods (vaid).

em izskatu, em izskatu!

auj dzvot vl vienu naksniu

Dzintars (paslpj spogulti).

Skrej dzik pekl,

Smoc, paslpies,

Tik atpaka mam

Vairs neskaties.

Jods (iekaukdamies aizskrien pa lielajm durvm).

Liel Varde (ai nolec no krsns; priecgi). Kva! Kva! Kva! Kva! Kva! Kva!

is un tas Itnekas ir va!

Dzintars (sauc priecgi). is un tas Itnekas, dedzini uguni, klj galdu priek

trijiem!

Balss. Tikai divi dji un liek klt priek trijiem.

Dzintars. Klj vien. Pats kljjs ds ldzi.

(Pki gais. Liels galds grezni uzklts ar visdiem dieniem.)

Balss. Ai, kds tu labs kungs! Agrkais nekad neaicinja pie galda pa

tkstogadiem.

Dzintars un Liel Varde (nosstas un sk st).

Ssties vien mums vid un di ldz.

Balss (nosstas un d neredzams ldz, tikai spoka gaisma ir tur).

Dzintars. is un tas Itnekas, saki, vai negribi savu izskatu dabt?

Balss. Labprt gribu, pie k vi ir?

Dzintars. Pie manis. Tavs bijuais pavlnieks to atdeva man.

Balss. Ko tu prasi par to, mans mais pavlnieks?

30

Dzintars. Vai negribi nkt pie manis kalpot?

Balss. Mgi vien. Tava balss ir tik laba un tavs aprbs ar man patk. Tu esi

sudrabots un srts. Tu esi no ts zemes, kur es reiz biju.

Dzintars. Tu mani redzi?

Balss. Es visus redzu, mani neviens neredz!

Dzintars (uzaicindams). is un tas Itnekas, paem savu izskatu, pardies!

Balss. Es varu pardties tikai tam, kas mani pazst un kas zina manu sto

vrdu. Bet to neviens vis pasaul nezina. To var zint tikai tas, kas var dzvot gais,

zem, den.

Liel Varde (priecgi). Kua! Kua! Es to zinu. Tavs stais vrds ir - - -

(Dziedoi un noslpumaini.) Kazaika.

Dzintars. Ka zai ka, Kazaika pardies!

Kazaika (pards pki pie galda. Vi gai, debess zil uzvalk, tievs,

vingrs, jauns un stalts. Sejs skaists, smaidgs, lielas dzirkstoas acis. Mati zeltaini,

liel viln ldz pleciem noguluies. Balta josta. Galv maza zelta cepurte ar trijm

skaistm sveu zemju putnu spalvm. Rokas garas sprnveidgas, ar putna spalvm

ap elkoiem un pleciem. Kjs sandales ar pum. No via nk liels gaiums un pils

paliek gaika.)

Dzintars un Liel Varde (no brnumiem pietrkstas kjs.) Kazaika,

Kazaika! ! Tu esi is un tas Itnekas! (Ilga izbrnans).

Kazaika (savicina rokas; lksms). Es esmu brvs! Js mani atsvabinjt!

Dzintars. Ms tevi mekljm un atradm!

Kazaika. Mekljt? Es esmu jums vajadzgs? Ak, kda laime. Ko es varu

dart, mans mais pavlniek?

Dzintars. Tev jnk man ldz. ni-burvis ir manu Magonti Saules meitu

sagrbi un licis sauli d piesiet, lai t nestaig debess ceos. Nakts ir un visi cilvki

nkst tums.

Liel Varde. Un neviens vairs nezinja, kur tu esi un es to nedrkstju teikt.

Zeme man aizliedza.

Kazaika. Neviens nezinja... Es esmu bijis aizmirsts. Aizmirsts... (Skumji.)

Ar es esmu aizmirsts? (Aizsedz sev acis; klusums.)

Dzintars. Visi tevi atminsies, ka atkal redzs. Neviens cits mums vairs nevar

paldzt. Tikai tu. Steigsimies?

31

Kazaika (liels ilgs). Steigsimies... steigsimies! Es gribu bt atkal tur. Es

gribu, lai jsu zeme ir atkal laimga. T k toreiz. Ak, mani draugi! (Apkampj abus

sirsngi; tad k atmindamies.) Tik sakiet, vai tur jsu zem vl dzied? Es tur atstju

dziesmas.

Dzintars. Tu?

Kazaika (mj apstiprindams). J, un vai tur ir dievi? Visdi brnigi dievi

gais, zem, den, zvaigzns. Es devu tur audm dievus.

Dzintars (vl vairk brndamies). Ar dievus?

Kazaika (k sapos). Dievus un teikas un brnumus. Man bija toreiz daudz

draugu. Sen, veseli mi ir aizgjui... Vai tur ir vl neatrastu zemju mekltji? Ak,

toreiz, toreiz, kad es kdam kapteinim par zelta aunu ststju un kad vi ar savu kui

un simts jaunekiem jr skrja... Vai vi atrada to zemi? Vai mutis savai princesei

vl tic? Vai vi jau ticis par niu? Vai manas grimus pasaku pilis ir jau

paclus?

Dzintars. Es nezinu... Tur bija tums un auksts, ka es devos ce. Par sapiem

neviens nerunja, jo tur valda burvis. Bet tas ir jauki; ko tu saki.

Liel Varde. Zeme vaid tur un dun. Man jts, viss ir aizmirsts.

Kazaika (sajsmots). N, n! Nevar bt viss aizmirsts. Nekad nevar bt v i s s

aizmirsts. Nekad nevar bt viss atrasts. Manm jrm vajaga mgi alkt un zilgmot.

Maniem kuiem nedrkst bez vja bt nevienas ostas un viu zeles nekad nedrkst

bez vja bt... Vim vajaga brst k mkoiem. (Vicina rokas k skriet gribdams.)

Manas zvaigznes nevar bt saskaittas. Ja vecie dievi ir mirui, es radu jaunus. Ja

zeme ir piekususi un grib apstties, mums vajaga prcelties uz zvaigznm un doties

jaunos ceos. Dziesmas nekad nedrkst klust.

Vai tad neviens vairs spoos ziepju burbuus nelai gais? Ak, mani mie

draugi, es jums to atkal mcu.

Dzintars un Liel Varde (priecgi). J, mci, mci, Kazaika.

Kazaika. Labi. Es gribu mest zelta kamolus uz ceiem k toreiz, lai katrs var

tect tiem paka uz pilm, kur skaistules gu uz mnea spilveniem un no kuru dvaas

rozes ir smargas... Zelta kamolus, kuri aizved ldz dieviem un aiz dieviem katru,

kam patk tiem paka iet.

J, steigsimies, steigsimies, lai jsu nabaga zeme nenosalst! (Vicina sprnu

rokas.) Lai burvis viai miegu neuzlai. Es gribu nomest vl daas zvaigznes tur jsu

zem, kur es reiz biju. Es gribtu daas pasakas vl aiznest. Es esmu ts uzglabjis,

32

Jodam kalpodams. (Vi noem savu apao zelta micti, daas zvaigzntes izkrt un

ripo pa zemi.)

Dzintars. Zvaigznes! Ai!

Liel Varde. Ku-ak, kuak! (Brnas.)

Kazaika. J, es esmu brvs, es ar jums, mani draugi, gribu ko dot.

Liel Varde. Sauli maniem veciem kauliem. Tagad tur ir ziema. Ku-uaka!

Kazaika. Vairk k sauli un vairk k mo Magonti, Saules meitu. Es gribu

jums dot karstkas asinis. (Smaida lgsmi.)

Liel Varde. Ak, ak! Kas tas ir?

Dzintars. Bet saki, kas tu esi Kazaika?

Kazaika (mi). Js manis vairs nepazstat?... Es e s mu j su s en i e s ap i .

Visas zemes sapi. Ms esam atkal satikuies. (em tos pie rokas un skats acs.)

Dzintars (aizgrbts, dzis doms skats uz Kazaiku). Msu sapi!...

Liel Varde (klusu pie sevis). Msu sapi!... Ak! Kvak, kvak! (Slauka sev

asaras ar delnu.)

Dzintars (k atmozdamies). Nc, Kazaika, nc! Ms bsim visi laimgi. Bet

steigsimies, kamr nav par vlu. Ms gaida; vl tikai trs dienas un divas naktis laika.

Kazaika. J, steigsimies! Es esmu brvs! (Smejas liel laim.) Es esmu brvs...

Es tikai paemu manus sulaius ldz. (Sit plaukstas.)

Dzintars (uz Lielo Vardi). Nes ms atpaka. (Grib mesties mugur).

Liel Varde. Es nevaru. Mans ni-milzis mani stja urp un te ms esam.

Bet atpaka es cea nezinu. Kvarrks!

Kazaika. Es zinu, es zinu! Mums jbrauc pr devim jrm. Manas laivas ir

tras. Vl neviens vj ts nava pancis nekad. Tikai vias tri drp. Bet steidzamies!

(Sasit plaukstas trs reizes; gads devii balti sulaii un iet Kazaikam paka.)

(Paprieku K a za i ka mirdzdams, tad D z in t ar s un L i e l Va rd e , kura

plakindama izlec pa lielajm durvm. Aiz viiem sulaii. Ugunis nodziest. Krsla.)

Jodi (steigus sk nkt no vism pusm un kaktiem. B u r v i s vid.) Au! Au!

Msu kungs un meistars pagalam! (Skraida viens caur otru.)

Otrs. Viam izdedzintas acis! Tas bija kaut kas no saules un zibea. Liks

tikai spogultis vien.

Treais. Au! Au! Un is un tas Itnekas ir prom. Ko ms darsim? Vi ir

dabjis savu izskatu atkal.

Pirmais. Vii to aizveda. Msu kalps pagalam. Kas mums dos visu labu nu?

33

Burvis. To ne, to nevar aut. Msu vara tad pagalam. Vi nobeigs lielo msu

burvi-niu.

Treais (pdas ozdams). Au! Vl siltas pdas, vl nav tlu!

Pirmais. Burvi, velc tklus, sauc palgus, pties, buries, liecies, vrties! Apturi

vius. Aizmaldini!

Burvis (dom). Paga, trakui! Lnm, ar apdomu, ar ziu.

Treais. Ko lnm! er, kamr nagi karsti. Kamr vl sviedru smaka. (O

pdas.)

Otrs. Au! Spogultis! Meistars ir akls. Ms visi akli bsim. Es neeros klt,

au!

Burvis (pace pirkstu; gudri.) Paga. Varde tos nenes; dzirdjt. Tiem jbrauc

ku pr jru.

Pirmais. Sagriez jras! Sakrusto vjus, sapls kuus. Satin buras. Sasauc

viesuus!

Treais. Ptsim visi pulk!

Otrs. Aizdzsim debess pamal.

(Sapulcjas visi vien viet.)

Burvis (noslpumaini). Kad viu kuis bs beigts, es piebrauku savu. Es

bu kapteinis.

Jodi (priek). Tu bsi kapteinis! Ms bsim matroi! He, he!

Burvis (met zmes gais).

Bu, bu, bu...

Kapteini, vrsies,

Matrozi, rdies,

Ar vju rdies!

Bu, bu,

Biku, biku, bu!

Jodi (rio arvien trk; viu vid pards matroi; jodi pazd vii

prvras par deviiem matroiem). He, he! Mums pieder pasaule!

Burvis (sajaucas ar viiem un via viet pards kapteinis meln mtel un

kapteia cepur). He, he, septidesmit vtr! Aizlaidies, atrodies!

Visi (kor, riebg vtras ska). Uhhh... Fii uhhh! Uhhh! Septidesmit

vtr, fii uhhh! (Steidzgi aizskrien pa durvm Dzintaram paka.)

(Priekkars.)

34

Ceturtais cliens.

(Mbas sal.)

(Liels spokaina kua deis. Masti. Buras nokrus gu beza vja. Jra. Aiz

kua zagans valnis Mbas sala, pie kuras kuis pierauts. Valnis daudz augstks

par kua virsu, ldz pus mastiem. Mness un saule gu debess mal bez spouma,

nekustgi. Ar zvaigu puduris. Zeltainpelks gaiss visapkrt. Dzi miers. Pa

lkm uz kua virsus uzkpj un nokpj jrnieki un ceotji. Pie stres sd kapteinis-

burvis meln mtel.)

Jodi-matroi (skraida priecgi urp un turp). He, he! Labi braukts.

Burvis-kapteinis. Labi strts. Ms stvam!

Matrozis. Buras krt. Masti nepojas.

Otrs. dei nekustas! He! He! He!

Treais. Vji gu. Ms stvam.

Burvis-kapteinis. Ms stvsim mgi. Neviens nekur netiks. Labi braukts.

Pirmais. Bet tri skrjm! He! He!

Burvis-kapteinis. Labi viints! (Nosmejas.) Nu ms ar varsim atpsties.

Ceturtais. Guli nu, Saules nia dls! He! He!

Otrs. Guli nu, is un tas Itnekas! He! He!

(Visi iercas un nosmejas aun priek. Tad nolien pie malas. Kapteinis paliek

redzams pie stres.)

Dzintars (iznk no kua apakas pa lku un skats izbrnjies uz vism

pusm.) Kas tas? Ms stvam!

Liel Varde (uzrpjas pc via uz dea1). Ms stvam? Ku-aks!

(Kazaika baltie sulaii izlien viens pc otra no lkas un ar brns.)

Dzintars. Kaptein, uz prieku! Man ir jsteidzas. Savu mucu zelta tu dabsi.

Burvis-kapteinis (irdzgi). Ms stvam!

Liel Varde. Ku- vak! Kda jra! Kdi gaisi! Kd ms stvam?

Dzintars. Kas tas par valni? Kur ms esam?

Burvis-kapteinis (salti). Vji ir nostjuies. Es pats nevaru buras piepst. (Uz

Vardi.) Pt tu, liel skrjja. (irdzgi smejas.)

1 Deis kljs

35

Dzintars (uz kapteini). Kas t par salu?

Burvis-kapteinis (irdzgi). T ir laba sala, laba sala...

Liel Varde (skattdama). Kva-kva! Saule ir bez gaismas un gu blakus

mnesim. Zvaigznes ir visas vien pudur. Kvak!... Man t k ledus nk pie sirds. Man

nk raudas... Kva-ak!

Dzintars (pavloi). Mums ir jsteidzas, kaptein! Mums ir tikai divas dienas

laika. Saules meitia Magone mani gaida.

Liel Varde. Es dzirdu kaut ko. (Dzirdama tla skaista mzika aiz salas

augst vaa, k nodcos zvans.)

Dzintars. Spl... (Abi skats uz vaa augu.) Kas tur vartu bt? Dodiet

trepes! (Mzika apklust.) Paskataties!

(Baltie sulaii steigus atnes striu trepes un uzmet uz vaa.)

Dzintars. Kpjiet aug!

Kds no sulaiiem (rpjas pa trepm un uzstjas uz vaa. Dzirdama atkal

klusa, jauka mzika.)

Sulainis (aug iesaucas). Ai! Ak, cik skaisti!

(Vi saplaukina rokas un nolec aiz vaa.)

Liel Varde (gurdeni). Man liekas, es esmu laimga! Jauka mzika...

Dzintars (gai ar roku). K zds ap galvu tinas! Brnums! (Uz augu

lkodamies) Kur vi palika? Kur?

Sulaii. Ms paskatsimies. (Otrs kpj pa trepm uz vaa. Mzika.) Ak, cik

skaisti, ak, cik jauki!

(Saplaukina rokas un nolec aiz vaa pirmajam paka.)

Citi. Pagalam! Pagalam! (Saukstas viens ar otru.)

Dzintars. Ms gribam zint, kas tur ir? Saucat vius atpaka!

Sulaii (apsien vienam virvi ap vidu). Sauci tos atpaka!

Treais (uzkpj uz vaa; iesaucas). Ak, cik brnigi! Ak, cik jauki! (Sasit

plaukstas un grib lkt, bet viu atrauj atpaka. Vi nokpj pa trepm uz kua.)

Visi (apkrt). Kas tur ir? Kas notiek? Kas bija? Run!

Sulainis (smaida laimgi un izple rokas, k gribdams ko teikt, rda ar

zmm, ka tur jauki).

Visi (rausta aiz drbm). Ststi! Ststi! Run! Kas ir?

Sulainis (rda ar zmm ko oti patkamu, bet nerun).

Dzintars (nk klt). Laidiet! Kas viam noticis?

36

Sulaii. Vi nevar runt! Vi zaudjis valodu! Vi ir mms...

(Uztraukums.)

Liel Varde. Vi ir mms no prieka. Ku-vak! Ku-vak!

Dzintars. Vi grib mums slpt ko redzjis.

Liel Varde (dgi). Kuu-ak! Es gribu redzt! Es teiku visu. Laidiet mani!

Ku-ak! Ku-ak!

Dzintars (atturdams). Nepaliec tur, nc atpaka.

Sulaii. N, n. Ms apsiesim saiti. Tur nevienu nevar laist. (Apsien saiti ap

krtm Vardei.)

Kapteinis-burvis (gln un nosmejas sev). He, he, he, he.

Liel Varde (uzrpjas pa trepm uz vaa un skats). Ku u uak! (Sasit

plaukstas, grib nolkt, bet sulaii atvelk to atpaka uz kua. Via nokpj. Visi apkrt.

Liel Varde aizvrusi acis k liel laim.)

Dzintars (steidzgi er pie rokas). Kas tur ir? Kas tur notiek?

Sulaii (reiz). Ko tur dara? Kur msu kalpi? Run, run!

Liel Varde (plta rokas). Ku-ak! Ku-ak! Kva-kva-kva. Kvarrks-kva-rrr-ks!

Dzintars (rausta viu). Nu saki, run! Kas? Ko?

Liel Varde (sakrusto rokas uz krtm, nokar galvu). Kuak! Kva? (Tad via

mina visdm zmm izrdt savu prieku un laimi un slauka asaras.)

Sulaii (izbijuies). Via nerun. Mma! mma!

(Izbrnans un saukstans.)

Dzintars. Ak, kur ms esam, kur esam? Man ar nk asaras. (Ai apcrtas

ri.) is un tas Itnekas? (Uz sulaiiem.) Kur vi ir?

Kds sulainis. Tlt, tlt pamodinu. Vi gu. (Ieskrien pa lku ku.)

Balss (tuvum). Es esmu te, kas mani sauca?

Dzintars. Kazaika, Kazaika, pardies!

Kazaika (pards mirdzos blakus Dzintaram). Ko vlies, mans kungs?

Dzintars. Saki, Kazaika, kur ms esam? Kuis stv?

Kazaika (aplai acis visapkrt un savicina rokm). Ak!... Ak!...(Mzika.)

Dzintars (izbrnjies piesteidzas tam klt). Kur ms esam, saki drz.

Kazaika (lni). Ak, mani mie draugi ms esam... ms esam pie M b a s

s a l a s .

Dzintars (apmulsum). Pie Mbas salas!...

Liel Varde (saliek lni rokas). Ku-ak!

37

Sulaii (cits caur citu). Pie Mbas salas, - pie Mbas salas... Pie Mbas

salas.

(Iestjs liels klusums; visi paliek k sastingui; dzia pauze, kur

izbrnjuies visi skats viens uz otru. Kazaika stv viu vid; nolaias k mkonis uz

kua.)

Kapteinis-burvis (pie stres; sakustas, irdzgi, auni iesmejas). He, he, he,

he...

Daudzas balsis (tpat irdzgi; kor). He, he, he, he...

Dzintars (atgrieas atpaka). Kazaika! Kas tas ir, Mbas sala?

Liel Varde (jautjoi). Kva-ak? Kv-aak?

(Visi skats uz Kazaiku.)

Kazaika (domdams). Mbas sala ir cea gals.

Dzintars. Gals?!.. Gals. Bet mums jsteidzas. Saules meitia Magone ir

sumpuros. Jsteidzas!

Kazaika. Neviens nav bijis tik steidzgs, k es. Pie k es esmu, tam nekur nav

dusas. Pie kjm tam ir sprni un nakts spilvens zem galvas deg... Bet tlk ar es

nevaru, k ldz mbai... Te ir vias sala.

Dzintars (nemiergi). Un mums it tik viena diena laika! (Mzika.)

Kazaika. Klausies, k skan... Tur dzied un spl visi laiki kop. Kas ir te

viena diena! Te laikam nav mra. Ne rta, ne vakara, ne nakts... Te ir gals laikam.

Liel Varde (rda pie sirds ar zmm un mocs ko izteikt, bet nevar). Ku-aks!

Dzintars (skats jr gar valni). Kas tie par kuiem pie salas?

Kazaika. Tie ir visu sapotju kui. (Pakpjas.). Vii apstjas tikai pie s

salas. Es tos pazstu.

Dzintars (pakpies viam ldz). Simtiem. Tkstoiem! Ak, pulks!

Kazaika. Tkstoiem! K tie skrja! Skaties, tur ir msu vientiesa kui. Nu

vi ir reiz atpt. Tur, skaties, tas lielais, tas ir Lpla un Spdolas kuis... Tur ir

lielo un mazo sapotju laivas un buras. Redzi, k ts snau. K dzrves nakts

atpt... Tur ir vairki ar asins sarkanm burm... Tur ir kds ar saules zmi uz

karoga...

Dzintars. Un kur ir viu ceotji?

Kazaika (uz valni rddams). Klausies, tur vii gavil. (Azi vaa mzika).

Liel Varde (pki sk lkt un izrdt lielu prieku). Kvaks! Kvvaaks! kve-e!

Kveh! Kveh!

38

Dzintars (uz Lielo Vardi zmdams). Via nevar runt.

Kazaika. Kas mbu redzjis, tas vairs nerun.

Dzintars. Kas tur notiek? Pasaki, kas tur notiek, Mbas sal?

Kazaika. To ar es nezinu. Ja ms gribam atgriezties vl reiz zem saules, tad

neviens no mums to nedrkst redzt. Kas to redzjis, tas tiek mms pret pasauli.

Dzintars. Ak, bet ms te nepaliksim. Kazaika, mais Kazaika, ved ms prom.

Kazaika (kluss). Man nav varas. Pati saule gu, mness un zvaigznes gu...

Vji ir aizmigui, laiks apstjies, es to nevaru... Ms stvam un mums jstv.

Dzintars (kliedz, nemier). Kaptein, kaptein!

(Klusums.)

Kazaika. Neviens kapteins to nevar. Visi kapteii gu te. Te ir ki

klusums... Mgais klusums...

Dzintars (skumji nokar galvu). Mgais klusums...

(Nogrimst doms.)

Sulaii (viens otram ukst). Mgais klusums... Mgais klusums...

Liel Varde (sev). Kvaks!... (Via atslienas pret mastu gurdeni un nokar

galvu.).

(Klusa, salda mzika no vaa.)

Kds sulainis. Man netkas vairs kustties!

(Lni apsstas.)

Cits. Miegs... Laime... Laime. (Atlaias mieg pret kua malu.)

Treais. Laime... Klusums... (Atlaias un pamazm iemieg.)

(Kazaika ir pakpies uz komandas tilta. Vi noskats uz visiem un pace lni,

lni savas sprnu rokas uz augu. Zagana gaisma un puskrsla sk ziedt nemanot.)

(Liel Varde lni saimst pie masta un vias galva noslgst uz sakrustotm

rokm uz ceiem. Via gu... Sulaii iemieg, viens pc otra atkrtodami: Klusums...

miegs...)

Dzintars (viegli nopas). Prieks... sras... asaras... Miegs, miegs... (Lni

nokar galvu un sk iemigt. Mzika apklust.)

(Kazaika lni nolai sprnu rokas un skats uz visiem aizmiguiem... Dzi

klusums.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Balss (skaidra, aicinoa, sieviga, noskan, k zvandama). Dzintar! Dzintar!

Saules nia dls! Kur tu esi tagad?

39

Dzintars (pki uztrkstas). Kas? Kas mani sauc? Magontes Saules mietas

balss! (Apskats visapkrt.) Kazaika! Kazaika, nc!

Kazaika (lni atbild nekustdamies). Magonte tevi atminas tur, zem saules.

Dzintars (pilngi mozdamies). Magonte! Ak... Burvja nia pil. Kd ms

e stvam! (Saceas, k kaut ko no sevi nokratdams.) Uz prieku! Steidzamies! Buras

va! Vjus! Vtras! Viesuus!! Kazaika, nekavjies!

Kazaika (skumji). Mums nu ir jstv!..

Dzintars (dedzgi). N, mums nav jstv! N! N! Es tevi esmu izglbis no

Joda kalpbas. Paldzi man. Man ir jtiek zem atkal. Manis gaida. (Skrien pie stres.)

Kaptein! kaptein!

Kapteinis-burvis (ir aizmidzis).

Dzintars (liels sps). Jaunu stri! Jaunu kui! Noplssim to nost no

vaa. Jaunas buras! Kazaika! Kazaika, gd jaunu kui! Mostaties, mums jdodas

ce.

Kazaika (nokpj lni no kapteia tilta).

Mam vairs neredzt

Saule k zied

Mam vairs nedzirdt

Vji k dzied.

Sprnu cerbm

Mba grie,

Sapotjs skrjjs

Visdziki cie.

Cieanas izdz

Sapojums liegs,

Maldus un steigas

Tin mbas miegs.

Dzintars (tver viu aiz rokm). Ak, vai tiem te ir mums jpaliek? Vai sauli

nekad vairs neredzt? Zemes krastus, zaas lejas, laukus, silus... Sudraba ezerus!

Kazaika. Ar es te esmu gsteknis. Mba neglbj neko... Ar sapus ne.

Dzintars. Bet es gribu tikai uz brdi tur bt. Tad es nku atpaka, ja citdi

nevar. Magone... M Saules meita. Burvis viu nomaits... Ak, Kazaika! kad tu

zintu, cik via skaista. Un via mani piemin tagad tur. Vai tad nav nekda spka, kas

ms aizvestu atpaka. Vai mlestba nav stiprka par mbas skam.

40

Kazaika. Mlestba ir sapnis... Viens no manie vislabkiem. Bet mba nav

sapnis. Mba ir bezgalga jra, kur sapi pojas k vii, bez gala un miera. Viens

tik ir stiprks, k mba.

Dzintars (tri). Kas tas ir? Saki!

Kazaika. Ziedojums. K a s v a r z i e do t v i sd r gk o , t a s v a r d a r t

b r n umu s . Un brnums ir stiprks, k mba.

Dzintars. Ziedot. Es varu... J!... Ko lai ziedoju?

Kazaika. Kas tev ir visdrgkais?

Dzintarsc (skumji). Magone Saules meita.

Kazaika. Via nav te. Tev ir jziedo jrai un mbai te tlt, tad ms tiekam

prom. Jra ir mirusi te, vji klus, saule gu... Ziedojums, liels drgums var to

sakustint. Ziedojum ir dievu spks.

Dzintars. Ak, man nav nek, k tikai piemia no Saules meitas...

Kazaika (izstiepj roku). Dodi to.

Dzintars (izvelk zeltaino nzdaudziu). Te ir vias nzdaudzi... (Dom.) Ja

te btu krustcei, tad es aizlidotu.

Kazaika. Krustceu te nav. Te ir tikai visu ceu gali. Bet dod steigus...

Dzintars (grib dot, ai atrauj atpaka). Ak! N, n! To es nevaru dot. Ja

atdodu, tad zaudju mo Magoni. Via teica pavaddama mani: Nevienam neatdodi,

sarg cieti. Ja to pametsi, tam man jpazd un neviens nezins, kur esmu. (Piespie

nzdaudziu pie sirds.) To nevaru.

Kazaika. Tad ms paliekam te.

Dzintars (cndamies). Ak, n; es ziedoju... Ziedot un iegt. Atdabt un

pazaudt. Neviens nezins, kur via mt. (Grib dot, atraujas.) N, es aizmirstu vias

dvseli, vias domas, vias smaidus... Neviens nezins. (Atrauj atkal atpaka.)

Kazaika (dedzgi). Dod, dod! Te ir tikai bezgalba un mgs miegs. Tu

zaud, lai vartu atkal iegt... Kad zaudjui bsim, ms varsim atkal meklt tur,

zem saules.

Dzintars. J, j. Atkal meklt! Es zaudju viu, lai atkal mekltu... Bet ja

neatrodu?..

Kazaika. Tu nevari ziedot?

Dzintars (pace nzdaudziu). Skaties, te vias sejs; te vias silt dvaa, te

skats... Ak, ziedojums cik drgs!

Kazaika. Pasteidzies!.. Skaties, k visi jau gu. Nk baltais mbas miegs.

41

Dzintars (skpsta nzdaudziu). Aizmetu, lai mekltu. Jo meklt ir tik labi...

Es ziedoju. em! em!

Kazaika. Met jr.

Dzintars (pieiet pie kua malas). Dzia zaa dzelme. Dzia aizmirstba. (auj

nzdaudziam krist jr).

Kazaika un Dzintars (abi noskats tam paka). Nogrima...

Dzintars (sps). Magone, Saules meitia nogrima. (Dzi klusums. Tad t

zvana sitiens dziedoi noskan pr jru... Pki vj iekrt mastos un iesvelpjas. Buras

sk celties, kuis kustas un sk poties. Mbas sala sk zust.)

Kazaika (uzskrien uz kapteia tilta). Ms braucam! Ms braucam!

Dzintars (lgsmi). Ms braucam! Vji ir va!

Liel Varde (atmostas). Kvaks, kvaraks! (Lk priecgi.)

Dzintars. Kaptein, kaptein!

Kapteinis-burvis (pamostas, apskats, ka kuis kustas; bails sauc). Au!

Pagalam! (Prskrien pr kui un ielec jr.)

Kazaika (uz Dzintaru) Spogulti! Kuis ir apburts!

(Dzintars izvelk spogulti un lai gaismai krist uz matroiem.)

Matroi (liels bails). Au! ai! Pagalam! (Skrien pr kui un ielec jr. Citi

izskrien vl no lkas un prveas pr kua malu jr.)

Sulaii (gavil.) Ehe! Evoe!

(Kazaika stv uz komandas tilta ar izplstm rokm. Kuis tiek satts balt

miglj un paliek neredzams. Dzirdami tikai vja svilpieni mastos un saucieni: Uz

prieku! Ms braucam! Liel Varde kvakina.)

(Priekkars.)

42

Piektais cliens.

Saules nia pil. Viss tpat k pirm clien. Puskrsla. Klusums.

ni-burvis (sd goda viet iemidzis, snaudos. Viam blakus kanclers,

galma kungs, burvis. Kara vri tura goda vakti. Sumpuri, ragana. Pc bra r

dzirdams braucju zvans arvien tuvk un apklust glui klt pie pils).

Galma kungs (sulaiiem). Kas tur? Kas drkst trauct niam miegu?

(Sulaii skrien; nemiers.)

Vecais sulainis (steigus nk atpaka). Tur ir atbraucis Saules nia dls

medinieks.

(Liels uztraukums.)

Galma kungs. Ko vi grib?

Sulainis. Saka, lai tlt laiot viu pie nia. Vii ir divi. Vl liela varde ir

viam ldz.

Burvis (uztraucies). Liela varde! T ir viszintja. Hm, nav labi, nav. Redzu,

redzu...

Galma kungs. Nevar trauct. ni gu.

Sulainis. Saka, ka esot atvedis to, ko ni pavlja. Viam esot is un tas

Itnekas!

(Kustba; Galma kungs sarunjas klusi ar kancleru.)

Kanclers (modina niu). ni, paver acis, paver. Tavs sulainis medinieks

ir klt! Vi ir atvedis o un to Itneko.

ni (pamostas, berz acis un k ar vienu noauds. Visi pieliecas.) Ko

tu teici?

Kanclers. Sulainis-medinieks ir klt.

ni. Aha! T,t! Tlt vedi iek. Varbt dabu zint, kur via skaist

Magone atrodas tagad.

Sulaii (skrien un drz ieved Dzintaru).

Dzintars (lepni un steidzgi nk. Zl ldz ar viu nk liela gaisma. Vii iet

pie nia).

ni. Aha! Kur ir is un tas Itnekas? Vai prvedi?

Dzintars. Prvedu. K n.

ni. Vedi tli tad iek.

43

Dzintars. Iek?re tepat jau vi stv.

ni (skats uz vienu un otru pusi, neredz nek, paliek nikns). K vari

jokoties ar mani!

Dzintars. Nemaz nejokoju. Skaisties, cik gribi, bet te vi stv. Ko es tur varu

izdart, ka tev tdas ca acis, kas nek nevar saskatt.

ni (pietrkstas liels dusms, bet atkrt atpaka). K drksti, k drksti!

Dzintars (saka kdam). is un tas Itnekas, apmierini niu, apglsti viu.

Balss. Tlt, tlt!

ni (saer degunu). Kas man drkst degunu kast! Uh! slepkavas, uh!

(Iebaujas nelabi.) erat cieti un liekat balmuti cietum!

Sulaii (klp klt). Cietum! erat cieti!

Dzintars. is un tas Itnekas, pakalpo nu k nkas.

Balss. J, tlt, tlt, mans pavlnieks! (Dzirdams plia sitiens. Pirmais

sulainis atlec nost, saer vaigu. Cits dab to pau un atlec nost.)

Pirmais sulainis (otram). Ko siti man plii?

Otrs sulainis. Ko siti mani? K drksti!

(Iesk ildu viens ar otru.)

Kanclers (galma kungam). Au! Ko grsti mani!

Galma kungs (kancleram). Ko kniebi man? K drksti? (Sk ildoties.)

Burvis (sumpuram). Ko plsi man aus?

Sumpurnis (burvim). Au, au! Ko raugies ap ausm. Ko buries? (Skas lielas

ildas starp visiem un grstans, dzirdami plii, ko do Kazaika neredzams starp

audm.)

ni (iebaujas pki). Vai! brzda, brzda; kas drkst raut manu brzdu!

eriet slepkavas! (Pietrkstas un grib bgt prom.) Kara pulkus urp! Kara vrus!

(Liels apjukums un ildas.)

(Melnie karavri ieskrien un grib grbt Dzintaru.)

Dzintars. is un tas Itnekas, kur msu sulaii!

Balss. Tlt, tlt! (Kds saplaukina rokas.)

Baltie sulaii (pards un uzklp nia sulaiiem). J, j, j!

Melnie karavri (uzklp tiem). N, n, n!

Dzintars. is un tas Itnekas, kur msu karavri!

Balss (plaukina). Ir jau klt, jau klt!

Baltie karavri (pards un uzklp nia karavriem). J, j, j!

44

(nia karavri tiek nomkti un bg, melnie sulaii tiek sagstt un citi bg.)

ni (kliedz). Uhu! Vl karavrus, karavrus! Sumpurus!

Baltie karavri (saer viu). Ko gribi, darvas veci, ko pavli? (Smejas un ved

viu pie Dzintara. Visi nia palgi aizbg, riedami un kliegdami.)

Dzintars (niam). Saki tagad tlt, kur ir mana Magone Saules meita?

ni. Kas par Magoni; nek nezinu.

Dzintars. To, ko ieliki cietum, kad mani savo darbos stji!

ni. Ieliku gan, bet vakar cietums tuks, Magone pazudusi.

Dzintars. Gan zinsi, gan! (Uz sulaiiem.) Atvediet karieti, ar ko burvju

niam aizbraukt. Pagdjiet krietnus vedjus!

Sulaii (skrien). Tlt, kungs, tlt!

Dzintars (rko citus sulaius). Uzposiet pili, dzedziniet ugunis!

Sulaii (nk ar lielu darvas mucu, kuru melnie sulaii nes uz nestuvm). Citas

karietes nava, kungs.Vai bs laba t pati?

Balss. Laba gan, ceat tik iek!

Citi sulaii (ieved etrus sumpurus). Citu zirgu nav pie rokas. Vai bs labi

tie pai?

Balss. Labi gan, labi. Jdziet tik priek.

ni- burvis (krps un sauc). audis, audis, bubui, sumpuri, saturiet

spku! Saturiet spku!

(Viu iece baltie sulaii un karavri muc. r paliek tikai brzda un galva.)

ni (Dzintaram). Dari, ko gribdams, tik ldzams nedari t, k manam

vectvam darja.

Dzintars. Nu ko tad tam darja?

ni. Nu nolika sault... (Raudo bals.) Izlaids, - iztecja -den!

(Visi smejas.)

Dzintars. Nu tad noliekat sault, lai sasilds! Bet pamazm!

Sumpuri (paem mucu un nes Burvi-niu r.) Au! Au! (Baltie sulaii tos

pavada ar gavilm.)

Dzintars (sauc). is un tas Itnekas, sasauci audis, iesim meklt Saules

meitiu Magonti.

Balss. Tlt, mans kungs! (Sank: Liel Varde, Kazaikas pavadoi, baltie

kareivij un sulaii.)

Dzintars. Kas zina, kur tagad atrodas Saules meitia Magone?

45

(Visi skumgi noliec galvas.

Liel Varde (tpat). Kvarrks! Kvarrks!

Dzintars. Vai visi mani radi sankui? is un tas Itnekas, paldzi manu svaini,

Mea milzi.

Balss. Tly bs klt. Taisiet vietas vairk.

(Sulaii atraujas.)

(Ienk Mea Milzis sulaiu pavadb, divi ar zelta dakm, plakstu clji.)

Dzintars. Labdien, svaini, vai nevari pateikt, kur atrodas tagad tava msia,

Saules meita Magone?

Mea Milzis (laipngi). Paga, paga, tlt izzinsim. (Dziedoi.)

Msias, msias,

Slepens vrpjas,

Gais un zem

Visredztjas!

Seas baltas msias (attek viegli, klusiem zvrguliem skanot, paklans

milzim). Ko teiksi, ni, ko vlies?

Mea Milzis. Sakiet, kur tagad atrodas Saules meitia Magone, kura mums

pazudusi?

Msias (sagrie roku pirkstus mindamas; kor).

Tur, kur nzdaudzi

Nosldjs

Pie jras nia

Dzelm ts sejs.

Mea Milzis. Sakiet tagad, kas viu var atrast un atdabt?

Msias (kor).

Kas dzvot gais

Un den spj,

Lai steidzgi viu

Atvest skrej.

Liel Varde (sk priek lkt un kvakint). Kva-aks, kvaks! (Rda, lai sstas

mugur.)

Dzintars. is un tas Itnekas, pasteidzies, gd, lai Magone tiek urp.

Balss. Tlt, mans pavlniek!

(Liel Varde steigus prom.)

46

Dzintars (uz sulaiiem). Kljiet galdus, dedziet ugunis, gdjiet muzikantus.

Mums bs ciemii odien.

Sulaii (skrien un rkojas). J, j, drz, drz!

(Dzirdama tla liela zvana zvanana, kas tuvojas un skan arvien stiprk un

griezgk. Tad dzird jauku mziku skanot.

Visi klauss uztraukti un priecgi.)

Sulaii (skrien). Nk, nk! Saules meitia nak!

(Visi skrien pa logiem lkoties. Gari taures signli priecgi un giai skan

tuvum. Sulaii un Dzintars steidzas pie durvm.)

(Magone, vesta no Liels Vardes, ierodas pa lielajm durvm, viai ldz

mzika dzirdama un gaisma tiek stiprka.)

Dzintars (skrien un saem to). Magont, Magont! Saules meitia!

(Seas baltas msias klusi zemu paklans un pavada to.

Gaviles.)

Mea Milzis (sulaiiem). Paceliet tos vkus, paceliet! Es gribu viu redzt!

(Sulaii ar zelta dakm ce acu plakstus.)

Mea Milzis (uz Magoni, kuru pieved Dzintars). Labi, lab! Tda pat k bijusi.

K senos laikos, kad es vl jauns biju.

Dzintars (nosdina Magoni goda krsl). Vecais burvis ir pagalam. Saules

nia pils pieder atkal mums.

Magone. Kas mani atveda? Jras nia dzelmes ir tik vsas.

Dzintars. Mans brnumu kalps is un tas Itnekas. (Sauc.) Kazaika, Kazaika,

pardies!

(Kazaika pards viu priek skaists un mirdzos.)

Visi (prsteigti to apbrno). Kazaika! Kazaika! Vi ir klt! Kazaika ir atvests!

(Liela sajsma.)

Dzintars. Kazaika bs msu pils prvaldnieks. Viam jgd par labiem

sapiem. Kazaika, saaicini msu draugas un darini dzras!

Mea Milzis. Paga, paga! Paceliet man tos vkus. Es gribu redzt, kds tas

Kazaika tagad izskats. (Sulaii pace plakstus. Milzis ilgi skats uz Kazaiku.) Ak, tas

vi ir! Tas ir tas pats, ko es sapn redzju, kad es jauns biju! Nu ir viss labi.

Kazaika (dod sulaiiem rkojumus). Sasauciet visus kop uz dzrm! Saules

meita ir atgriezusies!

(Mzika.)

47

(Nk liel gjien galma audis un skaistas dmas un meitenes ar pum

balts drbs. Gani, karavri, mednieki, zemnieki, brni. Visi nostjas abs puss.

Tad sulaii ieved Vecti, vecko vilku, vecko lci. Dzvnieki nk aiz viiem. Veckie

apsstas. Ar Milzis un Vectis un Liel Varde.)

Kazaika (pie Dzintara). Viesi ir sankui, dzras sarkotas!

Dzintars (pasniedz viam raksttu manifestu, balti-zeltainu). Visiem msu

draugiem es pavlu nolast jaun manifestu, pie kura pieturties pa dzru laiku.

Kazaika (lasa). Paziojam ar o visiem draugiem, audm, putniem,

kustoiem, kokiem un pum, ka burvis-ni ir uzvarts un ms atkal varam

uzemt valdbu. Ms pavlama tlt sauli atraist no des, lai t var pacelties ldz

paai debess augai. Nakti ms pavlam apturt un dienu uzbarot uz valsts rina un

lai via aug skaistum un smuidrum. Putnus pavlam apdzirdt ar sapiem un prieku,

lai vii taisa troksni, cik vien spj, un vism pum pavlam iegdties jaunas drbes

un bt gatavm uz lieliem svtkiem. Ppoli un pumpuri var, ja patk, tlt odien bzt

galvas r un upes var kaut kur laik nomest savus ledus kaokus. Par visu to gd

Saules meita, niiene Magone.

Kad tas bs padart, tad pavlam sarkot lielus dziesmu svtkus pa maija

mnes, pie pilna mnea un Liels Varde orestra pavadb.

Par manifesta izpildana un pareizu tulkoanu pavlam gdt msu pils

prvaldniekam un sapu niam Kazaikam, kas ir is un tas Itnekas.

Parakstts no Saules nia dla Dzintara ar piezmi, ka ps manifesta

nolasanas tlt juzsk deja.

(Lielas gaviles pils zl. Visi aplaud.)

Kazaika (ar augsti paceltu manifestu iet cauri viesiem). Lai dzvo Dzintars,

Magone, lai dzvo Kazaika!

(Dzintars un Magone paliek sdot uz goda sdekiem un noskats dej. Milzim

pace atkal vkus. Fleitas mzika, dejas. Viens pris pc otra sk dejot. Pa prieku ir

balets, kuru dejo seas baltas msias, tad sulaii. Liel Varde kvakina un dejo solo.

Veckais vilks ar vecko lci sk dejot lni un apdomgi abi pr. Gais lido taurii.)

Mea milzis (paceas sajsm). Laidiet, laidiet mani ar! (Sulaii viu uzved

zles vid. Vi lni sk poties k dejodams.)

(Kazaika ar paceltm rokm vijas pa vidu. Dziesmas un mzika.)

(Priekkars.)

48