Satnica Januarsko Februarski 24 27-2-2016 Master

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/20/2019 Satnica Januarsko Februarski 24 27-2-2016 Master

  1/2

    1

  R A S P O R E DPOLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI

  ISPITNI ROK: Nastavak Januarsko-februarskog ispitnog roka na Master akademskim studijama

   NAPOMENA: Nastavnici, saradnici i dežurni su obavezni da poštuju raspored po salama i da budu 15 minuta pre

  početka ispita ispred sale I/1. 

  RASPORED PO SALAMA OBAVEZNO POŠTOVATI U SUPROTNOM ODRŽAN ISPIT SMATRAĆE SENEREGULARNIM. O REGULARNOSTI ISPITA STARAĆE SE PREDMETNI NASTAVNIK. 

  DEŽURNI SARADNIK NA ISPITU UKOLIKO JE SPREČEN DA DEŽURA DUŽAN JE DA SAM OBEZBEDIZAMENU

  Datum: 24.02.2016. godineVreme: 14,00 sati

   Naziv predmeta  Grupa   Br.Stud  

  Sale 

  Laserska elektronika M 12 131

  Mikroelektromehanički sistemi (MEMS)  M 17 131

  Statički elektricitet u tehnološkim procesima EEN 13 131Sistemi za upravljanje bazama podataka RI 1 131

  Fazi logika RI 1 131

  Datum: 25.02.2016. godineVreme: 09,00 sati

  Upravljanje elektroenergetskim pretvaračima i

   pogonima-kolokvijum

  EEN 25 A1

  Karakterna animacija E 1 A1Projektovanje mikroprocesorskih mernih instrumenata  E 4 A1Telekomunikacije u еlektroenergetici  EEN 15 A1Administracija sistema  RI 4 A1Inteligentni sistemi  RI 13 A1

   Napredni operativni sistemi  RI 4 A1Satelitska, kablovska i zemaljska televizija  T 3 A1

  Digitalna obrada slike T 4 A1

  Prediktivno upravljanje US 16 A1Projektovanje mikroprocesorskih mernih instrumenata  US 3 A1

  Datum: 26.02.2016. godineVreme: 14,00 sati

  Projektovanje EMBEDED sistema  E 2 131 Napredne mikroprocesorske arhitekture  E 2 131Zaštita od atmosferskih pražnjenja  EEN 5 131Tržište električne enrgije i deregulacija  EEN 6 131Fleksibilni proizvodni sistemi  US 13 131EMBEDED sistema

  EMBEDED sistema US

  US

  1

  4

  131

  131Modeliranje i simulacija u auto industriji  US 8 L-24Računarska animacija  US 4 131Studijski istraživački rad 2  US 3 131

 • 8/20/2019 Satnica Januarsko Februarski 24 27-2-2016 Master

  2/2

    2

  Datum: 27.02.2016. godineVreme: 09,00 sati

  Otvoreni operativni sistemi  E 2 A1

  RF sistemi E 2 A1Upravljanje elektroenergetskim pretvaračima i pogonima  EEN 18 A1Elektromagnetna kompatabilnost u elektroenergetici EEN 1 A1

  Bezbednost računarskih mreža  RI 5 A1

  Kriptorgafija RI 1 A1

  Računarska animacija  RI 21 A1Studijski istraživački rad 1 RI 6 A1Obrada signala u MIMO sistemima T 2 A1Koherentni telekomunikacioni sistemi T 2 A1Paketske komunikacije US 9 A1Upravljanje složenim sistemima US 2 l-24