of 7 /7
1 R A S P O R E D POLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2014/2015. GODINI ISPITNI ROK: Nastavak septembarskog ispitnog roka PERIOD: 21.08.-31.08.2015. Datum: 21.08.2015. godine Vreme: 09,00 sati Naziv predmeta Grupa Broj stud. Sale Uvod u računarstvo B C A B-A B-B B-C 2 2 1 16 23 19 A1 A1 A2 A3 A4 Č1 Radiotehnika E 1 A1 Digitalna forenzika MS 1 A1 Telemetrija MS 3 A1 Inteligentne mašine MS 6 A1 Inteligentni sistemi MS 5 A1 Laboratorijski praktikum-Osnovi elektrotehnike II B-A B-B B-C 6 4 5 A1 A1 A1 Računarska animacija II E-NNP 1 A1 Nesimetrični režimi rada električnih mašina EEN-NNP 1 A1 Električna i elektronska merenja B-E 5 A1 Mikroprocesorska tehnika B-E 6 A3 Objektno orjentisano programiranje B-E B-US B-T B-RI 1 2 2 32 A2 A2 A2 A2 Metrologija električnih veličina B-M B-EEN B-US 15 9 7 A3 A4 A4 Metodi i sistemi za obradu signala B-RI 14 A1 Merenje neelektričnih veličina B-US 28 A4,Č1 Objektno orjentisano projektovanje B-RI R-NNP 60 1 A1 A1 Osnovi telekomunikacija B-T 1 A3 Audio tehnika B-T 5 A3 Tehnika konverzije B-US 1 A3 Mikrotalasni telekomunikacioni sistemi T-NNP 1 A3 TAU AE 1 A3

satnica-ispita-septembarski-rok-21-31-8-2015

Embed Size (px)

DESCRIPTION

satnica-ispita-septembarski-rok-21-31-8-2015

Text of satnica-ispita-septembarski-rok-21-31-8-2015

Page 1: satnica-ispita-septembarski-rok-21-31-8-2015

1

R A S P O R E D POLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2014/2015. GODINI

ISPITNI ROK: Nastavak septembarskog ispitnog roka PERIOD: 21.08.-31.08.2015. Datum: 21.08.2015. godine Vreme: 09,00 sati Naziv predmeta Grupa Broj

stud. Sale

Uvod u računarstvo

B C A B-A B-B B-C

2 2 1 16 23 19

A1 A1 A2 A3 A4 Č1

Radiotehnika E 1 A1 Digitalna forenzika MS 1 A1 Telemetrija MS 3 A1 Inteligentne mašine MS 6 A1 Inteligentni sistemi MS 5 A1 Laboratorijski praktikum-Osnovi elektrotehnike II

B-A B-B B-C

6 4 5

A1 A1 A1

Računarska animacija II E-NNP 1 A1 Nesimetrični režimi rada električnih mašina EEN-NNP 1 A1 Električna i elektronska merenja B-E 5 A1 Mikroprocesorska tehnika B-E 6 A3 Objektno orjentisano programiranje

B-E B-US B-T B-RI

1 2 2 32

A2 A2 A2 A2

Metrologija električnih veličina

B-M B-EEN B-US

15 9 7

A3 A4 A4

Metodi i sistemi za obradu signala B-RI 14 A1 Merenje neelektričnih veličina B-US 28 A4,Č1 Objektno orjentisano projektovanje B-RI

R-NNP 60 1

A1 A1

Osnovi telekomunikacija B-T 1 A3 Audio tehnika B-T 5 A3 Tehnika konverzije B-US 1 A3 Mikrotalasni telekomunikacioni sistemi T-NNP 1 A3 TAU AE 1 A3

Page 2: satnica-ispita-septembarski-rok-21-31-8-2015

2

Datum: 24.08.2015. godine Vreme: 09,00 sati Elektrotehnika I

A B C

2 3 4

A1 A1 A1

Studijski istraživački rad 1 MS MS

4 11

A1 A1

Regulacija elektromotornih pogona MS 3 A1 Osnovi elektrotehnike 1

B-A B-B B-C A B C

24 33 24 7 9 7

A1 A2 A3 A4 A4 A4

Web programiranje

R B-RI R-NNP

1 19 5

Lab. Lab. Lab.

Internet tehnologije

R-NNP T-NNP

1 3

Lab. Lab.

Signali i sistemi

E-NNP B-E B-M

1 7 17

A4 A4 A4

Inteleigentne komponente snage M-NNP 1 A1 Mikrotalasna elektronika M-NNP

T-NNP 2 1

A1 A1

Elektromehaničko pretvaranje energije B-EEN 4 A1 Programabilni logički kontroleri B-EEN

B-US 3 4

L-24 L-24

Optičke komunikacije B-T SS

1 1

A1 A1

Optimalno upravljanje B-US US-NNP

14 1

A3 A3

Mikrotalasna i submilimetarska tehnika T-NNP 1 A2 Teorija informacija T-NNP 1 A2 Optoelektronski komunikacioni sistemi T-NNP

T-NNP 2 2

A2 A2

Teleupravljanje US-NNP 1 A2

Page 3: satnica-ispita-septembarski-rok-21-31-8-2015

3

Datum: 25.08.2015. godine Vreme: 09,00 sati Specijalne električne instalacije MS 2 A1 Sistemi za upravljanje bazama podataka MS 6 A1 Stohastički procesi, detekcija i eliminacija MS 1 A1 Organizacija računara R 1 A1 Prelazni procesi u električnim mašinama EEN-NNP 3 A1 Analogna elektronika B-E 3 A1 Projektovanje elektronskih sistema B-E 2 A1 Sistemi za rad u realnom vremenu B-E 2 A1 Projektovanje materijala za elektroniku B-M 1 A1 Mašine naizmenične struje B-EEN 12 A1 Uzemljivači B-EEN 10 A1 Arhitektura i organizacija računara B-RI 65 A1

A4 Inteligentni informacioni sistemi B-RI 1 A1 Komutacija i rutiranje B-T 1 A1 Inženjerska etika B-US 1 A1 Uvod u robotiku B-US 11 A1 Projektni obrazci R-NNP 1 A1 Arhitekture računara R-NNP 1 A1

Page 4: satnica-ispita-septembarski-rok-21-31-8-2015

4

Datum: 26.08.2015. godine Vreme: 09,00 sati Integrisani mikrosistemi MS 1 A1 Elektromagnetna kompatibilnost u elektroenergetici MS 1 A1 Administracija sistema MS 1 A1 Digitalna obrada slike MS 4 A1 Prediktivno upravljanje MS 1 A1 Elektronske komponente

B-A B-B B-C A B

46 37 54 4 2

A1 A2 A3 A4 A4

Obrada mwdicinske slike E-NNP 1 A1 Digitalna integrisana kola E-NNP 2 A1 Računarska animacija I E-NNP 1 A1 Mašine naizmenične struje EEN-NNP 1 A1 Analiza elektroenergetskih mreža EEN-NNP

B-EEN 3 18

A1 A1

Eksploatacija elektroenergetskih mreža EEN-NNP 1 A1 Softver za simulaciju dinamičkih sistema EEN-NNP 2 A1 Arhitekture mikrosistema M-NNP 1 A1 Osnovi elektronike

B-E B-M B-EEN B-T B-US

3 2 3 2 9

A4 A4 A4 A4 A4

Projektovanje elektronskih kola B-E 2 A1 Alati za multimediju B-E 5 A1 Internet i Web tehnologije B-E 2 A1 Komponente za telekomunikacije B-M 13 A1 Digitalna mikroelektronika B-M 4 A4 Solarne komponente i sistemi B-M 1 A4 Modeliranje i simulacija dinamičkih sistema B-EEN

B-US 6 4

A A

Dijagnostika i monitoring električnih mašina B-EEN 13 A3 Sistemi baza podataka B-RI 41 Č1,A2 Kablovski i optički komunikacioni sistemi B-T

T-NNP 1 1

A1 A1

Modeliranje i simulacija telekom.sistema B-T 5 A1 Mehatronika B-US 2 A1 Komercijalni softver za simulaciju dinamičkih sistema

B-US 5 L-24

Page 5: satnica-ispita-septembarski-rok-21-31-8-2015

5

Datum: 27.08.2015. godine Vreme: 09,00 sati Elektronska kola za upravljanje pretvaračima MS 2 A1 Adaptivne antene i MIMO sistemi MS 1 A1 Embeded sistemi MS 7 Č1 Alati za multimediju E-NNP 1 A1 Kodovanje i kompresija E-NNP 1 Č1 Adaptivna obrada signala E-NNP 1 A1 Teorija električnih kola EEN-NNP 4 A1 Električna kola B-EEN

B-US 16 16

A1 A1

Studijska audio i video tehnika B-E 1 A1 Kamera i montaža B-E 1 A1 Medicinski elektronski sistemi B-E 2 A1 Dozimetrija i dozimetri B-M 3 A1 Logičko projektovanje

B-RI 42 A2,A4

Računarske mreže

B-RI R-NNP T-NNP

27 1 1

A3 A3 A3

Multimedijalni računarski sistemi B-RI 25 A4 Električna kola i signali B-T 2 Č1 Nelinearni SAU B-US 21 Č1 Optimalni linearni sistemi B-T 2 Č1 Računarski merno-informacioni sistemi u industriji B-US 11 A1

Page 6: satnica-ispita-septembarski-rok-21-31-8-2015

6

Datum: 28.08.2015. godine Vreme: 09,00 sati Elektrotehnika II

A B C

4 7 4

A1 A1 A1

Osnovi elektrotehnike 2

B-A B-B B-C A B C

50 47 53 10 12 15

A1 A2 A3 A4 A4 A4

Statički elektricitet u tehnološkim procesima MS 1 A1 Kriptografija MS 3 A1 Obrada sistema u MIMO sistemima MS 3 A1 Računarska grafika

R B-RI R-NNP

1 21 6

A4 A4 A4

Digitalna elektronika

E-NNP B-E B-RI B-T B-US T-NNP US-NNP

2 7 19 3 13 3 1

A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2

Svetlost i slika E-NNP 1 A1 Sistemi za akviziciju podataka E-NNP

B-US 1 1

A1 A1

Električne instalacije EEN-NNP B-EEN

2 25

A3 A3

Zaštita u elektroenergetici EEN-NNP B-EEN

3 11

Č1 Č1

Numerička analiza M-NNP 2 Č1 Memorijske komponente M-NNP 1 Č1 Materijali za elektroniku B-M 5 Č1 Komponente i kola snage B-M 7 Č1 Elektroenergetske komponente B-EEN 1 Č1 Mikroračunarski sistemi B-RI

R-NNP 17 2

Č1 Č1

Digitalne telekomunikacije 1 B-T 3 Č1 Digitalne telekomunikacije ET 1 Č1 Merenja u telekomunikacijama B-T 3 Č1 Antene i prostiranja B-T 1 Č1

Page 7: satnica-ispita-septembarski-rok-21-31-8-2015

7

Datum: 31.08.2015. godine Vreme: 09,00 sati Linearna algebra

A B C

2 3 7

A1 A1 A1

Matematika I

B-A B-B B-C A B C

40 36 37 15 18 13

A1 A2 A3 A4 Č1 Č1

Operaciona istraživanja B-US 8 A1 Planiranje elektroenergetskih sistema MS 1 A1 Računarstvo visokih performansi MS 2 A1 Elektromedicinska instrumentacija MS 6 A1 Virtuelna merna instrumentacija MS 1 A1 Projektovanje elektronskih uređaja MS 1 A1 Digitalna obrada signala E-NNP

B-E 1 6

A1 A1

Multimedijalni sistemi B-E 1 A1 Laserska elektronika B-M 1 A1 Merenja u elektroenergetici B-EEN 3 A2 Elektroenergetska postrojenja B-EEN 23 A3 Projktovanje elektromotornih pogona B-EEN 1 A4 Telekomunikacije B-RI 6 A4 Digitalne telekomunikacije 2 B-T 3 A4 Šorokopojasne mreže za pristup B-T 4 A4 Dinamika mehanizama i mašina B-US 16 A3 Datum: 31.08.2015. godine Vreme: 14,00 sati Diskretna matematika Diskretna matematika

B-RI R-NNP

85 1

A1 A4

Bežični pristup internetu T-NNP 1 A1 Identifikacija sistema B-US 21 A1