of 7 /7
1 R A S P O R E D POLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2014/2015. GODINI ISPITNI ROK: Oktobarski PERIOD: 14.09.-21.09.2015. Datum: 14.09.2015. godine Vreme: 09,00 sati Naziv predmeta Grupa Br. Stud Sale Elektrotehnika I A B C 2 2 1 A2 A2 A2 Osnovi elektrotehnike 1 B-A B-B B-C A B C 13 20 22 5 5 2 A2 A2 131 131 131 131 Računarstvo u oblaku MS 1 525 Tehnike i metode analize podataka MS 1 525 Metode inteligentnog upravljanja MS 1 525 Laboratorijski praktikum-Elektronske komponente B-A B-B B-C 4 2 1 121 121 121 Engleski jezik I B-E B-M B-EEN B-RI B-T B-US US-NNP 2 1 5 7 1 3 3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 Engleski jezik II E-NNP B-E B-M B-EEN B-RI B-T B-US 2 6 6 13 12 2 4 A3 A3 Č1 Č1 Č1 Č1 Č1 Materijali za mikroelektroniku M-NNP 1 A4 Matematika 3 B-E B-M B-EEN B-T B-US 6 9 4 5 17 A4 A4 A4 A4 A4 Obnovljivi izvori energije B-E 1 A4 Upravljanje procesima Upravljanje procesima B-EEN B-US 3 1 A4 A4 Logičko projektovanje B.RI 30 525 Softversko inženjerstvo B-RI 20 531 Didaktika 7 A3 Dokimologija 9 A3 Elektrotehnički materijali i komponente SS 1 A4

satnica-ispita-oktobar-14-do-21-09-2015

Embed Size (px)

DESCRIPTION

satnica-ispita-oktobar-14-do-21-09-2015

Text of satnica-ispita-oktobar-14-do-21-09-2015

Page 1: satnica-ispita-oktobar-14-do-21-09-2015

1

R A S P O R E D POLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2014/2015. GODINI

ISPITNI ROK: Oktobarski PERIOD: 14.09.-21.09.2015. Datum: 14.09.2015. godine Vreme: 09,00 sati Naziv predmeta Grupa Br.

Stud Sale

Elektrotehnika I

A B C

2 2 1

A2 A2 A2

Osnovi elektrotehnike 1

B-A B-B B-C A B C

13 20 22 5 5 2

A2 A2 131 131 131 131

Računarstvo u oblaku MS 1 525 Tehnike i metode analize podataka MS 1 525 Metode inteligentnog upravljanja MS 1 525 Laboratorijski praktikum-Elektronske komponente

B-A B-B B-C

4 2 1

121 121 121

Engleski jezik I

B-E B-M B-EEN B-RI B-T B-US US-NNP

2 1 5 7 1 3 3

A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3

Engleski jezik II

E-NNP B-E B-M B-EEN B-RI B-T B-US

2 6 6 13 12 2 4

A3 A3 Č1 Č1 Č1 Č1 Č1

Materijali za mikroelektroniku M-NNP 1 A4 Matematika 3

B-E B-M B-EEN B-T B-US

6 9 4 5 17

A4 A4 A4 A4 A4

Obnovljivi izvori energije B-E 1 A4 Upravljanje procesima Upravljanje procesima

B-EEN B-US

3 1

A4 A4

Logičko projektovanje B.RI 30 525 Softversko inženjerstvo B-RI 20 531 Didaktika 7 A3 Dokimologija 9 A3 Elektrotehnički materijali i komponente SS 1 A4

Page 2: satnica-ispita-oktobar-14-do-21-09-2015

2

Datum: 15.09.2015. godine Vreme: 09,00 sati Računarski merno informacioni sistemi u industriji MS 1 A2 Primena računarstva u oblasti odbrane i bezbednosti MS 1 A2 Osnovi tehnike Web mininga MS 1 A2 Tehnika i primena lasera MS 1 A2 Paketske komunikacije MS 3 A2 Elektromedicinska instrumentacija MS 3 A2 Računarski upravljački sistemi MS 1 A2 Laboratorijski praktikum-Fizika

B-A B-B B-C

2 5 2

A2 A2 A2

Računarske mreže i interfejsi B-E 5 A2 Mikrokontroleri B-E 2 A2 Autoelektronika B-E 2 A2 Mikrokontroleri i programiranje B-M

B-US 10 10

A2 A2

Poluprovodničke komponente B-M 3 A2 Prenos električne energije B-EEN 17 A3 Distribuirana proizvodnja električne energije B-EEN 1 A3 Prenos i distribucija električne energije SS 1 A3 Sistemi za upravljanje i nadzoru industriji B-EEN 6 A3 Strukture podataka Strukture podataka

B-RI R-NNP

37 7

A4 A4

Operativni sistemi B-RI 5 A4 Socijalni i pravni aspekti informatike B-RI 10 A2 Inženjerska pedagogija 3 A2 Pedagoška psihologija 3 A2 Metodika nastavnog rada 13 A2 Komunikaciona akustika B-T 2 A4 Društvo i održivi razvoj C 1 A2 Poslovne komunikacije

A B C

5 2 7

A2 A2 A2

Page 3: satnica-ispita-oktobar-14-do-21-09-2015

3

Datum: 16.09.2015. godine Vreme: 09,00 sati Elektrotehnika II

A B C

2 3 2

A2 A2 A2

Osnovi elektrotehnike II

B-A B-B B-C A B C

38 41 38 7 12 13

A2 A3 A4 A4 A4 A4

Stručna praksa MS-M MS-T

2 1

Lab Lab

Stručna praksa/Timski projekat

MS- EEN MS- RI MS-US

6 4 8

Lab Lab Lab

Organizacija i upravljanje projektima MS 2 Lab Uvod u naučno istraživački rad MS 2 Lab Eksploatacija elektroenergetskih mreža MS 4 A2 Višemotorni pogoni MS 1 A2 Testiranje i kvalitet softvera MS 2 A2 Principi softverskog radija MS 4 A2 Laboratorijski praktikum-Algoritmi i programiranje

B-A B-B B-C

2 1 3

121 121 121

Ispitivanje električnih mašina EEN-NNP 3 A4 Tehnike obrade signala B-E 2 A2 Osnovi kvantne i statističke fizike B-M 2 A2 Senzori i pretvarači B-M 2 A2 Elektronska merenja

B-EEN B-RI B-US

2 2 2

A2 A2 A2

Programski jezici B-RI 16 A3 Zaštita informacija B-RI

SS 3 1

A3 A3

Senzori pretvarači i aktuatori B-T 1 A2 Linearni SAU B-US 17 A4 Telekomunikacione mreže T-NNP 1 A4

Page 4: satnica-ispita-oktobar-14-do-21-09-2015

4

Datum: 17.09.2015. godine Vreme: 09,00 sati Upravljanje elektroenergetskim pretvaračima i pogonima

MS 8 A2

Elektronsko poslovanje MS 2 A2 Projektovanje telekomunikacionih mreža i sistema MS 3 A2 Računarski sistemi za merenje i kontrolu MS 1 A2 Laboratorijski praktikum- Uvod u računarstvo A 2 A2 Obrada audio signala E-NNP 1 A2 RF elektronika B-E 3 A2 Digitalna obrada slike B-E 3 A2 Izvori za napajanje

B-E B-EEN B-US

1 2 5

A2 A2 A2

Modeliranje i simulacija mikroel. kompon. i kola B-M 4 A2 Distributivne i industrijske mreže B-EEN 24 A2 Elektrane B-EEN 5 A2 Baze podataka

B-RI B-T R-NNP

14 1 1

A3 A3 A3

Osnovi analize signala i sistema B-RI 11 A3 Interakcija čovek računar Interakcija čovek računar

B-RI R-NNP

8 1

A3 A3

Projektovanje računarskih mreža B-RI 2 A3 Osnovi mikrotalasne tehnike B-T 5 A3 Modulacione tehnike B-T 1 A3 Mobilni komunikacioni sistemi B-T 2 A3 Merenja u medicini B-US 1 A3 Multimedijalni komunikacioni sistemi SS 1 A3 Upravljanje u robotici US-NNP 1 A3

Page 5: satnica-ispita-oktobar-14-do-21-09-2015

5

Datum: 18.09.2015. godine Vreme: 09,00 sati Opšta fizika A

C 1 1

A2 A2

Fizika

B-A B-B B-C A B C

33 42 36 5 10 1

A2 A3 A4 A4 A4 A4

Obrada video signala MS 2 A2 Sistemi za obradu i analizu velike količine podataka MS 1 A2 Inteligentne mašine MS 4 A2 Inteligentni sistemi MS 2 A2 Laboratorijski praktikum-Osnovi elektrotehnike II B-A

B-C 7 1

121 121

Metrologija električnih veličina

E-NNP M-NNP B-M B-EEN B-US

1 1 12 7 4

A2 A2 A2 A2 A2

Merenje neelektričnih veličina B-US US-NNP

19 1

A4 A4

Električna i elektronska merenja B-E 3 A4 Mikroarhitekture B-E 1 A2 Mikroprocesorska tehnika B-E 3 A2 Elektronika u medicini B-E 1 A2 Matematički metodi u računarstvu B-RI 56 Č1

A3 Numerička analiza M-NNP 1 Č1 Objektno orjentisano projektovanje B-RI 44 Č2

A2 Metodi i sistemi za obradu signala B-RI 3 Č2 Paralelni sistemi B-RI

R-NNP 40 5

525 A4

Osnovi telekomunikacija B-T 2 A2 Bežični komunikacioni sistemi B-T

T-NNP 1 1

A2 A2

Audio tehnika B-T 4 A2 Distribuirani sistemi R-NNP 2 A4 Servisna robotika US-NNP 1 A2

Page 6: satnica-ispita-oktobar-14-do-21-09-2015

6

Datum: 19.09.2015. godine Vreme: 09,00 sati Studijski istraživački rad MS-M

MS-EEN 2 4

Lab Lab

Samostalni istraživački rad 1 MS-RI 3 Lab Studijski istraživački rad 1 MS-T

MS-US 5 9

Lab Lab

Regulacija elektromotornih pogona MS-EEN MS-US

1 1

A4 A4

Interoprabilnost integracija informacija MS 1 A1 Napredne Web tehnologije MS 1 A1 Spektralne metode MS 1 A1 Bežični pristup internetu MS 1 A1 Signali i sistemi

E-NNP B-E B-M

1 3 11

A1 A1 A1

Elektromagnetika EEN-NNP B-EEN

1 8

A1 A1

Elektromagnetika-odabrana poglavlja B-T T-NNP

2 3

A1 A1

Mikrotalasna elektronika M-NNP 1 A1 Elektromehaničko pretvaranje energije B-EEN 3 A1 Programabilni logički kontroleri B-EEN

B-US 1 3

A1 A1

Web programiranje

B-RI R-NNP

16 5

Lab Lab

Internet tehnologije T-NNP 2 Lab Napredne baze podataka B-RI 2 A1 Prepoznavanje uzoraka B-RI 8 A1 Optičke komunikacije Optičke komunikacije

B-T SS

1 1

A1 A1

Satelitski komunikacioni sistemi B-T 1 A1 Optimalno upravljanje B-US 13 A1 Uvod u računarstvo

B-A B-B B-C A B C

12 13 17 1 2 1

A4 A4 A4 A4 A4 A4

Teorija informacija T-NNP 2 A4 Optoelektronski komunikacioni sistemi T-NNP 5 A4 Nelinearna optika T-NNP 1 A4

Page 7: satnica-ispita-oktobar-14-do-21-09-2015

7

Datum: 21.09.2015. godine Vreme: 09,00 sati Specijalne električne instalacije MS 3 A2 Sistemi za upravljanje bazama podataka MS 3 A2 Algoritmi i programiranje

B-A B-B B-C A B C A B C

31 32 37 4 1 5 12 13 10

A2 A3 A4 Č1 Č1 Č1 Č1 Č1 Č1

Elektromotorni pogoni B-EEN EEN-NNP

5 2

A2 A2

Prelazni procesi u električnim mašinama EEN-NNP 1 A2 Analogna elektronika B-E 2 A4 Projektovanje elektronskih sistema B-E 1 A2 Sistemi za rad u realnom vremenu B-E 2 A2 Pouzdanost mikroelektronskih komponenata B-M 9 A2 Uzemljivači B-EEN 5 A3 Mašine naizmenične struje B-EEN 11 A2 Arhitektura i organizacija računara B-RI 66 Č2

A4 Veštačka inteligencija B-RI

R-NNP 69 3

525 531 A3

Mobilni sistemi i servisi B-RI 13 525 Inteligentni informacioni sistemi B-RI 1 A2 Solarne komponente i sistemi B-US 1 A2 Identifikacija sistema B-US 11 A2 Inženjerska etika B-US 1 A2 Mobilni i distribuirani informacioni sistemi R-NNP 1 A2 Odabrana poglavlja iz elektromotornih pogona EEN-NNP

EEN-NNP 2 3

A2 A2