of 29 /29
1 СЪСТАВ И ЗАДАЧИ НА СЪСТАВ И ЗАДАЧИ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ Комисар Георги Гоцев, д-р директор на Д “УКОМП”-МВР

Sastav i Zdashi-GDGP

  • Upload
    zeloqd

  • View
    133

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Sastav i Zdashi-GDGP

Page 1: Sastav i Zdashi-GDGP

11

СЪСТАВ И ЗАДАЧИ НАСЪСТАВ И ЗАДАЧИ НАГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ””

Комисар Георги Гоцев, д-рдиректор на Д “УКОМП”-МВР

Page 2: Sastav i Zdashi-GDGP

22

СТРАЖ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАНИЦИСТРАЖ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАНИЦИУЧРЕДЯВАНЕ НА ОСОБЕНА СТРАЖАУЧРЕДЯВАНЕ НА ОСОБЕНА СТРАЖА

След освобождението на България от османско робство един от първите въпроси, които След освобождението на България от османско робство един от първите въпроси, които новоизграждащата се у нас държавна власт трябва да разреши, е организацията на охраната на новоизграждащата се у нас държавна власт трябва да разреши, е организацията на охраната на държавните граници. Изпълнението на тази задача е историческа обективна необходимост, държавните граници. Изпълнението на тази задача е историческа обективна необходимост, която създава условия за политическото и обществено-икономическото развитие на която създава условия за политическото и обществено-икономическото развитие на възстановената държава.възстановената държава.

Веднага след спирането на бойните действия в Освободителната война в Югозападна Веднага след спирането на бойните действия в Освободителната война в Югозападна България демаркационната линия се заема от четите на дядо Ильо Марков, Григор Огнянов и България демаркационната линия се заема от четите на дядо Ильо Марков, Григор Огнянов и други.други.

В останалите гранични райони се създават въоръжени селски караули, наричани селски В останалите гранични райони се създават въоръжени селски караули, наричани селски погранични стражи. Те се състоят от въоръжени селяни, които по наряд през деня излъчват погранични стражи. Те се състоят от въоръжени селяни, които по наряд през деня излъчват патрули в прилежащата към селото гранична местност, а нощем поставят секретни постове по патрули в прилежащата към селото гранична местност, а нощем поставят секретни постове по пътищата и пътеките, водещи към границата. Пограничните стражи се сражават в ожесточени пътищата и пътеките, водещи към границата. Пограничните стражи се сражават в ожесточени схватки с върлуващите в крайграничните райони разбойнически и контрабандитски шайки. схватки с върлуващите в крайграничните райони разбойнически и контрабандитски шайки.

Четите и селските караули са първите охранители на следосвобожденската ни държава. Този Четите и селските караули са първите охранители на следосвобожденската ни държава. Този начин на охрана на границата съществува цяло десетилетие, като в отделни райони се правят начин на охрана на границата съществува цяло десетилетие, като в отделни райони се правят опити за подобрения.опити за подобрения.

Page 3: Sastav i Zdashi-GDGP

33

СТРАЖ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАНИЦИСТРАЖ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАНИЦИУЧРЕДЯВАНЕ НА ОСОБЕНА СТРАЖАУЧРЕДЯВАНЕ НА ОСОБЕНА СТРАЖА

След Съединението на След Съединението на Княжество България и Княжество България и Източна Румелия (6 Източна Румелия (6 септември 1885 г.) септември 1885 г.) организацията на организацията на охраната на охраната на държавните граници на държавните граници на България се уеднаквява България се уеднаквява на базата на на базата на съществуващата съществуващата дотогава охрана в дотогава охрана в Княжеството. Този факт Княжеството. Този факт още повече откроява, още повече откроява, както положителните както положителните страни, така и някои от страни, така и някои от нейните нейните несъвършенства. несъвършенства.

Page 4: Sastav i Zdashi-GDGP

44

СТРАЖ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАНИЦИСТРАЖ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАНИЦИУЧРЕДЯВАНЕ НА ОСОБЕНА СТРАЖАУЧРЕДЯВАНЕ НА ОСОБЕНА СТРАЖА

На 20 декември 1894 г. е приет На 20 декември 1894 г. е приет вторият Закон за пограничната вторият Закон за пограничната стража. Според него тя е към стража. Според него тя е към военното министерство и се военното министерство и се състои от шест пехотни състои от шест пехотни (погранични) роти, формирани (погранични) роти, формирани по една от всяка дивизионна по една от всяка дивизионна област област

По това време България е По това време България е разделена на следните разделена на следните дивизионни области: 1-ва дивизионни области: 1-ва Софийска, 2-ра Тракийска, 3-а Софийска, 2-ра Тракийска, 3-а Балканска, 4-а Преславска, 5-а Балканска, 4-а Преславска, 5-а Дунавска и 6-а Бдинска. Ротите Дунавска и 6-а Бдинска. Ротите носят номерата на дивизиите си носят номерата на дивизиите си и охраняват граничния участък и охраняват граничния участък на своята дивизионна област. на своята дивизионна област. Към тях са и 150 конни Към тях са и 150 конни стражари от Министерството на стражари от Министерството на вътрешните дела за полицейска вътрешните дела за полицейска служба и 200 конни стражари за служба и 200 конни стражари за митническа служба от митническа служба от Министерството на финансите.Министерството на финансите.

Page 5: Sastav i Zdashi-GDGP

55

СТРАЖ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАНИЦИСТРАЖ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАНИЦИ ОХРАНАТА НА ДЪРЖАВНАТА НИ ГРАНИЦА ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ОХРАНАТА НА ДЪРЖАВНАТА НИ ГРАНИЦА ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА XX XX

ВВ

С цел по-нататъшното С цел по-нататъшното укрепване на граничната укрепване на граничната стража на 16 май 1900 г. стража на 16 май 1900 г. е одобрен първият Устав е одобрен първият Устав за пограничната служба. за пограничната служба. Уставът фиксира право-Уставът фиксира право-мощията на граничната мощията на граничната стража като “единствена стража като “единствена компетентна власт във компетентна власт във всяко отношение” върху всяко отношение” върху “самата гранична линия “самата гранична линия и най-близката до нея и най-близката до нея местност”, включително местност”, включително и “ония погранични и “ония погранични населени пунктове, в населени пунктове, в които няма никаква които няма никаква полицейска или полицейска или административна власт. административна власт.

Page 6: Sastav i Zdashi-GDGP

66

СТРАЖ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАНИЦИСТРАЖ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАНИЦИ ОХРАНА НА ГРАНИЦАТА ОТ КРАЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА ДО ОХРАНА НА ГРАНИЦАТА ОТ КРАЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА ДО

1997 Г.1997 Г.

Непосредствено след завършването на Непосредствено след завършването на Отечествената война организационната Отечествената война организационната структура и дислокацията на граничната структура и дислокацията на граничната стража се запазват, както са през стража се запазват, както са през предишния период. предишния период.

На 10 август 1946 г. е утвърден от На 10 август 1946 г. е утвърден от Народното събрание Закон за Народното събрание Закон за създаването на Граничната милиция. създаването на Граничната милиция. Законът се публикува на 27 август Законът се публикува на 27 август същата година. същата година.

На 8 октомври 1946 г. с постановление На 8 октомври 1946 г. с постановление на Министерския съвет Граничната на Министерския съвет Граничната милиция се преименува в Гранични милиция се преименува в Гранични войски.войски.

При изпълнение на задачите си При изпълнение на задачите си Гранични войски се изграждат и се Гранични войски се изграждат и се утвърждават като страж на българските утвърждават като страж на българските граници в тежките условия на граници в тежките условия на изграждащата се нова държаваизграждащата се нова държава

Page 7: Sastav i Zdashi-GDGP

77

СТРАЖ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАНИЦИСТРАЖ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАНИЦИОХРАНА И КОНТРОЛ НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА СЛЕД 1997 ОХРАНА И КОНТРОЛ НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА СЛЕД 1997

Г.Г.ПРИЧИНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННА СТРУКТУРА ЗА ОХРАНА И ПРИЧИНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННА СТРУКТУРА ЗА ОХРАНА И

КОНТРОЛ НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА КОНТРОЛ НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА

◊ ◊ Настъпилите политико-икономически промени в световен мащаб в края на Настъпилите политико-икономически промени в световен мащаб в края на XX XX век и началото век и началото на на XXIXXI век; век;

◊ ◊ Състоянието на трансграничната престъпност във всичките й форми и предприетата Състоянието на трансграничната престъпност във всичките й форми и предприетата международна стратегия за активното противодействие на тероризма. международна стратегия за активното противодействие на тероризма.

◊ ◊ Геополитическото положение на Р България;Геополитическото положение на Р България;◊ ◊ Преосмисляне на световните системи за сигурност и мястото на Р България в тях;Преосмисляне на световните системи за сигурност и мястото на Р България в тях;◊ ◊ Състоянието на трансграничната престъпност във всичките й форми и предприетата Състоянието на трансграничната престъпност във всичките й форми и предприетата

международна стратегия за активното противодействие на тероризма. международна стратегия за активното противодействие на тероризма. ◊ ◊ Геополитическото положение на Р България;Геополитическото положение на Р България;◊ ◊ Преосмисляне на световните системи за сигурност и мястото на Р България в тях;Преосмисляне на световните системи за сигурност и мястото на Р България в тях;◊ ◊ Все по-пълното навлизане на пазарната икономика и промяна на социалния и икономически Все по-пълното навлизане на пазарната икономика и промяна на социалния и икономически

облик на Р България;облик на Р България;◊ ◊ Развиващите се интеграционни процеси. Приетата национална стратегия за присъединяване на Развиващите се интеграционни процеси. Приетата национална стратегия за присъединяване на

Р България към Европейския Съюз (ЕС) и приобщаване към колективните международни Р България към Европейския Съюз (ЕС) и приобщаване към колективните международни системи за сигурност;системи за сигурност;

◊ ◊ Състоянието на вътрешната престъпност и тенденциите за нейното развитие;Състоянието на вътрешната престъпност и тенденциите за нейното развитие;◊ ◊ Синхронизиране на вътрешното законодателство с европейските стандарти и новата роля и Синхронизиране на вътрешното законодателство с европейските стандарти и новата роля и

място на правоохранителните органи и др.място на правоохранителните органи и др.

Page 8: Sastav i Zdashi-GDGP

88

СТРАЖ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАНИЦИСТРАЖ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАНИЦИ

ГД “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”ГД “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ“

Е НАЦИОНАЛНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА

ОХРАНИТЕЛНА И ОПЕРАТИВНО-ИЗДИРВАТЕЛНА

СТРУКТУРА НА МВР ЗА ОХРАНА И КОНТРОЛ НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА

Page 9: Sastav i Zdashi-GDGP

99

“Охрана на държавната

граница”

С Т Р У К Т У Р АС Т Р У К Т У Р А

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”

“Човешки ресурси” “Правна дейност”

“Оперативно-издирвателна

дейност”

“Гранична контрол-но-пропускателна

дейност”“Логистика”

“Международно гра-нично полицейско сътрудничество и

проекти”

“Инф. технологии, адм. обслужване и

сигурност на информацията”

“Планиране, финан-сово и счетоводно

осигуряване”

Page 10: Sastav i Zdashi-GDGP

1010

РЕГИОНАЛНИ ДИРЕКЦИИ “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”

С Т Р У К Т У Р АС Т Р У К Т У Р А

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”

СПЕЦИАЛИЗИРАН ОТРЯД “ВЪЗДУШНО

НАБЛЮДЕНИЕ”

АЕРОГАРИ

ДРАГОМАН

ЕЛХОВО

СМОЛЯН

БУРГАС

РУСЕ

КЮСТЕНДИЛ

Средни хеликоптери

Леки хеликоптери

Техническо обслужване

Административно обслужване

Page 11: Sastav i Zdashi-GDGP

1111

СТРАЖ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАНИЦИСТРАЖ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАНИЦИ

ГД “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”ГД “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”

охрана на държавната граница и контрол за спазването на граничния режим, противодействие на незаконната миграция и трафика на хора;

контрол на преминаващите през границата лица и транспортни средства, включително и в зоните и обектите, посочени в ал. 3;

приемане и предаване на нарушители на режима на влизане и пребиваване от и на други държави в съответствие със закон или международен договор, по който Република България е страна;

поставяне и поддържане в изправност на граничните знаци, обозначаване на граничната линия на държавната граница, недопускане на разрушаване, изместване или на други действия по отношение на държавната граница;

изработване на карти и друга документация на държавната граница и създаване и поддържане на геодезическо-картографски фонд;

методическо ръководство и контрол за осъществяване на дейностите по т. 1 - 4.

ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТИ ПО:

Page 12: Sastav i Zdashi-GDGP

1212

СТРАЖ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАНИЦИСТРАЖ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАНИЦИ

ГД “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”ГД “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”

зони на ГКППзони на ГКППгранична зонагранична зона

ЗА ОХРАНАТА НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА И КОНТРОЛА ЗА СПАЗВАНЕТО НА ГРАНИЧНИЯ РЕЖИМ ГД "ГРАНИЧНА

ПОЛИЦИЯ" ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТИТЕ СИ В:

международни международни летищалетища

вътрешни морски вътрешни морски води и пристанищаводи и пристанища

териториалнототериториалнотомореморе

прилежащатаприлежащатазоназона

континенталенконтиненталеншелфшелф

българската частбългарската частна р. Дунавна р. Дунав

други граничнидруги граничниреки и водоемиреки и водоеми

Page 13: Sastav i Zdashi-GDGP

1313

СТРАЖ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАНИЦИСТРАЖ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАНИЦИ

ГД “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”ГД “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ОПРЕДЕЛЯ:

1. дълбочината на граничната ивица и граничната зона;

2. откриването и закриването на гранични контролно-пропускателни пунктове.

МИНИСТЪРЪТ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ОПРЕДЕЛЯ:

1. реда за осъществяване на граничния паспортно-визов контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове;

2. способите и организацията за осъществяване на охрана на сухоземни, морски и речни участъци от държавната граница.

Page 14: Sastav i Zdashi-GDGP

1414

СТРАЖ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАНИЦИСТРАЖ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАНИЦИ

ГД “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”ГД “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”

Охрана на държавната граница е система от правно-административни дейности, насочени за недопускане, предотвратяване и разкриване на престъпления и нарушения, свързани с граничния режим.

Граничен режим е нормативно установеният ред за преминаването на държавната граница от лица, стоки, превозни средства, транспортни, съобщителни и други комуникации и съоръжения, редът за пребиваване и извършване на дейности в установените гранични ивици и зони, в териториалното море, вътрешните морски води и вътрешните водни пътища, запазването и поддържането в изправност на граничните знаци.

Гранична зона е територия с дълбочина 30 км, която на сухоземната граница се определя от линията на държавната граница, а на морската и речната граница - от линията на брега, и в която ГДГП осъществява правомощията си по охрана на държавната граница и контрол за спазването на граничния режим.

Page 15: Sastav i Zdashi-GDGP

1515

СТРАЖ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАНИЦИСТРАЖ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАНИЦИ

ГД “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”ГД “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”

Гранична ивица е частта от граничната зона, разположена непосредствено по протежение на линията на сухоземната граница, с дълбочина до 300 м считано от линията на държавната граница.

Островите и българската част от водите на граничните реки се включват в граничната ивица. Тази разпоредба не се прилага за река Дунав.

Точното очертаване и определяне на дълбочината на граничната ивица се извършва от министъра на вътрешните работи, след като вземе мнението на съответните областни управители и кметове.

Извършването на стопанска или друга дейност в граничната ивица се съгласува с директора на съответната регионална дирекция "Гранична полиция".

Държавната граница на Република България, преминаваща по река, не се премества както при изменения на очертанията на нейните брегове или нивото на водата, така и при отклонение на коритото на реката в една или в друга посока, ако друго не е уредено в международни договори, по които Република България е страна.

Page 16: Sastav i Zdashi-GDGP

1616

СТРАЖ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАНИЦИСТРАЖ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАНИЦИ

ГД “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”ГД “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”

На железопътните и шосейните мостове, бентове и други съоръжения, които преминават през граничните участъци на плавателни и неплавателни реки, държавната граница се установява по средата на тези съоръжения или по тяхната технологична ос в зависимост от преминаването на държавната граница по водата, ако друго не е уредено в международни договори, по които Република България е страна.

Държавната граница на Република България на местността се обозначава с ясно видими гранични знаци, които се поставят на място, определено в документите за демаркиране на границата между Република България и съседните държави.

Формите, размерите и надписите на граничните знаци по ал. 3 и редът за тяхното поставяне се определят от законодателството на страната и от международните договорености.

За обозначаване на линията на държавната граница ГДГП осъществява геоинформационна дейност.

Page 17: Sastav i Zdashi-GDGP

1717

СТРАЖ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАНИЦИСТРАЖ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАНИЦИ

ГД “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”ГД “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”

За поддържане на видимостта и предпазване на граничните знаци по взаимна договореност между Република България и съседните държави се съгласува широчината на граничния пояс и дълбочината на установената гранична ивица от двете страни на линията на държавната граница.

Българските и чуждестранните въздухоплавателни средства при изпълнение на международни полети излитат и кацат на граждански летища за обществено ползване, обслужващи международни превози, където е осигурено извършването на гранични проверки.

Лицата, преминаващи през държавната граница на Република България, подлежат на гранични проверки в съответствие с Кодекса на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници).

Транспортните средства, стоките и друго движимо имущество, преминаващи през държавната граница на Република България, подлежат на гранични проверки по ред, определен с акт на министъра на вътрешните работи.

Page 18: Sastav i Zdashi-GDGP

1818

СТРАЖ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАНИЦИСТРАЖ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАНИЦИ

ГД “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”ГД “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”

Всяко лице при преминаване през държавната граница подлежи на гранична проверка при спазване на указанията и разпорежданията на органите на ГДГП, осъществяващи гранични проверки.

Лицето е длъжно при поискване да предостави необходимите лични данни за нуждите на граничната проверка.

Органите на ГДГП осъществяват гранична проверка на лица чрез задължителна проверка на документите за задгранично пътуване; наличието на виза и другите необходими условия, ако такива се изискват по силата на нормативен акт или международен договор, по който Република България е страна; редовността на документите.

Органите на ГДГП могат да извършват проверка на лицата за наличието на вещи, чието притежаване е забранено, на издирвани вещи или на вещи, които представляват заплаха за сигурността и обществения ред. При извършване на проверките могат да се използват и технически средства.

При проверките органите на ГДГП извършват задължителна справка в автоматизираните информационни фондове за установяване на лица с наложени забрани, издирвани лица или лица, представляващи опасност за националната сигурност и обществения ред, при условията и по реда на ЗМВР.

Page 19: Sastav i Zdashi-GDGP

1919

СТРАЖ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАНИЦИСТРАЖ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАНИЦИ

ГД “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”ГД “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”

Граничният контрол се състои от гранични проверки и наблюдение на границата и се извършва в зоните на ГКПП и в граничната зона.

В граничната зона органите на ГДГП самостоятелно и съвместно с други органи могат да организират временни контролни пунктове за осъществяване на гранично наблюдение.

Зоната на ГКПП обхваща територията, на която са разположени сградите, помещенията, работните места, подземните и надземните съоръжения, техническите средства и местата за преходи, изчакване и проверка на лица, превозни средства и стоки, преминаващи през зоните за гранични проверки.

Граничен контрол може да се извършва и на територията на друга държава, когато това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна, в движещ се влак или на борда на плавателно средство по повод предстоящо или осъществено преминаване на държавната граница.

Органите на ГДГП могат да извършват предварителна гранична проверка на борда на въздухоплавателно средство.

Page 20: Sastav i Zdashi-GDGP

2020

Специализираният отряд "Въздушно наблюдение" е специализирано звено за летателни задачи, подпомагащи изпълнението на дейностите на Главна дирекция "Гранична полиция".

Организацията и дейността на отряда "Въздушно наблюдение" се уреждат с акт на министъра на вътрешните работи.

Използването на отряда "Въздушно наблюдение" за изпълнение на дейностите се разрешава с писмена заповед на директора на Главна дирекция "Гранична полиция" за всеки отделен случай.

Специализираният отряд "Въздушно наблюдение" може да изпълнява и задачи за оказване на съдействие на други структури в МВР и на други държавни органи.

Използването на специализирания отряд "Въздушно наблюдение" от структурите на МВР извън Главна дирекция "Гранична полиция", както и от други министерства и ведомства се разрешава от главния секретар на МВР въз основа на писмено искане.

В неотложни случаи искането може да бъде направено и устно. В тези случаи то се представя в писмена форма не по-късно от 24 часа.

СТРАЖ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАНИЦИСТРАЖ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАНИЦИ

ГД “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”ГД “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”

Page 21: Sastav i Zdashi-GDGP

2121

ТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА НА ГДГПТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА НА ГДГПSA

RB

IASA

RB

IA

Page 22: Sastav i Zdashi-GDGP

2222

ГРАНИЦА С РЕПУБЛИКА ГРАНИЦА С РЕПУБЛИКА СЪРБИЯСЪРБИЯ

Page 23: Sastav i Zdashi-GDGP

2323

ГРАНИЦА С РЕПУБЛИКА ГРАНИЦА С РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯМАКЕДОНИЯ

Page 24: Sastav i Zdashi-GDGP

2424

ГРАНИЦА С РЕПУБЛИКА ГРАНИЦА С РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯТУРЦИЯ

Page 25: Sastav i Zdashi-GDGP

2525

ГРАНИЦА С ЧЕРНО МОРЕГРАНИЦА С ЧЕРНО МОРЕ

Page 26: Sastav i Zdashi-GDGP

2626

СЪВРЕМЕННО ТЕХНИЧЕСКО СЪВРЕМЕННО ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ГДГПОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ГДГП

Page 27: Sastav i Zdashi-GDGP

2727

БРЕГОВИ СИЛИ И ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА

Page 28: Sastav i Zdashi-GDGP

2828

ПТВН – РДГП

ПТВН - ВМС

ПТВН - MA

Щаб ВМС

Дирекция МАУправление РДГП

Page 29: Sastav i Zdashi-GDGP

2929

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Комисар Георги Гоцев, д-рдиректор на Д “УКОМП”-МВР