of 206 /206
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina KANTON SARAJEVO Vlada CANTON SARAJEVO Governmen Broj: 02-05-21278-6/16 Sarajevo, 16.06.2016. godine Na osnovu člana 26. i 28. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 36/14 – Novi prečćeni tekst i 37/14-Ispravka), i člana 6. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), Vlada Kantona Sarajevo na 46. sjednici održanoj 16.06.2016. godine, donijela je sljedeći Z A K L J U Č A K 1. Prihvata se Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća za gazdovanje državnim šumama “Sarajevo – šume” d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu. 2. Izvještaj iz tačke 1. ovog Zaključka dostavlja se Skupštini Kantona Sarajevo na razmatranje i usvajanje. P R E M I J E R Elmedin Konaković Dostaviti: 1. Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo 2. Skupština Kantona Sarajevo 3. Premijer Kantona Sarajevo 4. Ministarstvo privrede 5. Kantonalno javno preduzeće za gazdovanje državnim šumama “Sarajevo - šume”d.o.o. Sarajevo (putem Ministarstva privrede) 6. Evidencija 7. A r h i v a web: http://vlada.ks.gov.ba e-mail: [email protected] Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070 Fax: + 387 (0) 33 562-211 Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

"Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Embed Size (px)

Text of "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Page 1: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

KANTON SARAJEVO Vlada

CANTON SARAJEVO Governmen

Broj: 02-05-21278-6/16 Sarajevo, 16.06.2016. godine Na osnovu člana 26. i 28. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 36/14 – Novi prečišćeni tekst i 37/14-Ispravka), i člana 6. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), Vlada Kantona Sarajevo na 46. sjednici održanoj 16.06.2016. godine, donijela je sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Prihvata se Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća za gazdovanje državnim šumama “Sarajevo – šume” d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu.

2. Izvještaj iz tačke 1. ovog Zaključka dostavlja se Skupštini Kantona Sarajevo na razmatranje i usvajanje.

P R E M I J E R Elmedin Konaković Dostaviti: 1. Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo 2. Skupština Kantona Sarajevo 3. Premijer Kantona Sarajevo 4. Ministarstvo privrede 5. Kantonalno javno preduzeće za gazdovanje državnim šumama “Sarajevo - šume”d.o.o. Sarajevo (putem Ministarstva privrede) 6. Evidencija 7. A r h i v a

web: http://vlada.ks.gov.ba e-mail: [email protected]

Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070 Fax: + 387 (0) 33 562-211

Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

Page 2: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka m) Ustava Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, i 6/13), člana 6. stav2.člana 6. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12)Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana_____________. godine, povodomrazmatranja Izvještaja o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo - šume” d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu, donijela je sljedeći

P r i j e d l o g

Z A K L J U C A K

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo - šume” d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu.

PREDSJEDATELJICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

Prof. Ana Babić

Broj: 01-05- Sarajevo,

/16

Page 3: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

O B R A Z L O Z E N J E

A- PRAVNIOSNOV

Pravni osnov za donošenje ovog zaključka sadržan je u člana 18. stav 1. tačka m) Ustava Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, i 6/13), člana 6. stav 2.člana 6. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12)

B - RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Programom rada Ministarstva privrede za 2016. godinu, u Tematskom dijelu iz nadležnosti Skupštine Kantona Sarajevo, planirana je izrada izvještaja o poslovanju kantonalnih javnih preduzeća iz oblasti privrede za 2015. godinu.

Članom 6. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine propisano je da Skupština podnosi općinskom vijeću, skupštini kantona, odnosno Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine izvještaje o radu i poslovanju javnih preduzeća najmanje jednom godišnje.

U skladu sa Zakonom o javnim preduzećima u F BiH, u ovom dijelu, izvršna i zakonodavna vlast postupaju po ovom pitanju na način da usvoje ili ne usvoje poslovne izvještaje od čega zavisi i odgovornost upravljačkih tijela u preduzećima.

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, na zahtjev Ministarstva privrede, a u skladu sa Programom rada, sačinio je Izvještaj o poslovanju kantonalnih javnih preduzeća za 2015. godinu iz nadležnosti ovog ministarstva, a koja čini sastavni dio ovog izvještaja.

KJP „Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo poslovnu 2015. godinu završilo je sa dobitkom u iznosu od 53.864,00 KM. Ukupan prihod ostvaren je u iznosu od 14.401.295,00 KM, dok su rashodi iznosili 14.097.672,00 KM.

Najznačajniji dio prihoda čine poslovni prihodi u iznosu od - 14.401.295,00 KM

Najznačajniji dio rashoda odnosi se:Plate, iMaterijalne troškove,

Prosječan broj zaposlenih iskazan na bazi časova rada u izvještajnom periodu je iznosio 426 uposlenih radnika, od toga je u stalnom radnom odnosu 362, a 60 uposlenika je na određeno vrijeme.

Prema mišljenju Društva za reviziju i usluge ZUKO d.o.o. Sarajevo koje je obavilo reviziju finansijskih izvještaja na dan 31.12.2015. godine, finansijski izvještaji prikazuju realno i objektivno u svim značajnim aspektima finansijski položaj KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo na dan 31.12.2015. godine, rezultate njegova poslovanja, gotovinski tok i promjene na kapitalu

Page 4: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

za period tada završen u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. Neovisni revizor je u svom izvještaju skrenuo pažnju na:• bilješku broj 10., uz finansijske izvještaje, a u vezi da Društvo nije u cijelosti izvršilo prijenos

prava upravljanja ili raspolaganja odnosno vlasništva nad imovino.

Skupština KJP „Sarajevo - šume“ d.o.o. Sarajevo dana 08.03.2016. godine je donijela Odluku o usvajanju Izvještaj o poslovanju za period od 01.01.2015. - 31.12.2015.godine, broj: 0103-540-1/16.

S obzirom na navedeno, predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo da donese Zaključak kojim se usvaja Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo - šume” d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu.

Page 5: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO

Izvještaj o poslovanjukantonalnih javnih preduzeća iz oblasti privrede

za 2015. godinu u Kantonu Sarajevo

r‘, BirektOK

iA ^ i'Ч'- -Si /i iA . .o//

^ f* ^ >V5'’

amd^ai’Efendić, dipl.ing.građ.

Sarajevo, Juni/lipanJ 2016. godine

Page 6: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVOwww.zavodzpr-sa.ba

Direktor:Hamdija Efendić, dipl. ing. grad.

Koordinacija i obrada:SEKTOR ZA PLANIRANJE DRLŠTVENO-EKONOMSKOG RAZVOJAe-mail: [email protected]

Pomoćnik direktora za planiranje društveno ekonomskog razvoja: mr. sc. Maida Fetahagić

Šef službe za istraživanje i razvoj:Emina Kašmo, dipl. ecc.

Šef službe za upravljanje i koordinaciju sredstava razvoja KS: Ermina Catić, dipl.ecc.

Priprema i obrada:Amsal Sobo, dipl.ecc.Nihada Smajić, ekonomski tehničar Edin Trgo, IT

Page 7: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Sadržaj

Uvod.......................................................................................................................................................................... 4

1. Finansijski rezultati poslovanja....................................................................................................................... 5

1.1. Prihodi..........................................................................................................................................................6

1.2 Rashodi.........................................................................................................................................................8

1.3. Dobit.......................................................................................................................................................... 11

1.4. Gubitak.......................................................................................................................................................13

2. Sredstva budžeta.............................................................................................................................................. 13

3. Investicije......................................................................................................................................................... 17

4. Zaposlenost i plaće..........................................................................................................................................20

5. Elementi bilansa stanja................................................................................................................................... 24

5.1 .Poslovna sredstva - imovina....................................................................................................................24

5.2. Izvori sredstava - pasiva..............................................................................................................................26

6. Izvedeni pokazatelji poslovanja....................................................................................................................28

7. Uporedni i izvedeni pokazatelji poslovanja KJP-a i KS........................................................................... 30

Rezime.................................................................................................................................................................. 31

Page 8: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Spisak tabela

Tabela 1. Ostvareni finansijski rezultati poslovanja KJP-a u KM........................................................................................................5

Tabela 2. Ostvareni finansijski rezultati poslovanja KJP-a struktura u %........................................................................................... 6

Tabela 3. Ukupni prihodi KJP-a nominalna struktura u KM................................................................................................................ 7

Tabela 4. Ukupni prihodi KJP-a - struktura u %....................................................................................................................................7

Tabela 5. Ukupni rashodi KJP-a- nominalna struktura u KM.............................................................................................................. 9

Tabela 6. Ukupni rashodi KJP-a- struktura %...................................................................................................................................... 10

Tabela 7. Materijalni troškovi i usluge KJP-a-nominalna struktura u KM..........................................................................................10

Tabela 9. Sredstva budžeta u ukupnim prihodima KJP-a.................................................................................................................... 16

Tabela 10. Isplata za investicije KJP-a- u KM.....................................................................................................................................17

Tabela 11. Ostvarene investicije po tehničkoj strukturi u 2015. godini............................................................................................ 18

Tabela 12. Broj zaposlenih i plaće KJP-a- 2015. i 2014.................................................................................................................... 20

Tabela 13. Kvalifikaciona struktura zaposlenih u KJP-a na dan 31.12.2015. god........................................................................... 21

Tabela 14. Kvalifikaciona struktura zaposlenih u KJP-a na dan 31.12.2015.god. u%................................................................... 21

Tabela 15. Kvalifikaciona struktura zaposlenih u KJP-a- unutar stručne spreme u %.................................................................... 22

Tabela 16. Neto plaće po kvalifikacionoj strukturi zaposlenih - prosječna plaća u 2015.godini..................................................... 22

Tabela 17. Masa neto plaća i naknada-učešće u ukupnim rashodima.............................................................................................. 23

Tabela 18. Ukupna poslovna sredstva KJP-a - aktiva u KM.............................................................................................................. 24

Tabela 19. Ukupna poslovna sredstva KJP-a- indeksi 2015/2014...................................................................................................... 24

Tabela 20. KJP-a na dan 31.12.2014. i 2015. - struktura ukupnih poslovnih sredstava................................................................... 25

Tabela 21. Pasiva KJP-a - izvori sredstava u KM................................................................................................................................ 26

Tabela 22. Izvor sredstava KJP-a- indeksi 2015/2014......................................................................................................................... 26

Tabela 23. Pasiva KJP-a - struktura u %.............................................................................................................................................. 27

Tabela 24. Izvedeni pokazatelji poslovanja KJP-a- na osnovu dobiti i neto dobiti..........................................................................28

Tabela 25. Nivo izvedenih pokazatelja poslovanja preduzeća u odnosu na prosjek KJP-a..............................................................28

Page 9: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Spisak grafova

Graf 1. Struktura prihoda po KJP-a struktura u %................................................................................................................................ 6

Graf 2. Struktura ukupnih prihoda svih KJP-a struktura u %...............................................................................................................6

Graf 3. Rashodi po KJP-a-astruktura u %..............................................................................................................................................8

Graf 4. Ukupni rashodi svih KJP - struktura u %................................................................................................................................. 8

Graf 5. Isplata za investicije po izvorima finansiranja svih KJP -a u %...........................................................................................17

Graf 6. Učešće u ukupno isplaćenim investicijama KJP -a u %....................................................................................................... 18

Graf 7. Ostvarene investicije - struktura u %..................................................................................................................................... 19

Graf 8. Učešće KJP u ukupnim ostvarenim investicijama - struktura u %...................................................................................... 19

Graf 9. Struktura zaposlenih na temelju sati rada-2014. u %...........................................................................................................20

Graf 10. Prosječna plaća KJP-a u odnosu na prosječnu plaću Kantona Sarajevo - 2014. u KM..................................................... 21

Graf 11. Kvalifikaciona struktura zaposlenih na nivou svih KJP -a na dan 31.12. 2013.god u %..................................................22

Graf 12. Učešće u ukupnim poslovnim sredstvima KJP-a na dan 31.12.2014. - građevinski objekati.......................................... 25

Graf 13. Ukupna poslovna sredstva KJP-a- učešće preduzeća na dan 31.12.2013. i 2014..............................................................27

Graf 14. Učešće imovine KJP-a u ukupnoj imovini na dan 31.12. 2014. godine 27

Graf 15. Efikasnost poslovanje preduzeća, prosjek KJP-a =0,86, 2014.............................................................................................29

Graf 16. Rentabilnost poslovanje preduzeća, prosjek KJP-a =0,000, 2014.......................................................................................29

Graf 17. Marža profita preduzeća, prosjek KJP-a =0,003, 2014.........................................................................................................29

Graf 18. Koeficijent obrta sredstava preduzeća, prosjek KJP-a =2,62, 2014.................................................................................... 30

4959868221759

Page 10: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Uvod

Na zahtjev Ministarstva privrede Kantona Sarajevo za 2016. godinu urađen je Izvještaj o poslovanju kantonalnih javnih preduzeća iz oblasti privrede za 2015. godinu u Kantonu Sarajevo (u daljem tekstu KJP). Cilj Izvještaja je da se osnivač upozna, kontinuirano prati ostvarene rezultate poslovanja kantonalnih javnih preduzeća iz oblasti privrede i preduzima određene mjere za unapređenje poslovanja.

Informacijom su obuhvaćena slijedeća preduzeća:

- KJP "ZOI'84" - Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo,- KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo,- KJP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o Ilidža-Sarajevo,- KJP "Veterinarska stanica" d.o.o Sarajevo,- KJP "Šarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo.

Materijal je struktuiran tako da pored uvoda i rezimea, sadrži finansijske rezultate poslovanja, sredstva budžeta, investicije, zaposlenost i plaće, elemente bilansa stanja i izvedene pokazatelje. Poseban akcenat dat je problemima i ostvarenom fmansijskom rezultatu.

Sastavni dio materijala je Aneks - lična karta kantonalnih javnih preduzeća iz oblasti privrede.

Za pripremu materijala Kantonalna javna preduzeća iz oblasti privrede trebala su da dostave:

1. Usvojen Izvještaj o poslovanju preduzeća u 2015.godini2. Bilans uspjeha preduzeća za 1.01-31.12.2015.godine3. Bilans stanja preduzeća na dan 31.12.2015.godine4. Godišnji izvještaj o poslovanju preduzeća uz obrazac (Statistički aneks godišnjeg

računovodstvenog izvještaja za 2015. godinu)Godišnji izvještaj o investicijama za 2015. godinu (Obrazac INV - 01)Posebne podatke o plaćama i broju zaposlenih uz godišnji obračun za 2015. godinu Podatke o kvalifikacionoj strukturi zaposlenih (Broj i kvalifikaciona struktura zaposlenih - VSS, VŠS, SSS, VKV, KV i NK)Neto plata bez naknade i neto plata sa naknadom (prekovremeni rad, noćni rad, rad subotom i nedeljom, rad za vrijeme prznika itd.) po kvalifikacijama VSS, VŠS, SSS, VKV, KV i NK. Dati komparaciju nivoa plata sa Kolektivnim ugovorom.Strukturu gubitka u apsolutnom i relativnom iznosu

10. Program sanacije gubitka11. Problemi u poslovanju sa prijedlogom mjera za unapređenje poslovanja12. Strukturu cijene usluge i prijedlog ekonomske cijene sa strukturom

Zavodu za planiranje razvija KS dostavljeni su svi traženi materijali do 16.06.2016. godine,osim KJP „Veterinarska stanica“ koji nisu dostavili materijale pod rednim brojem 10.,1 Li 12.

5.6.

7.

8.

9.

Napomena: Stepen elaboracije po traženim podacima i materijalima je različit kod Kantonalni javnih predzeća.

Page 11: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

1. Finansijski rezultati poslovanja

U 2015. godini i pored teških uslova poslovanja u FBiH, Kantonalna javna preduzeća su svoju osnovnu funkciju realizovali.

Kantonalnajavna preduzeća u 2015. godini ostvarila su ukupne prihode od 29.899.424 KM i povećani su u odnosu na 2014. godinu za 6,9%.

Na dan 31.12.2015. godine ukupni rashodi iznosili su 30.422.198 KM i smanjeni su za 7,7% u odnosu na prethodnu godinu.

Dobit u poslovanju (dobit prije oporezivanja) ostvarila su tri kantonalnajavna preduzeća, i to KJP "Sarajevo-šume" u iznosu 53.864 KM i veća je pet puta u odnosu na ostvarenu dobit u 2014. godini. KJP ,,ZOI 84“ ostvarilo je dobit od 16.615 KM i „КЈР Butmir“ dobit od 8.440 KM dok su u predhodnoj godini poslovali sa gubitkom.

Gubitak na kraju 2015. godine iznosi 601.693 KM i smanjenje u odnosu na 2014. godinu za 88%. Gubitak prema Bilansu uspjeha ostvarila su dva kantonalna javna preduzeća: KJP Centar "Skenderija" Sarajevo i KJP "Veterinarska stanica".

U Tabeli 1. dati su ostvareni finansijski rezultati KJP-a u odnosu na prethodnu godinu, a u Tabeli 2. učešće u ukupnim rezultatima.

Tabela 1. Ostvareni flnansijski rezultati poslovanja KJP-a u KM

R.b KJP GodinaUkupniprihodi

Indeks20152014

Ukupnirashodi

Indeks20152014

Dobit u poslovanju

Indeks20152014

Netodobit

Indeks20152014

GubitakIndeks20152014

1. "ZOl'84"2015. 5.949.626 172,8 5.933.011 80,2 16.615 16.6152014. 3.443.568 7.393.267 3.949.699

2.„CentarSkenderija"

2015. 4.023.773 88,8 4.486.312 92,1 462.539 134,32014. 4.529.195 4.873.530 344.335

3."Poljoprivredno dobro Butmir"

2015. 3.852.962 100,7 3.844.522 93,4 8.440 8.4402014. 3.825.319 4.114.433 289.114

4."Veterinarskastanica"

2015. 1.414.145 101,7 1.553.299 85,0 139.154 31,82014. 1.390.171 1.827.164 436.993

5. "Sarajevo-šume"2015. 14.658.918 99,2 14.605.054 98,9 53.864 530,9 53.864 530,92014. 14.779.506 14.769.360 10.146 10.146

Ukupno2015. 29.899.424 106,9 30.422.198 92,3 78.919

10.146777,8 78.919 777,8 601.693 12,0

2014. 27.967.759 32.977.754 10.146 5.020.141!

Page 12: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Tabela 2. Ostvareni finansijski rezultati poslovanja KJP-a struktura u %R.

KJP GodinaUkupni Ukupni Dobit u

Neto dobit Gubitakbr. prihodi rashodi poslovanju

2015. 19,9 19,5 21,1 21,11. "ZOl'84"

2014. 12,3 22,4 78,7

2.„Centar 2015. 13,5 14,7 76,9Skenderija" 2014. 16,2 14,8 6,9

3."Poljoprivredno 2015. 12,9 12,6 10,7 10,7dobro Butmir" 2014. 13,7 12,5 5,8

4."Veterinarska 2015. 4,7 5,1 23,1stanica" 2014. 5,0 5,5 8,7

5. "Sarajevo-šume" 2015. 49,0 48,0 68,3 68,32014. 52,8 44,8 100,0 100,0

Ukupno2015. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,02014. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ггг

1.1. Prihodi

U strukturi ostvarenog ukupnog prihoda u 2015. godini, kantonalnajavna preduzeća "Sarajevo-šume" i Centar "Skenderija" ostvarili su preko 60% ukupnih prihoda. Učešće pojedinih KJP-a u ukupnom prihodu svih ovih preduzeća za 2015. i 2014. godinu dato je na Grafu 1.

Graf 1. Struktura prihoda po KJP-a struktura u %60,0

50.0

40.0

30.0

20.0 :

10,0 :

0,0

02014 '®2015

•ШкЏтшш

џмшШЖ4

ZOI 84 Centar "Skenderija" Veterinarska stanica Poljoprivredno društvo : Butmir Sarajevo-šume

12,3 16,2 13,7 5,0 52,8

19,9 13,5 12,9 4,7 49,0

Ukupna struktura prihoda svih KJP-a za 2015. i 2014. godinu prikazana je na Grafu 2.

Graf 2. Struktura ukupnih prihoda svih KJP-a struktura u %

100,0

80,0

60,0

40,01ШШШТ 4

20,0

0,0К*Л*1*Л*Л'С*1*Л 1 ... LPrihodi od osnovne aktivnosti Prihodi od finansiranja Ostali prihodi

«2015. 92,3 0,6 7,1

I!02014. 92,0 1,2 6,8

с

Page 13: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Prihodi od osnovne aktivnosti na nivou svih KJP- a u odnosu na 2015. godinu povećani su za 7,2 %, prihodi od finansiranja (kamate na kredite, kamate po osnovu deponovanja sredstava, naplaćeni penali i kursne razlike) manji za 42%, a ostali prihodi su veći za 11,5%.

Nominalna struktura ukupnih prihoda po preduzećima kao i indeks 2015/2014 daje se u Tabeli 3, a struktura formiranja ukupnih prihoda po preduzećima u % daje se u Tabeli 4.

Tabela 3. Ukupni prihodi KJP-a nominalna struktura u KMr1 R­* br.

iKJP

f1I Godina

1 Prihodi od osnovne

aktivnosti

j Indeks1 20151 20141

1 Prihodi od ’ finansiranja

j Indeks 2015

1 2014

1 Ostali

i prihodii

i Indeks i 2015

2014

Ukupniprihodi

1 Indeks 2015

1 2014

1. "ZOr84"2015. 4.913.474 156,7 2.433 I 144,9 1.033.719 338,5 5.949.626 172,82014. 3.136.536 1.679 305.353 3.443.568

2.„Centar 2015. 3.565.613 91,9 189.717 59,0 268.443 81,7 4.023.773 88,8Skenderija" 2014. 3.879.155 321.398 328.642 4.529.195

3 "Poljoprivredno 2015. 3.299.382 103,0 41 48,2 553.539 89,0 3.852.962 100,7dobro Butmir" 2014. 3.203.355 85 621.879 3.825.319

4."Veterinarska 2015. 1.413.750 102,3 252 3,1 143 1.414.145 101,7stanica" 2014. 1.382.090 8.082 1.390.172

5."Sarajevo- 2015. 14.401.295 101,9 15 2,7 257.608 40,2 14.658.918 99,2Šume" 2014. 14.138.764 555 640.187 14.779.506

Ukupno2015. 27.593.514 107,2 192.458 58,0 2.113.452 111,5 29.899.424 106,92014. 25.739.900 331.799 1.896.061 27.967.760

Posmatrano po preduzećima struktura formiranja prihoda se razlikuje.

Učešće prihoda od osnove aktivnosti najveći je u KJP-u "Veterinarska stanica" 100%, a najmanje u KJP-u "Zoi 84" 82,6%.

Prihodi od finansiranja u strukturi prihoda ostvareni su samo kod KJP-u Centar "Skenderija" sa učešćem od 4,7%.

Ostali prihodi (regres, kompenzacije i si.) najveći su u KJP „ZOI 84“ 17,4%, KJP "Poljoprivredno dobro Butmir" 14,4%, a najmanji u KJP "Sarajevo-šume" 1,8% u strukturi prihoda.

Tabela 4. Ukupni prihodi KJP-a — struktura u %

R.br.

KJP GodinaPrihodi odosnovne

aktivnosti

Prihodi od finansiranja

Ostali prihodiUkupniprihodi

1. "ZOI'84" 2015. 82,6 17,4 100,02014. 91,1 8,9 100,0

2. „Centar Skenderija" 2015. 88,6 4,7 6,7 100,02014. 85,6 7,1 7,3 100,0

3."Poljoprivredno dobro Butmir"

2015. 85,6 14,4 100,02014. 83,7 16,3 100,0

4. "Veterinarska stanica" 2015. 100,0 100,02014. 99,4 0,6 100,0

5. "Sarajevo-šume" 2015. 98,2 1,8 100,02014. 95,7 4,3 100,0

Ukupno 2015. 92,3 0,6 7,1 100,02014. 92,0 1,2 6,8 100,0

Page 14: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

U 2015. godini dva kantonalnajavna preduzeća; "Sarajevo-šume" i "ZOI'84", ostvarili su preko 67% ukupnih rashoda KJP-a. (Graf 3.)

1.2 Rashodi

Graf3. Rashodi po KJP-a-struktura u %

50.0 ..................................................................................

40.0

30.0 ,

20.0 ■

)0,0

0,0

02014.«2015.

) m

ш

џшмЏШ^т

zoi 84 Centar "Skenderija" Veterinarska stanica Poljoprivredno društvo Butmir Sarajevo-šume

22,4 14,8 12,5 5,5 44,8

19,5 14,7 12,6 5,1 48,0

U strukturi formiranja ukupnih rashoda KJP-a dominantni su troškovi zaposlenih (bruto plaće, porezi i doprinosi na plaće i naknade plaća, te ostali troškovi zaposlenih) sa učešćem od 52,8% i sa amortizacijiom od 14,2 %, čine 67% troškova u ukupnim rashodima i manji su za 10,1 procentna poena u odnosu na prethodnu godinu. Materijalni troškovi i usluge čine 23% u ukupnim rashodima i veći su za 1,7 procentnih poena, a ostali troškovi i rashodi čine 9,9% i veći su za 5,5 procentnih poena u odnosu na 2014. godinu.

Struktura formiranja ukupnih rashoda KJP -a data je na Grafu 4.

Graf 4. Ukupni rashodi svih KJP - struktura u %

«2015. 02014.

Ostali rashodi

Materijalni troškovi i usluge

Amortizacija

60,0

' 'II I

LCI c

Page 15: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Materijalni troškovi i usluge na nivou svih KJP-a su ostali isti kao i predhodne godine . Do smanjenja materijalnih troškova i usluga došlo je u KJP Centar"Skenderija", KJP „Veterinarska stanica" i KJP- u ,,Sarajevo-šume“, a povećanje je ostvarilo KJP „Poljoprivredno dobro Butmir" i KJP ZOI84“ (Tabela 5).

Troškovi zaposlenih (plaće i naknade plaća neto, porezi i doprinosi iz plaća i naknada plaća) smanjili su se na nivou svih kantonalnih i javnih komunalnih preduzeća za 14,6%, ostali rashodi su povećani za dva puta a troškovi amortizacije su manji za 23,3% u odnosu na prethodnu godinu. (Tabela 5.)

Tabela 5. Ukupni rashodi KJP-a- nominalna struktura u KMiR.'

br. KJP Godina AmortizacijaIndeks20152014

Materijalni torškovi i

usluge

Indeks20152014

Troškovizaposlenih

Indeks20152014

Ostalirashodi

Indeks20152014

Ukupnirashodi

Indeks20152014

1. "20Г84"2015. 1.726.936 74,9 1.391.930 108,1 1.710.548 48,8 1.103.597 376,2 5.933.011 80,22014. 2.307.024 1.287.876 3.504.975 293.392 7.393.267

2.„CentarSkenderija"

2015. 1.031.422 87,4 823.566 93,8 2.514.504 91,9 116.820 148,1 4.486.312 92,12014. 1.179.781 877.868 2.736.995 78.886 4.873.530

3."Poljoprivredno dobro Butmir"

2015. 222.115 101,8 1.696.068 106,5 1.737.958 93,0 188.381 43,2 3.844.522''4.114.433

93,42014. 218.250 1.592.127 1.868.445 435.611

4."Veterinarskastanica"

2015. 55.270 100,7 216.503 95,0 1.116.570 78,8 164.956 130,4 1.553.299 85,02014. 54.896 227.979 1.417.798 126.491 1.827.164

5."Sarajevo-Šume"

2015. 1.296.870 68,4 2.879.760 95,3 8.987.279 96,9 1.441.145 252,6 14.605.054 98,92014. 1.896.777 3.023.011 9.278.957 570.615 14.769,360

Ukupno2015. 4.332.613 76,6

_ 1

7.007.827 100,0 16.066.859 85,4 3.014.899 200.3 30.422.198___ 92,3

2014. 5.656.728 7.008.861 18.807.170 1.504.99^

Izvor podataka. Statistički aneks godišnjeg izvještajaza 2015. godinu (obrazac - Stat aneks)

Ukupno učešće troškova zaposlenih u ukupnim rashodima iznosi preko jedne polovine. Posmatrajući ove troškove pojedinačno po KJP-a uočava se da najmanje učešće troškova zaposlenih u rashodima ima KJP"ZOI 84" od 28,8%, a najveće učešće ima "Veterinarska stanica" 71,9%, "Sarajevo-šume" 61,5%. (Tabela 6.)

U strukturi ukupnih rashoda, kao što je istaknuto, značajno je učešće troškova zaposlenih od 16.066.859 KM, što iznosi 52,8% ukupnog rashoda KJP-a. Od materijalnih troškova, na sirovine, energiju i rezervne djelove odnosi se 4.198.138 KM odnosno 66,9%, na troškove usluga 2.809.689 KM odnosno 33,1%.

Page 16: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Tabela 6. Ukupni rashodi KJP-a- struktura %

^' KJP Godina AmortizacijaMaterijalni troškovi i

usluge

Troškovi Ostali zaposlenih rashodi

Ukupnirashodi

1. "ZOr84” 2015. 29,1 23,5 28,8 18,6 100,0

u.. 2014. 31,2 1 17,4 ^ 47,4 4,0 100,0

1„Centar 2015. 23,0 18,4 56,0 2,6 100,0Skenderija" 2014. 24,2 18,0 56,2 1,6 100,0

3."Poljoprivredno 2015. 5,8 44,1 45,2 4,9 100,0dobro Butmir" 2014. 5,3 38,7 45,4 10,6 100,0

4."Veterinarska 2015. 3,6 13,9 71,9 10,6 100,0stanica" 2014. 3,0 12,5 77,6 6,9 100,0

5."Sarajevo- 2015. 8,9 19,7 61,5 9,9 100,0šume" 2014. 12,8 20,5 62,8 3,9 100,0

Ukupno 2015. 14,2 23,0 52,8 9,9 100,02014. 17,2 21,3 57,0 4,6 100,0

Učešće troškova sirovina, energije i rezervnih djelova u ukupnim rashodima KJP-a, s obzirom na karakter poslovanja najveće je u KJP-u "Poljoprivredno dobro Butmir" 38,8%.Učešće troškova usluga u ukupnim rashodima KJP-a, najveće je u KJP-u "Sarajevo-šume" 11%. (Tabela 7).

Tabela 7. Materijalni troškovi i usluge KJP-a-nominalna struktura u KM

R.br. KJP Godina

sir. energ. i rez. djelovi

Indeks20152014

UslugeIndeks20152014

UkupnoIndeks20152014

Ukupnirashodi

učešće sir.iener. u uk.

rash.

učešće usluga u uk.rash.

1. "ZOr84" 2015. 773.616 152,8 618.314 79,1 1.391.930 108,1 5.933.011 13,0 10,42014. 506.167 781.709 1.287.876 7.393.267

2.„CentarSkenderija"

2015. 552.426 111,8 271.140 70,7 823.566 93,8 4.486.312 12,3 6,02014. 494.262 383.606 877.868 4.873.530

3."Poljoprivredno dobro Butmir"

2015. 1.491.688 106,3 204.380 108,0 1.696.068 106,5 3.844.522 38,8 5,32014. 1.402.885 189.242 1.592.127 4.114.433

4."Veterinarskastanica"

2015. 109.669 89,4 106.834 101,5 216.503227.979

95,0 1.553.299 7,1 6,92014. 122.697 105.282 1.827.164

5."Sarajevo-šume"

2015. 1.270.739 92,1 1.609.021 97,9 2.879.760 95,3 14.605.054 8,7 11,02014. 1.379.436 1.642.975 3.022.411 14.769.360

Ukupno 2015. 4.198.138 107,5 2.809.689 90,6 7.007.827 100,0 30.422.198 13,8 9,22014. 3.905.447 3.102.814 7.008.261 32.977.754 11,8 9,4

Troškovi sirovina, energije i rezervnih djelova veći su za 7,5%, a troškovi usluga su manji za 9,4% u odnosu na prethodnu godinu. Učešće troškova sirovina, energije i rezervnih djelova u ukupnim rashodima KJP je 13,8%, a troškova usluga 9,2%.

10

Page 17: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

1.Sarajevo-šume d.o.o.

U 2015.godini dobit su ostvarila tri KJP, ukupno ostvarena dobit iznosi 78.919 KM, stoje oko 10 puta više u odnosu na prethodnu godinu.KJP Sarajevo-šume, d.o.o. na dan 31.12.2015. ostvarilo je dobit od 53.864 KM, dok je na dan31.12.2014. godine ostvarena dobit u iznosu 10.146 KM i veća je za pet puta.

U Izvještaju o poslovanju za 2015. godinu poslovanju navedeno je sljedeće:

- Iz oblasti uzgajanja šuma vršena je priprema terena za pošumljavanje, njega kultura, njega šuma i ostali radovi;

- Sveukupno šumsko uzgojni radovi izvršeni su na površini od 313,91 ili 91%;- Zasađeno je ukupno 153.785 komada sadnica;- Šumarski fakultet je izvršio determinaciju ulova smrčinog potkomjaka iz klopkisa feromonskim

mamcima;- Vršena doznaka sanitarnih užitaka, broj doznačenih stabala je 22.951;- Obavljena prouzvodnja hortikulture i sjemenarstva i sadnog materijala.

O sudskim sporovima koje je pokrenulo Društvo pretenzirane su:- Tužbe za koje postupci nisu okončani-40 predmeta u vrijednosti cca 607.440 KM,- Sporovi za koje su podneseni prijedlozi za izvršenje-41 predmet ukupne naplate cca 606.992

KM,Preduzeće je u Prijedlogu mjera istaklo;

- U narednom periodu potrebno je nastaviti sa preventivnim mjerama zaštite od požara;- Sanitarnu doznaku je potrebno i dalje intenzivno provoditi i otklonti uzroke;- Prilikom podizanja novih šumskih kultura potrebno je koristiti sadni materijal obloženog ili

poluobloženog korjenovog sistema ili kvalitetniji sadni materijal klasičnog korjenovog sistema. Nastojati da se osnuju mješovite kulture četinari/lišćari koje su stabilniji ekosistemi.

1.3. Dobit

2.KJP ,,ZOr84“, d.o.o.

KJP ZOl'84 na dan 31.12.2015. ostvarilo je dobit od 16.615 KM u odnosu na 2014. godinu kad je poslovalo s gubitkom od 3.949.696 KM .

Uslovi poslovanja koncem 2014. i početkom 2015.godine, su bili gotovo haotični, a kao mogućnost izlaska iz problema, pored kredita nužno se nameće i implementacija mjera iz Programa sanacije, što su zadate aktivnosti u poslovanju za 2015. godinu.

Skupština Preduzeća je 12.06.2015.godine je donijela Odluke o pokriću gubitka za 2014. godinu iskazanog u iznosu od 3.949.699 KM.

Page 18: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Kapital na dan 31.12.2015.godine se sastoji od:

Državni kapitaj.................................................................................... 23,941,658 KMPrivatni kapital..........................................................................................773,420 KMUkupno................................................................................................ 24,7.15,.0.7.8.KMRevalorizacipne .rezerve -.zemljište.................................................29,593,960 KM.D.o.b.it .fi.nansij ske .godine........................................................................... 1.6,615 .KMUkupno................................................................................................5 3 •.3 25,65 3 KM

Iako u izvještajnoj 2015.godini nije iskazan gubitak, društvo i dalje posluje u izuzetno otežanim uslovima iz razloga poremećaja u poslovanju iskazanih u period 2012-2014. godina. Zbog loših rezultata poslovanja urađen je Program sanacije, koji je revidiran i usvojen Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo 23.12.2013. godine, te su mjere i aktivnosti vezano za konsolidaciju i restruktuiranje na snazi u 2015.godini, te i u narednom period.

Proveden je program zbrinjavanja viška uposlenika, usvojena nova sistematizacija, provode se aktivnosti na uvođenju i jačanju novih vrsta proizvoda-usluga u cilju povećanja prihoda.

Problemi u poslovanju su primarno vezani za još uvijek primaran problem neidentifikovane imovine društva, zatim na neadekvatne resurse.

Preduzeće u okviru djelatnosti pruža usluge sporstsko-rekreativninih sadržaja, zakupa te prateće usluge ugostiteljstva i turističke agencije.Zbog loših rezultata Programom sanacije planirano je gašenje organizacionih cjelina Ugostiteljstva i Zoitursa. Cijene usluga KJP ZOI 84 i pored poskupljenja ulaznih komponenti nisu korigovane u posljednih 10-tak godina.

Napomenuto je da se u okviru sezonskih aktivnosti veoma često sportistima i drugim kupcima odobravaju određeni popusti sve na teret poslovanja Preduzeća koje nema nikakvu budžetsku potporu vezano za cijene svojih usluga.

3. KJP “Poljoprivredno dobro Butmir”d.o.o.

KJP “Poljoprivredno dobro Butmir” U 2015. Godini ostvarilo je pozitivan finansijski rezultat, odnosno dobit u poslovanju u iznosu od 8.440 KM.

12

Page 19: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

U 2015. godini kantonalnajavna preduzeća su na dan 31.12.2015. godine ostvarila gubitak u iznosu 609.693 KM, koji je manji u odnosu na ostvareni gubitak u 2014. godinu za 12%. Gubitak su ostvarila dva kantonalnajavna preduzeća.

1.4. Gubitak

l.KJP Centar ,,SkenderiJa“, d.o.o.

Iako je Preduzeće istaklo da je pristupilo krajnje odgovorno i racionalno prema troškovima poslovanja, ostvareni prihodi nisu bili dovoljni da se ostvari pozitivan rezultat.

Gubitak na dan 31.12.2015. godnie iznosi 462.539 KM i veći je za 34,3% od gubitka ostvarenog poslovanjem u 2014. godini.

Problemi s kojim se Preduzeće suočava već duži niz godina uticalo je na poslovanje Preduzeća i u 2015.godini, a najznačajniji kako je navedeno u Izvještaju o poslovanju su:

- Nedovoljno investicione i tekuće održavanje objekta, koji je stavljen u funkciju 1969.godine, čija je infrastruktura zastarjela, a konstruktivni dijelovi oštećeni, što se najviše ogleda u problemu curenja otpadnih voda u Privredni grad zbog oštećenosti konstrukcije i hidroizolacije platoa, garaža i dvorane;

- Neriješeno pitanje javnog interesa kako u sportskoj djelatnosti, tako i oživljavanju privrednih aktivnosti u Kantonu Sarajevo, a i šire uz podršku Osnivača;Upisani i uplaćeni osnivački kapital Preduzeća je, prema Odluci Skupštine KS, 10.000,00 KM, dok je u poslovnim knjigama evidentiran kapital u iznosu od 29.535.564,00 KM;Smanjen je priliv novčanih sredstava po osnovu zakupa poslovnih prostora, a koji se kreće u rasponu od 380.000,00 do 600.000,00 KM godišnje (u zavisnosti od broja iznajmljenih prostora po ulagačkim ugovorima) zbog realizacije Odluke Skupštine Kantona Sarajevo o usvajanju Protokola o sporazumnom razrješenju međusobnih odnosa, broj: 07-01-20-17439 od 27. aprila 2006. godine. Na osnovu potpisanih ugovora o zakupu poslovnih prostora shodno navedenom Protokolu su stvorene obaveze prema zakupcima za izvršena ulaganja u adaptaciju poslovnih prostora u ukupnom iznosu od 11.526.194 KM. Do 31.12.2015. godine ukupno je kompenzirana vrijednost ulaganja i potraživanja po osnovu zakupa 7.578.148 KM.Od ovog iznosa Kanton Sarajevo je refundirao zaključno sa 31.12.2015. godine ukupno 1.485.000 KM ili po godinama izraženo u KM:

2009. godine 150.000,00 KM2010. godine 400.000,00 KM2011. godine 200.000,00 KM2012. godine 200.000,00 KM2013. godine 200.000,00 KM2014. godine 192.500,00 KM2015. godine 142.500,00 KM

Obzirom da svojim aktivnostima ovo Preduzeće doprinosi oživljavanju privrednih aktivnosti u KS, a i šire, naročito iz djelatnosti sajma, sporta, kulturnih i zabavnih projekata, da vlasnik

13

Page 20: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

definiše javni interes u ovim djelatnostima i pruži podršku u održavanju i razvoju istih. Preduzeće ističe se od zakonodavne vlasti da se ustroji pravna legislativa kojom će se odrediti ko se može baviti sajamskom djelatnosti, pod kojim uslovima, terminima i na kojim mjestima, kontinuirano se uočava da se ove manifestacije odvijaju na neprimjerenim mjestima, terminima i u organizaciji raznih lica;

- Usljed okolnosti rušenja krova Ledene dvorane, oštećenja stropa sajamske dvorane i konstruktivnih oštećenja garaže poslovanje Preduzeća je dodatno otežano. Van funkcije stavljeno je oko 30% kapaciteta za pružanje usluga;

- Pored rekonstrukcije oštećenih objekata, sanacije postojećih objekata, čija je infrastruktura u potpunosti zastarjela, neophodne su i nove investicije predviđene regulacionim planom, sa novim sadržajima, kako bi se postojeći sadržaji upotpunili i sinergijom svih djelatnosti ostvarili veći prihodi, a Preduzeće postalo konkurentnije na tržištu;

Uzrok povećanja gubitka u odnosu na predhodnu godinu je što nisu uplaćena sredstva za finansiranje troškova ARSAEVI od strane Federalnog ministarstva kulture i obrazovanja i grad Sarajevo u iznosu od 96.000 KM. Takođe, Ministarstvo privrede KS je u 2015. godini subfinansiralo zakupnine u privrednom gradu za 50.000 KM manje nego u 2014.godini.

Struktura gubitka od finansijske aktivnosti je 266.507 KM, gubitak od redovne aktivnosti je 462.539 KM a ukupno je 729.046 KM.

Osnovni ciljevi izrade Programa sanacije su:

- Sanacija, rekonstrukcija i redizajn objekta kako bi se otklonila opasnost za ljude i imovinu;- Povećanje poslovnih prihoda kroz efikasnije i veće korištenje raspoloživih kapaciteta i

stavljanje u funkciju svih resursa, kao i proširenje resursa izgradnjom novih;- Poboljšanje organizacije i racionalizacija troškova poslovanja;- Povećanje likvidnosti kroz naplatu potraživanja, refundaciju sredstava za dio zakupnine u

Privrednom gradu koji je umanjen i povećanjem prihoda od operativne djelatnosti i drugih Prihoda;

- Ostvarivanje viška prihoda nad rashodima - dobiti iz poslovanja;- Izlaz iz dugogodišnje poslovne krize i uspostavljanje dugoročno stabilnog, održivog i

rentabilnog poslovanja.

KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo u narednom periodu ima za cilj proširiti djelatnost povećanjem kapaciteta, kao i rekonstrukcijom uništenih, uvođenjem novih usluga, poboljšanjem uslova za pružanje postojećih usluga. Predložene mjere kako bi se ostvarili poslovni ciljevi su:

- Neophodno je da Skupština KS hitno donese odluku o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa između KS i KJP Centar Skenderija, i KJP Skenderija i KJP ZOI 84;

- Izvršiti sanaciju platoa i unutrašnjosti Privrednog grada. Za sanaciju i dugoročno rješavanje funkcionalnosti Privrednog grada neophodna su finansijska sredstva u visini od cca10.000.000,00 KM. Načini finansiranja su: Budžet Kantona Sarajevo, kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka uz garanciju Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo i sredstva iz javno - privatnog partnerstva u skladu sa Zakonom o javno privatnom partnerstvu i Zakonom o koncesijama;

- Predvidjeti u Budžetu Kantona Sarajevo sredstva za sufinansiranje realizacije protokola o sporazumnom razrješenju međusobnih odnosa u godišnjem iznosu od 600.000,00 KM;

14

Page 21: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Predvidjeti u Budžetu Kantona Sarajevo sredstva za investicione i tekuće održavanje objekta u iznosu od 500.000,00 KM;Sajamska djelatnost zahtjeva obezbijeđenje i ulaganje daleko većih finansijskih sredstva u marketinšku sajamsku kampanju, te je potrebno pronalaženje strateških partnera, kako domaćih tako i stranih privrednih lica i državnih institucija;Obezbjediti način finansiranja izgradnje garaže, hotela i tržnog eentra, predviđenih za izgradnju na lokalitetu kompleksa Skenderija regulaeionim planom, iz kreditnih sredstva na osnovu garancija Vlade Kantona Sarajevo ili javno-privatnim partnerstvom;Obezbijediti sredstva za rekonstrukciju porušenih objekata i njihovo ponovno stavljanje u funkeiju iz budžetskih sredstava i /ili kreditnih sredstava (domaćih i/ili stranih kreditora); Postojeća sigurnost objekta je ugrožena obzirom na starost objekta, ratna oštećenja, nedovoljno investiciono i tekuće održavanje, te je hitno obezbijediti sve ateste i dozvole za tehničku i sigurnosnu upotrebu objekta i infrastrukture;Poboljšati kadrovsku strukturu u skladu sa postavljenim ciljevima razvoja Preduzeća.

Cijene usluga (ejenovnik) KJP Centar "Skenderija" d.o.o. obzirom na veliki broj usluga, lokaeija na kojima ih obavlja, multifunkcionalnosti većine kapaciteta, periode i trajanje zakupa i su vrlo kompleksne za utvrditi, a svakako utiču na rezultat poslovanja.Cijene zakupnine poslovnog prostora utvrđene su u minimalnom iznosu u zavisnosti od lokacije, namjene i veličine, a javnim oglasom se dodjeljuje zakupcu koji ponudi veću cijenu. Za poslovne prostore koji su nastali ulaganjima zakupaea cijena je fiksna tokom trajanja zakupa i iznosi 20,00 KM/m^, od čega se 10,00KM/m^ zakupnine kompenzira sa ulaganjima, u skladu sa Protokolom o razrješenju međusobnih odnosa ođ 27.04.2006. godine. Ukoliko se poboljšaju uslovi za rad zakupcima biće moguće povećati eijenu zakupa, koja je najniža u odnosu na konkureneiju. U prethodnoj godini, u cilju povećanja zakupljenog prostora, utvrđene su cijene za nove zakupee od13,00 KM/m^ i 5,00 KM/m^ za postojeće zakupee koji zakupe dodatne površine.

Cijene za sportsku djelatnost su znatno ispod cijene koštanja, kao i za kultumo-zabavnu djelatnost.

U Izvještaju je istaknuto da Kanton Sarajevo kao vlasnik imovine i Ministarstvo privrede KS, kao nadležno Ministarstvo, trebaju posebnu težinu posvetiti sanaeiji i rekonstrukciju objekata KJP Centar Skenderija.

4. KJP „Veteririnarska stanica“, d.o.o.Sarajevo

Veteririnarska stanica“, d.o.o. na dan 31.12.2015. godina ostvarila je gubitak u iznosu 139.154 KM, koji je manji u odnosu na 2014. godinu za 68,2%.

15

Page 22: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

2. Sredstva budžeta

Ukupno doznačena sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo KJP-ma u toku 2015. godine iznosila su 5.419.196 KM, veća su u odnosu na 2014. godinu za 88,2%.

Pregled doznačenih sredstava i odnos sredstava Budžeta KS i ukupnih prihoda KJP-a po kantonalnim javnim preduzećima daje se u Tabeli 9.

Tabela 9. Sredstva budžeta u ukupnim prihodima KJP-a

KJPbr.

r-----------

Ukupni prihodi u KM

Odnos sredstavaSredstva budžeta Indeks Budžeta KS i

u KM 2015 ukupnih prihoda2014 KJP-a

2014 2015 2014 2015 2014 20151. ”ZOr84" 3.443.568 5.949.626 2.497.260 0,0 42,02. „Centar Skenderija" 4.529.195 4.023.773 232.500 501.919 5,1 12,53. "Poljoprivredno dobro Butmir" 3.825.319 3.852.9624. "Veterinarska stanica" 1.390.172 1.414.145 649.000 650.000 100,2 46,7 46,0

5. "Sarajevo-šume" 14.779.506 14.658.918 1.998.162 1.770.017 88,6 13,5 12,1Ukupno 27.967.760 29.899.424 2.879.662 5.419.196 188,2 10,3 18,1

Sredstava budžeta u 2015. godini u ukupnom prihodu svih KJP-a iznose 18,1%. Najveće učešće sredstava Budžeta u prihodima KJP-a imaju: "Veterinarska stanica 46% i "ZOI'84" 42%, a najmanje učešće ima KJP-e „Sarajevo šume,, 12,1%

Izdvajanje iz Budžeta za KJP-a iz oblasti privrede su i po nominalnom iznosu najmanja za Centar "Skenderija" (501.919 KM), a najveća za "ZOI'84" (2.497.260 KM).

16

Page 23: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

3. Investicije

Isplate za investicije u 2015. godini su iznosile 3.152.510 KM.Pregled isplata za investicije po KJP-a i izvorima finansiranja u 2015. godini dat je u Tabeli 10.

Tabela 10. Isplata za investicije KJP-a- u KM

i R. ,br.

jj KJP 1 Godina

i

Sopstvenasredstva

i Indeks1 2015

2014

1 Udružena sredstva

Indeks20152014

KreditiIndeks20152014

Ostaliizvori

ii Ukupnoi

Indeks20152014

i 1- "ZOl’84"2015. 87.586 3,6 2.416.236 2.503.822 102,72014. 2.438.403 2.438.403

t2.

„CentarSkenderija"

2015. 913 34,5 128.109 129.022 4879,82014. 2.644 2.644

1 3. "Poljoprivredno dobro Butmir"

2015. 22.664 -------- ■—— 22.6642014.

4."Veterinarskastanica"

2015. 1.709 6,7 1.709 6,72014. 25.601 25.601

^ 5.

i

"Sarajevo-šume"

2015. 95.293 255,5 ------------— 400.000 200,0 495.293 208,72014. 37.298 200.000 237.298

UKUPNO2015. 97.915 i 149,4 22.664 487.586 18,5 2.544.345 3.152.510 116,б"1

2014. 65.543 i 2.638.403 2.703.946

Izvor podataka: Godišnji izvještaj o investicijama za 2015. godinu (obrazac - INV-01)

Učešće pojedinih izvora (vlastita sredstva, udružena sredstva, krediti i ostala sredstva) u ukupnim isplatama za investicije dato je na Grafu 5.

Graf 5. Isplata za investicije po izvorima finansiranja svih KJP -a u %

з:п

Sopstvena sredstva Udružena sredstva Finan. krediti iskorišteni Ostali izvori

Najveće učešće u ukupnim isplatama za investicije imaju sredstva kredita 80,71%, a sopstvena sredstva (amortizacija i sredstva za proširenje materijalne osnove rada) 3,11%. Udružena i ostala sredstva nisu imala učešću u ukupnim isplatama za investicije. Učešće kantonalnih javnih preduzeća u ukupnim isplatama za investicije svih KJP-a dato je na Grafu 6.

17

Page 24: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Graf 6. Učešće u ukupno isplaćenim investicijama KJP a u %

Sarajevo-sume 15.71

Poljoprivredno društvo Butmir 0,05

Veterinarska stanica | 0,72

Centar "Skenderija" 4,09

10 20 30

79,42

40 50 60 70 80 90

U ukupnim isplatama za investicije u KJP-a: "20Г84" učestvuju sa 79,42% KJP "Sarajevo-šume" učestvuje sa 15,71 %.U 2015. godini ukupno ostvarene investicije iznose 2.935.902 KM i manje su od isplata za investicije za 216.608 KM.

U Tabeli 11. daje se pregled ostvarenih investicija po tehničkoj strukturi investicija KJP-a u 2015. godini, a ukupna struktura ostvarenih investicija data je na Grafu 7.

Tabela 11. Ostvarene investicije po tehničkoj strukturi u 2015. godiniR.br. KJP Godina

Građevinskiobjekti

Indeks20152014

OpremaIndeks20152014

Ostalo^Indeks20152014

Ukupno

1. "20Г84"2015. 2.416.236 147,1 2.416.2362014. 1.642.910 1.642.910

2.„CentarSkenderija"

2015.2014. 2.644 2.644

3."Poljoprivredno dobro Butmir"

2015. 22.664 22.6642014.

4."Veterinarskastanica"

2015. 1.709 6,7 1.7092014. 25.601 25.601

5 "Sarajevo-šume"2015. 291.460 140,6 203.833 679,4 495.2932014. 207.298 30.000 237.298

Ukupno 2015. 2.416.236 954,6 315.833 170,8 203.833 679,4 2.935.9022014. 253.109 184.913 30.000 1.908.453

18

Page 25: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Graf 7. Ostvarene investicije - struktura u %

82,30

-4Д-76-

/

OstaloGrađevinski radovi Oprema

Od ukupno ostvarenih investicija na građevinske radove odnosi se 82,3%, na opremu 10,7%, a na ostalo 6,9% .Učešće KJP-a u ukupno ostvarenim investicijama dato je na Grafu 8.

Graf 8. Učešće KJP u ukupnim ostvarenim investicijama - struktura u %

Centar "Skenderija"

0,00

Veterinarska stanica

0,77

Poljoprivredno društvo Butmir

0,06

тшт

Sarajevo-šume

16,87

U ukupno ostvarenim investicijama u javnim KJP-a: "ZOI 84" učestvuje sa 82,3% a KJP "Sarajevo- šume" učestvuje sa 16,8%.

19

Page 26: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

4. Zaposlenost i plaće

U periodu januar-decembar 2015. godine u kantonalnim javnim preduzećima iz oblasti privrede bilo je zaposleno 795 radnika na temelju sati rada. U odnosu na 2014. godinu ukupan broj zaposlenih manji je za 8,6%. Ukupni iznos za neto plaće (neto plaća i neto naknade plaća) iznosio je 7.855.809 KM i manji je za 14% u odnosu na prethodnu godinu (Tabela 12).

Tabela 12. Broj zaposlenih i plaće KJP-a- 2015. i 2014.

R.br. KJP

Neto plaće i naknade u KM

Indeks20152014

Broj zaposlenih na temelju sati rada

Indeks20152014

Prosječna mjesečna plaća u KM

Indeks201520142015. 2014. 2015. 2014. 2015. 2014.

1. "ZOI'84" 734.302 1.735.370 42,3 139 188 73,9 440 769 57,2

2.„CentarSkenderija"

1.203.711 1.285.178 93,7 113 123 91,9 888 871 101,9

3."Poljoprivredno dobro Butmir"

845.417 856.837 98,7 80 85 94,1 881 840 104,8

4."Veterinarskastanica"

708.108 882.601 80,2 39 50 78,0 1.513 1.471 102,9

5. "Sarajevo-šume" 4.364.271 4.379.332 99,7 424 424 100,0 858 861 99,7

Ukupno 7.855.809 9.139.318 86,0 795 870 91,4 823 875 94,1

Prosječna mjesečna neto plaća za 2015. godinu u kantonalnim javnim preduzećima iznosi 823 KM i manja je u odnosu na prethodnu godinu za 5,9%. Najveća prosječna plaća isplaćena je u KJP-u "Veterinarska stanica" od 1.513 KM i veća je za 2,9% u odnosu na prethodnu godinu, a 83,7% je iznad prosjeka KJP-a. Najniža plaća, na bazi sati rada, je u KJP-u "ZOI'84" i iznosi 440 KM i manja je za 42,8% u odnosu na prethodnu godinu, a manja je za 46,5% u odnosu na prosjek KJP. U odnosu na prethodnu godinu prosječna plaća je manja u KJP-u "ZOI'84" za 42,8%, "Sarajevo-šume" za 0,3%,", dok su kod "Poljoprivredno dobro Butmir" plaće veće za 4,8%, "Veterinarska stanica" za 2,9%, KJP-a Centar "Skenderija" veće za 1,9%.Učešće zaposlenih po preduzećima u ukupnom broju zaposlenih na osnovu sati rada dato je na Grafu 9.

Graf 9. Struktura zaposlenih na temelju sati rada -2015. u %

60

50

40

30

20

10

0

■2015.

''■■"•■-Mi. ’zoi 84

17,48

Centar "Skenderija"

14,21

Veterinarska stanica

10,06

Poljoprivredno društvo Butmir

4,91

Sarajevo-šume

53,33

20

Page 27: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Graf 10. Prosječna plaća KJP-a u odnosu na prosječnu plaću Kantona Sarajevo - 2015. u KM1600

1200

800

400

0

888

Prosječna plaća KSA 1.007KM

881

1.513

440

шџш

858 823

т

ZOl 84 Centar "Skenderija" Poljeprivredno Veterinarska stanica Sarajevo-Šume Prosjek KJKP i JKP druStvo Butmir

Prosječna plaća KJP-a koja iznosi 823 KM, manja je za 18,2% od prosječne plaće u Kantonu Sarajevo koja iznosi 1.007 KM. Veću prosječnu plaću od prosječne u Kantonu Sarajevo za KJP-e ima "Veterinarska stanica" 50,2%, a nižu prosječnu plaću od prosječne plaće u Kantonu Sarajevo imaju ostala preduzeća, "ZOI'84" za 56,2%, “Šarajevo-šume” 14,8%, KJP “Butmir” za 12,5%, KJP Centar “Skenderija 11,8%.

Tabela 13. Kvalinkaciona struktura zaposlenih u KJP-a na dan 31.12.2015. god.

R.br.

KJP VSS VŠS VKV SSS KV NSS РК NK Ukupno

1. "ZOr84" 34 4 2 53 43 3 1392. „Centar Skenderija" 35 3 8 24 30 13 1133. "Poljoprivredno dobro Butmir" 7 1 17 17 4 32 784. "Veterinarska stanica" 23 15 1 395. "Sarajevo-šume" 53 8 2 99 105 147 8 422

Ukupno j 152 15 13 208 195 4 151 53 791

KJP "Sarajevo-šume" generira polovinu zaposlenih svih KJP-a.Najviše zaposlenih u kantonalnim javnim preduzećima su radnici sa SSS spremom od 26,3%, a kvalifikovani radnici sa učešćem od 24,7% u ukupnom broju zaposlenih. Preko 26% zaposlenih su sa nižim kvalifikacijama (NK, РК i NSS). Zaposleni sa visokom i višom stručnom spremom učestvuj u sa 21,1 %.

Tabela 14. Kvaliflkaciona struktura zaposlenih u KJP-a na dan 31.12.20IS.god. u %R.br.

KJP VSS VŠS VKV SSS KV NSS РК NK Ukupno

1. "ZOr84" 24,5 2,9 1,4 38,1 30,9 2,2 0,0 0,0 100,02. „Centar Skenderija" 31,0 2,7 7,1 21,2 26,5 0,0 0,0 11,5 100,03. "Poljoprivredno dobro Butmir" 9,0 0,0 1,3 21,8 21,8 0,0 5,1 41,0 100,04. "Veterinarska stanica" 59,0 0,0 0,0 38,5 0,0 2,6 0,0 0,0 100,05. "Sarajevo-šume" 12,6 1,9 0,5 23,5 24,9 0,0 34,8 1,9 100,0

Ukupno 19,2 1,9 1,6 26,3 24,7 0,5 19,1 6,7 100,0 1

21

Page 28: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Kada se posmatra kvaliflkaciona struktura unutar stručne spreme (Tabela 15.) u svim KJP-a, uočava se da najveći broj radnika sa VSS imaju KJP-a "Sarajevo-šume" (34,9%), Centar "Skenderija" (31%), "ZOr84" (22,4%) i td.

Graf 11. Kvaliflkaciona struktura zaposlenih na nivou svih KJP -a na dan 31.12. 2015.god u %

30.0

25.0

20.0

15.0 -

10.0 -

5,0 -

0,0 -

19,2

*VSS

1,9;>.v.4y:

VŠS

1,6

VKV

26,3

■A%S4sr«***-

SSS

24,7

«■ -к>

KV

0,5

NSS

19,1

6,7

^vvNK

Tabela 15. Kvaliflkaciona struktura zaposlenih u KJP-a- unutar stručne spreme u %.R.br.

KJP VSS VŠS VKV SSS KV NSS РК NK Ukupno

1. "ZOl'84" 22,4 26,7 15,4 25,5 22,1 75,0 0,0 0,0 17,62. „Centar Skenderija" 23,0 20,0 61,5 11,5 15,4 0,0 0,0 24,5 14,33. "Poljoprivredno dobro Butmir" 4,6 0,0 7,7 8,2 8,7 0,0 2,6 60,4 9,94. "Veterinarska stanica" 15,1 0,0 0,0 7,2 0,0 25,0 0,0 0,0 4,95. "Sarajevo-šume" 34,9 53,3 15,4 47,6 53,8 0,0 97,4 15,1 53,4

Ukupno 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

U narednoj tabeli daje se pregled neto plaća po kvalifikacionoj strukturi zaposlenih.

Tabela 16. Neto plaće po kvalifikacionoj strukturi zaposlenih — prosječna plaća u 2015.godiniR.br.

KJP VSS VŠS VKV SSS KV NSS РК NKProsjekKJP-a

1. "ZOl'84" 440 428 428 441 439 448 4402. „Centar Skenderija" 1.247 1.135 968 675 655 496 8883. "Poljoprivredno dobro Butmir" 1.440 914 864 804 754 726 9034. "Veterinarska stanica" 1.393 818 637 1.5135. "Sarajevo-šume" 1.313 983 1.066 813 805 853 724 862

Ukupno/prosjek 2015 1.167 509 675 722 541 217 321 389 921

Postoje odstupanja plaća na bazi sati rada i plaća po kvalifikacionoj strukturi, zbog različitog broja radnika na temelju sati i broja radnika sa stanjem 31.12.2015. godine.

Prosječna plaća KJP-a po kvalifikacionoj strukturi i broja radnika sa stanjem 31.12.2015. godine u 2015. godini iznosi 921 KM. i manja je za 8,5% od prosječne plaće u Kantonu Sarajevo za 2015. godinu.

L

22

Page 29: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Napominjemo daje prosječna plaća KJP-a na bazi prosječnog broja radnika na osnovu sati 823 KM, te je manja za 11,9% od prosječne plaće po kvalifikacionoj strukturi radnika sa stanjem 31.12.2015. godine.

Masa neto plaća i naknada u ukupnim rashodima data je u Tabeli 17.

Tabela 17. Masa neto plaća i naknada -učešće u ukupnim rashodima

•i I i' Neto plaće i naknade ,R.

br.KJP

Ukupni rashodiUčešće neto plaća i naknada u ukupnim

rashodima u %; i ... 2ČM4 2015 2014 2015 2014 2015

i 1. "ZOI'84" 1.735.370 734.302 7.393.267 5.933.011 23,5 12,42. „Centar Skenderija" 1.285.178 1.203.711 4.873.530 4.486.312 26,4 26,83. "Poljoprivredno dobro Butmir" 856.837 845.417 4.114.433 3.844.522 20,8 22,04. "Veterinarska stanica" 882.601 708.108 1.827.164 1.553.299 48,3 45,65. "Sarajevo-šume" 4.379.332 4.364.271 14.769.360 14.605.054 29,7 29,9

Ukupno 9.139.318 7.855.809 32.977.754 30.422.198 27,7 25,8

Masa neto plaća i naknada u ukupnim rashodima svih kantonalnih javnih preduzeća učestvuje sa 25,8%, a preko 25,8% kod KJP-a: "Veterinarska stanica" i "Sarajevo-šume". Kod KJP-a "Veterinarska stanica" je najveće učešće 45,6%, KJP-a "Sarajevo-šume" 29,9%.

23

Page 30: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

5. Elementi bilansa stanja

5.1.Poslovna sredstva - imovina

Vrijednost ukupnih poslovnih sredstava pet KJP-a na dan 31.12.2015. iznose 625.303.777 KM, što Je za 3,6% manje u odnosu na 31.12.2014. kada su iznosila 603.124.083 (Tabela 18.). Ukupna poslovna sredstva su povećana u KJP-a: "ZOF84", "Poljoprivredno dobro Butmir", a smanjena u KJP- a. Centar "Skenderija", Veterinarska stanica" i "Sarajevo - Sume ".

Tabela 18. Ukupna poslovna sredstva KJP-a - aktiva u KM

R.br

KJPna dan31.12.

tekućasredstva

stalna sredstvaukupnaimovinazemljište

građevinskiobjekti

opremaostala

sredstva

1. "ZOr84"2015. 1.588.715 34.279.510 45.596.720 3.304.008 13.147.823 97.916.776

2014. 6.238.439 3.840.000 49.835.292 3.712.124 10.164.958 73.790.813

2.„CentarSkenderija"

2015. 1.424.327 928.800 886 302.032 34.258.028 36.914.0732014. 1.357.588 928.800 1.018 336.146 35.126.691 37.750.243

3."Poljoprivredno dobro Butmir"

2015. 2.293.655 1П.644.480 1.515.311 348.536 2.328.116 118.130.0982014. 2.112.627 111.644.480 1.552.328 393.265 2.382.369 118.085.069

4."Veterinarskastanica"

2015. 354.882 905.669 134.389 12.928 1.407.8682014. 371.548 917.711 175.917 12.952 1.478.128

5."Sarajevo-šume"

^ 2015. 1.460.730 3.205.853 10.541.808 716.748 355.009.823 370.934.9622014. 1.652.752 3.205.853 11.705.483 322.101 355.133.641 372.019.830

Ukupno 2015. 7.122.309 150.058.643 58.560.394 4.805.713 404.756.718 625.303.7772014. 11.732.954 119.619.133 64.011.832 4.939.553 402.820.611 603.124.083

Tabela 19. Ukupna poslovna sredstva KJP-a- indeksi 2015/2014.

R.br

tekućasredstva

stalna sredstvaukupnaimovinaKJP

zemljištegrađevinski

objektioprema

ostalasredstva

1. "ZOr84" 0,25 8,93 0,91 0,89 1,29 1,332. „Centar Skenderija" 1,05 1,00 0,87 0,90 0,98 2,003. "Poljoprivredno dobro Butmir" 1,09 1,00 0,98 0,89 0,98 1,004. "Veterinarska stanica" 0,96 0,99 0,76 1,00 0,955. "Sarajevo-šume" 0,88 1,00 0,90 2,23 1,00 1,00

Ukupno 0,61 1,25 0,91 0,97 1,00 1,04

Najveći dio ukupnih poslovnih sredstava ovih preduzeća, preko 400 miliona, odnosi se na ostala sredstva što u strukturi čini 64,7%. Preko 150 miliona KM, odnosi se na zemljište što čini 24% ukupne imovine svih preduzeća.

24

Page 31: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Tabela 20. KJP-a na dan 31.12.2014. i 2015. - struktura ukupnih poslovnih sredstava

R.br.

' KJP na dan31.12.

tekućasredstva zemljište

stalna sredstva, građevinsk : . ,. , . i oprema! 1 objekti

ostalasredstva

ukupnaimovina

1. 1 "ZOr84"i

. 2015. i 10Ј4....

1 1,6i.......... 8;ј'

; 35,0 1 46,6.......... 59 i

ј... .. J,o"

13,4......... 139'

1 100,0 i .... Ј оојо

9 „Centar Skenderija" , 2015. 1 3,9 2,5 t 0,0 0,8 92,8 j 100,02014. 1 3,6 2,5 1 0,0 0,9 93,1 ( 100,0

9 "Poljoprivredno dobro 2015. 1,9 94,5 кз 0,3 2,0 ' 100,0Butmir" 2014. 1,8 94,5 1,3 0,3 2,0 100,0

4. "Veterinarska stanica" 2015. 25,2 0,0 64,3 9,5 0,9 100,02014. 25,1 0,0 62,1 11,9 0,9 100,0

5. "Sarajevo-šume" 2015. 0,4 0,9 2,8 0,2 95,7 100,02014. 0,4 0,9 3,1 0,1 95,5 100,0

Ukupno2015. U 24,0 9,4 0,8 64,7 100,02014. 1,9 19,8 10,6 0,8 66,8 ioojol’ 1

Iz Tabele 20. se uočava da je u strukturi stalnih sredstava dominantno zemljište u KJP-a "Poljoprivredno dobro Butmir", a ostala sredstva u KJP-a: Sarajevo šume i Centar "Skenderija".

Kantonalna javna preduzeća su na kraju 2015. godine raspolagala sa preko 7 miliona KM tekućih sredstava stoje smanjeno za 39,2% u odnosu na 2014. godinu. Struktura ukupnih poslovnih sredstava Preduzeća daje se u Tabeli 20., a indeksi promjena u odnosu na 2014. u Tabeli 19.

Graf 12. Učešće u ukupnim poslovnim sredstvima KJP-a na dan 31.12.2015. - građevinski objekati

SS»»»«tP građevinski objekti ukupna poslovna sredstva

1.3

ZOI 84 Centar "Skenderija" Poljoprivredno društvo Butmir

Veterinarska stanica

2,8

Sarajevo-šume

Graf 12. prikazuje učešće građevinskih objekata KJP-a u ukupnim poslovnim sredstvima. Najveće učešće građevinskih objekata ima "Veterinska stanica" 64,3%.i KJP "ZOI'84" 46,6%.

25

Page 32: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

5.2. Izvori sredstava - pasiva

Vrijednost izvora sredstava kantonalnih javnih preduzeća na dan 31.12.2015. godine iznosi 625.303.777 KM što je više za 3,6% u odnosu na 31.12.2014. godinu kada su iznosila 603.124.083 KM.U strukturi pasive pojedinih preduzeća došlo je do značajnijih promjena kod KJP "ZOr84", koja je povećana za 32,6%.Struktura pasive kantonalnih javnih preduzeća daje se u Tabeli 21., a indeksi promjena u odnosu na 2014. u Tabeli 22.

Tabela 21. Pasiva KJP-a - izvori sredstava u KMR.br.

KJPna dan31.12.

dobavljačitekuće

obavezedugoročna

rezerviranjadugoročneobaveze

kapital pasiva

1. "ZOI'84"2015. 4.702.166 4.010.467 21.590.129 13.288.361 54.325.653 97.916.7762014. 3.677.016 4.370.467 30.216.522 6.060.030 29.466.778 73.790.813

2.„CentarSkenderija"

2015. 673.401 1.262.947 3.478.928 2.001.866 29.496.931 36.914.0732014. 659.630 1.033.544 3.648.759 2.418.249 29.990.061 37.750.243

3."Poljoprivredno dobro Butmir"

2015. 701.239 404.608 117.024.251 118.130.098

2014. 792.361 276.897 117.015.811 118.085.069

4."Veterinarskastanica"

2015. 162.949 1.021.863 223.056 1.407.8682014. 145.429 970.489 362.210 1.478.128

5."Sarajevo-Šume"

2015. 1.253.081 2.147.821 1.777.430 97.949 365.658.681 370.934.9622014. 1.445.908 2.885.019 1.421.778 662.306 365.604.819 372.019.830

Ukupno 2015. 7.329.887 8.847.706 26.846.487 15.388.176 566.728.572 625.303.7772014. 6.720.344 11.926.933 35.287.059 9.140.585 542.439.679 603.124.083

Tabela 22. Izvor sredstava KJP-a- indeksi 2015/2014.R.br

KJP dobavljačitekuće

obavezedugoročna

rezerviranjadugoročne

obavezekapital pasiva

1. "ZOI’84" 1,28 0,92 0,71 2,19 1,84 1,332. „Centar Skenderija" 1,02 1,22 0,95 0,83 0,98 0,983. "Poljoprivredno dobro Butmir" 0,88 1,46 1,00 1,004. "Veterinarska stanica" 0,00 1,05 0,62 0,955. "Sarajevo-šume" 0,87 0,74 1,25 0,15 1,00 1,00

Ukupno 1,09 0,74 0,76 1,68 1,04 1,04

Najveći dio sredstava preduzeća čini kapital 90,6% ili preko 566 miliona KM. Dugoročne i tekuće obaveze javnih komunalnih preduzeća čine 3,9 % ukupne pasive.

26

Page 33: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Tabela 23. Pasiva KJP-a - struktura u %R.br

KJPna dan 31.12.

dobavljačitekuće

obavezedugoročna

rezerviranjadugoročneobaveze

kapital pasiva

1 * "ZOI'84" 2015. 4,8j ...... ^о”

. 4,15^9^

i 22,01 40,9

' 12,4* 6,0

55,5^39,9

100,0 i” joojT

2. ; 2015,.... 1 1,8 3,4 9,4 4,2 79,9 100,02014. 1,7 2,7 9,7 4,9 79,4 100,0

3. "Poljoprivredno dobro Butmir" 2015. 0,6 0,3 99,1 100,02014. 0,7 0,2 99,1 100,0

4. "Veterinarska stanica" 2015. 72,6 15,8 100,02014. 9,8 65,7 24,5 100,0

5. "Sarajevo-šume" 2015. 0,3 0,6 0,5 98,6 100,02014. 0,4 0,8 0,4 0,2 98,3 100,0

Ukupno 2015. 1,2 1,4 4,3 2,5 90,6 100,02014. 1,1 2,0 5,9 1,5 89,9 100,0

Dugoročne obaveze su podjeljene na dugoročna rezerviranja koja iznose 4,3% ukupne pasive i dugoročnih obaveza koja iznose 2,5 ukupne pasive.Dugoročna rezerviranja su najveća u KJP-a "ZOr84" 22% i Centar "Skenderija" 9,4%, dok dva KJP- a „Poljoprivredno dobro Butmir" i "Veterinarska stanica" nemaju dugoročna rezerviranja. Dugoročne obaveze su najveće kod KJP-a "ZOI'84" i iznose 12,4%.

Graf 13. Ukupna poslovna sredstva KJP-a- učešće preduzeća na dan 31.12.2014. i 2015.kapital ukupna pasiva

120,0100,080,060,040.020.0

0,0

99,1

55,5

79]9 ■ 15,8вваввООв9ввв

ZOl 84 Centar "Skenderija" Poljoprivredno društvo Veterinarska stanica Butmir

Sarajevo-šume

Graf 13. prikazuje učešće kapitala KJP-a u ukupnim poslovnim sredstvima. Najveće učešće ima KJP- a: "Poljoprivredno dobro Butmir" 99,1% i "Sarajevo šume" 98,6%.

Graf 14. Učešće imovine KJP-a u ukupnoj imovini na dan 31.12. 2015. godine

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10,0

0,0

»2015. 02014.FI7T

15,718,9 19,6

12,25,9 6,3

ZOl 84 Centar "Skenderija"

0,2 0,2

Poljoprivredno društvo Veterinarska stanica Butmir

Sarajevo-šume

Graf 14. prikazuje učešće imovine KJP-a u ukupnoj imovini svih KJP-a. Najveće učešće u 2015. godini ima KJP-a: "Sarajevo šume" 59,3% i "Poljoprivredno dobro Butmir" 18,9 %

27

Page 34: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

6. Izvedeni pokazatelji poslovanja

U toku 2015. godine kantonalna javna preduzeća iz oblasti privrede ostvarila su prosječan prihod po zaposlenom od 37.609 KM, koji je veći za 17% u odnosu na 2014. godinu. Najveći prihod po zaposlenom ostvarila su KJP-a: Butmir (48,162 KM), Centar "Skenderija" (35,609 KM), itd. čiji je prihod po zaposlenom iznad prosjeka svih KJP-a za 28,1% , odnosno manji za 5,3%.

Prosječan rashod po zaposlenom kantonalnih javnih preduzeća u 2015.godini iznosi 38.267 KM i u odnosu na 2014. godinu je veći za 1,0%. I ovaj pokazatelj je najveći kod KJP-a: "Poljoprivredno dobro Butmir" (48.057 KM), zatim "ZOI'84" (42.684 KM), i Centar ,,Skenderija“(39.702 KM), čiji je rashod po zaposlenom iznad prosjeka svih KJP-a za 25,6%, odnosno 11,5% i 3,7%.

Tabela 24. Izvedeni pokazatelji poslovanja KJP-a- na osnovu dobiti i neto dobiti

R.br

KJPna

dan31.12.

prihod po zaposlenom

u KM

rashod po zaposlenom

u KM

dobit po zaposlenom

u KM

neto dobitpo

zaposlenom u KM

gubitak po zaposlenom

u KM

efikasnostposlovanja

rentabilnostposlovanja

rentabilnostkapitala

maržaprofita

koeficijentobrtaja

sredstava

1. "ZOl'84"2015. 42.803 42.684 120 120 1,003 0,010 0,003 3,742014. 18.317 39.326 21.009 0,466 0,55

2.„CentarSkenderija"

2015. 35.609 39.702 4.093 0,897 2,832014. 36.823 39.622 2.799 0,929 3,34

3."Poljoprivredno dobro Butmir"

2015. 48.162 48.057 106 106 1,002 0,004 0,002 1,682014. 45.004 36.543 627 0,930 0,025 0,014 1,81

4."Veterinarskastanica"

2015. 36.260 39.828 3.568 0,910 3,982014. 37.740 36.543 4.366 0,761 3,74

5."Sarajevo-šume"

2015. 34.573 34.446 24 127 1,004 0,037 0,004 10,042014. 34.857 34.833 111 24 1,001 0,028 0,003 8,94

Ukupno 2015. 37.609 38.267 99,3 99,3 757 0,983 0,011 0,003 4,202014. 32.147 37.905 115 12 5.187 0,848 0,009 0,004 2,38

Tabela 25. Nivo izvedenih pokazatelja poslovanja preduzeća u odnosu na prosjek KJP-a

R.br.

KJPPrihod po

zaposlenomRashod po

zaposlenomDobit po

zaposlenom

Neto dobitpo

zaposlenom

Gubitak po zaposlenom

1. "ZOr84" 1,14 1,12 1,20 1,202. „Centar Skenderija" 0,95 1,04 5,413. "Poljoprivredno dobro Butmir" 1,28 1,26 1,06 1,064. "Veterinarska stanica" 0,96 1,04 4,715. "Sarajevo-šume" 0,92 0,90 0,24 1,28

Ukupno 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Dobit u 2015. godini ostvarile su "Sarajevo-šume", "ZOr84" i "Poljoprivredno dobro Butmir". Prosječna dobit po zaposlenom u kantonalnim javnim preduzećima je 99,3 KM, što predstavlja smanjenje u odnosu na 2014. godinu 14%.

28

Page 35: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Prosječan gubitak po zaposlenom iznosi 757 KM i manji je za 85,4% nego u 2014. godini. Gubitak po zaposlenom u 2015. godini ostvarenje u Centar "Skenderija" KJP-u "ZOI'84"iznosi 4.093 KM i veći ja za 46,2% u odnosu na 2014. godinu, a 4,4 puta veći od prosjeka KJP-a.

Efikasnost poslovanja, kao pokazatelj sposobnosti postizanja rezultata, mjerena odnosom ukupnih prihoda i ukupnih rashoda, ukazuje da su kantonalna javna preduzeća u prosjeku ispod granice efikasnosti sa koeficijentom nižim od 1,00.

Graf 15. Efikasnost poslovanje preduzeća, prosjek KJP-a =0,98,2015.0,98

1,051,000,950,900,850,80

1,00 1,00

0,90 0,91

ZOl 84 Centar "Skenderija" Poljoprivredno društvo Veterinarska stanica Butmir

Sarajevo-šume

Graf 16. Rentabilnost poslovanje preduzeća, prosjek KJP-a =0,001, 2015.

0,0400,0350,0300,0250,0200,0150,0100,0050,000

0,037

0,010

0,0040,000 ___________— 0,000

ZOl 84 Centar "Skenderija" Poljoprivredno društvo Veterinarska stanica Butmir

Sarajevo-šume

Rentabilnost vlastitog kapitala, kao odnos dobiti i uloženog kapitala, jedino je ostvaren kod KJP-a Sarajevo-šume.

Marža profita kao pokazatelj udjela dobiti u ukupnim prihodima, ukazuje koliko se u kantonalnim javnim preduzećima koja iskazuju dobit, na jednu KM prihoda prosječno ostvaruje dobit.

Graf 17. Marža profita preduzeća, prosjek KJP-a =0,003, 2015.

0,0040,0040,0030,0030,0020,0020,0010.0010,000

0,004

0,003 0.003

ZOl 84

0,000

Centar "Skenderija" Poljoprivredno društvo Butmir

0,000

Veterinarska stanica Sarajevo-šume

29

Page 36: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Koeficijent obrtaja, koji ukazuje koliko se puta obrtna sredstva obrnu tokom godine, najveći je kod KJP-a "Sarajevo-šume" i "Veterinarska stanica". Mjeri se odnosom prihoda i prosječno angažovanih obrtnih sredstava.

гг

Graf 18. Koeficijent obrta sredstava preduzeća, prosjek KJP-a =4,20, 2015.

4,2015.00

10.00

5,00

0,00

10,04

3,74

ZOl 84 Centar "Skenderija" Poljoprivredno društvo Butmir Veterinarska stanica Sarajevo-šume

[;L

30

' 1

liII

Page 37: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Rezime

• Kantonalna javna preduzeća iz oblasti privrde u Kantonu Sarajevo u 2015. godini ostvarila su ukupan prihod od 29.899.424 KM koji je veći za 6,9% od ukupnog prihoda ostvarenog u prethodnoj godini. Prihod od osnovne aktivnosti iznosi 27.593.514 KM i veći je za 7,2% u odnosu na 2014. godinu i učestvuje sa 92,3% u ukupnom prihodu.

• Ostvareni ukupni rashodi od 30.422.198 KM manji su za 7,7% u odnosu na ostvarene ukupne rashode iz 2014.godine. Materijalni troškovi i usluge iznose 7.007.827 KM i ostali su nepromijenjeni u odnosu na 2014. godinu, a učestvuju sa 23% u ukupnim rashodima. Troškovi zaposlenih iznose 16.066.859 KM i manji su za 14,6% u odnosu na 2014. godinu, a učestvuju sa 52,8% u ukupnim rashodima.

• Dobit i neto dobit u poslovanju u 2015. godini ostvarila su tri preduzeća: KJP „Sarajevo šume“, d.o.o u iznosu 53.864 KM, KJP “ZOI’ 84” u iznosu od 16.615 KM i KJP “Butmir” u iznosu od 8.440 KM

• Gubitak na kraju 2015. godine iznosi 601.693 KM i u odnosu na 2014. godinu manji je za 88%. Gubitak prema Bilansu uspjeha ostvarila su dva kantonalna javna preduzeća: KJP Centar "Skenderija" Sarajevo i KJP "Veterinarska stanica".

• U toku 2015. godine kantonalnim javnim preduzećima doznačena su sredstava iz Budžeta Kantona u iznosu od 5.419.196 KM, veća su u odnosu na 2014. godinu za 88,2%. Izdvajanje iz Budžeta za KJP-a iz oblasti privrede su i po nominalnom iznosu najmanja za Centar ,,Skenderija“ (501.919 KM), a najveća u KJP "ZOI' 84" (2.497.260 KM).

• Realizovana investiciona ulaganja u kantonalna javna preduzeća u 2015. godini, prema podacima KJP-a iznosila su 2.935.902 KM. Od ukupno ostvarenih investicija na građevinske radove odnosi se 82,3%, na opremu 10,8%, a na ostalo 7%.

• U toku 2015. godine u kantonalnim javnim preduzećima bilo je ukupno 795 zaposlenih na temelju sati rada. U odnosu na prethodnu godinu zaposlenost je manja za 8,6%.

• Prosječna plaća u kantonalnim javnim preduzećima je 2015. godine iznosila 823 KM na temelju sati rada i manja je za 5,9% u odnosu na prethodnu godinu, a za 18,2% manja od prosječne plaće u Kantonu Sarajevo za 2015. godinu koja iznosi 1.007 KM.

Jedino KJP-e koje ima veću plaću od prosjeka Kantona Sarajevo je "Veterinarska stanica" čiji je prosjek veći za 50,2% od prosjeka Kantona Sarajevo uz napomenu daje prosječna plaća u 2015. godini veća za 2,8% u odnosu na 2014. godinu.

• Na dan 31.12.2015. godine prema kvalifikacionoj struktura zaposlenih, radnici sa srednjom spremom čine 26,3%, kvalifikovani radnici čine 24,7%, radnici sa visokom i višom spremom 21,2%, a preko 26% zaposlenih su sa nižim kvalifikacijama (NSS, РК i NK).

31

Page 38: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Masa neto plaća i naknada u ukupnim rashodima iznosi 7.855.809 KM i manja je za 14% u odnosu na prethodnu godinu, a učešće u ukupnim rashodima iznosi 25,8%.

Ukupna poslovna sredstva (aktiva) kantonalnih javnih preduzeća na dan 31.12.2015. godine iznosi 625.303.777 KM stoje za 3,6% veće odnosu na 31.12.2014. godinu. U imovini preduzeća najviše učestvuju ostala sredstva sa 64,7%, i manja su u odnosu na prethodnu godinu. U strukturi izvora sredstava dominira kapital sa 90,6% i veći je za 4,4% u odnosu na prethodnu godinu.

Izvedeni pokazatelji poslovanja kantonalnih javnih preduzeća, ukazuju na to daje u 2015. godini ostvaren prosječan prihod po zaposlenom od 37.609 KM, prosječan rashod po zaposlenom 38,267 KM, prosječna dobit po zaposlenom 99 KM, prosječna neto dobit po zaposlenom 99 KM i prosječan gubitak po zaposlenom 757 KM. Prosječna stopa efikasnosti je manja od 1, ukazuje na veoma nisku racionalnost upotrebe raspoloživih resursa. Rentabilnost poslovanja, koje je u svim preduzećima manje od 1 pokazuje na neuspješnost u poslovnaju preduzeća.

32

Page 39: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

ANEKS - LIČNA KARTAKANTONALNIH JAVNIH PREDUZEĆA IZ OBLASTI PRIVREDE

ZA 2014. GODINU

33

Page 40: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Kantonalno javno preduzeće “"ZOr84"-OLIMP]JSKI CENTAR’

adresa

telefon

Branilaca Sarajeva br. 21

212-035; 212-027

POKAZATELJI POSLOVANJA

prihodi (u KM) 5.949.626

rashodi (u KM) 5.933.011

dobit u poslovanju((u KM) 16.615

neto dobit (u KM) 16.615

gubitak (u KM)

broj zaposlenih (na temelju sati rada) 139

prosječna plaća (na temelju sati rada u (KM) 440

poslovna sredstva (u KM) 97.916.776

tekuća sredstva (u KM) 1.588.715

stalna sredstva (u KM) 96.328.061

kapital (u KM) 54.325.653

IZVEDENI POKAZATEEJI

prihodi po zaposlenom (u KM) 42.803

rashodi po zaposlenom (u KM) 42.684

dobit po zaposlenom (u KM) 120

neto dobit po zaposlenom (u KM) 120

gubitak po zaposlenom (u KM)

efikasnost poslovanja (prihod/rashod) 1,003

rentabilnost poslovanja (dobit/tekuća sredstva) 0,010

rentabilnost poslovanja (neto dobit/tekuća sredstva)

rentabilnost kapitala (dobit/kapital)

rentabilnost kapitala (neto dobit/kapital)

marža profita (dobit/prihod) 0,003

marža profita (neto dobit/prihod)

koeficijent obrtaja sredstava (prihod/tekuća sredstva) 3,74

34

Page 41: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Kantonalno javno preduzeće “CENTAR "SKENDERIJA"’

adresa

i telefon

Terezija bb

664-165

POKAZATELJI POSLOVANJA

prihodi (u KM) 4.023.777

rashodi (u KM) 4.486.312

dobit u poslovanju (u KM)

neto dobit (u KM)

gubitak (u KM) 462.539

broj zaposlenih (na temelju sati rada) 113

prosječna plaća (na temelju sati rada u KM) 888

poslovna sredstva (u KM) 36.914.073

tekuća sredstva (u KM) 1.424.327

stalna sredstva (u KM) 35.489.746

kapital (u KM) 29.496.931

IZVEDENI POKAZATELJI

prihodi po zaposlenom (u KM) 35.609

rashodi po zaposlenom (u KM) 39.702

dobit po zaposlenom (u KM)

neto dobit po zaposlenom (u KM)

gubitak po zaposlenom (u KM) 4.093

efikasnost poslovanja (prihod/rashod) 0,897

rentabilnost poslovanja (dobit/tekuća sredstva)

rentabilnost poslovanja (neto dobit/tekuća sredstva)

rentabilnost kapitala (dobit/kapital)

rentabilnost kapitala (neto dobit/kapital)

marža profita (dobit/prihod) 2,83

marža profita (neto dobit/prihod).

koeficijent obrtaja sredstava (prihod/tekuća sredstva) 3,34

35

Page 42: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Kantonalno javno preduzeće “"POLJOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR"”

adresa

telefon

Bojničkabr. 119

621-286; 621-160

POKAZATELJI POSLOVANJA

prihodi (u KM) 3.852.962

rashodi (u KM) 3.844.522

dobit u poslovanju (u KM) 8.440

neto dobit (u KM) 8.440

gubitak (u KM)

broj zaposlenih (na temelju sati rada) 80

prosječna plaća (na temelju sati rada u KM) 881

poslovna sredstva (u KM) 118.130.098

tekuća sredstva (u KM) 2.293.655

stalna sredstva (u KM) 115.836.443

kapital (u KM) 117.024.251

IZVEDENI POKAZATELJI

prihodi po zaposlenom (u KM) 48.162

rashodi po zaposlenom (u KM) 48.057

dobit po zaposlenom (u KM) 106

neto dobit po zaposlenom (u KM) 106

gubitak po zaposlenom (u KM)

efikasnost poslovanja (prihod/rashod) 1,002

rentabilnost poslovanja (dobit/tekuća sredstva) 0,004

rentabilnost poslovanja (neto dobit/tekuća sredstva)

rentabilnost kapitala (dobit/kapital)

rentabilnost kapitala (neto dobit/kapital)

marža profita (dobit/prihod) 0,002

marža profita (neto dobit/prihod)

koeficijent obrtaja sredstava (prihod/tekuća sredstva) 1,68

36

Page 43: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Kantonalno javno preduzeće preduzeće “"VETERINARSKA STANICA"”

adresa

I telefon

Nikole Šopa br. 41 .

767-025; 767-026 i

POKAZATELJI POSLOVANJA

prihodi (u KM) 1.414.145

rashodi (u KM) 1.553.299.

i dobit u poslovanju (u KM)

neto dobit (u KM)

gubitak (u KM) 139.154

broj zaposlenih (na temelju sati rada) 39

prosječna plaća (na temelju sati rada u KM) 1.513

poslovna sredstva (u KM) 1.407.868

tekuća sredstva (u KM) 354.882

stalna sredstva (u KM) 1.052.986

kapital (u KM) 223.056

IZVEDENI POKAZATELn

prihodi po zaposlenom (u KM) 36.260

rashodi po zaposlenom (u KM) 39.828

dobit po zaposlenom (u KM)

neto dobit po zaposlenom (u KM)

gubitak po zaposlenom (u KM) 3.568

efikasnost poslovanja (prihod/rashod) 0,910

rentabilnost poslovanja (dobit/tekuća sredstva)

rentabilnost poslovanja (neto dobit/tekuća sredstva)

rentabilnost kapitala (dobit/kapital)

rentabilnost kapitala (neto dobit/kapital)

marža profita (dobit/prihod)

marža profita (neto dobit/prihod)

koeficijent obrtaja sredstava (prihod/tekuća sredstva) 3,98

37

Page 44: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Kantonalno javno preduzeće “"SARAJEVO-ŠUME" ”

adresa

telefon

M.Tita br. 7

219-172

ГPOKAZATELJI POSLOVANJA

prihodi (u KM) 14.658.918

rashodi (u KM) 14.605.054

dobit u poslovanju (u KM) 53.864

neto dobit (u KM) 53.864

gubitak (u KM)

broj zaposlenih (na temelju sati rada) 424

prosječna plaća (na temelju sati rada u KM) 858

poslovna sredstva (u KM) 370.934.962

tekuća sredstva (u KM) 1.460.730

stalna sredstva (u KM) 369.474.232

kapital (u KM) 365.658.681

IZVEDENI POKAZATELJI

prihodi po zaposlenom (u KM) 34.574

rashodi po zaposlenom (u KM) 34.446

dobit po zaposlenom (u KM) 24

neto dobit po zaposlenom (u KM) 127

gubitak po zaposlenom (u KM)

efikasnost poslovanja (prihod/rashod) 1,004

rentabilnost poslovanja (dobit/tekuća sredstva) 0,037

rentabilnost poslovanja (neto dobit/tekuća sredstva)

rentabilnost kapitala (dobit/kapital)

rentabilnost kapitala (neto dobit/kapital)

marža profita (dobit/prihod) 0,004

marža profita (neto dobit/prihod)

koeficijent obrtaja sredstava (prihod/tekuća sredstva) 10,04

38

Page 45: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KANTONALANA JAVNA PREDUZEĆA

KORIŠTENI IZVORI

broj preduzeća i ^

POKAZATELJI POSLOVANJA

j prihodi (u KM) 29.899.424

rashodi (u KM) 30.422.198

dobit u poslovanju (u KM) 78.919

neto dobit (u KM) 78.919

gubitak (u KM) 601.693

broj zaposlenih (na temelju sati rada) 795

prosječna plaća (na temelju sati rada u KM) 823

poslovna sredstva (u KM) 625.303.777

tekuća sredstva (u KM) 7.122.309

stalna sredstva (u KM) 618.181.468

kapital (u KM) 566.728.572_ __.......... j

i IZVEDENI POKAZATELJI

prihodi po zaposlenom (u KM) 37.609

rashodi po zaposlenom (u KM) 38.267

dobit po zaposlenom (u KM) 99

neto dobit po zaposlenom (u KM) 99

gubitak po zaposlenom (u KM) 757

efikasnost poslovanja (prihod/rashod) 0,983

rentabilnost poslovanja (dobit/tekuća sredstva) 0,011

rentabilnost poslovanja (neto dobit/tekuća sredstva)

rentabilnost kapitala (dobit/kapital)

rentabilnost kapitala (neto dobit/kapital)

marža profita (dobit/prihod) 0,003

marža profita (neto dobit/prihod)

koeficijent obrtaja sredstava (prihod/tekuća sredstva) 4,20

39

Page 46: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

1. KJP "ZOP84" - Olimpijski centar Sarajevo (2015):

Bilans stanja na dan 31.12.2015. godine, (Obrazac-BSPr), Sarajevo;Bilans uspjeha za periodOl.Ol. do 31.12.2015. godine (Obrazac-BUPr), Sarajevo;Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja za 2015. godinu (Obrazac StatAneks), Sarajevo;Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih uz godišnji-polugodišnji obračun za period 01.01.­31.12.2015. godine (Obrazac-PPPI), Sarajevo;Godišnji izvještaj o investicijama za 2015. godinu(Obrazac INV-01), Sarajevo;Pregled broja zaposlenih po kvalifikacionoj strukturi i prosječnoj neto plaći;Izvještaj o poslovanju za 2015. godinuProblemi u poslovanju sa prijedlogom mjera za unaprijedenje poslovanja Program sanacije Struktura cjena usluga

2. KJP Centar "Skenderija" Sarajevo(2015):

Bilans stanja na dan 31.12.2015. godine, (Obrazac-BSPr), Sarajevo;Bilans uspjeha za period 01.01. do 31.12.2015. godine (Obrazac-BUPr), Sarajevo;Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja za 2015. godinu (Obrazac StatAneks), Sarajevo;Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih uz godišnji-polugodišnji obračun za period 01.01.­31.12.2015. godine (Obrazac-PPPI), Sarajevo;Godišnji izvještaj o investicijama za 2015. godinu(Obrazac INV-01), Sarajevo;Pregled broja zaposlenih po kvalifikacionoj strukturi i prosječnoj neto plaći;Izvještaj o poslovanju preduzeća za 2015. godina Struktura gubitaka u apsolutnom i relativnom iznosu Program sanacije gubitkaProblemi u poslovanju sa prijedlogom mjera za unaprijedenje poslovanja

3. KJK "Poljoprivredno dobro Butmir" Sarajevo (2015):

Bilans stanja na dan 31.12.2015. godine, (Obrazac-BSPr), Sarajevo;Bilans uspjeha za period 01.01. do 31.12.2015. godine (Obrazac-BUPr), Sarajevo;Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja za 2015. godinu (Obrazac StatAneks), Sarajevo;Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih uz godišnji-polugodišnji obračun za period 01.01.­31.12.2015. godine (Obrazac-PPPI), Sarajevo;Godišnji izvještaj o investicijama za 2015. godinu(Obrazac INV-01), Sarajevo;Pregled broja zaposlenih po kvalifikacionoj strukturi i prosječnoj neto plaći;Finansijski izvještaj o poslovanju za 2015. godinu Struktura cijena usluga i naš prijedlog ekonomske cijene Cjena usluga

40

Page 47: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

4. KJP "Veterinarska stanica" Sarajevo (2015):

Bilans stanja na dan 31.12.2015. godine, (Obrazac-BSPr), Sarajevo;Bilans uspjeha za period 01.01. do 31.12.2015. godine (Obrazac-BUPr), Sarajevo;Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja za 2015. godinu (Obrazac StatAneks), Sarajevo;Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih uz godišnji-polugodišnji obračun za period 01.01.­31.12.2015. godine (Obrazac-PPPI), Sarajevo;Godišnji izvještaj o investicijama za 2015. godinu(Obrazac INV-01), Sarajevo;Pregled broja zaposlenih po kvalifikacionoj strukturi i prosječnoj neto plaći;Izvještaj o poslovanju preduzeća za 2015. godina

5. KJP "Sarajevo-šume" Sarajevo (2015):

Bilans stanja na dan 31.12.2015. godine, (Obrazac-BSPr), Sarajevo;Bilans uspjeha za period 01.01. do 31.12.2015. godine (Obrazac-BUPr), Sarajevo;Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja za 2015. godinu (Obrazac StatAneks), Sarajevo;Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih uz godišnji-polugodišnji obračun za period 01.01.­31.12.2015. godine (Obrazac-PPPI), Sarajevo;Godišnji izvještaj o investicijama za 2015. godinu(Obrazac INV-01), Sarajevo;Pregled broja zaposlenih po kvalifikacionoj strukturi i prosječnoj neto plaći;Izvještaj o poslovanju preduzeća za 2015 godina Problematika poslovanja

6. Federalni zavod za statistiku:

Mjesečni statistički pregled Federacije Bosne i Hercegovine po Kantonima, Sarajevo, mart 2016. godine

7. Agencija za finansijske, informatičke i posredničke usluge, d.d. Sarajevo:

Podaci o poslovanju pravnih lica koja knjigovodstvo vode po kontnom planu preduzeća u 2015. godini za Kanton Sarajevo

41

Page 48: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

/\/ f,

KJP "SARAJEVO-SUWIE" D.O.O. SARAJEVO

IZVJEŠTAJI

Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZV 0303 2 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-SUWIE „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana: 1 od 69

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJUKJP „SARAJEVO-ŠUME,, d.o.o. za period 01.01.2015. do 31.12.2015.godine

Suvalija YNamka,dipl.ing.šum

Kečo Hidajeta, dipl.ecc. Mr.sci.Demirović Nermin, dipl.iijg:?(|m!?\/ /\ll \

■/- QMo.đ^ dipl.ecc. Alispahić N^es, dipl.ing.šl5nj/^1/

(Li шЛ

A' 'л-- \* - ' . .4 .<

■ '0 Mart

20I6.g.0

Rev Datum Izradio (Ime, Potpis) Verifikovao (Ime, Potpis) Odobrio (Ime, Potpis) RevREVIZIJE DOKUMENTA

17V-fi:^ri4.9-l7\/ip4tai n nn^lnv/aniii K.iP “Sarai(awo-«iimp'’ri fi fi Saraia\/r> у» nodinu

Page 49: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO

IZVJEŠTAJI

Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZV 0303 2 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-SUWIE „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana: 2 od 69

SADRŽAJ:

Uvodno dio-Opći podatci o Preduzeću.....................................................................................3- 4

I OBLAST ZA OPĆE POSLOVE

11. Služba za opće, pravne i kadrovske poslove.........................................................................5-11

12. Služba za imovinsko-pravne poslove....................................................................................12-13

13. Služba za zaštitu ljudi i imovine............................................................................................13-17

14. Služba za marketing i komercijalne poslove........................................................................17-18

( ) II OBLAST ZA ŠUMARSTVO

111. Služba za uzgoj i zaštitu šuma...............................................................................................19-36

112. Služba plana i analize................................................................................................................. 37

113. Služba za pripremu i projektovanje......................................................................................37-41

114. Služba transporta i održavanja mehanizacije....................................................................... 42

115. Služba za održavanje šumskih komunikacija i objekata.................................................... 43

116. Služba za lov i lovni turizam.......................................................... ...................................... 43-44

117. Izvještaj o radu veterinara.....................................................................................................44-45

118. Izvršenje fizičkog obima proizvodnje................................................................................. 46-49

П 8.1. KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo-zbirni po fazama................................................ 50

П 8.2. ŠU Hadžići- po fazama.......................................................................................................... 51

II 8.3. ŠU Hadžići OJ Igman-po fazama......................................................................................... 52

П 8.4. ŠU Hadžići OJ Tarčin-po fazama......................................................................................... 53

II 8.5. ŠU Trnovo OJ Trnovo-po fazama........................................................................................ 54

II 8.6. ŠU Srednje-po fazama.......................................................................................................... 55

П 8.7. ŠU Srednje OJ Bistrica-po fazama...................................................................................... 56

II 8.8. ŠU Srednje OJ Gajevi-po fazama........................................................................................ 57

II 8.9. ŠU Srednje OJ Šići-po fazama...............................................................................................58

119. Zalihe drvnih sortimenata........................................................................................................ 59

II10. Služba za ekonomsko finansijske poslove...................................................................... 60-69

l7\/.nsn:^.9-!7\/ipefai rt nn-slnuaniti K.IP Н n л SaraiAun 9П1.Ч nrtHtmi

Page 50: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-SUME" D.O.O. SARAJEVO

IZVJEŠTAJI

Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZV 0303 2 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-SUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana; 3od 69

UVODNI DIO

Opći podaci o Preduzeću

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo ( u daljem tekstu: Preduzeće) pravni je slijednik Kantonalnog šumsko privrednog društva za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo koje je osnovano Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo, broj :01-05- 25868/03 (Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 29/03).

Donošenjem Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH”, broj:8/05, 81/8 i 22/09), Skupština Kantona Sarajevo donijela je Odluku o usklađivanju statusa Kantonalnog šumsko privrednog društva za gospodarenje državnim šumama ”Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 6/06 i 29/07) na osnovu kojih je izvršen upis nastalih promjena kod Općinskog suda u Sarajevu Rješenjem broj:65-0-Reg-08- 001978 od 02.07.2008.godine i Rješenjem broj ;065-0-Reg-08-003473 od 02.12.2008.godine. Izvršen je upis^/ nastalih promjena-lica ovlaštenog za zastupanje kod Općinskog suda u Sarajevu Rješenjem broj:065-0-Reg-09- 002773 od 27.10.2009.godine, Rješenjem broj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013.godine izvršen je upis podataka o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje kod Općinskog suda u Sarajevu.

Djelatnosti kojima se Preduzeće bavi u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu i od kojih ostvaruje najveći prihod su uzgoj i zaštita, iskorištavanje šuma, čuvanje i uzgoj divljači u izdvojenim lovištima, ambijentalno unaprijedenje šumskog prostora, izgradnja i očuvanje šumske infrastrukture i dr.

Preduzeće gospodari državnim šumama i šumskim zemljištem u administrativnim granicama Kantona Sarajevo, počev od 01. januara 2003.godine, a organizovano je na funkcionalnom, procesno-radnom i teritorijalnom principu, čime je omugućeno uspješno izvršenje funkcija, efikasnost u upavljanju, uspješnost u poslovanju, operativnost u donošenju odluka i obaveznost njihovog sprovođenja.

U postupku usklađivanja statusa Preduzeća sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećimau Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 81/08), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim drušrvima (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 84/08), ОТикот Skupštine Kantona Sarajevo o osnivanju Skupština Javnih preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 25/09) i Odlukom o izmjenama i dopunama / Odluke o usklađivanju statusa kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo-^' šume” d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 25/09), Skupština KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo na sjednici održanoj dana, 12.11.2009.godine, donijela je Statut Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo, broj: OPU-JP-1376/09 od 12.11.2009.godine, koji je stupio na snagu danom donošenja, od kada se i primjenjuje.

l7\/-fi;4na-9-l7\/i«»4tai n nftQlrtwaniii K.IP imp” Н n n .^агд|р\/л 9niR nnHim

Page 51: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-SUME" D.O.O. SARAJEVO

IZVJEŠTAJI

Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZV 0303 2 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-ŠUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Sirana: 4 od 69

U skladu sa članom 23. Statuta Preduzeća djelatnost Preduzeća se obavija kroz sljedeće organizacionedijelove:

I OBLAST ZA OPĆE POSLOVE

1. Služba za ekonomsko finansijske poslove2. Služba za marketing i komercijalne poslove3. Služba za opće, pravne i kadrovske poslove4. Služba za imovinsko-pravne poslove5. Služba za zaštitu ljudi i imovine

П OBLAST ZA SUMASRTVOII-l SEKTOR ZA UZGOJ, ZAŠTITU I ISKORIŠTAVANJE ŠUMA

1.1. Služba za uzgoj i zaštitu šuma1.2. Služba plana i analize1.3. Služba za pripremu i projektovanje1.4. Služba transporta i održavanja mehanizacije1.5. Služba za održavanje šumskih komunikacija i objekata1.6. Služba za lov i lovni turizam1.7. Služba za druge proizvode šume

1.8. Šumska uprava Srednje- OJŠ “Gajevi”- OJŠ “Šići”- OJŠ “Bistrica”

1.9. Šumska uprava Hadžići- OJŠ “Igman”- OJŠ “Tarčin”

1.10. Šumska uprava Trnovo - OJŠ “Trnovo”

17\/-П:^П/1-9-17иЈвчГа1 n ппч!лиап111 k.lP “.‘^araiovn-^iimp" d n fi .<?ага!(а\/л тл 7Cl^F\ nndinii

Page 52: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

A. КЈР "SARAJEVO-SUME" D.O.O. SARAJEVO

IZVJEŠTAJI

Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZV 0303 2 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-SUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana: 5 od 69

11. SLUŽBA ZA OPĆE, PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE

U periodu od 0I.01.2015.godine do 31.12.2015. godine u okviru Službe za opće, pravne i kadrovske poslove obavljani su poslovi iz djelokruga rada Službe uslovljeni obavljanjem djelatnosti KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo.

U skladu sa redovnim planskim aktivnostima u oblasti normativne djelatnosti i u cilju usklađivanja postojećih općih akata sa zakonskim propisima u okviru Službe urađeni su:

- Pravilnik o postupku direktnog sporazuma KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo,broj:0103-393-l/l5 od09.02.2015.godine

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji,opisu poslova iradnih zadataka KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, broj: 0103-3937-7/09 od 17.03.2015.godine ,..

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, broj: 0103­2399-8/09 od 25.03.2015.godine

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji,opisu poslova i radnih zadataka KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, broj: 0103-3937-9/09 od 15.04.2015.godine

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, broj: 0103­2399-9/09 od 15.04.20I5.godine

- Etički kodeks Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo,broj:0101-1591-l/15 od 18.06.2015. godine

- Poslovnik o radu Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, broj: 0101-1883-1/15 od 22.07.2015. godine

- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o korištenju i visini mjesečne naknade za korištenje mobilnih telefonskih aparata i ograničenju korištenja fiksnih aparata u službene svrhe u KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, broj: 0103-2318-1/15 od 23.09.2015.godine

- Pravilnik o iavnoi nabavci roba, usluga i radova KJP „Saraievo-šume” d.o.o. Sarajevo, broj: 0103-2335- _1/15 od28.09.2015.godine ( )

Iz oblasti javnih nabavki roba,usIuga i radova koja se odnosi na nadležnost Službe za opće, pravne i kadrovske poslove urađeno je:

- 52 odluke o pokretanju javne nabavke roba, usluga i radova putem direktnog sporazuma- 58 odluka 0 javnoj nabavci roba, usluga ili radova putem direktnog sporazuma- 19 odluka o pokretanju javne nabavke roba, usluga ili radova putem otvorenog postupka,- 28 odluka o pokretanju javne nabavke roba, usluga ili radova putem putem konkurentskog zahtjeva

za dostavljanje ponuda- 1 odluka o pokretanju javne nabavke usluga putem posebnog postupka dodjele ugovora o

uslugama iz Aneksa II.Dio В Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine- 11 odluka o odobravanju dodatnih novčanih sredstava- 191 ugovor o javnoj nabavci roba, usluga ili radova,- 2 okvirna sporazuma za javnu nabavku roba- 52 апеха ranije zaključenih Okvirnih sporazuma.

Iz oblasti javne prodaje šumskih drvnih sortimenata urađeni su sljedeći akti:

- 7 odluka o dodjeli ugovora za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem ugovora za sukcesivnuisporuku

l7\/-D4n:4-9-i7\/i(»Stai n r»fi«lrtv/aniii K.IP ".ЧагдЈА^п-битр” Н л n .^araip\/r» уа nnHimi

Page 53: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-SUME" D.O.O. SARAJEVO

IZVJEŠTAJI

Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZV 0303 2 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-ŠUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana; 6 od 69

- 96 ugovora o prodaji šumskih drvnih sortimenata putem sukcesivne isporuke u 2016.godini nameđustovarištu

- 222 апеха Ugovora o javnoj prodaji šumskih drvnih sortimenata na međustovarištu- 6 odluka o dodjeli ugovora o kupoprodaji šumskih drvnih sortimenata putem neposrednog

ugovaranja- 15 ugovora o kupoprođaj i šumskih drvnih sortimenata putem neposrednog ugovaranja.

Urađena su 3 (tri) ugovora iz ostalih oblasti.

Na osnovu provedene javne prodaje rashodovanih stalnih sredstava urađene su 3 Odluke na osnovu kojih je zaključeno 11 Ugovora.

Vezano za sudske predmete u izvještajnom periodu podnesene su :

(, - 8 tužbi, i to 6 tužbi radi naplate novčanog potraživanja,! tužba radi upravni spor-Poništenja- Rješenja broj:UP-II-11-25-630/14 od 05.03.2015.godine i 1 tužba radi utvrđenja i uknjižbe- 1 protivtužba- 12 odgovora na tužbu- 2 odgovora na prijedlog za određivanje mjere osiguranja- 7 odgovora na žalbe- 3 žalbe- 1 odgovor na reviziju- 90 ostalih sudskih podnesaka- 6 završnih riječi

Po zakazanim ročištima obavljeno je zastupanje,kako slijedi:• u parničnim postupcima obavljeno je 11 zastupanja• u prekršajnim postupcima obavljeno je 8 zastupanja• u vanparničnim postupcima obavljena su 2 zastupanja• povodom prijedloga za određivanje mjere osiguranja obavljena su 2 zastupanja na ročištima povodom

određivanja mjere osiguranja

' U izvještajnom periodu na osnovu pravosnažne Presude Općinskog suda u Sarajevu, broj: 65 0 Rs 152584 14 Rs 3 od 19.05.2014.godine, koja je potvrđena Presudom Kantonalnog suda u Sarajevu, broj:65 0 Rs 152584 14 Rsž 2 od 15.06.2015.godine, kojom su poništene kao nezakonite Odluke KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, broj: 0103-1314-12/10 od 31.05.2010. godine i broj: 0103-1314-10/10 od 26.04.2010. godine, kojim je prestao radni odnos Ljuća Besaletu iz Sarajeva, zaključen je Sporazum o međusobnim pravima i obavezama između KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo i Ljuća Besaleta iz Sarajeva,broj: 0103-1838-1/15 od 16.07.2015.godine ,a sve u cilju postupanja po naprijed navedenim presudama i smanjenja troškova koje bi Preduzeće eventualno imalo poduzimanjem daljnjih pravnih radnji vezano za izvršenje. Naprijed navedenim Sporazumom KJP „Sarajevo - šume“ d.o.o. Sarajevo se obavezalo da najdalje sa danom 24.07.201 S.godine i svojim rješenjem uspostaviti radno- pravni status radnika Ljuća Besaleta počev od 27.04.2010.godine i istog rasporedi na poslove i radne zadatke koje je obavljao prije donošenja Odluke o otkazu ugovora o radu i omogućiti mu nesmetano obavljanje poslova i radnih zadataka i po tom osnovu sa Ljuća Besaletom zaključiti Ugovor o radu na neodređeno vrijeme u skladu sa Zakonom o radu, te da će obračunati i isplatiti pripadajuće plaće za period od dana nezakonitog otkaza ugovora o radu tj. počev od 27.04.2010.godine pa do uspostavljanja radno-pravnog statusa Ljuća Besaletu, u ukupnom iznosu od 76.937,94 KM u koji iznos je uračunat ukupan iznos poreza 5.833,79 KM,koji će KJP „Sarajevo - šume“ d.o.o. Sarajevo uplatiti na ime Ljuća Besaleta,tako da će se Ljuća Besaletu isplatiti iznos od 71.104,15 KM,na način da će se isti iznos isplatiti u 6 (šest) jednakih rata u iznosu od po 11.850,70 KM počev od01.08.2015.godihe,pa do konačne isplate odnosno zaključno sa 10.01.2016.godine.

U izvještajnom perodu u okviru Službe za opće,pravne i kadrovske poslove pokrenute su aktivnosti u cilju kompletiranja dokumentacije neophodne za podnošenje tužbe radi utvrđenja, koja se odnosi na utvrđenje prava

n nn«lm»aniu K.IP “.^агд|р\/п-4птр" Н n n .^arsipun 7Л 9nifi nnHinii

Page 54: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-SUME" D.O.O. SARAJEVO

IZVJEŠTAJI

Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZV 0303 2 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-SUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana: 7 od 69

vlasništva na objektima u kojima je smještena ŠU Srednje i pripadajućem zemljištu, obzirom da na istim nije uknjiženo pravo vlasništva na KJP „Šarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, te je predmetna tužba kompletirana i podnesena Općinskom sudu u Sarajevu dana 06.10.201 S.godine.

Obzirom daje krajem 2014.godine izvršena primopredaja dužnosti Rukovodioca Službe za opće,prave i kadovske poslove u izvještajnom periodu izvršeno je sređivanje dokumentacije Službe.Takođe u izvještajnom periodu izvršeno je ažuriranje personalnih dosjea zaposlenika.

Zbog uočenih nedostataka i neusklađenosti sa zakonskim i podzakonskim propisima u općim aktima Preduzeća, a koji se prevashodno odnose na Pravilnik o radu i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji,opisu poslova i radnih zadataka KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo pokrenute su aktivnosti na usklađivanju istih sa zakonskim propisima, a što nije realizovano u 2015.godini zbog očekivanog stupanja na snagu novog Zakona o radu, kao i Općeg Ugovora i Granskog Kolektivnog ugovora.

Takođe, u izvještajnom perodu su urađene pripremne radnje vezano za donošenje Pravilnika o zaštiti na radu KJPf ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, obzirom da su u istom uočeni nedostaci i neusklađenosti sa zakonskim i' podzakonskim propisima, te će se nakon dostavljanja korigovanog priloga Pravilnika o zaštiti na radu ,koji se odnosi na spisak zaštitnih sredstava, pristupiti izradi Pravilnika o zaštiti na radu.

U izvještajnom periodu obavljene su 4 edukacije radnika putem seminara iz oblasti javnih nabavki i 2 edukacije putem seminara iz oblasti radnih odnosa.

Kako je to navedeno u Izvještaju o radu Službe za opće,pravne i kadrovske poslove za 2014.godinu u toku su bile aktivnosti vezano za izmjene i dopune Statuta KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo. Naime, Skupština KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo je na 1. redovnoj sjednici održanoj dana 11.10.2013.godine donijela Odluku o izmjenama i dopunama Statuta KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo , broj: 0101-2864-3/13 od 11.10.2013.godine, koja se pored izmjene člana 23. odnosi i na izmjenu člana 9. Statuta - djelatnost Preduzeća u skladu sa Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog šumskog privrednog društva za gospodarenje državnim šumama ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo, broj:3/12), radi usklađivanja djelatnosti Preduzeća sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosni i Hercegovine (Službene glasnik BiH,broj:47/10).

/Prilikom notarske obrade Odluke Skupštine Kantona Sarajevo o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog šumskog privrednog društva za gospodarenje državnim šumama ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim Preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine, od strane Notara u istoj su uočene greške tehničke prirode koje su se odnosile na brojeve klasifikacionog razreda pojedinih djelatnosti. Iz naprijed navedenog razloga Odluka je putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo vraćena na ispravku u skladu sa dobivenim instrukcijama.

Obzirom da se ispravka tehničke greške u naprijed navedenoj Odluci ne može izvršiti bez ponovnog vraćanja ispravljene Odluke u skupštinsku proceduru. Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo u cilju usklađivanja djelatnosti Preduzeća sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosni i Hercegovine (Službene glasnik BiH,broj:47/10) nakon usuglašavanja djelatnosti zatražilo je da Skupština Preduzeća putem Ministartva privrede Kantona Sarajevo dostavi prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog šumskog privrednog društva za gospodarenje državnim šumama ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim Preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine,te je Skupština Preduzeća na 6 (šestoj) sjednici održanoj dana 26.06.2014.godine donijela Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog šumskog privrednog društva za gospodarenje državnim šumama ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim Preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine,broj:0I01-1595-4/14 od 26.06.2014.godine. Naprijed navedeni Prijedlog Odluke je dostavljen Skupštini Kantona putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

Međutim, obzirom daje dana 21.10.2015. godine u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ , broj: 81/15 objavljen novi Zakon o privrednim društvima, čija je primjena počela 22.12.2015.godine, u skladu sa

n nn^lnwaniii K-IP “.^araipvrt.Siimp” ri r» fi ,4araip\/n 7p 9nifi noHimi

Page 55: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-SUME" D.O.O. SARAJEVO

IZVJEŠTAJI

Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZV 0303 2 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-SUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana: 8 od 69

naprijed navedenim Zakonom pokrenute su aktivnosti za donošenje Odluke o usklađivanju statusa kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama sa Zakonom o javnim preduzećima F BiH i Zakonom o privrednim društvima („Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 81/15).

U izvještajnom periodu u okviru Službe za opće, pravne i kadrovske poslove, a na osnovu provedene procedure javne nabavke usluga izrada stručne dokumentacije „Analiza radnih mjesta i utvrđivanje poslova i radnih zadataka koji se obavljaju pod posebnim uslovima rada“,te izrada stručne dokumentacije sa prijedlogom za računanje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem u KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo,te zaključenog Ugovora 0 javnoj nabavci naprijed navedenih usluga sa „Rudarskim Institutom“ dd Tuzla, započete su aktivnosti kompletiranja potrebne dokumentacije vezano za predmet naprijed navedenog Ugovora,odnosno utvrđivanje radnog mjesta na kojem se radni staž utvrđuje u uvećanom trajanju (radnik na sječi i izradi drvnih sortimenata). Nakon kompletiranja potrebne dokumentacije, dana 30.12.2015. godine Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko osiguranje. Kantonalnoj administrativnoj Službi Sarajevo predat je Zahtjev za utvrđivanje radnog mjesta na kojem se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Kao bitnu činjenicu vezano za rad Službe za opće,pravne i kadrovske poslove u izvještajnom periodu ističemo da je ova Služba neadekvatno popunjena i da je Služba poslove obavljala samo sa 1 (jednim) diplomiranim pravnikom, obzirom da je zaposlenica Službe koja obavlja poslove Koordinator za opće i pravne poslove na dugotrajnom odsustvu sa rada zbog bolovanja,te daje ista počela koristiti porodiljsko odsustvo od mjeseca marta 2015.godine,a radno mjesto „Pravnik za zastupaje na sudu“ je nepopunjeno.

Od 16. januara 2015.godine u Službi za opće, pravne i kadrovske poslove je radi obavljanja pripravničkog staža u struci raspoređen postojeći radnik Preduzeća sa zvanjem bachelor prava.

Zbog adekvatne popunjenosti Službe za opće, pravne i kadrovske poslove u mjesecu junu 2015.godine izvršeno je popunjavanje upražnjenog mjesta „Radnik na kopir aparatu i arhivar“,koje poslove tokom više godina nije obavljao nijedan zaposlenik. Ovo posebno jer je u izvještajnom periodu izvršen pregled arhive u Tarčinu,prilikom kojeg je konstatovano daje potrebno izvršiti razvrstavanje i sređivanje arhive prema rokovima čuvanja,a u skladu sa Pravilnikom o kancelariskom poslovanju KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo,kao i uništavanje arhive i arhivske građe za koju se prema zakonu i Pravilniku Preduzeća utvrdi daje istoj istekao rok čuvanja. Shodno navedenom u narednom periodu će biti realizovane aktivnosti vezano za sređivanje arhive. .

^ Iz drugih oblasti iz djelokruga rađa Službe urađeni su slijedeći pojedinačni akti:

- 325 odluka o donošenju projekata za izvođenje- 325 rješenja o imenovanju lica za izradu projekata za izvođenje- 32 različitih rješenja- 50 različitih odluka- 230 dopisa/podnesaka — interne i eksterne korespodencije- 5 odluka iz oblasti disciplinske i materijalne odgovornosti zaposlenika- 19 odluke o stimulaciji radnika- 19 pomena pred tužbu

Takođe u izvještajnom periodu zaključeno je 6 sporazuma sa općinama sa područja Kantona Sarajevo o načinu izmirenja duga po osnovu naknade za korištenje državnih šuma iz ranijih godina. .

Vezano za organe upravljanja u izvještajnom periodu u okviru Službe za opće, pravne i kadrovske poslove navodimo sljedeće:

U izvještajnom periodu Skupština KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo je radila u tri sastava, kako slijedi:

• Na osnovu Odluke Skupštine Kantona Sarajevo o potrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, broj: 01-05-18095/13 od 19.06.2013.godine, koja Odluka je objavljena u „Službenim

l7\/-nana-9-l7v/ie»«tai rt nnclnuflniii КЛР'‘.4araiAv/rt-ČMtTi»” г1 n л .^araiAv/n 7Д nrtHinii '

Page 56: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

V KJP "SARAJEVO-SUME" D.O.O. SARAJEVO

IZVJEŠTAJI

Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZV 0303 2 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-SUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana: 9 od 69

novinama Kantona Sarajevo“, broj 25/13, potvrđeno Je imenovanje predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog Javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama ,,SaraJevo-šume“ d.o.o. Sarajevo,! to:1. Elmir Velić, predsjednik Skupštine, 2. Aziz Fazlić, član Skupštine i 3. Sanela Alibegović, član Skupštine. Mandat Skupštine Preduzeća imenovane naprijed navedenom Odlukom bio Je do19.06.2015. godine. Skupština KJP ,,SaraJevo-šume“ d.o.o. Sarajevo u naprijed navedenom sastavu u periodu od 01.01.2015.godine do 18.06.2015. godine održala Je 3 (tri) redovne sjednice i 2 (dvije) vanredne sjednice

• Na osnovu Odluke Skupštine Kantona Sarajevo o potrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednikai članova Skupštine Kantonalnog Javnog preduzeća za gazdovanje državnim šumama „Sarajevo-šume“ d.o.o. SaraJevo,broJ:01-05-18679/15 od 24.06.2015.godine, koja Odluka Je objavljena u „Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 25/153, potvrđeno Je imenovanje vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog Javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama ,,SaraJevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, i to: 1. Aziz Fazlić, vršilac dužnosti predsjednika Skupštine ,2. Maida Haskić, vršilac člana Skupštine i 3. Kenan Merdanović ,vršilac člana Skupštine. Vršioci dužnosti članova Skupštine KJP ,,SaraJevo-šume“ d.o.o. Sarajevo imenovani su naprijed navedenom Odlukom na period od.24.06.2015. godine do 24.09.201 S.godine

Skupština KJP ,,SaraJevo-šume“ d.o.o. Sarajevo u naprijed navedenom sastavu u periodu od 24.06.2015. godine do 24.09.2015. godine održalaje Konstituirajuću sjednicu i 1 redovnu sjednicu.

Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika! članova Skupštine kantonalnog Javnog preduzeća za gazdovanje državnim šumama ,,SaraJevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, broj: 0I-05-3334I/I5 od 29.12.20I5.godine , potvrđeno je razrješenje naprijed navedenih vršilaca dužnosti članova Skupštine Preduzeća, koja Odluka je objavljena u „Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 1/16).

• Na osnovu Odluke Skupštine Kantona Sarajevo o potrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog Javnog preduzeća za gazdovanje državnim šumama „SaraJevo-šume" d.o.o. SaraJevo,broJ:01-05-33346/15 od 29.126.2015.godine, koja Odluka Je objavljena u „Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 1/16, potvrđeno Je imenovanje vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo,! to: 1. Salem Alibegović, vršilac dužnosti predsjednika Skupštine,2. Azra Muzur ,vršilac'' člana Skupštine i 3. Samir Bubić, vršilac člana Skupštine. Vršioci dužnosti članova Skupštine Preduzeća imenovani naprijed navedenom Odlukom imenovani su na period od 29.12.2015. godine do29.03.2016. godine

Skupština KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo u naprijed navedenom sastavu nije održala nijednu sjednicu u izvještajnom periodu.

U izvještajnom periodu Nadzorni odbor KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo održao Je 12 redovnih i 2 vanredne sjednice sjednica.

U izvještajnom periodu Odbor za reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo održao Je 12 redovnih sjednica.

U izvještajnom periodu Uprava KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo održalaje 19 sjednica.

Na naprijed navedenim sjednicama ukupno Je doneseno i u okviru Službe za opće, pravne i kadrovske urađeno oko 450 odluka, zaključaka, preporuka, mišljenja i drugih akata.

U izvještajnom periodu u okviru Službe za opće,pravne i kadrovske poslove u skladu sa Odlukom Odbora za reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo,broj:0104-3160-6/14 od 0I.12.2014.godine utvrđenje tekst Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo.

Iz djelokruga radnih odnosa u izvještajnom periodu urađeno Je 930 raznih akata.

l7\/-n:^n:^-9-l7v/iA4tai n nnQln\/aniii K.IP “.9arflip\/n-«iimp” ri n rt 9niR nrtriinii

Page 57: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO

IZVJEŠTAJI

Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZV 0303 2 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-ŠUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana: 10 od 69

Izvršeno je kompletiranje dokumentacije za odlazak u penziju 19 radnika, popunjavanje obrazaca iz radnog odnosa za Poreznu upravu, PIO, Zdravstvo i Ocjenu radne sposobnosti; (odluke, odjave, potvrde, uvjerenja i dr.).

U izvještajnom periodu penzionisano je 19 (devetnaest) radnika, a na ocjenu radne sposobnosti upućeno je 9 (devet) radnika.

Od ukupnog broja radnika u KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo je 66 invalida rada II kategorije odnosno radnika sa izmijenjenom radnom sposobnošću.

KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo je sa JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo zaključilo Ugovor o sufmansiranju zapošljavanja pripravnika sa VSS,VŠS,SSS i KV,na osnovu kojeg je KJP „Sarajevo- šume" d.o.o. Sarajevo primilo 3 (tri) pripravnika sa VSS i 2 (dva) pripravnika sa SSS na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža.

Ukupan broj radnika u KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo na dan 31.12.2015. godine je 422 od toga u radnom '■ odnosu na neodređeno vrijeme je 362 radnika, a 60 radnika su u radnom odnosu na određeno vrijeme, gdje su

uključeni i pripravnici, a što je vidljivo iz tabela kako slijedi:Struktura radnika na neodređeno vrijeme

UkupnoMr. 10

Visoka stručna sprema VSS 43

Viša stručna sprema vš 3

Visoko kvalifikovano zanimanje VKV 2

Srednja stručna sprema SSS 87

Kvalifikovani KV 90Polukvalifikovani РК 119

Nekvalifikovani NK 8

' Ukupno radnika 362

Struktura radnika na određeno vrijeme

VSS stručna sprema VSS 5

Srednja stručna sprema SSS 12Kvalifikovani KV 15

Polukvalifikovani РК 28

Ukupno radnika 60

Kvaiiflkaciona struktura i broj radnika na neodređeno vrijeme u KJP«Sarajevo-šume»d.o.o. Sarajevo na dan 31.12.2015.godine

Red.br. Šumarska struka

1. • Mr.šumarska struka 92. • Dipl.ing.šumarstva VSS 27

• Šumarski tehničar SSS 64

IT\/-n:^flS-9-l7x/ip«tai л nn<lnwaniii K.IP‘'.^araiAV/n-«iimA’'Н n n .^дгд|р\/г» nftrtini

Page 58: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

/ r. KJP "SARAJEVO-SUME" D.O.O. SARAJEVO

. IZVJEŠTAJI

Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZV 0303 2 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-SUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana: 11 od 69

• III stepen KV 6

• Rukov. mehanizacijom KV 3

3. Saobraćajna struka

Mr. saobraćaja i komunikacija 1

Dipl.ing.saob. i komunikacija VSS 1

4. Ekonomska struka• Dipl. ekonomista/bachelor VSS 6

• VŠ ekonomista vš 1

• Ekonomski tehničar SSS 4

5. Pravna struka• Dipl. pravnik/bachelor prava VSS 3

• Pravnik 1 stepen vš 2

6. Dipl.ing.rudarstva VSS 1

7. Dipl. kriminalist VSS 1

8. Dipl.veterinar VSS 1

9. Dipl.ing.poljoprivrede VSS 2

10. Srednja stručna sprema

Gimnazija SSS 2

• Birotehnička struka SSS 3

• Geodetski tehničar SSS 3

• Drvna tehnička SSS 1

• Saobraćajni/mašinski tehničar SSS 10

11. • VKV VKV 2

• Automehaničar KV 7• Vozač KV 20

• Autoelektričar KV 1

• Varioc-bravar KV 3

• Ostala KV zanimanja 51

12. • Interna kvalifikacija РК 119

13. Nekvalifikovani radnici NK 8

Ukupno radnika: 362

U okviru referata protokola i arhive u izvještajnom periodu protokolisano je 3119 predmeta, razvedeno i arhivirano 4309 predmeta, uvedeno u interne dostavne knjige 3219 predmeta i kroz knjigu pošte otpremljeno 3590 predmeta.

rt noftlrtuaniii K.IP Н л л .^araipun 7a 9niR nrtfiinti

Page 59: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

/ л. KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO

IZVJEŠTAJI

Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZV 0303 2 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-SUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana: 12 od 69

л.

12. SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVEU periodu od 01.01. do 31.12.2015. godine u okviru Službe za imovinsko-pravne poslove obavljani su

poslovi iz djelokruga rada Službe uslovljeni obavljanjem djelatnosti KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo.

U skladu sa redovnim planskim aktivnostima u izvještajnom periodu, u oblasti imovinsko-pravnihposlova:

- Izvršeno je 47 (četrdesetsedam) zastupnja Preduzeća kod nadležnih sudova, Kantonalnog tužilaštva i policijskih uprava u istražnim, krivičnim i parničnim postupcima u svojstvu zastupnika, stranke ili svjedoka.

- Na osnovu zahtjeva organizacionih jedinica Preduzeća i stranaka za izlazak geometra na teren izvršeno je 99 (devedesetdevet) izlazaka i to:

• 37 (tridesetsedam) izlazaka na teren u cilju identifikacije granice šume i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu od šume i šumskog zemljišta u privatnom vlasništvu,

• 17 (sedamnaest) izlazaka na teren sa predstavnicima nadležnih općinskih službi u postupcima raspravljanja imovinskih odnosa nastalih uzurpacijom šume i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu i u postupcima uređenja međa i postavljanja graničnih znakova između šumskog zemljišta u državnom vlasništvu i zemljišta u privatnom vlasništvu, po zahtjevu stranaka,

• 29 (dvadesetdevet) izlazaka na teren u svrhu obnove i postavljanja graničnih znakova između šumskog zemljišta u državnom vlasništvu i zemljišta u privatnom vlasništvu,

• 16 (šesnaest izlazaka na teren u svojstvu članova komisija u postupcima utvrđivanja naknade štete pričinjene od strane Preduzeća zemljištu u privatnom vlasništvu prilikom eksploatacije i izvoza šumskih drvnih sortimenata.

U izvještajnom periodu od strane geometara urađeno je i dostavljeno nadležnim općinskim službama na njihovo traženje 19 (devetnaest) izjašnjenja vezanih za postupke raspravljanja imovinskih odnosa nastalih uzurpacijom šume i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u kojima Preduzeće učestvuje u svojstvu stranke, a koji se vode po zahtjevima fizičkih lica.

U istom periodu urađeno 14 (četrnaest) odgovora na tužbe i 2 (dvije) žalbe na presude donesene u postupcima utvrđivanja prava vlasništva i upisa u zemljišne knjige, priznavanja prava vlasništva dosjelošću ili zbog pogrešnog upisa u zemljišnim knjigama i naknade štete.

Za potrebe izrade šumskogospodarskih osnova za državne šume za ŠVPP ,,Bistričko“ i ŠPP ,,Trnovsko“ na traženje Ministarstva privrede Kantona Sarajevo izvađeni su i dostavljeni posjedovni listovi za državne šume na području općina: IlijaŠ, Vogošća, Stari Grad, Centar i Trnovo. Takođe je prikupljena potrebna imovinsko-pravna dokumentacija za potrebe podnošenja tužbe protiv JP ,,ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići, radi sticanja prava vlasništva nad objektom Upravne zgrade u Srednjem sa pripadajućim zemljištem i objektima.

U izvještajnom periodu rješavani su i zahtjevi za učešće u postupku potpune eksproprijacije nekretnina u državnom vlasništvu na kojima je kao nosilac prava raspolaganja upisano KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo sa dijelom 1/1, i to:

1. Postupak potpune eksproprijacije nekretnina označenih kao k.č. broj 1646/30 pov 411 m2 i k.č. broj 1646/31 površine 22 m2 upisanih u zk.ul. broj 56 К.О. Lokve, sa pravom raspolaganja „КЈР ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo sa dijelom 1/1, u svrhu izgradnje elektroenergetskih objekata TS 35/10 (20) KV, 2X4 MVA (Igman - Kabalovo) i Rasklopnice 35 Kv - Kabalovo na Igmanu, po zahtjevu Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina općine Hadžići, broj: 05-31-2-1134/2013 od 20.01.2015. godine, za koje je Općinsko vijeće opčine Hadžići utvrdilo javni interes, Rješenjem broj: 01-05-31.4-3743/12 od 10.05.2013. godine.

l7\/-n^n.4-9-l7\/iP4fai n nn^lnvflniii K.IP ".^araip\/n-4iimp” Н п n 7Г\^F, nnriinii

Page 60: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-SUME" D.O.O. SARAJEVO

IZVJEŠTAJI

Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZV 0303 2 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-SUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana: 13 od 69

2. Postupak potpune eksproprijacije nekretnina označenih kao k.č. broj 23/8 površine 126 m2 upisanih u zk.ul. broj 310 К.О. S_P Kamenica, sa pravom raspolaganja Šumsko gazdinstvo u Sarajevu sa dijelom 1/1, u svrhu izgradnje zanatskog centra u naselju Kamenica, po zahtjevu Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar općine Ilijaš, broj: 06/1-31-2989/13 od 13.01.2015. godine.

3. Postupak potpune eksproprijacije nekretnina označenih kao k.č. broj 3084/2 površine 100 m2 upisanih u zk.ul. broj 92 К.О. Presjenica, sa pravom raspolaganja KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo sa dijelom 1/1, u svrhu izgradnje meteorološkog radara za koju je Općinsko vijeće Trnovo utvrdilo javni interes. Odlukom broj: 01-23­3629/14 od 18.11.2014. godine, a po zahtjevu Službe za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina općine Trnovo zastupana po Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo.

Po zaključcima Uprave Preduzeća ili nalozima Direktora Preduzeća dato je više mišljenja i očitovanja vezanih za dalje postupanje u određenim imovinsko-pravnim predmetima, te sa podnosiocima zahtjeva vođena prepiska u skladu sa dobivenim uputama i instrukcijama.

Takođe, sa svim zakupcima poslovnih objekata i prostora u vlasništvu Preduzeća koji su u prethodnom ' periodu uredno plaćali zakupninu i ispunjavali ostale obaveze iz zaključenih ugovora o zakupu, zaključeni su aneksi ugovora. Za objekte kod kojih je došlo do promjene zakupca urađene su zapisničke primopredaje i zaključeni novi ugovori.

O poslovima iz oblasti zastupanja Preduzeća u postupcima naknade štete pričinjene šumama i šumskom zemljištu u državnom vlasništvu koji se vode pred nadležnim sudovima i tužilaštvima a u skladu sa članom 3. Ugovora o prenošenju poslova gospodarenja nad svim državnim šumama i šumskim zemljištima u administrativnim granicama Kantona Sarajevo zaključenim sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo, broj: 0103-2487-1/13. ,

Prema tim podacima u izvještajnom periodu podneseno je 28 (dvadesetosam) tužbi za naknadu štete sa ukupnim iznosom glavnog duga od 5.476,42 KM. U istom periodu urađeno je 58 prijedloga rješenja za dozvolu izvršenja na pokretnoj imovini ili novčanim sredstvima izvršenika, a na osnovu pravosnažnih i izvršnih presuda donesenih u parničnim i krivičnim postupcima, na iznos potraživanja od 21.035,43 KM (koji ne uključuje troškove postupka i kamate). U 7 (sedam) slučajeva nadležni sud je donio Rješenje o obustavi izvršnog postupka (iznos potraživanja bez kamata i troškova je 2.469,57 KM) , od čega u 3 slučaja iz razloga što su izvršenici u cjelosti izmirili dug koji je bio predmet izvršenja (ukupan iznos 837,25 KM), a u 4 (četiri) slučaja iz razloga neprovodivosti rješenja zbog činjenice da izvršenici nisu imali pokretne imovine koja po Zakonu o izvršnom / postupku može biti predmet pljenidbe, a istovremeno se radi o licima koja nisu registrovana kao aktivni osiguranici niti kao korisnici prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, te nije bilo moguće provesti izvršenje ni na novčanim sredstvima (ukupan iznos je 1.632,32 KM.

13. SLUŽBA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE

Zaposlenici su svoje radne zadatke obavljali u skladu sa potpisanim Kolektivnim ugovorom o radu na fizičkoj zaštiti Ijudu i imovine Preduzeća. Broj zaposlenika koji su obavljali ove poslove je 10.

Radne zadatke na fizičkoj zaštiti ljudi i imovine čuvari su obavljali na sljedećim objektima: upravnoj zgradi, mehaničkoj radionici u Hadžičima i u prostoru stolarije u Rakovici, te vršili zaštitu ostale imovine Preduzeća koja se nalazila u krugu uprave Hadžići i krugu stolarije Rakovica.

U roku obavljanja dežure čuvari su vodili urdnu evidenciju o primopredaji svojih smjena, vodili evidenciju o obilasku objekata i imovine, vodili evidenciju o ulasku i izlasku vozila u krug i van kruga uprave Hadžići i stolarije Rakovica, te dostavljali pismene izvještaje za svaki mjesec pojedinačno o izvršenju radnih zadataka.

U izvještajnom periodu svoje zadatke su izvršavali u skladu sa normativnim aktima i propisima Preduzeća i imali su narušenu bezbijedonosnu situaciju tako daje čuvar morao intervenisati i sa policijom. Zatim zaposlenici ili vozači koji duže vozila koja su u vlasništvu Preduzeća, nisu pridržavala obaveznog pregleda vozila

n nn«lnuaniii K.IP “.^araipx/n-Siimp" ri n n .4araip\/r» 7Д 9niR nnriinii

Page 61: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-SUME" D.O.O. SARAJEVO

IZVJEŠTAJI

Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZV 0303 2 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-ŠUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana: 14 od 69

gdje se parkira, a što se može vidjeti kroz sveske za vođenje evidencija i pisane izvještaje svih čuvara kojis u obavijali poslove u toku navedenog izvještajnog perioda.

Sa čuvarima objekata i imovine održano je u toku Izvještajnog perioda više radnih sasatanaka, na kojima sam kao rukovodilac službe iste upoznao sa navedenim problemima i otuđenjima imovine, te im je posebno skrenuuo pažnju, svima pojedinačno, da se poveća aktivnost u toku noći, te obilasku i čuvanju imovine Preduzeća, iz razloga što je učestao sve veći broj provala i otuđenja u okruženju i dalje. S tim u vezi vršena je kontrola rada čuvara u više navrata svakog mjeseca.

ZAŠTITA NA RADU

Referat zaštite na radu je u 2015.godini uspio provesti zadate ciljeve i zadatke utvrđene Planom i programom mjera za 2015. god., a najbolji indikator je činjenica da nije bilo prijava od strane Inspekcije rada Kanton Sarajevo za KJP „Sarajevo - šume“ d.o.o. na rad u okviru ovog segmenta.U periodu koji tretira izvještaj bila je 32 povreda zaposlenika.

I1. Preventivne^niere u cilju unapređenja zaštite na radu

Urađen je izvještaj ZNR za 2014.god. i dat na uvid Inspekciji rada Kantona Sarajevo i na isti nije bilo primjedbi. Također je urađen i Plan i program mjera ZNR za 2015. godinu na koji Inspekcija rada nije imala primjedbi.

Urađeno je 5 nenajavljenih obilazaka terena u cilju provjere opreme u procesu rada i radnicima je svaki put skrenuta pažnja na korištenje ličnih zaštitnih sredstava i provođenje i pridržavanje mjera zaštite na radu.

Prema sugestijama inspekcije ZNR, pokrenute su aktivnosti na odabiru relevantne institucije koja bi u narednom periodu vršila obuku uposlenika iz oblasti zaštite na radu.

2. Unapređenje tehnolo2iie. oruđa i uređaia za rad i radne sredine

U cilju sprovođenja zaštite na radu shodno Zakonu o radu i Pravilniku Preduzeća u toku 01.01.-31.12.2015.god. izvršenje periodični pregled oruđa i uređaja za rad. U saradnji sa relevantnom institucijom za pregled sredstava rada u cilju izdavanja upotrebnih dozvola u 2015.god. Pregledano je i ispitano:

> Motorne pile 22 kom.> Motorni bušaći 1 kom.> Motorni čistači 32 kom> Brusilica 1 kom> Motokultivator 1 kom> Strug 1 kom> Tokarski stroj 1 kom> Kompresor 1 kom

3. Obrazovanje i stručno usavršavanje zaposlenika iz zaštite na radu

Na osnovu odluke o imenovanju Stalne stručne komisije za obučavanje, obrazovanje i provjeru znanja zaposlenika iz oblasti zaštite na radu KJP „Sarajevo - šume“ d.o.o. Sarajevo broj: 0103-147-2/09, komisija je u periodu od 01.01.-31.12.2015.god. izvršila obrazovanje, obučavanje i provjeru znanja zaposlenika iz oblasti zaštite na radu:Ukupno: 29 zaposlenika (stalni, povremeni i radnici koji su vršili promjenu radnog mjesta)

4. Stvaranje uslova za bezbiedan rad na radilištu

Na osnovu člana 17. i 18. Zakona o zaštiti na radu /Si. list SR BiH, br.22/90./ i člana 8. i 9. Pravilnika o zaštiti na radu u šumarstvu /SI. list SR BiH, br.20/85./, na osnovu Zakona o privremenim radilištima član 24., tehnolog za zaštitu na radu u KJP „Sarajevo - šume“ d.o.o. Sarajevo, obavezan je izraditi Elaborat o uređenju

n nn<slnuaniii K.IP'‘.^araip\/n.«iimp” ri rt n .^araieav/rt 7Л 9П1.Ч nrtriinii

Page 62: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

/ Л KJP "SARAJEVO-SUME" D.O.O. SARAJEVO/ fk. \

, IZVJEŠTAJI

Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZV 0303 2 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-SUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana; 15 od 69

radilišta za svako radilište i 8 (osam) dana prije početka radova dostaviti ga na uvid Inspekciji rada Kanton Sarajevo.

U 2015. god. u periodu januar - decembar, urađeni su elaborati za projekte sječe i izvoza drvnih sortimenata, te za projekte šumsko - uzgojnih radova i građevinske radove.Ukupno: 345 elaborata

5. Obrazovanje i obuka za radna mjesta — kvalifikacije

Na osnovu odluke o imenovanju Ispitne komisije za obuku, obrazovanje i ispitivanje zaposlenika KJP „Sarajevo - šume“ d.o.o. Sarajevo broj: 0103-3123-2/10, komisijaje u periodu od 01.01.-31.12.2015god. izvršila obuku, obučavanje i ispitivanje zaposlenika za radna mjesta sa posebnim uslovima rada:Ukupno: 12 kvalifikacija za zaposlenike

6. Liekarski pregledi

U skladu sa Pravilnikom o Zaštiti na radu i obaveznom Ijekarskom pregledu uposlenika na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada u 2015.god. u relevatnoj medicinskoj ustanovi izvršeni su Ijekarski pregledi za:

Ukupno: 65 uposlenika sa posebnim uslovima rada

7. Evidencija nesreća na poslu

U 2015. godini ukupno je bilo 32 povreda na radu, od toga 1 teža.Za sve povrede dokumentacija je upotpunjena, popunjene su prijave o nesreći na poslu, evidentirane u Inspekciji rada i u Zavodu zdravstvenog osiguranja.

Analiza za 32 povrede na radu u periodu 01.01. - 31.12.2015.god

BROJ %P , . ■ ' V ' 9 28,10u ■ . ; ^ 1 - 21,80S'',' ' 8 25,00

■< ■ ' č ' ^ ^ . ■■5, 15,60Q . V ■ ^ ^ ^ ; ■3 ' ' ■: 9,40

SJEKAĆ-MOTORISTA 21 65,60O POSLOVOĐA 2 6,20Нzn REFERENT 1 3,10S GONIČ ANIMALNE ZAPREGE 3 9,40

DOMAR-ŠTALAR 2 6,20O POMOĆNI RADNIK 1 3,10

TRAKTORISTA 2 6,20

19-25 3 9,4026-30 1 3,1031-35 ^ '/V'V 12,5036-40 15,60

УИ 41-45 ■; V 61 ^ 18,70oi 46-50 у ^ . .. ■ 21,80<н 51-55 12,50сл '58+' ' ' ■' ■г:-r'- 6,25

l7\/-n^0a.9-l7\/ia«tsi n nfi4ln\/flniii K.IP‘'.^flraipwn-«Mm<»” ri n n nfiHinii

Page 63: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-SUME" D.O.O. SARAJEVO

IZVJEŠTAJI

Vrsta dok. izdavač RB Rev

IZV 0303 2 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-SUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana: 16 od 69

GLAVA 8 21,80ft RUKA 8 25,00

NOGA 17 53,10>Clh

7-88-9 2 6,259-10 3 9,4010-11 9 28,1011-12 4 12,5012-13 4 12,5013-14 4 12,5014-15 1 3,1015-16 3 8,4016+ 2 6,25JANUAR 1 3,10FEBRUAR 2 6,25MART 2 6,25АРШЕ 2 6,25MAJ 4 12,00JUNI 1 3,10JULI 1 3,10AUGUST 4 12,50

Uсл

SEPTEMBAR 3 9,40OKTOBAR 8 25,00NOVEMBAR 3 9,40DECEMBAR 1 3,10

Ovoj problematici se mora posvetiti posebna pažnja, pogotovu na radnim mjestima gdje su povrede češće.U tom cilju je potrebna stalna i kontinuirana edukacija, primjena opštih i posebnih mjere zaštite na radu na svim radnim mjestima, uz korištenje zaštitne opreme i poštivanje propisa iz oblasti zaštite na radu.

Zaštita od požara

Radne aktivnosti referenta PPZ-e za navedeni period zasnivale su se na preventivnom i represivnom djelovanju na zaštitit šuma od požara, te unaprijeđenju postojećeg stanja, poboljšanja operativnih mjera I podizanja efikasnosti i mobilnost, i na dojavi i gašenju požara. U proteklom periodu, aktivnosti referenta PPZ-te ogledale su se kroz provođenje sljedećih mjera I zadataka:

• urađen Plan poslovanja referenta PPZ za 2015.godinu,• urađen Plan nabavke za 2015 .godinu,• urađen Pravilnik o zaštiti od požara,• urađen Plan zaštite od požara,• urađen Operativni plan zaštite od požara za 2015.godinu,• formirana služba za zaštitu od požara,• izrada projekata iz oblasti PPZ koji su aplicirani prema KUS-u,• vođenje evidencija i dostavljanje izvještaja.

Navedena akta urađema su u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (“SI. Novine FBiH” br.64/09) i Pravilnika o sadržaju Planova za zaštitu šuma od požara, donešenog na osnovu Zakopna o šumama Kantona Sarajevo (“Službene Novine Kantona Sarajevo br.5/13) i članom 130 Statuta Preduzeća.

n nn«!r»v/aniit K.IP‘'.^araiAV/n-«iitnp” Н rv n ^araiav/n тл 9Л1^ nndinii

Page 64: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-SUME" D.O.O. SARAJEVO

IZVJEŠTAJI

Vrsta dok. izdavač RB Rev

IZV 0303 2 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-SUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana; 17 od 69

Sljedeće aktivnosti koje su urađene u toku izvještajnog perioda ogledale su se kroz obavljanje sljedećih radnih zadataka:

• izvršen redovan periodični pregled PP-aparata, hidranata i hidrantske mreže,• izvršen pregled PPZ opreme u svim PP punktovima,• izvršen pregled osmatračnica (koje nezadovoljavaju svoju namjenu zbog dotrajalosti pa iste

predlažemo za otpis),• učestvovali u gašenju požara,• postavljeno 8 osmatrača požara, čiji su se radni zadatci zasnivali na osmatranju-dojavi požara i

sačinjavanja dnevnih izvještaja o osmatranju i dojavi požara,• po nalogu direktora Preduzeća svi lovočuvari obavljali su poslove osmatrača požara za vrijeme

proljetno-ljetne požarne sezone,• dostavljane mjesečni izvještaji o požarima, izvještaja o štetama i učesnicim gašenja požara.

U izvještajnom periodu registrovano je 28 šumskih požara, na područjima kojima gospodare KJPV “Sarajevo-šume”. Na gašenju požara angažovano je 203 zaposlenika Preduzeća, 28 vozila, a proveli su 305,0 sati na gašenju požara. Pored zaposlenika Preduzeća na gašenju požara učestvovali su i pripadnici MUP-a sa 54 uposlenika, 26 vozila i proveli 148,5 sati na požarištu. PVB Sarajevo učestvovala je u gašenju požara sa 49 vatrogasaca, 19 vozila i proveli na gašenju požara 142,0 sata. DVD-u KS učestvovala su u gašenju požara sa 158 vatrogasaca, 32 vozila i proveli na gašenju požara 471,5 sati. Za navedeni izvještajni perio na gašenju šumskih požara Zaposlenici KUŠ-a i građani su učestvovali sa 30 ljudi, 23 vizila i proveli 205,0 sati na gašenju šumskih požara. Za navedeni izvještajni period na gašenju šumskih požara ukupno su angažovana 494 lica, 128 vizila, i proveli su 1.272,0 sati na gašenju požara. Opožarena površina iznosi 517,13 ha, izgorjelo je 17.986 sadnica c/b bora i 45 m^ ogrjevnog drveta bukve. Direktna šteta od požara iznosi 697.418,81 KM, a materijalni troškovi za Preduzeće iznose 340.564,30 ВСМ.

Na prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite. Vlada Kantona Sarajevo,na 28.sjednici održanoj24.07.2015.godine donijela je Uredbu o organizovanju službi zaštite i spašavanja i jedinice civilne zaštite specijalizovane namjene Kantona Sarajevo. Zadatci pravnih lica propisani su u članu 8. Uredbe o organizovanju službe zaštite i spašavanja i Jedinice civilne zaštite specijalizovane namjene Kantona Sarajevo, (“Službene novine Kantona Sarajevo br.30/13). Ispoštovane su sve propisane zakonske procedure te je Služba za zaštitu od požara formirana u Preduzeću.

14. SLUŽBA ZA MARKETING I KOMERCIJALNE POSLOVE

U periodu od 0U01.2015.godine do 31.12.2015.godine u okviru Službe za marketing i komercijalne poslove obavljeni su sveobuhvatni poslovi iz djelokruga poslova Službe u koje spada svakodnevno organizranje posla, redovno praćenje poslova u vezi prodaje šumskih drvnih sortimenata i drugih proizvoda, nabavke opreme, rezervnih dijelova i ostalih roba, usluga, radova, redovnog fakturisanja, redovnog pokretanja procedura oko nabavke roba, usluga i radova, pripremanja tenderskih dokumentacija, poslovi sekretara Stalne komisije za javne nabake, poslovi vezani za osiguranje zaposlenika i imovine, te organizovanja rada centralnog magacina, terenskih magacina i stalna saradnja i koordinacija sa drugim organizacionim jedinicama po pitanju poslova nabavke.

U izvještajnom periodu izdato je 30 narudžbenica za nabavku roba, usluga i radova objavljenih u „Sl.glasniku BiH“, odnosno objavljenih raznih javnih oglasa u „Službenim novinama F BiH“, odnosno u nekim od dnevnih novina. Blagovremeno su realizovani zahtjevi za nabavku (trebovanja) koji su bili odobreni od strane Direktora Preduzeća, a roba uredno distribuirana i zaprimljena u centralni magacin, a potom raspoređena po OJ, ŠU i Službama.

Prilikom nabavke roba od dobavljača sa kojim imamo zaključene ugovore možemo istaći da su sve robe zaprimljene u centralni magacin i na osnovu uredne dokumentacije dobavljača pravljeni ulazi roba kojih je u ovom izvještajnom periodu bilo 939 odnosno izdato roba iz magacina i napravljeno ukupno 1204 izlaza.

l7\/-fi;^nS-9-l7\/№4tai n nn«ln\/aniii K.IP‘'.4arai«aun-4rime” ri n n .4araii=\/ri 7a 7fl1R nriHinii

Page 65: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

rl \\ ,,

KJP "SARAJEVO-SUME" D.O.O. SARAJEVO

IZVJEŠTAJI

Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZV 0303 2 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-SUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana; 18 od 69

Svakodnevno je vršen prijem i izdavanje roba iz terenskih magacina organizacionim jedinicama na kojima se nalaze terenski magacini. Za sve primljene robe u terenske magacine pravljeni su ulazi robe, vođene kartice i pravljeni izlazi za izdate robe.

Iz oblasti javnih nabavki koje se odnose na Poglavlje III ZJN BiH pokrenuto je i upućeno 76 zahtjeva za nabavku putem direktnih sporazuma i to 50(pedeset) direktnih sporazuma za usluge i 26(dvadesetšest) direktnih sporazuma za robe.

U 2015. godini pokrenuto je 39( trdideset devet) Konkurentskih zahtjeva za nabavku roba, usluga i radova i to 9 ( devet) konkurentskih zahtjeva za usluge i 30 (trideset) konkurentskih zahtjeva za robe

Kad su u pitanju javne nabavke iz Poglavlja II ZJN pokrenuti su postupci javnih nabavki roba, usluga i radova putem otvorenog postupka (čija je procijenjena vrijednost ista ili iznad 50.000 KM) u 2015. godini a tiču se

I nabavke za 2015. godinu i to:- Pokrenuto je i završeno 48 ( četrdesetosam) postupaka javnih nabavki roba, usluga i radova putem

otvorenog postupka, od toga 20 ( dvadeset) otvorenih postupaka za usluge, te 28 ( dvadesetosam) otvorenih postupaka za robe.

Za sve provedene postupke javnih nabavki redovno su dostavljeni izvještaji o provedenim procedurama javnih nabavki Nadzornom odboru i Odboru za reviziju Preduzeća, Agenciji za javne nabavke u skladu sa važećim zakonskim propisima, a za postupke putem otvorenog postupka objavljivana su obavještenja i na web stranici Poduzeća. Također su redovno objavljivanja obavještenja putem informacionog sistema za elektronsko objavljivanje obavještenja - sistem Go-Procure.Odboru za reviziju su svaki mjesec dostavljeni i registri izvršenih javnih nabavki roba, usluga i radova po zaključenim ugovorima.

Važno je napomenuti da se na nivou BiH od 27.11.2014. godine primjenjuje novi Zakon o javnim nabavkama, te je u toku prošle godine Preduzeće uspješno počelo sa primjenom istog.

Redovno je vršeno pregledanje, kompletiranje i knjiženje ulaznih faktura sa zahtjevima za nabavku i ulazima, te su iste praćene po vrijednostima i datumima sa važećim ugovorima.

Napravljeno je 3680 (trihiljadesestoosamđeset) izlaznih faktura od toga 3391( trihiljadetristotine devedesetjedna) veleprodajnih i 289 maloprodajnih, dispozicija 4342, avansnih računa 262, predračuna 139 kao i 30 knjižnih obavijesti. Ukupna realizacija je iznosila 13.462.661,19 KM bez PDV-a, iznos internih faktura je 291.368,41 KM bez PDV-a, odnosno ukupno sa PDV-om 16.042.683,61КМ. Od toga je naplaćeno 15.475.606,97КМ.

Poslovi vezani za osiguranje zaposlenika i objekata redovno su obavljani i koordinirani tako daje upućeno 15 prijava nesretnog slučaja za radnike prema Bosna sunce osiguranju 4 prijava štete na životinjama i 3 prijave za štete od loma i krađe.

U okviru Službe za marketing i komercijalne poslove, odnosno referenta za komercijalne poslove do 01.06.2015. godine bili su uvršteni poslovi sekretara Komisije za javne nabavke, tako da su se redovno sačinjavali zapisnici sa otvaranja ponuda, sastavljali izvještaji i preporuke, upućivana obavještenja ponuđačima o ishodima postupaka, kompletirana dokumetacija Službi za opće, pravne i kadrovske poslove radi sačinjavanja ugovora za procedure nabavke i samo arhiviranje i čuvanje dokumentacije.

l7\/-nsn;^-9-l5-\/i(a4fai n nnelm/aniii K.IP “Saraiiaun-«iimA” Н л л .4arai(^un 7a 9П1*1 nnHinii

Page 66: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-SUME" D.O.O. SARAJEVO

IZVJEŠTAJI

Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZV 0303 2 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-SUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana: 19 od 69

II OBLAST ZA ŠUMARSTVO

II1. SLUŽBA ZA UZGOJ I ZAŠTITU ŠUMA

Šumsko uzgojni i drugi radovi koji su izvršeni u toku 2015., godine, planirani su Planom poslovanja KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo za 2015., godinu, broj: 0103-3341-1/14 od 18.12.2014., godine. Izvršeni šumsko uzgojni i drugi radovi, finansirani su od strane KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, ,,Boletus“ d.o.o. Sarajevo, Federalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - РШ šumarstva i poljoprivrede - GEF Projekti i JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

U izvještajnom periodu vršeni su radovi iz sljedećih oblasti:

• Uzgajanje šuma;• Zaštita šuma;• Rasadnička proizvodnja, hortikultura i sjemenarstvo. I

> Oblast uzgajanja suma

Iz oblasti uzgajanja šuma rađeni su poslovi:

1. Priprema terena za pošumljavanje i pošumljavanje;2. Njega kultura — čišćenje, popunjavanje, ukopavanje i prorede;3. Njega šuma - njega prirodnog podmiatka;4. Ostali radovi - vegetacijska sanacija požarišta.

• Pripreme terena za pošumljavanje i pošumljavanje

Priptrema terena za pošumljavanje, obuhvata sve potrebne radnje koje predhode pošumljavanju. Najčešći pripremni radovi su: sasijecanje lišćarskog predrasta i slaganje granjevine u pruge ili gromade. Nakon izvršene pripreme terena pristupa se pošumljavanju. Pošumljavanje je sadnja odabrane površine, a obavlja se sadnjom kvalitetnog sadnog materijala odgovarajućeg uzrasta, vrste drveća, provenijencije, obloženog, poluobloženog ili golog korijenovog sistema, iz registrovanih rasadnika, prema odabranim načinima sadnje i uslovima staništa, gustinom sadnje 2500 kom./ha ili više, s ciljem podizanja (osnivanja) šumskih kultura.

Priprema terena za pošumljavanje i pošumljavanje planirana je na ukupnoj površini od 95,24 ha, a izvršena je na ukupnoj površini od: 14,75 ha ili 16%, prema Projektima za izvođenje čiju realizaciju je finansiralo KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo. Zasađeno je ukupno 34.630 kom. sadnica. Prema Projektu čiju je realizaciju fmansirao „BOLETUS" d.o.o. Sarajevo, priprema terena za pošumljavanje i pošumljavanje, izvršena je na površini od 1,00 ha, a zasađeno je ukupno 1200 kom. sadnica. Sveukupno je zasađeno 35.830 kom. sadnica.

• Njega kultura

Njega kultura obuhvata: čišćenje, popunjavanje i ukopavanje,

o Čišćenje kultura:

Pod čišćenjem kultura podrazumjevaju se zahvati koji se provode u mladim sastojinama da bi se sadnice oslobodile od lišćarske vegetacije, lijana i paprati koji ometaju normalan rast i razvoj novopodignute šumske kulture.

l7\/-n!^n:^-5.l7\/ip4tai n nnelnuflniii K.IP “.^агдгр»п-вмтв” Н n n .^araiAun уа 9014 nriHinii

Page 67: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO

IZVJEŠTAJ!

Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZV 0303 2 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-ŠUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana: 20 od 69

U okviru njege kultura čišćenje kultura planirano je na ukupnoj površini od 46,53 ha, a izvršeno je na ukupnoj površini od: 27,26 ha ili 59%, prema Projektima za izvođenje, čiju realizaciju je finansiralo KJP „$arajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo. Prema Projektima čiju je realizaciju finansiralo Federalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva — РШ šumarstva i poljoprivrede - GEF Projekti, njega kultura — čišćenje, izvršeno je na površini od 80,00 ha. Sveukupno njega kultura —čišćenje, izvršeno je na površini od 107,26 ha.

o Popunjavanje kultura:

Popunjavanje kultura predstavlja ponovnu sadnju sadnica, koja se provodi u slučaju sušenja, požara u kulturi, s ciljem kompletiranja kulture do prvobitno projektovanog broja sadnica, odnosno do potpunog sklopa sastojine.

U okviru njege kultura popunjavanje kultura planirano je na ukupnoj površini od 23,67 ha, a izvršeno je na ukupnoj površini od: 36,57 ha ili 65%, prema Projektima za izvođenje čiju realizaciju je finansiralo KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo. Zasađeno je ukupno 102005 kom. sadnica.

o Okopavanje kultura:

Okopavanje kultura se provodi u ranom razvojnom stadiju uzrasta šumske kulture, za sve vrste šumskog drveća podjednako. Okopavanjem se oko mladih biljaka stvara zaštitna površina na kojoj nema konkurentske korovske vegetacije, koja obzirom na svoju prilagodljivost i jak vitalitet, od zemljišta uzima najveću količinu vlage i hranjivih materija, te time sprječava optimalno i normalno snabdijevanje mladih biljaka hranjivima i vodom. Okopavanje ima za cilj prekidanje uspostavljenog kapilarnog sistema u površinskom sloju zemljišta, čime se sprječava isušivanje zemljišta evaporacijom, te se poslije ove mjere njege u zemljištu, duže zadržava povoljan vodnovazdušni režim zemljišta i sprječava deficit vlage u zemljištu, koji prijeti mladim nasadima ponajviše u toku tri najtoplija i najsušnija ljetna mjeseca.

U okviru njege kultura okopavanje kultura planirano je na ukupnoj površini od 33,88 ha, a izvršeno je na ukupnoj površini od: 2,75 ha ili 8%, prema Projektima za izvođenje čiju realizaciju je finansiralo KJP „Sarajevo- šume“ d.o.o. Sarajevo.

■ Njega šumaNjega šuma obuhvata: kompletiranje prirodnog podmiatka i njegu prirodnog podmiatka.

o Kompletiranje prirodnog podmiatkaKompletiranje prirodnog podmiatka odnosi se na sadnju sadnica ili unošenje sjemena, na površine koje su nedovoljno podmlađene prirodnim putem pri primjeni sistema prebornih odnosno skupinasto-preboraih sječa u sastojinama koje se obnavljaju prirodnim putem.

U okviru njege šuma ~ kompletiranje prirodnog podmiatka, planirano je na ukupnoj površini od 124,22 ha, a izvršeno je na ukupnoj površini od: 124,22 ha ili 100%, čiju realizaciju je finansiralo KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o.

Njega prirodnog podmiatka

Njega prirodnog podmiatka provodi se u visokim šumama sa prirodnom obnovom prioritetno na površinama gdje je podmladak gust i grupimičan, a odnosi se na oslobađanje podmiatka od okolnog rastinja kao i negativnu selekciju po vrstama i kvalitetu. Negativnu selekciju potrebno je provoditi u više navrata, a najmanje dva puta u toku ophodnjice u mladićima, a posebno poslije provedenih sječa. U starijem mladiku i letvenjaku dolazi u obzir pozitivna selekcija. Podmladak ispod 5 cm prsnog promjera treba njegovati i regulirati njegov omjer smjese, prema položaju i mjestu u sastojinama te odstranjivati nepoželjne vrste.

U okviru njege šuma - njega prirodnog podmiatka, planirana je na ukupnoj površini od 18,00 ha, a izvršena je na ukupnoj površini od: 107,92 ha, čiju realizaciju je finansiralo KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

l7\/-n.'4n:^-9-l7uiia5tai rt r»rt«lrtuaniii K.IP “.9araipwft-4iimp” Н n л .‘чага1Р\#г> 7a 9ГИ?« nnriirm

Page 68: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-SUME" D.O.O. SARAJEVOf'fA \

IZVJEŠTAJI

Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZV 0303 2 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-SUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana; 21 od 69

■ Ostali šumsko uzgojni radovi:

U okviru ostalih šumsko uzgojnih radova — vegetacijska sanacija požarišta, planirano je na ukupnoj površini od2,00 ha, a izvršeno na površini od 0,44 ha ili 22%, prema Projektima za izvođenje čiju je realizaciju finansiralo KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo. Zasađeno je ukupno 1.100 kom. sadnica.

■ Sveukupni radovi na uzgajanju i zaštiti šuma:

Sveukupno šumsko uzgojni radovi planirani su na površini od: 343,54 ha, a izvršeni su na površini od 313,91 ha ili 91%, prema Projektima za izvođenje čija realizacija je finansirana od strane KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo. Zasađeno je ukupno 153.785 komada sadnica.Na površini od 1,00 ha, izvršeni su šumsko uzgojni radovi čiju realizaciju je fmansirao ,,BOLETUS““ d.o.o Sarajevo, a zasađeno je ukupno 1.200 komada sadnica. Na površini od 80,00 ha, izvršeni su šumsko uzgojni radovi - čišćenje kultura, čiju realizaciju je finansiralo Federalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i( šumarstva - РШ šumarstva i poljoprivrede - GEF Projekti.

Prijedlog mjera

Prilikom podizanja novih šumskih kultura nastojati koristiti sadni materijal obloženog ili poluobloženog korjenovog sistema ili bar kvalitetniji sadni materijal klasičnog korjenovog sistema, s ciljem poboljšanja prijema zasađenih sadnica, čime bi se smanjila potreba za popunjavanjem kultura, te bi se time smanjili i troškovi njege kultura, a potencijalna proizvodnost tla bi se racionalnije koristila. Nažalost, na tržištu se uglavnom nudi sadni materijal golog korijenovog sistema, uglavnom neškolovan, može se slobodno reći i lošeg kvaliteta, te bi iz tog razloga trebalo nastojati da se popravi ponuda sadnog materijala na tržištu, tako da se može nabaviti određena količina sadnog materijala obloženog ili poluobloženog korijenovog sistema, koji bi se koristio u ekstremnijim uslovima, na plićim, siromašnijim i sušnijim tlima. Nastojati da se osnuju mješovite kulture četinari/lišćari, što se može postići sadnjom lišćara ili ostavljanjem određenog broja stabalaca lišćara generativnog porijekla, pri pripremi terena za pošumljavanje i kasnije pri čišćenjima kultura. Mješovite kulture su stabilniji ekosistemi, daju tlu kvalitetniji humus, ne zakiseljavaju ekstremno tlo, pa su biljkama u slučaju slabo kisele reakcije tla dostupna sva hranjiva iz tla. Nastaviti na vrijeme i kvalitetno provoditi sve mjere njege, radi postizanja normalnog rasta i razvoja kultura, povoljnog koeficijenta vitkosti, ciljanog omjera smjese, najoptimalnijeg sklopa i obrasta radi bolje proizvodnosti kultura. Ovakve kvalitetno njegovane kulture bi pored proizvodne funkcije ranije pružile i ^ dovoljnu zaštitu tla (od atmosferilija, erozije i bujica), efikasnije regulisale vodno-vazdušni režim, a brže bi se ostvarile i poboljšale ostale opšte korisne funkcije šume.

Izvršenje šumsko uzgojnih i drugih radova na području KJP"Sarajevo4unne" d.o.o. Sarajevo u 2015,, godini

Površina ihai

3 PJaniano

3 Ižvrieno

17U.n;4n;^-5-l7wie>4fai rt nneslnuaniii K.IP‘'.<^arai<»\rn-4iimf»” ri n n .^araipurt nrtrltmi

Page 69: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP ''SARAJEVO-SUME" D.O.O. SARAJEVO

IZVJEŠTAJI

Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZV 0303 2 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-ŠUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana: 22 od 69

IZVRŠENJE ŠUMSKO - UZGOJNIH I DRUGIH RADOVA ZA IZVJEŠTAJNU 2015. GODINU, PO VRSTI RADOVA

.............. KJP "SARAJEVO • ŠUM E" D. 0.0. SARAJEVO ..........................................

VRSTA RADOVA

PLANIRANI RADOVI IZVRŠENI RADOVI Ukupni

Pov ršina

zahvata

Površina zahvata Sadni materljal-v rsta sadnica i uzrast troškovi

Smrča B.bor C.bor Lišćari Ukupno KJP Min.priv. "Boletus’ GEF [ukupno Smrča B.bor B.b.-kon, C.b.-kont. c.bor zova javor jasen UHipno izvršenih

"S.-šum," OKFŠ (2+2) (0+2/2+0 (0+2/2+0) (1+0) pl. sad. "S.-šume" KS d.o.o. Svj.banka (2+2) (2+0) (0+2) (0+2) (2+0) (1+0) (1+0) (1+0) zasađeno radova

/ha/ /ћа/ /kom./ /kom./ /kom./ /kom./ /kom./ /ha/ /ha/ /ha/ /ha/ /ha/ ' /kom./ /kom./ /kom./ /kom./ /kom./ /kom./ /kom,/ /kom./ /kom./ /КМ/

1 2 8=4 do7 9 10 11 12 13=9 do12 14 15 15 17 18 19 20 21 22=14do21 24

POŠUMUAVANJE 95,24 17,46 109345 47650 12500 1000,00 316025 14,75 0,00 1,00 0,00 15,75 1250,00 14255 0,00 0,00 16975 1200 0,00 2150 35830 41307,34

POPUNJAVANJE 23,67 83,65 46184 45718 57655 2853,00 260270 36,57 0,00 0,00 0,00 36,57 9240 89445 0,00 0,00 3000 0,00 0 320 102005 80908,80

t iŠĆCNJE KULTURA 46,53 141,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,26' 0.00 0,00 80,00 107,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137977,18

OKOPAVANJE 33,88 34,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.75 0,00 0,00 0,00 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2844,28

PROREDE U KULTUR. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KOMP.PRIR.PODM. 124,22 0,00 4500 0,00 0,00 0,00 4500 124,22 0,00 0,00 0,00 124,22 15050 1000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16050 9817,56

NJEGA PR.PODM. 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,92 0,00 0,00 0,00 107,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11910,00

PR.TER.ZAPR.OBN. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OGRAĐIVANJE KUL 0,00 38,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VEG. SANAC.POŽARIŠTA 2,00 0,00 0,00 1100 0,00 0,00 1100 0,44 0,00 0.00 0.00 0,44 0,00 0,00 1100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1100 6344,59

KONT.BROJ.POPUL.POTK. 89164,44

DOZNAKA SAN. UŽ. I PROJ.

UKUPNO 343,54 316,04 160029 94468 70155 3853 581895 313,91 0,00 1,00 80,00 394,91 25540 104700 1 too 0 19975 1200 0 2470 154985 617625,00

l7\/.n:^n/^-?-l7\/ip4tai n пп«1т/дп1|| K.IP'‘Raraipvn-^iimft” Н n n Saraipwn 7П1Б nnriinii

Page 70: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-SUME" D.o.o. SARAJEVO

s«r«ijve IZVJEŠTAJI

Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZV 0303 2 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-SUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana: 23 od 69

TABELARNI PRIKAZ IZVRŠENJA ŠUMSKO UZGOJNIH I DRUGIH RADOVA U TOKU 2015., GODINE /Prikazano po subjektima finansiranja I šumsko van/gospodarskim područjima/

red.

broj

Faza šumsko

uzgojnih radova

Finasirano

Sufinasir.

od strane

ŠUMSKO (VAN) GOSPODARSKA PODRUČJA UKUPNO

izvršeni ŠUR"Igmansko" 'Trnovsko" "Gornjebosansko" "Bistričko"

Izvršeno Vrijedn. Izvršeno Vrijedn. Izvršeno Vrijedn, Izvršeno Vrijedn. Izvršeno Vrijedn,

/ha/ /КШ /ha/ /КМ/ /ha/ /КМ/ /ha/ JKMI /ha/ /КМ/

1 Pošumljav. sa ili bez pri.

E□>(Л6Ф

■(O'

0.2

7.65 15009,78 0,50 1817,21 6,60 17480,35 14,75 34307,34

2 Popunjavanje kultura 30,81 67983,82 4,90 9861,31 0,86 3063,67 36,57 80908,80

3 Čišćenje kultura 10,00 3982,20 12,77 15249,95 4,49 9797,15 27,26 29029,30

4 Okopavanje kultura 2,75 2844,28 2,75 28-' -^S

5 Kompl.prirod, podmiatka 5,00 1552,88 2,00 608,80 115,22 7047,08 2,00 608,80 124,22 98.,,o6

6 Njega prirod.podmiatka 5.42 1723,27 9,00 2223,36 2,00 1358,72 91,50 6604,65 107,92 11910,00

7 Veget.sanacija požarišta 0,44 6344,59 0,44 6344,59BIOLOŠKI RADOVI 58,88 90251,95 29,17 29760,63 117,22 8405,80 108,64 46743,49 313,91 175161,87

8 Dozn. i proj.-uzgaj.šuma 0,00 0,00

g Doznaka sanit.užit.i Ргојек. 7991,97 4677,54 24681,30 0,00 37350,81

10 Kontrola brojn.potkomjaka 33213,95 9558,20 34643,38 11748,91 0,00 89164,44

OSTALI RADOVI 41205,92 14235,74 59324,68 11748,91 0,00 126515,25

SVEUKUPNO 58,88 131457,87 29,17 43996,37 117,22 67730,48 108,64 58492,40 301677,12

1 Pošumljav. sa ili bez pri. "BOLETUS" 1,00 7000,00 1,00 7000,00

UKUPNO 1.00 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 7000,00

1 Čišćenje kultura GEF-Svj.banki 80,00 108947,88 80,00 108947,88

U К U P N 0 80,00 108947,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 108947,88

1 Doznaka sanit.užit.i Projek. MPKS 28341,82 9692,41 143074,49 18891.28 200000,00

28341,82 9692,41 143074,49 18891,28 200000,00

SVE UKUPNO DRUGI IZVORI 81,00 144289,70 0,00 9692,41 0,00 143074,49 0,00 18891,28 81,00 315947,88

1 Pošumljav. sa ili bez pri.

oz0.3DШ><0

8,65 22009,78 0,50 1817,21 0.00 0,00 6,60 17480,35 15,75 , 41307,34

2 Popunjavanje kultura 30,81 67983,82 4,90 9861,31 0,00 0,00 0,86 3063,67 36,57 8090.8.80

3 Čišćenje kultura 90,00 112930,08 12,77 15249,95 0,00 0,00 4,49 9797,15 107,26 1379; 3

4 Okopavanje kultura 0,00 0,00 0,00 2,75 2844,28 2.75 2844,28

5 Kompl.prirod, podmiatka 5,00 1552,88 2,00 608,80 115,22 7047,08 2,00 - 608,80 124,22 9817,56

6 Njega prirod.podmiatka 5,42 1723,27 9,00 2223,36 2,00 1358,72 91.50 6604,65 107,92 11910,00

7 Veget.sanacija požarišta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 6344,59 0,44 6344,59

8 Dozn. i proj.-uzgaj.šuma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Doznaka sanit.užit.i Projek. 0.00 36333,79 0,00 14369,95 0,00 167755,79 0,00 18891.28 0,00 237350,81

10 Kontrola brojn.potkomjaka 0,00 33213,95 9558,20 0,00 34643,38 11748,91 0,00 ,89164,44

SVE UKUPNO /Blološ.radovI -f ostali rad./ ШзШб ШџШШ 29,17 iiisM 108,64 77383,68 394,91 617625,00

n плв1пиап111 tC.IP “.4araip\/rt-čiimp” Н n n .^araipvn 7Л nnriinn

Page 71: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-SUME" D.O.O. SARAJEVO

IZVJEŠTAJI

Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZV 0303 2 0

IZVJEŠTAJ 0 POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-SUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana; 24 od 69

Projekti UZS iz 201 S.godine - finansirani od strane Ministarstva privrede Kantona Sarajevo za realizaciju do 30 06.2016., godine iz sredstava OKFŠ-a

1. Polumijavanje sa pripremom terenaR.br. Gospodarska jedinica Naziv Projekata Odjel/Odsjek Površ.

Vrsta sadnica Ukupno VrijednostProjekta

Broj UgovoraDatum

Broj UgovoraDatum

Smrča B.bor C.bor Duglazija Jasen sadnica MPKS KJP "Sar.-šume"(2+2) (2+0) (2+0) (2+0) (1+0)

/ha/ /kom./ /kom,/ /kom./ /kom./ /kom./ /kom./ /КМ/1 2 3 4 S б 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16

1 "Kaljina-Bioštica" Pošumlj.sa prip,terena 218/2 a,e 1,50 3750 3750 6000,00 07-14-30793 27,1 1.2015. 0103-2487-2/15 27.11.2015.2 "Gornja Ljubina" Pošiunlj.sa prip,terena 2/g 1,00 2500 2500 4000,00 07-14-30794 27.11,2015. 0103-1948-2/15 27.1 1.2015,3 "Donja Misoča" Pošumlj.sa prip.terena 1/b 2,20 5500 5500 8800,00 07-14-30790 27.11.2015. 0103-1944-2/15 27,11.2015.4 "Donja Misoča" Pošumlj.sa prip,terena 1/ul 2,00 5000 5000 5000,00 07-14-30795 27.11.2015. 0103-2484-2/15 27.11.2015.5 "Donja Misoča" Pošiunlj.sa prip,terena l/u2 2,00 5000 5000 5000,00 07-14-30797 27.11.2015. 0103-2483-2/15 27.1 1.2015.6 "Donja Misoča" Pošumlj.sa prip.terena l/d 2,00 5000 5000 8000,00 07-14-30791 27.11.2015. 0103-2482-2/15 27.11.2015.7 "Donja Stavnja" Pošumlj.sa prip.terena 75/e 4,40 11000 11000 17600,00 07-14-30796 27.11.2015. 0103-2481-2/15 27.11.2015.8 "Donja Stavnja" Pošumlj.sa prip.terena 75/a,b,f,g,h 4,00 10000 10000 16000,00 07-14-30792 27.1 1.2015. 0103-2480-2/15 27.11.2015.9 "Donja Lepenica" Pošumlj.sa prip.terena l/e . 0,59 1250 1250 2000,00 07-14-30789 27.11.2015. 0103-1943-2/15 27.1 1.2015.

10 "Gornja Ljubina" Pošumlj.sa prip,terena 2/ћ 0,36 1250 1250 1250,00 07-14-30784 27.1 1.2015. 0103-1973-2/15 27.1 1.2015.1 1 "Donja Stupčanica" Pošumlj.sa prip,terena 123/a 1,00 2500 2500 2500,00 07-14-31162 02.12.2015. 0103-2478-2/15 02.12.2015,12 " Donja Ljubina" Pošumlj.sa prip.terena l5/b,c,e 2,50 3125 3125 6250 6250,00 07-14-31163 02.12.2015. 0103-1947-2/15 02.12.2015.13 "Donja Ljubina" Pošumlj.sa prip.terena 19/a.b 5,37 13425 13425 13425,00 07-14-31161 02.12.2015. 0103-2477-2/15 02.12.2015,14 "Gornja Ljubina" Pošumlj.sa prip.terena 66/g 1,30 1625 1625 3250 3250,00 07-14-31159 02.12.2015. 0103-1975-2/15 02.12,2015.15 "Donja Lepenica" Pošumlj.sa prip.terena 10/f 1,00 1250 1250 2500 2500,00 07-14-31160 02.12.2015. 0103-2476-2/15 02.12,2015.16 "Gornja Ljubina" Pošumlj.sa prip.terena 2/b 1,00 2500 2500 2500,00 07-14-31155 02.12.2015. 0103-1972-2/15 02.12,2015.17 "Gornja Ljubina” Pošumlj.sa prip.terena 58/# 0,50 1250 1250 1250,00 07-14-31156 02,12.2015. 0103-1974-2/15 02.12.2015.18 "Gornja Ljubina" Pošumlj.sa prip.terena 69/a 0,50 1250 1250 1250,00 07-14-31158 02.12,2015. 0103-2475-2/15 02,12.2015.19 "Igman" Pošumlj.sa prip.terena 31 14,70 5512 5513 11025 58800,00 07-14-31157 02.12.2015. 0103-2479-2/15 02.12.2015.

Ukupno pošumljavanje sa pripremom: 47,92 37437 40013 0 6750 10000 94200 165375,00

l7V-n:4nr^-7-l7\/ip«tai n nn«;ln\/aniu K.IP “Saraipvn-eiimft” d л n Saraisun 7p nnHinii

Page 72: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-SUME" D.O.O. SARAJEVO

Šaraj «>vo IZVJEŠTAJI

Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZV 0303 2 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-ŠUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana: 25 od 69

2. Čišćenje, okopavan e i poDuniavanje kultura i

R.br. Gospodarska jedinica Naziv Projekata Odjel/Odsjek Površ.

Vrsta sadnica Ukupno VrijednostProjekta

Broj UgovoraDatum

Broj Ugovora

KJP "Sar.-šume"Dat um

Smrča B.bor C.bor Duglazija Jasen sadnica MPKS

(2+2) (2+0) (2+0) (2+0) 0+0)

/ha/ /kom./ /kom./ /kom./ /kom./ /kom./ /kom,/ /КМ/l 2 3 4 5 <3 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16

30 "Donja Lepenica" Čišć,, popunj. i okop. 4/a 10,00 15000 15000 30000,00 07-14-30914 30.1 1.2015. 0103-2511-2/15 30.1 1.2015.

31 "Donja Lepenica" Čišć,, popunj, i okop. l/a 4,00 2500 2500 5000 14868,04 07-14-30922 30.1 1,2015, 0103-2495-2/15 30.1 1.2015.

32 "Donja Lepenica" Čišć., popunj. i okop. 6/c 2,00 2500 2500 7432,50 07-14-30915 30.11.2015. 0103-252-2/15 30.1 1.2015.

33 "Donja Lepenica" Čišć,, popunj, i okop. 12/c 4,00 5000 5000 14863,64 07-14-30924 30.1 1.2015. 0103-2513-2/15 30.11.2015.34 "Donja Ljubina" Čišć., popunj. i okop. 20/a 4,22 7500 7500 12660,00 07-14-30910 30,1 1,2015. 0103-2514-2/15 30-1 1.2015.

35 "Donja Misoča" Čišć., popunj. i okop. 59/b,c 4,00 7500 7500 12000,00 07-14-30921 30,11.2015. 0103-2515-2/15 30.1 1.2015.

36 "Gornja Ljubina" Čišć., popunj. i okop. 5/f 4,00 4000 3500 7500 12000,00 07-14-30911 30.1 1.2015. 0103-2496-2/15 30.1 1.2015.37 "Gornja Ljubina" Čišć., popunj. i okop. 59/b 2,50 1250 1250 2500 7500,00 07-14-30912 30,11.2015. 0103-2516-2/15 30.1 1,2015.

38 "Kaljina-Bioštea" Čišć., popunj. i okop. 200/c 3,00 5000 5000 9000,00 07-14-30920 30.1 1.2015. 0103-2517-2/15 30.1 1.2015.

39 " Vogošća-Bulozi” Čišć-, popunj. i okop. 35/b 3,50 2250 2250 12250,00 07-14-30918 ЗО.И.2015. 0103-2427-2/15 30.11.2015.

40 "Vogošća-Bulozi” Čišć., popunj. i okop. 42/c 4,00 3312 3313 6625 12000,00 07-14-30919 30,1 1.2015. 0103-2195-2/15 30.1 1,2015,

41 "Vogošća-Bulozi" Čišć., popunj. i okop. 55/b 2,50 375 375 750 7500,00 07-14-30917 30.1 1.2015, 0103-2172-2/15 30.1 1.2015.

42 "Vogošća-Bulozi" Čišć., popunj. i okop. 56/b,c,f 9,00 2000 2000 4000 27000,00 07-14-30916 30.11,2015. 0103-2176-2/15 30.1 1.2015.

43 "Vogošća-Bulozi" Čišć., popunj. i okop. 38/a,c 14,57 5464 5464 36425,00 07-14-30905 30.1 1,2015, 0103-357-2/15 30,1 1.2015.

44 "Vogošća-Bulozi" Čišć., popunj. i okop. 38^,d 6,98 250 1750 2000 19271,60 07-14-30906 30.1 1.2015. 0103-423-2/15 30.11.2015.

45 "Vogošća-Bulozi" Čišć., popunj. i okop. 50/b 10,86 5425 5425 10850 32580,00 07-14-30904 30.1 1.2015. 0103-451-2/15 30.М.2015.

46 "Vogošća-Bulozi" Čišć., popunj. i okop. 68/a,c 7,75 780 780 390 1950 23250,00 07-14-30903 30.1 1.2015. 0I03-S56-2/15 30.1 1.2015.

Ukupno čišćenje, popunjavanje i okopavanje: 96,88 46526 35893 8580 0 390 91389 290600,78

l7V-n^n:^-9-l7\/ip5tfli n nnelnwaniii K.IP "Sarflis>\/ri-šiimp" d n n Raraipun 7» плНгпи

Page 73: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-SUME" D.O.O. SARAJEVO

— IZVJEŠTAJI

Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZV 0303 2 0

IZVJEŠTAJ 0 POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-SUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana: 26 od 69

3. Čišćenje kulturaR.br. Gospodarska jedinica Naziv Projekata Odjel/Odsjek Površ.

Vrsta sadnica Ukupno VrijednostProjekta

Broj UgovoraDatum

Broj UgovoraDatum

Smrča B.bor C.bor Duglazija Jasen sadnica MPKS KJP "Sar.-šume"

(2+2) (2+0) (2+0) (2+0) (1+0)/ha/ /kom./ /kom,/ /kom./ /kom./ /kom./ /kom./ /КМ/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 to 11 12 13 14 15 16

20 "Gornja Ljubina" Čišćenje kulture 23/a 1,20 2280,00 07-14-30775 27.11.2015. 0103-2488-2/15 27.11.2015.21 "Donja Stavnja" Čišćenje kulture 74/b 6,00 11400,00 07-14-30779 27.11.2015. 0103-2489-2/15 27.11.2015,22 "Crna R.-Že!jeznica" Čišćenje kulture 42Љ,c,d 20,00 38000,00 07-14-30780 27.11,2015. 0103-1983-2/15 27.11.2015.23 "Gornja Ljubina" Čišćenje kulture 2/h 1,00 1900,00 07-14-30778 27.11.2015. 0103-2490-2/15 27,11.2015.24 "Gornja Ljubina" Čišćenje kulture 58/# 0,50 950,00 07-14-30777 27.11.2015. 0103-2491-2/15 27.11.2015,25 "Gornja Ljubina" Čišćenje kulture 69/a 0,50 950,00 07-14-30788 27.11.2015. 0103-2492-2/15 27.11.2015.26 "Gornja Ljubina" Čišćenje kulture 58/# 23,00 17669,14 07-14-30776 27.11.2015. 0103-56-2/15 27.11.2015.27 "Gornja Ljubina" Čišćenje kulture 105/# 31,43 22955,68 07-14-30787 27.11.2015. 0103-57-2/15 27.11.2015.28 "Igman" Čišćenje kulture 77/a 5,00 4503,82 07-14-30785 27.11.2015. 0103-2494-2/15 27.1 1.2015.29 "Igman" Čišćenje kulture 78/# 7,60 8360,41 07-14-30786 27.11.2015. 0103-2493-2/15 27.11.2015.Ukupno čišćenje kultura: 96,23 108969,05

4. Čišćenje i popunjavanje kultura

R.br. Gospodarska Jedinica Naziv Projekata Odjel/Odsjek Površ.

Vrsta sadnica Ukupno VrijednostProjekta

Broj UgovoraMPKS

Dat um Broj UgovoraDatum

Smrča B.bor C.bor Duglazija Jasen sadnica KJP "Sar.-šume"(2+2) (2+0) (2+0) (2+0) (1+0)

/Iia/ /kom./ /kom./ /kom,/ /kom./ /kom./ /kom./ /КМ/1 2 3 4 5 б 7 3 9 10 11 12 13 14 15 1647 "Mehina Luka" Čišćenje i popunj. 60/d 9,57 9570 9570 28710,00 07-14-30902 30.11.2015. 0103-574-2/15 30.11,2015.48 "Mehina Luka" Čišćenje i popunj. 1 l/a,e 9,10 12540 12540 25080,00 07-14-30900 30.11.2015, 0103-575-2/15 30.11.2015.49 "Crna R.-Željeznica" Čišćenje i popimj. 13/e 7,00 8750 8750 18569,86 07-14-30901 30,11.2015. 0103-695-2/15 30.11.2015.50 "Crna R.-Željeznica” Čišćenje i popunj. 14/c 4,50 12220 12220 13500,00 07-14-30899 30,11.2015. 0103-698-2/15 30.11.2015.51 "Crna R.-Željeznica" Čišćenje i popunj. 156/b,c,d,e,f 10,58 7935 7935 27833,89 07-14-30923 30.11,2015. 0103-694-2/15 30.11.2015.52 ."Gornja Rak ii Ilica" Popunjavanje 24/a 85,00 85000 85000 85000,00 07-14-30925 30,11.2015. 0103-697-2/15 30.11.2015,Ukupno čišćenje kultura 125,75 17505 33510 85000 0 0 136015 198693,8

l7\/-D:4n/t-!?-l7\/iia«tai n nn<5ln\/aniii K.IP “Saraipvn-Siimp” d n n Sarsipun 7Л 7fllR nndinii

Page 74: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

l7\/.n3nr^.9.l7\/ip<itfli n nn«!fi\/flniii K.IP‘'Rarflipv/n.šiimp" Н Г) л Saraipun та 9П1Ч nnHinn

Page 75: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-SUME" D.O.O. SARAJEVO

IZVJEŠTAJI

Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZV 0303 2 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-SUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana: 28 od 69

Projekti UZŠ iz 201 S.godine - kandidovani za finansiranje Ministarstvu

1. Prorede u kulturama

privrede Kantona Sarajevo iz sredstava OKFŠ-a

R.

br, Gospodarska jedinica Naziv Projekata Odjel/Odsjek Površ.

Vrsta sadnica Ukupno Vrijednost

Projekta

Broj UgovoraDatum

Broj UgovoraDatum

Smrča B.bor C.bor Duglazija Jasen sadnica MPKS KJP "Sar.-šume"

(2+2) (2+0) (2+0) (2-К)) (1+0)

/ha/ /kom,/ /kom./ /kom./ /kom./ /kom./ /kom,/ /КМ/

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 "Crna R.-Željeznica" Prorede 35/a 76,70 174964,25

2 "Crna R.-Željeznica" Prorede 63/b 12,50 31250,00

3 "Crna R.-Željeznica" Prorede 83/c 4,40 10000,00

4 "Crna R.-Željezntca" Prorede \45/a 10,00 25000,04

5 "Crna R.-Željeznica" Prorede 148/a 82,70 200000,00

Ukupno 186,30 441214,29

2. Konverziiašuma- ■ ■ ■ 1 .................[ ............................ , ........ j

R.

br. Gospodarska jedin ica Naziv Projekata Odjel/Odsjek Površ.

Vrsta sadnica Ukupno Vrijednost

Projekta

Broj UgovoraDatum

Broj UgovoraDatum

Smrča B.bor C.bor Duglazija Jasen sadnica MPKS KJP "Sar.-šume"

(2+2) (2+0) (2+0) (2+0) (1+0)

/ha/ /kom./ /kom,/ /kom./ /kom,/ /kom./ /kom./ /КМ/

I 2 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16

1 "Vogošća - Bulozi" Konverzija 22/a 12,24 30600 30600 35621,18

Ukupno U,24 30600 30600 35621,18

3. Revizija ŠGP "IGMAN 5 KO"R.

br. Gospodarska jedin ica Naziv Projekata Odjel/Odsjek Površ.

Vrsta sadnica Ukupno Vrijednost

Projekta

Broj UgovoraDatum

Broj UgovoraDatum

Smrča B.bor C.bor Duglazija Jasen sadnica MPKS KJP "Sar.-šume"

(2+2) (2+0) (2+0) (2+0) (1+0)

/ha/ /kom./ /kom,/ /kom./ /kom,/ /kom,/ /kom./ /КМ/

2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Revizija ŠGP "Igmansko" - Usaglašavanje sa Odlukom OV Hadžići 25000,00

Ukupno 0,00 25000,00

{SVEUKUPNO 1 198,54 | 30600 Г 30600 501835,47 1 Г~" : i ~

l7V-n:^n^-7-l7\/iP4tai n nn^lnuaniii К.!Р'‘Saraifavn.Riimp” rl f> n .Saraipun nnriinn

Page 76: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-ŠUME*’ D.O.O. SARAJEVO Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZVJEŠTAJI IZV 0303

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU „SARAJEVO-SUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2012. GODINE DO 31.12.2012. GODINE

Strana; 29 od 66

> Oblast zaštite šuma

o Zaštita šuma od insekata i biljnih bolesti

U okviru zaštite šuma od insekata i biljnih bolesti sačinjen je Projekat za izvođenje KONTROLA POPULACIJE POTKORNJAKA SMRČE Ips typographus L., i Pityogenes chalcographus L., U POTENCIJALNO UGROŽENIM SASTOJINAMA NA PODRUČJU KOJIM GAZDUJU KJP „SARAJEVO- ŠUME" d. o. o. SARAJEVO, u toku 201 S.godine.

Prema Projektu planirano je i izvršeno postavljenje 310 lovnih klopki sa parom feromonskih mamaca, na cijelom području kojim gazduje KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo.

Cilj postavljanja klopki sa feromonskim mamcima je da se utvrdi učestalost pojave potkomjaka smrče (malog potkomjaka smrče IPityogenes chalcographus L./ i velikog potkomjaka smrče /Ips typographus L./ upotrebom klopki i sintetičkih feromona (PHEROPRAX, CHALCOPRAX).

Raspored klopki sa feromonskim mamcima izvršen je prema Nalazu o brojnosti populacije potkomjaka smrče za 2014., godinu, sačinjenog od strane Katedre za zaštitu šuma i urbanog zelenila i lovno gospodarenje Šumarskog fakulteta u Sarajevu, broj: 01/1-2580/14 od 21.10.2014., godine. Raspored klopki po ŠGP/ŠVGP na kojima gazduje KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo je sljedeći:

> ŠVGP «Bistričko»..........................................................................40 klopki;> ŠGP «Igmansko».......................................................................... 115 klopki;> ŠGP «Tmovsko»............................................................................35 klopki;^ ŠGP «Gomiebosansko».................................................................120 klopki;

Ukupno: 310 klopki.

Postavljanje klopki izvršeno je u periodu: 01. - 25. april 2015., godine, a feromonski mamci u klopke su postavljeni od: 05. maja do 15. maja 2015., godine, (kada su vremenski uvjeti bili povoljni za rojenje potkomjaka, temperatura najmanje tri dana iznad 18 stepeni C).

Pražnjenje klopki vršeno je svakih 7 dana, a ulov je dostavljan Katedri za zaštitu šuma, urbanog zelenila i lovnog gospodarenja Šumarskog fakulteta u Sarajevu, radi determinacije i kvantifikacije ulova. Nalaz Fakulteta o brojnosti populacije potkomjaka smrče, potreban je radi utvrđivanja intenziteta napada za 2015. godinu, na osnovu kojeg je izrađen godišnji Plan iz oblasti zaštite šuma za 2016., godinu, (sastojina smrče) od malog i velikog smrčinog potkomjaka, te će se utvrditi raspored klopki na terenu.

Nalaz Katedre za zaštitu šuma, urbanog zelenila i lovno gospodarenje Šumarskog fakulteta u Sarajevu

Šumarski fakultet je izvršio determinaciju i kvantifikaciju ulova smrčinog potkomjaka iz klopki sa feromonskim mamcima, te je dostavljen Izvještaj o brojnom stanju potkomjaka broj: 01/1-3418/15 od17.12.2015, godine.

JAČINA NAPADA PO ŠUMSKOGOSPODARSKIM PODRUČЛMA

ŠVGP ,,BISTRlČKO“

> G.J.“Vogošća-Bulozi“

Za vrstu Ips typographus i Pityogenes chalcographus zajedno konstatovan je „ vrlo jak napad^^ u odjelu: 26.

IZV-0302-8-lzvještaj o radu Službe ze uzgoj i zaštitu šuma, za 2012, godinu

Page 77: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZVJEŠTAJI IZV 03 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-ŠUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana:30 od 69

> G.J.“Vučija Luka“

Za vrstu Ips typographus i Pityogenes chalcographus konstatovan je „vrlo jak napad“ u odjelima:

5, 7,8, 9,14,15,16, 17,20,22,35,36,37,40,41.

Vrlo jak napad Pityogenes chalcographus konststovan u slijedećim odjelima:9,22,39.

Vrlo jak napad Ips typographus konstatovan je u odjelu: 37.

Srednje jak napad Ips typographus i Pityogenes chalcographus (zajedno) konstatovan u slijedećim odjelima:ll,41.

ŠGP ,,IGMANSKO“> G.J.“Zujevina“

Za vrstu Ips typographus i Pityogenes chalcographus zajedno konstatovan je „ vrlo jak napad“ u odjelima: 8,12,14,15,16,36,37,42.53,61.Vrlo jak napad Pityogenes chalcographus konststovan u slijedećim odjelima:13,46,63,72,75,77,83.

> G.J.“Igman“Srednje jak napad Ips typographus i Pityogenes chalcographjus (zajedno) konstatovan u sljedećim ođjelima:90,136,137,138 il39.GP ,,TRNOVSKO“

> G.J. „Hojta Presjenica“Za vrstu Ips typographus i Pityogenes chalcographus zajedno konstatovan je „ vrlo jak napad“ u odjelu: 15.Vrlo jak napad Pityogenes chalcographus konststovan u slijedećim odjelima: 16/1.Srednje jak napad Ips typographus i Pityogenes chalcographjus (zajedno) konstatovan u sljedećim odjelima: 14,46.

> G,J.“Crna Шјека Željeznica“Za vrstu Ips typographus i Pityogenes chalcographus zajedno konstatovan je „ vrlo jak napad” u odjelima: 140,148,150,151.Srednje jak napad Ips typographus i Pityogenes chalcographjus (zajedno) konstatovan u sljedećim odjelima: 145,150.

> G.J.“Gornja Rakitnica“Za vrstu Ips typographus i Pityogenes chalcographus zajedno konstatovan je „ vrlo jak napad” u odjelu: 29.Vrlo jak napad Pityogenes chalcographus konststovan u odjelu: 42.Vrlo jak napad Ips typographus konststovan u odjelu: 27.Srednje jak napad Ips typographus i Pityogenes chalcographus (zajedno) konstatovan u sljedećim odjelima: 20,25,26,28,33,40,41,48,50.

ŠGP ,,GORNJEBOSANSKO“> G.J. „Gornja Ljubina”

Za vrstu Ips typographus i Pityogenes chalcographus zajedno konstatovan je „ vrlo jak napad” uodjelima: 33,40,43,45,49,51,55,56.

Srednje jak napad Ips typographus i Pityogenes chalcographus zajedno konstatovan u sljedećim odjelima:35,36, 37, 38 i 39.

Izvještaj 0 poslovanju za 2015. godinu

Page 78: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-SUME” D.O.O. SARAJEVO

IZVJEŠTAJI

Vrsta dok. izdavač RB Rev

IZV 03 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-SUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana: 31 od 69

> G.J.“KaIjina Bioštica“Za vrstu Ips typographus i Pityogenes chalcographus zajedno konstatovan je „ vrlo jak napad“ u odjelim: 167,183,185,192,195,261,218/1.

\г\о\и\и\.а^иА Pityogenes chalcographus I-., konststovan u slijedećim odjelima: 179, 182,194.

Srednje jak napad Ips typographus i Pityogenes chalcographjus (zajedno) konstatovan u sljedećim odjelima: 164,184,201,213,214,215,217.

> G.J. “Donja Misoča“Za vrstu Ips typographus i Pityogenes chalcographus zajedno konstatovan je „ vrlo jak napad“ u odjelima: 39,46.

Vrlo jak napad Pityogenes chalcographus konststovan u slijedećem odjelu: 55.

Vrlo jak napad Ips typographus konstatovan je u slijedećim odjelima:49,51.Srednje jak napad Ips typographus i Pityogenes chalcographjus (zajedno) konstatovan u sljedećim! ) odjelima:35,40/e,49.G.J. „Gornja MisoČa“Srednje jak napad Ips typographus i Pityogenes chalcographjus (zajedno) konstatovan u sljedećim odjelima:5,7,35.

> G.J.“Donja Stupčanica“Za vrstu Ips typographus i Pityogenes chalcographus zajedno konstatovan je „vrlo jak napad“ uodjelima: 102,105,121,123,124.

Vrlo jak napad Pityogenes chalcographus konststovan u slijedećem odjelu: 60.

Srednje jak napad Ips typographus i Pityogenes chalcographjus (zajedno) konstatovan u sljedećim odjelu 105.

> G.J. „Krivaja“Za vrstu Ips typographus i Pityogenes chalcographus zajedno konstatovan je „vrlo jak napad“ u odjelima:60 i 62.

(• ^■ Doznaka sanitarnih užitaka, izrada Projekata za izvođenje sanitarnih sječa za 2015., godinu

Doznaka sanitarnih užitaka se provodi da bi se uklonila izvaljena, prelomljena, suha, zaražena i bolesna stabla, kao preventivna mjera borbe protiv prenamnoženja insekata i poboljšanja zdravstvenog stanja šuma. Doznaku na terenu vrše Opretivne jedinice, koje podatke po završenoj doznaci (knige doznake), dostavlaju Službi uzgoja i zaštite šuma, koja izrađuje Projekte za izvođenje. Projekti za izvođenje sanitarne sječe izrađivani su pojedinačno za odjele, ako je drvna masa prelazila 100 m3 po jednom odjelu i zbirno za više odjela (za sliv, gospodarsku jedinicu), kada doznačena drvna masa po odjelu nije prelazila 100 m^. Po završenoj doznaci sanitarnih užitaka Projekti za izvođenje predaju se nadležnim Šumskim Upravama, Operativnim jedinicama šumarstva na realizaciju. Podatke o realizaciji imaju nadležne Šumske Uprave - Operativne jedinice. Ovdje je prikazana doznaka sanitarnih užitaka, koja je izvršena na terenu i upisana u knjige sanitarne doznake, te predata Službi uzgoja i zaštite šuma.Na cijelom području kojim gazduje KJP «Sarajevo-šume» d.o.o Sarajevo u 2015. godini provedena je doznaka sanitarnih užitaka. Za izvještaj će biti prikazani samo zbirni podaci sa kratkim pojašnjenjima, jer bi prikazivanje svih raspoloživih podataka bilo preobimno i nesvrsishodno.Na cijelom području kojim gazduju KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, sanitarnom doznakom u 2015., godini je intervenisano u ukupno 194 odjela. Sačinjeno je ukupno 160 Projekata za izvođenje sanitarnih

Izvještaj 0 poslovanju za 2015. godinu

Page 79: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

A KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZVJEŠTAJI IZV 03 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-ŠUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana:32 od 69

V...y

sječa. Broj doznačenih stabala sanitarnih užitaka je 22951. Ukupno doznačena drvna masa kr.drvo iznosi: 26000,82 m3, od toga četinara: 23704,44 m3 i lišćara: 2296,38 m3.

Doznaka (za sve vrste) po debljinskim stepenima je:Debijinska Doznačeno Procent. Doznačena Procent.klasa sabala Učešće drv.masa Učešćecm kom. % m3 %1 2 3 4 50-5 0 0,00 0,00 0,006-10 35 0,15 0,74 0,0011-20 5166 22,51 836,29 3,2221-30 7222 31,47 3861,60 14,8531-50 8427 36,72 13375,62 51,4450-80 1995 8,69 7266,31 27,95>80 106 0,46 660,25 2,54UKUPNO 22951 100,00 26000,82 100,00

Po vrsti sanitarnog užitka (za sve vrste) doznačeno je (krupno drvo):

Sanitarniužitak

Doznačenosabala

Procent.Učešće

Doznačenadrv.masa

Procent.Učešće

cm kom. % m3 %1 2 3 4 5Izvala 2454 10,69 2584,60 9,94Prelom 3564 15,53 2680,40 10,31Sušika 12848 55,98 16233,11 62,43Ostalo 4085 17,80 4502,71 17,32UKUPNO 22951 100,00 26000,82 100,00

Analizirajući ove podatke sanitarne doznake najviše je obuhvaćena debijinska klasa 31 do 50 cm, izraženo u masi i računajući da ova debijinska klasa obuhvata dva debijinska stepena i u broju stabala doznakom je najviše obuhvaćen debljinski stepen 31 do 50 cm. Po vrstama sanitarnih užitaka najviše je doznačeno sušika, međutim mislimo da se pri sanitarnoj doznaci doznače i neka loše oblikovana stabla koja se upisuju kao ,,ostalo“, te tako su fiziološki oslabljena i meta su napada potkomjaka, što za posljedicu ima sušenje.

Sanitarnu doznaku je potrebno provoditi i dalje intenzivno i na vrijeme. Pri doznaci nastojati da se otklone uzroci, a ne juriti stalno za posljedicama. Treba napominuti da sušike nisu opasne, ali stabla koja su još zelena i naizgled živa, a napadnuta su potkomjacima i pod korom sadrže i do hiljadu jedinki potkomjaka po stablu, su prava opasnost za sastojinu, pogotovo u sastojinama smrče, koje nisu u najboljoj fiziološkoj kondiciji.

Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu

Page 80: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO Vrsta dok. izdavač RB Rev

IZVJEŠTAJI IZV 03 0

IZVJEŠTAJ 0 POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-ŠUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana;33 od 69

DOZNAKA SANITARNIH UŽITAKA IZVRŠENA U 2015., GODINI

NA CIJELOM PODRUČJU KOJIM GOSPODARE KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO I NA ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

R

В

ŠGP/ŠVGP

(zašt.područje)

GJ Broj sačinj.

Projekata

Broj doznač.

odjela

Broj doznač.

stabala

Doznačena drvna

masa - кг. drvo

/broj/ /broj/ /kom./ /m3/

1 2 3 4 5 6 7

1

"IGMANSKO"

"Igman" 15 19 4560 3765,24

2 "Zuje vina" 6 8 918 490,03

3 "Mehina Luka" 1 1 114 106,28

4 "Le pe n i ca-Kreševo" 3 3 521 194,50

UKUPNO 25 31 6113 4556,05

1

"TRNOVSKO"

"Hojta-Presjenica " 5 9 461 747,52

2 "Gornja Rakitnica" 7 8 570 666,87

3 "Crna R.-Željeznica" 6 8 SSO 222,72

UKUPNO 18 25 1911 1637,11

1

"G.BOSANSKO"

"Gornja Ljubina" 42 44 3873 5078,01

2 "Donja Ljubina" 3 8 200 266,18

3 "Gornja Misoča" 25 15 5545 7731,88

4 "Kaljina-Bioštica" 19 23 1841 2666,88

5 "Donja Stupčanica" S 11 1127 1403,92

• 6 "Kriva ja" 2 1 17 46,32

UKUPNO 99 102 12603 17193,19

1 "BISTRIČKO""Vogošća-Bulozi" 0 0 0 0,00

2 "Vučja Luka" 3 8 195 245,27

UKUPNO 3 "•.'V, 8 195 245,27

1 "BIJAMBARE" "Gornja Ljubina" б 13 1061 1556,78

UKUPNO 6 13 1061 1556,78

1"SKAKAVAC"

"Vučja Luka" 4 s 611 521,38

2 "Vogošća-Bulozi" 1 1 16 0,93

UKUPNO . . , 'S 9 627 522,31

1 "TREBEVIĆ" "Trebevi ć" 4 б 441 290,11

UKUPNO 4 6 441 290,11

SVE UKUPNO 160 194 22951 26000,82

Na ŠGP „GORNJEBOSANSKO“ doznačena su četiri odjela za koje se ispostavilo da se u Elaboratu ŠGO vode kao „minirani“. Iz tog razloga za ove odjele nisu sačinjene Prijave sječe ni Projekti za izvođenje. U ova četiri odjela doznačeno je:-GJ „Gornja Ljubina“, 5/c. označena 4 stablaj_ masa krupno drvo 11,34 m3, neto: 7,64 m3;-GJ „Gornja Ljubina“, 23/a,__ doznačena 24 stabla,____masa krupno drvo 42,11 m3, neto: 32,10 m3;-GJ „Gornja Ljubina”, 25/a,b,_doznačena 133 stabla, _ masa krupno drvo 130,87 m3, neto: 93,85 m3;-GJ ..Gornja Ljubina”. 39/b. ZP ..Biiambare”. doznač.32 stabla, masa krupno drvo 47.12 m3, neto: 35.84m3:

Ukupno je doznačeno: 193 stabla, masa krupno drvo: 231,44 m3, neto masa: 169,43 m3.

Izvještaj 0 poslovanju za 2015. godinu

Page 81: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

'Ћ KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO Vrsta dok. Izdavač RB Rev

^y^^Saral^vo IZVJEŠTAJI IZV 03 0

IZVJEŠTAJ 0 POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-ŠUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana;34 od 69

> Oblast rasadničke proizvodnje, hortikultura i sjemenarstvo

U toku 2015 .godine u oblasti rasadničke proizvodnje pored redovnih aktivnosti, obavljani su i poslovi koji su posredno ili neposredno vezani za proizvodnju sjemena i sadnog materijala, ali se pojavljuju povremeno. To podrazumjeva izradu i realizaciju finansiranih projelata uzgoja i zaštite šuma, izrade i realizacije projekata javnih radova Kantona Sarajevo 2015.godine, projekte ambijentalnog uređenja za pravna i fizička lica lica i ostale aktivnosti koje su vezane za investicije u rasadnicima i sjemenskim objektima.

l.REALIZACIJA PROJEKATA

Rednibroj

Naziv projekta Ugovoreno/КМ/

Naplaćeno/КМ/

Ostalo zanaplatu /КМ/

1. Skupljanje i sjetva sjemena sa sjemenskih plantaža I provođenje mjera u cilju unapređenja zdravstvenog stanja I podmlađivanja šume na područiju kojim gospodari KJP “Sarajevo-šume” doo Sarajevo INVESTITOR: JU “Služba za zapošljavanje KS”

106.722,94 106.722,94 0,00

2. Vegetativno uređenje Aleje ambasadora za potrebe općine Stari Grad

5.822,88 5.822,88 0,00

3. Čišćenje Aleje ambasadora od neželjene vegetacije sa motornim čistačima

4.383,91 4.383,91 0,00

4. Sezonsko vegetativno održavanje Aleje ambasadora u toku V, VI, VII, VIII I IX mjeseca INVESTITOR: Općina Stari Grad

2.350,95 2.350,95 0,00

Ukupno 119.280,68 119.280,68 0,00

2. OSTALE AKTIVNOSTI

Ostale aktivnosti koje se pojavljuju poveremeno ovdje će biti samo taksativno nabrojane, a njihovi troškovi su obuhvaćeni u tabeli «PregIed troškova u 2015. godini» koja čini sastavni dio ovog izvještaja.

• Urađen je redovan proljećni i jesenji pregled sjemenskih objekata i rasadnika od strane Šumarskog fakulteta u Sarajevu, u skladu sa Zakonom o sjemenu i sadnom materijalu.

• Nastavljen je pozitivan trend saradnje sa ekološkim organizacijama, udruženjima građana, školama i drugimorganizacijama u smislu unapređenja ekološke svijesti društva, a naročito omladine.

Izvještaj 0 poslovanju za 2015. godinu

Page 82: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

A / ^ KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZVJEŠTAJI IZV 03 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-ŠUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana:35 od 69

REDOVNE AKTIVNOSTI U OBLASTI SJEMENARSTVAI RASADNIČKE PROIZVODNJE

Redovne aktivnosti u oblasti sjemenarstva i rasadničke proizvodnje u 2015.g. možemo okvirno podijeliti u dvije cjeline:

1. Sakupljanje i dorada sjemena šumskih i ukrasnih drveća

2. Proizvodnja sadnog materijala u rasadnicima «Sedrenik» i «Tarčin».

1. SAKUPLJANJE I DORADA SJEMENA SUMSKIH I UKRASNIH VRSTA DRVEĆA

Za potrebe proizvodnje sadnog materijala u vlastitim rasadnicima u toku 2015. godine sakupljeno je i dorađeno sjeme sljedećih vrsta:

Sjeme iz vlastite proizvodnje će se zasijati u toku 2016.godine.

RbNaziv vrste Lokacija sakupljanja

Količina(kg)

Cijena(KM/kg)

UkupnoKM

Naučni NarodniVlastita proizvodnja

1. Abies alba Mill. JelaŠGP "Gomjebosansko" GJ Gornja Ljubina, Odjel 51 50 58,5 2925

2. Pinus sylvestris L. Bijeli borŠGP "Igmansko" GJMehina Luka, odjel 60 6 257,4 1544,4('Л

3.Fraxinus excelzior L. Jasen Rasadnik "Sedrenik" 42 52,65 2211,3

4. Acer pseudoplatanus Javor 16 52,65 842,4

5.Robiniapseudoacacia L. Bagrem Rasadnik "Sedrenik” 2 81,9 163,8

Ukupno 7686,9

2. PROIZVODNJA SADNOG MATERIJALA U RASADNICIMA «SEDRENIK» I «TARCIN»

Proizvodnja sadnog materijala u rasadnicima «Sedrenik» i «Tarčin» podrazumijeva niz aktivnosti razvrstanih u više faza rada:

1. Priprema zemljišta za sjetvu i sadnju

2. Priprema i sjetva sjemena

3. Njega ponika

Izvještaj 0 poslovanju za 2015. godinu

Page 83: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZVJEŠTAJI IZV 03 0

IZVJEŠTAJ 0 POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-ŠUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana;36 od 69

4. Njega jednogodišnjih i dvogodišnjih sadnica

5. Pikiranje i školovanje sadnica iz vlastitih rasadnika

6. Održavanje neproizvodnih površina

7. Vađenje, klasiranje i distribucija sadnica iz vlastitih rasadnika

8. Istovar, privremeno trapljenje i distribucija sadnica iz drugih rasadnika

9. Vegetativno i generativno razmnožavanje i uzgoj ukrasnih sadnica

10. Ostali pomoćni poslovi

U toku 2015. godine izvršena je distribucija šumskog sadnog materijala i ukrasnog drveća i grmlja prema sljedećem rasporedu:

Rb

Vrsta Datum Mjesto isporuke Količina KM/kom Ukupno/КМ/

Rasadnik ’’Sedrenik”UKUPNO RASADNIK SEDRENIK 24410 1,017 2481830

Rasadnik "Tarčin"UKUPNO RASADNIK TARČIN 10490 0394 4133,50UKUPNO RASADNICrSBDRENIK 1 TARČIN 34900 0.830 28952,00

Pored distribucije sadnica prozvcdcnih u vlatitim rasadnicima, uposlenici ove organizacione jedinice su vršili prijem, trapljenje, održavanje i isporuku sadnica nabavljenih u drugim rasadnicima (149.675 komada).

Za ovu aktivnost utrošeno je 29,95 dnevnica, što uz prosječnu cijenu rada od 44,14 KM, iznosi 1202,14 KM. Od toga je rasadnik ,,Sedrenik“ utrošio 4,19 radnih dana i ostvario prihod od 168,16 KM, a rasadnik „Tarčin“, 25,76 radnih dana uz prihod od 1.033,98 KM.

Prodajom ukrasnih sadnica u rasadniku ,,Sedrenik“ u 2015., godini, ostvaren je prihod u iznosu od 12.296,07 KM, dok prodaje ukrasnih vrsta drveća u rasadniku ,,Tarčin“ nije bilo.

Zalihe u rasadnicima „Sedrenik“ i „Tarčin“ 31.12.2015.

RAS Rasadnik "Sedrenik" Rasadnik "Tarčin" SveukupnoRednibroj Vrste Faza

proizvodKoličina/kom/

Vrijednost/КМ/

Količina/kom/

Vrijednost/КМ/

Količina/kom/

Vrijednost/КМ/

Šumske vrste drveća Nezavrš. 71500 52875,00 16000 4000,00 87500 56875,002 Šumske vrste drveća 55930 41995,50 18400 12910,00 74330 54905,50

3£>umsKe 1 uKrasne ceiinarsKe vrste slobodnog korijenovog 1133 19375,20 140 1610,00 1273 20985.20

4 Ukrasne vrste lišćara obloženog korijenovog sistema 3755 23908,90 1105 3286,75 4860 27195,65

5 Ukrasne vrste lišćara slobodnog korijenovog sistema 2578 22443,00 2578 22443,00

6 Ukrasne četinarske vrste obloženog korijenovog sistema 2050 11335,55 599 3110,75 2649 14446,30

7 Proizvodnja ukrasnog grmlja i dreveća u 2015.godini 3529 11671,1 3529 11671,10

Ukupno zalihe u rasadnicima 140475 183604;25 35244 24917,50 ;176719 208521,75

Prema utvrđenim pokazateljima u 2015.g. ostvarenje pozitivan finansijski bilans. U narednom periodu, pored trenda povećanja proizvodnje ukrasnih sadnica, akcenat staviti na uvećanje proizvodnje školovanih šumskih sadnica (posebno smrče) i sadnica obloženog korjenovog sistema, te na taj način povećati vrijednost proizvoda koji imaju siguran plasman.

Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu

Page 84: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO Vrsta dok. Izdavač RB Rev

B»rAjeve IZVJEŠTAJI IZV 03 0

IZVJEŠTAJ 0 POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-ŠUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana:37 od 69

II2. SLUŽBA PLANA I ANALIZE

U toku 2015.godine služba je bila angažovana na poslovima planiranja, analiziranja i izvještavanja rada i poslovanja preduzeća i to:

- Izvještaj o poslovanju za 2014.godinu;- Godišnje planove realizacije ŠGO za 2016. godinu, za četiri šumsko-privredna područja,- Trogodišnji plan poslovanja za 2015.-2017.godinu,- Trogodišnji plan poslovanja za 2016.-201 S.godinu,- Plan poslovanja za 2016. godinu,- Plan nabavke za 2016.godine,- Izvještaj oposlovanjuzaperiod01.01.-30.06.2015.godine,- Dopune cjenovnika proizvoda i usluga u šumarstvu i traženje saglasnosti na iste od

Kantonalnog ministarstva, njegovu primjenu shodno članu 46. Zakona o šumama Kantona Sarajevo,

- Izvještaji ŠUM-21, ŠUM-22, ŠUM-41, ŠUM-Pož. i TRG-1 za Federalni i Kantonalni zavod za statistiku,

- Mjesečni izvješataji o izvršenju fizičkog obima proizvodnje po fazama i organizacionim jedinicama, stanje zaliha, skontro po organizacionim jedinicama, o radnoj snazi, o radu građevinskih mašina, otpremi po kupcima, o potrošnji goriva i maziva za putnička, terenska i teretna vozila, o radu , ostvarenim učincima i potrošnji goriva i maziva za traktore, o potrošnji stočne hrane, o radu i ostvarenim učincima vlastite komore, o izvršenoj doznaci,

- Vršene analize na nivou Preduzeća, a na osnovu izvještaja organizacionih jedinica.

Također, su u okviru službe, tokom godine rađene i kalkulacije za odjele koji se daju putem tendera trećim licima za poslove sječe, izrade, izvoza i iznosa drvnih sortimenata na međustovarište, korespondencija sa Federalnom upravom za šumarstvo, Kantonalnim Ministarstvom za privredu. Kantonalnom upravom za šumarstvo i osalim institucijama.

II3. SLUŽBA ZA PRIPREMU IPROJEKTOVANJEU prvom polugodištu 2015.god služba je bio angažovan na izradi:

> Iskaza sječa, Katastra šuma,Statističkih izvještaja i privrednih knjiga po ŠGP za 2014.god> Obradi izvedbenih projekata.

U drugome polugodištu 2015.godine izvršene su pripreme za terenske radove tj. plan doznake po odjelima, gospodarskim jedinicama i područjima.

Na terenskim radovima doznake stabala za redovnu sječu angažovano je 13 inžinjera projektanata. Pored doznake stabala za redovnu sječu, projektanti su vršili poslove nadoznake stabala za sječu te doznaku sanitarnih užitaka.također, 4 (četiri) projektanta su bila angažovana na poslovima doznake stabala i izrade projekata za izvođenje prorjeda na ŠPP ,,Trnovsko“, dok su 2 (dva) projektanta bila angažovana na radu sa žičarama u periodu oktobar-decembar 2015. godine.

Izvještaj 0 poslovanju za 2015. godinu

Page 85: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

% KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZVJEŠTAJI IZV 03 0

IZVJEŠTAJ 0 POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-ŠUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana;38 od 69

u ovome periodu izvršeni su sljedeći radovi:

Š.G.P. "IGMANSKO"

G.J .ju•ta^ '

•D

GK P/ha

DOZNAČENO /BRUTO D. М. U DOZNAČENO /NETO D. М. u m^/

BR. Duž.

ROJ.ST. proj.

:et. ,IŠ. IK. :et. -IŠ. IK. laka

§

9 224 7,0 705 4 728 718 0 736 080 0260 lošić

9 224 2,4 444 444 792 792 500 640 lović

б 224 5,7 140 144 416 419 000 955 lošić

08 210 5,8 655 75 430 324 74 998 385 140 iail

14210 8,0 694 168 862

667 895 'ović113 5,4 5 010 065IK. 368 808

28 210 1,1 558 474 032 055 059 114 240 780 lošić

29 210 6,4699 26 425 323 17 940

906 395 .adić

32 210 7,1 319 191 510 831 040 871 530 645 reso

47

210 .8 00 00

750 780 'ović

210 ,6 69 69

224 3 29 29

224 8,1 704 704

JK. 102 102 440 440

IKUPNO G.J "IGMAN" 34,7 ' ■ 637i:'"'. 372 ■ ■ ; 3743, 1265 221 4310 2058: 6490

G.J U—a/■s "U

GK P/haDOZNAČENO /BRUTO D. М. ums

DOZNAČENO /NETO D. М. u m V

BR. Duž.

PROJ.ST. proj.ČET. LIŠ. UK. ČET. LIŠ. UK. vlaka

=1.J

Z£u

__s_

18

a 1202 30,3 184 348 521 0

604 2900 Adnan

b 1203 14,5 167 233 399 0

c 1113 17,5 0 287 494 780

UK. 350 580 931 287 494 780

19

a 1203 30,5 143 718 860

800 5280 Adob 1203 23,1 37 282 319

UK. 179 1000 1179 145 639 985

88a 1122 35,6 0 1189 1189

938 Adnand 1122 17,9 0 9 9

UK. 53,5 0 1198 1198 1011 1011

81 a 1122 11,2 4253 4253 0 3634 3634 3018 12680 ALEMUKUPNO G.I "MEHINA UJKA" 530 703i,;>„ 7561,'; 432,;,;;' 5978 . 6410, : 5360 27130

<Z>a3

43

a 1210 86,2 1228 3693 4921 975 3088 4063

3756 8850 Adnanb 1113 20,8

UK. 1228 3693 4921 975 3088 4063

47 a 1203 80,2 2324 1643 3967 1918 1380 3298 3605 8885 Adnan

IKUPNO G.I "ZU.IEVINA" 67,4 : : 3662 V5336 /8888 : 2893 4468 7361 7361 17735IKUPNO ŠGP «1GMANSK0» 084 30452 19739 50191 24590 18867 : 38081 44778 101355

Izvještaj 0 poslovanju za 2015. godinu

Page 86: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

(h

rajeve

KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZVJEŠTAJI IZV 03 0

IZVJEŠTAJ 0 POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-ŠUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana;39 od 69

.G.P. "TRNOVSKO"

DOZNAČENO /BRUTO D. М. u DOZNAČENO /NETO D. М. u m V BROJ Dužina PROJ.GJ. )DJEL Odsjek GK РЉа STAB. proj.

ČET. LIŠ. UK. ČET. LIŠ. UK. vlaka

a 1111 24,3 0 1393 1393 0

24 b 2111 34,1 0 706 706 0 1380 4235 Nail

UK. 0 122 122Uz a 1111 2,4 0 447 447

слu37 b 2111 38,0 0 569 569 0 493 493 1020 940 Kreso

0£b.<

UK. 0 2320 2320 0 1981 1981f­O a 2111 65,8 3 3263 3266л:

92b 4410 23,8 151 151

7040 7730 Radićc 5120 42,7

UK. 3 3414 3417 2 2852 2854

CUPNO G.I "Н. pres.ienk:a" 231,1 :.3 ' ■ 6081 6084 2- ■ ■ 5110 5112 9440 12905

33 a1221 28,7 1073 411 1484 818 346 1165 1854 1985 Adis

<u a 1221 27,3 890 599 1489zн SI b 1221 31,5 146 951 1097 3280 7565 Adis

<ai UK. 1036 1550 2586 768 1301 2070

z a 1221 10,1 408 1119 1527

o 50 b 1121 22,8 21 351 382 2228 5705 Kreso

UK. 429 1480 1909 337 1289 1626

UKUPNOG.! "(;ORN.lA RAKITNICA" 132,1 2536 3441 5979 ; 1924 '■■ШуУ' 4861 : : 7162:, 15265

67 a 2122 54,0 0 1548 1548 0 128 0 1280 Rađi^ . X

< < 76 a 1122 51,1 9 2146 2155 7 1821 1821 1943 9080 Adis

a 1122 69,3 2 3203 3205-

5'^ 77 b 3210 11,6 197 197 2080 6335 Čović

UK. 2 3400 3402 2 2858 2860

UKUPNO GJ"C.R.- ŽELJEZNICA” 186 11 7094 7105 8 5959 : 5968 4023 15415

UKUPNO ŠGP •TRNOVSKO" 549 16617 19168 1935 14006 15940 20625 4.L".'

67 a 2122 54,0 0 1548 1548 0 128 0 1280 Radić

< <

76 a 1122 51,1 9 2146 2155 7 1821 1821 1943 9080 Adisa b < 2 a 1122 69,3 2 3203 3205

g.s 77 b 3210 11,6 197 197 2080 6335 Čović

UK. 2 3400 3402 2 2858 2860

UKUPNOG.r'C.R.-Žl.UEZNICA" 186 : 7094 7105 r’sr':/' ;; ;5959 ; 5968 : : ' 4023 : 15415

Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu

Page 87: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO

IZVJEŠTAJI

Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZV 03 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-ŠUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana: 40 od 69

S.G.P. "GORNJEBOSANSKO"

Ua

“u OZNAČENO /BRUTO D. DOZNAČENO /NETO D. BROJ DužinaG.J. GK P/ha М. u m 7 М. u m 7 STAB proj. PROJ.

0 o ČET. LIŠ. UK ČET. LIŠ. UK vlaka

D.LJUBI ' 26c 1407 11,8

0 459 459 935 2695 Suljo

UKUPNO GJ "KALJINA BIOŠTICA" 11,8 0 : 459 459 0 387 387

DOZNAČENO /BRUTO D. DOZNAČENO /NETO D. М. BROJ Duž.

G.J. a GK P/ha М. u m7 u raV STAB. proj. PROJ.o ČET. LIŠ. UK ČET. LIŠ. UK vlaka

<U

99 a 1225 38,7 2855 0 2855 2397 0 2397 1753 6080 Muhamedž<•u

101 a 1225 6,9 1098 0 1098 921 0 921 530 2305 Mimesa

н 102 a 1225 55,4 5341 0 5341 4436 0 4436 3142 6830 Muhamed<z

104 a 1225 36,4 3775 0 3775 3095 0 3095 3339 7990 Ema

Q 105 a 1225 42,7 3444 0 3444 2900 0 2900 2120 8360 BenarisUKUPNO DONJA STUPČAINICA 202,1 16512 0 16512 13749 0 13749

a 1212 24,2 342 670 1012 0c 1122 25,0 223 497 720 0

2730 3315 Suljo21 E 1230 21,2 457 715 1172 0

UK 1023 1881 2904 765 1573 233826 a 1212 21,1 1159 649 1808 961 562 1523 594 2545 Muhamed

a 1212 25,8 2028 631 2658 0

28b 1226 12,6 1113 8 1122 0

1637 3300 Benarisc 1212 4,6 99 35 134 0

zmm03 UK 1108 181 1288 884 157 104040 a 1225 39,6 4149 0 4149 3360 3360 2359 4945 Ema

< 41 a 1226 48 4083 142 4226 3332 123 3455 3911 8300 Emaz 43 a 1226 84,2 4851 53 4904 3945 45 3990 3093 8775 Mimesaoo 58 a 1212 84,0 2065 2533 4597 1615 2143 3758 3245 7420 Suljo

a 1212 18,5 312 426 738 062 b 1212 18,50 18 942 960 0 1620 2370 Suljo

UK. 331 1368 1694 331 1368 1698a 1211 61,0 2107 1427 3534 0b 1212 11,8 535 351 886 0

92 c 1210 12,4 359 337 696 0 2327 4529 Benarisd 3203 0,3 0 0

UK 3001 2115 5116 2449 1778 4227UKUPNO GORNJA 1.JUBINA 512,9 23902 9413 33315 19445 8161 27607 21516 45490

UKUPNOŠGP «SREDNJKBOSANSKO» •:727 ■ 40411 9572 50286 : 33194 8548 41742 33335 : 79750

Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu

Page 88: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO(u Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZVJEŠTAJI IZV 03 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-SUWIE „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana: 41 od 69

S.G.P. "BISTRICKO"

G.J..juoO

ii■aO

GK P/haDOZNAČENO /BRUTO D. М.

u m 3/DOZNAČENO /NETO D. М.

u m 3/

BROJ Duž.

PROJ.STAB. proj.

ČET. LIŠ. UK. ČET. LIŠ. UK. vlaka«V.Bul

»7 a 1121 61,0 0 2300 2300 0 1929 1929 1785 5750 Mimesa

UKUPNO «VOGOŠĆA BULOZI» 61,0 0 2300 2300 0 1929 1929

<

<•-Jmm

>U>

13 a 1220 15,0 255 53 308 206 44 249 400 250 Benaris

15

a 1230 27,0 1208 0 1208

1149 3130 Muhamed/ 1

1... јb 1222 23,0 625 625

UK. 1833 0 1833 1520 0 1520

UKUPNO «VUČIJA LUKA» 80,0 2088 53 2141 1726 44 1770 1549 3380

UKUPNO ŠGP «BIS1 KlČKO» 140^9 2088 2353 4441 1726 1073 3699 3334 9130

UKUPNO «SARA.IE'.VO-ŠUME» 2500 = 75505 48581 124086 61445 41193 99462 102072 233810

U navedenom periodu izvšeno je 15 inspekcijska pregleda. Na osnovu inspekcijskih naloga izvršene su neophodne ispravke radova na doznaci stabala za sječu. Za terenske radove na poslovima doznake szabala za sječu i ostale terenske radove koje su u opisu radnih zadataka za propremu utrošeno je utrošeno je 2335 dnevnica i to na ŠU «Hadžići» 1184 dnevnice, ŠU“Trnovo“ 476 dnevnica, ŠU “Srednje“ 675 dnevnica.

V,-.

Izvještaj 0 poslovanju za 2015. godinu

Page 89: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZVJEŠTAJI IZV 03 0

IZVJEŠTAJ 0 POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-ŠUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana:42 od 69

II .4. SLUŽBA TRANSPORTA I ODRŽAVANJA MEHANIZACIJE

Služba za transport i održavanje mehanizacije u izvještajnom periodu za 2015.godinu broji ukupno 34 uposlenika od čega 18 uposlenika u Šumskoj Upravi Hadžići, i 16 uposlenika u Šumskoj Upravi Srednje.

U radionici ’’Hadžići” i ’’Srednje”, uposlenici su vodili aktivnosti na održavanju mehanizacije i povećanju njene učinkovitosti u cilju napredovanja u obavljanju svojih svakodnevnih zadataka i obaveza.

U toku prethodne 2015. godine od 33 vozne jedinice koje Preduzeće posjeduje u pogonu je bilo 33 vozne jedinice (autobusi/minibusi, putnička i teretna vozila) su prešli 547.117,00 kilometara, potrošili su BMB95: 16.668,74 1 i Dizela: 61.494,76 1 što ukupno iznosi goriva: 78.163,50 litara koje su potrošila vozila u Preduzeću i maziva: 963,00 litara, sa izdatih 1852 Putna naloga.

U toku 2015. godine 18 šumskih zglobnih traktora je provelo u radu 23.639 sati, a u zastoju (režija, kvar) 11.458 sati, te su na mađustovarište (Lager) izvukli 92.002,53 metara kubnih drvne mase, pri čemu su potrošili goriva: 111.487,00 litara dizela i 6.752,00 litara maziva, sa prosjekom u iznosu od 1,35 l/m^

Nešto veći utrošak goriva je zbog činjenice da su nabavljene radne mašine, te da su se poslovi za nesmetano obavljanje proizvodnje i održavanje šumski puteva i vlaka rađeno vlastitom radnom snagom. Pet građevinskih mašina, s kojima raspolaže preduzeće, su u 2015 godini radili na poslovima održavanja šumskih komunikacija, a proveli su u radu: 3.692 sati i u zastoju (režija,kvar) 2.877 sati,te su potrošili dizel goriva:40.886,00 litara i 1.601,50 litara maziva.

U 2015 godini sva vozila, traktori i mašine u preduzeću KJP ”Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo su potrošila:228.778,74 litara pogonskog goriva i 9.316,50 litara maziva, pri čemu je traktorska mehanizacija ostvarila učinak od 92.002,53 m3 drvne mase.

Mora se napomenuti da je u 2015.godini od osnovnih sredstava za rad (voznih jedinica), naba vlj eno/kuplj en o:

autobus od 20 sjedišta marke VW Crafter 2007 godište,

građevinske mašine JCB C4 - 2007.godište, i CATERPILLAR 6 -

teretno vozilo kamion Mercedes 2643 Actros kipper 2003.godište

. putnička vozila ( Škoda Octavia 2015 godište., I Hyundai Santa Fe 2011 godište.)

Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu

Page 90: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

A KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZVJEŠTAJI IZV 03 0

IZVJEŠTAJ 0 POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-ŠUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana:43 od 69

II5. SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE PUTNIH KOMUNIKACIJA I OBJEKATA

U proteklom godišnjem periodu Služba za održavanje šumskih komunikacija i objekata svoju aktivnost usmjeravala je na održavanju objekata po Šumskim upravama i Službama, kao i na održavanju šumskih komunikacija i traktorskih vlaka.U dole navedenom dijelu dat je prikaz izvršenih poslova u proteklom periodu od 01.01. do31.12.2015.godine kako slijedi:

Uposlenici ove Službe bili su angažovani i na realizaciji slijedećih projekata i poslova:

- Zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo(nabavka,isporuka i montaža drveenog mobilijara)................................................. 42 280,74 KM

- Uređenje parka u kasarni Safet Zajko općina Novi Grad........................................ 6 000,00 KM- Uređenje aleje Ambasadora općina Stari Grad...........................................................4 024,60 KM- KJP ZOI 84 Sarajevo i Min.privrede KS............................. 6 971,61 KM

Uposlenici službe su izradili tri projekta i kandidovali ih prema Kantonalnoj Upravi za šumarstvo

- Asfaltiranje puta Udrabi — Gajine.................................................................. 210 000,00 KM- Asfaltiranje puta Kahrimani - Ljubovčići..................................................... 302 000,00 KM- Rekonstrukcija puta Toplice - Babin potok................................................... 75 000,00 KM

Gore navedeni putevi su prihvaćeni od strane Kantonalne Uprave i potpisani su Ugovori.

Takođe je potpisan Ugovor za ograđivanje park šuma na Grdonju u vrijednosti od 66 608,11 KM.

Uposleniei Službe su radili u drugim organizacionim jedinicama preduzeća, na poslovima koji su bili neophodni za neometano odvijanje procesa proizvodnje, kao što je održavanje šumskih komunikacija, vlaka, objekata I si.

II6. SLUŽBA ZA LOV I LOVNI TURIZAM

KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo u okviru Službe za lov i lovni turizam gazduje sa posebnim lovištem “Igman-Bjelašnica”, a Uzgajalište jelena lopatara u Rakovici odlukom Nadzornog odbora u julu mjesecu 2015.godine prestalo je da egzistira.

1. Posebno Lovište “Igman-Bjelašnica”

U periodu januar-decembar 2015.godine aktivnosti Službe za lov i lovni turizam bile su usmjerene na provođenju mjera čuvanju, zaštiti i uzgoja divljači, kao i mjera opravki i održavanja lovno-uzgojnih i lovno-tehniČkih objekata.

U prvom polugodištu, osim redovnih aktivnosti, lovočuvara izvršeno je proljetno prebrojavanje divljači, a utvrđeni podatci su korišteni za izradu Godišnjeg plana gospodarenja posebnim lovištem “Igman-Bjelašnica” za lovnu 2015/2016.godinu, koji je dostavljen Federalnom ministarstvu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Također su sanirane i štete na lovno-uzgojnim i lovno- tehničkim objektima nastalim od posljedica sniježnih padavinau toku zimskog perioda.

Izvještaj 0 poslovanju za 2015. godinu

Page 91: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO•> Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZVJEŠTAJI IZV 03 0

IZVJEŠTAJ 0 POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-ŠUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana:44 od 69

u drugom polugodištu su nastavljene redovne aktivnosti, kao i radovi na uređenju prostora oko čeka, košenju trave, čišćenju lovačkih staza. Također su vršene pripreme lovno-uzgojnih objekata (hranilišta) sa popunom hrane (sijena) za pripremu smeće divljači u toku zimskog perioda.

Tokom cijele godine je vršena pribrana divljači, odstrijel pasa lltalica, otklanjanju šteta na lovnim objektima I si.

U izvještajnom periodu ukupno je utrošeno zrnaste stočne hrane, klaoničkog otpada i uginulih životinja kako slijedi:

Uginule životinje......................................................................... 1.500 kgi klaonički otpad........................................................................... 3.100 kgKukuruz......................................................................................... 800 kgSo................................................................................................... 245 kgSijeno............................................................................................... 700 kg

2. Uzgajalište jelena lopatara u Rakovici

Na uzgajalištu jelena lopatara u Rakovici radnici su pored redovnih poslova i radnih zadataka radili na realizaciji odluke Nadzornog odbora na hvatanju i otpremi jelena lopatara kupcima. Ukupno je uhvaćeno i otpremljeno 17 jedinki jelena lopatara, 1 odrasli jelen i 16 košuta.

Također je izvršeno skidanje vanjske ograde, demontaža objekta za smještaj radnika, protupožarni punkt, objekat za skladištenje hrane, šadrvan i isti su odveženi na druge lokacije.

U prostoru bivšeg uzgajališta jelena lopatara u Rakovici postoji jedan šadrvan koji je u dobrom stanju, dok su ostali objekti (hranilišta, solila, hvataljke, osmatračnice i lovački zasadi u ruševnom stanju I treba ih otpisati.

Potrošnja hrane i materijala;• Kukuruz..................................................................................... 400 kg• Sijeno......................................................................................... 600kg.

II7. Izvještaj o radu veterinara

Brojno stanje animalne zaprege koja se koristi za izvoz drvnih sortimenata raspoređene po OJS iznose 33 grla, od čega:

• OJŠ “Gajevi” šest (volova),• OJŠ “Sići” posjeduje devet kopitara• OJŠ “Igman” posjeduje šest volova i pet kopitara,• OJŠ “Tarčin”posjeduje četiri kopitara.

Za period januar-decembar 2015. godine izvršene su 102 (sto i dvije) veterinarske intervencije, u cilju preventive, dijagnostikeil terapije animalne zaprege koja se koristi za izvoz drvnih sortimenata.

Dijagnostičkom pretragom na krv lAK (infektivna anemija kopitara) koja je izvršena u saradnji sa Veterinarskom stanicom Ilijaš “DI-VET”, u svrhu dobijanja stočnog pasoša, nalazom od strane Veterinarskog fakulteta Sarajevo od 11.08.2015. godine, broj:14781-14782/0l5, potvrđena je infektivna anemija kopitara kod jednog grla vlasništvo ŠU Srednje “OJŠ Šići”. U cilju provođenja mjera preventive, profilakse zarazne bolesti lAK-a nad pozitivnim grlom, izvršena je eutanazija i neškodljivo uklanjanje.

Izvještaj 0 poslovanju za 2015. godinu

Page 92: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO Vrsta dok. izdavač RB Rev

ш IZVJEŠTAJI IZV 03 0

IZVJEŠTAJ 0 POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-ŠUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana:45 od 69

Na osnovu uputstva o provođenju mjera za otklanjanje i spriječavanje zaraznih i parazitnih bolesti životinja za 2015. godinu (“Službeni glasnik BiH” broj 24/15) u saradnji sa “Kantonalnom veterinarskom stanicom” Sarajevo, provedena je dg. Pretraga krvi na lAK, tuberkulinizacija goveda (volova) kao i dg. pretraga goveđa (volova) na Brucelozu.

Antiparizitarna terapija animalne zaprege izvršena u dva navrata, u mjesecu martu i septembru.

U cilju pravovremane kontrole kvaliteta stočne hrane namjenjene za ishranu animalne zaprege, u saradnji sa tehnologom za stočarstvo, izvršena kontrola kvaliteta stočne hrane na terenu.

Usljed nemogućnosti daljnjeg iskorištavanja animalne zaprege zbog narušenog zdravstvenog stanja, a saradnji sa “Bosna-sunce” osiguranjem izvršenje otpis sljedećih grla:

ŠU “Srednje”

OJŠ “Šići”

1. Radni konj Putko-žig broj 47-inventurai broj 2503-otpisan 29.07.2015.godineDg.Egzitus letalis (smrtni ishod)

2. Radni konj Jastreb-žig broj 94-inventurni broj 2996-otpisan 13.08. 2015.godineDg.Infektivna anemija kopitara

3. Radni konj Zekan-žig broj 49 - inventumi broj 2504-otpisan 19.08.2015. godine

Dg.Emphysema pulmonum alveolare. Pododermatitis

4. Radni vo Baljota-žig broj 108-inventurni broj 2895-otpisan 12.05.2015.godine.Dg. Paraplegia

SU “Hadžići”

OJŠ “laman”

1. Radni vo Brezonaj-žig broj 87-inventumi broj 1818-otpisan 13.08. 2015.godine Dg. Paraplegia.

Izvještaj 0 poslovanju za 2015. godinu

Page 93: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

.A, KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO/0 Vrsta dok. Izdavač RB Rev

Sarajevo IZVJEŠTAJI IZV 03 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-ŠUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana:46 od 69

II 8.IZVRSENJE FIZIČKOG OBIMA PROIZVODNJE

Izvršenje fizičkog obima proizvodnje se sastoji od tri faze, i to I faza - faza sječe i izrade šumskih drvnih sortimenata, II faza - faza izvoza šumskih drvnih sortimenata i III faza otpreme šumskih drvnih sortimenata. Sve navedene faze su pojedinačno prikazane na nivou Preduzeća i na nivou organizacionih jedinica.

I FAZA -SJEČA I IZRADA

Ova faza rada na nivou Preduzeća izvršena je u količini od 142.601 m^ neto mase četinara i lišćara ili 99 % u odnosu na plan, a 105 % u odnosu na izvršenje u 2014. godini.

U ovoj fazi rada ostvaren je podbačaj u količini od 1.015 moneto mase četinara i lišćara u odnosu na plan.

U ukupno izvršenim sječama četinaraje posječeno 93.414 m^ ili 65,5 %, a planirano je 83.506 m^ ili 58,1 %, lišćara je posječeno 49.187 m^ ili 34,5 %, a planom je bilo predviđeno 60.110 m^ ili 41,9%.

ŠU “HADŽIĆI”

Analizirajući fazu sječe u ŠU “Hadžići” može se konstatovati da je ŠU “Hadžići” u ovoj fazi izvršila 55.381 m^ četinara i lišćara, odnosno ostvarenje podbačaj u iznosu od 2.115 m^ ili 4% u odnosu na plan.

Analizirajući izvršenja po OJŠ ostvarenja su sljedeća:OJS “Igman” je ostvarila prebačaj od 753 m^ ili 103% u donosu na plan.OJŠ “Tarčin” je ostvarila podbačaj od 2.868 m^ ili 90% u odnosu na plan

ŠU “TRNOVO”

Analizirajući fazu sječe u ŠU “Trnovo” može se konstatovati daje u ovoj fazi izvršila 25.485 m^ četinara i lišćara, odnosno ostvarenje podbačaj u iznosu od 4.067 m^ ili 14% u odnosu na plan.

ŠU “SREDNJE”

ŠU “Srednje” je fazu sječe i izrade izvršila u količini od 61.735 stoje više za 5.167 m^ ili 109% u odnosu na plan, a 1.010 m^.

Po OJŠ izvršenja su sljedeća:OJŠ “Gajevi” ostvarila je prebačaj od 4.659 m^ ili 119 % u odnosu na plan.OJŠ “Šići” ostvareni prebačaj je 2.294 m^ ili 110% u odnosu na plan.OJŠ “Bistrica” je ostvarila podbačaj od 1.786 m^ ili 82% u odnosu na plan.

II FAZA -IZVOZ DRVNIH SORTIMENATA

Na nivou Preduzeća ova faza rada izvršena je u količini od 143.450 m^ drvnih sortimenata četinara i lišćara ili 100% u odnosu na plan, a 105% u odnosu na izvršenje u 2014. godini.

Četinaraje izvršeno 94.238 m^ ili 113% u odnosu na plan i 111% u odnosu na izvršenje 2014.godine, a lišćara 49.212 m^ ili 82% u odnosu na plan, a 95 % u odnosu na izvršenje u 2014.godini.

Po šumskim upravama ova faza rada izvršena je kako slijedi:

Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu

Page 94: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP ’’SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO

IZVJEŠTAJI

Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZV 03 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-SUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana: 47 od 69

SU “HADZICI”

ŠU “Hadžići” je fazu izvoza izvršila u količini od 55.440 odnosno, ostvarenje podbačaj u iznosu od 2.056 ili 4% u odnosu na plan.

OJŠ “Igman” je ostvarila prebačaj od 572 ili 102% u odnosu na plan.OJŠ “Tarčin” je ostvarila podbačaj od 2.628 ili 91% u odnosu na plan.

ŠU “TRNOVO”

Analizirajući fazu izvoza u ŠU “Trnovo” može se konstatovati daje u ovoj fazi izvršila 25.107 m-^ četinara i lišćara, odnosno ostvarenje podbačaj u iznosu od 4.445 m^ ili 15% u odnosu na plan.

SU “SREDNJE”

ŠU “Srednje” je fazu izvoza izvršila u količini od 62.903 m^ odnosno, ostvaren je prebačaj u iznosu od 6.335 m^ ili 111% u odnosu na plan.

Po OJŠ izvršenja su sljedeća:OJŠ “Gajevi” je ostvarila prebačaj od 5.148 m^ ili 121% u odnosu na plan.OJŠ “Šići” je ostvarila prebačaj od 3.244 m^ ili 114% u odnosu na plan.OJŠ “Bistrica” je ostvarila podbačaj od 2.057 m^ ili 79% u odnosu na plan.

III FAZA-OTPREMA (REALIZACIJA) DRVNIH SORTIMENATA

Otprema drvnih sortimenata kupcima realizovana je u potpunosti na domaćem tržištu. Na nivou Preduzeća izvršena je u količini od 144.033 m^ drvnih sortimenata četinara i lišćara ili 100 % u odnosu na plan, a 103 % u odnosu na izvršenje u 2014. godini.

Četinarskih sortimenata realizovano je u količini 95.183 m^ ili 114% u odnosu na plan, a 109% u odnosu na izvršenje u 2014.godini. Lišićarskih sortimenata je realizovano 48.850 m^ ili 81% u odnosu na plan. a 93% u odnosu na izvršenje 2014.godre.

U ukupnoj realizaciji na nivou Preduzeća učešće sortimenata četinara je 95.183 m^ ili 66,1%, a planirano je 85.506 m^ ili 58,1%.

Ostvareno učešće pojedinih sortimenata u otpremljenoj drvnoj masi četinara po količimi i procentimaje sljedeće:

- trupci četinara “F” klase 1.126 m^ ili 1,2 %, a planirano je 0,5%- trupci četinara I klase 25.077 m^ ili 26,3 %, a planirano je 19,3%- trupci četinara II klase 18.239 m^ ili 19,2 %, a planirano je 36,6 %- trupci četinara III klase 18.571 m^ ili 19,5 %, a planirano je 15,1%- dalekovodni stubovi 299 m^ ili 0,3 %, a planirano je 2,9%- jamsko drvo četinara 10.671 m^ ili 11,2 %, a planirano je 9,6%- celulozno drvo četinara 21.260 m^ ili 22,3 %, a planirano je 16,0%

U ukupnoj realizaciji na nivou Preduzeća otpremljeno je 48.850 m^ lišćara što čini 33,9%, a planom je predviđeno 41,8 %.

Izvještaj 0 poslovanju za 2015. godinu

Page 95: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZVJEŠTAJI IZV 03 0

IZVJEŠTAJ 0 POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-ŠUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana:48 od 69

Ostvareno učešće pojedinih sortimenata u otpremljenoj drvnoj masi lišćara po količinama iprocentimaje sljedeće:

- trupci lišćara “F” klase- trupci lišćara “L” klase- trupci lišćara I klase- trupci lišćara II klase- trupci lišćara III klase- ogrjevno drvo lišćara

1 m^ ili - 0,00 %, a planirano je - % 29 ili - 0,06 %, a planirano je 1,0%

5.085 mMli 10,4 %, a planirano je 2,0% 5.111 m^ ili 10,5 %, a planirano je 5,8% 3.762 m^ ili 7,7 %, a planirano je 15,5%

34.862 mHli 71,34%, a planirano je 75,7%

U ovoj fazi rada ostvarenje prebačaj planirane realizacije u količini od 417 neto mase četinara i lišćara.

Po šumskim upravama i OJŠ ova faza rađa izvršena je kako slijedi:

ŠU “HADŽIĆI”

U 2015. godini ova faza rada je izvršena u količini od 80.540 moneto mase četinara i lišćara, ili 93 % u odnosu na plan, a 103 % u odnosu na izvršenje u 2014.godini.

Četinarskih sortimenata je realizovano u količini od 37.628 m^ ili 108% u odnosu na planiranu količinua 103 % u odnosu na izvršenje u 2014.godini.

Lišćarskih sortimenata je realizovano u količini od 42.912 m^ Ш 82% u odnosu na količine predviđene planom, a 97% u odnosu na izvršenje u 2014.godini.

Ova šumska uprava ostvarila je podbačaj u ovoj fazi proizvodnje u količini od 6.508 moneto mase četinara i lišćara.

Izvršenje u ovoj fazi proizvodnje po OJŠ je sljedeće:- OJŠ “Igman” je ostvarila prebačaj u količini od 963 ili 103% .* OJŠ “Tarčin” je ostvarila podbačaj u količini od 2.512 m^ ili 91% u odnosu na plan.

ŠU “TRNOVO”

Analizirajući fazu izvoza u ŠU “Trnovo” može se konstatovati daje u ovoj fazi izvršila 24.593 četinara i lišćara, odnosno ostvarenje podbačaj u iznosu od 4.959 ili 17% u odnosu na plan.

SU “SREDNJE”

U 2015.godini ovu fazu rada ova šumska uprava izvršila je u količini od 63.493 m^ neto mase četinara i lišćara, ili 112% % u odnosu na plan, a 103 % u odnosu na izvršenje u 2014.godini.

Četinarskih sortimenata je realizovano u količini od 57.555 m^ili 119 % u odnosu na planiranu količinu, a 103 % u odnosu na izvršenje u 2014.godini.

Lišćarskih sortimenata je realizovano u količini od 5938 m^ ili 74% u odnosu na količine predviđene planom, a 97% u odnosu na izvršenje u 2014.gođini.

Ova šumska uprava ostvarila je prebača u ovoj fazi proizvodnje u količini od 6.925 moneto mase četinara i lišćara.

Izvršenje u ovoj fazi proizvodnje po OJŠ je sljedeće:- OJŠ “Gajevi” je ostvarila prebačaj u količini od 5.121 m^ ili 121% u odnosu na plan,■ OJŠ “Šići” je ostvarila prebačaj u količini od 3.517m^ ili 116% u odnosu na plan i- OJŠ “Bistrica” je ostvarila podbačaj u količini od 1.713 m^ ili 82% u odnosu na plan.

Izvještaj 0 poslovanju za 2015. godinu

Page 96: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-SUME" D.O.O. SARAJEVO

IZVJEŠTAJI

Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZV 03 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-SUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana: 49 od 69

OBRALOZENJE FIZIČKOG IZVRŠENJA OBIMA PROIZVODNJE PO SUMSKIM UPRAVAMA I ORGANIZACIONIM JEDINICAMA

ŠU “HADŽIĆI”

OJŠ “Igman”Detaljnim uvidom u izvršenje po fazama u OJ “Igman” može se konstatovati daje plan po fazama

izvršen u potpunosti, odnosno izvršen je sa manjim prebačajem. Najveći problem u izvršenju plana za 2015 godinu izazvao je system rada I način rada u II fazi, tj. izvozu.

OJŠ “Tarčin”Uvidom u izvršenje po fazama u OJ “Tarčin” može se konstatovati da plan po fazama nije izvršen

u potpunosti, odnosno izvršenje sa manjim podbačajem i kreće se oko 2.600 m3.Planom poslovanja za 2015 godinu planirana je realizacija 3 odjela sa privatnim izvođačima putem

tendera, pa tako i odjeli 48 i 49 G.J. “Mehina Luka”, te korekciji odjela po nalogi Šumarske inspekcije..Kasni početak radova u odjelima koje je potrebno raditi u ljetnim mjesecima zbog dubokih

zemljišta i problema zbog dugotrajnog kvara na dozeru uzrokovali su neizvršenje planiranog obima sječa sa privatnim izvođačima u količini od 1.700 m3 u ova dva odjela.

Manje neizvršenje plana u radnoj jedinici Tarčin (900m3) uzrokovano je starim sredstvima rada (traktora).

Treba napomenuti i izuzetno teške uslove rada u ovoj radnoj jedinici posebno zbog dugotrajno lošeg vremena, pogotovo što se radovi u ovoj radnoj jedinici izvode na dubokim zemljišnim i strmim terenima što još više otežava i usoprava rad.

Svi ovi problemi su uzrokovali manje neizvršenje (oko 900m3) plana realizacije drvnih sortimenata vlastitom radnom snagom u 2015 u radnoj jedinici “Tarčin”.

ŠU “TRNOVO”Uvidom u izvršenje po fazama u ŠU “Trnovo” može se konstatovati da plan po fazama nije izvršen

u potpunosti, odnosno izvršenje sa podbačajem i kreće se oko 4.500 m3.Neizvršenje plana u Šumskoj upravi Trnovo uzrokovano je dužim zimskim periodom, jer se snijeg

zadržao do marta 2015. godine, tako da se sa izvršavanjem mjesečne dinamike počelo tek od aprila, te izvođači do kraja 2015. godine nisu bili u mogućnosti realizovati planirane količine šumskih drvnih sortimenata.

ŠU “SREDNJE”OJ “Šići” I OJ “Gajevi” su plan izvirile u sve tri faze, sa prebačajem.OJŠ “Bistrica” nije izvršila planirani obim proizvodnje, a razlozi su sljedeći:-Redovne sječa planirane su u odjelima: 14 i 32 “Vučija Luka” i 8 GJ “Vogošća-Bulozi”.

Odjel 14 “Vučija Luka”- Realizacija je vršena na osnovu zaključenog ugovora sa izvođačem radova, a planirani radova su izvršeni 74%. Realizacija u odjelu je počela u martu, a radovi su obustavljeni u junu jer je planirano da se dio drvne mase izvlači na međustovarište na putu u Babin potok. Put je oštećen u 2014.gođini obilnim padavinama, a sanacija je izvršena krajem oktobra. Izvođač radova nije uspio da do kraja godine obezbijedi radnu snagu i sredstva rada kako bi realizovao preostali dio drvne mase od 950 m^. U decembru je realizovao 310 m^

Odjel 8 GJ “Vogošća-Bulozi”-Realizacija je vršena angažovanjem vlastite radne snagei sredstava rada (OJ “Gajevi” i OJ “Šiči”). Planirani radovi su izvršeni sa 49% u odjelu. Sa realizacijom je počelo krajem avgusta, angažovanjem dvije partije sjekača i jedan traktor. Kvalitet sastojine je veoma loš, terenske prilike na dijelu odjela su nepovoljne, što zahtjeva angažovanje animala i lifranje u fazi izvoza.

Izvještaj 0 poslovanju za. 2015. godinu

Page 97: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-SUME" D.O.O. SARAJEVO

IZVJEŠTAJI

Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZV 03 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-SUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana: 50 od 69

Izvršenje plana poslovanja za 2015.godinu dato je u tabelarnom pregledu:

II 8.1. JKP «SARAJEVO-SUME”D.O.O. I FAZA - sječa

SORTIMENTIOSTVARENO

ZA2014.GODINUm^

PLANIRANOU 2015.GODINIm'

OSTVARENO U 2015.GODINI m^

INDEX

4:2 4:3

1 2 3 4 5 6Trupci četinara 53.324 59.699 61.253 115 103Jamsko četin. 7.916 10.465 8.653 109 83Celulozno čet. 22.883 13.342 23.508 103 176Ukupno čet. 84.123 83.506 93.414 111 112Trupci lišćara 12.458 14.618 11.901 96 81Ogrijev lišćara 39.772 45.492 37.286 94 82Ukupno liš. 52.230 60.110 49.187 94 82Sveukupno 136.353 143.616 142.601 105 99

II FAZA - izvoz

SORTIMENTIOSTVARENO

ZA2014.GODINUm^

PLANIRANOU 2015.GODINIm^

OSTVARENO U 2015.GODINI

INDEX

4:2 4:3

1 2 3 4 5 6Trupci četinara 53.673 59.699 62.127 116 105Jamsko četin. 8.195 10.465 8.791 107 84Celulozno čet. 22.682 13.342 23.320 103 175Ukupno čet. 84.550 83.506 94.238 111 113Trupci lišćara 12.391 14.618 12.020 97 82Ogrijev lišćara 39.476 45.492 37.192 94 82Ukupno liš. 51.867 60.110 49.212 95 82Sveukupno 136.417 143.616 143.450 105 100

in FAZA - otprema

SORTIMENTIOSTVARENO

ZA2014.GODINU

PLANIRANO U 2015.GODINI

OSTVARENO U 2015.GODINI m^

INDEX

4:2 4:3

1 2 3 4 5 6Trupci četinara 55.731 59.699 63.013 113 102Jamsko četin. 9.295 10.465 10.910 117 104Celulozno čet. 22.076 13.342 21.260 96 159Ukupno čet. 87.102 83.506 95.183 109 114Trupci lišćara 14.621 14.618 13.988 96 96Ogrijev lišćara 38.012 45.492 34.862 92 77Ukupno liš. 52.633 60.110 48.850 93 81Sveukupno 139.735 143.616 144.033 103 100

Izvještaj 0 poslovanju za 2015, godinu

Page 98: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

A, KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZVJEŠTAJI IZV 03 0

IZVJEŠTAJ 0 POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-ŠUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana;51 od 69

118,2. ŠU “HA DŽIĆI” I FAZA - siečaINDEX

OSTVARENO PLANIRANO OSTVARENOSORTIMENTI ZA U 2015. U 2015. 4:2 4:3

2014.GODINU GODINI GODINI

1 2 3 4 5 6Trupci četinara 17.226 21.517 21.123 123 98Jamsko četin. 2.985 4.109 2.555 86 62Celulozno čet 8.840 5.623 8.839 100 157Ukupno čet. 29.053 31.249 32.517 112 104Trupci lišćara 8.489 6.578 7.445 88 113Ogrijev lišćara 19.768 19.669 15.419 78 78Ukupno liš. 28.257 26.247 22.864 81 87Sveukupno 57310 57.496 55.381 97 96

I FAZA - izvozINDEX

OSTVARENO PLANIRANO OSTVARENOSORTIMENTI ZA U 2015. U 2015. 4:2 4:3

2014.GODINU GODINI GODINI

1 2 3 4 5 6Trupci četinara 17.305 21.517 20.974 121 97Jamsko četin. 3.019 4.109 2.563 85 62Celulozno čet. 8.687 5.623 8.776 101 156Ukupno čet. 29.011 31.249 32.313 111 103Trupci lišćara 8.486 6.578 7.493 88 114Ogrijev lišćara 17.591 19.669 15.634 89 79Ukupno liš. 26.077 26.247 23.127 89 88Sveukupno 55.088 57.496 55.440 101 96

III FAZA - otprema

SORTIMENTIOSTVARENO

ZA2014.GODINU

PLANIRANO U 2015.GODINI m'

OSTVARENO U 2015.GODINI

INDEX

4:2 4:3

1 2 3 4 5 6Trupci četinara 18.519 21.517 21.769 118 101Jamsko četin. 3.606 4.109 3.175 88 77Celulozno čet. 8.383 5.623 7.776 93 138Ukupno čet. 30.508 31.249 32.720 107 105Trupci lišćara 9.757 6.578 8.535 87 130Ogrijev lišćara 18.506 19.669 14.692 79 75Ukupno liš. 28.263 26.247 23.227 82 88Sveukupno 58.771 57.496 55.947 95 97

Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu

Page 99: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZVJEŠTAJI IZV 03 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-SUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana: 52 od 69

II 8.3. SU «HADZICI» OJ «IGMAN» I FAZA-sječa

SORTIMENTI OSTVARENOZA2014.GODINU

PLANIRANO U 2015.GODINI

OSTVARENO U 2015.GODINI

INDEX

4:2 4:3

1 2 3 4 5 6Trupci četinara 13.356 15.478 14.236 107 92Jamsko četin. 2.567 3.203 2.010 78 63Celulozno čet. 6.450 4.152 5.906 92 142Ukupno čet. 22.373 22.833 22.152 99 97Trupci lišćara 2.411 1.439 2.217 92 154Ogrev lišćara 3.765 4.082 4.738 126 116Ukupno liš. 6.176 5.521 6.955 113 126Sveukupno 28.549 28.354 29.107 102 103

II FAZA-izvoz

SORTIMENTI OSTVARENOZA2014.GODINU

PLANIRANOU 2015.GODINI

OSTVARENO U 2015.GODINI

INIDEX

4:2 4:3

1 2 3 4 5 6Trupci četinara 13.369 15.478 14.092 105 91Jamsko četin. 2.597 3.203 2.000 77 62Celulozno čet. 6.401 4.152 5.766 90 139Ukupno čet. 22.367 22.833 21.858 98 96Trupci lišćara 2.374 1.439 2.249 95 156Ogrev lišćara 3.626 4.082 4.819 132 118Ukupno liš. 6.000 5.521 7.068 118 128Sveukupno 28.367 28.354 28.926 102 102

III FAZA-otprema

SORTIMENTI OSTVARENOZA2014.GODINU

PLANIRANOU 2015.GODINI

OSTVARENO U 2015.GODINI

INDEX

4:2 4:3

1 2 3 4 5 6Trupci četinara 14.072 15.478 14.343 102 93Jamsko četin. 2.794 3.203 2.353 84 . 73Celulozno čet. 6.447 4.152 5.454 ■ 85 132Ukupno čet. 23.313 22.833 22.150 95 97Trupci lišćara 2.608 1.439 2.437 93 169Ogrev lišćara 3.338 4.082 4.730 142 116Ukupno liš. 5.946 5.521 7.167 121 130Sveukupno 29.259 28.354 29.317 100 103

Izvještaj 0 poslovanju za 2015. godinu

Page 100: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

/\/Л KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZVJEŠTAJI IZV 03 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-ŠUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana;53 od 69

II 8.4. SU “HADZICI” OJ “ТARCIN’ I FAZA-sječa

SORTIMENTIOSTVARENO

ZA2014.GODINU

PLANIRANO U 2015.GODINI

OSTVARENO U 2015,GODINI

INDEX

4:2 4:3

1 2 3 4 5 6Trupci četinara 3.872 6.039 6.887 178 114Jamsko četin. 418 906 545 130 60Celulozno čet. 2.390 1.471 2.933 123 199Ukupno čet. 6.680 8.416 10.365 155 123Trupci lišćara 6.078 5.139 5.228 86 102Ogrijev lišćara 16.003 15.587 10.681 67 69Ukupno li$. 22.081 20,726 15.909 72 77Sveukupno 28.761 29.142 26.274 91 90

II FAZA - izvozINDEX

OSTVARENO PLANIRANO OSTVARENOSORTIMENTI ZA U 2015. U 2015. 4:2 4:3

2014.GODINU GODINI GODINI

1 2 3 4 5 6Trupci četinara 3.936 6.039 6.882 175 114Jamsko četin. 422 906 563 133 62Celulozno čet. 2.286 1.471 3.010 132 205Ukupno čet. 6.644 8.416 10.455 158 124Trupci lišćara 6.114 5.139 5.244 86 102Ogrijev lišćara 15.963 15.587 10.815 68 69Ukupno liš. 22.077 20.726 16.059 73 77Sveukupno 28.721 29.142 26.514 92 91FAZA - otprema

INDEXOSTVARENO PLANIRANO OSTVARENO

SORTIMENTI ZA U 2015. U 2015. 4:2 4:32014.GODINU GODINI GODINI

m'1 2 3 4 5 6Trupci četinara 4.447 6.039 7.526 169 125Jamsko četin. 812 906 822 101 91Celulozno čet. 1.936 1.471 2.322 120 158Ukupno čet. 7.195 8.416 10.570 147 126Trupci lišćara 7.149 5.139 6.098 85 119Ogrijev lišćara 15.168 15.587 9.962 66 64Ukupno Us. 22.317 20.726 16.060 72 77Sveukupno 29.512 29.142 26.630 90 91

Izvještaj 0 poslovanju za 2015. godinu

Page 101: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZVJEŠTAJI IZV 03 0

IZVJEŠTAJ 0 POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-ŠUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana:54 od 69

II 8.5. SU “TRNOVO” OJ “TRNOVO” I FAZA - sječa

SORTIMENTIOSTVARENO

ZA2014.GOĐINU

PLANIRANOU 2015.GODINI

OSTVARENO U 2015.GODINI

INDEX

4:2 4:3

1 2 3 4 5 6Trupci četinara 2.141 2.287 3.160 148 138Jamsko četin. 203 553 491 252 89Celulozno čet. 728 858 1.274 175 148Ukupno čet. 3.072 3.698 4.925 160 133Trupci lišćara 2.443 6.140 3.556 146 58Ogrijev lišćara 12.803 19.714 17.004 133 86Ukupno liš. 15.246 25.854 20.560 135 80Sveukupno 18,318 29.552 25.485 139 86

II FAZA -IZVOZ

SORTIMENTIOSTVARENO

ZA2014.GODINU

PLANIRANOU 2015.GODINI

OSTVARENO U 2015,GODINI m'

INDEX

4:2 4:3

1 2 3 4 5 6Trupci četinara 2.068 2.287 ■ 3.195 154 140Jamsko četin. 273 553 523 192 95Celulozno čet. 765 858 1.247 163 145Ukupno čet. 3.106 3.698 4.965 160 134Trupci lišćara 2.497 6.140 3.489 140 57Ogrijev lišćara 15.013 19.714 16.653 111 84Ukupno liš. 15.510 25.854 20.142 130 78Sveukupno 18.616 29.552 25.107 135 85

III FAZA- otprema

SORTIMENTIOSTVARENO

ZA2014.GODINU

PLANIRANOU 2015.GODINI

OSTVARENO U 2015.GODINI

INDEX

4:2 4:3

1 2 3 4 5 6Trupci četinara 2.366 2.287 3.190 135 139Jamsko četin. 336 553 537 160 97Celulozno čet. 820 858 1.181 144 138Ukupno čet. 3.522 3.698 4.908 139 133Trupci lišćara 2.645 6.140 3.827 145 62Ogrijev lišćara 13.233 19.714 15.858 120 80Ukupno liš. 15.878 25.854 19.685 124 76Sveukupno 19.400 29.552 24.593 127 83

Izvještaj 0 poslovanju za 2015. godinu

Page 102: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-ŠUME'* D.O.O. SARAJEVO Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZVJEŠTAJI IZV 03 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-SUNIE „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana: 55 od 69

II 8.6. SU “SREDNJE” I FAZA - sječa

INDEXOSTVARENO PLANIRANO OSTVARENO

SORTIMENTI ZA U 2015. U 2015. 4:2 4:32014.GODINU GODINI GODINI

1 2 3 4 5 6Trupci četinara 33.955 35.895 36.970 109 103Jamsko četin. 4.728 5.803 5.607 119 97Celulozno čet. 13.315 6.861 13.395 101 195Ukupno čet. 51.998 48.559 55.972 108 115Trupci lišćara 1.526 1.900 900 59 47Ogrijev lišćara 7.201 6.109 4.863 68 80 ,Ukupno liš. 8.727 8.009 5.763 66 72 . .Sveukupno 60.725 56.568 61.735 102 109

II FAZA - izvozINDEX

OSTVARENO PLANIRANO OSTVARENOSORTIMENTI ZA U 2015. U 2015. 4:2 4:3

2014.GODINU GODINI GODINI

1 2 3 4 5 6Trupci četinara 34.300 35.895 37.958 111 106Jamsko četin. 4.903 5.803 5.705 116 98Celulozno čet. 13.230 6.861 13.297 101 194Ukupno čet. 52.433 48.559 56.960 109 117Trupci lišćara 1.408 1.900 1.038 74 55Ogrijev lišćara 6.872 6.109 4.905 71 80Ukupno liš. 8.280 8.009 5.943 72 74 fSveukupno 60.713 56.568 62.903 104 111

III FAZA-otpremaINDEX

OSTVARENO PLANIRANO OSTVARENOSORTIMENTI ZA U 2015. U 2015. 4:2 4:3

2014.GODINU GODINI GODINI

1 2 3 4 5 6Trupci četinara 34.846 35.895 38.054 109 106Jamsko četin. 5.353 5.803 7.198 134 124Celulozno čet. 12.873 6.861 12.303 96 179Ukupno čet. 53.072 48.559 57.555 108 119Trupci lišćara 2.219 1.900 1.626 73 86Ogrijev lišćara 6.273 6.109 4.312 69 71Ukupno liš. 8.492 8.009 5.938 70 74Sveukupno 61.564 56.568 63.493 103 112

Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu

Page 103: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Sarajevo

KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZVJEŠTAJI IZV 03 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-SUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2016. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana; 56 od 69

II 8.7. SU “SREDNJE” OJ “BISTRICA” I FAZA - sječa

SORTIMENTIOSTVARENO

ZA2014.GODINU

PLANIRANOU 2015.GODINI

OSTVARENO U 2015.GODINI

INDEX

4:2 4:3

1 2 3 4 5 6Trupci četinara 2.037 4.758 4.209 207 88Jamsko četin. 505 840 876 173 104Celulozno čet. 1.355 1.099 1.294 95 118Ukupno čet. 3.897 6.697 6.379 164 95Trupci lišćara 37 545 53 143 10Ogrijev lišćara 1.202 2.534 1.558 130 61Ukupno liš. 1.239 3.079 1.611 130 52Sveukupno 5.136 9.776 7.990 156 82

II FAZA - izvoz

SORTIMENTIOSTVARENO

ZA2014.GODINU

PLANIRANOU 2015.GODINI

OSTVARENO U 2015.GODINIm'

INDEX

4:2 4:3

1 2 3 4 5 6Trupci četinara 2.037 4.758 4.196 206 88Jamsko četin. 505 840 926 183 noCelulozno čet. 1.431 1.099 1.217 85 111Ukupno čet. 3.973 6.697 6.339 160 95Trupci lišćara 37 545 53 143 10Ogrijev lišćara 1.202 2.534 L327 lio 52Ukupno liš. 1.239 3.079 1.380 111 45Sveukupno 5.212 9.776 7.719 148 79

III FAZA - otprema

SORTIMENTIOSTVARENO

ZA2014.GODINU

PLANIRANOU 2015.GODINI

OSTVARENO U 2015.GODINI

INDEX

4:2 4:3

1 2 3 4 5 6Trupci četinara 1.845 4.758 4.342 235 91Jamsko četin. 418 840 1.249 299 149Celulozno čet. 1.344 1.099 1.101 82 100Ukupno čet. 3.607 6.697 6.692 186 100Trupci lišćara 37 545 38 103 7Ogrijev lišćara 1.403 2.534 1.333 95 53Ukupno liš. 1.440 3.079 1.371 95 45Sveukupno 5.047 9.776 8.063 160 82

Izvještaj 0 poslovanju za 2015. godinu

Page 104: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

% KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZVJEŠTAJI IZV 03 0

IZVJEŠTAJ 0 POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-ŠUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana;57 od 69

II 8.8. SU “SREDNJE” OJ “GAJEVI’I FAZA - sječa

SORTIMENTIOSTVARENO

ZA2014.GODINU

PLANIRANOU 2015.GODINIm'

OSTVARENO U 2015.GODINI

INDEX

4:2 4:3

1 3 4 5 6Trupci četinara 18.536 17.436 20.655 111 118Jamsko četin. 2.756 2.779 3.188 116 115Celulozno čet. 5.907 3.227 4.774 81 148Ukupno čet. 27.199 23.442 28.617 105 122Trupci lišćara 674 297 48 7 16Ogrijev lišćara 1.576 596 329 21 55Ukupno liš. 2.250 893 377 17 42Sveukupno 29.449 24.335 28.994 98 119

II FAZA - izvozINDEX

OSTVARENO PLANIRANO OSTVARENOSORTIMENTI ZA U 2015. U 2015. 4:2 4:3

2014.GODINU GODINI GODINI

1 2 3 4 5 6Trupci četinara 18.666 17.436 20.932 112 120Jamsko četin. 2.771 2.779 3.255 117 117Celulozno čet. 5.829 3.227 4.650 80 144Ukupno čet. 27.266 23.442 28.837 106 123Trupci lišćara 612 297 112 18 38Ogrijev lišćara 1.340 596 534 40 90Ukupno liš. 1.952 893 646 33 72Sveukupno 29.218 24.335 29.483 101 121

ш FAZA -otprema

INDEXOSTVARENO PLANIRANO OSTVARENO

SORTIMENTI ZA U 2015. U 2015. 4:2 4:32014.GODINU GODINI GODINI

1 2 3 4 5 6Trupci četinara 18.726 17.436 20.794 111 119Jamsko četin. 3.299 2.779 3.905 118 141Celulozno čet. 5.597 3.227 4.106 73 127Ukupno čet. 27.622 23.442 28.805 104 123Trupci lišćara 830 297 162 20 55Ogrijev lišćara 1.104 596 489 44 82Ukupno liš. 1.934 893 651 34 73Sveukupno 29.556 24.335 29.456 100 121

Izvještaj 0 poslovanju za 2015. godinu

Page 105: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO Vrsta dok. Izdavač RB Rev%

IZVJEŠTAJI IZV 03 0

IZVJEŠTAJ 0 POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-ŠUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana;58 od 69

II 8.9. SU “SREDNJE” OJ “SIGI”I FAZA - sječa

INDEXOSTVARENO PLANIRANO OSTVARENO

SORTIMENTI ZA U 2015. U 2015. 4:2 4:32014.GODINU GODINI GODINI

1 2 3 4 5 6Trupci četinara 13.382 13.701 12.106 90 88Jamsko četin. 1.467 2.184 1.543 105 71Celulozno čet. 6.053 2.535 7.327 121 289Ukupno čet. 20.902 18.420 20.976 100 114Trupci lišćara 815 1.058 799 98 76Ogrijev lišćara 4.423 2.979 2.976 67 100Ukupno liš. 5.238 4.037 3.775 72 94Sveukupno 26.140 22.457 24.751 95 110

II FAZA - izvozINDEX

OSTVARENO PLANIRANO OSTVARENOSORTIMENTI ZA U 2015. U 2015. 4:2 4:3

2014.GODINU GODINI GODINI

1 2 3 4 5 6Trupci četinara 13.597 13.701 12.830 94 94Jamsko četin. 1.627 2.184 1.524 94 70Celulozno čet. 5.970 2.535 7.430 124 293Ukupno čet. 21.194 18.420 21.784 103 118Trupci lišćara 759 1.058 873 115 83Ogrijev lišćara 4.330 2.979 3.044 70 102Ukupno liš. 5.089 4.037 3.917 77 97Sveukupno 26.283 22.457 25.701 98 114

Ш FAZA - otpremaINDEX

OSTVARENO PLANIRANO OSTVARENOSORTIMENTI ZA U 2015. U 2015. 4:2 4:3

2014.GODINU GODINI GODINI

1 2 3 4 5 6Trupci četinara 14.265 13.701 12.918 91 94Jamsko četin. 1.636 2.184 2.044 125 94Celulozno čet. 5.942 2.535 7.096 119 280Ukupno čet. 21.843 18.420 22.058 101 120Trupci lišćara 1.352 1.058 1.426 105 135Ogrijev lišćara 3.766 2.979 2.490 66 84Ukupno liš. 5.118 4.037 3.916 77 97Sveukupno 26.961 22.457 25.974 96 116

Izvještaj 0 poslovanju za 2015. godinu

Page 106: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZVJEŠTAJI IZV 03 0

IZVJEŠTAJ 0 POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-ŠUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana:59 od 69

II9, ZALIHE DRVNIH SORTIMENATA NA DAN 31.12.2015.GODINE

Šumskauprava

OperativnaJedinicašumarstva

Vrstadrveta

Zalihe 31.12.2014.g. Zalihe 31.12.2015.g. Index9:6Šuma-

pan.iMeđ-Stov,

Ukupno Šumapanj

Međstov

Ukupno

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

С''3>s■ocSв

“Igman”četinari 298 486 784

574184 758 97

lišćari 235 106 341 120 1 121 35S 533 592 1.125 694 185 879 78

“Tarčin”četinari 206 85 291 116 15 131 45lišćari 151 15 166 15 12 27 16I 357 100 457 131 27 158 35

Ukupno:četinari 504 571 1.075 690 199 889 83lišćari 386 121 507 135 13 148 29E 890 692 1.582 825 212 1.037 66

С'4)

■о4)4.

>сл

“Gajevi”četinari 573 311 884 359 345 704 80lišćari 299 26 325 30 21 51 17S 872 337 1.209 389 366 755 62

“Sići”četinari 835 291 1.126 30 46 76 7lišćari 142 3 145 - 7 7 5S 977 294 1.271 30 53 83 7

“Bistrica”četinari - 376 376 40 23 63 17lišćari - - - 231 9 240 -

S - 376 376 271 32 303 81

Ukupno:četinari 1.408 978 2.386 429 414 843 35lišćari 441 29 470 261 37 298 632 1.849 1.007 2.855 690 451 1.141 40

ŠU “Trnovo”četinari 141 38 141 55 100 155 110lišćari 252 29 252 650 441 1.091 433Г 393 67 393 705 541 1.246 317 ^

“ Šaraj e vo-š ume” d.d.o Sarajevo

četinari 3.602 1.587 3.6021.174

713 1.887 52

lišćari 1.229 179 1.229 1.046 491 1.537 125E 4.831 1.766 4.831 2.220 1.204 3.424 71

Ukupne zalihe drvnih sortimenata na dan 31.12.2015.godine na nivou Preduzeća iznose 3.424 neto mase proizvoda četinara i lišćara ili 70,9 % u odnosu na izvještajni period 2014. godine, odnosno 28,6 % u odnosu na planiranu mjesečnu proizvodnju i realizaciju.

Zalihe proizvoda u šumi kod panja su 2.220 moneto proizvoda četinara i lišćara ili 64,8% ukupnih zaliha.

Zalihe proizvoda na međustovarištu su 1.204 m^ neto proizvoda četinara I lišćara ili 35,2% ukupnih zaliha.

U strukturi zaliha učešće proizvoda četinara je 1.887 m^ ili 55,1%,a proizvoda lišćara 1.537 m^ ili 44,9%.

Izvještaj 0 poslovanju za 2015. godinu

Page 107: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZVJEŠTAJI IZV 03 0

IZVJEŠTAJ 0 POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-ŠUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana:60 od 69

1. PREGLED PRIHODA I RASHODA

Red.broj

OPIS

Planposlovanja za

period od 01.01.2015. do

31.12.2015 god.

Ostvareno za period

01.01.2014.do

31.12.2014.

Ostvareno za period

01.01.2015. do

31.12.2015.

Index5/3

Index5/4

1 PRIHODI1. -Prihod od drvnih sortimenata 13.161.595 11.901.097 13.047.980 99 1102. -Prihod od sadnog materijala 10.000 12.811 19.572 196 1533. -Prihod od projekata KANTON 1.340.000 1.455.563 847.550 63 584. -Prihod od zakupnina 100.000 98.063 95.788 96 985. -Prihod od lova 12.200 - - -

6. -Prihod od refundacije bolovanja 100.000 548.440 98.165 98 187. - prihod od ukidanja rezervisanja 352.693 137.233 - 398. -prihod od projekata - Svjetska banka 109.000 - 88.462 81 -

9. -Ostali prihod 250.000 398.639 324.168 130 81

UKUPAN PRIHOD 15.070.595 14.779.506 14.658.918 97 99

II RASHODI1. Sirovine i materijal 500.000 341.449 333.417 67 98

-sadni materijal 105.000 90.313 58.252 55 64-kancelarijski materijal 32.000 41.888 30.890 96 74-materijal za održ. čistoće 3.000 1.874 1.803 60 96-stočna hrana 120.000 99.480 88.410 74 89-ostale sirov.i materijal 240.000 107.894 154.062 64 143

2. Električna energija 30.000 32.843 33.443 111 1023. Gorivo i mazivo 530.000 557.516 498.355 94 894. Rezervni dijelovi 218.000 219.432 246.012 113 1125. Otpis sitn. alata i in. i guma 124.000 119.990 133.690 108 111

-otpis sitnog alata i inventar 49.000 39.705 50.227 102 126-otpis auto-guma 30.000 49.691 44.534 148 90-otpis HTZ opreme 45.000 30.594 38.929 86 127

6. Amortizacija st. sredstava 1.400.000 1.392.779 1.296.870 93 937. Plate 7.300.000 7.293.271 7.261.927 99 998. Topli obrok 900.000 900.160 904.240 100 1009. Regres 225.000 233.555 172.800 77 7410. Prevoz na posao i sa posla 220.000 224.649 228.664 104 10211. Usluge sječe i Izvoza dr.sort. 1.169.480 948.041 1.063.715 91 11212. -Osiguranje radnika i sredstava 59.500 45.280 50.480 85 111

13. -Ugovori 0 djelu 350.000 354.334 159.879 46 45-javni radovi 73.869 93.505 127

14. -Zakupnine 65.000 62.454 62.116 96 9915. -Usluge održavanja 130.000 76.277 71.240 55 9316. -Transportne usluge 60.000 35.666 18.557 31 52

Izvještaj 0 poslovanju za 2015. godinu

Page 108: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-SUME" D.O.O. SARAJEVO

IZVJEŠTAJI

Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZV 03 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-SUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana: 61 od 69

17. -Otpremnine 15.000 17.118 57.690 385 33718. -Ostala davanja radnicima 15.000 29.065 57.597 384 19819. -Neproizvodne usluge 40.000 70.540 43.998 110 6320. -Reprezentacija 20.000 10.234 15.418 77 15120 a -Reprezentacija šumarijada naplaćeno

od dr učesnika šumarijade7.872

21. -Bankarske usluge 7.500 10.854 11.122 148 10222. Ostali rashodi 500.700 919.519 733.356 146 80

-РТТ troškovi 54.000 56.764 53.423 99 94-troškovi službenih putov. 10.000 12.162 14.033 140 115-komunalne usluge 10.000 10.470 11.478 115 110-pretplata na stručnu literaturu 3.000 4.822 742 25 15-potrošnja vlastitih proizvoda 12.000 11.167 10.609 88 95-potrošnja vlastitih proizvoda šumarijada naplaćeno od dr učesnika šumarijade

11.000 {i

-članarine komorama 13.000 14.389 14.648 113 102-naknade organima uprave 45.000 40.078 33.410 74 83-troškovi revizije poslovanja 5.500 5.300 5.300 96 100-tehnički pregledi vozila 6.000 19.324 9.886 165 51-administr.i druge takse 15.000 23.777 9.304 62 39-periodični Ijekarski pregledi radnika 6.700 3.182 3.896 58 122-advokatske usluge 10.000 35.256 4.418 44 12-usluge notara 5.000 475 250 5 53-obračunate razlike invalidima 6.000 5.225 2.901 48 55-otpis potraž.od kupaoa 10.000 7.507 93.936 939 1251-troškovi kamata 100.000 152.666 114.587 115 75-rashodovanje stalnih sredstava 20.000 16.480 51.371 257 312-ostali nespomenuti rashodi 105.000 216.704 124.190 118 57-po presudi Ljuća Besalet 111.547-poseban porez i vodna naknada 50.000 43.923 43.644 87 99 (-tr osbosob radnika 5.500 3.533 64-tr obuke po pitanju prve pomoći 4.000-tr utvrđ benef radnog staža - 5.250-tr studije 0 isplat. proiz peleta 5.000-naknadno odobreni rabat - 239.848 -

23 -Tr. Rez. Za sudske sporove 221.00024 -po zapisniku 92.78225. -uzgojni radovi 536.551 188.646 264.326 50 14026. -Amortizaoija šuma 6% 534.774 503.998 542.888 101 10827. -izrada ŠGO 119.561 22.547 1926. -Troškovi dobivanja FSC certifikata 60.000

UKUPNI TROŠKOVI 15.010.505 14.781.100 14.435.180 96 98Raspored troškova 14.769.360 14.605,054DOBITAK 60.090 10.146 53.864 90 531

Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu

Page 109: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO Vrsta dok. Izdavač RB Rev

Sarajevo IZVJEŠTAJI IZV 03 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-ŠUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana: 62 od 69

2. POTRAŽIVANJA I OBAVEZE DRUŠTVA NA DAN 31.12.2015. GODINE

Potraživanja

Rednibroj

VRSTA POTRAŽIVANJA 31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015.

1. Potraživanja od kupaca 703.397 370.550 652.3962. Vrijednost zaliha 1.087.205 836.684 640.1453. Stanje na transak.računima i

blag. 71.485 24.216 64.284

4. Ostala potraživanja 191.726 304.595 77.711

UKUPNO: 2.053.813 1.536.045 1.434.536

Obaveze

RedniBroj VRSTA OBAVEZE Obaveze

31.12.2013.Obaveze

31.12.2014.Obaveze

31.12.2015.-

Proširena reprodukcija šuma 6 % 1.383.966 1.361.578 1.521.930Kratkoročni krediti 200.000 433.333 200.000Kratkoročni dio dug. kredita 526.310 564.357Dugoročni kredit 662.306 97.949Obaveze po primljenim avansima 365.027 401.347 145.070Obaveze prema dobavljačima 1.725.358 1.445.908 1.253.081Obaveze za platu 3.249.630 891.369 609.314Obaveze za PDV-a 209.901 149.022 164.701Obaveze za sudske sporove 145.200 60.200 255.500Obaveze za regres 61 19.277 1.773Obaveze za prevoz 16.591 20.011 16.390Obaveze za naknade invalidimaObaveze za topli obrok 75.130 83.280 68.150Obaveze po ugovoru o djelu 177.588 173.646 45.074Obaveze za komore 62.850 10.791 15.626Obaveze za vodnu naknadu i poseban porez 92.825 33.257 3.683

Obaveze za kaucije 200.010 114.163 177.135Obaveze po zapisniku 91.456 92.782Obaveze za avanse od Kantona 31.125Troškovi prinudne naplate 139.642Obaveze za organe uprave 7.753 2.205 2.194Ostale obaveze 35.692 27.008 10.200Odloženi prihodi po osn. donacija 31.373UKUPNO 8.209.805 6.415.011 5.276.282

Izvještaj 0 poslovanju za 2015. godinu

Page 110: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO

Sarajevo

Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZVJEŠTAJI IZV 03 0

IZVJEŠTAJ 0 POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-ŠUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana:63 od 69

I PRIHODIPrihod od drvnih sortimenata u periodu od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine je manji u

odnosu na planirani za 113.615 KM, a u odnosu na ostvareni za period iz predhodne godine je veći za 1.146.883 KM, ali je dio drvnih sortimenata prebačen i prerađen u stolariji i naplaćen kroz stavku ostalih prihoda preko projekta realizovanog sa KJU za zaštićena prirodna područja u Iznosu od 42.156,49 KM.

Na manji prihod od planiranog u značajnom obimu su uticali:Sanacija i sječa sanitarnih užitaka , tj zaraženih stabala gdje smo u 2015 godini zbog povećanog učešča sanitarnih užitaka umanjili proizvodnju u redovnim odjelima planiranim za sječu u 2015. godini, te tom prilikom umanjili plan za cirka 6.000 m3 iz redovne sječe . Također zbog naprijed navedenog došlo je do smanjenog prihoda jer se radi o većem učešću druge i treće klase kao i učešću manje vrijednih sortimenata celuloznog i jamskog drveta.

Prihod od sadnog materijala je ostvaren u iznosu 19.572 KM i veći je od planiranog za 9.572 KM, a u odnosu na ostvareni u istom periodu iz predhodne godine je veći za 6.761 KM, iz razloga što se unaprijedila rasadnička proizvodnja u rasadnicima.

Prihod od kantona je manji u odnosu na planirani u iznosu od 492.450 KM , jer je23.09.2015. godine potpisano sa Kantonom 58 ugovora i to : pošumljavanje sa pripremom terena, čišćenje i popunjavanje, okopavanje,ograđivanje kultura, zaštita šuma i stručna analiza iz oblasti šumarstva u ukupnom Iznosu od 1.320.017,40 KM, a za rekonstrukciju kamionskih puteva 2 ugovora u iznosu od450.000,00 KM. Sve aktivnosti a tiču se realizacije projekata su pokrenute u 2015 godini.

29.12.2015. godine Kantonalna uprava za šumarstvo je raspisala tender za dodatne projekte u Iznosu od 501.835,43 KM koji su prenešeni u 2016 godini I očekujemo potpisivanje ugovora za realizaciju tih projekata u martu 2016 godine.

Primljeni su avansi u iznosu od 889.600,00 KM, a ta sredstva su i utrošena jer se radilo na pripremi odjela koji su ovim projektima predviđeni za pošumljavanje, radilo se na projektu sanacije sanitarnih užitaka, uređenju sjemenskih objekata i si. ali nisu okončani svi radovi jer su ugovori kasno potpisani pa iz vremenskih razloga se nije moglo pristupiti pošumljavanju, ukopavanju i popunjavanju , a koji će se raditi u martu I aprilu I okončati i predati situacije i naplatiti ostatak sredstava od Kantonalne uprave za šumarstvo tj Ministarstva privrede. 2a puteve je započeta procedura u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama odabira Izvođača koje ćemo angažovati na rekonstrukciji kamionskih puteva, pa realizovati ove ugovore.

Prihod od refundacije bolovanja je u toku 2015 godine ostvaren u iznosu od 98.165 KM, uz stalnu komunikaciju i dogovor sa zavodom zdravstvenog osiguranja , što se može smatrati velikim uspjehom, jer je i u ovoj oblasti došlo do izmjene propisa I teže i sporije naplate ovih potraživanja.

Prihod od ukidanja rezervisanja je ostvaren u iznosu od 137.233 KM, a po osnovu obračunate naknade za šume po Uredbi koja se primjenjivala od 01.01.2010 godine, a Ustavni sud FBIH je donio presudu u vezi iste uredbe i proglasio je nevažećom 6.12.2011. godine, pa naknade obračunate po ovoj uredbi nakon 5 godina se mogu oprihodovati nakon zastare.

Prihod od Svjetske banke je ostvaren u 2015 godini u iznosu od 88.462,00 KM, a fakturisano je Federalnom ministarstvu poljoprivrede , vodoprivrede i šumarstva a na osnovu GEF projekta za njegu kultura, čišćenje, ŠGP Igmansko..

Također po osnovu ovog projekta smo dobili 30 motornih bušaća u vrijednosti od 36.200,00 KM, što nije zanemarljiv iznos.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 324.168 KM i veći od planiranih za 74.168 KM, a sastoje se od sljedećih prihodaiprihod od prodaje ograde, kolja i si u iznosu od 44.069,09 KM iz Uzgajališta jelena u Rakovici, kao i prihodi realizovani sa opštinama u iznosu od 25.641,03 KM, pa prihodi od Zavoda za zapošljavanje kroz realizaciju javnih radova u iznosu od 98.165,83 KM i 42.156,49 KM sa KJU za zaštićena područja i si..

Izvještaj 0 poslovanju za 2015. godinu

Page 111: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

/^\ KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZVJEŠTAJI IZV 03 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-ŠUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana:64 od 69

II RASHODI

Troškovi rezervnih dijelova su veći u odnosu na planirane za 28.012 KM, a u odnosu na ostvarene za predhodni period su veći za 26.580 KM iz razloga što preduzeće još uvijek raspolaže sa starom mehanizacijom i sredstvima rada tako daje u toku 2015 godine bilo neplaniranih kvarova koji su se desili, a morali su se otkloniti da bi proces proizvodnje se odvijao nesmetano i u kontinuitetu.

Troškovi amortizacije osnovnih sredstava su manji u odnosu na plan za 103.130 KM, a manji su u odnosu na ostvarene za predhodni period u iznosu od 95.909 KM iz razloga što smo objekte koji nemaju tržišnu vrijednost sveli na realnu vrijednost pa za te objekte se ne obračunava amortizacija kao što su Hotel Mrazište, objekat u Zaostrogu , i si. kao i što su prodati jeleni pa je i za te stavke umanjen obračun amortizacije.

Troškovi službenih putovanja su veći u odnosu na planirane u iznosu od 4.033 KM zato što je na osnovu sporazuma o učešću u projektu - primjena žičara u FBiH sa ВН šumama izvršena obuka 6 zaposlenika za rad na tim sredstvima , a obuka je izvršena u Češkoj tako da su dnevnice tih zaposlenika evidentirane na ovoj stavci troškova - troškovi službenih putovanja u iznosu od 5.544,00 KM.

Troškovi plate su manji u odnosu na plan za 38.073,00 KM, a manji su u odnosu na ostvarene u predhodnom periodu za 31.344 KM, jer je u toku 2015 godine izvršena izmjena sistematizacije za neka radna mjesta.

Troškovi sječe i izvoza drvnih sortimenata su manji u odnosu na planirane za 105.765 KM iz razloga poštivanja realizacije šumsko gospodarske osnove, a posebno na području ŠGP Trnovsko , gdje Je zbog ograničenja u gazdinskim klasama - sječivog etata prenesena sječa šumskih drvnih sortimenata u 2016 godinu.

Troškovi izrade šumsko gospodarske osnove su veći od planiranih za 22.547 KM, jer je osnova za Igmansko završena u ovoj godini.Troškovi rezervisanja za sudske sporove su obračunate u iznosu od 221.000 KM jer smo procijenili iznos obračunatih rezervacija za pasivne sudske sporove , kao što su : spor - Suljeska Zahida, Brčić Sifet, Tubok Safet, Spahić Admir i si.

Troškovi rashodovanja stalnih sredstava su veći u odnosu na plan za 31.371 KM , zato što smo prodajom jelena i prodajom ograde, kolja I si morali I isknjižiti Lovište jelena u Rakovici koje se vodilo kao osnovno sredstvo I ići na teret rashoda i opteretiti ukupne rashode perioda u iznosu od 40.406 KM.

Ostali nespomenuti rashodi su veće u odnosu na planirane jer je u toku 2015 godine plaćeno Ljući Besaletu po osnovu presude prozašle na osnovu tužbe iz 2010 godine 111.547 KM, pa je plaćeno Palić Zaimu na osnovu tužbe iz 2008 godine na ime nematerijalne štete cca 20.000,00 KM i si.

Također ukupne troškove perioda je opteretilo i knjiženje po osnovu Rješenja broj 13/09-15-11-3111/15 od 12.02.2016. godine od strane Poreske uprave FBiH za kontrolisani period od 01.01.2010 godine do 21.12.2015. godine u iznosu od 92.782 KM u kojem su i sadržane kamate cca32.000 KM i porez na dobit u iznosu od 50.000 KM a odnosi se na period 2010 i 2011 godine , a tiče se knjiženja odluke odbora za reviziju da se izvrši ispravka knjiženja troškova održavanja i upravljanja zaštićenim područjima Skakavac i Bijambare u iznosu od 414.000 KM, na osnovu koje smo umanjili obaveze poreza na dobit u 2011 godini, što porezna uprava nije prihvatili, i na dio Isknjiženih potraživanja iz 2010 godine kao što su Gradska groblja Visoko koja nisu utužena. Poreski sistem Bosne i Hercegovine je u procesu kontinuirane revizije i izmjena. Međutim još uvijek postoje različita tumačenja poreskih propisa . U različitim okolnostima , poreski organi mogu imati različite pristupe određenim pitanjima i mogu utvrditi dodatne poreske obaveze zajedno sa naknadnim zateznim kamatama, pa smo iz tih razloga uložili žalbu na gore navedeno i tražili smanjenje obaveze za 45.392,90 KM kao i obračunatih kamata na taj iznos cca25.000,00 KM, na koji nije još dobijen odgovor.

Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu

Page 112: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZVJEŠTAJI IZV 03 0

IZVJEŠTAJ 0 POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-ŠUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana:65 od 69

III FINANSIJSKI REZULTAT

Bez obzira na sve poteškoće koje je KJP Sarajevo šume imalo u prvoj polovini godine, a također I u drugoj polovini godine kao što su povećani napori i povećani troškovi da bi ostvarili plan, preduzeće je ostvarilo dobit u Iznosu od 53.864 KM.

POTRAŽIVANJA OD KUPACA

RedniKUPAC

Potraživanja Potraživanja Potraživanja 31.12.2015. g.broj 31.12.2013. g. 31.12.2014. g.

1 2 4 51. ТВ inžinjering 12.028,29 1.060,982. Peder. Min. Polj., vod. šum 103.500,663. Natron Hayat Maglaj 101.033,984. Togona kornere 1.762,72 8.600,585. IGM d.o.o 14.605,136. Radial 18.323,72 7.043,497. Prominvest 114.138,74 80.785,72 80.785,728. Olding doo Travnik 47.672,619. Stolar doo 16.071,12 4.738,74

10. D Alfa Ilijaš 28.837,78 15.145,2911. Udruženje građana penzionera Hadžići 10.107,33 5.388,71 10.224,1412. Neimari doo Sarajevo 21.538,8113. «Hulio N1» d.o.o. Sarajevo 57.686,52 24.541,9814. Poričnica doo 10.471,0115. Kran doo Olovo 8.101,1816. Ogrijev doo 9.291,7717. ZOI 84 82.913,24 23.448,24 30.304,0518. Vladičić doo 13.787,53 9.838,55 7.843,8819. Žuče doo Srednje 19.896,66 24.169,8220. Strong 9.703,94 ''21. Brićič građa Gradačac 10.905,73 2.014,3522. Fublan comerc doo Breza 36.810,69 35.036,1223. Drvo prerada Mostar 59.290,09 49.290,0924. Klejton 9.868,2425. Gadžo comerc doo Sarajevo 10.812,33 3.684,92 18.246,7426. Giba trade doo Sarajevo 3.138,57 7.191,96 19.407,8927. KJU Spomenik prirode Vrelo Bosne 20.422,29 19.005,70 2.466,0028. Kraško promet doo 27.735,36 25.735,36 38.979,4829. Nahonal gas doo Breza 6.322,0630. Oberon doo I. Sarajevo 58.125,2631. Kam d.o.o. 46.820,7532. Ostali kupci 83.895,50 56.389,05 77.002,59

UKUPNO 703.397,13 370.550,97 652.396,29

Izvještaj 0 poslovanju za 2015. godinu

Page 113: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-ŠUME** D.O.O. SARAJEVO/А Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZVJEŠTAJI IZV 03 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-SUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2015. GODINE DO 31.12.2016. GODINE

Strana; 66 od 69

3. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

Rednibroj

DOBAVLJAČ Stanje31.12.2013.g.

Stanje 31.12.2014. g.

Stanje 31.12.2015. g.

1 2 4 51.2. ТВ inžinjering 55.737,52 29.878,223. Bosna sunce osiguranje 73.470,48 124.885,65 103.424,384. «Kasumex» Vogošća 64.089,51 11.714,71 1.524,985. «Sinhron» Sarajevo 2.129,60 8.984,89 2.750,576. Brankom 17.987,11 13.567,20

7. Šumarstvo LJuta 57.167,658. Telefongradnja doo 34.610,609. «UsIužnost» Sarajevo 24.672,75 17.485,47 16.703,6610. «Oicos» Sarajevo 78.799,27 95.995,16 25.266,9911. Semagri 11.159,0812. Vezir doo 46.329,27 83.138,89 48.476,4513. «R&S» d.o.o. Sarajevo 17.404,07 26.812,39 18.532,2714. Šumarski fakultet Sarajevo 18.695,60 7.014,32 10.108,6015. Olip doo 37.206,45 105.187,08 72.683,3716. Interforst doo 9.266,40 22.124,7017. «Orman» Koseljak 12.161,18 10.033,75 2.987,3018. «Bejktov» Visoko 11.912,32 5.742,23 3.632,9519. Štamparija Fojnica 12.546,48 4.569,72 7.432,7020. Wood expert doo 16.145,15 16.145,15 16.145,1521. Eibfer 23.153,3622. «Manko velemotor» Sarajevo 41.922,77 23.254,05 7.554,5223. «ВН šume» Sarajevo 103.074,92 63.374,22 19.118,3424. Procedo 61.329,04 62.202,0925. Forester 20.297,1626. «Cady» d.o.o. Sarajevo 5.967,00 5.967,00 5.967,0027. R produkt doo 19.226,8528. Manjo doo 12.000,0029. Valvoson doo Busovača 23.198,52 29.037,47 29.163,7730. Himex 19.243,3731. Službeni list BiH 14.561,20 5.020,2032. UŠIT Sarajevo

5.415,00 2.830,002.707,50

33. Bucocomerc doo 56.573,9634. Guma М doo 31.040,1035. Hifa petrol doo 572.903,03 457.462,23 500.393,8736. JU Zavod za medicinu rada KS 10.000,0037. Oberon doo Pale 36.347,13 58.284,2538. Lađa auto 18.450,93 7.087,47 2.022,8639. Adv. Kane Šehović 37.060,2940. JPŠ Šume RS 30.420,0041. Autoelektra doo 1.028,43

Izvještaj 0 poslovanju za 2015. godinu

Page 114: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-SUME" D.O.O. SARAJEVO

IZVJEŠTAJI

Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZV 03 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-SUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana: 67 od 69

42. JP Šume ТК 7.105,8543. Drvosječa 4.356,71 1.690,4544. DRR auto Kiseljak 4.315,19 7.785,8745. Srednjobosanske šume 30.151,50 11.181,1046. Teknoxgroup 75.287,5947. Ostali dobavljači 129.587,54 129.066,85 85.020,14

UKUPNO: 1.725.358,21 1.445.908,51 1.253.081,36

POKAZATELJI ANALIZE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Pokazatelji profitabilnosti

Marža bruto dobiti (gubitka) =

2015 2014

bruto dobit 53.8640,00

10.1460,00

ukupan prihod 14.658.918 14.779.506

Marža bruto dobiti (gubitka) =

bruto dobit 53.8640,00

10.1460,00

prihod od prodaje 14,401.295 14.138.764

U tekućoj godini, za svakih 100 KM ukupnog prihoda Društvo je ostvariio dobitak0,00

KM

Dok je u prošloj godini za svakih 100 KM ukupnog prihoda ostvaren dobitak0,00

KM

U tekućoj godini, za svakih 100 KM prihoda od prodaje ostvaren je dobitak0,00

KM

U prošloj godini, za svakih 100 KM prihoda od prodaje ostvaren je dobitak0,00

KM

Pokazatelji ekonomičnosti

2015 2014

ukupni rashodi14.605.054

99,63%14.769.360

100,07%

ukupan prihod14.658.918 14.779.506

Učešće ukupnih troškova u ukupnim prihodima su se SMANJILI -0,44%

(' )

Izvještaj 0 poslovanju za 2015. godinu

Page 115: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZVJEŠTAJI IZV 03 0

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-SUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana; 68 od 69

za

2015 2014

ukupni rashodi

prihodi od prodaje

14.605.054 14.769.360101,41% 104,46%

14.401.295 14.138.764

Učešće ukupnih troškova u prihodima od prodaje su se SMANJM .3^05%

Stopa TRENUTNE likvidnosti 2015 2014

novac

kratkoročne obaveze

64.284 24.2172,01% 0,57%

3,192.396 4.216.764

Stopa trenutne likvidnosti je u odnosu na proteklu godinu povećanaza

1,44%

O

Stopa UBRZANE likvidnosti

novac + potraživanja

kratkoročne obaveze

Stopa ubrzane likvidnosti je u odnosu na proteklu godinu

Stopa zaduženosti

ukupne obaveze

2015

781.610

3.192.396

2014

500,20224,48% 11,861%

4.216.764

povećanaza

2015 2014

3,290.345 4.879.070

ukupna imovina

0,89% 1,31%

370.934.962 372.019.830

Stopa zaduženosti je u odnosu na proteklu godinu SMANJENA -0,42% za

Stopa vlastitog finansiranja

glavnica (kapitali

ukupna imovina

2015 2014

365.658.681 98,58% 365.604.819 98,28%

Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu

Page 116: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO Vrsta dok. Izdavač RB Rev

IZVJEŠTAJI IZV 03 0

IZVJEŠTAJ 0 POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-ŠUME „D.O.O. SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE

Strana;69 od 69

370.934.962 372.019.830

Stopa vlastitog finansiranja je u odnosu na proteklu godinu POVEĆANA 0,30% za

Stopa finansijske stabilnosti 2015 2014

stalna sredstva 369.474.232 370.367.078100,53% 100,73%

kapital + dugoročne obaveze 367.534.060 367.688.903

Stopa finansijske stabilnosti je u odnosu na proteklu godinu SMANJENA '0,20% za

Stopa tekuće likvidnosti

tekuća sredstva

kratkoročne obaveze

2015

3.192.396

2014

1.460,730 1.652.75245,76% 39,19%

4.216.764

Tekuća likvidnost je u odnosu na proteklu godinu POVEĆANA 6,56%za

Broj: 0103-540-1/16

Datum: 08.03.2016.godine

Izvještaj 0 poslovanju za 2015. godinu

Page 117: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Društvo za reviziju i uslug^

itUiTi:

г-т.

KJP “Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

Finansijski izvještaji na dan 31. decembar 2015. godine zajedno sa Izvještajem nezavisnog revizora

Page 118: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Sadržaj

Opći podaci KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo

Izvještaj o odgovornosti Uprave

Izvještaj nezavisnog revizora

Bilans uspjeha KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo

Bilans stanja KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo

Izvještaj 0 novčanim tokovima KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo

Izvještaj o promjenama na kapitalu KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo

Skraćene računovodstvene politike

Bilješke uz finansijske izvještaje

KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo

Stranica

2-6

7

8-9

10

11

12

13

14-21

22-38

O

o

Page 119: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Opći podaci KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo

Društvo je osnovano Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo broj 01-26-225/99 od 24.11.1999. godine ( «SI.novine KS», br. 19/99) sa osnovnim ciljem osiguranja zaštite šuma i šumskih zemljišta u državnom vlasništvu na području Kantona Sarajevo. U skladu sa predhodno donesenim odilukama o statusnim promjenama, Društvo je formirano spajanjem tri pravna subjekta , i to :

• Šumarstvo «lgman» d.d. Hadžići, registrovano na osnovu Rješenja Osnovnog suda udruženog rada u Sarajevu, br. U/l-722/91 od 11.04.1991.godine

• Šumarstvo «Bistrica» d.d. Sarajevo, registrovano na osnovu Rješenja Osnovnog suda udruženog rada u Sarajevu, br. U/l-3545/91 od 29.07.1991.godine

• Šumarstvo «Treskavica» d.j.l. Trnovo, registrovano na osnovu Rješenja Višeg suda u Sarajevu , br. UF/l-948/96 od 21.06.1996.godine.

Novoosnovano Društvo je upisano u sudski registar na osnovu Rješenja Kantonalnog suda u Sarajevu , broj UF/l-269/2000 od 31.01.2000.godine, pod nazivom : Javno preduzeće «Sarajevo-šume» Sarajevo, Dl. Reisa Džemaludina Čauševića Br. 1. U skladu sa Zakonom0 šumama i Zaključkom Vlade ZDK-a od 01.01.2003.godine, Društvo je pripojeno «Šumarstvo» Srednje, koje se nalazilo u sastavu Društva «Šumarstvo» d.o.o. Vareš, čiji su šumski resursi locirani u administrativnim granicama Kantona Sarajevo.

Na osnovu Rješenja Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/l-202/04 od 04.03.2004.godine, u sudski registar izvršen je upis usklađivanja osnivačkog akta, oblika firme i načina upravljanja u skladu sa Zakonom o privrednim Društvima, povećanje osnovnog kapitala Društva, promjene adrese u sjedištu, promjenu funkcije lica ovlašćenog za zastupanje, izmjenu i dopunu djelatnosti u unutrašnjem prometu, u skladu sa Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti i upis prava obavljanja vanjskotrgovinskog poslovanja, čime je izvršeno usklađivanje statusa Javnog preduzeća sa Zakonom o šumama i Zakonom o privrednim Društvima.

U sudski registar Društvo je upisano pod nazivom: Kantonalno šumsko privredno Društvo za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Dl. Maršala Tita, Br. 7/ II . Osnivač Društava je Kanton Sarajevo sa osnivačkim ulogom , odnosno osnovnim kapitalom , utvrđenim po bila’nsima stanja na dan 30.09.2003.godine, u iznosu od 14.731.702,00 KM.

Na osnovu Rješenja Općinskog suda u Sarajevu, br. 065-0-Reg-08-001978 od02.07.2008.godine, a povodom usklađivanja statusa Društva sa Zakonom o javnim preduzećima izvršen je upis promjene naziva Društva, smanjenje kapitala , promjena adrese1 lica ovlašćenog za zastupanje. Društvo je registrovano pod nazivom: Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, uz skraćeni naziv firme: KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo ( u daljnjem tekstu Društvo). Osnovni kapital registrovan je u iznosu od 10.000 KM u državnom vlasništvu. Rješenjem o registraciji Općinskog suda u Sarajevu, broj 065-0-Reg-08-003473 od 02.12.2008.godine, izvršena je ispravka predhodnog Rješenja u pogledu djelatnosti Društva.

O

O

KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo

Page 120: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Služba za statistiku za područje Kantona Sarajevo ja dana 24.07.2008.godine izdala Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema djelatnostima, broj 04-32.5-1­4200630090001/07, kojom je preduzeće upisano u Registar poslovnih subjekata pod brojem 4200630090001 i razvrstano u podrazred Standardne klasifikacije djelatnosti 02.012- Iskorištavanje šuma.

Uvjerenjem o poreznoj registraciji od 24.07.2008.godine, preduzeće je registrovano u Poreznoj upravi FBiH, Kantonalni ured Sarajevo, pod identifikacionim brojem 4200630090001.

Društvo je upisano u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza sa dodjeljenim identifikacionim brojem 200630090001, o čemu je Uprava za indirektno oporezivanje Banja Luka izdala Uvjerenje o registraciji/upisu u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza broj 04/5-1/IV-17-54-418-3/08 od 27.08.2008.godine.

Djelatnost i organizacija Društva

Društvo se bavi upravljanjem, uzgojem, zaštitom, korištenjem šuma i šumskog zemljišta (gazdovanje šumama) pod uslovima propisanim Zakonom o šumama.

Organizaciona struktura i djelatnost Društva utvrđeni su Statutom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji radnih mjesta. Društvo je oragnizovano na funkcionalnom, radno- procesnom i teritorijalnom principu.

Osnovna djelatnost Društva obavlja se kroz slijedeće organizacione dijelove

^ OBLAST ZA OPŠTE POSLOVE

1.Služba za ekonomsko-finansijske poslove

2. Služba za marketing i komercijalne poslove

3. Služba za opće, pravne i kadrovske poslove

4. Služba za imovinsko-pravne poslove

5. Služba za zaštitu ljudi i imovine

^ OBLAST ZA ŠUMARSTVO

1. Sektor za uzgoj, zaštitu i korištenje šuma

1.1. Služba za uzgoj i zaštitu šuma

1.2. Služba plana i analize

1.3. Služba za pripremu i projektovanje

1.4. Služba transporta i održavanja mehanizacije

1.5. Služba za održavanje šumskih komunikacija i objekata

1.6. Služba za lov i lovni turizam

1.7. Služba za druge proizvode šume

1.8. Šumska uprava Srednje

1.9. Šumska uprava Hadžići

1.10. Šumska uprava Тrnovo

2. Sektor za ekologiju i upravljanje zaštićenim područjima

2.1. Služba za zaštićena područja

3KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo

O

o

Page 121: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Uposlenici

Na dan 31.12.2015. godine broj zaposlenih bio je kako slijedi:

1. Oblast za opšte poslove 2.Oblast za šumarstvo

2.1. Sektor za uzgoj, zaštitu i korištenje šuma2.1.1. ŠU Srednje2.1.2. ŠU Hadžići2.1.3. Š.U. Trnovo2.1.4. Ostale službe

2.2. Sektor za ekologiju i upravljanje zaštićenim područjima

UKUPNO

31.12.2015. godine

Broj48

373

372131125

1898

1

421

ONa dan 31.12.2014. godine broj uposlenih u Društvu bio je 415.

Organi upravljanja

Prema članu 24. Statuta Društva od 12,11.2009. godine Organe Društva čine:

1. Skupština

2. Nadzorni odbor

3. Uprava (menadžment), kao organi upravljanja

4. Odbor za reviziju

Skupština

Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 03.09.2009.godine, donijela je Odluku o osnivanju skupštine javnih preduzeća, čiji je osnivač Kanton Sarajevo, broj 01-05-23450/09.

Kanton Sarajevo , kao osnivač kantonalnih javnih preduzeća, utvrđuje način imenovanja, sastav i način rada skupštine i broj članova nadzornog odbora javnih preduzeća čiji je osnivač.

Skupština Društva se sastoji od predsjednika i članova.

Imenovanje i razrješenje predsjednika i člana Skupštine Društva provodi Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, a potvrđuje Skupština Kantona Sarajevo. Organi Preduzeća podnose izvještaj o radu Preduzeća Vladi Kantona i Skupštini Kantona Sarajevo, kao osnivaču.

O

KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo

Page 122: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

članovi Skupštine do 24.06.2015. godine su: Elmir Velić predsjednik, Sanela Alibegović član i Aziz Fazlić član.

Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo broj 01-05-18679/15 od 24.06.2015. godine, imenuje se Skupština Društva u sljedećem sastavu: Aziz Fazlić v.d. - predsjednik, Maida Haskić v.d. - član i Kenan Merdanović v.d. - član. Skupština Društva se imenuje na period do konačnog imenovanja, a najviše do tri mjeseca.

Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo broj 01-05-33346/15 od 29.12.2015. godine, imenuje se Skupština Društva u sljedećem sastavu; Salem Alibegović v.d. - predsjednik, Azra Muzur v.d. - član i Samir Bubić v.d. - član. Skupština Društva se imenuje na tri mjeseca.

Nadzorni odbor

1. Berilo Halil, predsjednik od 22.02.2013. godine

2. Suljević Nihad, član od 22.02.2013. godine (prethodno v.d.)

3. Ejubović Selver, član od 22.02.2013 godine (prethodno v.d.)O

Dana 22.02.2013. godine. Skupština Društva je donijela Odluku broj 0101-4017-5/13 o imenovanju članova Nadzornog odbora i to; Berilo Halil - predsjednik, Suljević Nihad - član i Ejubović Selver - član. Mandat predsjednika i članova Nadzornog odbora traje 4 godine.

Uprava Društva na dan 31.12.2015. godine

- Demirović Nermin, dipl.ing.šum., direktor od 08.01.2013 godine, imenovan na period od 4 godine (prethodno imenovani bio vršilac dužnosti v.d.). Rješenjem o izmjenama i dopunama podataka Općinskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-13-001306 od30.04.2013. godine upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje. Upisan je Demirović Nermin - direktor bez ograničenja ovlaštenja.

- Kečo Hidajeta, izvršni direktor Oblasti za opšte poslove, imenovana Odlukom Nadzornog odbora 15.04.2014. godine na period od 4 godine;

- Alispahić Nevres, izvršni direktor Oblasti šumarstva od 22.04.2013. godine, imenovan na period od 4 godine;

O i

Odbor za reviziju

1. Kapetanović Kenan, predsjednik od 30.09.2014. godine, imenovan odlukom Skupštine Društva na period od 4 godine.

2. Mr. Duvnjak Junuz, član od 30.09.2014. godine, imenovan odlukom Skupštine Društva na period od 4 godine.

3. Čamdžić Zihret, član od 30.09.2014. godine, imenovan odlukom Skupštine Društva na period od 4 godine.

KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo

Page 123: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Odjel Interne revizije

U toku 2013. godine imenovan je direktor Odjela interne revizije na osnovu Odluke Odbora za reviziju broj 0103-788-5/13 od 19.08.2013. godine. Zaključen je Ugovor o angažmanu Direktora odjela za internu reviziju Društva sa Ćatić Hazima na period od 4 godine. Dana27.08.2014. godine Odbor za reviziju je donio odluku o razrješenju Direktora Odjela za internu reviziju KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo. Imenovana se razrješava dužnosti zbog podnesene Ostavke-Zahtjeva za razrješenje obavljanja navedene funkcije. Do posljednjeg dana obavljanja revizije nije imenovan direktor navedenog odjela.

O

O

KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo

Page 124: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Izvještaj o odgovornostima Uprave

Uprava društva KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo (Društvo) dužna je osigurati da Finansijski izvještaji za 2015. godinu budu izrađeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije BiH i računovodstvenim standardima koji se primjenjuju na teritoriji Federacije BiH i koji obuhvataju; Međunarodne računovodstvene standarde (MRS) i Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja (MSFI) zajedno sa uputstvima, objašnjenjima, smjernicama i načelima koje IFAC i lASB donose i koje Komisija za računovodstvo i reviziju BiH prevede i objavi, tako da daju istinitu i objektivnu sliku finansijskog stanja i rezultata poslovanja Društva za taj period.

Pri sastavljanju takvih finansijskih izvještaja odgovornosti Uprave obuhvačaju jamstva;

• da su odabrane i zatim dosljedno primijenjene odgovarajuče računovodstvene politike;

• da su prosudbe i procjene razumne;

• da su primijenjeni važeči računovodstveni standardi, a svako materijalno značajno odstupanje iskazano i objašnjeno u Finansijskim izvještajima; te

• da su Finansijski izvještaji pripremljeni po načelu nastavka poslovanja, osim ako je neprimjereno pretpostaviti da če Društvo nastaviti svoje poslovne aktivnosti u doglednoj budučnosti.

Uprava također mora osigurati vođenje prikladnih računovodstvenih evidencija, koje če u bilo koje doba, s prihvatljivom tačnošću odražavati Finansijski položaj Društva. Uprava je također odgovorna za čuvanje imovine Društva, pa stoga i za poduzimanje razumnih mjera da bi se spriječile i otkrile pronevjere i ostale nezakonitosti.

Uprava Društva

O

Nermin Demirbvic ,

K^Pf„Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo

Maršala Tita 7/II, Sarajevo

Bosna i Hercegovina

04. mart 2016. godine

KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo

O

Page 125: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Društvo 7,a reviziju i usluged.o.o.

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Upravi i Vlasnicima KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. SarajevoObavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo (Društvo) izloženih na stranicama 10 do 38, koji se sastoje od Izvještaja o finansijskom položaju na dan 31. decembra 2015. godine, Izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, Izvještaja o promjenama na kapitalu i Izvještaja o novčanim tokovima za godinu koja je tada završila. Finansijski izvještaji pripremljeni su u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, te skraćenog prikaza značajnih računovodstvenih politika izloženih na stranicama 14 do 21.

Odgovornost Uprave za finansijske izvještajeKako je izloženo na stranici 7, Uprava je odgovorna za pripremu i fer predstavljanje priloženih finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja kao i za one interne kontrole za koje Uprava odredi da su neophodne za pripremu finansijskih izvještaja koje ne sadrže materijalno značajne pogreške, bilo zbog prevare ili grešaka.

Odgovornost revizoraNaša odgovornost je da izrazimo nezavisno mišljenje o priloženim finansijskim izvještajima na temelju naše revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima. Ovi standardi zahtijevaju da se usaglasimo sa etičkim zahtjevima, te planiramo i provedemo reviziju s ciljem dobivanja razumnog uvjerenja o tome da finansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne greške.

Revizija podrazumijeva provođenje procedura s ciljem prikupljanja revizijskog dokaza o iznosima i drugim podacima objavljenim u finansijskim izvještajima. Odabrane procedure zavise od procjene revizora, uključujući procjene rizika materijalno značajnog pogrešnog prikaza finansijskih izvještaja, bilo kao posljedica prevare ili pogreške. U procjenjivanju rizika, revizor procjenjuje interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje te objektivno prezentiranje finansijskih izvještaja s ciljem određivanja revizijskih postupaka primjerene datim okolnostima, a ne kako bi izrazio mišljenje o efektivnosti internih kontrola u Društvu. Revizija takođe uključuje procjenu prihvatljivosti primjenjenih računovodstvenih politika, te značajnih procjena od strane Uprave, kao i sveukupnu prezentaciju finansijskih izvještaja u cjelini. Uvjereni smo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dovoljni i primjereni kao osnova za izražavanje našeg revizijskog mišljenja.

Značajke koje utiču na revizorsko mišljenje

Ograničenje obima

1. Kao što je navedeno u Izvještaju revizije za prethodnu godinu i bilješci broj 17., uz finansijske izvještaje Društvo nema usaglašene vrijednosti upisanog kapitala po sudskom rješenju (2008. godina) nadležnog registarskog suda koji iznosi KM 10.000 i pozicije Upisani kapital u poslovnim knjigama koji iznosi KM 354.583.698 (državni kapital) i KM 408.698 (dionički kapital). Do dana izdavanja izvještaja revizije za 2015. godinu. Skupština Društva nije donijela Odluku o usaglašavanju pozicija kapitala iskazanog u poslovnim knjigama Društva sa kapitalom upisanim u nadležni sudski registar.

O

O

8

Page 126: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Društvo za reviziju i usluged.o.o.

Odstupanja od računovodstvenih standarda

2. Nije bilo značajnih odstupanja od računovodstvenih standarda.

Mišljenje

Po našem mišljenju, osim uticaja na Finansijske izvještaje navedenog u tački 1., priloženi finansijski izvještaji prikazuju realno i objektivno u svim značajnim aspektima finansijski položaj KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo na dan 31.12.2015. godine, rezultate njegova poslovanja, gotovinski tok i promjene na kapitalu za period tada završen u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Poseban naglasak

Bez daljeg kvalifikovanja našeg mišljenja, a kao što je navedeno u Izvještaju revizije za prethodnu godinu, skrećemo Vašu pažnju na:

'Z bilješku broj 10., uz finansijske izvještaje, a u vezi da Društvo nije u cijelosti izvršilo prijenos prava upravljanja ili raspolaganja odnosno vlasništva nad imovinom;

Za bolje razumijevanje finansijske pozicije Društva na dan 31. decembra 2015. godine i rezultata njegovog poslovanja za godinu koja je tada završila, te obima naše revizije, priloženi Finansijski izvještaji trebaju se čitati zajedno sa pratećim bilješkama u našem Izvještaju o reviziji.

ZUKO d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 185

ovlašteni revizor Biljana Ekinović

direktorFerid Ekinović

^ дашс

Sarajevo, 04. mart 2016. godine

O

o

Page 127: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP *'Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo 31.12.2015.

BILANSA USPJEHAZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2015. GODINE

(izraženo u KM)

Bilješke 31.12.2015. 31.12.2014.

Poslovni prihodi 1. 14.401.295 14.138.764Poslovni rashodi 4. 14.097.672 14.187.005Rezultat iz poslovnih aktivnosti 303.623 (48.241)

Finansijski prihodi 2. 15 555Finansijski rashodi 5. 146.952 195.791Rezultat iz finansijskih aktivnosti (146.937) (195.236)

Ostali prihodi i dobici 3. 226.610 640.187Ostali rashodi i gubici 6. 285.670 318.151Rezultat iz ostalih aktivnosti (59.060) 322.036Prihodi od usklađivanja vrijednosti sredstava 0 0Rashodi od usklađivanja vrijednosti sredstava 7. 14.890 12.158Rezultat od usklađivanja vrijednosti (14.890) (12.158)

Prihodi iz osnova ispravki neznačajnih grešaka 30.998 0Rashodi iz osnova ispravki neznačajnihgrešaka 8. 59.870 56.255Rezultat od ispravki neznačajnih grešaka (28.872) (56.255)

Rezultat perioda 53.864 10.146Porez na neto dobit perioda 0 0Neto rezultat perioda 53.864 10.146

Dobici utvrđeni direktno u kapitalu 0 0Gubici utvrđeni direktno u kapitalu 0 0Ostali sveobuhvatni rezultat perioda 0 0Obračunati odloženi porez 0 0Neto ostali sveobuhvatni rezultat 0 0

Ukupno sveobuhvatni rezultat: dobitgubitak) 53.864 10.146

Sveobuhvatni rezultat prema vlasništvuVlasnicima matice 53.864 10.146Vlasnicima manjinskih interesa 0 0

O

O

10

Page 128: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo 31.12.2015.

BILANS STANJA NA DAN 31.DECEMBAR 2015.GODINE (izraženo u KM)

Bilješke 31.12.2015. 31.12.2014.AKTIVA

Dugotrajna imovina 369.474.232 370.367.078Nematerijalna imovina 9. C 1.540Materijalna imovina 10. 14.485.84E 15.316.190Ulaganja u nekretnine 10. 157.226 192.594Biološka sredstva 10. 354.831.158 354.856.754Dugoročna razgraničenja 0 0

Kratkotrajna imovina 1.460.730 1.652.752Zalihe 11. 666.339 953.389Gotovina i gotovinski ekvivalenti 12. 64.284 24.217Potraživanja od kupaca 13. 652.396 370.551Ostala kratkoročna potraživanja 14. 64.930 105.434Kratkoročni finansijski plasmani 0 0Aktivna kratkoročna razgraničenja 15. 12.781 199.161

UKUPNA AKTIVA 370.934.963 372.019.830

PASIVA

Kapital i rezerve 16. 365.658.681 365.604.819Upisani kapital 10.000 10.000Državni kapital - ne upisan 354.573.698 354.573.698Dionički kapital - ne upisan 408.699 408.699Obavezne rezerve 10.555.203 10.555.203Akumulirana dobit 57.217 47.073Akumulirani gubitak 0 0Rezultat tekuće godine 53.864 10.146

Dugoročne obaveze i rezervisanja 1.875.379 2.084.084Obaveze za dugoročne kredite 17. 97.949 662.306Dugoročna rezervisanja 18. 1.777.430 1.421.778Kratkoročne obaveze 3.192.396 4.216.764Kratkoročne finansijske obaveze 19. 764.357 959.643Obaveze iz poslovanja 20. 1.405.432 1.864.542Ostale kratkoročne obaveze 21. 1.022.607 1.392.579

Kratkoročna razgraničenja i rezervisanja 22 208.507 114.163

UKUPNA PASIVA 370.934.963 372.019.830

Ovi izvjještaji odobreni su i potpisani od Uprave Društva dana 26.02.2016. godine

Direktor \ Ј^Л\Direktor \

i // ' ' - V ' / 11

O

o

Page 129: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo 31.12.2015.

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2015. GODINE

(izraženo u KM)

31.12.2015. 31.12.2014.Rezultat tekućeg perioda 53.86^ 10.146Amortizacija nematerijalnih sredstava 1.54C 1.680Amortizacija materijalnih sredstava 1.295.33C 1.365.206Gubici od otuđenja materijalnih i nematerijalnih sredstava 0 0Ostala usklađivanja za negotovinske stavke 0 0Povećanje / smanjenje zaliha 287.050 205.100Povećanje / smanjenje potraživanja od kupaca (281.845) 332.847Povećanje / smanjenje ostalih potraživanja 40.504 (77.359)Povećanje / smanjenje aktivnih razgraničenja 186.380 (35.510)Povećanje / smanjenje obaveza iz poslovanja (459.110) (250.242)Povećanje / smanjenje ostalih obaveza (369,972) (2.511.045)Povećanje / smanjenje pasivnih vremenskih razgraničenja 449.996 (455.457)Povećanje / smanjenje novca iz poslovnih aktivnosti 1.203.737 (1.414.634)

Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava 0 0Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela 0 0Prilivi iz osnova kamata 0 0Prilivi od dividendi i učešća u dobiti 0 0Prilivi iz ostalih finansijskih plasmana 0 0Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava (404.027) (54.583)Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela 0 0Odlivi iz osnova ostalih finansijskih plasmana 0 0Povećanje / smanjenje novca iz ulagačkih aktivnosti (404.027) (64.583)

Povećanje / smanjenje osnovnog kapitala 0 0

Primljena pozajmljena sredstva / povrat pozajmljenh sredstava (759.643) 1.421.949Odliv iz osnova isplaćenih dividendi 0 0Ostali tokovi od finansijske aktivnosti 0 0Povećanje novca iz finansijskih aktivnosti (759.643) 1.421.949

Povećanje novca 40.067 (47.268)Novac na početku periodaNovac na kraju perioda

24.21764.284

71.48524.217

Neto povećanje / smanjenje gotovine 40.067 (47.268)

Ovi izvještaji odobreni su i potpisani od Uprave Društva dana 26.02.2016. godine

O

O

12

Page 130: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo 31.12.2015.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU I REZERVAMA ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2015. GODINE

(izraženo u KM)

Dionički

Stanje na dan 31.12.2014. Raspored rezultata prethodne godine

Korekcije

Rezultat tekućeg perioda Stanje na dan 31.12.2015.

Upisani Državni kapital kapital nije Obavezne Akumulirana Rezultatkapitai nije upisan upisan rezerve dobit tekuće godine Ukupno

10.000 354.573.698 408.699 10.555.203 47.073 10.146 365.604.819

0 0 0 0 10.146 (10.146) 0

0 0 0 0 (2) 0 (2)

0 0 0 0 0 53.864 53.86410.000 354.573.698 408.699 10.555.204 57.217 53.864 365.658.681

O o 13

Page 131: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Skraćene značajne računovodstvene politike

Društvo je usvojilo računovodstvene politike u oktobru 2011. godine koje su zasnovane na računovodstvenim i poreznim i drugim relevantnim propisima u Federaciji BiH. Duštvo je za 2015. godinu vodilo poslovne knjige koje su u značajnoj mjeri usklađene sa važećim računovodstvenim standardima na teritoriji FBiH i primjenjivalo sljedeće računovodstvene politike zasnovane na računovodstvenim propisima Federacije BiH ako drugačije nije naglašeno:

Koncept nastavka poslovanja

Finansijski izvještaji su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja, koji podrazumijeva da će KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo (Društvo) nastaviti da posluje u neograničenom periodu u predvidivoj budućnosti. Finansijski izvještaji su sastavljeni po principu dosljednosti prema kojem se odabrana pravila vrjednovanja dosljedno primjenjuju u dužem vremenskom intervalu. U slučaju njihove izmjene, Društvo procjenjuje efekte promjene izbora računovodstvenih pravila vrjednovanja uz detaljno obrazloženje razloga koji su uslovili promjenom izbora pravila i politika vrjednovanja.

Osnova za sastavljanje finansijskih izvještaja

Društvo vodi računovodstvene evidencije u ВН valuti (konvertibilna marka (KM)) i u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije BiH i računovodstvenim standardima koji se primjenjuju na teritoriji Federacije BiH i koji obuhvataju: Međunarodne računovodstvene standarde (MRS) i Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja (MSFI) zajedno sa uputstvima, objašnjenjima, smjernicama i načelima koje IFAC i lASB donose i koje Komisija za računovodstvo i reviziju BiH prevede i objavi.

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtjeva od rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu da se razlikuju od procijenjenih iznosa.

Uporedni podaci

Uporedni podaci predstavljaju podatke iz finansijskih izvještaja Društva za 2014. godinu.

O

o

Prihodi

Društvo ostvaruje prihode po osnovu prodaje gotovih proizvoda, obavljanja usluga, prodaje roba. Prihodi od prodaje se priznaju u finacijskim izvještajima u momentu ispostavljanja faktura za isporučene proizvode, robu i izvršene usluge, koje nisu osporeni od strane kupca.

Priznavanje rashoda

Rashodi u finansijskim izvještajima priznaju se primjenom računovodstvenog načela sučeljavanja prihoda i rashoda, direktnim povezivanjem troškova sa odgovarajućim transakcijama i sistematskom alokacijom troškova nabavke tokom vijeka trajanja nastalog izdatka.

14KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo

Page 132: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Krajem 2009. godine prestao je da važi Zakon o šumama kojim je Društvo po godišnjem obračunu vršilo rezervaciju troškova proste, odnosno biloške reprodukcije šuma. Rezervisanja su se vršila po stopi od 15% na osnovicu koju čini ostvareni prihodi od prodaje drvnih sortimenata i vrijednosti drugih sortimenata upotrebljenih za vlastite potrebe i 3% na istu osnovicu za proširenu reprodukcije. Društvo je i dalje u obavezi da u toku poslovne godine iz redovnih troškova uloži u prostu reprodukciju šume u skladu sa usvojenom šumsko gospodarskom osnovom. Od dana 01.01. 2010. godine primjenjuje se uredba o šumama po kojoj Društvo obračunava naknadu za šume u iznosu od 7% od prihoda od prodaje drvnih sortimenata. Ustavni sud FBiH je donio presudu u vezi iste Uredbe da se ista primjenjuje maksimalno do 06.12.2011. godine. Novi kantonalni Zakon o šumama objavljen je07.02.2013. godine kojim se reguliše obračun ovih naknada.

Skraćene značajne računovodstvene politike

Materijalna stalna sredstva

Materijalna stalna sredstva se iskazuju po trošku nabavke. Troškovi uključeni u materijalna stalna sredstva sadrže njihovu fakturnu cijenu i sve direktno povezane troškove za dovođenje sredstava u radno stanje za namjeravanu upotrebu. Stalna sredstva klasificirana kao sredstva namijenjena prodaji vrednuju se po iznosu nižem od knjigovodstvenog iznosa i iznosa fer vrijednosti umanjenog za troškove prodaje. Stalna sredstva klasificirana kao sredstva namijenjena prodaji ne podliježu obračunu amortizacije.

O

Amortizacija materijalnih stalnih sredstava obračunava se metodom konstantne ili linearne amortizacije, primjenom proporcijalnih stopa na bazi procijenjenog vijeka upotrebe sredstava. Obračun amortizacije novonabavljenih stalnih sredstava vrši se od momenta osoposobljenosti sredstava za upotrebu. Obračun amortizacije prestaje u slučaju kada je sredstvo prodato, rashodovano, uništeno ili potpuno amortizovano i to sa posljednjim danom u mjesecu u kojem je stalno sredstvo prestalo biti u funkciji.

Period amortizacije, uz korištenje stopa od 3 do 20 % godišnje, primjenjuju se kako slijedi:

Građevinski objekti

Šumski putevi

Ostali građevinski objekti

Oprema za proizvodnju

Ostala oprema

Transportna sredstva

33,3 godina

20 godina

10 godina

5 do 8 godina

5 do 10 godina

5,5 do 8 godina

Troškovi zamjene većih dijelova dugotrajne materijalne imovine Društva, koji povećavaju njen kapacitet ili značajno produžuju korisni vijek upotrebe, kapitaliziraju se. Troškovi održavanja, popravke ili djelomične zamjene terete izravno račun troška.

Biološka imovina

Biološka sredstva se vrednuju prilikom početnog priznavanja i na svaki datum bilansa stanja po fer vrijednosti umanjenoj za procijenjene troškove prodaje.

O

15KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo

Page 133: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Ako prilikom početnog priznavanja tržišne cijene nisu dostupne i kada altrnativne procjene fer vrijednosti nisu pouzdane, biloška sredstva se vrednuju po njihovoj nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i bilo koje umanjenje radi gubitka vrijednosti. Kada fer vrijednost ovih sredstava postane pouzdano mjerljiva, ona se vrednuje po fer vrijednosti umanjenoj za procijenjene troškove prodaje. Poljoprivredni proizvodi u trenutku ubiranja vrednuju se po njihovoj fer vrijednosti. Cjenovnik drvnih sortimenata utvrđuje direktor, a za isti mu je potrebna saglasnost Nadzornog odbora. Nabavna vrijednost, akumulirana amortizacija i akumulirano umanjenje vrijednosti biološke imovine utvrđuju se u skaldu sa MRS 2-Zalihe, MRS 41-Poljoprivreda i MRS 36-Umanjenje vrijednosti sredstava.

Gazdovanje šumama vrši se na osnovu šumsko-privredne osnove na uređajni period od 10 godina. Saglasnost na šumsko-privrednu osnovu daje Federalno ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Osnovni sadržaj šumsko-privredne osnove čini: iskaz površina po tipovima šuma i šumskog zamljišta, drvna zaliha u doba uređivanja po vrstama drveća, zapreminski prirast po vrstama drveća, procijenjeni etat ( mogućnost sječa) za važeći uređajni period, sistemi gazdovanja, biloški radovi, zaštita šuma, mogući prihodi, investicije i analiza realizacije predhodne šumsko-privredne osnove.

Osnovno stado se odmjerava prilikom početnog priznavanja i na datum svakog bilansa stanja, po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za eventualnu ispravku vrijednosti i eventualne gubitke od umanjenja vrijednosti.

Skraćene značajne računovodstvene politike

0

Amortizacija osnovnog stada

Amortizacija osnovnog stada izračunava se sa amortizacionom stopom od 9-13%, i korisnim vijekom upotrebe od 8 do 11 godina, uz upotrebu proporcionalnog metoda amortizacije.

Osnovicu za amortizaciju predstavlja trošak nabavke odnosno nabavna vrijednost.

Zalihe

Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara i auto-guma iskazuju se po troškovima nabavke koji obuhvataju fakturnu cijenu i zavisne troškove nabavke. U slučajevima kada je neto prodajna vrijednost zaliha niža od troškova nabavke, zalihe se vrednuju i iskazuju po neto prodajnoj vrijednosti. Troškovi zaliha sirovina i materijala i rezervnih dijelova obračunavaju se metodom prosječne cijene.

U sitni inventar razvrstavaju se predmeti čija je pojedinačna nabavna vrijednost niža od 250 KM bez obzira na vijek trajanja. Otpis sitnog inventara i auto-guma vrši se prilikom stavljanja u upotrebu metodom stopostotnog otpisa.

Zalihe proizvodnje u toku i gotovih proizvoda vrednuju se po cijeni koštanja ili neto prodajnim cijenama, u zavisnosti šta je niže. Obračun proizvodnje se vodi po apsorpcionom sistemu u skladu s MRS 2-Zalihe. Direktni i opšti troškovi proizvodnje se evidentiraju se po nosiocima i po mjestu nastanka (po radnim jedinicama). Zalihe isječenih drvnih sortimenata evidentiraju se po prodajnim cijenama u skladu s cjenovnikom ili cijeni koštanja u zavisnosti šta je niže.

16KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo

O

Page 134: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Pri procjeni neto prodajne vrijednosti polazi se od najpouzadnijih dokaza kojima se u trenutku procjene raspolaže. Smanjenje prodajne cijene na aktivnom tržištu, neupotrebljivost / opadanje kvaliteta, tehnološka zastarjelost i si.

Potraživanja

Potraživanja od kupaca, države, zaposlenih i drugih pravnih lica iskazuju se u poslovnim knjigama i finansijskim izvještajima na osnovu uredne isprave o nastanku poslovnog događaja i podataka o njegovoj vrijednosti. Procjena naplativosti i umanjenja vrijednosti potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja i njihovo vrijednosno usklađivanje provodi se najkasnije po godišnjem obračunu.

Gotovina i ekvivalenti gotovine

Novčana sredstva u blagajni i na računima kod poslovnih banaka priznaju se i iskazuju u nominalnim iznosima. Sredstva izražena u stranim valutama preračunavaju se u vrijednost domaće valute primjenom srednjeg važećeg kursa Centralne banke BiH na dan bilansa stanja. Dobici i gubici koji proizilaze iz preračunavanja stranih valuta priznaju se u bilansu uspjeha.

Obaveze

Tekuće obaveze u poslovnim knjigama i finasijskim izvještajima iskazuju se prema vrijednosti poslovne promjene koja je proknjižena na osnovu uredne isprave ili ugovora. Revalorizacija tekućih obaveza obavlja se ako je predviđena ugovorom.

Skraćene značajne računovodstvene politike

0

Pasivna vremenska razgraničenja

Pasivna vremenska razgraničenja obuhvataju: unaprijed obračunati troškovi, obračunatih prihodi budućeg perioda, obračunatih a neplaćenih rashoda, razgraničeni troškovi nabavke i donacije.

Državna davanja (donacije)

Državna davanja treba priznati u dobit ili gubitak u periodima u kojima subjekt povezane troškove, čijem su pokrića ta davanja namjenjena, priznaje kao rashod. Davanja povezana sa sredstvima koja se amortizuju se obično priznaju u dobit ili gubitak u periodima i u omjerima u kojima se priznaje trošak amortizacije tih sredstava. U ovim politikama, državna pomoć ne obuhvata obezbjeđenje infrastrukture kroz poboljšanje opšte transportne i komunikacijske mreže za korištenje lokalnoj zajednici. Prihodi ostvareni na osnovu odobrenih projekata koji se finansiraju od strane Vlade Kantona, a na ime izgradnje putne infrastrukture ne smatraju se državnom donacijom, već redovnim prihodima perioda na koji se odnose i priznaju se po situiranju radova.

C)

17KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo

Page 135: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Skraćene značajne računovodstvene politike

Naknade za zaposlene

Kratkoročne naknade

Društvo plaća u ime zaposlenih penzione i zdravstveno osiguranje koje se obračunava na bruto plaće, kao i poreze na plaće koji se obračunavaju na iznos neto plaće. Društvo ove doprinose plaća penzionom i zdravstvenom fondu Federacije Bosne i Hercegovine prema propisanim stopama tokom godine.

Također, naknade za topli obrok, prevoz radnika na posao i s posla, regres za godišnji odmor, terenski dodatak i ostale pomoći se isplaćuju u skladu s lokalnim propisima. Ovi troškovi terete bilans uspjeha u periodu na koji se odnose plaće.

Obaveze za penzije i ostale naknade

Društvo, u normalnom toku poslovanja, plaća u ime zaposlenih penzione osiguranje u skladu s lokalnim propisima. Svi doprinosi plaćeni penzionom osiguranju terete bilans uspjeha u periodu na koji se odnose plaće. Društvo nema nikakvih drugih penzionih šema ili naknada nakon prestanka zaposlenja i shodno tome, nema drugih obaveza po osnovu penzija zaposlenih.

0Oporezivanje

Trošak poreza na dobit predstavlja zbirni iznos tekuće porezne obaveze i odložene porezne obveze.

Tekuća porezna obaveza temelji se na oporezivoj dobiti za godinu, u skladu sa Zakonom o porezu na dobit Federacije Bosne i Hercegovine. Oporeziva dobit razlikuje se od neto dobiti perioda iskazanoj u bilansu uspjeha jer ne uključuje stavke prihoda i rashoda koje nisu oporezive ni odbitne. Tekuća porezna obaveza Društva izračunava se primjenom poreznih stopa koje su na snazi, odnosno važeće na datum bilansa stanja.

Odložena porezna obaveza priznaje se kao oporeziva privremena razlika. Utvrđuje se tako što se važeća ili očekivana porezna stopa primjeni na oporezive privremene razlike (metoda obaveza).

Društvo je poreski obveznik poreza na dodanu vrijednost. Na naknade po osnovu ugovora o djelu, naknade po osnovu privremenih i povremenih poslova i naknada članovima nadzornih odbora, obračunava se i plaća doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 4% i doprinosi za penziono osiguranje po stopi od 6% u skladu sa Zakonom o doprinosima i porezima na dohodak po stopi od 10% u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.

18KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo

Page 136: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Upravljanje finansijskim rizikom

Faktori finansijskog rizika

(a) Tržišni rizik

Rizik od promjene deviznih kurseva

Poslovne aktivnosti Društva obuhvataju transakcije koje se obavljaju u prvom redu sa BAM. Lokalna valuta je vezana za EUR, po fiksnom kursu gdje je 1,95583 BAM = 1 EUR, pa Društvo nije izloženo značajnijem riziku od promjene deviznih kurseva.

(b) Kreditni rizik

Društvo je maksimalno izloženo kreditnom riziku u vrijednosti KM 781.610. Poduzimaju se aktivnosti na umanjenju rizika svodjenjem na fer vrijednost potraživanja putem na način da se redovno vrše utuživanja i otpisi potraživanja za sumnjiva i sporna.

Maksimalna izloženost kreditnom riziku Društva je kako slijedi;

Skraćene značajne računovodstvene politike

0

2015. 2014.Finansijska sredstva (KM) (KM)Novac i novčani ekvivalenti 64.284 24.217Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja 717.326 475.985Obračunati ne fakturisani prihod 0 199.161Ukupno 781.610 699.363

(c) Rizik likvidnosti

Oprezno upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dovoljnog iznosa novčanih sredstava, obezbjeđenje adekvatnih izvora finansiranja i sposobnost podmirenja svih obaveza. Društvo ima izrazito mali koeficijent likvidnosti za 2015. godinu i iznosi 0,43 (za 2014. god. iznosi 0,38) koji pokazuje da je Društvo ugroženo sa aspekta sposobnosti redovnog izmirivanja dospjelih obaveza.

O

Sljedeća tabela analizira finansijske obaveze Društva u okviru relevantnih grupa dospijeća po osnovu preostalog perioda na datum bilansa stanja do ugovorenog datuma dospijeća. Iznosi prikazani u tabeli predstavljaju ugovorene nediskontirane novčane tokove. Vrijednost obaveza koje dospijevaju u periodu do 12 mjeseci približno je jednaka njihovoj knjigovodstvenoj vrijednosti, s obzirom na to da uticaj diskontiranja nije značajan.

19KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo

Page 137: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

тш

Skraćene značajne računovodstvene politike

1do 1 godine preko 1 godine

Na dan 31. decembra 2015. (KM) (KM)Finansijske obaveze 764.357 97.949Razgraničenja i rezervisanja 208.507 1.777.430Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze 2.428.039 0Ukupno 3.400.903 1.875.379Na dan 31. decembra 2014. (KM) (KM)Finansijske obaveze 959.643 662.306Razgraničenja i rezervisanja 114.163 1.421.778Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze 3.257.121 0Ukupno 4.330.927 2.084.084 o

Upravljanje rizikom kapitala

Cilj Društva pri upravljanju kapitalom je osigurati sposobnost Društva da nastavi poslovanje, kako bi vlasnicima obezbjedilo povrat i očuvalo optimalnu strukturu kapitala sa ciljem da smanji cijenu koštanja kapitala.

Društvo, kao i ostala Društva koja posluju unutar iste djelatnosti, prati kapital na osnovu koeficijenta zaduženosti („gearing ratio"). Ovaj koeficijent se izračunava kao odnos neto zaduženje Društva i njegovog ukupnog kapitala. Neto zaduženje predstavlja ukupne obveze po kreditima (uključujući kratkoročne i dugoročne) umanjene za novac i novčane ekvivalente. Ukupni kapital predstavlja kapital iskazan u bilanci stanja uvećan za neto dugovanje.

Na dan 31. decembar 2015. i 31. decembar 2014. godine koeficijent zaduženosti Društva je bio kao što slijedi: O

2015. (KM) 2014. (KM)1. Ukupno krediti 862.306 1.621.9492. Manje: novac i novčani ekvivalenti 64.284 24.2173. Neto zaduženje 798.022 1.597.7324. Vlastiti kapital * 10.676.284 10.622.4225. Ukupno kapital (4+3) 11.474.306 12.220.154Koeficijent zaduženosti (3/5) 6,95% 13,07%

* Iz ukupnog vlastitog kapitala prikazanog u bilansu stanja isključeni su iznosi neupisanog kapitala u nadležnom sudskom registru u iznosu od KM 354.982.397.

20

KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo

Page 138: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Skraćene značajne računovodstvene politike

Ključne računovodstvene procjene i pretpostavke

Procjene i pretpostavke kontinuirano se preispituju i zasnivaju na povijesnom iskustvu i drugim faktorima, uključujući očekivanja budućih događaja za koje se vjeruje da će u datim okolnostima biti razumna.

Društvo vrši procjene i donosi pretpostavke koje se odnose na budućnost. Rezultirajuće računovodstvene procjene će, po definiciji, rijetko biti jednake ostvarenim rezultatima. Procjene i pretpostavke koje bi mogle imati utjecaj na knjigovodstvene vrijednosti sredstava i obaveza u toku naredne finansijske godine su navedene u nastavku.

(a) Korisni vijek opreme

Uprava Društva procjenjuje korisni vijek i pripadajuću amortizaciju opreme. Rizik značajnog utjecaja na sadašnju vrijednost imovine i obaveza ove vrste procjene nije značajan.

(b) Procjena na umanjenje vrijednosti nekretnina0

Društvo je za 2015. godinu uradilo test na umanjenje vrijednosti građevinskih objekata. Značajna vrijednost objekata na kojima se primjenio test na umanjenje jesu nadstrešnice, čeke, hladnjak, ložište, osmatračnica i si... u lovištu Rakovica KM 14.890.

(c) Obračunata rezervisanja za sudske sporove

Uprava Društva je procjenila minimalan iznos obračunatih rezervacija za pasivne sudske sporove koje na dan 31.12.2015. godine iznose KM 255.500.

Događaji nakon datuma bilansa

Događaji nakon datuma bilanse, koji daju dodatne informacije o položaju Društva na dan bilanse, odražavaju se u finansijskim izvještajima (usklađivanje događaja na datum bilansa). Događaji nakon datuma bilansa koji ne utiču na stavke u finansijskim izvještajima objavljuju se u bilješkama ako su materijalno značajni.

O

21KJP “Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

Page 139: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Bilješke uz finansijske izvještaje

1. Poslovni prihodi

Opis12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2015.

(KM)

12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2014.

(KM)

Prihodi od prodatih proizvoda na domaćem tržištu 13.233.169 11.913.908Prihodi od zakupnina 95.787 98.064Prihodi po osnovu donacija 7.477Prihodi iz namjenskih izvora finansiranja 1.064.862 2.126.792Poslovni prihodi 14.401.295 14.138.764

2. Finansijski prihodi

Opis12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2015.

(KM)

12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2014.

(KM)

Prihodi od kamata 15 555Finansijski prihodi 15 555

O

3. Ostali prihodi i dobici

Opis12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2015.

(KM)

12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2014.

(KM)

Prihodi od prodaje stalnih sredstava 44.069 18.555Dobici od prodaje osnovnog stada 5.400 12.199Viškovi 3.525 14.699Naplaćena otpisana potraživanja 5.468 29.596

Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi 168.148 565.138Ostali prihodi i dobici 226.610 640.187

O

Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi KM 168.148 najvećim dijelom se odnose na ukinuta rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava (OKFŠ) iz 2010 . godine KM 137.233.

22KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo

Page 140: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

4. Poslovni rashodi

Poslovni rashodi za tekuću godinu su prikazani u iznosu od KM 14.097.672, dok su isti rashodi prethodne godine iznosili KM 14.187.005.

Struktura poslovnih rashoda KM 14.097.672 je prikazana u nastavku:

Bilješke uz finansijske izvještaje

4.1. Materijalni troškovi

opis12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2015.

(KM)

12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2014.

(KM)

Troškovi materijala 312.235 430.974Troškovi energije 557.619 609.039Troškovi rezervnih dijelova 267.194 219.432Otpis sitnog inventara 133.691 119.991Materijalni troškovi 1.270.739 1.379.436 O

4.2. Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih i drugih fizičkih lica

Opis12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2015.

(KM)

12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2014.

(KM)

Troškovi plaća 7.021.282 7.132.997Troškovi naknada plaća 240.645 191.256Troškovi službenih putovanja zaposlenih 14.033 12.162Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih 1.424.524 1.406.122Troškovi naknada članovima odbora, komisija i si. 33.411 40.078Troškovi naknada ostalim fizičkim licima 253.384 496.342Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih i drugih fizičkih lica 8.987.279 9.278.957

O

4.3. Troškovi proizvodnih usluga

Opis12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2015.

(KM)

12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2014.

(KM)

Troškovi usluga na izradi i doradi učinaka 1.086.262 1.067.602Troškovi transportnih usluga 18.557 35.666Troškovi usluga održavanja 71.241 76.277Troškovi zakupa 62.116 62.454Troškovi ostalih usluga 8.952 8.972Proizvodne usluge 1.247.128 1.250.971

KJP "Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo23

Page 141: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Bilješke uz finansijske izvještaje

1J

4.4. Troškovi amortizacije i rezervisanja

Opis12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2015.

(KM)

12 mjeseci za god ^ završenu 31.12.2C 4.

Trošak amortizacije 1.296.870 1.392.7 79Troškovi rezervisanja za obnavljanje prirodnih bogatstava 542.888 503.998Troškovi rezervacija za sudske sporove 221.000 0Troškovi amortizacije i rezervisanja 2.060.758 1.896.777

4.5. Nematerijalni troškovi

Opis12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2015.

(KM)

12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2014.

(KM)

Troškovi neproizvodnih usluga 25.343 79.166Troškovi reprezentacije 23.289 10.234Troškovi premija osiguranja 37.092 45.281Troškovi platnog prometa 11.122 10.854

Troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga 53.423 56.764Troškovi poreza, naknadi, taksi i si. 132.449 86.278Troškovi članskih doprinosa 14.648 14.389Ostali nematerijalni troškovi 64.527 89.638Nematerijalni troškovi 361.893 392.604

O

4.6. Promjena vrijednosti zaliha učinka

Opis12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2015.

(KM)

12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2014.

(KM)

Promjena vrijednosti zaliha učinaka 169.875 (11.740) O

5. Finansijski rashodi

Opis12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2015.

(KM)

12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2014.

(KM)

Kamate 146.827 152.666Ostali finansijski rashodi 125 43.125Finansijski rashodi 146.952 195.791

KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo24

Page 142: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

6. Ostali rashodi i gubici

Bilješke uz finansijske izvještaje

Opis12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2015.

(KM)

12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2014.

(KM)

Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava 51.371 14.358Gubici od prodaje i rashodovanja osnovnog stada 2.143 2.122Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 93.936 7.507Naknadno odobreni rabati i ostali rashodi 138.220 294.164Ostali rashodi i gubici 285.670 318.151

7. Gubici iz osnova umanjenja vrijednosti sredstava

Opis12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2015.

(KM)

12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2014.

(KM)

Gubici od umanjenja vrijednosti građevinskih objekat 14.890 12.158

Gubici iz osnova umanjenja vrijednosti sredstava 14.890 12.158

O

8. Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih perioda

Opis12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2015.

(KM)

12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2014.

(KM)

Rashodi iz ranijih perioda 59.870 56.255Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih perioda 59.870 56.255

O

KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo25

Page 143: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Bilješke uz finansijske izvještaje

9. Dugotrajna nematerijalna imovina

:i

Tabela nematerijalnih sredstava za 2015. godinu (izraženo u KM)

Opis Računarski program softver Ukupno

Nabavna vrijednost 01.01.2015. 45.300 45.300Povećanja tokom 2015. godine 0 0Smanjenje 0 0Stanje 31.12.2015. godine 45.300 45.300

Stanje 01.01.2015. godine (43.760) (43.760)Amortizacija tekućeg perioda (1.540) 0Otpis ili otuđenje 0 0Stanje 31.12.2015. godine (45.300) (43.760)

Sadašnja vrijednost 01.01.2015. 1.540 1.540

Sadašnja vrijednost 31.12.2015. 0 1.540

o

o

KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo26

Page 144: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

10. Dugotrajna materijalna imovina

Bilješke uz finansijske izvještaje

Tabela materijalnih sredstava za 2015. godinu (izraženo u KM)

Opis Zemljište Građevinskiobjekti

Oprema, kancelarijski namještaj i transportna

sredstva

investic. u toku

Osnovnostado

Investic.nekretnine

Šume i višegodiš.

zasadiUkupno

Nabavna vrijednost 1.1.2015. 3.205.853 28.450.534 5.123.955 82.753 187.891 663.606

354.773.687 392.488.27'

Nabavke tokom2015. 0 0 0 485.458 0 0 0 485.45£Prenos sa investicija u toku 0 0 546.771 (546.771) 0 0 0 CSmanjenje 0 (158.706) (266.947) 0 (77.205) 0 0 (502.8581

Stanje 31.12.2015. 3.205.853 28.291.828 5.403.779 21.440 110.686 663.606354.773.68

7 392.470.879

Akumuliranaamortizacija01.01.2015. 0 (16.745.051) (4.801.854) 0 (104.824) (471.012) 0 (22.122.741)Amortizacija za 2015.godinu 0 (1.121.437) (140.049) 0 (13.366) (35.368) 0 (1.310.220)Otpis 0 116.468 254.872 0 64.975 0 0 436.315Stanje 31.12.2015. 0 (17.750.020) (4.687.031) 0 (53.215) (506.380) 0 (22.996.646)

Sadašnja vrijednost 01.01.2015. godine 3.205.853 11.705.483 322.101 82.753 83.067 192.594

354.773.687 370.365.538

Sadašnja vrijednost 31.12.2015. godine 3.205.853 10.541.808 716.748 21.440 57.471 157.226

354.773.687 369.474.233

Smanjenje vrijednosti građevinskih objekata KM 158.706 najvećim dijelom se odnosi na isknjižavanje dvije štale na Igmanu nabavne vrijednosti KM 11.791, sadašnje vrijednosti KM 0 i isknjižavanje objekta Uzgajalište Jelena u Rakovici nabavne vrijednosti KM 126.916, sadašnje vrijednosti KM 40.406.

Povećanje vrijednosti opreme, transportnih sredstava i kancelarijskog namještaja KM 546.771 najvećim dijelom se odnosi na nabavku buldožera GAT D6N XL 2004 godina KM 155.000, nabavku radne mašine JCB4CX KM 68.499, nabavku motornih pila KM 62.415, nabavke teretnog vozila Daimlerchrysler Actros kiper, 2003 godina KM 82.000, nabavku minibusa VW Grafter 2007 godina KM 58.383, nabavku terenskog vozila Hyundai Santa Fe 2011 godina KM 27.500 i nabavku putničkog vozila Škoda Octavia elegance 1,6 tdi KM 35.950.

Smanjenje vrijednosti opreme, kancelarijskog namještaja i transportnih sredstava KM 266.947 najvećim dijelom predstavlja rashodovanje stalnih sredstava (po popisu) koja više nisu za upotrebu.

Smanjenje vrijednosti osnovnog stada KM 77.205 odnose se na prodaju jelena lopatara KM50.000, uginuće konja KM 15.505 i uginuće goveda KM 11.700. Navedenom prodajom jelena ostvarena je pozitivan efekat KM 5.400 a uginuće goveda i konja je uticalo na gubitak u iznosu od KM 2.144.

0

27KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo

Page 145: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Bilješke uz finansijske izvještaje

U skladu s paragrafom 12 MRS 36- Umanjenje vrijednosti imovine, za imovinu koju Društvo ne koristi, urađen je test na umanjenje i prikazan je rashod po tom osnovu u iznosu od KM 14.890. Društvo je prikazalo rashod od umanjenja vrijednosti za nadstrešnice, čeke, hladnjak, ložište, osmatračnica i si... u lovištu Rakovica.

Pregled parcela na kojima su sagrađeni objekti koji se vode kao stalna sredstva Društva a nemaju građevinsku dozvolu i nisu upisani u zemljišne knjige;

Katastarskaopćina

BrojP.L.zk. ul.

Brojparcele k.č.

Namjena objektaPovršina

podobjektom

m2

Općina

Hrasnica 1298 5 Lugarnica zv"Ribnjača" 79 llidža

Mrkovići 11 1090 Lugarnica 100 Stari Grad

Rakovica 39 487 Lugarnica 81 llidža

Vogošća 215 27 Lugarnica 84 Vogošća

Rakovica .39 487 Lugarnica 81 llidža

Sarajevo IV 998 2069 Poslovni prostor 120 Centar

Rakovica 39 489 Pilana Rakovica - llidža

O

Uprava je u toku 2015. godine poduzela aktivnosti za rješavanje upisa gore navedenih nekretnina u zemljišne knjige u vlasništvo Društva.

0

28

KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo

Page 146: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Bilješke uz finansijske izvještaje

11. Zalihe

OpisZa godinu završenu 31.decembar 2015.

(KM)

Za godinu završenu 31.decembar 2014.

(KM)

Sirovina i materijal 125.258 105.850Rezervni dijelovi 1.916 30.335Autoguma i ambalaža 94.288 123.520Alat i sitan inventar 459.865 454.266Ispravka vrijednosti sitnog inventara, i dr. (486.342) (472.378)Ukupno zalihe materijala 194.985 241.593Poluproizvodi i dijelovi vlastite proizvodnje 670 5.043Proizvodi na skladištu 444.491 590.049Odstupanja od cijena 26.193 116.704Ukupno proizvodi 471.354 711.796Zalihe 666.339 953.389 0

Zalihe sirovina i materijala se vrijednuju po nabavnim cijenama, a njihov utrošak se prikazuje po prosječnim cijenama.

Otpis sitnog invenatara, autoguma i ambalaže se vrši metodom 100% otpisa prilikom stavljanja u upotrebu.

Zalihe gotovih proizvoda se vrijednuju po cijeni koštanja odnosno po neto prodajnoj vrijednosti, zavisno od toga šta je niže vrijednosti.

12. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

OpisZa godinu završenu 31.decembar 2015.

(KM)

Za godinu završenu 31.decembar 2014.

(KM)

Transakcijski računi - domaća valuta 63.266 23.653Blagajna - domaća valuta 1.018 564Gotovina i gotovinski ekvivalenti 64.284 24.217

0 i

Društvo ima otvorene transakcijske račune u KM valuti kod sljedečih banaka; UniCredit bank d.d. Mostar, Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, Sparkasse bank d.d. Sarajevo, Union banka d.d. Sarajevo i IntesaSanpaolo banka d.d. Sarajevo.

Društvo ima otvoren devizni račune kod UniCredit bank d.d. Mostar.

29KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo

Page 147: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Bilješke uz finansijske izvještaje

13. Potraživanja od kupaca

OpisZa godinu završenu 31.decembar 2015.

(KM)

Za godinu završenu 31.decembar 2014.

(KM)

Potraživanja od kupaca u zemlji 652.396 370.551Sumnjiva i sporna potraživanja kupaca 3.604.389 3.515.921Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca (3.604.389) (3.515.921)Potraživanja od kupaca 652.396 370.551

Potraživanja od kupaca KM 652.396 se odnose na sljedeće kupce sa značajnim saldom;

Kupac Stanje na dan 31.12.2015. (KM)

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 103.501Natron-Hayat d.o.o. Maglaj 101.034Prominvest d.o.o. Konjic 80.786Kam d.o.o. 46.821Kraško Promet d.o.o. 38.979Fublan Comerc d.o.o. Breza 35.036KJP 20I 84 d.o.o. Sarajevo 30.304Žuče d.o.o. Srednje 24.170Giba-Trade d.o.o. Sarajevo 19.408Gadžo Comerc d.o.o. Sarajevo 18.247Ukupno: 498.286Na navedene kupce se odnosi 76,38%

0

Društvo je dana 28.12.2015. godine potpisalo Sporazum o načinu izmirenja duga i pristupanju duga sa kupcem Prominvest d.o.o. Konjic kao dužnika i sa firmom TBSIK d.o.o. Salakovac kao pristupilac duga na iznos od KM 80.786. Pristupilac duga se obavezuje platiti navedeni dug u 8 mjesečnih rata odnosno najkasnije do 31.07.2016. godine. Također, Društvo je potpisalo Sporazum dana 04.12.2015. godine sa kupcem Kraško-Promet d.o.o. Olovo o načinu izmirenja duga na 10 jednakih rata odnosno najkasnije do 05.10.2016. godine na ukupan iznos KM 32.641.

0

30KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo

Page 148: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Bilješke uz finansijske izvještaje

14. Ostala kratkoročna potraživanja

OpisZa godinu završenu 31.decembar 2015.

(KM)

Za godinu završenu 31.decembar 2014.

(KM)

Potraživanja za refundaciju bolovanja 47.845 75.377Potraživanja za akontacije poreza na dobit 11.454 11.454Ostala kratkoročna potraživanja 4.027 4.851PDV-e za koji nije stečeno pravo odbitka 1.604 13.752Ostala kratkoročna potraživanja 64.930 105.434

15. Kratkoročna aktivna razgraničenja

OpisZa godinu završenu 31.decembar 2015.

(KM)

Za godinu završenu 31.decembar 2014.

(KM)

Unaprijed plaćeni troškovi 12.781 0Obračunati ostvareni prihod 0 199.161Kratkoročna aktivna razgraničenja 12.781 199.161

O

Unaprijed plaćeni troškovi KM 12.781 odnose se na razgraničene troškove osiguranja imovine, zaposlenika i si. za 2016. godinu.

Obračunati nefakturisani prihod KM 199.161 evidentirani po početnom stanju, odnose se na potraživanja od Kantona Sarajevo, ministarstvo privrede - kantonalna uprava za šumarstvo za urađene projekte u toku 2014. godine. Navedena sredstva su naplaćena poćetkom 2015. godine.

0

31KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo

Page 149: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Bilješke uz finansijske izvještaje

16. Kapital

OpisZa godinu završenu 31.decembar 2015.

(KM)

Za godinu završenu 31.decembar 2014.

(KM)

Upisani državni kapital 10.000 10.000Državni kapital - nije upisan 354.573.698 354.573.698Dionički kapital - nije upisan 408.699 408.699Obavezne rezerve 10.555.203 10.555.203Akumulirana dobit 57.217 - 47.073Rezultat tekuće godine 53.864 10.146Kapital 365.658.681 365.604.819

Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu, br. 065-0-Reg-08-001978 od 02.07.2008. godine, a povodom usklađivanja statusa Društva sa Zakonom o javnim preduzećima izvršen je upis smanjenja kapitala odnosno osnovni kapital registrovan je u iznosu od 10.000 KM u državnom vlasništvu. Društvo nema usaglašene vrijednosti upisanog kapitala po sudskom rješenju KM10.000 i pozicije Upisani kapital u poslovnim knjigama koje iznose KM 354.583.698 za državni kapital i KM 408.698 za dionički kapital. Do dana izdavanja izvještaja revizije za 2015. godinu, Skupština Društva nije donijela Odluku o usaglašavanju pozicija kapitala iskazanog u poslovnim knjigama Društva sa kapitalom upisanim u nadležni sudski registar.

O

Odlukom Skupštine Društva od 31.03.2015. godine, dobit iz 2014. godine KM 10.146 se raspoređuje na poziciju akumulirane dobiti.

Društvo je za 2015. godinu ostvarilo pozitivan finansijski rezultat u iznosu od KM 53.864.

17. Dugoročna rezervisanja

OpisZa godinu završenu 31.decembar 2015.

(KM)

Za godinu završenu 31.decembar 2014.

(KM)

Rezervisanje za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 1.521.930 1.361.578Rezervisanja za sudske sporove 255.500 60.200Dugoročna rezervisanja 1.777.430 1.421.778

O

Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava KM 1.521.930 predstavljaju evidentirane obaveze za doprinose za naknadu šuma u nivou 7% ostvarenih prihoda od prodaje i vlastite potrošnje drvnih sortimenata.

U tekućoj godini oprihodovane su rezervacije u iznosu od KM 137.233 a odnose se na doprinose za proširenu reprodukciju u nivou 3% ostvarenih prihoda od prodaje i vlastite potrošnje drvnih sortimenata.

32KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo

Page 150: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Bilješke uz finansijske izvještaje

18. Dugoročne finansijske obaveze

OpisZa godinu završenu 31.decembar 2015.

(KM)

Za godinu završenu 31 .decembar 2014.

(KM)

Dugoročne finansijske obaveze 97.949 662.306Dugoročne obaveze 97.949 662.306

Dugoročne finansijske obaveze KM 97.949 predstavljaju ostatak duga prema Union Banka d.d. Sarajevo po osnovu Ugovora o kreditu broj 3110111-92-49-00316-4 od 28.02.2014. godine. Prvobitno zaduženje po ovom osnovu iznosilo je KM 1.600.000, sa otplatom na 36 mjeseci, odnosno do 15.02.2017. godine. Ugovorena je kamatna stopa 7% odnosno EKS 7,80% na godišnjem nivou. Namjena kredita je uplata dugovanja za PIO/MIO. Ukupan iznos kredita po ovom Ugovoru uključujući i dospjele kratkoročne obaveze KM 662.306 je konfirmisan na dan31.12.2015. godine.

Društvo je u 2015. godini reklasifikovalo na kratkoročni dio dugoročnih obaveza iznos od KM 564.357, koje dospijevaju u 2016. godini, (veza bilješka broj 19).

O

19. Kratkoročne finansijske obaveze

OpisZa godinu završenu 31.decembar 2015.

(KM)

Za godinu završenu 31.decembar 2014.

(KM)

Kratkoročni krediti u zemlji 200.000 433.333Kratkoročni dio dugoročnih obaveza 564.357 526.310Kratkoročne finansijske obaveze 764.357 959.643

Kratkoročni krediti u zemlji KM 200.000 odnosi se na kredit po Ugovoru o kreditu broj КО-1/5- 15863/15-1 od 07.10.201 S.godine sa Union Banka d.d. Sarajevo na iznos KM 200.000. Način korištenja kredita je na revolving osnovi kao i način otplate. Revolving kredit se daje sa rokom povrata 6 mjeseci. Kamatna stopa iznosi 7% godišnje i ista je fiksna.

Iskazane obaveze su na 31.12.2015. godine konfirmisane.

O

20. Obaveze iz poslovanja

OpisZa godinu završenu 31.decembar2015.

(KM)

Za godinu završenu 31.decembar 2014.

(KM)

Obaveze za primljene avanse 145.070 401.347Dobavljači u zemlji 1.253.081 1.445.908Ostale obaveze iz poslovanja 7.281 17.287Obaveze iz poslovanja 1.405.432 1.864.542

KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo33

Page 151: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Bilješke uz finansijske izvještaje

Iskazane obaveze prema dobavljačima KM 1.253.081 čiji je saldo obaveza iznad KM 10.000 odnose se na slijedeće dobavljače;

Dobavljač Stanje na dan 31.12.2015.godine

Procenat učešća u ukupnom

saldu

Hifa-Petrol d.o.o. 500.394 39,93%Bosna Sunce osiguranje 103.424 8,25%Teknoxgroup ВН d.o.o. 75.288 6,01%Olip d.o.o. 72.683 5,80%Procedo d.o.o. 62.202 4,96%Vezir d.o.o. 48.476 3,87%ZAK Šehović Jasmina i Šehović Enver 37.060 2,96%JPŠ Šume RS a.d. 30.420 2,43%Valvoson d.o.o. 29.164 2,33%Oicos d.o.o. 25.267 2,02%Elbfer d.o.o. 23.153 1,85%Forester d.o.o. 20.297 1,62%Bosansko hercegovačke šume 19.118 1,53%R&S d.o.o. 18.532 1,48%Uslužnost d.o.o. 16.704 1,33%Wood expert d.o.o. 16.145 1,29%MGBH d.o.o. 15.624 1,25%Brankom d.o.o. 13.567 1,08%Šumarski fakultet Sarajevo 10.109 0,81%

Ukupno: 1.137.627 90,79%

O-

f

KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo34

Page 152: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Bilješke uz finansijske izvještaje

21. Ostale kratkoročne obaveze

OpisZa godinu završenu

31 .decembar 2015.(КЛЛ)

Za godinu završenu 31 .decembar 2014.

(KM)

Obaveze za neto plaće i naknade plaća 283.738 302.625Obaveze za porez na plaće i naknade 18.522 49.281Obaveze za doprinose u vezi plaća i naknada plaća 227.248 441.706Obaveze za ostala neto primanja, naknade troškova i ostalih prava zaposlenih 87.220 129.612Obaveze po osnovu kamata 1.189 0Obaveze za naknade članovima odbora, komisija i si 1.774 1.782Obaveze za porez na naknade članovima odbora, komisija i si. 215 216Obaveze za doprinose na naknade članovima odbora, komisija i si. 205 206Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima 35.380 140.393Obaveze za porez na naknade fizičkim licima po ugovorima 4.026 17.004Obaveze za doprinose na naknade fizičkim licima po ugovorima 5.669 22.747Ostale kratkoročne obaveze 192.720 137.374Obaveze za PDV drugim obveznicima PDV-a 0 611Obaveze za razliku između obaveze i ulaznog poreza 164.701 149.022Ostale kratkoročne obaveze 1.022.607 1.392.579

O

Obaveze za neto plaće i naknade plaća KM 283.738 se odnose na obaveze za neto plaće radnika za mjesec decembar 2015. godine.

Obaveze za doprinose u vezi plaća i naknada plaća KM 227.248 se odnose na decembar 2015. godine.

Ostale kratkoročne obaveze KM 192.720 najvećim dijelom se odnose na slijedeće obaveze: za obustave iz plaća za decembar 2015. godine KM 83.488, po Zapisniku broj 13/09-15-10­3111/15 i Rješenju Porezne uprave FBiH broj 13/09-15-11-3111/15 od 12.2.2016.godine KM 60.543 i kamate po istom Zapisniku i Rješenju KM 32.240 i obaveze za članarinu VTK BiH KM 15.626.

Obaveze za razliku između obaveze i ulaznog poreza KM 164.701 odnose se na decembar 2015. godine.

o

35KJP “Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

Page 153: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Bilješke uz finansijske izvještaje

22. Kratkoročna pasivna razgraničenja

OpisZa godinu završenu

31 .decembar 2015.(KM)

Za godinu završenu 31.decembar 2014.

(KM)

Unaprijed naplaćeni i odloženi prihodi 31.373 0Ostala kratkoročna razgraničenja 177.134 114.163Kratkoročna pasivna razgraničenja 208.507 114.163

Ostala kratkoročna razgraničenja KM 177.134 se odnose na obaveze za zadržane kaucije i depozite.

23. Transakcije sa povezanim licima

Naziv pravno lice/osobe

Uloga osoba odnosno

pravnog lica u transakcijama

Obaveze Potraživanja Prihodi Rashodina 31.12.2015. prema navedenom pravnom

licu/osobi

01.01.15.-31 navedenim p

/oso

.12.2015.sa ravnim licem bom

UpravaDruštva Upravljanje 12.360 - - 143.026

Nadzorni odbor Nadzor 1.173 - - 14.177

Odbor za reviziju Nadzor 1.020 - - 11.708

SkupštinaDruštva

Predstavnicivlasnikakapitala

0 - - 7.526

О’

24. Javne nabavke

Na osnovu člana 1. i člana 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH 39/14), člana 35. stav (1) tačka a) Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (SI. novine Federacije BiH, broj 8/05 i 81/08, 22/09 i 109/12), člana 40. stav 2. tačka 6) i člana 69. stav 2. tačka 1) Statuta Kantonalnog javnog preduzeća “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo, broj OPU-lP-1376/09 od 12.11.2009. godine i člana 4. Poslovnika o radu Uprave KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo broj; 0102-924-1/10 od 09.03.2010. godine. Uprava Društva na 60 sjednici održanoj 28.09.2015. godine donijela je Pravilnik o javnoj nabavci roba, usluge i radova KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo.

Uprava Društva je dana 09.02.2015. godine donijela Pravilnik o postupku direktnog Sporazuma kojim se definira postupak iz člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH i Pravilnika o postupku direktnog Sporazuma (SI. glasnik BiH 90/14).

Pravilnikom o javnoj nabavci roba, usluga i radova KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo utvrđuje se način i postupak javne nabavke roba, usluga i radova u skladu sa Pravilima utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i drugim pratećim podzakonskim aktima koji uređuju oblast javnih nabavke.

U toku 2015. godine. Društvo je sklopilo:

O

36KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo

Page 154: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

76 ugovora putem direktnog sporazuma (ukupna vrijednost sklopljenih ugovora KM 161.454-bez PDV-a):

^4 39 ugovora putem konkurentskog postupka (ukupna vrijednost sklopljenih ugovora je KM 556.466 - bez PDV-a);

48 ugovora putem otvorenog i pregovaračkog postupka (ukupna vrijednost sklopljenih ugovora je KM 3.642.336 - bez PDV-a).

Bilješke uz finansijske izvještaje

25. Potencijalne obaveze

a) Sudski sporovi

Aktivni (koje ie pokrenulo Društvo)

Prema Izvještaju Službe za opće, pravne i kadrovske poslove o sporovima koje je pokrenulo Društvo je prezentirano slijedeće:

Tužbe za koje postupci nisu okončani - 40 predmeta u vrijednosti cca KM 607.440;

Sporovi za koje su podneseni prijedlozi za izvršenje (prinudna naplata) - 41 predmeta ukupne vrijednosti cca KM 606.992.

Pasivni sporovi koji se vode protiv Društva

Prema Izvještaju Službe za opće, pravne i kadrovske poslove o sporovima koji su pokrenuti protiv Društva je prezentirano sljedeće:

У Sporovi u kojima je tuženo Društvo - dug nije izmiren, pet sporova u vrijednosti cca KM 108.316;

>4 Sporovi pokrenuti od strane sadašnjih i bivših uposlenika (40 osoba) ukupne vrijednosti cca KM 601.595.

Na dan 31.12.2015. godine. Društvo evidentira rezervacije po osnovu sudskih sprova u iznosu od KM 255.500.

37KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo

Page 155: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Bilješke uz finansijske izvještaje

b) Oporezivanje

Poreski sistem Bosne i Hercegovine je u procesu kontinuirane revizije i izmjena. Međutim, još uvijek postoje različita tumačenja poreskih propisa. U različitim okolnostima, poreski organi mogu imati različite pristupe određenim pitanjima i mogu utvrditi dodatne poreske obaveze zajedno sa naknadnim zateznim kamatama i penalima. U BiH poreski period ostaje otvoren tokom 5 godina.

Društvo je kontrolisano od strane Porezne uprave FBiH za period od 1.1.2010. do 21.12.2015. godine. Predmet kontrole: Potpuna kontrola obračunavanja i plaćanja poreznih obaveza iz okvira nadležnosti Porezne uprave FBiH. Nakon provedene kontrole izdat je Zapisnik o kontroli broj 13/09-15-10-3111/15 od 19.01.2016. godine, kao i Rješenje broj 13/09-15-11-3111/15 od 12.2.2016. godine. Dodatno utvrđena obaveza proistekla navedenom kontrolom je KM 92.782 Navedena obaveza ukalkulisana je u poslovnim knjigama Društva.

Društvo je blagovremeno uložilo Žalbu na gore navedeno. Do perioda završetka naše revizije nije dobijen odgovor na navedenu Žalbu.

O

26. Događaji nakon datuma bilansa

Nije bilo značajnih događaja nakon datuma bilansa.

o

38KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo

Page 156: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Općinski sud u SarajevuBroj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.PDV broj: 200630090001

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama

"Sarajevo - šume" d.o.o. Sarajevo

'i žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo \ 161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Vrsta dok Izdavač RB strana

IZV 0104 01 1 Od 6

Broj: 0104-461-1/16 Datum: 26.02.2016. godine

IZVJEŠTAJO RADU ODBORA ZA REVIZIJU KJP „SARAJEVO-ŠUME" DOO SARAJEO ZA PERIOD OD

01.01.2015.GODINE DO 31.12.2015.GODINE

Odlukom Skupštine KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, broj : 0103-1619-15/14 od 30.09.2014. godine u Odbor za reviziju KJP "Sarajevo - šume" d.o.o. Sarajevo imenovani su : Kapetanović Kenan, dipl. ecc - Predsjednik, Mr. Duvnjak Junuz, dipl. ecc - član i Čamdžić Zihret, dipl. ecc - član, sa trajanjem mandata od 4 godine.

Prije imenovanja Odbora za reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo u naprijed navedenom sastavu, raniji saziv Odbora za reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo raspisao javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo. Odbor za reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo u naprijed navedenom sastavu je Odlukom, broj:0104-3160-5/14 od01.12.2014. godine poništio Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, te donio Odluku o raspisivannju ponovnog Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, broj:0104-3160-6/14 od01.12.2014. godine. Zbog podnošenja prigovora na naprijed navedene Odluke, kao i pokretanja sudskog postupka, radi poništenja Odluka Odbora za reviziju, te zbog podnesenog Prijedloga za određivanje mjere osiguranja, Skupština KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo je Odlukom, broj: 0101-1023-5/15 od04.05.2015. godine obustavila postupak konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo po raspisanom Javnom konkursu za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, oglašenom u dnevnim novinama „Oslobođenje" dana 01.04.2015.godine i u „Službenim novinama F BiH",broj:27/15 od 08.04.2015.godine, do pravosnažne sudske odluke po Prijedlogu tužitelja-predlagatelja osiguranja, za određivanje privremene mjere osiguranja, u predmetu koji se kod Općinskog suda u Sarajevu vodi pod brojem: 65 0 Rs 499548 15 Rs, u pravnoj stavari tužitelja-predlagatelja osiguranja protiv tuženog-protivnika osiguranja KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo. Do podnošenja ovog Izvještaja Skupština KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo nije stavila van snage naprijed navedenu Odluku, zbog čega nije riješeno pitanje imenovanja direktora Odjela za internu reviziju Preduzeća.

U izvještajnom periodu Odbor za reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo održao je 12. redovnih sjednica na kojima je razmatrao pitanja iz okvira nadležnosti utvrđenih Statutom Preduzeća i u skladu sa Zakonom.

U skladu sa naprijed navedenim daje se pregled održanih sjednica i akata donesenih na istim, kako slijedi:

3 (treća) sjednica Odbora za reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo održana je dana 13.01.2015. godine, a na kojoj su doneseni sljedeći akti:

- Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 2 (druge) redovne sjednice Odbora za reviziju KJP „Sarajevo- šume" d.o.o. Sarajevo, održane dana 01.12.2014.godine, broj:0104-3160-2/14 od 01.12.2014. godine sa izmjenama i dopunama datim u diskusiji

- Zaključak o odlaganju razmatranja Izvještaja o javnim nabavkama roba, usluga i radova za novembar 2014. godine, dostavljen od strane Službe za marketing i komercijalne poslove u formi tabelarnog

Page 1 of 6

Page 157: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama

"Sarajevo - šume" d.o.o. SarajevoOpćinski sud u SarajevuBroj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.PDV broj; 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Vrsta dok. Izdavač RB strana

IZV 0104 01 2 od 6

pregleda - registra zaključenih ugovora i registra izvršenih javnih nabavki roba, usluga i radova za narednu sjednicu Odbora za reviziju Preduzeća

4 fčetvrta') sjednica Odbora za reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo održana je dana 25.02.2015. godine, a na kojoj su doneseni doneseni sljedeći akti:

- Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 3 (treće) redovne sjednice Odbora za reviziju KJP „Sarajevo- šume" d.o.o. Sarajevo, održane dana 13.01.2015.godine, broj: 0104-139-2/14 od 13.01.2015. godine sa dopunom istog datom u diskusiji

- Zaključak o usvajanju Izvještaja o javnim nabavkama roba, usluga i radova za novembar 2014. godine, dostavljen od strane Službe za marketing i komercijalne poslove u formi tabelarnog pregleda - registra zaključenih ugovora i registra izvršenih javnih nabavki roba, usluga i radova

- Zaključak o usvajanju Izvještaja o javnim nabavkama roba, usluga i radova za decembar 2014. godine, dostavljen od strane Službe za marketing i komercijalne poslove u formi tabelarnog pregleda - registra zaključenih ugovora i registra izvršenih javnih nabavki roba, usluga i radova

- Zaključak o odlaganju razmatranja Izvještaja o javnim nabavkama roba, usluga i radova za januar 2015. godine, dostavljen od strane Službe za marketing i komercijalne poslove u formi tabelarnog pregleda - registra zaključenih ugovora i registra izvršenih javnih nabavki roba, usluga i radova, za narednu sjednicu Odbora za reviziju Preduzeća

- Zaključak kojim je Odbor za reviziju Preduzeća primio na znanje Preliminarni Finansijski izvještaj KJP "Sarajevo-šume" d.o.o.Sarajevo za 2014.godinu, broj:0103-3283-2/14 od 24.02.2015. godine i finansijskih izvještaja set obrazaca obračuna za 2014.godinu

5 fpetal sjednica Odbora za reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo održana je dana 05.03.2015.godine, a na kojoj su doneseni doneseni sljedeći akti:

- Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 4 (četvrte) redovne sjednice Odbora za reviziju KJP „Sarajevo- šume" d.o.o. Sarajevo, održane dana 25.02.2015.godine, broj: 0104-455-2/15 od 25.02.2015.godine

- Zaključak o usvajanju Izvještaja o javnim nabavkama roba, usluga i radova za januar 2015. godine, dostavljen od strane Službe za marketing i komercijalne poslove u formi tabelarnog pregleda - registra zaključenih ugovora i registra izvršenih javnih nabavki roba, usluga i radova

- Zaključak o odlaganju razmatranja Izvještaja o javnim nabavkama roba, usluga i radova za februar 2015. godine, dostavljen od strane Službe za marketing i komercijalne poslove u formi tabelarnog pregleda - registra zaključenih ugovora i registra izvršenih javnih nabavki roba, usluga i radova, za narednu sjednicu Odbora za reviziju Preduzeća

- Odluka o donošenju Izvještaja o radu Odbora za reviziju KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za period od 30.09.2014. godine do 31.12.2014.godine, broj:0104-716-l/15 od 20.03.2015.godine

- Mišljenje Odbora za reviziju Preduzeća o Prijedlogu Odluke Uprave Preduzeća o rasporedu dobiti za 2014. godinu, broj: 0103-704-2/15 od 17.03.2015. godine

- Preporuku kojom je Odbor za reviziju KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo preporučio Skupštini KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo da pokrene aktivnosti vezano za usaglašavanje kapitala upisanog u sudski registar i kapitala upisanog u poslovnim knjigama.

- Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje Direktora Odjela za internu reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

Page 2 of 6

Page 158: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

\\ -^SarfiJev«

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama

"Sarajevo - šume" d.o.o. SarajevoOpćinski sud u SarajevuBroj; 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.PDV broj; 200630090001Žiro račun; 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Vrsta dok. Izdavač RB strana

IZV 0104 01 3 od 6

6 (Šesta) sjednica Odbora za reviziju KJP „Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo održana je dana 30.04.2015. godine, a na kojoj su doneseni doneseni sljedeći akti:

- Zaključak o odlaganju razmatranja Zapisnika sa 5 (pete) redovne sjednice Odbora za reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, održane dana 20.03.2015. godine, broj:0104-705-2/15 od20.03.2015.godine

- Zaključak o usvajanju Izvještaja o javnim nabavkama roba, usluga i radova za februar 2015. godine, dostavljen od strane Službe za marketing i komercijalne poslove u formi tabelarnog pregleda - registra zaključenih ugovora i registra izvršenih javnih nabavki roba, usluga i radova

- Zaključak o usvajanju Izvještaja o javnim nabavkama roba, usluga i radova za mart 2015. godine,dostavljen od strane Službe za marketing i komercijalne poslove u formi tabelarnog pregleda - registra zaključenih ugovora i registra izvršenih javnih nabavki roba, usluga i radova ^

- Zaključak o odlaganju izjašnjavanja po Preporuci povodom žalbe Delić Čamila,broj:Ž-SA-05-

1234/15;P-88/15 od 13.03.2015.godine, dostavljenoj od Institucije Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine,protokolisanoj pod brojem:0103-3219-3/14 od 09.04.2015.godine, dok se Skupština Preduzeća ne izjasni o Tužbi tužitelja Delić Čamila iz Sarajeva radi poništenja Odluka

Odbora za reviziju i Prijedlogu za određivanje mjere osiguranja- Zaključak o odlaganju izjašnjavanja po Tužbi tužitelja Delić Čamila iz Sarajeva radi poništenja Odluka

Odbora za reviziju i Prijedlogu za određivanje mjere osiguranja,kao i o daljnjem toku konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju ,do donošenja odluke o istim od strane Skupštine Preduzeća

8 (osma) sjednica Odbora za reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo održana je dana 30.06.2015. godine, a na kojoj su doneseni doneseni sljedeći akti:

- Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 7 (sedme) redovne sjednice Odbora za reviziju KJP „Sarajevo- šume" d.o.o. Sarajevo, održane dana 29.05.2015.godine, broj:0104-1297-2/15 od 29.05.2015.godine

- Zaključak o odlaganju razmatranja Izvještaja o javnim nabavkama roba, usluga i radova za maj 2015. godine, dostavljenog od strane Službe za marketing i komercijalne poslove u formi tabelarnog pregleda - registra zaključenih ugovora i registra izvršenih javnih nabavki roba, usluga i radova za sljedeću sjednicu Odbora za reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

- Zaključak kojim je Odbor za reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo usvojio Izjašnjenje na Preporuku Institucije Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine broj: Ž-SA-05-1234/15;P-

88/15 od 13.03.2015.godine, broj: 0104-1644-4/15 od 30.06.2015.godine

9 fdevetal sjednica Odbora za reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo održana je dana 30.07.2015. godine, a na kojoj su doneseni doneseni sljedeći akti:

- Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 8. (osme) redovne sjednice Odbora za reviziju KJP „Sarajevo- šume" d.o.o. Sarajevo, održane dana 30.06.2015.godine, broj:0104-1644-2/15 od 30.06.2015.godine

- Zaključak o usvajanju Izvještaja o javnim nabavkama roba, usluga i radova za maj 2015. godine, dostavljen od strane Službe za marketing i komercijalne poslove u formi tabelarnog pregleda - registra zaključenih ugovora i registra izvršenih javnih nabavki roba, usluga i radova sa primjedbama datim u diskusiji

- Zaključak o usvajanju Izvještaja o javnim nabavkama roba, usluga i radova za juni 2015. godine, dostavljen od strane Službe za marketing i komercijalne poslove u formi tabelarnog pregleda - registra zaključenih ugovora i registra izvršenih javnih nabavki roba, usluga i radova sa primjedbama datim u diskusiji

Page 3 of 6

Page 159: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Općinski sud u SarajevuBroj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.

i Га PDV broj: 200630090001i aWi •'sčun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo\ 161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama

"Sarajevo - šume" d.o.o. SarajevoVrsta dok- Izdavač RB strana

IZV 0104 01 4 Od 6

- Zaključak kojim je Odbor za reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo zadužio Stalnu komisiju za javne nabavke roba, usluga i radova Preduzeća da Odboru za reviziju Preduzeća dostavlja mjesečne informacije o izjavljenim žalbama nezadovoljnih ponuđača u smislu da li je u svakom konkretnom provedenom postupku javne nabavke roba,usluga i radova, koji je okončan pravosnažnom odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača žalba izjavljena ili ne

10 (deseta) sjednica Odbora za reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo održana je dana 28.08.2015. godine, a na kojoj su doneseni doneseni sljedeći akti:

- Zaključak o usvajanju Izvoda iz Zapisnika sa 9. (devete) redovne sjednice Odbora za reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, održane dana 30.07.2015.godine, broj: 0104-1911-2/15 od30.07.2015. godine

- Zaključak o usvajanju Izvještaja o javnim nabavkama roba, usluga i radova za mjesec juli 2015. godine, dostavljen od strane Službe za marketing i komercijalne poslove u formi tabelarnog pregleda - registra zaključenih ugovora i registra izvršenih javnih nabavki roba, usluga i radova sa primjedbama datim u diskusiji

- Odluku kojom je Odbor za reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo primio na znanje Finansijski izvještaje KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo na dan 30.06.2015.godine,i to: Bilans stanja na dan30.06.2015. godine, Bilans uspjeha za period od 01.01. do 30.06.2015.godine, Izvještaj o novčanim tokovima za period od 01.01. do 30.06.2015.godine,Izvještaj o promjenama u kapitalu na dan30.06.2015. godine

11 fiedanaestal sjednica Odbora za reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o.28.08.2015. godine, a na kojoj su doneseni doneseni sljedeći akti:

Sarajevo održana je dana

Zaključak o usvajanju Izvoda iz Zapisnika sa 10 (desete) redovne sjednice Odbora za reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, održane dana 28.08.2015.godine, broj:0104-2125-2/15 od28.08.2015.godine sa primjedbama datim u diskusijiZaključak kojim je odloženo odlučivanje o Izvještaju o javnim nabavkama roba, usluga i radova za mjesec august 2015. godine, dostavljenom od strane Službe za marketing i komercijalne poslove u formi tabelarnog pregleda - registra zaključenih ugovora i registra izvršenih javnih nabavki roba, usluga i radova , za narednu sjednicu Odbora za reviziju Preduzeća, za koju će se članovima Odbora za reviziju Preduzeća u skladu sa primjedbama datim u diskusiji dostaviti ispravljeni Registri zaključenih ugovora za javnu nabavku roba,usluga i radova i i Registri izvršenih javnih nabavki roba, usluga i radova za mjesec august 2015.godine

12 (dvanaesta! sjednica Odbora za reviziju KJP „Sarajevo-šume"30.10.2015. godine, a na kojoj su doneseni doneseni sljedeći akti:

d.o.o. Sarajevo održana je dana

Zaključak o usvajanju Izvoda iz Zapisnika sa 11 (jedanaeste) redovne sjednice Odbora za reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, održane dana 28.09.2015.godine, broj:0104-2319-2/15 od28.09.2015. godineZaključak o odlaganju odlučivanja o Izvještaju o javnim nabavkama roba, usluga i radova za mjesec august 2015. godine, dostavljenom od strane Službe za marketing i komercijalne poslove u formi tabelarnog pregleda - registra zaključenih ugovora i registra izvršenih javnih nabavki roba, usluga i radova , za narednu sjednicu Odbora za reviziju PreduzećaZaključak o odlaganju odlučivanja o Izvještaju o javnim nabavkama roba, usluga i radova za mjesec septembar 2015. godine, dostavljenom od strane Službe za marketing i komercijalne poslove u formi

Page 4 of 6

Page 160: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Općinski sud u SarajevuBroj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.

^ PDV broj: 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama

"Sarajevo - šume" d.o.o. SarajevoVrsta dok. Izdavač RB Strana

IZV 0104 01 5 od 6

tabelarnog pregleda - registra zaključenih ugovora i registra izvršenih javnih nabavki roba, usluga i radova , za narednu sjednicu Odbora za reviziju Preduzeća

13 (trinaesta) sjednica Odbora za reviziju KJP „Sarajevo-šume”30.11.2015. godine, a na kojoj su doneseni doneseni sljedeći akti:

d.o.o. Sarajevo održana je dana

Zaključak o usvajanju Izvoda iz Zapisnika sa 12 (dvanaeste) redovne sjednice Odbora za reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, održane dana 28.09.2015.godine, broj; 0104-2543-2/15 od30.10.2015. godineZaključak o usvajanju Izvještaja o javnim nabavkama roba, usluga i radova za mjesec august 2015. godine, dostavljen od strane Službe za marketing i komercijalne poslove u formi tabelarnog pregleda - registra zaključenih ugovora i registra izvršenih javnih nabavki roba, usluga i radova sa primjedbom datom u diskusijiZaključak o usvajanju Izvještaja o javnim nabavkama roba, usluga i radova za mjesec septembar 2015. godine, dostavljen od strane Službe za marketing i komercijalne poslove u formi tabelarnog pregleda - registra zaključenih ugovora i registra izvršenih javnih nabavki roba, usluga i radova Zaključak o usvajanju Izvještaja o javnim nabavkama roba, usluga i radova za mjesec oktobar 2015. godine, dostavljen od strane Službe za marketing i komercijalne poslove u formi tabelarnog pregleda - registra zaključenih ugovora i registra izvršenih javnih nabavki roba, usluga i radova Preporuku kojom je Odbor za reviziju Preduzeća preporučio Upravi Preduzeća da izvrši dodatnu analizu sudskih predmeta navedenih u Spisku predmeta u kojima je tuženi KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo na dan 31.10.2015.godine, te izvrši adekvatna rezervisanje za iste u Finansijskim izvještajima sa stanjem na dan 31.12.2015.godineZaključak kojim je Odbor za reviziju KJP „Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo prihvatio angažman vanjskog revizora Društva „Zuko" d.o.o. Sarajevo, i maj ući u vidu da je predmetni angažman već u toku

14 (četrnaesta) sjednica Odbora za reviziju KJP „Sarajevo-šume"30.12.2015. godine, a na kojoj su doneseni doneseni sljedeći akti:

d.o.o. Sarajevo održana je dana

- Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 13 (trinaeste) redovne sjednice Odbora za reviziju KJP „Sarajevo- šume" d.o.o. Sarajevo,održane dana 30.11.2015.godine, broj; 0104-2793-2/15 od 30.11.2015.godine sa primjedbama datim u diskusiji

- Zaključak o usvajanju Izvještaja o javnim nabavkama roba, usluga i radova za mjesec novembar 2015. godine, dostavljen od strane Uprave Preduzeća u formi tabelarnog pregleda - registra zaključenih ugovora i registra izvršenih javnih nabavki roba, usluga i radova

- Zaključak o odlaganju razmatranja tačke 3 dnevnog reda- Analiza stalnih sredstava i obračuna amortizacije, za narednu sjednicu Odbora za reviziju Preduzeća

Saradnja sa organima upravljanja Preduzeća

Tokom izvještajnog perioda. Odbor za reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo saradivao je sa drugim organima upravljanja Preduzeća KJP „Sarajevo šume „ d.o.o. Sarajevo. Ispred Uprave Preduzeća sjednicama Odbora za reviziju prisustvovali su Direktor Preduzeća, Izvršni direktori i Sekretar.

Odbor za reviziju je u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima podnosio mjesečne izvještaje Nadzornom odboru Preduzeća.

Page 5 of 6

Page 161: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

'-^^rnjevo

Općinski sud u Sarajevu Broj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.PDV broj: 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama

'Sarajevo - šume" d.o.o. SarajevoVrsta dok Izdavač RB strana

IZV 0104 01 6 od 6

u svom radu Odbor za reviziju je nastojao da osigura dosljednu primjenu Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI), Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS), zakonskih propisa i internih akata Preduzeća.

Predsjednik Odbora za reviziju

rl^apetandvić Kenan, dipl.ecc.

DOSTAVUENO:1. Skupštini Preduzeća putem Nadzornog odbora Preduzeća (хб)^ '■ .

2. Nadzornom odboru Preduzeća (x4) '3. Odboru za reviziju Preduzeća (x4)4. Upravi Preduzeća (x4)5. Arhivi Preduzeća

Page 6 of 6

Page 162: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu Broj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.PDV broj: 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Kantonalno javno privredno za gospodarenje državnim šumama

’’Sarajevo - šume" d.o.o. SarajevoVrsta dok. Izdavač RB strana

ODL 0101 03 1 Od 1

Broj: 0101-1328 -4/15 Datum: 18.06.2015. godine

IZVJEŠTAJ O RADUSKUPŠTINE KJP „SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO

ZA PERIOD OD 01.01.2015. GODINE DO 18.06.2015.godine

Na osnovu Odluke Skupštine Kantona Sarajevo o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo,broj:01-05-2472/13 od 30.01.2013.godine,potvrđeno je razrješenje predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo,! to: 1. Aziz Fazlić,predsjednik Skupštine,2. Nusret Bajrović,član Skupštine,3. Adnan Proha,član Skupštine,4. Fikret Jakupović,član Skupštine i 5. Sanda Dupovac,član Skupštine.

Na osnovu Odluke Skupštine Kantona Sarajevo o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, broj:01-05-2472-l/13 od 30.01.2013.godine,potvrđeno je imenovanje vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo,! to: 1. Elmir Velić,vršilac dužnosti predsjednika Skupštine,2. Aziz Fazlić,vršilac dužnosti člana Skupštine i 3. Sanela Alibegović,vršilac dužnosti člana Skupštine.

Na osnovu Odluke Skupštine Kantona Sarajevo o potrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo,broj:01-05-18095/13 od 19.06.2013.godine,koja Odluka je objavljena u „Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 25/13,potvrđeno je imenovanje predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo,! to: 1. Elmir Velić,predsjednik Skupštine,2. Aziz Fazlić,član Skupštine i 3. Sanela Alibegović, član Skupštine.

Skupština Preduzeća u naprijed navedenom sastavu, u periodu od 01.01.2015.godine do 18.06.2015. godine, održala je 3 (tri) redovne i 2 (dvije) vanredne sjednice.

9 (deveta) redovna sjednica KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo održana je dana27.02.2015.godine,na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda:

1.

2.

3.

Usvajanje Zapisnika sa 8. (osme) redovne sjednice Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo održane 30.09.2014. godine,Zapisnika sa Vanredne sjednice Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo održane 27.10.2014. godine i Zapisnika sa Vanredne sjednice Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo održane 16.01.2015. godineRazmatranje i odobravanje Plana poslovanja Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo za 2015.godinuRazmatranje i odobravanje Revidiranog Plana poslovanja Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo-sume» d.o.o. Sarajevo za 2014-2016.godinu Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Odbora za reviziju Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo

Tel: 00 387 33 219 172; Fax 00 387 33 219 172Ul. Maršala Tita 7/11, 71000 Sarajevo

Bosna i HercegovinaE-mail: [email protected]

Web: www.saraievo-sume.ba

Page 163: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

/\

Ж:

Kantonalno javno privredno za gospodarenje državnim šumama

"Sarajevo - šume" d.o.o. SarajevoOpćinski sud u SarajevuBroj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.PDV broj; 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Vrsta dok. Izdavač RB strana

ODL 0101 03 1 Od 1

4. Razmatranje Prijedloga Općine Trnovo u postupku za potpunu eksproprijaciju nekretnine u korist Općine Trnovo za provedbu dijela urbanističkog projekta Bjelašnica II faza za parcele označene kao k,č.3008/41 po kulturi šuma 2 klase u površini od 3215 m2,k-č. 3008/42 po kulturi šuma 2 klase u površini od 12590 m2,k.č. 3008/43 po kulturi šuma 2 klase u površini od 1215 m2 i k.č. 3089/2 po kulturi šuma 2 klase u površini od 10276 m2 sve upisane u zk.ul. 92 k.o. Presjenica sa upisanim nosiocem prava raspolaganja KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

5. Tekuća pitanja

Nakon razmatranja naprijed navedenih tački dnevnog reda Skupština Preduzećaje donijela je:

• Odluku, broj: 0101-385-3A/15 od 27.02.2015. godine, o usvajanju Zapisnik sa 8. (osme) redovne sjednice Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo- šume" d.o.o. Sarajevo,održane dana 30.09.2014.godine (utorak),broj: 0101-2414-2/14 od30.09.2014. godine,Zapisnik sa Vanredne sjednice Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo,održane dana 27.10.2014.godine (ponedjeljak),broj: 0101-2736-3/14 od 27.10.2014. godine i Zapisnik sa Vanredne sjednice Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo,održane dana 16.01.2015.godine (petak),broj: 0101-127-2/14 od 16.01.2015. godine

• Odluku,broj:0101-3341-4/14 od 27.02.2015.godine o odobravanju Plana poslovanja Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo za 2015.godinu,broj: 0103-3341-1/14 od 18.12.2014. godine

• Zaključak,broj:0101-3341-5/14 od 27.02.2015.godine,kojim je zadužena Uprava Preduzeća da u Planu poslovanja Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo- šume» d.o.o. Sarajevo za 2015.godinu,broj: 0103-3341-1/14 od 18.12.2014. godine planirana dobit KJP „Sarajevo - šume" d.o.o. Sarajevo za 2015.godinu bude na nivou 2014.godine u iznosu od minimalno 64.000,00 KM, na način da se ta sredstva traže na poziciji rashoda

• Odluku,broj:0101-3755-12/13 od 27.02.2015.godine o odobravanju Revidiranog Plana poslovanja Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo za 2014-2016.godinu,broj: 0103-3755-9/13 od 26.12.2014. godine

• Zaključak,broj:0101-3755-13/13 od 27.02.2015.godine,kojim je zadužena Uprava Preduzeća da u Revidiranom Planu poslovanja Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo za 2014-2016.godinu,broj: 0103-3755-9/13 od 26.12.2014. godine planirana dobit KJP „Sarajevo - šume" d.o.o. Sarajevo za 2015.godinu bude na nivou 2014.godine u iznosu od minimalno 64.000,00 KM, na način da se ta sredstva traže na poziciji rashoda, u dijelu koji se odnosi na 2015.godinu

• Odluku broj:0101-2796-5/14 od 27.02.2015.godine, o usvajanju Poslovnika o radu Odbora za reviziju Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo,broj:0102-2796-2/14 od 23.10.2014.godine

• Zaključak,broj:0101-385-4/15 od 27.02.2015.godine,kojim se Skupština KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo po Prijedlogu Općine Trnovo u postupku za potpunu eksproprijaciju nekretnine u korist Općine Trnovo za provedbu dijela urbanističkog projekta Bjelašnica II faza za parcele označene kao k.č.3008/41 po kulturi šuma 2 klase u površini od 3215 m2,k.č. 3008/42 po kulturi šuma 2 klase u površini od 12590 m2,k.č. 3008/43 po kulturi šuma 2 klase u površini od 1215 m2 i k.č. 3089/2 po kulturi šuma 2 klase u površini od 10276 m2 sve upisane u zk.ul. 92 k.o. Presjenica sa upisanim nosiocem prava raspolaganja KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo,oglašava nenadležnom za odlučivanje po istom,te nalaže da se isti sa predmetnom dokumentacijom dostavi stvarnom vlasniku predmente imovine Skupštini Kantona Sarajevo putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo ,koja će 0 istom donijeti konačnu odluku.

Tel: 00 387 33 219 172; Fax 00 387 33 219 172Ul. Maršala Tita 7/11, 71000 Sarajevo

Bosna i HercegovinaE-mail: [email protected]

Web: www.saralevo-sume.ba

Page 164: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu Broj; 065-0-Reg-13-001306 od 30.04,2013. g.PDV broj: 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Kantonalno javno privredno za gospodarenje državnim šumama

"Sarajevo - šume" d.o.o. Sarajevovrsta dok. Izdavač RB strana

ODL 0101 03 1 Od 1

• Zaključak,broj:0101-385-5/15 od 27.02.2015.godine,kojim je data saglasnost na tekst i raspisivanje Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

10 (deseta) redovna sjednica KJP „Sarajevo-šume" d.o.o, Sarajevo održana je dana 31.03.2015.godine,na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda:

1.

2.

3.4.5.

Usvajanje Zapisnika sa 9. (devete) redovne sjednice Skupštine Kantonainog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama «5arajevo-šume» d.o.o. Sarajevo održane 27.02.2015. godine, Razmatranje i usvajanje Izvještaja o posiovanju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za period od01.01.2014. godine do 31.12.2014.godine,Finansijskog izvještaja na dan 31.12.2014.godine i izvještaja nezavisnog revizora,Izvještaja o radu Nadzornog odbora u 2014.godini i Izvještaja o radu Odbora za reviziju u 2014.godini Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2014.godinuDonošenje Izvještaja o radu Skupštine KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo u 2014.godini Tekuća pitanja.

Nakon razmatranja naprijed navedenih tački dnevnog reda Skupština Preduzećaje donijela je:

• Odluku,broj:0101-385-3A/15 od 31.03.2015.godine o usvajanju Zapisnika sa 9. (devete) redovne sjednice Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo- šume" d.o.o. Sarajevo,održane dana 27.02.2015.godine (petak),broj: 0101-385-3/15 od 27.02.2015. godineOdluku o utvrđivanju iznosa mjesečne naknade Predsjedniku i članovima za rad u Nadzornom odboru i Odboru za reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo,broj:0101-967-l/14 od27.03.2014. godine

• Odluku,broj:0101-703-4/15 od 31.03.2015.godine,o usvajanju Izvještaja o poslovanju KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo za period od 01.01.2014. - 31.12.2014.godine, broj: 0103-703­1/15 od 17.03.2015. godine, sa Bilansom stanja i Bilansom uspjeha

• Odluku,broj:0101-660-3/15 od 31.03.2015.godine,o usvajanju Finansijskih izvještaja na dan 31. decembar 2014. godine zajedno sa Izvještajem nezavisnog revizora, broj: 0103-660-2/15 od12.03.2015. godine, sačinjen od Društva za reviziju i usluge «Zuko» d.o.o. Sarajevo

• Odluku,broj:0101-715-2/15 od 31.03.2015.godine o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo u periodu 01.01. 2014.godine do 31.12.2014.godine, broj: 0102-715-1/15 od 20.03.2015. godine

• Odluku broj:0101-2355-3/14 od 31.03.2015.godine o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo u 2014. godini (do 13.09.2014.godine) , broj : 0104-2355­1/14 od 04.09.2014. godine

• Odluku,broj:0101-716-3/15 od 31.03.2015.godine o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo za period od 30.09.2014.godine do31.12.2014. godine,broj:0104-716-l/15 od 20.03.2015. godine

• Odluku o rasporedu dobiti u 2014.godini,broj:0101-704-5/15 od 31.03.2015.godine• Odluku,broj:0101- 859-2/15 od 31.03.2015.godine o donošenju Izvještaja o radu Skupštine KJP

«Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo za period od 01.01.2014.godine do 31.12.2014.godine godini, broj: 0101-859-1/15 od 31.03.2014.godine

• Prijedlog Odluke uvećanju plate Direktoru,Izvršnom direktoru Oblasti za opšte poslove i Izvršnom direktoru Oblasti za šumarstvo KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo,broj:0101-585-5/15 od31.03.2015. godine

Vanredna sjednica Skupštine KJP „Sarajevo-šume" 16.01.2015.godine, na kojoj je razmatrano sljedeće:

d.o.o. Sarajevo održana je dana

Tel: 00 387 33 219 172; Fax 00 387 33 219 172Ul. Maršala Tita 7/11, 71000 Sarajevo

Bosna i HercegovinaE-mail: ssume@bili net.ba

Web: www.saraievo-sume.ba

Page 165: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

ж.

Kantonalno javno privredno za gospodarenje državnim šumama

"Sarajevo - šume" d.o.o. SarajevoOpćinski sud u SarajevuBroj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.PDV broj: 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Vrsta dok. Izdavač RB strana

ODL 0101 03 1 Od 1

1. Razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo po Zaključku Nadzornog odbora KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo,broj:0102-2757-5/14 od13.11.2014. godinpbroj:0104-3217-l/14 od 01.12.2014.godine; ^Razmatranje Preporuke povodom žalbe Arifa Veliča, broj:Ž-SA-05-1095/14;P-303/14 od10.12.2014. godine,dostavljene od Institucije Ombudsmena/Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine,protokoiisane kod Preduzeča pod brojem:0103-3364-l/14 od 19.12.2014.godine;

2. Razmatranje Prijedloga za sporazumno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa,broj:U-10-08-23/14 od15.12.2014. godine,dostavijenog od Opčinskog pravobraniiaštva Opčine Hadžiči,protokoHsanog kod Preduzeča pod brojem:0103-3301-2/14 od 16.12.2014.godine;

Donošenje Odluke o davanju sagiasnosti na prodaju zemljišta Opčini Hadžiči, u ukupnoj površini od 69 rrč,označenom kao k.č. 1468, 29 Šupa,Pomočna zgrada, ukupne površine 69 mč, u pisane u kku ul.br.l74 k.o. Hadžiči,sa trajnim pravom korištenja zemljišta KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo sa dijelom 1/1.

Razlog sazivanja Vanredne sjednice je potreba razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju KJP „Sarajevo- šume" d.o.o. Sarajevo po Zaključku Nadzornog odbora KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo , broj:0102- 2757-5/14 od 13.11.2014.godine , broj:0104-3217-l/14 od 01.12.2014.godine i Preporuke povodom žalbe Arifa Veliča , broj:Ž-SA-05-1095/14 ; P-303/14 od 10.12.2014.godine , dostavljene od InstitucijeOmbudsmena/Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine , protokolisane kod Preduzeća pod brojem : 0103-3364-1/14 od 19.12.2014.godineTakođe razlog sazivanja Vanredne sjednice je i razmatranje Prijedloga za sporazumno rješavanje imovinsko- pravnih odnosa,broj:U-10-08-23/14 od 15.12.2014.godine,dostavljenog od Općinskog pravobraniiaštva Općine Hadžići,protokolisanog kod Preduzeća pod brojem:0103-3301-2/14 od 16.12.2014.godine,radi donošenja Odluke o davanju sag^lasnosti na prodaju zemljišta Općini Hadžići, u ukupnoj površini od 69 m^,označenom kao k.č. 1468, 29 Supa,Pomoćna zgrada,ukupne površine 69 m^,upisane u kku ul.br.l74 k.o. Hadžići,sa trajnim pravom korištenja zemljišta KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo sa dijelom 1/1.

Na ovoj sjednici Skupština Preduzeća sa 2 (dva) glasa „ZA" i 1 (jednim) „PROTIV" donijela je Odluku,broj:0101-3217-3/14 od 16.01.2015. godine,kojom je zadužen Odbor za reviziju KJP „Sarajevo- šume" d.o.o. Sarajevo da provede ponovni postupak za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reiviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo u skladu sa Zakonom o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,te da nakon okončane konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo izvrši izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo.Takode,naprijed navedenom Odlukom Skupština KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo je zauzela stav da u konkretnom slučaju nije moguće izvršiti poništenje Odluke o poništenju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reiziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo,broj: 0104-3160-5/14 od 01.12.2014.godine,koju je donio Odbor za reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo u postupku provedene konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo,obzirom da je ista objavljena u „Službenim novinama F BiH".

Protiv Odluke Skupštine Preduzeća broj:0101-3217-3/14 od 16.01.2015. godine glasao je Predsjednik Skupštine Preduzeća,Velić Elmir,te na istu dao Izdvojeno mišljenje, broj:0103-3217-3A/14 od16.01.2015. godine,koje je sastavni dio naprijed navedene Odluke.Na sjednici je sa 2 (dva) glasa „ZA" i 1 (jednim) „PROTIV" donesen Zaključak,broj:0101-3364-3/14 od16.01.2015. godine. Skupština KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo vezano za Preporuku povodom žalbe Arifa Velića,broj:Ž-SA-05-1095/14;P-303/14 od 10.12.2014.godine , dostavljene od Institucije ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine,protokolisane kod Preduzeća pod brojem;0103-3364-l/14 od 19.12.2014.godine,u dijelu koji se odnosi na zapažanja Institucije

Tel: 00 387 33 219 172; Fax 00 387 33 219 172Ul. Maršala Tita 7/11, 71000 Sarajevo

Bosna i HercegovinaE-mail: [email protected] ba

Web: www.saraievo-sume.ba

Page 166: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu Broj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.PDV broj: 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Kantonalno javno privredno za gospodarenje državnim šumama

"Sarajevo - šume" d.o.o. SarajevoVrsta dok. Izdavač RB strana

ODL 0101 03 1 Od 1

ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegoine da kandidat Zihret Čamdžić ne ispunjava konkursom tražene uslove u pogledu stručne spreme s obzirom da prvi ciklus studiranja nije moguće izjednačiti sa kategorijom ranijeg sistema koji je tražen konkursom , zauzela stav da nije pogriješila prilikom imenovanja Zihreta Čamdžića u Odbor za reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo,te da imenovani ispunjava uslove tražene Javnim konkursom za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju KJP „Sarajevo- šume" d.o.o. Sarajevo u pogledu stručne spreme,a što je regulisano članom 46. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo",broj:42/13).Istim Zaključkom Skupšitna KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo je konstatovala da će ubuduće uzeti u obzir stav Institucije ombudsmena/ombusmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine koji se odnosi na uslove potrebne za imenovanje članova u Odbor za reviziju i na kompletan tekst konkursa.

Protiv Zaključka,broj :0101-3364-3/14 od 16.01.2015. godine,glasao je Predsjednik Skupštine Preduzeća,Velić Elmir,te na istu dao Izdvojeno mišljenje, broj:0103-3364-3A/14 od 16.01.2015.godine,koje je sastavni dio naprijed navedenog Zaključka.

Na sjednici su jednoglasno doneseni:

• Zaključak,broj:0101-127-3/15 od 16.01.2015.godne, kojim je zadužen Nadzorni odbor KJP„Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo i Odbor za reviziju KJP „Sarajevo-šume" da prije objave konačnog teksta javnog konkursa isti dostave na uvid i razmatranje Skupštini KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

• Odluka,broj:0101-3301-3/14 od 16.01,2015.godne,kojom je data saglasnost na prodaju zemljišta Općini Hadžići, u ukupnoj površini od 69 m^,označenom kao k.č. 1468, 29 Supa,Pomoćna zgrada,ukupne površine 69 m^,upisane u kku ul.br. 174 k.o. Hadžići,sa trajnim pravom korištenja zemljišta KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo sa dijelom 1/1 uz novčanu naknadu u iznosu od7.590,00 KM,koja je utvrđena na osnovu Stručnog nalaza,procjene i mišljenja Kasima Zuluma,stalnog sudskog vještaka građevinske struke,pođoblast hidrotehnika i okolišno inženjerstvo od 26.08.2014.godine,a nakon što Skupština Kantona Sarajevo da konačnu saglasnost na prodaju. Naprijed navedena Odluka je dostavljena Skupštini Kantona Sarajevo putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo radi davanja konačne sagiasnosti na prodaju zemljišta Opčini Hadžići, u ukupnoj površini od 69 m^,označenom kao k.č. 1468, 29 Šupa,Pomoćna zgrada,ukupne površine 69 m^,upisane u kku ul.br. 174 k.o. Hadžići,sa trajnim pravom korištenja zemljišta KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo sa dijelom 1/1.

Vanredna sjednica Skupštine KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo održana je dana 04.05.2015.godine, na kojoj je razmatrano sljedeće;

1.Razmatranje Prijedloga osiguranja tužitelja -predlagatelja Delić Čamila iz Sarajeva,u!. Mihrivode br.74,za određivanje privremene mjere osiguranja broj:65 0 Rs 499548 Rs 15 od 22.04.2015.godine

Razlog sazivanja Vanredne sjednice Skupštine Preduzeća je hitnost razmatranja Prijedloga osiguranja tužitelja - predlagatelja Delić Čamila iz Sarajeva,ul. Mihrivode br.74,za određivanje privremene mjere

osiguranja broj:65 0 Rs 499548 Rs 15 od 22.04.2015.godine radi ulaganja odgovora na isti,obzirom da je ostavljen rok od 8 dana za ulaganje odgovora koji istiće na dan održavanja sjednice.

Na ovoj sjednici Skupština Preduzeća sa 2 (dva) glasa „ZA" i 1 (jednim) „PROJIV" donijela je Odluku,broj:0101-1023-4/15 od 04.05.2015.godine,kojim se Skupština KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo izjasnila da odbija kao neosnovan Prijedlog tužitelja-predlagatelja osiguranja Delić Čamila iz Sarajeva,ul.

Mihrivode br.74,za određivanje privremene mjere osiguranja,u predmetu koji se kod Općinskog suda u Sarajevu vodi pod brojem:65 0 Rs 499548 15 Rs,u pravnoj stavari tužitelja-predlagatelja osiguranja Delić Čamila iz Sarajeva,ul. Mihrivode br.74,zastupanog po punomoćniku Hrvačić Esadu,advokatu iz Sarajeva,te

Tel: 00 387 33 219 172; Fax 00 387 33 219 172Ul. Maršala Tita 7/11, 71000 Sarajevo

Bosna i HercegovinaE-mail: [email protected]

Web: www-saraievo-sume.ba

Page 167: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu Broj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.PDV broj; 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Kantonalno javno privredno za gospodarenje državnim šumama

"Sarajevo - šume" d.o.o. SarajevoVrsta dok. Izdavač RB strana

ODL 0101 03 1 Od 1

konstatuje da je konkursna procedura provedena na osnovu Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo,koji je oglašen u „Službenim novinama F BiH",br.75/14 od 17.09.2014.godine,provedena u skladu sa zakonom.

Protiv Odluke,broj:0101-1023-4/15 od 04.05.2015.godine,glasao je Predsjednik Skupštine Preduzeća,Velić Elmir,te na istu dao Izdvojeno mišljenje, broj:0101-1023-4A/14 od 04.05.2015.godine,koje je sastavni dio naprijed navedene Odluke.

Na ovoj sjednici Skupština Preduzeća jednoglasno je donijela Odluku,broj:0101-1023-5/15 od04.05.2015. godine kojom je obustavila postupak konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo po raspisanom Javnom konkursu za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo,oglašenom u dnevnim novinama „Oslobođenje" dana 01.04.2015.godine i u „Službenim novinama F BiFI",broj:27/15 od08.04.2015. godine,do pravosnažne sudske odluke po Prijedlogu tužitelja-predlagatelja osiguranja Delić Čamila iz Sarajeva,ul. Mihrivode br.74,za određivanje privremene mjere osiguranja,u predmetu koji se kod Općinskog suda u Sarajevu vodi pod brojem;65 0 Rs 499548 15 Rs,u pravnoj stavari tužitelja-predlagatelja osiguranja Delić Čamila iz Sarajeva,ul. Mihrivode br.74,zastupanog po punomoćniku FIrvačić Esadu,advokatu iz Sarajeva protiv tuženog-protivnika osiguranja KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo.

11 (jedanaesta) redovna sjednica KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo održana je dana18.06.2015. godine,na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda:

1. Usvajanje Zapisnika sa 10. (desete) redovne sjednice Skupštine Kantonalnog javnog preduzeča za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo održane 31.03.2015. godine i Zapisnika sa Vanredne sjednice Skupštine Kantonalnog javnog preduzeča za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo održane 04.05.2015. godine,

2. Razmatranje / odobravanje Plana poslovanja Kantonalnog javnog preduzeča za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2015-2017.godinu

3. Donošenje Etičkog kodeksa Kantonalnog javnog preduzeča za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

4. Razmatranje Zahtjeva za saglasnost za zaključivanje sporazuma za potpunu eksproprijaciju nekretnina5. Razmatranje Zahtjeva za davanje sagiasnosti za prenos prava posjeda u korist Kantonalne javne ustanove za

zaštičena prirodna područja6. Donošenje Izvještaja o radu Skupštine KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za period od 01.01.2015.godine do

18.06.2015. godine7. Donošenje Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju8. Tekuča pitanja.

Nakon razmatranja naprijed navedenih tački dnevnog reda Skupština Preduzećaje donijela je:

• Odluku,broj:0101-1328-3/15 od 18.06.2015.godine,o usvajanju Zapisnika sa 10. (desete) redovne sjednice Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo- šume» d.o.o. Sarajevo održane dana 31.03.2015.godine, broj: 0101-678-2/15 od 31.03.2015. godine i Zapisnik sa Vanredne sjednice Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo održane dana 04.05.2015.godine, broj: 0101­1023-3/15 od 04.05.2015. godine

• Odluku,broj:0101-1253-4/15 od 18.06.2015.godine,o odobravanju Plana poslovanja Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo za 2015- 2017.godinu,broj: 0103-1253-1/15 od 20.05.2015. godine

Tel: 00 387 33 219 172; Fax 00 387 33 219 172Ul. Maršala Tita 7/II, 71000 Sarajevo

Bosna i HercegovinaE-mail: [email protected]

Web: www.saraievo-sume.ba

Page 168: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Općinski sud u SarajevuBroj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.PDV broj: 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Kantonalno javno privredno za gospodarenje državnim šumama

"Sarajevo - šume" d.o.o. SarajevoVrsta dok. Izdavač RB strana

ODL 0101 03 1 1 Od 1

• Odluku,broj:0101-251-8/15 od 18.06.2015.godine .kojom se Skupština KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo oglašava nenadležnom za odlučivanje po Zahtjevu za saglasnost za zaključivanje sporazuma za potpunu eksproprijaciju nekretnina,broj:0204-251-5/15 od 09.04.2015.godine

• Odluku,broj:0101-944-5/15 od 18.06.2015.godine,kojom se Skupština KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo oglašava nenadležnom za odlučivanje po Zahtjevu Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za davanje sagiasnosti za prenos prava posjeda,broj:94/15 od13.04.2015. godione,protokolisanim kod Preduzeća pod brojem:0103-944-l/15 od 14.04.2015.godine

• Odluku,broj:0101-1591-2/15 od 18.06.2015.godne,o donošenju Etičkog kodeksa Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo,broj:0101-1591-1/15 od18.06.2015. godine

• Odluku,broj:0101-1328-5/15 od 18.06.2015.godine,o donošenju Izvještaja 0 radu Skupštine KJP «Sarajevo- šume» d.o.o. Sarajevo za period od 01.01.2015.godine do 18.06.2015.godine,broj: 0101-1328-4/15 od 18.06.201.godine

• Odluku 0 dugoročnom kreditnom zaduženju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo,broj:0101-1504- 3/15 od 18.06.2015.godine

Članovima Skupštine Preduzeća u skladu sa Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo o potrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo,broj:01-05-18095/13 od 19.06.2013.godine,koja Odluka je objavljena u „Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 25/13 i zaključenim ugovorima o angažmanu mandat istiće dana 19.06.2015.godine.

> u л cJl>^^pSJEDNIK SKUPŠTINE„SAF^^VO-ŠUME" DOO SARAJEVO

•a,'

(?'SSRAjp/0-ŠUIVIfI-I.O.O.

DOSTAVUENO: /1. Skupštini Kantona Sarajevo (putem Ministarstva privred^J^tbna Sarajevo)

2. Vladi Kantona Sarajevo (putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo)3. Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo4. Predsjedniku i članovima Skupštine Preduzeća (хЗ)5. Upravi Preduzeća6. Arhivi Skupštine Preduzeća7. Arhivi Preduzeća

Tel: 00 387 33 219 172; Fax 00 387 33 219 172Ul. Maršala Tita 7/11, 71000 Sarajevo

Bosna i HercegovinaE-mail: [email protected]

Web: www.saraievo-sume.ba

Page 169: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

OljC,

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim sumama

"Sarajevo - šume" d.o.o. SarajevoOpćinski sud u SarajevuBroj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.PDV broj: 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Vrsta dok Izdavač RB strana

IZV 0102 01 1 od 24

Broj: 0102-423-4/16 Datum: 10.03.2016. godine

IZVJEŠTAJO RADU NADZORNOG ODBORA KJP «SARAJEVO-ŠUME» D.O.O. SARAJEVO

ZA PERIOD 01.01.2015.GODINE DO 31.12.2015.GODINE

Na osnovu Odluke Skupštine Preduzeća o imenovanjima članova Nadzornog odbora KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, broj: 0101-4017-5/13 od 22.02.2013. godine, dana 22.02.2013. godine u Nadzorni odbor KJP „Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo imenovani su: Berilo Halil, dipl. ing. šum., Suljević Nihad, dipl. pravnik i Ejubović Selver, dipl. ing.

Nadzorni odbor Preduzeća je u gore navedenom sastavu u periodu od 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine, održao 12 (dvanaest) redovnih sjednica i 2 (dvije) vanredne sjednice.

20. (dvadeseta) redovna sjednica Nadzornog odbora Preduzeća, održana je dana 20.01.2015. godine, na kojoj je razmatrano slijedeće:

1.

2.3.4.

5.

6.

7.

8.

nakon čega je doneseno 12 (dvanaest) Odluka i 1 (jedan) Zaključak, kako slijedi:

• Odluka, broj: 0102-3107-2A/14 od 22.01.2015.godine, kojom je usvojen Zapisnik sa 19 (devetnaeste) redovne sjednice Nadzornog Odbora KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo održane dana 11.12.2014. godine, broj: 0102-3107-2/14 od 11.12.2014.godine

• Odluka, broj: 0102-3107-3A/14 od 22.01.2015.godine, kojom je usvojen Zapisnik sa nastavka 19 (devetnaeste) redovne sjednice Nadzornog Odbora KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo održane dana 15.12.2014. godine, broj: 0102-3107-3/14 od 15.12.2014.godine

• Odluka, broj: 0102-3107-4A/14 od 22.01.2015.godine, kojom je usvojen Zapisnik sa drugog nastavka 19 (devetnaeste) redovne sjednice Nadzornog Odbora KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo održane dana 23.12.2014. godine, broj: 0102-3107-4/14 od 23.12.2014.godine

Usvajanje Zapisnika sa 19. (devetnaeste) sjednice Nadzornog odbora KJP „Sarajevo- šume" d.o.o. Sarajevo, održane dana 11.12.2014. godine,Zapisnika sa prvog nastavka 19 (devetnaeste) sjednice Nadzornog odbora KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo održane dana 15.12.2014.godine i Zapisnika sa drugog nastavka 19 (devetnaeste) sjednice Nadzornog odbora KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo održane dana 23.12.2014. godineRazmatranje Javnih nabavkiRazmatranje Plana poslovanja KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2015.godinu Razmatranje Revidiranog Plana poslovanja KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2014­2016 godinuAnaliza Ugovora o djelu u 2014.godini (broj ugovora, s kim su zaključeni, ukupno utrošena sredstva po ugovorima o djelu)Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Odbora za reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoRazmatranje Prijedloga Općine Trnovo za promjenu namjene zemljišta na Bjelašnici,a koje je u obuhvatu šumskog zemljišta, a na osnovu usmenog zahtjeva Uprave Preduzeća sa 19 sjednice Nadzornog odbora Preduzeća Tekuća pitanja

Page 1 of 24

Page 170: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu Broj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.PDV broj: 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama

"Sarajevo - šume" d.o.o. SarajevoVrsta dok. Izdavač RB strana

IZV 0102 01 2 od 24

• Odluka, broj: 0102-3341-3/14 od 22.01.2015.godine, kojom je data saglasnost na Plan poslovanja Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2015.godinu, broj: 0103-3341-1/14 od 18.12.2014.godine sa izmjenama i dopunama

• Odluka, broj: 0102-3755-11/14 od 22.01.2015.godine, kojom je data saglasnost na Revidirani Plan poslovanja Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2014-2016.godinu, broj:0103-3755-9/13 od 26.12.2014.godine sa izmjenama i dopunama

• Odluka, broj: 0102-245-2/15 od 22.01.2015.godine, kojom je primljen na znanje Izvještaj o isplati povremenih radnika u 2014.godini, broj: 0103-245-1/15 od 20.01.2015.godine i preporučeno Upravi Preduzeća da se smanji povremena radna snaga

• Odluka, broj:0102-2796-4/14 od 22.01.2015.godine, kojom je data saglasnost na Poslovnik o radu Odbora za reviziju Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo- šume" d.o.o. Sarajevo, broj: 0104-2796-2/14 od 23.10.2014. godine

• Zaključak , broj: 0102-259-3/15 od 22.01.2015.godine, kojim je između ostalog Nadzorni odbor KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo vezano za Prijedlog Općine Trnovo za promjenu namjene zemljišta na Bjelašnici smatra da Općina Trnovo ne može vršiti eksproprijaciju državnog vlasništva, jer su šume u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo, a ne KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo koje imaju pravo raspolaganja

• Odluku, broj: 0102-3012-73/14 od 22.01.2015.godine, kojom je Nadzorni odbor Preduzeća dao saglasnost na Zapisnik Komisije za javnu prodaju šumskih drvnih sortimenata putem godišnjih ugovora za sukcesivnu isporuku, broj: 0103-3012-71/14 od 20.01.2015. godine

• Odluku o davanju sagiasnosti za izmjene i dopune Jedinstvenog minimalnog cjenovnika proizvoda šumarstva i usluga KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, broj: 0103-3263-1/14 od 08.12.2014.godine

• Odluku, broj: 0102-234-2/15 od 22.01.2015.godine o naknadnom odobrenju kompenzacija• Odluku, broj: 0102-253-2/15 od 22.01.2015.godine o naknadnom odobrenju kompenzacija• Odluku o odobrenju službenog putovanja , broj: 0102-54-3/15 od 22.01.2015.godine , Direktoru

Preduzeća na prijedlog Šumarskog fakulteta u Sarajevu u Republiku Hrvatsku radi prisustvovanja 59. Seminaru biljne zaštite,koji će se održati u Opatiji,Republika Hrvatska,u periodu od 10. do 13. februara 2015. godine.

21. (dvadesetprva) redovna sjednica Nadzornog odbora Preduzeća, održana je dana 16.02.2015.godine, na kojoj se razmatralo slijedeće:

1. Usvajanje Zapisnika sa 20. (dvadeste) sjednice Nadzornog odbora KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, održane dana 22.01.2015. godine

2. Razmatranje Javnih nabavki3. Razmatranje i usvajanje Elaborata o popisu imovine u KJP „Sarajevo-šume" d.o.o.

Sarajevo sa stanjem na dan 31.12.2014. godine4. Razmatranje Informacije o sukcesivnoj isporuci šumskih drvnih sortimenata i ugovora o

sukcesivnoj isporuci za mjesec januar 2015.godine po kupcima5. Razmatranje Informacije o vođenju i evidentiranju sječe i izvoza u Knjigama premjerbe u

ŠU „Trnovo",OJŠ „Tarčin" po odjelima gdje su radove izvodila treća lica (da li su se vodile Knjige premjerbe u ŠU „Trnovo",OJŠ „Tarčin",da li su evidentirane u Registru Knjiga premjerbe i doznake) i uvid u Knjige premjerbe sječe i izvoza u ŠU „Trnovo",OJŠ „Tarčin" po odjelima

6. Tekuća pitanja

nakon čega je doneseno 3 (tri) Odluke i 4 (četiri) Zaključaka, kako slijedi:

• Odluka, broj: 0102-54-2B/15 od 16.02.2015.godine, kojom je usvojen Zapisnik sa 20 (dvadesete) redovnesjednice Nadzornog Odbora KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo održane dana 16.02.2015. godine, broj:0102-54-2A/15 od 16.02.2015.godine

Page 2 of 24

Page 171: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

' "Sarajevo - šume” d.o.o. SarajevoOpćinski sud u Sarajevu Broj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.PDV broj: 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama

Vrsta dok. Izdavač RB Strana

IZV 0102 01 3od 24

• Odluka 0 usvajanju Elaborata o popisu imovine sa stanjem na dan 31.12.2014.godine, broj: 0102-395­3/15 od 16.02.2015. godine

• Zaključak, broj: 0102-394-2/15 od 16.02.2015.godine kojim je zadužena Služba za marketing i komercijalne poslove da sačini Izvještaj o realizovanim ŠDS u januaru 2015.godine po kupcima,klasama i količinama, koji će dostaviti Nadzornom odboru Preduzeća

• Zaključak, broj: 0102-333-2/15 od 16.02.2015.godine kojim je usvojen Zapisnik Komisije za utvrđivanje činjeničnog stanja o vođenju i evidentiranju sječe i izvoza u Knjigama premjerbe u ŠU „Trnovo”,OJŠ

„Tarčin", broj: 0103-333-6/15 od 10.02.2015. godine,• Odluku, broj: 0102-393-2/15 od 16.02.2015.godlne, kojom je data saglasnost na Pravilnik o postupku

direktnog sporazuma KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo,broj:0103-393-l/15 od 09.02.2015.godine• Zaključak, broj: 0102-369-2/15 od 16.02.2015.godine , kojim je Nadzorni odbor Preduzeća proslijedio

Dopis zaposlenika Berilo Adisa, protokolisan pod brojem: 0103-369-1/15 od 05.02.2015.godine Upravi Preduzeća

• Zaključak, broj: 0102-296-2A/15 od 16.02.2015.godine, kojim je Nadzorni odbor Preduzeća proslijedio Dopis zaposlenika Šehić Muniba,protokolisan pod brojem: 0103-296-2/15 od 11.02.205.godine. Upravi Preduzeća na odlučivanje, obzirom da Nadzorni odbor Preduzeća nije nadležan da odlučuje o istom

22. (dvadesetdruga) redovna sjednica Nadzornog odbora Preduzeća, održana je dana 24.03.2015. godine, na kojoj se razmatralo slijedeće:

1. Usvajanje Zapisnika sa 21. (dvadesetprve) sjednice Nadzornog odbora KJP „Sarajevo- šume" d.o.o. Sarajevo, održane dana 16.02.2015. godine

2. Razmatranje Javnih nabavki Razmatranje kompenzacija i cesija

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za period od 01.01.2014.godine do 31.12.2014.godine,Finansijskog izvještaja na dan 31.decembar 2014.godine zajedno sa Izvještajem nezavisnog revizora,Izvještaja o radu Odbora za reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2014.godinu

4. Razmatranje i davanje mišljenja o Prijedlogu Uprave KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo o rasporedu dobiti

5. Razmatranje i donošenje Izvještaja o radu Nadzornog odbora KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za period od 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine

6. Razmatranje i davanje sagiasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji,opisu poslova i radnih zadataka KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, broj: 0103-3937-1/09 od 21.12.2009.godine

7. Tekuća pitanja

nakon čega je doneseno 16 (šesnaest) Odluka ,1 (jedan) Prijedlog i 1 (jedno) Mišljenje, kako slijedi:

V Odluka, broj: 0102-296-3A/15 od 24.03.2015.godine, kojom je usvojen Zapisnik sa 21 (dvadesetprve) redovne sjednice Nadzornog Odbora KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo održane dana 16.02.2015. godine, broj:0102-296-3/15 od 16.02.2015.godine

у/ Odluka , broj: 0102-764-3/15 od 24.03.2015.godine o davanju sagiasnosti na kriterij za evaluaciju ponudaOdluka , broj: 0102-726-2/15 od 24.03.2015.godine o davanju sagiasnosti na kriterij za evaluaciju ponuda

^ Odluka , broj: 0102-727-2/15 od 24.03.2015.godine o davanju sagiasnosti na kriterij za evaluaciju ponudaOdluka , broj: 0102-725-2/15 od 24.03.2015.godine o davanju sagiasnosti na kriterij za evaluaciju ponudaOdluka , broj: 0102-724-2/15 od 24.03.2015.godine o davanju sagiasnosti na kriterij za evaluaciju ponudaOdluka , broj: 0102-665-2/15 od 24.03.2015.godine ,kojom je dato ovlaštenje Direktoru KJP «Sarajevo- šume» d.o.o.Sarajevo za zaključivanje Ugovora o cesiji duga- izmirenju duga prema povjeriocu KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo plaćanjem trećem licu

^ Odluka , broj: 0102-664-2/15 od 24.03.2015.godine,kojom je usvojen Zahtjev za odobrenje kompenzacije - prebijanja duga Izvršnog direktora Oblasti za opšte poslove, broj: 0201-664-1/15 od 13.03.2015.

Page 3 of 24

Page 172: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu Broj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.PDV broj: 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama

"Sarajevo - šume" d.o.o. SarajevoVrsta dok. Izdavač RB Strana

IZV 0102 01 4 od 24

godine, te je u cilju ažurnijeg obavljanja poslova u Službi za ekonomsko-finansijske poslove, dato ovlaštenje Direktoru Preduzeća za zaključivanje Ugovora o prostoj kompenzaciji sa Društvima koja su istovremeno i povjerilac i dužnik KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo

V Odluka, broj: 0102-703-3/15 od 24.03.2015.godine, kojom je usvojen Izvještaj o poslovanju KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo za period 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine, broj: 0103-703­1/15 od 17.03.2015. godine

ч/ Odluka, broj: 0102-660-2/15 od 24.03.2015.godine, kojom je usvojen Finansijski izvještaji na dan 31. decembar 2014. godine zajedno sa Izvještajem ovlaštenog revizora, broj: 0103-660-1/15 od 12.03.2015. godine, sačinjen od Društva za reviziju i usluge «Zuko» d.o.o. Sarajevo

V Odluka, broj: 0102-716-2/15 od 24.03.2015.godine, kojom je primljen na znanje Izvještaj o radu Odbora za reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za period od 30.09.2014. godine do 31.12.2014.godine, broj: 0104-716-1/15 od 20.03.2015. godine

V Prijedlog odluke o uvećanju plate Direktoru, Izvršnom direktoru Oblasti za opšte poslove i Izvršnom direktoru Oblasti za šumarstvo, broj: 0102-585-4/15 od 24.03.2015. godine

■/ Mišljenje 0 Prijedlogu Uprave Preduzeća o rasporedu dobiti, broj: 0102-704-4/15 od 24.03.2015. godineV Odluku, broj: 0102-715-2/15 od 24.03.2015.godine, kojom je donesen Izvještaj o radu Nadzornog odbora

KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za period od 01.01.2014.godine do 31.12.2014.godine, broj:0102- 715-1/15 od 20.03.2015.godine

V Odluku, broj: 0102-3937-8/09 od 24.03.2015.godine, kojom je data saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji,opisu poslova i radnih zadataka KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, broj: 010-3937-7/09 od 17.03.2015. godine

V Odluka, broj: 0102-474-4/14 od 24.03.2015.gdine, kojom je data saglasnost na Prijedlog Direktora Preduzeća,broj:0103-474-3/14 od 17.03.2015.godine, o izmjeni i dopuni Prijedloga Makroorganizacije i Mikroorganizacije KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, broj:0103-2876-l/13 od 24.09.2013.godine i broj: 0103-474-2/14 od 20.02.2014.godine

23 (dvadesettreća) redovna sjednica Nadzornog odbora Preduzeća, održana je dana 29.04.2015. godine, na kojoj se razmatralo slijedeće:

1. Usvajanje Zapisnika sa 22. (dvadesetdruge) sjednice Nadzornog odbora KJP „Sarajevo- šume" d.o.o. Sarajevo, održane dana 24.03.2015. godine

2. Razmatranje Javnih nabavki Razmatranje Zahtjeva za kompenzacije i cesije

3. Usvajanje Jedinstvenog minimalnog cjenovnika proizvoda šumarstva i usluga KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo

4. Prijedlog Etičkog kodeksa KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoImenovanje Komisije za praćenje primjene načela Etičkog kodeksa KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

5. Razmatranje Zahtjeva za davanje sagiasnosti za potpunu eksproprijaciju nekretnina ,broj:0204-251-5/15 od 09.04.2015. godine

6. Tekuća pitanja

nakon čega je doneseno 11 (jedanaest) Odluka i 4 (četiri) Zaključka, kako slijedi:

V Odluka, broj: 0102-585-3A/15 od 29.04.2015.godine, kojom je usvojen Zapisnik sa 22. (dvadesetdruge) redovne sjednice Nadzornog Odbora KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo održane dana 24.03.2015. godine, broj: 0102-585-3/15 od 24.03.2015.godine

V Odluka, broj: 0102-1021-2/15 od 29.04.2015.godine, kojom je dato ovlaštenje Direktoru KJP «Sarajevo- šume» d.o.o.Sarajevo za zaključivanje Ugovora o cesiji duga- izmirenju duga prema povjeriocu KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo plaćanjem trećem licu

Page 4 of 24

Page 173: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama

"Sarajevo - šume" d.o.o. SarajevoOpćinski sud u SarajevuBroj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.PDV broj: 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Vrsta dok. Izdavač RB Strana

IZV 0102 01 5 od 24

V- Odluka, broj: 0102-1020-2/15 od 29.04.2015.godine, kojom je usvojen Zahtjev za odobrenje kompenzacije - prebijanja duga Izvršnog direktora Oblasti za opšte poslove, broj: 0201-1020-1/15 od24.04.2015. godine, te je u cilju ažurnijeg obavljanja poslova u Službi za ekonomsko-finansijske poslove, dato ovlaštenje Direktoru Preduzeća za zaključivanje Ugovora o prostoj kompenzaciji sa Društvima koja su istovremeno i povjerilac i dužnik KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. SarajevoOdluka, broj: 0102-3263-9/14 od 29.04.2015.godine, kojom je usvojen Jedinstveni minimalni cjenovnik proizvoda šumarstva i usluga KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo-prečišćeni tekst,broj:0103-3263-8/14 od 31.03.2015. godineOdluka, broj: 0102-983-3/15 od 29.04.2015.godine, kojom je usvojen Prijedlog Uprave KJP „Sarajevo- šume” d.o.o. Sarajevo,broj:0103-983-2/15 od 22.04.2015.godine za korekciju cijena šumskih drvnih sortimenata,te se zbog povećane potražnje šumskih drvnih sortimenata i mogućnosti plasmana trupaca četinara po većim cijenama u odnosu na cijene utvrđene u Jedinstvenom minimalnom cjenovniku proizvoda šumarstva i usluga KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo-prečišćeni tekst,broj:0103-3263-8/14 od 31.03.2015.godinen,na strani 8.- 3.-Trupci za rezanje- Jela,Smrča (I klasa,II klasa i III klasa),Fcco kamionski put (međustovarište), privremeno povećanju cijena šumskih drvnih sortimenata- Trupci za rezanje - Jela,Smrća (I klasa,II klasa i III klasa)Odluka, broj: 0102-943-5/14 od 29.04.2015.godine, kojom je donesen Prijedlog Etičkog kodeksa Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, broj: 0102-943-4/15 od 29.04.2015. godine

«/ Odluka, broj: 0102-943-5/14 od 29.04.2015.godine, kojom su razriješeni dužnosti predsjednik i članovi Komisije za praćenje primjene načela Etičkog kodeksa KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, broj: 0101­4105-1/08 od 05.12.2008. godine, imenovani Odlukom Nadzornog odbora KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, broj:0102-1648-2/14 d 18.06.2014. godine

V- Odluka, broj: 0102-943-6/14 od 29.04.2015.godine, kojom je imenovana Komisija za praćenje primjene načela Etičkog kodeksa KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo,broj:0101-4105-1/08 od 05.12.2008. godine

^ Zaključak, broj: 0102-251-6/15 od 29.04.2015.godine, kojim se Nadzorni odbor KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo oglasio nenadležnim za odlučivanje o Zahtjevu za saglasnost za zaključivanje sporazuma za potpunu eksproprijacju nekretnina,broj:0204-251-5/15 od 09.04.2015.godne, dostavljen od Službe za imovinsko-pravne poslove, te isti dostavio Skupštini KJP „Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo na odlučivanje.

•/ Odluka, broj: 0102-907-7/15 od 29.04.2015.godine, kojim je odbijena kao preuranjena Inicijativa za ustupanje lovišta SLOuBIH-Uzgajalište jelena lopatara,broj:05-034-l/15 od 25.03.2015.godine, dostavljene od Saveza lovačkih organizacija u BiH,iz razloga jer uz istu nisu dostavljeni projekti za planirane aktivnosti,potrebna sredstva,imena članova udruženja,kao i druge potrebne informacije i relevantna dokumentacija

«/ Zaključak, broj: 0102-907-3/15 od 29.04.2015.godine, kojim je zadužena Uprava Preduzeća da zakupoprimcu „Srce-Udruženje srčanih bolesnika" u skladu sa Dopisom,protokolisanom kod Preduzeća pod brojem:0103-907-l/15 od 07.04.2015.godine, smanji iznos ugovorene zakupnine na iznos od 300,00 KM za mjesec april,maj i juni 2015.godine

V/ Odluku, broj: 0102-3937-10/15 od 29.04.2015.godine, kojom je data saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji,opisu poslova i radnih zadataka KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, broj: 0103-3937-9/09 od 15.04.2015.godine

^ Odluku , broj: 0102-2399-9/09 od 15.04.2015.godine , kojom je data saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo,broj: 0103-2399-9/09 od15.04.2015. godine, koji je prilog ove Odluke i čini njen sastavni dio

Zaključak, broj: 0102-943-7/15 od 29.04.2015.godine, kojom je zadužena Uprava Preduzeća da preduzme sve potrebne aktivnosti koje bi dovele do toga da sva procedura donošenja općih akata, prije svega Pravilnka o radu KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji,opisu poslova i radnih zadataka KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, te izmjena i dopuna istih,p rode propisanu proceduru počev od konsultovanja sa Sindikatom do prijedloga teksta Pravilnika koji se dostavlja Nadzornom odboru Preduzeća, te donošenja odluke o davanju sagiasnosti na predložene Pravilnike i izmjene i dopune istih od strane Nadzornog odbora Preduzeća.

Page 5 of 24

Page 174: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Općinski sud u SarajevuBroj; 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.PDV broj; 200630090001Žiro račun; 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama

"Sarajevo - šume" d.o.o. SarajevoVrsta dok.

IZVIzdavač

0102RB

01strana

6 od 24

Zaključak, broj: 0102-943-8/15 od 29.04.2015.godine, kojim je zadužena Uprava Preduzeća da zajedno sa stručnom službom pokrene potrebne aktivnosti u vidu podnošenja tužbi za naknadu štete po osnovu isplaćenih iznosa po osnovu radnih sporova koje je Preduzeće u proteklom periodu imalo protiv odgovornih zaposlenika sa jasnim dokazima po pravosnažnim i izvršim sudskim odlukama i da u skladu sa naprijed navedenim pokrene potrebne aktivnosti, a sve zbog očite greške, zloupotrebe i propusta, te neznanja u primjeni zakonskih propisa iz oblasti radnih odnosa i općih akata Preduzeća, prvenstveno prilikom davanja otkaza ugovora o radu, utuživanja, propuštanja utuživanja i drugo.

24. (dvadeset) redovna sjednica Nadzornog odbora Preduzeća, održana dana 20.05.2015. godine, na kojoj se razmatralo slijedeće:

2.

4.5.6.

Usvajanje Zapisnika sa 23. (dvadesetreće) sjednice Nadzornog odbora KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, održane dana 29.04.2015. godineRazmatranje Javnih nabavkiRazmatranje Zahtjeva za kompenzacije i cesijeRazmatranje Zahtjeva za davanje sagiasnosti za prenos prava posjeda,broj:0204-944- 2/15 od 30.04.2015.godineImenovanje Tehničkog sekretara Nadzornog odbora KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo Razmatranje Plana poslovanja KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2015-2017.godinu Tekuća pitanja

nakon čega je doneseno 15 (petnaest) Odluka i 1 (jedan) Zaključak, kako slijedi:

Odluka, broj: 0102-942-3A/15 od 20.05.2015.godine, kojom je usvojen Zapisnik sa 23. (dvadesetreće) redovne sjednice Nadzornog Odbora KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo održane dana 29.04.2015. godine, broj:0102-943-3/15 od 29.04.2015. godine

^ Odluka, broj: 0102-1215-2/15 od 20.05.2015.godine o davanju sagiasnosti za kriterij i podkriterije za evaluaciju ponuda- osiguranje

^ Odluka, broj:0102-1182-2/15 od 20.05.2015, kojom je usvojen Zahtjev za odobrenje kompenzacije - prebijanja duga Izvršnog direktora Oblasti za opšte poslove, broj: 0201-1182-1/15 od 15.05.2015. godine, te je u cilju ažurnijeg obavljanja poslova u Službi za ekonomsko-finansijske poslove, dato ovlaštenje Direktoru Preduzeća za zaključivanje Ugovora o prostoj kompenzaciji sa Društvima koja su istovremeno i povjerilac i dužnik KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo

«/ Odluka, broj: 0102-1094-3/15 od 20.05.2015.godine, kojom je naloženo Stalnoj Komisiji za javne nabavke roba,usluga i radova KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo imenovanoj Rješenjem Direktora Preduzeća,broj:0103-263-l/15 od 22.01.2015.godine da u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda pojedinačno navede svu traženu i dostavljenu dokumentaciju i izjave od svih ponuđača u svakom konkretnom postupku javne nabavke roba,usluga i radova,a koje su tražene tenderskom dokumentacijom, a u Izvještaju i preporuci dokumentaciju i izjave dostavljene od izabranog ponuđača

v< Odluku, broj: 0102-667-10/15 od 20.05.2015.godine, kojom je primljen na znanje Izvještaj i Preporuka Stalne Komisije za javne nabavke roba,usluga i radova KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo,broj:0103- 677-9/15 od 07.05.2015.godine,u postupku javne nabavke roba broj: 0103-677-4/15 za Lot l.-Sadni materijal-smrča (Picea abies) uzrast 2-t-2,Lot 2,- Sadni materijal -bijeli bor (Pinus silvestris) uzrast 2+0 i Lot 3.- Sadni materijal - crni bor (Pinus nigre) uzrast 2-t-OOdluku, broj: 0102-667-11/15 od 20.05.2015.godine, kojom je dato ovlaštenje Direktoru KJP «Sarajevo- šume» d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača po Izvještaju i Preporuci Stalne Komisije za javne nabavke roba,usluga i radova KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo,broj:0103- 677 -9/15 od 07.05.2015.godine za Lot 2.- Sadni materijal -bijeli bor (Pinus silvestris) uzrast 2+0 i Lot 3,- Sadni materijal -crni bor (Pinus nigre) uzrast 2-t-0,uz obavezu da od izabranog ponuđača u obavještenju izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke predmetnih roba zatraži

Page 6 of 24

Page 175: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu Broj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.PDV broj; 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama

"Sarajevo - šume" d.o.o. SarajevoVrsta dok Izdavač RB strana

IZV 0102 01 7 Od 24

dostavljanje dostavljanje i dokaza iz člana 45. stav 2.) tačke a) do d) Zakona o javnim nabavkama BiH,tražene Tenderskom dokumentacijom predmetne javne nabavke.

^ Odluku, broj: 0102-667-12/15 od 20.05.2015.godine, kojom je dato ovlaštenje Upravi KJP «Sarajevo- šume» d.o.o. Sarajevo za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci roba na period od dana zaključenja do31.12.2015. godine u postupku javne nabavke roba broj:0103-677-3/15 za Lot 2.- Sadni materijal -bijeli bor (Pinus silvestris) uzrast 2-н0 i Lot 3.- Sadni materijal - crni bor (Pinus nigre) uzrast 2+0,.

^ Odluku, broj: 0102-727-14/15 od 20.05.2015.godine, kojom je primljen na znanje Izvještaj i Preporuka Stalne Komisije za javne nabavke roba,usluga i radova KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo,broj:0103- 727-13/15 od 18.05.2015.godine,u postupku javne nabavke roba broj: 0103-727-5/15 za Lot 1.-Buldožer (polovan)

^ Odluku, broj: 0102-727-15/15 od 20.05.2015.godine, kojom je dato ovlaštenje Direktoru KJP «Sarajevo- šume» d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača po Izvještaju i Preporuci Stalne Komisije za javne nabavke roba,usluga i radova KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo,broj:0103- 727-13/15 od 18.05.2015.godine za Lot 1. - u postupku javne nabavke roba broj: 0103-727-5/15 za Lot 1.-Buldožer (polovan) ,uz obavezu da od izabranog ponuđača u obavještenju izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke predmetnih roba zatraži dostavljanje dostavljanje dokaza iz dokaza iz člana 45. stav 2.) tačke a) do d) Zakona o javnim nabavkama BiH,tražene Tenderskom dokumentacijom predmetne javne nabavkeOdluka, broj: 0102-1075-4/15 od 20.05.2015. godine o davanju sagiasnosti za kriterij za evaluaciju ponuda- usluge sječe

«/ Odluka, broj: 0102-944-4/15 od 20.05.2015.godine, kojom se Nadzorni odbor KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo oglasio nenadležnim za odlučivanje po Zahtjevu Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za davanje sagiasnosti za prenos prava posjeda,broj:94/15 od13.04.2015. godine,protokolisanim pod brojem: 0103-944-1/15 od 14.04.2015.godine, te isti dostavlja Skupštini KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo na razmatranje i odlučivanje o istom

х' Odluka, broj: 0102-1094-6/15 od 20.05.2015.godine, kojom je Nadzorni odbor KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo imenovao Kučuk Hašu, dipl. pravnik, za Tehničkog sekretara Nadzornog odbora KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo i zadužuje se za vođenje i čuvanje zapisnika sa sjednica Nadzornog odbora Preduzeća i obavljanje administrativno - tehničkih poslova za potrebe Nadzornog odbora Preduzeća na period od 1 (jedne) godine, počev od 15.05.2015. godine do 15.05.2016.godine Odluka, broj:0102-1253-3/15 od 20.05.2015.godine, kojom je data saglasnost na Plan poslovanja Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo za 2015-2017.godinu, broj:0103-1253-l/15 od 20.05.2015.godineZaključak, broj: 0102-1094-4/15 od 20.05.2015.godine, kojom je Nadzorni odbor KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo primio na znanje Informaciju Referenta za radne odnose o zaposlenicima za penziju 2015/2016.godina od 20.05.2015. godine

^ Odluku, broj: 0102-1244-3/15 od 20.05.2015.godine, o odobrenju službenog putovanja Demirović Nerminu,dipl.ing.šum. - Direktoru KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo po pozivu Ministarstva šumarstva i vodoprivrede Republike Turske, u Republiku Tursku u periodu 25. do 30. maja 2015. godine radi prisustvovanja Međunarodnom trening kursu „Erosion,flood and landslide projects training",koji će se održati u Mersinu,Republika Turska,u periodu od 26. do 29. maja 2015. godine

25. (dvadesetpeta) redovna sjednica Nadzornog odbora Preduzeća, održana je dana 16.06.2015. godine, na kojoj se razmatralo slijedeće:

1. Usvajanje Zapisnika sa 24. (dvadesetčetvrte) sjednice Nadzornog odbora KJP „Sarajevo- šume" d.o.o. Sarajevo, održane dana 20.05.2015. godine

2. Razmatranje Javnih nabavki Razmatranje Zahtjeva za kompenzacije i cesije

3. Donošenje Odluke o kratkoročnom kreditnom zaduženju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

Page 7 of 24

Page 176: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

• "Sarajevo - šume" d.o.o. SarajevoOpćinski sud u Sarajevu Broj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.PDV broj: 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama

Vrsta dok. Izdavač RB strana

IZV 0102 01 8 od 24

4.

5.

Razmatranje Izvještaja o broju zaposlenika koji će ostvariti pravo na penziju u 2015.2016.godiniTekuća pitanja

nakon čega je doneseno 27 (dvadesetsdam) Odluka i 1 Qedan) Zaključak, kako slijedi:

V Odluka, broj:0102-1094-2A/14 od 16.06.2015.godine o usvajanju Zapisnika sa 24. (dvadesetčetvrte) redovne sjednice Nadzornog Odbora KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo održane dana 20.05.2015. godine, broj:0102-1094-2/15 od 20.05.2015.godine

у/ Odluka, broj: 0102-1299-2/15 od 16.06.2015.godine o davanju sagiasnosti za kriterij za evaluaciju ponuda- putničko i terensko vozilo

^ Odluka, broj: 0102-764-15/15 od 16.06.2015.godine, kojiom je primljen na znanje Izvještaj i Preporuka Stalne Komisije za javne nabavke roba,usluga I radova KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo,broj:0103- 764-14/15 od 15.06.2015.godine,u postupku javne nabavke usluga broj: 0103-764-6/15 za Sječa i izrada,animalna vuča, animalna vuča do kamionskog puta, lifranje oblovine, llfranje oblovine na kamionski put i lifranje-primicanje komori,traktorska vuča. Iznos i slaganje prostornog drveta

^ Odluka, broj: 0102-764-16/15 od 16.06.2015.godine, kojom je data se saglasnost Direktoru KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača po Izvještaju i Preporuci Stalne Komisije za javne nabavke roba,usluga i radova KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo,broj:0103- 764-14/15 od 15.06.2015.godine za Lot 1.- ŠU „Hadžići",ŠGP ,,Igmansko",GJ „Mehina Luka",Odjel 48 (sječa i izrada, animalna vuča, lifranje oblovine, traktorska vuča i iznos i slaganje prostornog drveta) cca 2439 m^, kojom se ugovor o javnoj nabavci predmetnih usluga putem otvorenog postupka u ukupnom iznosu od 95.121,00 KM,bez PDV-a dodjeljuje ponuđaču „Olip" d.o.o. Sarajevo,ul. IV Viteške brigade br.5,Ilidža, na period od 5 mjeseci od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavci predmetnih uslugaOdluka, broj: 0102-764-17/15 od 16.06.2015.godine kojom je data saglasnost Direktoru KJP «Sarajevo- šume» d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača po Izvještaju i Preporuci Stalne Komisije za javne nabavke roba, usluga i radova KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, broj: 0103­764-14/15 od 15.06.2015. godine za Lot 2.- ŠU ,,Hadžići'',ŠGP ,,Igmansko'',GJ „Zujevina", Odjel 25 (sječa i izrada,animalna vuča, lifranje oblovine i traktorska vuča) cca 1056 m^, kojom se ugovor o javnoj nabavci predmetnih usluga putem otvorenog postupka u ukupnom iznosu od 34.795,20 KM, bez uračunatog PDV- a dodjeljuje ponuđaču „Olip" d.o.o. Sarajevo,ul. IV Viteške brigade br.5, Ilidža, na period od 3 mjeseca od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavci predmetnih uslugaOdluka, broj: 0102-764-18/15 od 16.06.2015.godine kojom je data saglasnost Direktoru KJP «Sarajevo- šume» d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača po Izvještaju i Preporuci Stalne Komisije za javne nabavke roba,usluqa i radova KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo,broj:0103- 764-14/15 od 15.06.2015.godine za Lot 3,- SU ,,Trnovo",ŠGP ,,Trnovsko",GJ „Hojta-Presjenica",Odjeli 31 i 32 (sječa i izrada,animalna vuča,lifranje oblovine,traktorska vuča i iznos i slaganje prostornog drveta) cca 3398 m^,kojom se ugovor o javnoj nabavci predmetnih usluga putem otvorenog postupka u ukupnom iznosu od 98.168,22 KM,bez uračunatog PDV-a dodjeljuje ponuđaču „Olip" d.o.o. Sarajevo,ul. IV Viteške brigade br.5,Ilidža, na period od 6 mjeseci od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavci predmetnih usluga.Odluka , broj: 0102-764-19/15 od 16.06.2015.godine kojom je data saglasnost Direktoru KJP «Sarajevo- šume» d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača po Izvještaju i Preporuci Stalne Komisije za javne nabavke roba,usluqa i radova KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo,broj:0103- 764-14/15 od 15.06.2015.godine za Lot 4.- SU ,,Trnovo",ŠGP ,,Trnovsko'',GJ ,,Hojta-Presjenica",Odjeli 33 i 34 (sječa iizrada, animalna vuča,lifranje oblovine,traktorska vuča i iznos i slaganje prostornog drveta) cca 3901 m^kojom se ugovor o javnoj nabavci predmetnih usluga putem otvorenog postupka u ukupnom Iznosu od 136.555,40 KM,bez uračunatog PDV-a dodjeljuje ponuđaču ,,ŠG-Gorje" d.o.o. Žepče,Donje Ravne bb,Žepče,na period od 6 mjeseci od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavci predmetnih usluga

Odluka , broj: 0102-764-20/15 od 16.06.2015.godine kojom je datasaglasnost Direktoru KJP «Sarajevo- šume» d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača po Izvještaju i Preporuci

Page 8 of 24

Page 177: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

• "Sarajevo - šume" d.o.o. SarajevoOpćinski sud u Sarajevu Broj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.PDV broj: 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama

Vrsta dok Izdavač RB strana

IZV 0102 01 9 Od 24

Stalne Komisije za javne nabavke roba,usluga i radova KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo,broj:0103- 764-14/15 od 15.06.2015.godine za Lot 5.- ŠU ,,Srednje",ŠGP „Bistričko",GJ „Vučija Luka",Odjel 32 (sječa i izrada,lifranje oblovine,animalna vuča i traktorska vuča) cca 4109 m^,kojom se ugovor o javnoj nabavci predmetnih usluga putem otvorenog postupka u ukupnom iznosu od 105.930,00 KM,bez uračunatog PDV- a dodjeljuje ponuđaču „Olip” d.o.o. Sarajevo,ul. IV Viteške brigade br.5,Ilidža,na period od 7 mjeseci od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavci predmetnih usluga

^ Odluka , broj: 0102-764-16A/15 od 16.06.2015.godine kojom je dato ovlaštenje Upravi KJP «Sarajevo- šume» d.o.o. Sarajevo za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci usluga u postupku javne nabavke usluga broj:0103-764-6/15 putem otvorenog postupka za Lot 1.- ŠU ,,Hadžići'',ŠGP ,,Igmansko'',GJ „Mehina Luka”,Odjel 48 (sječa i izrada,animalna vuča,lifranje oblovine,traktorska vuča i iznos i slaganje prostornog drveta) cca 2439 m^, sa ponuđačem „Olip” d.o.o. Sarajevo,ul. IV Viteške brigade br.5,Ilidža, u ukupnom iznosu od 95.121,00 KM,bez uračunatog PDV-a na period od 5 mjeseci od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavci predmetnih usluga.

^ Odluka , broj: 0102-764-17A/15 od 16.06.2015.godine kojom je dato ovlaštenje Upravi KJP «Sarajevo- šume» d.o.o. Sarajevo KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci usluga u postupku javne nabavke usluga broj:0103-764-6/15 putem otvorenog postupka za Lot 2.- ŠU „Hadžići”,ŠGP „Igmansko”,GJ ,,Zujevina”,Odjel 25 (sječa i izrada,animalna vuča,lifranje oblovine i

traktorska vuča) cca 1056 m^ sa ponuđačem „Olip” d.o.o. Sarajevo,ul. IV Viteške brigade br.5,Ilidža, u ukupnom iznosu od 34.795,20 KM,bez uračunatog PDV-a na period od 3 mjeseca od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavci predmetnih usluga

^ Odluka , broj: 0102-764-18A/15 od 16.06.2015.godine kojom je dato ovlaštenje Upravi KJP «Sarajevo- šume» d.o.o. Sarajevo za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci usluga u postupku javne nabavke usluga broj:0103-764-6/15 putem otvorenog postupka za Lot 3.- ŠU „Trnovo”,ŠGP „Trnovsko”,GJ „Hojta- Presjenica",Odjeli 31 i 32 (sječa I izrada,animalna vuča,lifranje oblovine,traktorska vuča i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 3398 m^, sa ponuđačem „Olip”d.o.o. Sarajevo,ul. IV Viteške brigade br.5,Ilidža, u ukupnom iznosu od 98.168,22 KM,bez uračunatog PDV-a na period od 6 mjeseci od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavci predmetnih usluga

v" Odluka , broj: 0102-764-19A/15 od 16.06.2015.godine kojom je dato ovlaštenje Upravi ovlaštenje Upravi KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci usluga u postupku javne nabavke usluga broj:0103-764-6/15 putem otvorenog postupka za Lot 4.- ŠU „Trnovo”,ŠGP „Trnovsko”,GJ ,,Hojta-Presjenica”,Odjeli 33 i 34 (sječa i Izrada, animalna vuča,lifranje oblovine,traktorska vuča i iznos i slaganje prostornog drveta) cca 3901 m^, sa ponuđačem ,,ŠG-Gorje” d.o.o. Žepče,Donje Ravne bb,Žepče,u ukupnom Iznosu od 136.555,40 KM,bez uračunatog

PDV-a na period od 6 mjeseci od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavci predmetnih usluga Odluka , broj: 0102-764-20A/15 od 16.06.2015.godine kojom je dato ovlaštenje Upravi KJP «Sarajevo- šume» d.o.o. Sarajevo za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci usluga u postupku javne nabavke usluga broj:0103-764-6/15 putem otvorenog postupka za Lot 5.- ŠU ,,Srednje”,ŠGP ,,Bistričko”,GJ „Vučija Luka”,Odjel 32 (sječa i izrada,lifranje oblovine,animalna vuča i traktorska vuča) cca 4109 m^ sa ponuđačem „Olip” d.o.o. Sarajevo,ul. IV Viteške brigade br.5,Ilidža, u ukupnom iznosu od 105.930,00 KM,bez uračunatog PDV-a na period od 7 mjeseci od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavci predmetnih usluga.

V Odluka , broj; 0102-663-9/15 od 16.06.2015.godine kojom je primljen na znanje Izvještaj i Preporuka Stalne Komisije za javne nabavke roba,usluga i radova KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo,broj:0103- 663-9/15 od 15.06.2015.godine,u postupku javne nabavke usluga broj: 0103-663-3/15 za Sječa i izrada, animalna vuča na traktorske vlake,traktorska vuča sa pripremom i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta.Odluka , broj: 0102-663-10/15 od 16.06.2015.godine kojom je data saglasnost Direktoru KJP «Sarajevo- šume» d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača po Izvještaju i Preporuci Stalne Komisije za javne nabavke roba,usluga i radova KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo,broj:0103- 663-9/15 od 15.06.2015.godine za Lot 1.- ŠU „Trnovo”,ŠGP „Trnovsko”,GJ „Crna Rijeka-Željeznica”,Odjel 157 (sječa i izrada,animalna vuča na traktorske vlake,traktorska vuča bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta drveta) cca 2980 m^,kojom se ugovor o javnoj nabavci predmetnih usluga putem

Page 9 of 24

Page 178: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

’ "Sarajevo - šume" d.o.o. SarajevoOpćinski sud u Sarajevu Broj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.PDV broj: 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama

Vrsta dok. izdavač RB strana

IZV 0102 01 10 od 24

otvorenog postupka u ukupnom iznosu od 106.982,00 KM,bez uračunatog PDV-a dodjeljuje ponuđaču „Olip" d.o.o. Sarajevo,ul. IV Viteške brigade br.5,Ilidža, na period od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavci predmetnih usluga do 31.12.2015.godine.Odluka , broj; 0102-663-11/15 od 16.06.2015.godine kojom je data saglasnost Direktoru KJP «Sarajevo- šume» d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača po Izvještaju i Preporuci Stalne Komisije za javne nabavke roba,usluga i radova KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo,broj:0103- 663-9/15 od 15.06.2015.godine za Lot 2.- SU ,,Trnovo",ŠGP ,,Trnovsko",GJ „Crna Rijeka-Željeznica",Odjel 158 (sječa i izrada,animalna vuča na traktorske vlake,traktorska vuča sa pripremom i bez pripreme,iznos i slaganje prostornog drveta) cca 816 m^,kojom se ugovor o javnoj nabavci predmetnih usluga putem otvorenog postupka u ukupnom iznosu od 27.744,00 KM,bez PDV-a dodjeljuje ponuđaču „Olip" d.o.o. Sarajevo,ul. IV Viteške brigade br.5,Ilidža, na period od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavci predmetnih usluga do 31.12.2015.godine

V Odluka , broj: 0102-663-11A/15 od 16.06.2015.godine kojom je dato ovlaštenje Upravi KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo KJP «Sarajevo-šume » d.o.o. Sarajevo za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci usluga u postupku javne nabavke usluga broj:0103-663-3/15 putem otvorenog postupka za Lot 1.- ŠU „Trnovo",ŠGP „Trnovsko",GJ „Crna Rijeka-Željeznica",Odjel 157 (sječa i izrada,animalna vuča na

traktorske vlake,traktorska vuča bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 2980m^, sa ponuđačem „Olip" d.o.o. Sarajevo,ul. IV Viteške brigade br.5,Ilidža, u ukupnom iznosu od 106.982,00 KM,bez uračunatog PDV-a ,na period od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavci predmetnih usluga do 31.12.2015.godine

V Odluka , broj; 0102-663-12A/15 od 16.06.2015.godine kojom je dato ovlaštenje Upravi KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci usluga u postupku javne nabavke usluga brcy:0103-663-3/15 putem otvorenog postupka za Lot 2.- ŠU „Trnovo",ŠGP ,,Trnovsko",GJ „Crna Rijeka-Zeljeznica",Odjel 158 (sječa i izrada,animalna vuča natraktorske vlake,traktorska vuča sa pripremom i bez pripreme, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 816m^, sa ponuđačem „Olip" d.o.o. Sarajevo,ul. IV Viteške brigade br.5,Ilidža, u ukupnom iznosu od27.744,00 KM,bez uračunatog PDV-a ,na period od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavci predmetnih usluga do 31.12.2015.godine.

V Odluka , broj: 0102-727-18/15 od 16.06.2015.godine kojom je primljen na znanje Izvještaj i Preporuka Stalne Komisije za javne nabavke roba,usluga i radova KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo,broj:0103- 727-17/15 od 15.06.2015.godine,

V Odluka , broj: 0102-727-19/15 od 16.06.2015.godinese kojom je data saglasnost Direktoru KJP«Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača po Izvještaju i Preporuci Stalne Komisije za javne nabavke roba,usluga i radova KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo,broj:0103- 727-17/15 od 15.06.2015.godine za Lot 2.- Kamion - kiper (polovan),kojom se ugovor 0 javnoj nabavci predmetnih roba putem otvorenog postupka u ukupnom iznosu od 82.000,00 KM,bez PDV-a dodjeljuje ponuđaču „Bosman" d.o.o. Sarajevo,ul. Rakovička cesta br. 18,Sarajevo

^ Odluka , broj: 0102-727-20/15 od 16.06.2015.godine kojom je dato ovlaštenje Upravi KJP «Sarajevo- šume» d.o.o. Sarajevo KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci roba,u postupku javne nabavke roba broj:0103-727-5/15 od i to za Lot 2.- Kamion - kiper (polovan) u iznosu od 82.000,00 KM ,bez uračunatog PDV-a,sa izabranim ponuđačem „Bosman" d.o.o. Sarajevo,ul. Rakovička cesta br.l8,Sarajevo na period od dana zaključenja do 31.12.2015.godine

^ Odluka , broj: 0102-727-21/15 od 16.06.2015.godine kojom je dato ovlaštenje Upravi KJP «Sarajevo- šume» d.o.o. Sarajevo KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci roba,u postupku javne nabavke roba broj:0103-727-5/15 od i to za Lot 1.- Buldožer (polovan) u iznosu od155.000,00 KM,bez uračunatog PDV-a,sa izabranim ponuđačem „Teknoxgroup ВН" uvoz,trgovina i održavanje industrijske opreme Sarajevo,ul. Rajlovačka cesta bb,Sarajevo na period od dana zaključenja do 31.12.2015.godine.

/ Odluka , broj: 0102-1505-2/15 od 16.06.2015.godine kojom je usvojen Zahtjev za odobrenje kompenzacije - prebijanja duga Izvršnog direktora Oblasti za opšte poslove, broj: 0201-1505-1/15 od11.06.2015. godine,te se u cilju ažurnijeg obavljanja poslova u Službi za ekonomsko-finansijske poslove.

Page 10 of 24

Page 179: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama

"Sarajevo - šume" d.o.o. SarajevoOpćinski sud u SarajevuBroj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.

1 PDV broj: 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Vrsta dok. Izdavač RB strana

IZV 0102 01 11 Od 24

daje ovlaštenje Direktoru Preduzeća za zaključivanje Ugovora o prostoj kompenzaciji sa Društvima koja su istovremeno i povjerilac i dužnik KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo

V/ Odluka, broj: 0102-1506-2/15 od 16.06.2015.godine o davanju ovlaštenja Direktoru KJP «Sarajevo-šume» d.o.o.Sarajevo za zaključivanje Ugovora o cesiji duga- izmirenju duga prema povjeriocu KJP «Sarajevo- šume» d.o.o. Sarajevo plaćanjem trećem licu u iznosu od 7.816,46 KM

V Odluka o kratkoročnom kreditnom zaduženju, broj: 0102-1503-2/15 od 16.06.2015.godine«/ Odluka 0 davanju saglasnost! na dugoročno kreditno zaduženje KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo,

broj: 0102-1504-2/15 od 16.06.2015.godineZaključak , broj:0102-1289-4/15 od 16.06.2015.godine kojim je Nadzorni odbor Preduzeća primio na

znanje Informaciju o materijalu za tačku 4 - Razmatranje Izvještaja o broju aposlenika,koji će ostvariti pravo na penziju u 2015.godini ,broj: 0202-1289-3/15 od 12.06.2015.godine,dostavljenu od Službe za opće,pravne i kadrovske poslove i preporučio Upravi Preduzeća i Službi za opće,pravne i kadrovske poslove da postupa u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o penzijsko invalidskom osiguranju,te dauredno vodi i prati evidenciju zaposlenika i da blagovremeno reaguje u slučaju ispunjenja uslova zapenziju zaposlenika

26. (dvadesetšesta) redovna sjednica Nadzornog odbora Preduzeća, održana dana 28.07.2015. godine, na kojoj se razmatralo slijedeće:

1. Usvajanje Zapisnika sa 25. (dvadesetpete) sjednice Nadzornog odbora KJP „Sarajevo- šume" d.o.o. Sarajevo, održane dana 16.06.2015. godine

2. Razmatranje Javnih nabavki Razmatranje Zahtjeva za kompenzacije i cesije

3. Tekuća pitanja

nakon čega je doneseno 17 (sedamnaest) Odluka i 1 (jedan) Zaključak,kako slijedi:

^ Odluka , broj: 0102-1298-2A/15 od 28.07.2015.godine o usvajanju Zapisnika sa 25. (dvadesetpete) redovne sjednice Nadzornog Odbora KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo održane dana 16.06.2015. godine, broj:0102-1298-2/15 od 16.06.2015.godine

^ Odluka ,broj: 0102-1299-15/15 od 28.07.2015.godine, kojom je primljen na znanje Izvještaj i Preporuka Stalne Komisije za javne nabavke roba,usluga i radova KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo,broj:0103- 1299-14/15 od 23.07.2015.godine,u postupku javne nabavke roba broj: 0103-1299-5/15 za Lot 1.- Putničko vozilo (novo) i Lot 2.- Terensko vozilo (polovno),

^ Odluka ,broj: 0102-1299-16/15 od 28.07.2015.godine, kojom je data saglasnost Direktoru KJP «Sarajevo- šume» d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača po Izvještaju i Preporuci Stalne Komisije za javne nabavke roba,usluga i radova KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo,broj:0103- 1075-12/15 od 28.07.2015.godine u postupku javne nabavke roba broj: 0103-1299-5/15 za Lot 1.- Putničko vozilo (novo),kojom se ugovor o javnoj nabavci predmetne robe putem otvorenog postupka u ukupnom iznosu od 30.726,50 KM,bez PDV-a dodjeljuje ponuđaču Društvu sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge „Triab" d.o.o. Sarajevo,ul.Alipašina bb,Sarajevo,na period od dana zaključenja do31.12.2015.godine

✓ Odluka ,broj: 0102-1299-17/15 od 28.07.2015.godine, kojom je dato ovlaštenje Direktoru KJP «Sarajevo- šume» d.o.o. Sarajevo,Izvršnom direktoru Oblasti za opšte poslove KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo i Izvršnom direktoru Oblasti za šumarstvo za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci roba,u postupku javne nabavke roba broj: 0103-1299-5/15 za Lot 1.- Putničko vozilo (novo), putem otvorenog postupka u ukupnom iznosu od 30.726,50 KM,bez PDV-a sa ponuđačem Društvom sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge „Triab" d.o.o. Sarajevo,ul.Alipašina bb,Sarajevo,na period od dana zaključenja do31.12.2015.godine

Page 11 of 24

Page 180: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu^ Broj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.

) PDV broj: 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Kantonaino javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama

"Sarajevo - šume" d.o.o. SarajevoVrsta dok. Izdavač RB strana

IZV 0102 01 12 Od 24

Odluka ,broj: 0102-1299-18/15 od 28.07.2015.godine, kojom je data saglasnost Direktoru KJP «Sarajevo- šume» d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača po Izvještaju i Preporuci Stalne Komisije za javne nabavke roba,usluga i radova KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo,broj:0103- 1299-14/15 od 23.07.2015.godine u postupku javne nabavke roba broj; 0103-1299-5/15 za Lot 2.- Terensko vozilo (polovno),kojom se ugovor o javnoj nabavci predmetne robe putem otvorenog postupka u ukupnom iznosu od 27.500,00 KM,bez PDV-a dodjeljuje ponuđaču ,,Hyunđai-Auto BiH" Društvo za proizvodnju ,trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo,ul.Branilaca Šipa broj 4,Sarajevo,na period od dana

zaključenja do 31.12.2015.godine.Odluka ,broj: 0102-1299-19/15 od 28.07.2015.godine, kojom je dato ovlaštenje Direktoru KJP «Sarajevo- šume» d.o.o. Sarajevo,Izvršnom direktoru Oblasti za opšte poslove KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo i Izvršnom direktoru Oblasti za šumarstvo za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci roba,u postupku javne nabavke roba broj: 0103-1299-5/15 za Lot 2.- Terensko vozilo (polovno), putem otvorenog postupka u ukupnom iznosu od 27.500,00 KM,bez PDV-a sa ponuđačem „Hyundai-Auto BiH" Društvo za proizvodnju ,trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo,ul.Branilaca Šipa broj 4,Sarajevo,na period od dana

zaključenja do 31.12.2015.godineOdluka ,broj; 0102-1075-13/15 od 28.07.2015.godine, kojom je primljen na znanje Izvještaj i Preporuka Stalne Komisije za javne nabavke roba,usluga i radova KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sa rajevo, broj: 0103­1075-12/15 od 28.07.2015.godine,u postupku javne nabavke usluga broj: 0103-1075-6/15 za Lot 1. -ŠU ,,Hadžići",ŠGP ,,Igmansko",GJ „Zujevina",odjel 29 (sječa i izrada,lifranje-priprema,animalna vuča na traktorske vlake,traktorska vuča i iznos i slaganje cijepanog drveta) i Lot 2.-ŠU „Trnovo",ŠGP

„Trnovsko",GJ „Gornja Rakitnica",odjel 48 (sječa i izrada,lifranje-priprema,animalna vuča na traktorske viake,traktorska vuča i iznos i slaganje cijepanog drveta)Odluka ,broj; 0102-1075-14/15 od 28.07.2015.godine, kojom je data saglasnost Direktoru KJP «Sarajevo- šume» d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača po Izvještaju i Preporuci Stalne Komisije za javne nabavke roba,usluga i radova KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo,broj:0103- 1075-12/15 od 28.07.2015.godine u postupku javne nabavke usluga broj: 0103-1075-6/15 za Lot 2.-ŠU „Trnovo",ŠGP ,,Trnovsko",GJ „Gornja Rakitnica",odjel 48 (sječa i izrada,lifranje,priprema,animalna vuča na traktorske via ke, traktorska vuča i iznos i slaganje cijepanog drveta), kojom se ugovor o javnoj nabavci predmetnih usluga putem otvorenog postupka u ukupnom iznosu od 102.560,00 KM,bez uključenih iznosa pripadajućih indirektnih poreza,odnosno PDV-a dodjeljuje ponuđaču „Olip" d.o.o. Sarajevo za proizvodnju,unutrašnju i međunarodnu trgovinu,transport i usluge Sarajevo,IV Viteške brigadebr.5,Ilidža,na period od 6 (šest) mjeseci od dana zaključenja ugovoraOdluka ,broj: 0102-1075-15/15 od 28.07.2015.godine, kojom je dato ovlaštenje Direktoru KJP «Sarajevo- šume» d.o.o. Sarajevo,Izvršnom direktoru Oblasti za opšte poslove KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo i Izvršnom direktoru Oblasti za šumarstvo za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci usluga,u postupkujavne nabavke usluga broj: 0103-1075-6/15 za Lot 2.-ŠU „Trnovo",ŠGP ,,Trnovsko",GJ „Gornja

Rakitnica",odjel 48 (sječa i izrada,lifranje,priprema,animalna vuča na traktorske vlake,traktorska vuča i iznos i slaganje cijepanog drveta),putem otvorenog postupka u ukupnom iznosu od 102.560,00 KM,bez uključenih iznosa pripadajućih indirektnih poreza,odnosno PDV-a sa ponuđačem „Olip" d.o.o. Sarajevo za proizvodnju,unutrašnju i međunarodnu trgovinu,transport i usluge Sarajevo,IV Viteške brigadebr.5,Ilidža,na period od 6 (šest) mjeseci od dana zaključenja ugovoraOdluka ,broj: 0102-1215-20/15 od 28.07.2015.godine, kojom je primljen na znanje Izvještaj i Preporuka Stalne Komisije za javne nabavke roba,usluga i radova KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo,broj:0103- 1215-19/15 od 28.07.2015.godine,u postupku javne nabavke usluga broj: 0103-1215-5/15 za Lot 1.- Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog siučaja-nezgode pri vršenju i izvan vršenja redovnog zanimanja (mjesečna premija po jednom zaposleniku),Lot 2,- Obavezno osiguranje korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trečim licima (automobilska odgovornost) i kasko osiguranje radnih mašina i motornih vozila sa rizikom bma vozila u cjelini i Lot 3. - Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti/Osiguranje od opasnosti od požara i nekih drugih Opasnosti/Osiguranje životinja od uginuča i prinudnog klanjaOdluka ,broj: 0102-1215-21/15 od 28.07.2015.godine, kojom je data saglasnost Direktoru KJP «Sarajevo- šume» d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača po Izvještaju i Preporuci

Page 12 of 24

Page 181: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama

"Sarajevo - šume” d.o.o. SarajevoOpćinski sud u SarajevuBroj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.PDV broj: 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Vrsta dok. Izdavač RB strana

IZV 0102 01 13 Od 24

Stalne Komisije za javne nabavke roba,usluga i radova KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo,broj:0103- 1215-19/15 od 28.07.2015.godine u postupku javne nabavke usluga broj: 0103-1215-5/15 za Lot 1.- Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog siučaja-nezgode pri vršenju i izvan vršenja redovnog zanimanja (mjesečna premija po jednom zaposleniku),kojom se ugovor o javnoj nabavci predmetnih usluga putem otvorenog postupka u ukupnom iznosu od 30.798,00 KM,bez uključenih iznosa pripadajućih indirektnih poreza,odnosno PDV -a dodjeljuje ponuđaču „Bosna Sunce osiguranje" dd Sarajevo,Podružnica Sarajevo,ul. Trg međunarodnog prijateljstva br.20,Sarajevo,na period od 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora

V Odluka ,broj: 0102-1215-22/15 od 28.07.2015.godine, kojom je dato ovlaštenje Direktoru KJP «Sarajevo- šume» d.o.o. Sarajevo,Izvršnom direktoru Oblasti za opšte poslove KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo i Izvršnom direktoru Oblasti za šumarstvo za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci usluga,u postupku javne nabavke usluga broj: 0103-1215-5/15 za Lot 1.- Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog siučaja-nezgode pri vršenju i izvan vršenja redovnog zanimanja (mjesečna premija po jednom zaposleniku), putem otvorenog postupka u ukupnom iznosu od 30.798,00 KM,bez uključenih iznosa pripadajućih indirektnih poreza ,odnosno PDV -a sa ponuđačem „Bosna Sunce osiguranje” dd Sarajevo,Podružnica Sarajevo,ul. Trg međunarodnog prijateljstva br.20,Sarajevo na period od 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora

V Odluka ,broj: 0102-1215-23/15 od 28.07.2015.godine, kojom je data saglasnost Direktoru KJP «Sarajevo- šume» d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača po Izvještaju i Preporuci Stalne Komisije za javne nabavke roba,usluga i radova KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo,broj:0103- 1215-19/15 od 28.07.2015.godine u postupku javne nabavke usluga broj: 0103-1215-5/15 za Lot 3.- Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti;Osiguranje od opasnosti od požara i nekih drugih opasnosti;Osiguranje životinja od uginuča i prinudnog klanja,kojom se ugovor o javnoj nabavci predmetnih usluga putem otvorenog postupka u ukupnom iznosu od 21.713,31 KM,bez uključenih iznosa pripadajućih indirektnih poreza,odnosno PDV-a,dodjeljuje ponuđaču „Bosna Sunce osiguranje” dd Sarajevo,Podružnica Sarajevo,ul. Trg međunarodnog prijateljstva br. 20, Sa rajevo, na period od 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora

^ Odluka ,broj: 0102-1215-24/15 od 28.07.2015.godine, kojom je dato ovlaštenje Direktoru KJP «Sarajevo- šume» d.o.o. Sarajevo,Izvršnom direktoru Oblasti za opšte poslove KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo i Izvršnom direktoru Oblasti za šumarstvo za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci usluga,u postupku javne nabavke usluga broj: 0103-1215-5/15 za Lot 3.-Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti;Osiguranje od opasnosti od požara i nekih drugih opasnosti;Osiguranje životinja od uginuča i prinudnog klanja putem otvorenog postupka u ukupnom iznosu od 21.713,31 KM,bez uključenih iznosa pripadajućih indirektnih poreza,odnosno PDV -a, sa ponuđačem „Bosna Sunce osiguranje” dd Sarajevo,Podružnica Sarajevo,ul. Trg međunarodnog prijateljstva br.20,Sarajevo na period od 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora.

V Odluka ,broj: 0102-1881-2/15 od 28.07.2015.godine, kojom je usvojen Zahtjev za odobrenje kompenzacije - prebijanja duga Izvršnog direktora Oblasti za opšte poslove, broj: 0201-1881-1/15 od22.07.2015. godine,te je u cilju ažurnijeg obavljanja poslova u Službi za ekonomsko-finansijske poslove, dato ovlaštenje Direktoru Preduzeća za zaključivanje Ugovora o prostoj kompenzaciji sa Društvima koja su istovremeno i povjerilac i dužnik KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. SarajevoOdluka, broj: 0102-1880-2/15 od 28.07.2015.godine, o davanju ovlaštenja Direktoru KJP «Sarajevo- šume» d.o.o.Sarajevo za zaključivanje Ugovora o cesiji duga- izmirenju duga prema povjeriocu KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo plaćanjem trećem licu u iznosu od 1.994,67 KM

^ Zaključak, broj: 0102-1792-3/15 od 28.07.2015.godine, kojim je odloženo odlučivanje po Zahtjevu za izdavanje Rješenja za korištenje pristupnog puta od 25.06.2015.godine,dostavljen od Joldo Ibre iz Pazarića,Dub br.l ,koji je prilog ovog Zakjučka i čini njegov sastavni dio,radi dopune istog i zadužena Služba za imovinsko-pravne poslove da nakon dopune Zahtjeva za izdavanje Rješenja za korištenje pristupnog puta od 25.06.2015.godine,dostavljenog od Joldo Ibre iz Pazarića,Dub br.l i dostavljanja potrebne dokumentacije za parcelu 451/4 od strane podnosioca Zahtjeva Joldo Ibre,kompletira potrebnu dokumentaciju i dostavi Nadzornom odboru Preduzeća Informaciju po naprijed navedenom Zahtjevu i dopuni istog u dijelu koji se odnosi na parcele 388,451/1 i 451/4

Page 13 of 24

Page 182: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama

"Sarajevo - šume" d.o.o. SarajevoOpćinski sud u SarajevuBroj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.

) PDV broj: 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Vrsta dok. Izdavač RB Strana

IZV 0102 01 14 od 24

V Odluka 0 davanju ovlaštenja o kratkoročnom kreditnom zaduženju, broj: 0102-1503-17/15 od28.07.2015. godine,

27. (sedamnaesta) redovna sjednica Nadzornog odbora Preduzeća, održana dana 27.08.2015. godine, na kojoj se razmatralo slijedeće:

1. Usvajanje Zapisnika sa 26. (dvadesetšeste) sjednice Nadzornog odbora KJP „Sarajevo- šume" d.o.o. Sarajevo, održane dana 28.07.2015. godine

2. Razmatranje Javnih nabavki Razmatranje Zahtjeva za kompenzacije i cesije

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za period od 01.01.2015.godine do 30.06.2015.godine

4. Razmatranje problematike vezano za postupke eksproprijacije šuma i šumskog zemljišta i druge imovinsko-pravne postupke koji se vode pred sudovima i općinskim organima uprave

5. Tekuća pitanja

nakon čega je doneseno 10 (deset) Odluka i 3 (tri) Zaključka,kako slijede:

V Odluka ,broj:0102-1792-2A/15 od 27.08.2015.godine,o usvajanju Zapisnika sa 26. (dvadesetšeste) redovne sjednice Nadzornog Odbora KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo održane dana 28.07.2015. godine, broj:0102-1792-2/15 od 28.07.2015.godine

V Odluka, broj: 0102-2070-1A/15 od 27.08.2015.godine, kojom je usvojen Zahtjev za odobrenje kompenzacije - prebijanja duga Izvršnog direktora Oblasti za opšte poslove, broj: 0201-2070-1/15 od19.08.2015. godine,te je u cilju ažurnijeg obavljanja poslova u Službi za ekonomsko-finansijske poslove, dato ovlaštenje Direktoru Preduzeća za zaključivanje Ugovora o prostoj kompenzaciji sa Društvima koja su istovremeno i povjerilac i dužnik KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo

V Odluka, broj: 0102-2070-5/15 od 27.08.2015.godine, kojom je usvojen Zahtjev za odobrenje kompenzacije - prebijanja duga Izvršnog direktora Oblasti za opšte poslove, broj: 0201-2070-4/15 od19.08.2015. godine,te je u cilju ažurnijeg obavljanja poslova u Službi za ekonomsko-finansijske poslove, dato ovlaštenje Direktoru Preduzeća za zaključivanje Ugovora o prostoj kompenzaciji sa Društvima koja su istovremeno i povjerilac i dužnik KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo

у/ Odluka, broj: 0102-2070-2A/15 od 27.08.2015.godine o davanju ovlaštenja Direktoru KJP «Sarajevo- šume» d.o.o.Sarajevo za zaključivanje Ugovora o cesiji duga- izmirenju duga prema povjeriocu KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo plaćanjem trećem licu u iznosu od 2,160,40 KM

V« Odluka, broj: 0102-2070-3A/15 od 27.05.2015.godine o davanju ovlaštenja Direktoru KJP «Sarajevo- šume» d.o.o.Sarajevo za zaključivanje Ugovora o cesiji duga- izmirenju duga prema povjeriocu KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo plaćanjem trećem licu u iznosu od 32.000,00 KM

V Odluka, broj: 0102-2038-3/15 od 27.08.2015.godine,kojom je usvojen Izvjaštaj o poslovanju KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo za period 01.01.2015.godine do 30.06.2015. godine,broj: 0103-2038­1/15 od 14.08.2015. godine ,sa izmjenama i dopunama

^ Odluka, broj: 0102-1358-7/15 od 27.08.2015.godine, kojom se Nadzorni odbor KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo oglasio nenadležnim za odlučivanje o Stručnom nalazu i obračunu vrijednosti pašnjaka na parceli označenoj kao k.č. broj 3084/2 površine 100 m2,upisane u zk.ul. broj 92 К.О. Presjenica sa pravom raspolaganja KJP ,,Sarajevo-šume''d.o.o. Sarajevo sa dijelom 1/1 dostavljenom od Općine Trnovo Dopisom broj:UP 02/3-31-800/15 od 26.06.2015.godine,protokolisanim kod Preduzeća pod brojem:0103- 1358-4/15 od 29.06.2015.godine,a koji je dostavljen uz Zaključak Uprave KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo,broj:0103-1358-6/15 od 14.08.2015.godine i Dopis Službe za imovinsko-pravne poslove,broj:0204-1358-5/15 od 06.07.2015.godine, za davanje mišljenja o stručnom nalazu i obračunu vrijednosti eksproprisane nekretnine,koji su prilog ovog Zaključka i njegov sastavni dio,te isti dostavio Skupštini KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo na razmatranje i odlučivanje o istom

Page 14 of 24

Page 183: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama

"Sarajevo - šume" d.o.o. SarajevoOpćinski sud u SarajevuBroj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.PDV broj: 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Vrsta dok. Izdavač RB sirana

IZV 0102 01 15 od 24

V Odluka, broj: 0102-1741-4/15 od 27.08.2015.godine, kojom se Nadzorni odbor KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo oglasio nenadležnim za odlučivanje o Pozivu Službe za geodetske,imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Trnovo za podnošenje zahtjeva za cijepanje parcele,broj:02/2-31- 537/15 od 29.06.2015.godine, protokolisanim kod Preduzeća pod brojem:0103-1741-1715 od02.07.2015. godine,koji je dostavljen uz Zaključak Uprave KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo,broj:0103-1741-3/15 od 14.08.2015.godine i Zahtjev za očitovanje po Pozivu za podnošenje zahtjeva za cijepanje parcela,broj:0204-1741-2/5 od 23.07.2015.godine,dostavljenom od Službe za imovinsko-pravne poslove ,koji su prilog ovog Zaključka i njegov sastavni dio,te iste dostavio Skupštini KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo na razmatranje i odlučivanje o istom

V Odluka, broj: 0102-1870-4/15 od 27.08.2015.godine, kojom se Nadzorni odbor KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo oglasio nenadležnim za odlučivanje o Zahtjevu Ministarstva odbrane/obrane Bosne i Hercegovine za cijepanje i izdvajanje dijela parcele broj 3552/1 К.О. Delijaš,broj:13-03-27-4211-33/ll od09.07.2015. godine,protokolisanim kod Preduzeća pod brojem:0103-1870-2/15 od 22.07.2015.godine, dostavljenom uz Zaključak Uprave KJP „Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo,broj:0103-1870-3/15 od14.08.2015. godine i Zahtjev Službe za imovinsko-pravne poslove,broj:0204-1870-2/5 od31.07.2015. godine, za cijepanje i izdvajanje dijela parcele,koji su prilog ovog Zaključka i njegov sastavni dio,te isti dostavio Skupštini KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo na razmatranje i odlučivanje o istom

Zaključak, broj: 0102-251-7/15 od 27.08.2015.godine, kojim je zadužena Služba za imovinsko-pravne poslove da u predmetu koji se kod Općinskog suda u Sarajevu vodi pod brojem:65 0 V 507447 15 V , a po Pozivu za ročište,broj: 65 0 V 507447 15 V od 22.06.2015.godine,podnese zahtjev za uvid u spis predmeta,te izvrši uvid,kopiranje i preuzimanje spisa predmeta broj: 65 0 V 507447 15 V,na osnovu čega će utvrditi ko je predlagatelj ,kako je predmet zaprimljen kod Općinskog suda u Sarajevu,o kojim se nekretninama u konkretnom slučaju radi,te da nakon prikupljanja svih naprijed navedenih podataka sa istim upozna Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo,kao i da o ovom Zaključku obavijesti Općinski sud u Sarajevu i zatraži odgodu ročišta zakazanog za dan15.09.2015. godine u 11,00 sati.Zaključak, broj: 0102-2019-3/15 od 27.08.2015.godine, kojim je zadužena Uprava KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo da Ugovor o prenošenju poslova gospodarenja nad svim državnim šumama i šumskim zemljištima u administrativnim granicama Kantona Sarajevo,broj:07-07-26-21627/13 i naš broj:0103- 2487-1/13 dostavi na mišljenje Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo,koje će dati mišljenje da li je isti u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima

^ Zaključak , broj: 2072-2/15 od 27.08.2015.godine, kojim je Nadzorni odbor KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo Vezano za Zahtjev za izdavanje Rješenja za korištenje pristupnog puta od25.06.2015. godine,dostavljenom od Joldo Ibre iz Pazarića,Dub br.l i Dopuni Zahtjeva za izdavanje Rješenja o korištenju pristupnog puta,dostavljenog od Joldo Ibre iz Pazarića,protokolisanog pod brojem:0102-2072-l/15 od 19.08.2015.godine, konstatovao da je u konkretnom slučaju potrebno da Joldo (Ibre) Amir iz Hadžića,Dub br.l., provede sve naloženo Rješenjem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo,broj:07-06-26-9647/06 od 28.04.2008.godine,da postupi po tački 4. i 5. istog Rješenja,sklopi notarski ugovor o zamjeni zemljišta,reguliše obaveze po osnovu poreza,te da u konačnici podnese zahtjev za uknjižbu vlasništva na parceli označenoj kao 451/4,К.О. Lokve,koja je uredno pocijepana od strane KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo i uredno prijavljena Katastarskom operatu Općine Hadžići i Zemljišnoknjižnom uredu SarajevoOdluka, broj: 0102-2019-4/15 od 27.08.2015.godine, kojom je Mr.sci. Nerminu Demiroviću ,dipl.ing.šum. - Direktoru KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo po pozivu Preduzeća „Natron Hayat" d.o.o. Maglaj ,odobreno službeno putovanje u Republiku Tursku u periodu 06.09.2015.godine do14.09.2015. godine radi učešća u ekskurziji i prisustvovanja radnom sastanku u organizaciji Preduzeća „Natron Hayat" d.o.o.Maglaj ,koji će se održati u Antaliji,Republika Turska,u periodu od06.09.2015. godine do 11.09.2015. godine

28, (dvadeset) redovna sjednica Nadzornog odbora Preduzeća, održana dana 30.09.2015. godine, na kojoj se razmatralo slijedeće:

Page 15 of 24

Page 184: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama

"Sarajevo - šume" d.o.o. SarajevoOpćinski sud u SarajevuBroj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.PDV broj: 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Vrsta dok. Izdavač RB strana

IZV 0102 01 16 Od 24

1. Usvajanje Zapisnika sa 27. (dvadesetsedme) sjednice Nadzornog odbora KJP „Sarajevo- šume" d.o.o. Sarajevo, održane dana 27.08.2015. godine

2. a) Razmatranje Javnih nabavkib) Razmatranje Zahtjeva za kompenzacije i cesije

3. Razmatranje i usvajanje Pravilnika o javnoj nabavci roba,usluga i radova KJP „Sarajevo- šume" d.o.o. Sarajevo

4. Tekuća pitanja

nakon čega je doneseno 13 (trinaest) Odluka ,kako slijede:

V Odluka,broj: 0102-2019-3A/15 od 30.09.2015.godine, o usvajanju Zapisnika sa 27. (dvadesetsedme) redovne sjednice Nadzornog Odbora KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo održane dana 27.08.2015. godine, broj: 0102-0102-2019-3/15 od 27.08.2015.godine

v> Odluka, broj: 0102-1215-39/15 od 30.09.2015.godine , kojom je primljen na znanje Izvještaj i Preporuka Stalne Komisije za javne nabavke roba,usluga i radova KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo,broj:0103- 1215-38/15 od 08.09.2015.godine,u postupku javne nabavke usluga broj: 0103-1215-5/15 za Lot 2,- Obavezno osiguranje korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima (automobilska odgovornost) i kasko osiguranje radnih mašina i motornih vozila

V Odluka, broj: 0102-1215-40/15 od 30.09.2015.godine, kojom je data saglasnost Direktoru KJP «Sarajevo- šume» d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača po Izvještaju i Preporuci Stalne Komisije za javne nabavke roba,usluga i radova KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo,broj:0103- 1215-38/15 od 08.09.2015.godine u postupku javne nabavke usluga broj: 0103-1215-5/15 za Lot 2,- Obavezno osiguranje korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima (automobilska odgovornost) i kasko osiguranje radnih mašina i motornih vozila,kojom se ugovor o javnoj nabavci predmetnih usluga putem otvorenog postupka u ukupnom iznosu od 15.242,53 KM,bez uključenih iznosa pripadajućih indirektnih poreza,odnosno PDV -a dodjeljuje ponuđaču „Bosna Sunce osiguranje" dd Sarajevo,Podružnica Sarajevo,ul. Trg međunarodnog prijateljstva br.20,Sarajevo,na period od 12 mjeseci od dana zaključenja ugovoraOdluka, broj: 0102-1215-41/15 od 30.09.2015.godine, kojom je dato ovlaštenje Direktoru KJP «Sarajevo- šume» d.o.o. Sarajevo,Izvršnom direktoru Oblasti za opšte poslove KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo i Izvršnom direktoru Oblasti za šumarstvo za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci usluga,u postupku javne nabavke usluga broj: 0103-1215-5/15 za Lot 2.- Obavezno osiguranje korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima (automobilska odgovornost) i kasko osiguranje radnih mašina i motornih vozila, putem otvorenog postupka u ukupnom iznosu od 15.242,53 KM,bez uključenih iznosa pripadajućih indirektnih poreza ,odnosno PDV -a sa ponuđačem „Bosna Sunce osiguranje" dd Sarajevo,Podružnica Sarajevo,ul. Trg međunarodnog prijateljstva br.20,Sarajevo na period od 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora

V Odluka, broj: 0102-1908-21/15 od 30.09.2015.godine, kojom je primljen na znanje Izvještaj i Preporuka Stalne Komisije za javne nabavke roba,usluga i radova KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sa rajevo, broj: 0103­1908-20/15 od 29.09.2015.godine,u postupku javne nabavke roba broj: 0103-1908-5/15 za Lot 1.-Nafta i naftni derivati fcco skladište i Lot 2. - Nafta i naftni derivati fcco benzinska pumpa

V' Odluka, broj: 0102-1908-22/15 od 30.09.2015.godine, kojom je data saglasnost Direktoru KJP «Sarajevo- šume» d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača po Izvještaju i Preporuci Stalne Komisije za javne nabavke roba,usluga i radova KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo,broj:0103- 1908-20/15 od 29.09.2015.godine u postupku javne nabavke roba broj: 0103-1908-5/15 za Lot 1.- Nafta i naftni derivati fcco skladište,kojom se ugovor o javnoj nabavci predmetnih roba putem otvorenog postupka u ukupnom iznosu od 316.463,40 KM,bez uključenih iznosa pripadajućih indirektnih poreza,odnosno PDV -a dodjeljuje ponuđaču „Hifa-Petrol" Društvu za promet naftom i naftnim derivatima d.o.o. Sarajevo,ul. Hotonj bb,Vogošća,na period od 12 (dvanaest) mjeseci počev od dana zaključenja okvirnog sporazumaOdluka, broj: 0102-1908-23/15 od 30.09.2015.godine, kojom je dato ovlaštenje Direktoru KJP «Sarajevo- šume» d.o.o. Sarajevo,Izvršnom direktoru Oblasti za opšte poslove KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo

Page 16 of 24

Page 185: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu Broj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.PDV broj: 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama

"Sarajevo - šume" d.o.o. SarajevoVrsta dok. Izdavač RB strana

IZV 0102 01 17 Od 24

i Izvršnom direktoru Oblasti za šumarstvo za zaključivanje Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci roba,u postupku javne nabavke roba broj: 0103-1902-5/15 za Lot 1.- Nafta i naftni derivati fcca skladište,putem otvorenog postupka u ukupnom iznosu od 316.463,40 KM,bez uključenih iznosa pripadajućih indirektnih poreza ,odnosno PDV -a sa ponuđačem „Hifa-Petrol" Društvo za promet naftom i naftnim derivatima d.o.o. Sarajevo,ul. Hotonj bb,Vogošća,na period od 12 (dvanaest) mjeseci počev od dana zaključenja okvirnog sporazuma.

^ Odluka, broj: 0102-1908-24/15 od 30.09.2015.godine, kojom je data saglasnost Direktoru KJP «Sarajevo- šume» d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača po Izvještaju i Preporuci Stalne Komisije za javne nabavke roba,usluga i radova KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo,broj:0103- 1908-20/15 od 29.09.2015.godine u postupku javne nabavke roba broj: 0103-1908-5/15 za Lot 2.- Nafta i naftni derivati fcco benzinska pumpa,kojom se ugovor o javnoj nabavci predmetnih roba putem otvorenog postupka u ukupnom iznosu od 36.522,50 KM,bez uključenih iznosa pripadajućih indirektnih poreza,odnosno PDV -a dodjeljuje ponuđaču „Hifa-Petrol" Društvu za promet naftom i naftnim derivatima d.o.o. Sarajevo,ul. Hotonj bb,Vogošća,na period od 1 (jednu) godinu počev od dana zaključenja okvirnog sporazuma

v< Odluka, broj: 0102-1908-25/15 od 30.09.2015.godine, kojom je dato ovlaštenje Direktoru KJP «Sarajevo- šume» d.o.o. Sarajevo,Izvršnom direktoru Oblasti za opšte poslove KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo i Izvršnom direktoru Oblasti za šumarstvo za zaključivanje Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci roba,u postupku javne nabavke roba broj: 0103-1902-5/15 za Lot 2.- Nafta i naftni derivati fcca benzinska pumpa,putem otvorenog postupka u ukupnom iznosu od 36.522,50 KM,bez uključenih iznosa pripadajućih indirektnih poreza ,odnosno PDV -a sa ponuđačem „Hifa-Petrol" Društvo za promet naftom i naftnim derivatima d.o.o. Sarajevo,ul. Hotonj bb,Vogošća,na period od 12 (dvanaest) mjeseci počev od dana zaključenja okvirnog sporazuma

V Odluka, broj: 0102-2331-2/15 od 30.09.2015.godine , kojom je usvojen Zahtjev za odobrenjekompenzacije - prebijanja duga Izvršnog direktora Oblasti za opšte poslove, broj: 0201-2331-1/15 od30.09.2015. godine,te je u cilju ažurnijeg obavljanja poslova u Službi za ekonomsko-finansijske poslove, dato ovlaštenje Direktoru Preduzeća za zaključivanje Ugovora o prostoj kompenzaciji sa Društvima koja su istovremeno i povjerilac i dužnik KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo

■/ Odluka, broj: 0102-2335-2/15 od 30.09.2015.godine kojom je usvojen Pravilnik o javnoj nabavci roba,usluga i radova KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo,broj:0103-2335-l/15 od 28.09.2015.godine,sa primjedbama datim u diskusiji

у« Odluka, broj: 0102-2019-4/15 od 30.09.2015.godine, kojom je Mr.sci. Nerminu Demiroviću,dipl.ing.šum. - Direktoru KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo po pozivu „Mecsekerdo ZRT' Pečuh,Republika Mađarska a na osnovu potpisanog sporazuma između Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i „Mecsekerdo ZRT' „Mecsekerdo ZRT' Pečuh,Republika Mađarska, odobreno službeno putovanje u Republiku Mađarsku,Pečuh u periodu od 08.11.2015.godine do 11.11.2015. godine,radi daljnje saradnje i realizacije projekata koje su KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo kandidirale zajedno sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo

^ Odluka, broj: 0102-2019-5 /15 od 30.09.2015.godine Mr.sci. Nerminu Demiroviću ,dipl.ing.šum. - Direktoru KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo po pozivu Društva za zaštitu bilja u Bosni i Hercegovini odobreno službeno putovanje u Mostar u periodu od 03.11.2015.godine do 05.11.2015. godine,radi učešća na 12 Simpozijumu o zaštiti bilja sa međunarodnim učešćem,koji će se održati u Hotelu „Mostar" u Mostaru u periodu od 03.11.2015.godine do 05.11.2015. godine/15 od 30.09.2015.godine

29. (devetnaesta) redovna sjednica Nadzornog odbora Preduzeća, održana je dana 12.11.201.godine, na kojoj se razmatralo slijedeće:

1.

2.

Usvajanje Zapisnika sa 28. (dvadesetsedme) sjednice Nadzornog odbora KJP „Sarajevo- šume" d.o.o. Sarajevo, održane dana 30.09.2015. godine i Zapisnika sa Vanredne sjednice Nadzornog odbora KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, održane dana 14.10.2015. godineRazmatranje javnih nabavki

Page 17 of 24

Page 186: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu Broj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.PDV broj: 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d, Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama

"Sarajevo - šume" d.o.o. SarajevoVrsta dok. Izdavač RB strana

IZV 0102 01 18 Od 24

3. Razmatranje Registara zaključenih ugovora o javnoj nabavci roba,usluga i radova za septembar i oktobar 2015.godineRazmatranje i davanje saglasnosti na Odluku o pokretanju postupka javne nabavke usluga (izvođači usluga u šumarstvu)Razmatranje Zahtjeva za kompenzacije i cesijeRazmatranje Informacije o poslovanju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za period od01.01.2015.godine do 30.09.2015.godineRazmatranje i usvajanje prijedloga Jedinstvenog minimalnog cjenovnika proizvoda šumarstva i usluga KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo za 2016.godinu Donošenje Odluke o davanju saglasnosti o pokretanju javne prodaje šumskih drvnih sortimenata putem ugovora za sukcesivnu isporuku za 2016.godinuDonošenje Odluke o pokretanju odgovornosti na osnovu Presude Općinskog suda u Sarajevu,broj:65 0 Rs 152584 14 Rs 3 od 19.05.2014.godine potvrđene Presudom Kantonalnog suda u Sarajevu,broj: 65 0 Rs 152584 14 Rsž 2 od 15.06.2015.godine

10. Tekuća pitanja

4.

5.6.

8

9

nakon čega je doneseno 18 (osamnaest) Odluka i 1 (jedan) Zaključak,kako slijedi;

-/ Odluka ,broj: 0102-2178-2A/15 od 12.11.2015.godine, o usvajanju Zapisnika sa 28. (dvadesetosme) redovne sjednice Nadzornog Odbora KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo održane dana 30.09.2015. godine, broj:0102-2178-2/15 od 30.09.2015.godineOdluka, broj: 01022402-2A/15 od 12.11.2015.godine o usvajanju Zapisnika sa Vanredne sjednice Nadzornog Odbora KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo održane dana 14.10.2015. godine, broj:0102- 2402-2/15 od 14.10.2015.godine

V Odluka, broj: 0102-2469-3/15 od 12.11.2015.godine, kojom je stavljen van snage Zaključak Nadzornog odbora KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo,broj;0102-2757-3/14 od 13.11.2014.godine

V Odluka, broj: 0102-2678-5/15 od 12.11.2015.godine,kojom je data saglasnost na Odluku o pokretanju postupka javne nabavke usluga putem otvorenog postupka,broj:0103-2678-4/15 od 12.11.2015.godine

V Odluka, broj: 0102-2678-6/15 od 12.11.2015.godine,kojom je dato ovlaštenje Direktoru Preduzeća mr.sci. Nerminu Demiroviću,dipl.ing.šum.,Izvršnom direktoru Oblasti za opšte poslove Kečo Hidajeti,dipl.ecc. i Izvršnom direktoru Oblasti za šumarstvo Alispahić Nevresu,dipl.ing.šum. za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci usluga (usluge sječe- 8 Lotova)

V Odluka, broj: 0102-2680-3/15 od 12.11.2015.godine,kojom je data saglasnost na Odluku o pokretanju postupka javne nabavke roba putem otvorenog postupka,broj:0103-2680-2/15 od 12.11.2015.godine Odluka, broj: 0102-2680-4/15 od 12.11.2015.godine,kojom je dato ovlaštenje Direktoru Preduzeća mr. sci. Nerminu Demiroviću,dipl.ing.šum.,Izvršnom direktoru Oblasti za opšte poslove Kečo Hidajeti,dipl.ecc. i Izvršnom direktoru Oblasti za šumarstvo Alispahić Nevresu,dipl.ing.šum. za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci roba (ulja,maziva i sredstva za rashlađivanje motora)

V Odluka, broj: 0102-2682-3/15 od 12.11.2015.godine,kojom je data saglasnost na Odluku o pokretanju postupka javne nabavke roba putem otvorenog postupka,broj:0103-2682-2/15 od 12.11.2015.godine Odluka, broj: 0102-2680-4/15 od 12.11.2015.godine,kojom je dato ovlaštenje Direktoru Preduzeća mr. sci. Nerminu Demiroviću,dipl.ing.šum.,Izvršnom direktoru Oblasti za opšte poslove Kečo Hidajeti,dipl.ecc. i Izvršnom direktoru Oblasti za šumarstvo Alispahić Nevresu,dipl.ing.šum. za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci roba (3 Lota-sadni materijal)

^ Odluka, broj; 0102-2681-3/15 od 12.11.2015.godine, kojom je data saglasnost na Odluku o pokretanju postupka javne nabavke roba putem otvorenog postupka,broj:0103-2681-2/15 od 12.11.2015.godine

V Odluka, broj: 0102-2681-4/15 od 12.11.2015.godine,kojom je dato ovlaštenje Direktoru Preduzeća mr.sci. Nerminu Demiroviću,dipl.ing.šum.,Izvršnom direktoru Oblasti za opšte poslove Kečo Hidajeti,dipl.ecc. i Izvršnom direktoru Oblasti za šumarstvo Alispahić Nevresu,dipl.ing.šum. za zaključivanje ugovora ojavnoj nabavci roba (stočna hrana)

V Odluka, broj: 0102-726-13/15 od 12.11.2015.godine, kojom je data saglasnost na Odluku o pokretanju postupka javne nabavke roba putem otvorenog postupka,broj:0103-726-12/15 od 12.11.2015.godine

Page 18 of 24

Page 187: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu Broj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.PDV broj: 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama

"Sarajevo - šume" d.o.o. SarajevoVrsta đoK. Izdavač RB strana

IZV 0102 01 19 Od 24

Odluka, broj: 0102-726-14/15 od 12.11.2015.godine,kojom Je dato ovlaštenje Direktoru Preduzeća mr. sci. Nerminu Demiroviću,dipl.ing.šum.,Izvršnom direktoru Oblasti za opšte poslove Kečo Hidajeti,dipl.ecc. i Izvršnom direktoru Oblasti za šumarstvo Alispahić Nevresu,dipl.ing.šum. za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci roba (animal)Odluka, broj: 0102-2668-2/15 od 12.11.2015.godine, kojom je usvojen Zahtjev za odobrenje kompenzacije - prebijanja duga Izvršnog direktora Oblasti za opšte poslove, broj: 0201-2668-1/15 od12.11.2015. godine,te je u cilju ažurnijeg obavljanja poslova u Službi za ekonomsko-finansijske poslove, dato ovlaštenje Direktoru Preduzeća mr. sci. Nerminu Demiroviću,dipl.ing.šum. za zaključivanje Ugovora o prostoj kompenzaciji sa Drušb/ima koja su istovremeno i povjerilac i dužnik KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. SarajevoOdluka, broj: 0102-2659-2/15 od 12.11.2015.godine, kojom je primljen na znanje Izvještaj o finansijskom poslovanju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za period od 01.01.2015.godine do 30.09.2015 godine,broj:0103-2659-l/15 od 06.11.2015.godineOdluka, broj: 0102-2660-2/15 od 12.11.2015.godine, kojom je primljen na znanje Pregled izvršenja fizičkog obima proizvodnje po fazama rada za period od 01.01.-30.09.2015.godine,broj: 0303-2660-1/15 od 09.11.2015.godineOdluka, broj: 0102-2660-2/15 od 12.11.2015.godine, kojom je usvojen Prijedlog Jedinstvenog minimalnog cjenovnika proizvoda šumarstva i usluga KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2016.godine,broj:0103- 2654-1/15 od 06.11.2015.godine i Zadužena Uprava KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo da u skladu sa članom 46. stav 5. Zakona o šumama Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sa rajevo, broj: 5/13), Prijedlog Jedinstvenog minimalnog cjenovnika proizvoda šumarstva i usluga KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2016.godinu , broj:0103-2654-l/15 od 06.11.2015.godine dostavi Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo radi davanja prethodne saglasnosti na istiOdluka, broj: 0102-2658-3/15 od 12.11.2015.godine, kojom je data saglasnost na Odluku Uprave KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo,broj:0103-2658-2/15 od 06.11.2015.godine i zadužena Uprava KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo da u skladu sa cijenama utvrđenim u Odluci iz člana 1. ove Odluke,Jedinstvenom minimalnom cjenovniku proizvoda šumarstva KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo,broj:0103-3263-8/14 od 31.03.2015.godine i Odluci Nadzornog odbora KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo,broj:0102-983-3/15 od 29.04.2015.godine raspiše javni oglas za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem ugovora za sukcesivnu isporuku za 2016.godinuZaključak, broj: 0103-2469-4/15 od 12.11.2015.godine, kojim je odloženo razmatranje dnevnog reda pod tačkom 7) Donošenje Odluke o pokretanju odgovornosti na osnovu Presude Općinskog suda u Sarajevu,broj:65 0 Rs 152584 14 Rs 3 od 19.05.2014.godine potvrđene Presudom Kantonalnog suda u Sarajevu,broj: 65 0 Rs 152584 14 Rsž 2 od 15.06.2015.godine za narednu sjednicu Nadzornog odbora Preduzeća

30 (trideseta) redovna sjednica Nadzornog odbora Preduzeća, održana je dana 09.12.2015. godine, na kojoj se razmatralo slijedeće:

1. Usvajanje Zapisnika sa 29. (dvadesetdevete) sjednice Nadzornog odbora KJP „Sarajevo- šume" d.o.o. Sarajevo, održane dana 12.11.2015. godine

2. Razmatranje javnih nabavkia) Razmatranje Registara zaključenih ugovora o javnoj nabavci roba,usluga i radova za

novembar 2015.godineb) Razmatranje i davanje saglasnosti na Odluku o pokretanju postupka javne nabavke

roba,usluga i radova3. Razmatranje Zahtjeva za kompenzacije i cesije4. Razmatranje Informacije o Operativnom planu i davanje ovlaštenja za zaključivanje

ugovora5. Razmatranje i usvajanje Zapisnika Komisije za javnu prodaju šumskih drvnih sortimenata

putem ugovora za sukcesivnu isporuku za 2016.godineDonošenje Odluke o davanju ovlaštenja Upravi KJP „Sarajevo-šume" do.o.o. Sarajevo za

Page 19 of 24

Page 188: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama

"Sarajevo - šume" d.o.o. SarajevoOpćinski sud u SarajevuBroj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.PDV broj: 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Vrsta dok. Izdavač RB strana

IZV 0102 01 20 Od 24

zaključenje ugovora o kupoprodaji šumskih drvnih sortimenata na međustovarištu za 2016.godinu

6. Usvajanje Jedinstvenog minimalnog cjenovnika proizvoda šumarstva i usluga KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo za 2016.godinu

7. Donošenje Odluke o pokretanju odgovornosti na osnovu Presude Općinskog suda u Sarajevu,broj:65 0 Rs 152584 14 Rs 3 od 19.05.2014.godine potvrđene Presudom Kantonalnog suda u Sarajevu,broj: 65 0 Rs 152584 14 Rsž 2 od 15.06.2015.godine

8. Tekuća pitanja

nakon čega je doneseno 23 (dvadesettri) Odluke i 2 (dva) Zaključka,kako slijedi:

Odluka, broj: 0102-2469-2A/15 od 09.12.2015.godine, kojom je usvojen Zapisnik sa 29. (dvadesetevete) redovne sjednice Nadzornog Odbora KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo održane dana 12.11.2015. godine, broj:0102-2469-2/15od 12.11.2015.godineZaključak, broj: 0102-2786-3/15 od 09.12.2015.godine, kojim su primljeni na znanje Registar zaključenih ugovora za javnu nabavku roba, usluga i radova putem direktnog sporazuma zaključno sa30.11.2015.godine, broj:0202-407-ll/15 od 07.12.2015.godine i Registar zaključenih ugovora za javnu nabavku roba, usluga i radova putem otvorenog i pregovaračkog postupka zaključno sa30.11.2015. godine, broj:0202-407-ll/15 od 07.12.2015.godineOdluka, broj: 0102-2894-3/15 od 09.12.2015.godine, kojom je data saglasnost na Odluku o pokretanju postupka javne nabavke usluga putem otvorenog postupka,broj:0103-2894-2/15 od 09.12.2015.godine Odluka, broj: 0102-2894-4/15 od 09.12.2015.godine, kojom je dato ovlaštenje Direktoru Preduzeća mr.sci. Nerminu Demiroviću,dipl.ing.šum.,Izvršnom direktoru Oblasti za opšte poslove Kečo Hidajeti,dipl.ecc. i Izvršnom direktoru Oblasti za šumarstvo Alispahić Nevresu,dipl.ing.šum. zazaključivanje ugovora o javnoj nabavci usluga (ŠU „Trnovo",ŠGP „Trnovsko",GJ „Hojta- Presjenica",odjel 92(sječa i izrada,animalna vuča,traktorska vuča, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 3.086 m^Odluka, broj: 0102-2902-4/15 od 09.12.2015.godine, kojom je data saglasnost na Odluku o pokretanju postupka javne nabavke usluga putem otvorenog postupka,broj:0103-2902-3/15 od 09.12.2015.godine Odiuka, broj: 0102-2902-5/15 od 09.12.2015.godine, kojom je dato ovlaštenje Direktoru Preduzeća mr.sci. Nerminu Demiroviću,dipl.ing.šum.,Izvršnom direktoru Oblasti za opšte poslove KečoHidajeti,dipl.ecc. i Izvršnom direktoru Oblasti za šumarstvo Alispahić Nevresu,dipl.ing.šum. zazaključivanje ugovora o javnoj nabavci usluga (Usluge rekonstrukcije kamionskog puta Kahrimani - LjubovćićiOdluka, broj: 0102-2903-4/15 od 09.12.2015.godine, kojom je data saglasnost na Odluku o pokretanju postupka javne nabavke usluga putem otvorenog postupka,broj:0103-2903-3/15 od 09.12.2015.godine Odluka, broj: 0102-2903-5/15 od 09.12.2015.godine, kojom je dato ovlaštenje Direktoru Preduzeća mr.sci. Nerminu Demiroviću,dipl.ing.šum.,Izvršnom direktoru Oblasti za opšte poslove KečoHidajeti,dipl.ecc. i Izvršnom direktoru Oblasti za šumarstvo Alispahić Nevresu,dipl.ing.šum. zazaključivanje ugovora o javnoj nabavci usluga (Usluge rekonstrukcije kamionskog puta Udrabi - Gajine)Odluka, broj: 0102-2896-4/15 od 09.12.2015.godine, kojom je data saglasnost na Odluku o pokretanju postupka javne nabavke roba putem otvorenog postupka,broj:0103-2896-3/15 od 09.12.2015.godine Odluka, broj: 0102-2896-5/15 od 09.12.2015.godine, kojom je dato ovlaštenje Direktoru Preduzeća mr.sci. Nerminu Demiroviću, dipl.ing.šum.. Izvršnom direktoru Oblasti za opšte poslove Kečo Hidajeti, dipl.ecc. i Izvršnom direktoru Oblasti za šumarstvo Alispahić Nevresu,dipl.ing.šum. za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci usluga (4 Lota- sadni materijal)Odluka, broj: 0102-2874-2/15 od 09.12.2015.godine, kojom je usvojen Zahtjev za odobrenjekompenzacije - prebijanja duga Izvršnog direktora Oblasti za opšte poslove, broj: 0201-2874-1/15 od07.12.2015. godine,te je u cilju ažurnijeg obavljanja poslova u Službi za ekonomsko-finansijske poslove, dato ovlaštenje Direktoru Preduzeća mr. sci. Nerminu Demiroviću,dipl.ing.šum. za zaključivanje Ugovora o prostoj kompenzaciji sa Društvima koja su istovremeno i povjerilac i dužnik KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo

Page 20 of 24

Page 189: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

■ "Sarajevo - šume" d.o.o. SarajevoOpćinski sud u Sarajevu Broj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.PDV broj; 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama

Vrsta dok. Izdavač RB strana

IZV 0102 01 21 od 24

■У Odluka, broj: 0102-2875-3/15 od 09.12.2015.godine o davanju ovlaštenja Direktoru KJP «Sarajevo-šume» d.o.o.Sarajevo za zaključivanje Ugovora o cesiji duga- izmirenju duga prema povjeriocu KJP «Sarajevo- šume» d.o.o. Sarajevo plaćanjem trećem licu u iznosu od 4.500,00 KM

к Odluka, broj: 0102-2875-1A/15 od 09.12.2015.godine o davanju ovlaštenja Direktoru KJP «Sarajevo- šume» d.o.o.Sarajevo za zaključivanje Ugovora o cesiji duga- izmirenju duga prema povjeriocu KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo plaćanjem trećem licu u iznosu od 6.260,80 KM

^ Odluka, broj: 0102-2874-2/15 od 09.12.2015.godine o davanju naknadnog ovlaštenja Direktoru KJP «Sarajevo-šume» d.o.o.Sarajevo mr.sci. Nerminu Demiroviću,dipl.ing.šum za zaključenje Ugovora o finansiranju realizacje projekata za izvođenje zaključenih sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo iz Operativnog plana , koji su navedeni u Pregledu zaključenih ugovora o realizaciji projekata za izvođenje zaključenih sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo,a koji je prilog Informacije o Operativnom Planu i zahtjevu za davanje ovlaštenja za zaključivanjeugovora o realizaciji projekata za izvođenje,broj:0103- 2874-1/15 od 07.12.2015.godine, zaključno sa rednim brojem 58

Odluka, broj: 0102-2874-3/15 od 09.12.2015.godine o davanju ovlaštenja Direktoru KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo mr.sci. Nerminu Demiroviću,dipl.ing.šum za zaključenje Ugovora o realizaciji Projekta broj:0103-2667-2/15 rekonstrukcija kamionskog puta „Kahrimani-Ljubovčići" P 83-113,broj:07-14-30782 od 27.11.2015.godine u iznosu od 300.000,00 KM sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo Odluka, broj: 0102-2874-4/15 od 09.12.2015.godine o davanju ovlaštenja Direktoru KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo mr.sci. Nerminu Demiroviću,dipl.ing.šum za zaključenje Ugovora o realizaciji Projekta broj:0103-2662-2/15 rekonstrukcija kamionskog puta „Udrabi-Gajine", broj:07-14-30783 od27.11.2015. godine u iznosu od 150.000,00 KM sa Ministarstvom privrede Kantona SarajevoOdluka, broj: 0102-2874-5/15 od 09.12.2015.godine o davanju ovlaštenja Direktoru KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo mr.sci. Nerminu Demiroviću,dipl.ing.šum za zaključenje Sporazuma o finansiranju- sufinansiranju projekata rekonstrukcije kamionskog puta „Udrabi-Gajine",broj: 01-2/14-3016/15 od07.12.2015. godine u iznosu od 59.961,12 KM, ukupne vrijednosti projekta u iznosu od 209.961,12 KM sa Općinom liijašOdluka, broj: 0102-2694-66/15 od 09.12.2015.godine, kojom je usvojen Zapisnik Komisije za javnu prodaju šumskih drvnih sortimenata putem ugovora za sukcesivnu isporuku za 2016.godinu, broj: 0103­2694-64/15 od 03.12.2015.godine i kojom je Nadzorni odbor KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo od ukupne količine predviđene za javnu prodaju tehničkog drveta lišćara (bukve) putem licitacije količinu od 1.779,35 m^ prebacuje na javnu prodaju putem ugovora za sukcesivnu isporuku i istu raspodjeljuje na ponuđače „Euroholz" d.o.o. Sarajevo i „Klejton" d.o.o. Sarajevo , na način da se ponuđaču „Euroholz" d.o.o. Sarajevo pored količine od 5.269,74 m^ dodijeljene Zapisnikom Komisije za javnu prodaju šumskih drvnih sortimenata putem ugovora za sukcesivnu isporuku za 2016.godinu, broj: 0103-2694-64/15 od03.12.2015. godine dodijeli i količinaod 580,26 m^ tako da ukupno dodijeljena količina iznosi 5.850 m^ a da se ponuđaču „Klejton" d.o.o. Sarajevo pored količine od 2.213,91 m^ dodijeljene Zapisnikom Komisije za javnu prodaju šumskih drvnih sortimenata putem ugovora za sukcesivnu isporuku za 2016.godinu,broj: 0103-2694-64/15 od 03.12.2015.godine dodijeli i količina od 1.199,09 m^ tako da ukupno dodijeljena količina iznosi 3.143 m^ Istom Odlukom je Direktoru KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo mr.sci. Nerminu Demiroviću ,dipl.ing.šum. data se saglasnost za donošenje odluka o dodjeli ugovora za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem ugovora za sukcesivnu isporuku, prema Zapisniku Komisije za javnu prodaju šumskih drvnih sortimenata putem ugovora za sukcesivnu isporuku za 2016.godinu,broj: 0103­2694-64/15 od 03.12.2015.godine i članu II. Odluke i ovlaštenje Upravi Preduzeća da u slučaju kada Kupac u toku mjeseca ne preuzme količine koje su utvrđene mjesečnom dinamikom iste može ponuditi drugim zainteresovanim kupcima pod istim ili povoljnijim uslovima neposrednim ugovaranjem, pod uslovima i kriterijima definisanim Zaključkom Uprave Preduzeća, broj: 0103-3484-9B/12 od 23.10.2012. godine

Odluka, broj: 0102-2694-67/15 od 09.12.2015.godine kojom je dato ovlaštenje Direktoru KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo mr.sci. Nerminu Demiroviću ,dipl.ing.šum.. Izvršnom direktoru Oblasti za opšte poslove Kečo Hidajeti, dipl.ecc. i Izvršnom direktoru Oblasti za šumarstvo Alispahić Nevresu,dipl.ing.šum. za zaključivanje ugovora o prodaji šumskih drvnih sortimenata putem sukcesivne ispruke u 2016.godini na međustovarištu ,obzirom da se radi o ugovorima, odnosno nizu vezanih ugovora

Page 21 of 24

Page 190: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama

"Sarajevo - šume" d.o.o. SarajevoOpćinski sud u SarajevuBroj; 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.PDV broj: 200630090001Žiro račun; 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Vrsta dok. Izdavač RB strana

IZV 0102 01 22 od 24

Čija je stvarna ili procijenjena vrijednost veća od 50.000,00 KM u skladu sa članom 40. stav 2. tačka 17. Statuta KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, broj: OPU-IP-1376/09 od 12.11.2009. godine ,a u skladu sa Zapisnikom Komisije za javnu prodaju šumskih drvnih sortimenata putem ugovora za sukcesivnu isporuku,broj:0103-2694-64/15 od 03.12.2015.godine,0dlukom Uprave KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo,broj:0103-2694-65/15 od 08.12.2015.godine i Odlukom Nadzornog odbora KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo,broj:0102-2694-66/15 od 09.12.2015.godine.Odluka, broj: 0102-2694-67A/15 od 09.12.2015.godine,kojom je dato ovlaštenje Direktoru KJP «Sarajevo- šume» d.o.o. Sarajevo mr.sci. Nerminu Demiroviću ,dipl.ing.šum., Izvršnom direktoru Oblasti za opšte poslove Kečo Hidajeti,dipl.ecc. i Izvršnom direktoru Oblasti za šumarstvo Alispahić Nevresu,dipl.ing.šum. da zaključe ugovore o kupoprodaji ogrijevnog drveta lišćara sa Udruženjem penzionera Hadžići u količini od 4000 m^ i Glavnim sindikalnim povjereništvom KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo radi potreba zaposlenika KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo u količini od 4.000 m^ neposrednim ugovaranjem

^ Zaključak, broj: 0102- 2786-4/15 od 09.12.2015.godine, kojim je odloženo odlučivanje po tački б dnevnog reda - Usvajanje Jedinstvenog minimalnog cjenovnika proizvoda šumarstva i usluga KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo za 2016.godinu do dostavljanja saglasnosti naPrijedlog Jedinstvenog minimalnog cjenovnika proizvoda šumarstva i usluga KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2016.godinu , broj:0103-2654-l/15 od 06.11.2015.godine, od strane Ministarstva privrede Kantona Sarajevo

v" Odluka, broj: 0102-2786-5/15 od 09.12.2015.godine, kojom je data saglasnost Upravi Preduzeća da pokrene regresnu tužbu radi naknade štete protiv odgovornog lica Berilo Zejnila, za štetu nastalu donošenjem Odluke KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo broj: 0103-1314-12/10 od 31.05.2010.godine i Odluke KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo broj: 0103-1314-10/10 od 26.04.2010. godine,a koje su pravosnažnom Presudom Općinskog suda u Sarajevo, broj: 65 0 Rs 152584 14 Rs 3 od19.05.2014.godine ,koja je potvrđena Presudom Kantonalnog suda u Sarajevu, broj: 65 0 Rs 152584 14 Rsž 2 od 15.06.2015.godine, poništene kao nezakonite, te data saglasnost Upravi Preduzeća za podnošenje krivične prijave protiv odgovornog lica Berilo Zejnila nadležnom tužilaštvu i da se u istoj postavi imovinsko - pravni zahtjev za naknadu šteteOdluka, broj: 0102-2786-6/15 od 09.12.2015.godine, kojom je data saglasnost Upravi Preduzeća da pokrene regresnu tužbu radi naknade štete protiv odgovornog lica Hajrić Nermine, za štetu nastalu učesvovanjem u donošenjem Odluke KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo broj: 0103-1314-12/10 od 31.05.2010.godine i Odluke KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo broj: 0103-1314-10/10 od 26.04.2010. godine,a koje su pravosnažnom Presudom Općinskog suda u Sarajevo, broj: 65 0 Rs 152584 14 Rs 3 od19.05.2014.godine ,koja je potvrđena Presudom Kantonalnog suda u Sarajevu, broj: 65 0 Rs 152584 14 Rsž 2 od 15.06.2015.godine, poništene kao nezakonite, te data saglasnost Upravi Preduzeća za podnošenje krivične prijave protiv odgovornog lica Hajrić Nermine nadležnom tužilaštvu i da se u istoj postavi imovinsko - pravni zahtjev za naknadu šteteOdluka, broj: 0102-2907-2/15 od 09.12.2015.godine, kojom je data saglasnost Upravi Preduzeća za dodjelu preostalih količina šumskih drvnih sortimenata putem neposredne prodaje, i to rudnog drveta u količini od 1500 m3 i drveta za celulozu u količini 9000 m3 Društvu „Natron Hayat" d.o.o. Maglaj po cijenama iz važećeg Jedinstvenog minimalnog cjenovnika , te Direktoru Preduzeća mr.sci. Nerminu Demiroviću, dipl.ing.šum.,Izvršnom direktoru Obasti za šumarstvo Alispahić Nevresu,dipl.ing.šum i Izvršnom direktoru Oblasti za opšte poslove Kečo Hidajeti , dipl.ecc. daje se ovlaštenje za zaključivanje ugovora o kupoprodaji šumskih drvnih sortimenata na međustovarištu neposrednim ugovaranjem sa Društvom „Natron Hayat" d.o.o. Maglaj ,u skladu sa članom I. Ove Odluke

^ Odluka, broj: 0102-2786-8/15 od 09.12.2015.godine, kojom je Kučuk Haša, dipl.pravnik razriješena dužnosti Tehničkog sekretara Nadzornog odbora Preduzeća i data saglasnost Direktoru Preduzeća mr.sci. Nerminu Demiroviću,dipl.ing.šum. za imenovanje Kučuk Haše,dipl.pravnika za sekretara Skupštine Preduzeća, Nadzornog odbora Preduzeća i Odbora za reviziju Preduzeća

31 (tridesetprva) redovna sjednica Nadzornog odbora Preduzeća, održana je dana 28.12.2015. godine, na kojoj se razmatralo slijedeće:

1. Usvajanje Zapisnika sa 30. (tridesete) sjednice Nadzornog odbora KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, održane dana 09.12.2015. godine

Page 22 of 24

Page 191: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama

"Sarajevo - šume" d.o.o. SarajevoOpćinski sud u SarajevuBroj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.PDV broj: 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Vrsta dok. Izdavač RB strana

IZV 0102 01 23 od 24

2. Razmatranje javnih nabavkia) Razmatranje Registara zaključenih ugovora o javnoj nabavci roba,usluga i radova za decembar 2015.godineb) Razmatranje i davanje saglasnosti na Odluku o pokretanju postupka javne nabavke usluga

3. Razmatranje Zahtjeva za kompenzacije i cesije4. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Plan poslovanja KJP

„Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2016-2018 godinu5. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Plan poslovanja KJP

„Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu6. Tekuća pitanja

nakon čega je doneseno 7 (sedam) Odluka i 2 (dva) Zaključka,kako slijedi:

^ Zaključak, broj: 0102-2908-3/15 od 28.12.2015.godine, kojim je odloženo odlučivanje o tački 1. dnevnog reda - Usvajanje Zapisnika sa 30. (tridesete) sjednice Nadzornog Odbora KJP «Sarajevo- šume» d.o.o. Sarajevo održane dana 09.12.2015. godine, za narednu sjednicu Nadzornog odbora PreduzećaZaključak, broj: 0102-2908-4/15 od 28.12.2015.godine, kojim je odloženo odlučivanje o tački 2. dnevnog reda -Razmatranje javnih nabavki - a) Razmatranje Registara zaključenih ugovora o javnoj nabavci roba,usluga i radova za decembar 2015.godine ; b) Razmatranje i davanje saglasnosti na Odluku 0 pokretanju postupka javne nabavke usluga , za narednu sjednicu Nadzornog odbora Preduzeća

^ Odluka, broj: 0102-3052-2/1 od 28.12.2015.godine, kojom je usvojen Zahtjev za odobrenje kompenzacije - prebijanja dugalzvršnog direktora Oblasti za opšte poslove, broj: 0201-3052-1/15 od28.12.2015. godine,te je u cilju ažurnijeg obavljanja poslova u Službi za ekonomsko-finansijske poslove, dato ovlaštenje Direktoru Preduzeća mr. sci. Nerminu Demiroviću,dipl.ing.šum. za zaključivanje Ugovora o prostoj kompenzaciji sa Društvima koja su istovremeno i povjerilac i dužnik KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo

^ Odluka, broj: 0102-3053-2/15 od 28.12.2015.godine o davanju ovlaštenja Direktoru KJP «Sarajevo- šume» d.o.o.Sarajevo za zaključivanje Ugovora o cesiji duga- izmirenju duga prema povjeriocu KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo plaćanjem trećem licu u iznosu od 80.785,72 KM

^ Odluka, broj: 0102-3018-3/15 od 28.12.2015.godine, kojom je data saglasnost na Plan poslovanja KJP „Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo za 2016-2018 godinu , broj: 0103-3018-1/15 od22.12.2015. godine

^ Odluka, broj: 0102-3019-3/15 od 28.12.2015.godine, kojom je data saglasnost na Plan poslovanja KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2016 godinu , broj: 0103-3019-1/15 od 23.12.2015.godine sa primjedbom da se u istom ispravi ukupno planiran broj radne snage na 420 radnika Odluka, broj: 0102-2908-5/15 od 28.12.2015.godine, kojom je Kučuk Haša,dipl.pravnik,privremeno imenovana za Sekretara KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo na period od 01.12.2015.godine do donošenja novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji,sistematizaciji i opisu poslova KJP „Sarajevo- šume” d.o.o. SarajevoOdluka, broj: 0102-2908-6/15 od 28.12.2015.godine, kojom je data naknadna saglasnost na Stručni nalaz i obračun vrijednosti šumskog zemljišta Stalnog sudskog vještaka šumarske struke Klisura Aziza od 15.01.2014.godine u postupku za potpunu eksproprijaciju nekretnine u korist Općine Trnovo za provedbu dijela urbanističkog projekta Bjelašnica II faza za parcele označene kao k.č. br. 3008/41 po kulturi šuma 2 klase u površini od 3.215 m^, k.č. br. 3008/42 po kulturi šuma 2 klase u površini od 12.590 m^, k.č. br. 3008/43 42 po kulturi šuma 2 klase u površini od 1215 m^ i k.č. br. 3089/2 po kulturi šuma 2 klase u površini od 10.276 m^sve upisane u zk.ul. 92 К.О. Presjenica (ukupne površine 27.296 m^) , kojim je utvrđena ukupna vrijednost šumskog zemljišta u iznosu od 55.632,00 KM, a u skladu sa Saglasnosti Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, broj: 06-26-25257-2/15 od11.12.2015. godine protokolisanoj kod KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo pod brojem: 0103-2469-

Page 23 of 24

Page 192: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu Broj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.PDV broj: 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama

"Sarajevo - šume" d.o.o. SarajevoVrsta dok. Izdavač RB strana

IZV 0102 01 I 24 Od 24

3/15 od 16.12.2015.godine, na osnovu kojih je Općinski sud u Sarajevu donio Rješenje broj: 65 0 V 528455 15 V od 17.12.2015.godine.

^ Odluka, broj: 0102-2908-7/15 od 28.12,2015.godine, kojom je data naknadna saglasnost na Stručni nalaz i obračun vrijednosti šumskog zemljišta Stalnog sudskog vještaka šumarske struke Klisura Aziza u postupku za potpunu eksproprijaciju nekretnine označene kao k.č. br. 3008/42 po kulturi pašnjak 6 klase u površini od 100 m^ , kojim je utvrđena ukupna vrijednost šumskog zemljišta u iznosu od255,00 KM, a u skladu sa Saglasnosti Ministarstva privrede Kantona Sarajevo , broj: 06-26-25257­3/15 od 11.12.2015.godine protokolisanoj kod KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo pod brojem: 0103-2469-5/15 od 16.12.2015.godine, na osnovu kojih je Općinski sud u Sarajevu donio Rješenje broj: 65 0 V 528455 15 V od 17.12.2015.godine

U izvještajnom periodu održane su 2 (dvije) vanredne sjednice Nadzornog odbora KJP „Sarajevo-šume" d.o.o.Sarajevo.

Na Vanrednoj sjednici održanoj dana 14.10.2015.godine razmatrano je sljedeće:

• Razmatranje Presude Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 0 P 116660 15 P 2,u pravnoj stvari tužiteljice Sutjeska Zahide iz Sarajeva protiv tuženog KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo гаШ uspostavljanja radnopravnog statusa/radni spor,VSP:143.095,41 KM i očitovanje Nadzornog odbora KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo po istoj

nakon čega je donesen Zaključak, broj: 0102- 2402-3/15 od 14.10.2015.godine

Na Vanrednoj sjednici održanoj dana 18.12.2015.godine razmatrano je sljedeće:

• Razmatranje i usvajanje Jedinstvenog minimalnog cjenovnika proizvoda šumarstva i usluga Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo- šume" d.o.o. Sarajevo za 2016.godinu

nakon čega je donesena Odluka, broj: 0102-2654-3/15 od 18.12.2015.godine, kojom je usvojen Jedinstveni minimalni cjenovnik proizvoda šumarstva i usluga KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za2016.godinu,broj:0103-2654-10/15 od 17.12.2015.godine, sa primjenom od 01.01.2016.godine, te zadužena Uprava KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo da Jedinstveni minimalni cjenovnik proizvoda šumarstva i usluga KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2016.godinu, broj:0103-2654-10/15 od 17.12.2015. godine dostavi Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo.

DZORNC^G ODBORA E" DO^ SARAJEVO

DOSTAVUENO:

1. j Skupštini Kantona Sarajevo putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo (x2) zr Skupštini Preduzeća (x4)3. Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Preduzeća (хЗ)4. Upravi Preduzeća (x4)5. Arhivi Nadzornog odbora Preduzeća6. Arhivi Preduzeća

Page 24 of 24

Page 193: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu Broj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.PDV broj: 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Kantonalno javno privredno za gospodarenje državnim šumama

"Sarajevo - šume" d.o.o. SarajevoVrsta dok. Izdavač RB strana

ODL 0101 02B 1 Od 1

Broj: 0101-540-4/16 Datum: 25.03.2016. godine

Na osnovu člana 234. stav 1. tačka d. Zakona o privrednim društvima («Službene novine Federacije BiH», broj: 81/15), člana 26. stav 1. tačka 4., a u vezi sa članom 30. Statuta Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, broj:OPU-IP-1376/09 od12.11.2009.godine, člana 4. stav 1. tačka 4, člana 35. stav 2. i člana 37. Poslovnika o radu Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, broj:0101-177-l/16 od 21.01.2016.godine i Odluke Nadzornog odbora KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, broj:0102-540-3/16 od 10.03.2016.godine. Skupština Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, na 2 (drugoj) redovnoj sjednici održanoj dana25.03.2016. godine, donijela je

ODLUKU

Usvaja se Izvještaj o poslovanju KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo za period od 01.01.2015. -31.12.2015.godine, broj: 0103-540-1/16 od 08.03.2016. godine, sa Bilansom stanja i Bilansom uspjeha, koji čine prilog ove Odluke i njen sastavni dio.

IIOva Odluka stupa na snagu danom donošenja.

//fciP „SARAJF/|"SARAJEVO-SUMP'

1

fSJEDNIKA SKUPŠTINE » ŠUME" DOO SARAJEVO

jegovi^alem

Dostaviti:1. Skupštini Kantona Sarajevo (putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo)2. Vladi Kantona Sarajevo (putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo)3. Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo,4. Predsjedniku i članovima Skupštine Preduzeća (хЗ)5. Nadzornom odboru Preduzeća (x4)6. Upravi Preduzeća (x4)7. Arhivi Skupštine Preduzeća8. Arhivi Preduzeća

Tel: 00 387 33 219 172; Fax 00 387 33 219 172Ul. Maršala Tita 7/II, 71000 Sarajevo

Bosna i HercegovinaE-mail: [email protected]

Web: www.saraievo-sume.ba

Page 194: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu Broj; 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.PDV broj; 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama

"Sarajevo - šume'* d.o.o. SarajevoVrsta dok. Izdavač RB strana

ODL 0102 34F 1 Od 1

Broj: 0102-540-3/16 Datum: 10.03.2016. godine

Na osnovu člana 257. stav 1. tačka c. i d. Zakona o privrednim društvima ( „ Službene novine F BiH", broj: 81/15), člana 33. stav 1. tačka 14. Statuta KJP «Sarajevo-sume» d.o.o. Sarajevo, broj: OPU-IP-1376/09 od 12.11.2009. godine, člana 7. i člana 36. Poslovnika o radu Nadzornog odbora KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo-prečišćeni tekst, broj: 0102-724-3/13 od 15.05.2014. godine i Odluke Uprave Preduzeća, broj: 0103-540-2/16 od 08.03.2016.godine, Nadzorni odbor KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo na 34. (tridesetčetvrtoj) sjednici održanoj dana 10. marta 2016. godine, jednoglasno je donio

ODLUKU

Član 1.Usvaja se Izvještaj o poslovanju KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo za period 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine, broj: 0103-540-1/15 od 08.03.2016. godine, koji je prilog ove Odluke i njen sastavni dio, s finansijskim pokazateljima kako slijedi:

Ukupan prihodUkupni rashodiPotraživanja od kupacaObaveze prema dobavljačimaPotraživanjaObavezeDobit

14.658.918.00 KM14.435.180.00 KM

652.396,00 KM1.253.081.00 KM1.434.536.00 KM5.276.282.00 KM

53.864,00 KM

Clan 2.Izvještaj 0 poslovanju KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo iz člana 1. Ove Odluke, dostaviće se Skupštini KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo na razmatranje i usvajanje.

Clan 3.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVUENO:1. Skupštini Preduzeća (x4),2. Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Preduzeća (хЗ),3. Upravi Preduzeća (x4),4. Službi za ekonomsko-finansijske poslove,5. Službi za opće, pravne i kadrovske poslove,6. Arhivi Nadzornog odbora Preduzeća,7. Arhivi Preduzeća.

PREOSJEDNIIČ'i!S"SARJiJEVO-Šm

PZORNOG ODBORA

g.sum.

Tel: 00 387 33 219 172; Fax 00 387 33 219 172Ul. Maršala Tita 7/11, 71000 Sarajevo

Bosna i HercegovinaE-mail: [email protected]

Web: www saraievo-sume.ba

Page 195: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

)

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama

"Sarajevo - šume" d.o.o. Sarajevoopćinski sud u Sarajevu Broj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.PDV broj: 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Vrsta dok. Izdavač RB strana

ROD 0103 71 1 od 1

Broj: 0103-540-2/16 Datum: 08.03.2016. godine

Na osnovu člana 40. Statuta Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo- šume" d.o.o. Sarajevo,broj:OPU-IP-1376/09 od 12.11.2009.godine, člana 4. , člana 22. ,člana 23. i člana 24. Poslovnika 0 radu Uprave KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, broj: 0102-924-1/10 od 09.03.2010. godine. Uprava KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo na 71 (sedamdesetprvoj) redovnoj sjednici Uprave KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo održanoj dana 08. marta 2016. godine jednoglasno je donijela

ODLUKUo donošenju Izvještaja o poslovanju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za period od

01.01.2015.godine do 31.12.2015. godine

Član 1.

Donosi se Izvještaj o poslovanju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za period od 01.01.2015. godine do31.12.2015. godine, broj: 0103-540-1/16 od 08.03.2016.godine.

Član 2.

Izvještaj 0 poslovanju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za period od 01.01.2015.godine do 31.12.2015. godine ,broj: 0103-540-1/16 od 08.03.2016.godine dostavit će se Nadzornom odboru KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo na razmatranje.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJ!, RAVE PREDUZEĆADIREKT tDUZEČA

DOSTAVUENO:

1. Nadzornom odboru Preduzeća (x4),2. Upravi Preduzeća (x4),3. Arhivi Uprave Preduzeća,4. Arhivi Preduzeća.

Tel: 00 387 33 219 172, Fax 00 387 33 219 172Ul. Maršala Tita 7/11, 71000 Sarajevo

Bosna i HercegovinaE-mail: [email protected]

. Web: www.saraievo-sume.ba

Page 196: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

općinski sud u Sarajevu Broj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.PDV broj: 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Kantonalno javno privredno za gospodarenje državnim šumama

"Sarajevo - šume" d.o.o. SarajevoVrsta dok- Izdavač RB strana

ODL 0101 02F 1 Od 1

Broj: 0101-541-5/16 Datum: 25.03.2016. godine

Na osnovu člana 234. stav 1. tačka e) Zakona o privrednim društvima («Službene novine Federacije BiH»,broj: 81/15), člana 26. stav 1. tačka 5.,a u vezi sa članom 26. stav l.tačka 5. i članom 30. Statuta Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, broj: OPU-IP-1376/09 od 12.11.2009. godine,člana 4. stav 1. tačka 5. i člana 35. stav 2. Poslovnika o radu Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, broj: 0101-177-1/16 od 21.01.2016. godine,Mišljenja Nadzornog odbora KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, broj: 0102-541-4/16 od 10.03.2016. godine. Mišljenja Odbora za reviziju KJP „Sarajevo- šume" d.o.o. Sarajevo, broj: 0104-541-3/16 od 09.03.2016. godine, odlučujući po Prijedlogu Uprave KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo o rasporedu dobiti za 2015. godinu, 0103-541-2/16 od 08.03.2016. godine. Skupština Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, na 2 (drugoj) redovnoj sjednici održanoj dana 25.03.2016. godine, donijela je

ODLUKUo rasporedu dobiti u 2015 godini

Dobit KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo utvrđena u Finansijskim izvještajima i Bilansu uspjeha za period01,01.2015. godine do 31.12.2015. godine, u iznosu od 53.864,00 KM, rasporediće se za:

neraspoređena dobit u iznosu od 53.864,00 KM

IISastavni dio ove Odluke čine Mišljenje Nadzornog odbora KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, broj: 0102­541-4/16 od 10.03.2016.godine. Mišljenje Odbora za reviziju KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, broj: 0104-541-3/16 od 09.03.2016. godine i Prijedlog Uprave KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, broj: 0103­541-2/16 od 08.03.2016. godine, o rasporedu dobiti u 2015.godini, koji se nalaze u njenom prilogu.

IIOva Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SJEDNIKA SKUPŠTINE ŠUME" DOO SARAJEVO

>4gcH^ć Salem

Dostaviti:1. Skupštini Kantona Sarajevo (putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo)2. Vladi Kantona Sarajevo (putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo)3. Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo,4. Predsjedniku i članovima Skupštine Preduzeća (хЗ)5. Nadzornom odboru Preduzeća (x4)6. Upravi Preduzeća (x4)7. Odboru za reviziju Preduzeća (x4)8. Arhivi Skupštine Preduzeća9. Arhivi Preduzeća

Tel: 00 387 33 219 172; Fax 00 387 33 219 172Ul. Maršala Tita 7/11, 71000 Sarajevo

Bosna i HercegovinaE-mail: [email protected]

Web: wwfw.saraievo-sume.ba

Page 197: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama

Sarajevo - šume'* d.o.o. SarajevoOpćinski sud u SarajevuRješenje o registraciji broj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013.g.PDV broj: 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank Sarajevo

Vrsta dok,

ODLIzdavač

0102RB

34Istrana

Strana;161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo 1 od 1

Broj: 0102-541-4/16 Datum: 10.03.2016. godine

Na osnovu člana 8. stav 1. alineja 6. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj; 8/05, 81/08,22/09 i 109/12), člana 33. stav 1. tačka 8. Statuta KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, broj: OPU-IP-1376/09 od 12.11.2009. godine, člana 7. stav 8. i člana 36. Poslovnika o radu Nadzornog odbora KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo-prečišćeni tekst,broj;0102-724-3/13 od 15.05.2014. godine,Prijedloga Odluke Uprave KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo o rasporedu dobiti za 2015. godinu, broj:0103- 541-2/16 od 08.03.2016. godine i Mišljenja Odbora za reviziju KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, broj:0104- 541-3/16 od 09.03.2016. godine. Nadzorni odbor KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo na svojoj 34. (tridesetčetvrtoj) sjednici održanoj dana, 10. marta 2016. godine, jednoglasno je donio

MISUENJE

1.

2.

Prijedlog Odluke Uprave KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo o rasporedu dobiti za 2015. godinu, broj: 0103-541-2/16 od 08.03.2016. godine, u skladu je sa odredbama Zakona o privrednim društvima. Zakona o javnim preduzećima u Federacji Bosne i Hercegovine i Statutom KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo,broj:OPU-IP-1376/09 od 12.11.2009.godineObrazloženje Prijedloga Odluke iz prethodnog stava objašnjava razloge predložene raspodjele dobiti,kao i ispunjavanje zakonskih preduslova za raspodjelu dobiti.

/OjOSTAVUENO:* l/ Skupštini Preduzeća (x4),

2. Predsjedniku i članovina Nadzornog odbora Preduzeća (хЗ),3. Upravi Preduzeća (x4)4. Službi za opće, pravne i kadrovske poslove,5. Arhivi Nadzornog odbora Preduzeća,6. Arhivi Preduzeća

PRE^^EDNIK

SARAJEVO ,

>ZORNOG ODBORA

/ ■^ing.sum.

Tel: 00 387 33 219 172; Fax 00 387 33 219 172Ul. Maršala Tita 7/11, 71000 Sarajevo

Bosna i HercegovinaE-mail: [email protected]

Web: www.saraievo-sume.ba

Page 198: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

/■

/ fk

VjJ^jDfy^ МЛ9

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama

"Sarajevo - šume" d.o.o. SarajevoOpćinski sud Sarajevo 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013.g.PDV broj: 200630090001Žiro račun: 129-101-10001408-14 СРВ d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Vrsta dok. Izdavač RB

RJ 0103 01 strana1 od 1

Broj:0104-541-3/16 Datum: 09.03.2016. godine

Na osnovu člana 38. i člana 40. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH", broj: 8/05,81/08,22/09 i 109/12), člana 6. i člana 15. Poslovnika o radu Odbora za reviziju KJP „Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo, broj: 0104-2796-2/14 od 23.10.2014. godine i Prijedloga Odluke Uprave KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo o rasporedu dobiti za 2015. godinu, broj:0103-541-2/16 od08.03.2016. godine. Odbor za reviziju KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo je na svojoj 17 (sedamnaestoj) sjednici održanoj dana 08.03.2016. godine donio

MIŠLJENJE

1.

2.

Prijedlog Odluke Uprave KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo o rasporedu dobiti za 2015. godinu, broj: 0103-541-2/16 od 08.03.2016. godine je u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Statutom KJP „Sarajevo- šume" d.o.o. Sarajevo, broj: OPU-IP-1376/09 od 12.11.2009. godine.Obrazloženje Prijedloga Odluke iz prethodnog stava objašnjava razloge predložene raspodjele dobiti, kao i ispunjavanje zakonskih preduslova za raspodjelu dobiti.

Obrazloženje

Uprava KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo je zatražila od Odbora za reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo mišljenje na Prijedlog Odluke o rasporedu dobiti za 2015. godinu, broj: 0103-541-2/16 od08.03.2016. godine.

Nakon razmatranja navedenog Prijedloga Odluke i Obrazloženja,Odbor za reviziju je imajući u vidu odredbe člana 37. i člana 38. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine, donio mišljenje kako je navedeno u dispozitivu.

PREDSJEDNIK OpB0RA ZA REVIZIJU KJP „Sarajevo-šuine" d.o.o. Sarajevo

■ ^ ■' ^ 7________

Kapetano^^jć ^enan,dipl. ecc.

DOSTAVUENO:Skupštini Preduzeća (x4)Upravi Preduzeća (x4)Nadzornom odboru Preduzeća(x4) Arhivi Odbora za reviziju Preduzeća Arhivi Preduzeća

Tel: 00 387 33 219 172; Fax 00 387 33 219 172Ul. Maršala Tita 7/11, 71000 Sarajevo

Bosna i HercegovinaE-mail: [email protected]

Web: www.saraievo-sume.ba

Page 199: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama

"Sarajevo - šume" d.o.o. SarajevoOpćinski sud Sarajevo 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013.g.PDV broj: 200630090001Žiro račun: 129-101-10001408-14 СРВ d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Vrsta dok. Izdavač RB

StranaRJ 0103 71

1 od 1

Broj;0103-541-2/16 Datum:08.03.2016. godine

Na osnovu člana 339. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH", broj: 81/15), člana 11. stav 1. tačka e) i člana 37. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH", broj: 8/05,81/08,22/09 i 109/12), člana 44. stav 6. Zakona o računovodstvu I reviziji FBiH („Službene novine FBiH", broj: 83/09), člana 40. stav 1. tačka 7. Statuta KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo,broj:OPU-IP-1376/09 od 12.11.2009.godine i člana 4. stav 6. ,člana 22.,člana 23. i člana 24. Poslovnika o radu Uprave KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, broj: 0102-924-1/10 od 09.03.2010. godine, rješavajući po Zahtjevu Izvršnog direktora Oblasti za opšte poslove, broj:0103-541-l/16 od 08.03.2016. godine, Uprava KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo je na 71 (sedamdesetprvoj) sjednici održanoj dana 08.03.2016. godine donijela

PRIJEDLOG ODLUKE o rasporedu dobiti za 2015. godinu

Dobit Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, utvrđena u finansijskim izvještajima i Bilansu uspjeha za 2015. godinu u iznosu od 53.864,00 KM raspoređuje se za:

Neraspoređena dobit 53.864,00 KM

U

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Uprava Preduzeća i Služba za ekonomsko-finansijske poslove.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine Preduzeća.

Obrazloženje

Prema članu 11. stav 1. tačka e) Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH Uprava Preduzeća je nadležna za pripremu prijedloga odluke o raspodjeli dobiti. Uprava Preduzeća u skladu sa članom 37. gore navedenog Zakona, na bazi utvrđenog iznosa neto dobiti iskazanog u finansijskom izvještaju, predlaže iznos, ukoliko za to postoje uslovi da se za datu finansijsku godinu rasporedi data dobit.U skladu sa članom 38. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH i članom 40. stav 1. tačka 7. Statuta KJP „Sarajevo- šume" d.o.o. Sarajevo, Uprava Preduzeća prilikom odlučivanja o iznosu koji može biti raspoređen kao dobit vodi računa o preporukama datim od Odbora za reviziju. Prema gore navedenim članovima Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti za 2015. godinu, dostavit će se Odboru za reviziju Preduzeća radi davanja mišljenja.Obaveza po osnovu poreza na dobit za 2015. godinu:

Dobit poslovne godine 53.864,00 KM

PREDLAŽE SE : Dobit KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo utvrđena u finansijskim izvještajima i Bilansu uspjeha za 2015. godinu u iznosu od 53.864,00 KM raspoređuje se za neraspoređenu dobit 53.864)90 KM. *7

DOSTAVUENO:

1. Upravi Preduzeća (хЗ)2. Odboru za reviziju Preuzeća (x4)3. Nadzornom odboru Preduzeća(x4)4. Skupštini Preduzeća (x4)5. Arhivi Uprave Preduzeća6. Arhivi Preduzeća

predsjedava: e preduzeća

mr.sci. Neii^ić,di()l.ing.š

sum.

Tel: 00 387 33 219 172; Fax 00 387 33 219 172Ul. Maršala Tita 7/II, 71000 Sarajevo

Bosna i HercegovinaE-mail: ssume®bih.net.ba

Web: www.saraievo-sume.ba

Page 200: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu Broj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.PDV broj: 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Kantonaino javno privredno za gospodarenje državnim šumama

"Sarajevo - šume" d.o.o. SarajevoVrsta dok. Izdavač RB Strana

ODL 0101 02E

Broj: 0101-461-3/16 Datum:25.03.2016. godine

Na osnovu člana 234. stav 1. tačka d. Zakona o privrednim društvima («Službene novine Federacije BiH», broj; 81/15), člana 26. stav 1. tačka 4., a u vezi sa članom 30. Statuta Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, broj:OPU-IP-1376/09 od12.11.2009.godine, člana 4. stav 1. tačka 4., člana 35. stav 2. i člana 37. Poslovnika o radu Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, broj:0101-177-l/16 od 21.01.2016.godine i Odluke Nadzornog odbora KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, broj:0102-461-2/16 od 10.03.2016.godine,Skupština Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, na 2 (drugoj) redovnoj sjednici održanoj dana25.03.2016.godine, donijela je

ODLUKU

Usvaja se Izvještaj o radu Odbora za reviziju KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo za period od01.01.2015.godine do 31.12.2015.godine, broj:0104-461-l/16 od 26.02.2016. godine, koji je prilog ove Odluke i čini njen sastavni dio.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SJEDNIKA SKUPŠTINE E^ŠUME" DOO SARAJEVO

bvić Salem

Dostaviti:1. Skupštini Kantona Sarajevo (putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo)2. Vladi Kantona Sarajevo (putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo)3. Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo,4. Predsjedniku i članovima Skupštine Preduzeća (хЗ)5. Nadzornom odboru Preduzeća (x4)6. Upravi Preduzeća (x4)7. Odboru za reviziju Preduzeća (x4)8. Arhivi Skupštine Preduzeća9. Arhivi Preduzeća

Tel: 00 387 33 219 172; Fax 00 387 33 219 172Ul. Maršala Tita 7/II, 71000 Sarajevo

Bosna i HercegovinaE-mail: [email protected]

Web: www.saraievo-sume.ba

Page 201: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu\ Broj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama

"Sarajevo - šume" d.o.o. Sarajevo

rt \ PDV broj: 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Vrsta dok. Izdavač RB strana

ODL 0102 34H 1 Od 1

Broj: 0102-461-2/16 Datum: 10.03.2016. godine

Na osnovu člana 257. stav 1. tačka d. Zakona o privrednim društvima ( „ Službene novine F BiH”, broj: 81/15), člana 33. stav 1. tačka 14. Statuta KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, broj: OPU-IP-1376/09 od12.11.2009. godine, člana 7. i člana 36. Poslovnika o radu Nadzornog odbora KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo-prečišćeni tekst, broj: 0102-724-3/13 od 15.05.2014. godine. Nadzorni odbor KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo na 34. (tridesetčetvrtoj) sjednici održanoj dana 10. marta 2016. godine, jednoglasno je donio

ODLUKU

Clan 1.Usvaja se Izvještaj o radu Odbora za reviziju KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za period od 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine, broj: 0104”-461-1/16 od 26.02.2016. godine, koji je prilog ove Odluke i njen sastavni dio.

Član 2.Izvještaj 0 radu iz člana 1. Ove Odluke, dostaviće se Skupštini KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo na razmatranje i usvajanje.

Član 3.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVUENO:1. Skupštini Preduzeća (x4),2. Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Preduzeća (хЗ)3. Upravi Preduzeća (x4)4. Službi za ekonomsko-finansijske poslove,5. Službi za opće, pravne i kadrovske poslove,6. Arhivi Nadzornog odbora Preduzeća,7. Arhivi Preduzeća

Tel: 00 387 33 219 172, Fax 00 387 33 219 172Ul. Maršala Tita 7/11, 71000 Sarajevo

Bosna i HercegovinaE-mail. ssume(5)bih.net.ba

Web: www.saraievo-sume.ba

Page 202: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

"Sarajevo - šume" d.o.o. SarajevoOpćinski sud u Sarajevu Broj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.PDVbroj: 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Kantonalno javno privredno za gospodarenje državnim šumama

Vrsta dok. Izdavač RB strana

ODL 0101 02D 1 Od 1

Broj: 0101-560-4/16 Datum: 25.03.2016. godine

Na osnovu člana 234. stav 1. tačka d. Zakona o privrednim društvima («Službene novine Federacije BiH», broj: 81/15), člana 26. stav 1. tačka 4., a u vezi sa članom 30. Statuta Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, broj:OPU-IP-1376/09 od12.11.2009.godine, člana 4. stav 1. tačka 4, člana 35. stav 2. i člana 37. Poslovnika o radu Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, broj:0101-177-l/16 od 21.01.2016.godine. Skupština Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, na 2 (drugoj) redovnoj sjednici održanoj dana 25.03. 2016. godine, donijela je

ODLUKU

Usvaja se Izvještaj o radu Nadzornog odbora KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo u periodu 01.01. 2015.godine do 31.12.2015.godine, broj: 0102-423-4/16 od 10.03.2016. godine, koji je prilog ove Odluke i čini njen sastavni dio.

IIOva Odluka stupa na snagu danom donošenja.

llEDNIKA SKUPŠTINE IŠUME" DOO SARAJEVO

'RAJCVO

(ffBegoyić Salem

Dostaviti:1. Skupštini Kantona Sarajevo (putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo)2. Vladi Kantona Sarajevo (putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo3. Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo4. Predsjedniku i članovima Skupštine Preduzeća (хЗ)5. Nadzornom odboru Preduzeća (x4)6. Upravi Preduzeća (x4)7. Arhivi Skupštine Preduzeća8. Arhivi Preduzeća

Tel: 00 387 33 219 172; Fax 00 387 33 219 172Ul. Maršala Tita 7/11, 71000 Sarajevo

Bosna i HercegovinaE-mail: ssume@bih net.ba

Web: www.saraievo-sume.ba

Page 203: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državn^^!^i^a

"Sarajevo - šume” d.o.o. SarajevoOpćinski sud u SarajevuBroj; 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.PDV broj: 200630090001Žiro račun; 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Vrsta dok. izdavač RB Strana

ODL 0102 34J 1 Od 1

Broj: 0102-423-4A/16 Datum: 10.03.2016. godine

Na osnovu člana 257. stav 1. tačka d. Zakona o privrednim društvima ( „ Službene novine F BiH", broj: 81/15), člana 33. stav 1. tačka 14. Statuta KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, broj: OPU-IP-1376/09 od12.11.2009. godine, člana 7. i člana 36. Poslovnika o radu Nadzornog odbora KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo-prečišćeni tekst, broj: 0102-724-3/13 od 15.05.2014. godine. Nadzorni odbor KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo na 34. (tridesetčetvrtoj) sjednici održanoj dana 10. marta 2016. godine, jednoglasno je donio

ODLUKU

Clan 1.Donosi se Izvještaj o radu Nadzornog odbora KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za period od 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine, broj: 0103-423-4/16 od 10.03.2016. godine, koji je prilog ove Odluke i njen sastavni dio.

Član 2.Izvještaj 0 radu iz člana 1. Ove Odluke, dostaviće se Skupštini KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo na razmatranje i usvajanje.

Clan 3.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

)STAVUENO:Skupštini Preduzeća (x4).Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Preduzeća (хЗ) Upravi Preduzeća (x4)Službi za ekonomsko-finansijske poslove.Službi za opće, pravne i kadrovske poslove.Arhivi Nadzornog odbora Preduzeća,Arhivi Preduzeća

PREDSJ^^

Г'$ДкАЈЕ'Л)-Ј!јМрZORNOG ODBORA

.sum.

Tel: 00 387 33 219 172; Fax 00 387 33 219 172Ul. Maršala Tita 7/11, 71000 Sarajevo

Bosna i HercegovinaE-mail; [email protected],ba

Web: www saraievo-sume.ba

Page 204: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

P/C,

Kantonalno javtio iii ivrecino za gospodarenje državnim šumama

''Sarajevo ■■ šume" d.o.o. SarajevoOpćinski sud u SarajevuBroj: 065-0-Reg-13-001306 od 30.04.2013. g.PDV broj: 200630090001Žiro račun: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo

161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

V'sta aok

ODL

Izdavač RB

0101 I 11 F

strana

1 Od 1

Broj: 0101-1328-5/15 Datum: 18.06.2015. godine

Na osnovu člana 25.stav 8. i člana 30. Statuta Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, broj: OPU-IP-1376/09 od 12.11.2009. godine, i člana 33. Poslovnika o radu Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo- šume» d.o.o. Sarajevo, broj: 0101-1887-2/13 od 08.07.2013. godine. Skupština Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, na 11. (jedanaestoj) redovnoj sjednici održanoj dana 18. juna 2015. godine, donijela je

ODLUKU

Donosi se Izvještaj o radu Skupštine KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo za period od 01.01.2015.godine do 18.06.2015.godine godini,broj: 0101-1328-4/15 od 18.06.2015.godine,koji je prilog ove Odluke i čini njen sastavni dio.

IIIzvještaj o radu Skupštine KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, za period od 01.01.2015.godine do18.06.2015.godine godini,broj:0101-1328-4/15 od 18.06.2015.godine godine dostaviće se putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo Vladi Kantona Sarajevo i Skupštini Kantona Sarajevo.

IIIOva Odluka stupa na snagu danom donošenja.

^^predsjednik skupštine'^ARAJEVO-ŠUME" DOO SARAJEVO

"SARAJEVO-Syf^PfJ

Dostaviti;1. Skupštini Kantona Sarajevo (putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo)2. Vladi Kantona Sarajevo (putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo)3. Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo,4. Predsjedniku i članovima Skupštine Preduzeća (хЗ)5. Upravi Preduzeća (x4)

Kg/ Arhivi Skupštine Preduzeća7. Arhivi Preduzeća

Tel: 00 387 33 219 172; Fax 00 387 33 219 172Ul. Maršala Tita 7/11, 71000 Sarajevo

Bosna i HercegovinaE-mail: [email protected]

Web; www.saraievo-sume.ba

Page 205: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

M.U/r.LN'!-- Ni >Vi■i) ,if IM )■ иј.ил-. • н м< \м.м,.гм

Ш||: Д||(*:11'-|М Пм11-.}.;1,. i

Kjsyir V> {ЧЈ1.;и I,' , i,i;r I )

:) ;tkii I i.ni:i V : 1'"п \Г1 It ['L

.!■! M; | '

ЧМИ1,-М 11 1 VllM

j:i :i|.;it.jt.-',:!,i tij),-, : vi: in . иЗнос\();; K V! ;(<) t :’|.'ППГnpnuHO.M ;i(iuy.

/Ч ЛI I .nut C-. If' ',iiii>‘

Ноичсшом k;ijm(3'.< чд ЛПО.ОП KM Д|» 2 (/{)О.(;0 KM kh^hh.'ic с;; прекрш;'Ј П|);иии1 лт;с:

б)

Ц)

ПКО ne ИрИЈИ 11рлу. 1МрСЛ.1'У ППНј^ЈСЛНу Вериф'ИК',ПП1)Умјг.рилл (чукш i3. ст:ш 1.).пко удотрсилхтва мЈСрило ко)См jc истекао прописдии рок перподимие верификнцијс ('1л;ш }5, стр.з 5 ), ако стави у промет претпикирпни проиЈВОд без oaitaKC количине нли вко стпарна количина hhjc у оквиру дозвол»ениходступањаодназначенеколичине(члаи20 сгап 2).

За прскршај нз става 1. овог члана ноочаном казном у износу од 200,00 KMдо500,00KMказнићесефизичколице и одговорно лице у правном лицу.

Члан34,Новчаном казном од 250,00 KM до 600,00 KM казниће се за

прекршај лраапо лице:а) ако уопште не посједујс мјерило пропчсано за обављање

дјелатностн (члан 9. стаа 1);б) акоупотребљава неисправномјсрилопли ra употре6л>ава на

начин којим се не обезбјеђује потребна тачност мјгрења (члан 25. став2 );

u) ако не обавијести Завод о дјелатности претпакнрања (члан 21.став2);

д) ако нс омогућн несметану контролу нлн не да податке потребне за вршење контроле (члан 28. став 2.).

За прскршај из става 1. овог члана новчаном казном од 50,00 KM до 100,00 KM казннће се физрчко лнце и одговорно лице у правном лицу. '

За поновљене прекршајс из чл. 32. и 33. овог Закона може се изрећи и заштитна мјера трајног одузимања мјерила чијом je употребом почин,ен прекршај, a поред тога. може се изрећи и заштитна мјера трајпе или привремене забране обављања дјелатности у трајан.у од шест мјссеци.

XI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Чла!1 35.Прописр којн су лредвнђени за спровођен.е oaor з'акона

донијеће се у року од 90дана од даиа ступања на снагу овог зпкона,

Члан 36.Додоношења прописаиз члана35. овогзакона примЈењиваће се

прописи ifoju су се пр11мјен.ивалч до дана ступања на сиагу овог закона.

Сва одобрења, сертифнкати, овлаштења и рЈешења донијета прије ступања на снагу овог законп остају ка снази шест МЈесецч од дана floiiooieiba прописа из става 1. овог члана.

Жигови на мјерилкма која су верификоваиа npnje ступања на снагу OBor закона остају на сназн дс нстска рока важеља.

, Члан37.Ouaj закон ступа на снагу осмог дана од дана ооЈазљмвања у

'Службеним новннама федерације БиХ'.

Предсједавајућ)1

Дома народаПарламентз Федерације БиХ

Славко Матић, с р

ПредсЈедазајупи Представничког дома

Парламентз ФедграциЈе Бн.Х Мухамед l-IopaxiiMOiinn. с. р

I ■ 191 i 1111g13IIIг s I i I е 1 g I s i 11 е t >11Е11Е t i <^ n

Na osnovu člana IV B.7. a) (IV) Usiava Pederacije Bosne i Hercegovine, donosim

Hiv •' /.

i i l'KOC.I. V.šlvN' Ili >: \ MiK.\ < • у Bit !■ Dl’'/ lp ЛМЛ i; М !)!• :.' -i ! )1

I d i> \ l‘ i i i li: ■: i vv >ј;.г

i l'. o epo jC don lO i ’.u i !■ , n i , . 1. (I ( I:I!7L.isi.1 > i!iC.1;оц doma od I.' j.iini.n.i d >м . iiOoni.i iiaioda od 25 ja:u:(i::t лПОа ;-wdi п.Вп'( 0! -27./05

/0 J.inn,‘Г,I 200.5 godine I'm.Ii.|. iliiit,.S.n.ljCVO _ 'n'IKo i ,1>/.П 111 ii , I

, ZAKON0 .J.WNIM PREDJJZEĆIMA U 1')3)К КЛ( l.ji

BOSNE I HERCEGOVINE

1. IVedmet Zakona i definicije

Član 1.Ovim Zakonom uređuju se određena pilanj a upiavljanja

poslovanja u javnim preduzećima.Član 2.

Javno preduzeće, u smislu ovog Zakona, jc.sic |>i4;iliizi:6r (pravno lice upisano u sudski registar kao pri\r redno (liii.šivo. odnosno javno preduzeće definirano kao talivo (irevcliuim propisom) koje obavlja djelatnosti od javnog druSlvcniog Iniciusn (energetika, komunikacije, komunalne djelatnoesli, iijn'iivljiinji- javnim dobrima i druge djelatnosti od javnog dni.iiivf.nog interesa), koje zapošljava najmanje 50 radnika, kao i preduzeće u kojem općina, grad, kanton ili Federacija Bosne i llcicegovim-, ima udio u vlasništvu u iznosu od najmanje 5 0% plus jedna dionica odnosno udio nezavisno od toga kojorra .se djclalnosii bavm

Ejjelatnosti od javnog društvenog interesa utvrđuju općina, kanton i Federacija Bosne i Hercegovine, svako ч okvim .svojih nadležnosti. '

Član3.'\ -Javna preduzeća iz člana 2.

organizirati u obliku dioničkog ograničenom odgovornošću.

Član 4.U ovom Zakonu primjenjuju se sljedeće deftriicije;

"poslovne tajne" *• uključuju sve informacije koje sc odnose na poslovanje javnog preduzeća koje mogu bili od koristi za konkurente kao što su npr. proizvodni proces. Lnžinjerski i tehnički projekti i nacrti, .specifikacije proizvoda, liste klijenata, poslovna strategija. Ic informacije vezane za finansije, prodaju i marketing; "interna kontrola" - jeste postupak koji provode nadzorni odbor, uprava i zaposleni sa ciljem da sc pruže prihvatljive garancije u pogledu postizanja ciljeva u sljedećim kategorijama: efikasnost i eKonomičm>,sloperacija, pouzdanost fmansijskog izvještavanja i postupanje u .skladu sa zakonima i propisima koji su nit snazi,"postupak nabavke" - jeste odgovarajući postupak za dodjelu ugovora dobavljaču u skladu sa važećuii propisima o nabavci;"povezano lice" - jeste svaki zapo.slentk javnog preduzeća, uključujući i pojedince i zastupnike koje javno preduzeće imenuje za obavljtinje određenih djelatnosti, svaki član nadzornog odbora i odbora za reviziju, svako javno preduzeće ili pojedinac u čijem posrednom ili neposrednom vlasništvu je najmanje 10% od ukupne sume glasačkih prava javnog preduzeća;"odgovorno lice" jeste svako itee kojem sc zakonom ili statutom javnog preduzeća dodjeljuje nadležnost za konkretan posao ili zadatak, odnosnosvakci Ittc za koje se s.i razlogom može reći da takva nadležnost i'.f.tpada pod odredbe njegovog ugovora o radu ili u djelokru.g njegovih poslova u javno.m p.-eduzcću,"revidiranje” - jeste analizuanje izvješl.aja ili situacije i u roku od 15 dana podnošenje prijedloga relevantnih

ovog Zakona mogu društva i] i riru.štva

Page 206: "Sarajevo - šume" doo Sarajevo

)ir.ui 8 - U)(J Sf U7HI-:nL N(.)Vh\‘l i I IM i-.M 'i)) r.ill

• I j V u:) I i игп;)« 1/,пк;.‘'И u ill

I I

nCi:l !l..! .iiiv.iv .'-i;! 4l:ii j j i l.il.iLt.;ifi)i: ili ii;i<(/.oi ” jr-.li: ii:-.!;»lj)n> i sislciN;ilNk.i>

1ик1.'*.к ‘1|ИЈг 1/л'Јl)ih) kojt {; j)o.sl;i ih|м>;‘ lii:.i. ih ihu^'r akhVMo.sU javnog prciJuzcća.

Ciij п.к1лша ji: iJ.i r.r. oikiijc i na<ilc/.nim organima prijavj moguća {Miji:vaia ili i)mj',a iic/aikonila aktivnosi, ic (ia sc pokicnc pusiiipak /.a tlisiapliiisko kažnjaviuije i oipusianjc odgovornih iu;a koja mi poĆinila prclcršaj u vcz.i sa lini zadacima i poslovima; .”neras])orcdcnc ru/crvc" - jesu raćun dioničarske premije, rezerva iz oikiipa kapitala i svaka rezerva Čija jc raspodjela javnom ]>i4t<luzeću zabranjcria iz drugih

, razloga kao npr. na o.snuvu posebnog zakona koji scprimjenjuje na dru.^tva le vrsle, ili uvjetima iz statuta javnog preduzeća.

2; Upravljanje

član 5,Organi javnog preduzeća su;- skupština,- nadzorni odbor,

; — uprava (menadžrnent), kao organi upravljanja i- odbor za reviziju.

2.1. Skupština '

, (1) Pored odluka utvmemn ^^konom o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45AX), 2/02, 6/02 i 29/03) skupština donosi odluke i o sljedećem;

a) poslovniku ili poslovnicama na prijedlog nadzornog.; odbora, .

b) etičkom kodeksu na prijedlog nadzornog odbora,. : c) planu poslovanja, odnosno revidiranom planu poslovanja

u skladu sa članom 23. ovog Zakona, j ; .■ r(2^kupština podnosi općinskom vneću. skupštini kantona,

odnolno Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine izvještaje o radu i poslovanju javnih preduzeća najmanje jednom godišnje.

2.'!. Nadzorni odbor

^ Član 7.nlikom imenovanja članova nadzornog odbora

pnmjenjivat će sc odredbe Zakona o ministarskim, vladinim i drbgim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03) i odredbe Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 13/02),

• Član 8.Pored nadležnosti utvrđenih u Zakonu o privrednim

društvima nadzorni odbor ima i sljedeće nadležnosti;■ a) nadzire rad uprave;

b) priprema poslovnike i predlaže ih Skupštini;c) priprema etički kodeks i predlaže ga skupštini;d) vrši izbor kandidata odbora za reviziju i podnosi prijedlog

za njegovo imenovanje skupštini;e) razmatra provedbeni propis za postupak nabavke i nadzire

. : njegovo provođenje;' 0 daje mišljenje skupštini o prijedlogu uprave za raspodjelu

profita; -g) imenuje i razrješava članove uprave u skladu sa

■ postupcima utvrđenim u poslovniku odnosno poslovnicima te važećim propisima;

h) daje ovlaštenja za aktivnosti koje Su ograničene na osnovu odredaba ovog Zakona;

i) daje upute direktoru za provođenje uviđaja u vezi sa uočenim nepravilnostima.

Član 9.(1) Nadzorni odbor sastoji se od najmanje tri člana.(2) Jedno mjesto u nadzornom odboru pripada kandidatu sa

naj većim brojem glasova iz Skupštirie koji.je pidjk’ahdidiran od dioničara sa najmanje 5% dionica sa' iiravb'm glasa,'

kojf

2.Л.

• 'М' fli!;!-'.t.tr\i !1.к1 J “hi-ifi .!.М ;/ lik u^OL: /..iKnii-i>: : i .j |l >• м i iiii|И» vjCHП jcdflO 1Л OCi Ć I in и) v;j

.•.iiir:i|ii I/ sl;iv;i 1. ovOG Ćlanu picd.sjirthuI i;i |f .Nuluhuno ntli’ovoran sa članom n;ul/,ni I JI- )H)vjr.j-rii lilk.iv /.aiiatak га iгvгšcпjc (nj' /.;i

I. .}•.-jj .. .tt.l.-.Mм,.;-. ...IIJ. iiLi

1 lj)|-;i V':ičlan II.

I’iiii'il iiiullr./.nosli utvrđenih u Zakonu i> jiiivn •linui dm.4iviin;i u|,4;iva jr nadležna i za:

a) i/.vji:,ši;ivanjc nadzornog odbora na zahtjew nailzumiig odbora;

b) provedbu etičkog kodeksa;c) izradu i nadgledanje realizacije planova po.slcivauja,d) izradu provedbenih; propisa za postupak nabavki j

provedbu važećih zakona i propisa o postupk.ii nabavki;e) priprerriu prijedloga o raspodjeli profita;0 zapošljavanje i otpušianje zaposlenika u sklailii .sa

postupcima utvrđenim u poslovniku ili posleivnirim.i le važećim zakonima.

U ^&ап 12.Upravu bira nađzo?m*-ra^~Većinom glasova na o.snovu

javnog konkursa iz reda kandidata koji po mei"iadžerskim znanjima i iskustvu najbolje odgovaraju za izvršenje operalivnih i poslovnih potreba javnog preduzeća. U upravu ne mugu bili imenovana lica koja vrše funkciju u političkim slranVs.iina.

Član 13.(1) Direktor i izvršni direktori javnog pređuzečzr podliježu

dužnostima, odgovornostima i ograničenjima koja s<i utvriiena ovim Zakonom. .

(2) Vršenje neposrednog nadzora nad provođenjem pojedinih odredaba iz člana 19. ovog Zakona dir& ktor može povjerili izvršnom direktoru.

(3) U slučaj'u.iz stava 2. ovog člana direktor jee .solidarno odgovoran sa izvršnim direktorom ža izvršenje povjerenog zadatka.

2.4. Opće dužnosti

Član 14. Sukob interesa

(1) Povezano lice dužrio.je izbjegavati stvarne ili očiglednesukobe interesa sa Javnim preduzećem u 1 ičnim ili profesionalnim odnosima, .

(2) Sukobinleresa Javljaše kada lični, odnosno profesionalni interes povezanog lica onemogućava, eventualno može onemogućili ili interes, ili poslovanje javnog pre<Juzcča ili sposobnost povezanog lica da ispunjava svoje obave/.r. i odgovornosti,

(3) Povezano lice dužno je omogućiti uvid upravi ili nadzornom odboru ili drugom nadzornom organu u sve transakcije ili odnose za koje povezano licć opravdanio očekuje da bi mogle dovesti do stvariiOg ili očiglednog sukoba interesa sa javnim preduzećem.

(4) javnom preduzeću, prilikom poslovanja, nije dopušteno da povezanim licima nudi povoljnije uvjete od onih koje nudi drugim licima koja nisu povezana sa javnim predu zecern, U smislu odredbe ovog stava, sljedeća lica se smatraju povezanim licima;

a) članovi uže porodice povezanih lica do trećeg stepena krvnog srodstva ili tazbine, odnosno lica koja žive u istorri domaćinstvu sa povezanim licima;

b) pravna lica koja raspolažu glasačkim pravima u javnom preduzeću;

c) pravna lica u kojima javno preduzeće ima udio od najmanje 10% od ukupne sume glasačkih prava;

d) pravna lica u kojima javno preduzeće ima najmanje 10% dionica sa pravom glasa;

e) pravna lica u kojima je povezano lice ili članovi uže porodice, član nadzornog odbora ili uprave.

(5) Ako bilo koje povezano lice zna ili je moralo znati da je neko drugo povezano lice djelovalo u suproinosli sa odredbama ovog člana (o povezano lice je o tome dužno odmah obavijestiti