113
1 SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODR ODR Ž Ž AVANJE AVANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA U BETONSKIH KONSTRUKCIJA U VISOKOGRADNJI VISOKOGRADNJI GRAĐEVINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU Odsek za konstrukcije Katedra za materijale i konstrukcije Master studije (28+28) I semester (2+2)

SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

  • Upload
    others

  • View
    30

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

11

SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRODRŽŽAVANJE AVANJE

BETONSKIH KONSTRUKCIJA U BETONSKIH KONSTRUKCIJA U VISOKOGRADNJIVISOKOGRADNJI

GRAĐEVINSKI FAKULTETUNIVERZITETA U BEOGRADUOdsek za konstrukcijeKatedra za materijale i konstrukcije Master studije (28+28) I semester (2+2)

Page 2: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

22

Član 2.

25) "rekonstrukcija" jeste izvođenje građevinskih i drugih radova na objektu, kojima se: utiče na stabilnost i sigurnost objekta; menjaju konstruktivni elementi ili menjatehnološki proces; menja spoljni izgled objekta; povećavabroj funkcionalnih jedinica; utiče na bezbednost susednihobjekata, saobraćaja i životne sredine....28) "sanacija" jeste izvođenje građevinskih i drugihradova na postojećem objektu kojima se vrši popravkauređaja, postrojenja i opreme, odnosno zamenakonstruktivnih elemenata objekta, kojima se ne menjaspoljni izgled, ne utiče na bezbednost susednih objekata, saobraćaja i životne sredine...

Z A K O N O PLANIRANJU I IZGRADNJI("Službeni glasnik RS", br. 72/09)

Page 3: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

33

Podela Podela

RadoviRadovi nana sanacijisanaciji (rekonstrukciji) (rekonstrukciji) mogumogu se se podelitipodeliti nana::

A.A. ““ReparaturneReparaturne”” radoveradove -- radi produradi produžženja enja upotrebljivosti i trajnosti objektaupotrebljivosti i trajnosti objekta

B.B. ““KonstrukcijskeKonstrukcijske”” radoveradove –– kojkojii se odnose se odnose nana nosivostnosivost konstrukcijekonstrukcije

Page 4: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

44

A) A) ““ReparaturniReparaturni radoviradovi””UzrokUzrok je je pojavapojava ooššteteććenjaenja nana elementimaelementimakonstrukcijekonstrukcije, , kojakoja vremenomvremenom mogumogu dovestidovesti do do narunaruššavanjaavanja njihovenjihove zahtevanezahtevane nosivostinosivosti. .

Ova oOva oššteteććenjaenja susu uglavnomuglavnom vezanavezana zaza: : 1.1. ooššteteććenjaenja zazašštitnogtitnog slojasloja betonabetona i i slisliččnihnih

povrpovrššinskihinskih defekatadefekata, , kaokao šštoto je, je, nana primer, primer, segregacijasegregacija betonabetona,,

2.2. korozijukoroziju armature,armature,3.3. nastanaknastanak prslinaprslina šširinairina veveććihih odod dozvoljenihdozvoljenih

granigraniččnihnih vrednostivrednosti ((odod aauu > 0.05 mm do a> 0.05 mm do auu > 0.4 > 0.4 mm, u mm, u zavisnostizavisnosti odod agresivnostiagresivnosti sredinesredine))

Page 5: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

55

UZROCI OUZROCI OŠŠTETEĆĆENJAENJA ELEMENATAELEMENATAKONSTRUKCIJE SU UGLAVNOM SLEDEKONSTRUKCIJE SU UGLAVNOM SLEDEĆĆI:I:

1.1. dejstvadejstva atmosferskihatmosferskih uticajauticaja,,2.2. dejstvadejstva razlirazliččitihitih agresivnihagresivnih agenasaagenasa,,3.3. gregreššakaaka pripri izvođenjuizvođenju,,4.4. gregreššakaaka pripri projektovanjuprojektovanju..

A) A) ““ReparaturniReparaturni radoviradovi””

Page 6: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

66

““ReparaturnReparaturnii”” radoviradovi →→ produprodužženje enje upotrebljivosti i trajnosti objekta.upotrebljivosti i trajnosti objekta.

PRIMERIPRIMERI

OOššteteććenje:enje:

Zona segregacije Zona segregacije betonabetona

Sanacija:Sanacija:

Lokalna primena Lokalna primena određenih vrsta određenih vrsta reparaturnih reparaturnih malteramaltera

A) A) ““ReparaturniReparaturni radoviradovi””

Page 7: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

77

PRIMERIPRIMERI

OOššteteććenje:enje:

PovrPovrššinska inska destrukcija betona destrukcija betona

Sanacija:Sanacija:

Lokalna primena Lokalna primena određenih vrsta određenih vrsta reparaturnih reparaturnih maltera.maltera.

A) A) ““ReparaturniReparaturni radoviradovi””

Page 8: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

88

PRIMERIPRIMERI

OOššteteććenje:enje:

Prsline u AB zidu Prsline u AB zidu rezervoararezervoara

Sanacija:Sanacija:

InjektiranjeInjektiranje i zaštitni premazi

A) A) ““ReparaturniReparaturni radoviradovi””

Page 9: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

99

Pod pojmom Pod pojmom ““KonstrukcijskKonstrukcijskii radoviradovi (sanacije)(sanacije)”” se se najnajččeeššćće ubrajaju razlie ubrajaju različčiti vidovi iti vidovi ojaojaččavanjaavanjaarmiranobetonskih konstrukcija.armiranobetonskih konstrukcija.

Preduzimaju se u situacijama kada je stanje Preduzimaju se u situacijama kada je stanje određene konstrukcije takvo da u prvom redu određene konstrukcije takvo da u prvom redu

nije zadovoljena njena nosivost i sigurnost.nije zadovoljena njena nosivost i sigurnost.

U takvim sluU takvim sluččajevima se mora preduzeti sanacija ajevima se mora preduzeti sanacija koja koja ćće omogue omoguććiti da se obezbedi propisana iti da se obezbedi propisana nosivost date konstrukcije.nosivost date konstrukcije.

BB) ) KoKonstrukcijsnstrukcijskiki radoviradovi

Page 10: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

1010

UzrociUzroci kojikoji dovodedovode do do potrebepotrebe zaza konstrukcijskomkonstrukcijskomsanacijomsanacijom, , uglavnomuglavnom susu::

1.1. narunaruššenaena prethodnaprethodna nosivostnosivost ((momožže, e, nana primer, primer, nastatinastati zbogzbog prethodnoprethodno opisanihopisanih ooššteteććenjaenja kojakoja nisunisunana vremevreme saniranasanirana ““reparaturnimreparaturnim”” sanacijamasanacijama),),

2.2. narunaruššenieni funkcionalnifunkcionalni zahtevizahtevi ((pojavapojava prekomernihprekomernihprslinaprslina, , prekomernihprekomernih ugibaugiba, , vibracijavibracija……))

3.3. promenepromene namenenamene objektaobjekta i i njegovenjegove geometrijegeometrije((promenapromena organizacijeorganizacije prostoraprostora dodavanjemdodavanjem novihnovihzidovazidova kaokao oslonacaoslonaca, , izradaizrada novihnovih otvoraotvora u u međuspratnojmeđuspratnoj konstrukcijikonstrukciji,, iliili abab zidovimazidovima,,……),),

4.4. povepoveććanjaanja korisnogkorisnog i (i (iliili) ) stalnogstalnog optereoptereććenjaenja,,

BB) ) KoKonstrukcijsnstrukcijskeke sanacijesanacije

Page 11: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

1111

5.5. promenompromenom statistatiččkogkog sistemasistema ((dodavanjemdodavanjem iliiliukidanjemukidanjem pojedinihpojedinih konstrukcijskihkonstrukcijskih elemenataelemenata),),

6.6. preraspodelepreraspodele statistatiččkihkih uticajauticaja,,7.7. prinudnihprinudnih deformacijadeformacija ((usledusled efekataefekata: : skupljanjaskupljanja

betonabetona, , temperaturnihtemperaturnih promenapromena, , nejednakih nejednakih sleganjasleganja oslonacaoslonaca),),

8.8. popožžaraara,,9.9. seizmiseizmiččkihkih uticajauticaja,,10.10. udaraudara vozilavozila,,11.11. gregreššakaaka pripri projektovanjuprojektovanju,,12.12. gregreššakaaka pripri izvođenjuizvođenju..

BB) ) KoKonstrukcijsnstrukcijskeke sanacijesanacije

Page 12: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

1212

Konstrukcijske sanacije, bez obzira na uzroke, Konstrukcijske sanacije, bez obzira na uzroke, podrazumevaju da se određena konstrukcijapodrazumevaju da se određena konstrukcija, kod , kod koje nije u svim presecima bio koje nije u svim presecima bio zadovoljen uslovzadovoljen uslov::

EEdd ≤≤ RRddodređenim postupcima sanacije dovede na nivo određenim postupcima sanacije dovede na nivo zadovoljavanja gornjeg uslova u svim elementima zadovoljavanja gornjeg uslova u svim elementima konstrukcijekonstrukcije. . U prethodnom izrazu je:U prethodnom izrazu je:

EEdd -- proraproraččunska vrednost unska vrednost nosivostinosivosti oodduticajauticaja spoljaspoljaššnjih opterenjih optereććenja (dejstava),enja (dejstava),RRdd -- proraproraččunska vrednost nosivosti unska vrednost nosivosti elementa.elementa.

BB) ) KoKonstrukcijsnstrukcijskeke sanacijesanacije

Page 13: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

1313

NajNajččeeššććii uzroci koji dovede do stanja kada nije uzroci koji dovede do stanja kada nije zadovoljen prethodni uslov, su sledezadovoljen prethodni uslov, su sledećći:i:

§§ Degradacija konstrukcije ili nekog njenog Degradacija konstrukcije ili nekog njenog elementa usled delovanja razlielementa usled delovanja različčitih itih agresivnih agenasaagresivnih agenasa

§§ Konstrukcijski nedostaci kao posledica Konstrukcijski nedostaci kao posledica razlirazliččitih propusta i itih propusta i gregreššakaaka pri pri projektovanjuprojektovanju i i izvođenjuizvođenju konstrukcija konstrukcija §§ OOššteteććenja konstrukcijaenja konstrukcija u razliu različčitim manje ili itim manje ili

vivišše neregularnim situacijama e neregularnim situacijama

BB) ) KoKonstrukcijsnstrukcijskeke sanacijesanacije

Page 14: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

1414

Agresivnost Agresivnost agenasaagenasa, t, tokom eksploatacije okom eksploatacije određeneodređene konstrukcije, mokonstrukcije, možže da se ispolji kako e da se ispolji kako u odnosu na beton, tako i u odnosu na u odnosu na beton, tako i u odnosu na ččelik u elik u betonu betonu -- armaturni i armaturni i ččelik za prednaprezanje. elik za prednaprezanje.

Vrlo je Vrlo je ččest sluest sluččaj da su u konstrukcijama aj da su u konstrukcijama istovremeno "napadnuti" istovremeno "napadnuti" i beton i i beton i ččelikelik..

Ukoliko je Ukoliko je visok stepen degradacijevisok stepen degradacije betona, betona, radovi na konstrukcijskoj sanaciji, u takvim radovi na konstrukcijskoj sanaciji, u takvim slusluččajevima, postaju viajevima, postaju višše nego neophodni.e nego neophodni.

Degradacija konstrukcije ili njenog elementa Degradacija konstrukcije ili njenog elementa usled delovanja razliusled delovanja različčitih agresivnih agenasaitih agresivnih agenasa

Page 15: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

1515

DDegradiranegradiranaa armiranobetonskarmiranobetonskaa konstrukcijakonstrukcijasa izrazito korodiranom armaturomsa izrazito korodiranom armaturom

Degradacija konstrukcije ili njenog elementa Degradacija konstrukcije ili njenog elementa usled delovanja razliusled delovanja različčitih agresivnih agenasaitih agresivnih agenasa

Page 16: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

1616

DDegradiranegradiranaa armiranobetonskarmiranobetonskaa konstrukcijakonstrukcijasa korodiranim kablovima za pednaprezanjesa korodiranim kablovima za pednaprezanje

Degradacija konstrukcije ili njenog elementa Degradacija konstrukcije ili njenog elementa usled delovanja razliusled delovanja različčitih agresivnih agenasaitih agresivnih agenasa

Page 17: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

1717

ArmiranobetonskaArmiranobetonska gredagreda sasa jakomjakom korozijomkorozijom armature armature iiprekinutimprekinutim uuzzengijamaengijama

Degradacija konstrukcije ili njenog elementa Degradacija konstrukcije ili njenog elementa usled delovanja razliusled delovanja različčitih agresivnih agenasaitih agresivnih agenasa

Page 18: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

1818

Dimnjak Dimnjak –– korozija armaturekorozija armature

Page 19: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

1919

Dimnjak Dimnjak –– termovizijski snimak, termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerompregled spolja i iznutra tv kamerom

Page 20: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

2020

a.a. PROPUSTI I GREPROPUSTI I GREŠŠKE U PROJEKTUKE U PROJEKTUOvi nedostaci mogu da budu veoma razliOvi nedostaci mogu da budu veoma različčite ite

prirode i obima: prirode i obima:

§§ Usled nedovoljno kvalitetnih Usled nedovoljno kvalitetnih podlogapodloga vezanih vezanih za lokaciju objekta i za lokaciju objekta i geotehnigeotehniččkeke uslove, uslove, §§ Neadekvatan izbor materijala, Neadekvatan izbor materijala, konstrukcijskih konstrukcijskih

rereššenjaenja, , proraproraččunskih modelaunskih modela i i optereoptereććenjaenja, , §§ RaRaččunske greunske grešškeke, , §§ PogrePogreššno no konstruisanje i oblikovanjekonstruisanje i oblikovanje

pojedinih detalja.pojedinih detalja.

KoKonstrukcijsnstrukcijskeke sanacijesanacije

Page 21: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

2121

b.b. GREGREŠŠKE I PROPUSTI U GRAĐENJUKE I PROPUSTI U GRAĐENJU

NajNajččeeššćće su vezani za e su vezani za kvalitet materijalakvalitet materijala i i ostvarenu ostvarenu geometriju konstrukcijegeometriju konstrukcije, ali i za , ali i za parametre tehnoloparametre tehnološškog karaktera: kog karaktera:

§§ Neadekvatna Neadekvatna nega betonanega betona, , §§ LoLošše e kompaktiranjekompaktiranje ( (vibriranje) betona, vibriranje) betona, §§ Nepravilno izvođenje radnih Nepravilno izvođenje radnih prekida prekida

betoniranjabetoniranja,,§§ Nedovoljni Nedovoljni zazašštitni slojevi betonatitni slojevi betona ii dr.

KoKonstrukcijsnstrukcijskeke sanacijesanacije

Page 22: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

2222

GreGrešške i propusti u građenjuke i propusti u građenju(nepravilno izveden prekid i nastavak betoniranja)(nepravilno izveden prekid i nastavak betoniranja)

Page 23: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

2323

11. April (zatvoreni bazen)11. April (zatvoreni bazen)

GreGrešške i propusti u građenjuke i propusti u građenju(nedovoljna debljina za(nedovoljna debljina zašštitnog sloja betona)titnog sloja betona)

Page 24: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

2424

GreGrešške i propusti u građenjuke i propusti u građenju

Page 25: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

2525

GreGrešške i propusti u građenjuke i propusti u građenju

Page 26: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

2626

GreGrešške i propusti u građenjuke i propusti u građenju(nedovoljna debljina za(nedovoljna debljina zašštitnog sloja betona)titnog sloja betona)

SC SC ””TaTaššmajdanmajdan”” (zatvoreni bazen)(zatvoreni bazen)

Page 27: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

2727

OOššteteććenja konstrukcija u razlienja konstrukcija u različčitim, itim, manje ili vimanje ili višše, neregularnim situacijamae, neregularnim situacijama

NajNajččeeššćće se javljaju u slue se javljaju u sluččajevima:ajevima:ØØ Neadekvatne eksploatacije konstrukcija Neadekvatne eksploatacije konstrukcija ØØ Pri razliPri različčitim vidovima preoptereitim vidovima preoptereććenja. enja.

MeđutimMeđutim, mogu da nastanu i usled izvesnih , mogu da nastanu i usled izvesnih incidentnih dejstava:incidentnih dejstava:

§§ usled zemljotresa, usled zemljotresa, §§ klizanja terena, klizanja terena, §§ razornih vetrova, razornih vetrova, §§ popožžara,ara,

§§ eksplozija, eksplozija, §§ ratnih razaranja, ratnih razaranja, §§ udara vozila iliudara vozila ili

broda u stub mostabroda u stub mosta

Page 28: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

2828

1111. . aprilapril –– krov krov -- odrodržžavanjeavanje

Page 29: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

2929

25. 25. mmaj aj –– krov krov -- odrodržžavanjeavanje

Page 30: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

3030

25. 25. mmaj aj –– procurivanje sa krova procurivanje sa krova (AB ljuska debljine 7 cm)(AB ljuska debljine 7 cm)

Page 31: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

3131

ViViššegodiegodiššnja nebriga o objekatunja nebriga o objekatu

Page 32: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

3232

Objekat AB Objekat AB konstrukcije okonstrukcije oššteteććen en zemljotresomzemljotresom("Wu Xi Qiao" most u ("Wu Xi Qiao" most u Tajvanu)Tajvanu)

Page 33: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

3333

Sanacija posle dejstva zemljotresa Sanacija posle dejstva zemljotresa

OOššteteććenje unutraenje unutraššnjeg njeg ččvora rama posle dejstva zemljotresa vora rama posle dejstva zemljotresa zahteva konstrukcijsku sanacijuzahteva konstrukcijsku sanaciju

Page 34: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

3434

Armiranobetonski elementi Armiranobetonski elementi ooššteteććeni dejstvomeni dejstvom popožžaraara

Page 35: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

3535

PoPožžar ar –– razaranje betona razaranje betona

Degradacija betona dejstvomDegradacija betona dejstvompopožžaraara

Page 36: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

3636

PoPožžar ar –– dejstvo temperaturedejstvo temperature

prslinaoštećenje

Page 37: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

3737

OOššteteććenja konstrukcije poenja konstrukcije požžaromarom

OOššteteććenje donje povrenje donje površšine međuspratne pune ploine međuspratne pune pločče i e i stuba zahteva konstrukcijsku sanacijustuba zahteva konstrukcijsku sanaciju

Page 38: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

3838

OOššteteććenja konstrukcije poenja konstrukcije požžaromarom

Page 39: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

3939

IzduIzdužženje armature od enje armature od temperaturetemperature

GreGrešška u izvođenjuka u izvođenju

OOššteteććenja konstrukcije poenja konstrukcije požžaromarom

Page 40: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

4040Most preko Dunava kod BeMost preko Dunava kod Bešške oke oššteteććenen ratnim razaranjemratnim razaranjem

Beograd Novi Sad

Page 41: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

4141

Ratna razaranjaRatna razaranja

Sitnorebrasta međuspratna konstrukcija jako Sitnorebrasta međuspratna konstrukcija jako deformisana eksplozijom u tokudeformisana eksplozijom u toku ratnih razaranjaratnih razaranja

Page 42: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

4242

Sitnorebrasta međuspratna konstrukcija na mestu Sitnorebrasta međuspratna konstrukcija na mestu direktnog pogodkadirektnog pogodka

Ratna razaranjaRatna razaranja

Page 43: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

4343

OOššteteććenje nadvoenje nadvožžnjaka prouzrokovanonjaka prouzrokovano udaromudarom kamiona kamiona koji se kretao sa podignutom platformomkoji se kretao sa podignutom platformom

(nadvo(nadvožžnjak na autoputu Novi Sad njak na autoputu Novi Sad -- Beograd)Beograd)

Udar vozila

Page 44: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

4444

StepeniStepeniššte te -- gregrešška u projektovanjuka u projektovanju

Armiranobetonsko stepeniArmiranobetonsko stepeniššte te –– plopločča konzolnoga konzolnogprepusta bez armature u gornjoj zoniprepusta bez armature u gornjoj zoni

Page 45: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

4545

StepeniStepeniššte te -- gregrešška u projektovanjuka u projektovanju

Armiranobetonsko stepeniArmiranobetonsko stepeniššte te –– plopločča konzolnoga konzolnogprepusta bez armature u gornjoj zoniprepusta bez armature u gornjoj zoni

PloPločča prepustaa prepusta

DilatacijaDilatacija

Page 46: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

4646

Nepostojanje armature u Nepostojanje armature u gornjoj zoni plogornjoj zoni pločče prepustae prepusta

StepeniStepeniššte te -- gregrešška u projektovanjuka u projektovanju

Page 47: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu
Page 48: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

4848

Svaka konstrukcijska sanacija betonskih Svaka konstrukcijska sanacija betonskih konstrukcija obavezno treba da se izvodi na bazi konstrukcija obavezno treba da se izvodi na bazi posebne tehniposebne tehniččke dokumentacije:ke dokumentacije:

Glavnog projekta sanacijeGlavnog projekta sanacijekoji, u opkoji, u opšštem slutem sluččaju, mora da bude zasnovan aju, mora da bude zasnovan na na ulaznim podacimaulaznim podacima -- podlogama, kao podlogama, kao ššto su:to su:

§§ Projektni zadatak,Projektni zadatak,§§ Projekat postojeProjekat postojećće konstrukcije,e konstrukcije,§§ IzveIzvešštaj o pregledu i proceni stanjataj o pregledu i proceni stanja

konstrukcije,konstrukcije,

KONSTRUKCIJSKE SANACIJE I OJAKONSTRUKCIJSKE SANACIJE I OJAČČAVANJEAVANJEProjekat sanacijeProjekat sanacije -- podlogepodloge

Page 49: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

4949

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJE

§§ Geodetski snimak konstrukcije Geodetski snimak konstrukcije (eventualno)(eventualno), ,

§§ GeotehniGeotehniččke podloge ke podloge (eventualno (eventualno -- zavisno od zavisno od vrste konstrukcije i prirode njenih ovrste konstrukcije i prirode njenih oššteteććenja),enja),

§§ Ostale podloge Ostale podloge (odnosi se naj(odnosi se najččeeššćće na e na slusluččajeve kada se osim sanacije konstrukcija, iz ajeve kada se osim sanacije konstrukcija, iz funkcionalnih ili iz razloga vezanih za izmenjene funkcionalnih ili iz razloga vezanih za izmenjene eksploatacione uslove, joeksploatacione uslove, jošš i i preuređuje prostorpreuređuje prostor--voditi ravoditi raččuna da li je u pitanju rekonstrukcijauna da li je u pitanju rekonstrukcija))

KONSTRUKCIJSKE SANACIJE I OJAKONSTRUKCIJSKE SANACIJE I OJAČČAVANJEAVANJEProjekat sanacijeProjekat sanacije--podlogepodloge

Page 50: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

5050

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJE

Za izradu projekta sanacije od posebnog znaZa izradu projekta sanacije od posebnog značčaja aja jeje IzveIzvešštaj o pregledu i proceni stanja konstruktaj o pregledu i proceni stanja konstruk--cijecije, koji, u op, koji, u opšštem slutem sluččaju, treba da sadraju, treba da sadržžii::§ obim, intenzitet i uzroke nastalih oštećenja,

§§ ispitivanje mehaniispitivanje mehaniččkih karakteristika materijala kih karakteristika materijala elemenata konst. koji se saniraju elemenata konst. koji se saniraju (beton, (beton, ččelik),elik),

§§ snimak izvedene geometrije elemenata snimak izvedene geometrije elemenata konstrukcije,konstrukcije,

§§ stanje, kvalitet i stepen korozije stanje, kvalitet i stepen korozije ččelika u elika u betonu betonu (armature, kao i kablova za prednap.)(armature, kao i kablova za prednap.)

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJEProjekat sanacijeProjekat sanacije--prethodni izveprethodni izvešštajtaj

Page 51: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

5151

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJE

§§ tehnitehniččki snimak svih oki snimak svih oššteteććenja konstrukcije, enja konstrukcije, ukljuuključčujuujućći i njihovu klasifikaciju i i i njihovu klasifikaciju i kvantifikaciju (raspored i kvantifikaciju (raspored i šširine prslina, irine prslina, povrpovrššinska oinska oššteteććenja betona), enja betona),

§§ stanje deformacija konstrukcije (ugibi, stanje deformacija konstrukcije (ugibi, pomeranja oslonapomeranja oslonaččkih takih taččaka i dr.),aka i dr.),

§§ generalni zakljugeneralni zaključčak o stanju konstrukcije,ak o stanju konstrukcije,

§§ predlog napredlog naččina sanacije.ina sanacije.

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJEProjekat sanacijeProjekat sanacije --prethodni izveprethodni izvešštajtaj

Page 52: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

5252

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJEIspitivanje kvaliteta betonaIspitivanje kvaliteta betona

Vađenje betonskog Vađenje betonskog ““kernakerna”” iz konstrukcijeiz konstrukcije

Page 53: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

5353

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJEProjekat sanacije Projekat sanacije -- sadrsadržžajaj

Projekat sanacije treba da sadrProjekat sanacije treba da sadržži:i:

§§sve neophodne tekstualne priloge sve neophodne tekstualne priloge (tehni(tehniččki ki izveizvešštaj, tehnitaj, tehniččke specifikacije za materijale i ke specifikacije za materijale i izvođenje radovaizvođenje radova, predmer i predra, predmer i predraččun un radova),radova),

§§numerinumeriččkeke priloge priloge (prora(proraččun konstrukcije kao un konstrukcije kao celine, proraceline, proraččun pojedinih detalja, ...)un pojedinih detalja, ...)

§§grafigrafiččke priloge ke priloge (dispozicioni crte(dispozicioni crtežži, planovi i, planovi armature, rearmature, reššenja detalja sanacije, ...).enja detalja sanacije, ...).

Page 54: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

5454

U sluU sluččaju kada ne postoji projekat postojeaju kada ne postoji projekat postojećće e konstrukcije, potrebno je izvrkonstrukcije, potrebno je izvrššiti:iti:§§ detaljno snimanje geometrije postojedetaljno snimanje geometrije postojeććih ih

elemenata konstrukcije,elemenata konstrukcije,§§ “š“štemovanjetemovanje”” –– otkrivanje armature radi otkrivanje armature radi

utvrđivanja broja utvrđivanja broja ššipki i njihovog preipki i njihovog preččnika,nika,§§ izradu istraizradu istražžnih jama za utvrđivanje stanjanih jama za utvrđivanje stanja, ,

dimenzija i kote fundiranja temeljadimenzija i kote fundiranja temelja

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJEProjekat sanacijeProjekat sanacije

Page 55: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

5555

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJEProjekat sanacijeProjekat sanacije

PogrePogreššno shvano shvaććeno eno “š“štemovanjetemovanje”” radi otkrivanja armatureradi otkrivanja armature

Page 56: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

5656

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJE

IzradaIzrada Projekta konstrukcijske sanacijeProjekta konstrukcijske sanacije je daleko je daleko SLOSLOŽŽENIJI problem od izrade projekta nove ENIJI problem od izrade projekta nove konstrukcije, jer zahteva: konstrukcije, jer zahteva:

§§ Vrlo solidno poznavanje veVrlo solidno poznavanje veććeg broja eg broja konstrukcijskih disciplina konstrukcijskih disciplina (op(opššta teorija ta teorija konstrukcija, armirnobetonske, prednapregnute, konstrukcija, armirnobetonske, prednapregnute, ččelieliččne konstrukcije i dr.),ne konstrukcije i dr.),

§§ Visok stepen znanja iz oblasti građevinskih Visok stepen znanja iz oblasti građevinskih materijala i tehnologije građenja materijala i tehnologije građenja (specifi(specifiččni ni materijali i specijalne tehnologije i posebni materijali i specijalne tehnologije i posebni tehnolotehnološški postupci)ki postupci)

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJEProjekat sanacijeProjekat sanacije

Page 57: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

5757

UU okviru projekta sanacije i njegove realizacijeokviru projekta sanacije i njegove realizacije,,naronaroččito ito je je vavažžno:no:

pravilno koncipiranjpravilno koncipiranjee i izvođenj i izvođenjee pojedinih pojedinih konstrukcijskih detaljakonstrukcijskih detalja

Pre pristupanja izradi projekata konstrukcijskih Pre pristupanja izradi projekata konstrukcijskih sanacija, potrebno je dobro sanacija, potrebno je dobro upoznaupoznatiti originalnuoriginalnuprojektnu dokumentacijprojektnu dokumentacijuu

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJEProjekat sanacijeProjekat sanacije

Page 58: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

5858

NaroNaroččitoito papažžljivo prouljivo prouččiti proraiti proraččunski deo te unski deo te dokumentacije, odnosnodokumentacije, odnosno,, treba treba ššto preciznije to preciznije odrediti:odrediti:proraproraččunska naponsko unska naponsko -- deformaciona stanja deformaciona stanja koja prethode koja prethode radovima na radovima na sanacijisanaciji

Vrlo često je potrebno da se rade ponovni statički proračuni, sa realno utvrđenim opterećenjima i sa preciznijim statičkim modelima kako bi se odredili realniji statički uticaji na osnovu kojih se odlučuje o obimu i načinu sanacije

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJEProjekat sanacijeProjekat sanacije

Page 59: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

5959

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJE

Konstrukcijske sanacije seKonstrukcijske sanacije se UVEKUVEK izvode naizvode napostojepostojeććim konstrukcijamaim konstrukcijama -- to znato značči na i na konstrukcijama koje konstrukcijama koje ćće u vreme izvođenja e u vreme izvođenja sanacionih radovasanacionih radova ii dalje biti pod određenim dalje biti pod određenim optereoptereććenjima.enjima.

Zato je potrebno taZato je potrebno taččno definisanje onog no definisanje onog naponsko naponsko -- deformacionog stanja konstrukcije deformacionog stanja konstrukcije ––tzv.tzv. "nulto" stanje"nulto" stanje -- koje koje ćće biti OSNOVA za e biti OSNOVA za superpoziciju sa uticajima izazvanim superpoziciju sa uticajima izazvanim u tokuu toku i i po po zavrzavrššetkuetku sanacione intervencije sanacione intervencije

KONSTRUKCIJSKE SANACIJE I OJAKONSTRUKCIJSKE SANACIJE I OJAČČAVANJEAVANJEProjekat sanacijeProjekat sanacije

Page 60: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

6060

Pri izvođenju Pri izvođenju sanacionih radosanacionih rado--va u osnovnom va u osnovnom preseku preseku ćće e vladativladati "zate"zateččeni"eni"naponi:naponi:

u betonuu betonu σσobob

u armaturiu armaturi σσoaoa

U toku izvođenja sanacionih radovaU toku izvođenja sanacionih radova, u okviru , u okviru nove nove oblogeobloge (u (u ““plaplašštutu””) ) nenećće biti naponae biti napona ni u betonu ni u ni u betonu ni u armaturiarmaturi

KONSTRUKCIJSKE SANACIJE I OJAKONSTRUKCIJSKE SANACIJE I OJAČČAVANJEAVANJEPrimerPrimer

Page 61: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

6161

Od Od dodatnog opterdodatnog opterććenjaenja ćće se pojaviti naponi:e se pojaviti naponi:U OBLOZIU OBLOZI:: u betonu u betonu σσpbpb, u armaturi , u armaturi σσpapa

U OSNOVNOM PRESEKU STUBA dodatni naponiU OSNOVNOM PRESEKU STUBA dodatni naponi::u betonu u betonu ΔσΔσbb, u armaturi , u armaturi ΔσΔσaa

KONSTRUKCIJSKE SANACIJE I OJAKONSTRUKCIJSKE SANACIJE I OJAČČAVANJEAVANJEPrimerPrimer

OblogaObloga (pla(plaššt) t) ćće "proraditi" i poe "proraditi" i poččeti da prihvata eti da prihvata samo onaj deo dodatnih opteresamo onaj deo dodatnih optereććenja koja na enja koja na ojaojaččani stub deluju ani stub deluju po zavrpo završšenimenim sanacionim sanacionim radovimaradovima

Page 62: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

6262

§§ U okviru OJAU okviru OJAČČANOG STUBA, tokom ANOG STUBA, tokom njegove eksploatacije, vladanjegove eksploatacije, vladaćće sledee sledećći i naponi:naponi:§§ osnovni presekosnovni presek::

–– u betonu u betonu σσobob + + ΔσΔσbb–– u armaturi u armaturi σσoaoa + + ΔσΔσaa

§§ Obloga (plaObloga (plaššt)t)::–– u betonu u betonu σσpbpb–– u armaturi u armaturi σσpapa

KONSTRUKCIJSKE SANACIJE I OJAKONSTRUKCIJSKE SANACIJE I OJAČČAVANJEAVANJEPrimerPrimer

Page 63: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

6363

Primedba:Primedba:Ne vodi se raNe vodi se raččuna o reolouna o reološškim pojavama u kim pojavama u betonu.betonu.

Opravdanje:Opravdanje:Sanacione intervencije se, u najveSanacione intervencije se, u najveććem broju em broju slusluččajeva, izvode na veajeva, izvode na većć dovoljno "starim" dovoljno "starim" konstrukcijama, pri konstrukcijama, pri ččemu dodatni betonski emu dodatni betonski delovi obidelovi običčno nemaju znano nemaju značčajnije povrajnije površšine, pa ine, pa efekti skupljanja i teefekti skupljanja i teččenja betona u principu nisu enja betona u principu nisu od veod veććeg znaeg značčaja.aja.

KONSTRUKCIJSKE SANACIJE I OJAKONSTRUKCIJSKE SANACIJE I OJAČČAVANJEAVANJEPrimerPrimer

Page 64: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

6464

Postupak proračuna:§§ Primenom klasiPrimenom klasiččne teorije armiranog betona ne teorije armiranog betona

(tzv. "n" teorije) (tzv. "n" teorije) §§ Metodom graniMetodom graniččnog stanja loma nog stanja loma -- nosivosti nosivosti

presekapresekaPrimenom i jednog i drugog postupka, Primenom i jednog i drugog postupka, ("n" ("n"

teorija za definisanje napona, a metoda teorija za definisanje napona, a metoda granigraniččnog stanja za određivanje maksimalne nog stanja za određivanje maksimalne granigraniččne sile loma koju je ojane sile loma koju je ojaččani presek u ani presek u stanju da prihvati)stanju da prihvati)

KONSTRUKCIJSKE SANACIJE I OJAKONSTRUKCIJSKE SANACIJE I OJAČČAVANJEAVANJEPrimerPrimer

Page 65: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

6565

U praksi imaju najU praksi imaju najšširu primenuiru primenu sledesledećće metodee metodesanacijesanacije::§§ Smanjivanje optereSmanjivanje optereććenjaenja konstrukcijskih konstrukcijskih

elemenata,elemenata,§§ PrenoPrenoššenje optereenje optereććenjaenja na susedne na susedne

konstrukcijske elemente dovoljnih nosivosti,konstrukcijske elemente dovoljnih nosivosti,§§ Smanjivanje rasponaSmanjivanje raspona konstrukcija, koje konstrukcija, koje

nemaju zadovoljavajunemaju zadovoljavajućću nosivost,u nosivost,§§ Promena statiPromena statiččkog sistema elemenata konstr.kog sistema elemenata konstr.

koji nemaju zadovoljavajukoji nemaju zadovoljavajućću nosivost,u nosivost,

METODE SANACIJA AB KONST.METODE SANACIJA AB KONST.

Page 66: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

6666

§§ OjaOjaččanje konstrukcijaanje konstrukcija postupcima postupcima prednaprezanjaprednaprezanja,,

§§ OjaOjaččanje putem anje putem povepoveććanja presekaanja preseka dodatnim dodatnim povrpovrššinama betona i/ili armatureinama betona i/ili armature

§§ OjaOjaččanje popreanje popreččnih presekanih preseka putem lepljenja putem lepljenja dodatnih lamela od dodatnih lamela od ččelika, staklenih vlakana, elika, staklenih vlakana, karbonskih vlakana i sl. karbonskih vlakana i sl.

METODE SANACIJA AB KONST.METODE SANACIJA AB KONST.

Page 67: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

6767

PRIMERI:PRIMERI:MostMost -- ograniograniččavanjemavanjem nivoa saobranivoa saobraććajnog ajnog optereoptereććenja na mostu (ogranienja na mostu (ograniččavanjem avanjem brzinebrzinevovožžnje ili limitiranjem nje ili limitiranjem veliveliččine osovinskogine osovinskogoptereoptereććenja)enja)--ovo je ovo je ččesto samo privremena meraesto samo privremena meraNNadogradnja zgradaadogradnja zgrada -- smanjivanjem intenziteta smanjivanjem intenziteta optereoptereććenja na postojeenja na postojeććim etaim etažžamaama (ukidanjem (ukidanjem ravnog krovaravnog krova, eventualnom zamenom teških podova i pregradnih zidova na nižim etažama objekta savremenim lakim materijalima) i izborom konstrukcijskog sistema nadogradnje (za novu krovnu konstrukciju koristiti “lake” nosače -sisteme od drveta ili čelika)

KONSTRUKCIJSKE SANACIJE I OJAKONSTRUKCIJSKE SANACIJE I OJAČČAVANJE AVANJE SMANJENJEM OPTERESMANJENJEM OPTEREĆĆENJAENJA

Page 68: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

6868

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJEPRENOPRENOŠŠENJE OPTEREENJE OPTEREĆĆENJA NA SUSEDNE ENJA NA SUSEDNE

KONSTRUKCIJSKEKONSTRUKCIJSKE EELEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTILEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTI

U sluU sluččajevima kada postojeajevima kada postojećća konstrukcija nije u a konstrukcija nije u stanju da prihvati određeno dodatno opterestanju da prihvati određeno dodatno optereććenje, enje, problem se moproblem se možže ree reššiti tako iti tako ššto to ćće se za e se za prihvatanje tog optereprihvatanje tog optereććenja iskoristitienja iskoristiti susedni susedni konstrukcijski elementikonstrukcijski elementi koji su to u stanjukoji su to u stanju

Takav sistem sanacijeTakav sistem sanacije podrazumeva uvođenje podrazumeva uvođenje potpunopotpuno novog konstrukcijskog sistemanovog konstrukcijskog sistema,, koji koji ćće e omoguomoguććiti da se konstrukcija nedovoljne nosivosti iti da se konstrukcija nedovoljne nosivosti u potpunosti, ili delimiu potpunosti, ili delimiččnono rasteretirastereti

Page 69: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

6969

PPrenorenoššenjenjeeoptereoptereććenja saenja saprostih gredaprostih greda na na stubove dovoljnih stubove dovoljnih nosivostinosivosti

a.a. Celokupno optereCelokupno optereććenje qenje q22 se mose možže poveriti jednoj e poveriti jednoj novoj gredinovoj gredi (2) izvedenoj iznad postoje(2) izvedenoj iznad postojećće grede (e grede (1) 1) sa određenim sa određenim međurazmakommeđurazmakom ""δδ" (zazorom)" (zazorom)

a.

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJEPRENOPRENOŠŠENJE OPTEREENJE OPTEREĆĆENJA NA SUSEDNE ENJA NA SUSEDNE

KONSTRUKCIJSKEKONSTRUKCIJSKE EELEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTILEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTI

Page 70: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

7070

Za prikazani sluZa prikazani sluččaj prenoaj prenoššenja optereenja optereććenja na enja na susedne stubove, pomosusedne stubove, pomoćću dodatno izbetonirane u dodatno izbetonirane grede, koja je fizigrede, koja je fiziččki odvojena od postojeki odvojena od postojećće grede, e grede, proraproraččun se svodi na:un se svodi na:

dimenzionisanje nove grede (2) nove grede (2) izloizložžene optereene optereććenju qenju q22

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJEPRENOPRENOŠŠENJE OPTEREENJE OPTEREĆĆENJA NA SUSEDNE ENJA NA SUSEDNE

KONSTRUKCIJSKEKONSTRUKCIJSKE EELEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTILEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTI

Page 71: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

7171

PPrenorenoššenjenjeeoptereoptereććenja saenja saprostih gredaprostih greda na na stubove dovoljnih stubove dovoljnih nosivostinosivosti

b.b. NovNovaa gredgredaa (2),(2), koja koja jeje izbetonirana preko grede izbetonirana preko grede (1) (1) bez ikakvog međurazmakabez ikakvog međurazmaka, mo, možže da e da ““prihvatiprihvati””smanjeno opteresmanjeno optereććenje enje qq22 –– ΔΔqq,, a a postojepostojeććaa gredgreda (a (11))ukupno optereukupno optereććenje qenje q11 + + ΔΔq q

b.

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJEPRENOPRENOŠŠENJE OPTEREENJE OPTEREĆĆENJA NA SUSEDNE ENJA NA SUSEDNE

KONSTRUKCIJSKEKONSTRUKCIJSKE EELEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTILEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTI

Page 72: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

7272

Za prikazani sluZa prikazani sluččaj konstrukcijske sanacije, pod aj konstrukcijske sanacije, pod pretpostavkom poznatih opterepretpostavkom poznatih optereććenja qenja q11 i qi q22, prvo , prvo treba odrediti vrednost treba odrediti vrednost ΔΔq. q.

Nakon toga treba postaviti uslov jednakosti krivina Nakon toga treba postaviti uslov jednakosti krivina greda (1) i (2): greda (1) i (2):

22

2

11

1

IEM

IEM

=

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJEPRENOPRENOŠŠENJE OPTEREENJE OPTEREĆĆENJA NA SUSEDNE ENJA NA SUSEDNE

KONSTRUKCIJSKEKONSTRUKCIJSKE EELEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTILEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTI

Page 73: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

7373

Ako se u prethodnom izrazu umesto MAko se u prethodnom izrazu umesto M11 i Mi M22 uvrste uvrste maksimalne vrednosti momenata za grede (1) i (2), maksimalne vrednosti momenata za grede (1) i (2), dobija se konadobija se konaččni izraz:ni izraz:

11

2

2

12 I

qqqq

EEI ⋅

∆+∆−

⋅=

Ovaj izraz moOvaj izraz možže da se iskoristi za određivanje e da se iskoristi za određivanje geometrijskih karakteristika grede (geometrijskih karakteristika grede (II22), a nakon ), a nakon toga, na bazi poznatog momenta Mtoga, na bazi poznatog momenta M22, mo, možže da se e da se izraizraččuna i potrebna armatura nove gredeuna i potrebna armatura nove grede

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJEPRENOPRENOŠŠENJE OPTEREENJE OPTEREĆĆENJA NA SUSEDNE ENJA NA SUSEDNE

KONSTRUKCIJSKEKONSTRUKCIJSKE EELEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTILEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTI

Page 74: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

7474

Primer sanacije Primer sanacije -- ojaojaččanja kontinualnog nosaanja kontinualnog nosaččaa

Kod kontinaualnih nosaKod kontinaualnih nosačča, opisani postupak se moa, opisani postupak se možže e primeniti ili samo u jednom polju, ili u viprimeniti ili samo u jednom polju, ili u višše polja, pri e polja, pri ččemu u pojedinim poljima moemu u pojedinim poljima možže, ali i ne mora, da bude e, ali i ne mora, da bude uspostavljen kontinuitet uspostavljen kontinuitet

Problem se može rešiti i izvođenjem niza prostih greda

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJEPRENOPRENOŠŠENJE OPTEREENJE OPTEREĆĆENJA NA SUSEDNE ENJA NA SUSEDNE

KONSTRUKCIJSKEKONSTRUKCIJSKE EELEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTILEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTI

Page 75: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

7575

Nova međuspratna konstrukcija izvedena iznad postojeNova međuspratna konstrukcija izvedena iznad postojeććee(sistem montažnih koruba koje nemaju kontakt sa postojećom međuspratnom konstrukcijom)

Primer ojaPrimer ojaččanja međuspratne konstrukcijeanja međuspratne konstrukcije

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJEPRENOPRENOŠŠENJE OPTEREENJE OPTEREĆĆENJA NA SUSEDNE ENJA NA SUSEDNE

KONSTRUKCIJSKEKONSTRUKCIJSKE EELEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTILEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTI

Page 76: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

7676

Nova međuspratna konstrukcija izvedena iznad postojeNova međuspratna konstrukcija izvedena iznad postojeććee(puna AB ploča koja se oslanja na postojeću međuspratnu konstrukciju)

Primer ojaPrimer ojaččanja međuspratne konstrukcijeanja međuspratne konstrukcije

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJEPRENOPRENOŠŠENJE OPTEREENJE OPTEREĆĆENJA NA SUSEDNE ENJA NA SUSEDNE

KONSTRUKCIJSKEKONSTRUKCIJSKE EELEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTILEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTI

Page 77: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

7777

Smanjivanje raspona prostih gredaSmanjivanje raspona prostih gredapomopomoćću kratkih elemenatau kratkih elemenata

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJEPRENOPRENOŠŠENJE OPTEREENJE OPTEREĆĆENJA NA SUSEDNE ENJA NA SUSEDNE

KONSTRUKCIJSKEKONSTRUKCIJSKE EELEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTILEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTI

Page 78: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

7878

Primer sanacijePrimer sanacije--ojaojaččavanja prostih greda avanja prostih greda

Smanjivanje raspona prostih gredaSmanjivanje raspona prostih gredapomopomoćću kosnikau kosnika

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJEPRENOPRENOŠŠENJE OPTEREENJE OPTEREĆĆENJA NA SUSEDNE ENJA NA SUSEDNE

KONSTRUKCIJSKEKONSTRUKCIJSKE EELEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTILEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTI

Page 79: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

7979

Efikasnost prikazanih postupaka poveEfikasnost prikazanih postupaka poveććanja nosivosti anja nosivosti greda, mogreda, možže se ilustrovati zavisnoe se ilustrovati zavisnoššćću između u između parametara parametara ΔΔq/q i q/q i ΔΔl/l:l/l:

Funkcija Funkcija ((ΔΔq/q) q/q) -- ((ΔΔl/l)l/l)

q - opterećenje koje je nosač bio u stanju da prihvati presmanjivanja raspona,

Δq - dodatno opterećenje koje nosać može da prihvati nakon smanjivanja raspona.

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJEPRENOPRENOŠŠENJE OPTEREENJE OPTEREĆĆENJA NA SUSEDNE ENJA NA SUSEDNE

KONSTRUKCIJSKEKONSTRUKCIJSKE EELEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTILEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTI

Page 80: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

8080

Primer sanacije Primer sanacije -- ojaojaččanja kontinualnih nosaanja kontinualnih nosačča a

Smanjivanje raspona kontinualnih nosaSmanjivanje raspona kontinualnih nosačča pomoa pomoćću u novoizvedenih kosnikanovoizvedenih kosnika

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJEPRENOPRENOŠŠENJE OPTEREENJE OPTEREĆĆENJA NA SUSEDNE ENJA NA SUSEDNE

KONSTRUKCIJSKEKONSTRUKCIJSKE EELEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTILEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTI

Page 81: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

8181MoguMogućći nai naččini izvođenja dopunskih krutih oslonacaini izvođenja dopunskih krutih oslonaca

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJEIZRADA DOPUNSKIH KRUTIH OSLONACAIZRADA DOPUNSKIH KRUTIH OSLONACA

Page 82: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

8282

Primeri detalja veza pri izvođenju dopunskih krutih Primeri detalja veza pri izvođenju dopunskih krutih oslonacaoslonaca

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJEIZRADA DOPUNSKIH KRUTIH OSLONACAIZRADA DOPUNSKIH KRUTIH OSLONACA

Page 83: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

8383

Momenti u prostoj Momenti u prostoj gredi sa dopunskim gredi sa dopunskim osloncem u sredini osloncem u sredini rasponaraspona

ANALIZA

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJEIZRADA DOPUNSKIH KRUTIH OSLONACAIZRADA DOPUNSKIH KRUTIH OSLONACA

Page 84: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

8484

ANALIZA

MMCC = 0,125= 0,125··glgl22 -- 0,1250,125··pp··(0,5(0,5··l)l)22 = (0,125 = (0,125 ·· g g -- 0,03125 0,03125 ·· p)p)··ll22

A = 0,5A = 0,5··gl + 0,5gl + 0,5··p(0,5l) p(0,5l) -- 0,1250,125··p(0,5l) = (0,5 p(0,5l) = (0,5 ·· g + 0,1875 g + 0,1875 ·· p)p)··ll

B = (0,5 ·· g + 0,1875 ·· p)·l

C = 2C = 2··[0,5[0,5··p p ··(0,5 (0,5 ·· l) + 0,125l) + 0,125··p p ··(0,5 (0,5 ·· l)] = 0,625l)] = 0,625··p p ·· ll

MOMENTI:

REAKCIJE:

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJEIZRADA DOPUNSKIH KRUTIH OSLONACAIZRADA DOPUNSKIH KRUTIH OSLONACA

Page 85: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

8585Primer sanacije RIGLI ramovske konstrukcije

uvođenjem dopunskih elastičnih oslonaca

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJEIZRADA DOPUNSKIH ELASTIIZRADA DOPUNSKIH ELASTIČČNIH (POPUSTLJIVIH) OSLONACANIH (POPUSTLJIVIH) OSLONACA

Page 86: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

8686

Detalji izvođenja sanacije RIGLI ramovske konstrukcije uvođenjem dopunskih elastičnih oslonaca

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJEIZRADA DOPUNSKIH ELASTIIZRADA DOPUNSKIH ELASTIČČNIH (POPUSTLJIVIH) OSLONACANIH (POPUSTLJIVIH) OSLONACA

Page 87: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

8787

Primer sanacije GREDA dodavanjem novih elemnata donjeg pojasa

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJEIZRADA DOPUNSKIH ELASTIIZRADA DOPUNSKIH ELASTIČČNIH (POPUSTLJIVIH) OSLONACANIH (POPUSTLJIVIH) OSLONACA

Page 88: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

8888

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJEIZRADA DOPUNSKIH ELASTIIZRADA DOPUNSKIH ELASTIČČNIH (POPUSTLJIVIH) OSLONACANIH (POPUSTLJIVIH) OSLONACA

Page 89: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

8989Uvođenje novih oslonaca kao ojačanje AB PLOČE

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJEIZRADA DOPUNSKIH ELASTIIZRADA DOPUNSKIH ELASTIČČNIH (POPUSTLJIVIH) OSLONACANIH (POPUSTLJIVIH) OSLONACA

Page 90: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

9090

Integrisanje prostih greda u kontinualni nosač

q = g + pq = g + p pp’’ = p + = p + ∆∆pp MMBB= M= MCC= 0.100= 0.100··pp’’ll22

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJEPROMENOM KONSTRUKCIJSKOG SISTEMAPROMENOM KONSTRUKCIJSKOG SISTEMA

Page 91: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

9191Primer 1 - Ugrađivanja dodatne “negativne” armature

Proste grede Proste grede →→ Kontinualna gredaKontinualna greda

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJEPROMENOM KONSTRUKCIJSKOG SISTEMAPROMENOM KONSTRUKCIJSKOG SISTEMA

Page 92: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

9292

Primer 2 - Ugrađivanja dodatne “negativne” armature

Proste grede Proste grede →→ Kontinualna gredaKontinualna greda

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJEPROMENOM KONSTRUKCIJSKOG SISTEMAPROMENOM KONSTRUKCIJSKOG SISTEMA

Page 93: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

9393

Integrisanje grede i stubova u ramovsku

konstrukciju

Treba ugraditi dodatnu armaturu

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJEPROMENOM KONSTRUKCIJSKOG SISTEMAPROMENOM KONSTRUKCIJSKOG SISTEMA

Page 94: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

9494Izvođenje dodatnih ukrućenja u sklopu postojeće

okvirne konstrukcije

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJEIzvođenjem dodatnih ukruIzvođenjem dodatnih ukruććenjaenja

Page 95: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

9595

OjaOjaččanja, ali i sanacije konstrukcija, mogu se anja, ali i sanacije konstrukcija, mogu se izvesti "popravljanjem" njihovih nepovoljnih izvesti "popravljanjem" njihovih nepovoljnih naponsko naponsko -- deformacionih stanja primenom deformacionih stanja primenom odgovarajuodgovarajuććih postupaka ih postupaka PREDNAPREZANJAPREDNAPREZANJA

Zavisno od naZavisno od naččina vođenja kablova za prednaina vođenja kablova za predna--prezanje kroz određenu betonsku konstrukcijuprezanje kroz određenu betonsku konstrukciju, u , u njoj se pri zatezanju kablova proizvode uticaji koji njoj se pri zatezanju kablova proizvode uticaji koji su po znaku, su po znaku, suprotnisuprotni od uticaja koje proizvode od uticaja koje proizvode uobiuobiččajena vertikalna ajena vertikalna -- gravitaciona opteregravitaciona optereććenjaenja

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJENaknadnim prednaprezanjemNaknadnim prednaprezanjem

Page 96: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

9696

Primenom postupka prednaprezanja, kod Primenom postupka prednaprezanja, kod elemenata izloelemenata izložženih savijanju, moenih savijanju, možže se na ovaj e se na ovaj nanaččin smanjiti, pa in smanjiti, pa ččak i ak i poniponišštiti prsline i titi prsline i deformacije,deformacije, a takođe i ostvariti znaa takođe i ostvariti značčajnoajnoPOVEPOVEĆĆANJE NOSIVOSTIANJE NOSIVOSTI

Kada je reKada je rečč o ojao ojaččanjima i sanacijama, kablovi za anjima i sanacijama, kablovi za prednaprezanje se gotovo uvek vode van preseka prednaprezanje se gotovo uvek vode van preseka postojepostojeććih konstrukcija i, po pravilu, imajuih konstrukcija i, po pravilu, imajupravolinijskepravolinijske iliili poligonalne trasepoligonalne trase

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJENaknadnim prednaprezanjemNaknadnim prednaprezanjem

Page 97: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

9797Ekvivalentno opterećenje

Sistem sa jednom Sistem sa jednom ““skretnomskretnom”” silomsilom

ZsinZsinαα ≈≈ ZtgZtgαα

ZcosZcosαα ≈≈ ZZ

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJENaknadnim prednaprezanjemNaknadnim prednaprezanjem

Page 98: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

9898Ekvivalentno opterećenje

Sistem sa dve Sistem sa dve ““skretneskretne”” silesile

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJENaknadnim prednaprezanjemNaknadnim prednaprezanjem

Page 99: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

9999

U najopU najopšštijem slutijem sluččaju vođenja kablova od oslonca aju vođenja kablova od oslonca "A "A -- B", kablovi u gredi proizvode jedan B", kablovi u gredi proizvode jedan uravnoteuravnotežžen sistem silaen sistem sila --

““ekvivalentno optereekvivalentno optereććenjeenje””

To znaTo značči da taj sistem ne proizvodi nikakve reakcije i da taj sistem ne proizvodi nikakve reakcije u oslonau oslonaččkim takim taččkama A i Bkama A i B proste gredeproste grede

MeđutimMeđutim, greda "A, greda "A--B", osim dodatnog naprezanja B", osim dodatnog naprezanja od ekvivalentnog optereod ekvivalentnog optereććenja, podenja, podnosi i određene nosi i određene deformacijedeformacije

ZAKLJUZAKLJUČČAKAK

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJENaknadnim prednaprezanjemNaknadnim prednaprezanjem

Page 100: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

100100

Pri primeni kablova za prednaprezanje za ojaPri primeni kablova za prednaprezanje za ojaččanje anje postojepostojeććih konstrukcija, mogu se formulisati ih konstrukcija, mogu se formulisati sledesledećći bitni stavovi:i bitni stavovi:

ZAKLJUZAKLJUČČAK:AK:

ØØ delovanje kablova za prednaprezanje pri proradelovanje kablova za prednaprezanje pri proraččunu unu konstrukcija mokonstrukcija možže se razmatrati kao uticaj e se razmatrati kao uticaj ekvivalentnog optereekvivalentnog optereććenjaenja -- skretnih sila i skretnih sila i koncentrisanih silakoncentrisanih sila na mestima kotvljenja kablovana mestima kotvljenja kablova

ØØ prednaprezanjeprednaprezanje statistatiččki određenih konstrukcijaki određenih konstrukcija, , zbog uravnotezbog uravnotežženosti ekvivalentnog kablovskog enosti ekvivalentnog kablovskog optereoptereććenja,enja, ne dovodi do pojave reakcija oslonacane dovodi do pojave reakcija oslonaca

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJENaknadnim prednaprezanjemNaknadnim prednaprezanjem

Page 101: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

101101

ZAKLJUZAKLJUČČAKAK

Ø pri prednaprezanju statički neodređenih konstrukcija, s obzirom da ekvivalentno opterećenje proizvodi deformacije elemenata, u takvim sistemima se javljaju i određene reakcije oslonaca (te reakcije proizvode dodatne momente, transverzalne i normalne sile - tzv. PARAZITNE UTICAJE)

Ø ukoliko se primenjuje veći broj kablova, njihov zbirni efekat se može prikazati u vidu uticaja tzv.rezultantnog kabla - kabla koji zamenjuje sve kablove koji se koriste za prednaprezanje.

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJENaknadnim prednaprezanjemNaknadnim prednaprezanjem

Page 102: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

102102Dispozicija konstrukcije objekta

Primeri iz praksePrimeri iz prakse Prvi primerPrvi primer

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJENaknadnim prednaprezanjemNaknadnim prednaprezanjem

Page 103: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

103103Trajektorije napona pritiska i sile cepanja “Z”

u donjoj ploči

Primeri iz praksePrimeri iz prakse Prvi primerPrvi primer

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJENaknadnim prednaprezanjemNaknadnim prednaprezanjem

Page 104: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

104104

Kabl za saniranje konstrukcije

Primeri iz praksePrimeri iz prakse Prvi primerPrvi primer

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJENaknadnim prednaprezanjemNaknadnim prednaprezanjem

Page 105: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

105105Izgled saniranih nosača

Primeri iz praksePrimeri iz prakse Prvi primerPrvi primer

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJENaknadnim prednaprezanjemNaknadnim prednaprezanjem

Page 106: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

106106Trase kablova primenjenih za saniranje konstrukcije

Primeri iz praksePrimeri iz prakse Drugi primerDrugi primer

gornji kablovi

donji kablovi

uzad 2Ø15.8mmlevo i desno

detalj 1

detalj 2

uzad 2Ø15.8mm

uzad 2Ø15.8mm

presek

osnova

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJENaknadnim prednaprezanjemNaknadnim prednaprezanjem

Page 107: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

107107Detalj krajeva kablova Ø15.8mm

Primeri iz praksePrimeri iz prakse Drugi primerDrugi primer

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJENaknadnim prednaprezanjemNaknadnim prednaprezanjem

Page 108: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

108108Detalj devijatora (prevojnika) na mestu preloma

trase kablova Ø15.8mm

Primeri iz praksePrimeri iz prakse Drugi primerDrugi primer

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJENaknadnim prednaprezanjemNaknadnim prednaprezanjem

Page 109: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

109109Dispozicija konstrukcije

Primeri iz praksePrimeri iz prakse

TreTrećći primeri primer

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJENaknadnim prednaprezanjemNaknadnim prednaprezanjem

Page 110: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

110110Trase primenjenih kablova

Primeri iz praksePrimeri iz prakse

TreTrećći primeri primer

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJENaknadnim prednaprezanjemNaknadnim prednaprezanjem

Page 111: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

111111

Detalj previjanja kablova na mestima njihovih prodora kroz poprečni nosač izveden iznad srednjih stubova

Primeri iz praksePrimeri iz prakse TreTrećći primeri primer

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJENaknadnim prednaprezanjemNaknadnim prednaprezanjem

Page 112: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

112112

Detalj previjanja kablova na mestima njihovih prodora kroz poprečni nosač izveden iznad srednjih stubova

Primeri iz praksePrimeri iz prakse TreTrećći primeri primer

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJENaknadnim prednaprezanjemNaknadnim prednaprezanjem

Page 113: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH ... · Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom. 20 a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU Ovi nedostaci mogu

113113

Primena prednaprezanja u cilju rasterećenja oštećenog srednjeg stuba ramovske konstrukcije

Primeri iz praksePrimeri iz prakse ČČetvrti primeretvrti primer

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAKONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČČAVANJEAVANJENaknadnim prednaprezanjemNaknadnim prednaprezanjem