Click here to load reader

Samrådshandling Sektorn för samhällsbyggnad i Landvetter ... › download › 18.3cdfe38c16ab... · PDF file Översiktsplan för Härryda kommun – ÖP 2012 ... Med prognostiserad

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Samrådshandling Sektorn för samhällsbyggnad i Landvetter ... › download...

 • Samrådshandling April 2019

  Sektorn för samhällsbyggnad

  Detaljplan för del av fastigheten Landvetter 4:124 m. fl.,

  HÄRKESHULTSVÄGEN

  i Landvetter, Härryda kommun

  PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDE

  SAMRÅDSHANDLINGAR

  • Plankarta med bestämmelser

  • Planbeskrivning med genomförande (denna handling)

  • Fastighetsförteckning

  • Grundkarta

  Bilaga: Bullerutredning Härkeshultsvägen, del av fastigheten Landvetter 4:124 m. fl., Ramböll Sverige

  AB, 2019-04-25

  Mölnlycke i april 2019

  SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD

  Planenheten med medverkan av Mark- & Bostadsenheten

  Peter Wallentin Anna Sofia Wannerskog Karl Falck

  Verksamhetschef plan och bygglov Planarkitekt Mark- och exploateringsingenjör

 • Samrådshandling för del av fastigheten Landvetter 4:124,

  HÄRKESHULTSVÄGEN 2

  Innehå l l

  INLEDNING .................................................................................................................................................................................................................. 4

  Uppdrag ..................................................................................................................................... 4

  Planens syfte ............................................................................................................................. 4

  Planens huvuddrag .................................................................................................................... 4

  Planförfarande .......................................................................................................................... 4

  Handlingar ................................................................................................................................. 4 PLANDATA .................................................................................................................................................................................................................. 5

  Läge, avgränsning och storlek ................................................................................................... 5

  Markägare ................................................................................................................................. 5 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN ................................................................................................................................................................... 6

  Översiktsplan för Härryda kommun – ÖP 2012 ........................................................................ 6

  Gällande detaljplan ................................................................................................................... 6

  Riksintressen ............................................................................................................................. 7

  Kulturmiljö ............................................................................................................................. 7

  Strandskydd ............................................................................................................................... 8 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR ................................................................................................................................................. 8

  Natur och topografi ................................................................................................................... 8

  Markförhållanden ................................................................................................................... 10

  Geoteknik ............................................................................................................................ 10

  Radon .................................................................................................................................. 10

  Förorenad mark ................................................................................................................... 10

  Bebyggelse .............................................................................................................................. 10

  Befintlig bebyggelse ............................................................................................................ 10

  Föreslagen bebyggelse ........................................................................................................ 10

  Gator och trafik ....................................................................................................................... 11

  Gatunät ................................................................................................................................ 11

  Gång- cykel- och mopedtrafik ............................................................................................. 11

  Kollektivtrafik ...................................................................................................................... 11

  Störningar och risker ............................................................................................................... 11

  Trafikbuller .......................................................................................................................... 11

  Risk ...................................................................................................................................... 12 KONSEKVENSER ...................................................................................................................................................................................................... 12

  Avvägningar enligt miljöbalken ............................................................................................... 12

 • Samrådshandling för del av fastigheten Landvetter 4:124,

  HÄRKESHULTSVÄGEN 3

  Undersökning ...................................................................................................................... 13

  Miljömål .................................................................................................................................. 13 ADMINISTRATIVA FRÅGOR ................................................................................................................................................................................ 13

  Genomförandetid .................................................................................................................... 13

  Huvudmannaskap .................................................................................................................... 13 ORGANISATORISKA FRÅGOR ........................................................................................................................................................................... 14

  Planförfarande ........................................................................................................................ 14

  Tidplan ..................................................................................................................................... 14 FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR ..................................................................................................................................................................... 14

  Markägande ............................................................................................................................ 14

  Fastighetsbildning ................................................................................................................... 14

  Intrång i fastighet .................................................................................................................... 15 TEKNISKA FRÅGOR ............................................................................................................................................................................................... 15

  Gator och trafik ....................................................................................................................... 15

  Dagvatten ................................................................................................................................ 15 EKONOMISKA FRÅGOR ....................................................................................................................................................................................... 15

  Gatukostnader ......................................................................................................................... 15

  Kommunens ekonomi ............................................................................................................. 15

 • Samrådshandling för del av fastigheten Landvetter 4:124,

  HÄRKESHULTSVÄGEN 4

  INLEDNING

  Uppdrag

  Kommunstyrelsen gav 2011-11-21 förvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för

  del av fastigheten Landvetter 4:124 m.fl., Härkeshultsvägen. 2019-01-10 gavs

  förvaltningen förnyat uppdrag att upprätta en detaljplan för del av fastigheten

  Landvetter 4:124 m.fl., Härkeshultsvägen.

  Planens syfte

  Planförslagets syfte är att ge planstöd för Härkeshultsvägens befintliga utformning och

  sträckning, samt att ersätta gällande detaljplan P93/6, som vann laga kraft 1993-10-06.

  Pla