Samfunnsfag 1-7 - hvl.no samfunnsfag p£¥ barne- og mellomtrinnet har kunnskap om sosialisering, identitetsdanning

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Samfunnsfag 1-7 - hvl.no samfunnsfag p£¥ barne- og mellomtrinnet har kunnskap om...

 • Samfunnsfag 1-7

  Samfunnsfag 1-7

  Koder til bruk for admini- strasjonen:

  Emnekategorier

  Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett

  Norsk In English

  Emnekode / Code Kode tildeles av administrasjonen.

  Navn, bokmål

  Samfunnsfag 1, emne 1

  Navn, nynorsk

  Name, English

  Faktaboks Antall studiepoeng / Credits 15

  Studienivå /Level of study Bachelornivå☒ Masternivå☐ PHD☐

  Videreutdanning (EVO)☐

  Praksisemne / Course for practical training

  Ja☐ Nei☐

  Ansvarlig institutt

  Tilhører studieprogram GLU 1-7

  EBINNL Innledning / Introduction Lærarutdanningsfaget samfunnsfag skal førebu studentane til profesjonsrolla som samfunnsfaglærar for barne- og ungdomstrinnet, med særleg vekt på begynnaropplæring,

 • Samfunnsfag 1-7

  innføring i grunnleggande ferdigheiter og arbeid med kompetansemål på barne- og

  mellomtrinnet. Sentralt i studiet står elles arbeid med tilpassa opplæring og vurdering.

  Samfunnsfagsstudiet i grunnskulelærarutdanninga er internasjonalt orientert både i innhaldet og

  i formidlinga av faget. Faget inneheld elles ei balansert innhaldsfordeling mellom geografi,

  historie og samfunnskunnskap.

  EBLUB Læringsutbytte / Learning outcome

  Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte:

  KUNNSKAPAR

  Kandidaten:

  ● har kunnskap om vitskaplege teoriar og metodar i geografi, historie og samfunnskunnskap

  ● har kunnskap om fagdidaktisk teori og forsking i samfunnsfaget i skulen som er særleg

  knytta til begynnaropplæring, tilpassa opplæring, vurdering og arbeid med kompetansemål i

  samfunnsfag på barne- og mellomtrinnet

  ● har kunnskap om sosialisering, identitetsdanning og ulikskap i eit samfunnsfagleg perspektiv

  ● har kunnskap om samane som urfolk, om dei nasjonale minoritetane, og om kulturelt

  mangfald i Noreg

  ● har kunnskap om samspelet mellom menneske, teknologi og natur med vekt på

  ressursfordeling og berekraftig utvikling

  ● har kunnskap om samfunnsfaglege problemstillingar knytt til elevane sin digitale kvardag

  ● har kunnskap om stad og landskap som natur, kultur og historie

 • Samfunnsfag 1-7

  DUGLEIKAR

  ● kan arbeide med verdiar og haldningar i samfunnsfag i skulen, stimulere til undring om og

  respekt for mangfald og bruke dette som ressurs i arbeidet med alle elevar

  ● kan leie læringsprosessar som sikrar progresjon i opplæringa og som legg særleg vekt på

  begynnaropplæring, tidleg innsats, grunnleggjande ferdigheiter og kompetansar

  ● kan finne, søkje, vurdere og tolke ulike typar kjelder for å legge til rette for gode

  læringsprosessar

  ● kan reflektere over praksis og praksisplanlegging, leiing av læringsarbeid og vurdering av

  dette som grunnlag for læringsretta tilbakemelding

  GENERELL KOMPETANSE

  ● kan reflektere sjølvstendig og kritisk over samfunnsfaglege spørsmål

  ● har overblikk over periodar og utviklingsmønster og kan gjere greie for korleis historie og

  kultur blir konstruert

  ● kan reflektere sjølvstendig og kritisk over fagdidaktiske spørsmål, særleg knytt til begynnaropplæring

  EBFORK Forkunnskaper / Prerequisites Oppgi emnekode [MAT100] dersom det er et krav og skriv i mer generelle vendinger det som det er en anbefaling.

  EBOVER Faglig overlapp / Course overlap

  EBINNH Innhold / Content

 • Samfunnsfag 1-7

  Emnet gjev ei innføring i begynnaropplæring og fagdidaktikk i samfunnsfaget og i sentrale

  tema i historie, geografi og samfunnskunnskap knytt særleg til undervisninga på barne- og

  mellomtrinnet

  EBARB Arbeidsformer / Study methods

  Førelesing, gruppearbeid, ekskursjonar, individuelt arbeide og munnleg framføring

  EBFORP Obligatoriske

  arbeidskrav / Mandatory assignments

  Munnleg framlegg i gruppe. Framlegget kan vera eit digitalt produkt eller innehalde eit digitalt

  element.

  Retningsliner vert delt ut ved semesterstart.

  EBVURD Vurderingsform / Methods of assessment

  3-dagars individuell heimeeksamen, 2000 ord.

  Karakterskala: F-A

  EBHJELP Hjelpemidler ved eksamen / Premitted exam materials

  Ingen

  EBLITT Litteratur / Literature list Frist for å melde inn endelig litteraturliste er ved semesterstart.

  EBANSV Faktaboks

  Emneansvarlig faglærer(e) / Course coordinator

  EBSPRAK Faktaboks

  Undervisningsspråk /

  Language of instruction Norsk

  [Erstatt «norsk» dersom emnet undervises på et annet språk]

 • Samfunnsfag 1-7

  EBPROG Faktaboks

  Progresjonskrav/

  Requirements for study

  progression

  Ja☐

  Nei☒

  EBUNDSEM Faktaboks

  Undervisningssemester /

  Semester of instruction

  Høst ☐

  Vår☐

  Start høst - eksamen vår ☐

  Start vår - eksamen høst☐ [Skriv en merknad dersom emnet går over flere semester]

  EBSEM Faktaboks

  Eksamenssemester / Semester of assessment

  Høst☐

  Vår☐

  Både høst og vår☐

  Koder til bruk for admini- strasjonen:

  Emnekategorier

  Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett

  Norsk In English

  Emnekode / Code Kode tildeles av administrasjonen.

  Navn, bokmål Samfunnsfag 1, emne 2

  Navn, nynorsk Fremkommer på karakterutskrift og vitnemål

  Name, English Fremkommer på karakterutskrift og Diploma supplement

 • Samfunnsfag 1-7

  Faktaboks Antall studiepoeng / Credits

  Studienivå /Level of study Bachelornivå☒ Masternivå☐ PHD☐

  Videreutdanning (EVO)☐

  Praksisemne / Course for practical training

  Ja☐ Nei☒

  Ansvarlig institutt

  Tilhører studieprogram GLU 1-7

  EBINNL Innledning / Introduction Lærarutdanningsfaget samfunnsfag skal førebu studentane til professjonsrolla som samfunnsfaglærar for barne- og mellomtrinnet, med særleg vekt på begynnaropplæring,

  innføring i grunnleggande ferdigheiter og arbeid med kompetansemål på barne- og

  mellomtrinnet. Sentral i studiet står elles arbeid med tilpassa opplæring og vurdering.

  Samfunnsfagsstudiet i grunnskulelærarutdanninga er internasjonalt orientert både i innhaldet og

  i formidlinga av faget. Faget inneheld elles ei balansert innhaldsfordeling mellom geografi,

  historie og samfunnskunnskap.

  EBLUB Læringsutbytte / Learning outcome

  Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

  KUNNSKAPAR

  Kandidaten:

  ● har kunnskap om vitskaplege teoriar og metodar i geografi, historie og samfunnskunnskap

 • Samfunnsfag 1-7

  ● har kunnskap om fagdidaktisk teori og forsking i samfunnsfaget i skulen som er særleg

  knytta til begynnaropplæring, tilpassa opplæring, vurdering og arbeid med kompetansemål i

  samfunnsfag på barne- og mellomtrinnet

  ● har kunnskap om menneskerettar, medborgarskap, demokrati og demokratiseringsprosessar

  ● har kunnskap om ideologiar, makt og politiske system

  ● har kunnskap om konfliktar og samarbeid i geografisk, historisk og samfunnsvitskapleg

  perspektiv

  ●har kunnskap om samspelet mellom befolkning, mobilitet og globalisering

  DUGLEIKAR

  Kandidaten:

  ● kan reflektere over ulike dimensjonar ved demokratiomgrepet og legge til rette for

  demokratisk praksis i skulen

  ● kan leie læringsprosessar med særleg vekt på å vidareutvikle grunnleggande ferdigheiter og

  kompetansar og sikre progresjon i opplæringa

  ● kan finne, vurdere og tolke ulike typar kjelder for å legge til rette for gode læringsprosessar

  ● kan reflektere over planlegging, leiing og vurdering av læringsarbeid som grunnlag for læringsretta tilbakemelding

  GENERELL KOMPETANSE

  Kandidaten:

 • Samfunnsfag 1-7

  ● kan reflektere sjølvstendig og kritisk over samfunnsfaglege spørsmål

  ● har overblikk over periodar og utviklingsmønster og kan gjere greie for korleis historie og

  kultur blir konstruert

  ● kan reflektere sjølvstendig og kritisk over didaktiske spørsmål knytt til begynnaropplæringa

  på barne- og mellomtrinnet

  EBFORK Forkunnskaper / Prerequisites Oppgi emnekode [MAT100] dersom det er et krav og skriv i mer generelle vendinger det som det er en anbefaling.

  EBOVER Faglig overlapp / Course overlap

  Oppgi reduksjon mellom emner, både nedlagte emner (gamle emnekoder) og emner som undervises f.eks ved andre institutt.

  EBINNH Innhold / Content Innhald i emnet er sentrale tema i kunnskapsområda historie, geografi og samfunnskunnskap. Det vert lagt vekt på korleis studenten ved hjelp av fagdidaktikk kan formidle desse tema i