Samfunnsendring og kommunikasjon, bachelor

  • Published on
    15-Mar-2016

  • View
    213

  • Download
    1

DESCRIPTION

Fakultetsbrosjyre BACSAMKOM og SAMF60 v-09

Transcript

SAMFUNNSENDRING OG KOMMUNIKASJONbachelorSAMFUNNSFAGrsstudiumSamf.endring og kom 09:Fakultetsbrosjyre 12-02-09 09:26 Side a32Foto:Brd EkSamf.endring og kom 09:Fakultetsbrosjyre 12-02-09 09:26 Side a43GRUNNSTUDIUM: 180 studiepoeng, 3 rSTUDIESTED: KristiansandOPPTAKSKRAV: Generell studiekompetanseSKNAD: Sendes Samordna opptakSKNADSFRIST: 15. aprilSKEKODE: 201 474SAMFUNNSENDRING OG KOMMUNIKASJONbachelorHvorfor bachelor i samfunnsendringsendring og kommunikasjon?Bachelorprogrammet isamfunnsendring ogkommunikasjon gir deggrunnleggende innsikt i hvordansamfunnsvitenskapelig kunnskapkan brukes aktivt ikommunikasjonsprosesser sombidrar til endring av samfunnet.Globalisering er et gjennomgendetema. Studiet kvalifiserer for arbeidrelatert til informasjon og formidling,kommunikasjonsstrategier ogsamfunnskontakt ellersamfunnsplanlegging. Offentlig virksomhet, frivilligeorganisasjoner og interesse-organisasjoner vil vre de mestaktuelle arbeidsplassene, menprivate nringslivsorganisasjonerog bedrifter er mulige alternativer.Studiet er relevant for arbeid medulike typer medier. Det kan ogsbrukes som utgangspunkt forundervisning i videregende skole.Studiet kvalifiserer for opptak pmasterprogrammet i offentligpolitikk og ledelse (forutsetterORG100 i valgportefljen). Hva er samfunnsendring og kommunikasjon?Studiet i samfunnsendring ogkommunikasjon handler ommennesket og dets omgivelser,kulturen de lever i, politikken destyres av, og samhandling mellomindivider, organisasjoner ognringsliv. Studiet reiser mange aktuellesprsml. I hvilken grad og phvilken mte klarer mennesker tilpasse seg endringer,omorganisering og usikkerhet?Hvordan er muligheten for at denenkelte selv kan kontrollere ogpvirke sin egen situasjon? I hvilkengrad er menneskers liv, basisbehov,arbeidsmuligheter og helse formetav omgivelsene, og sosiale ogpolitiske faktorer? Hvordan pvirkerden globale utviklingen vrFoto:Brd EkSamf.endring og kom 09:Fakultetsbrosjyre 12-02-09 09:26 Side a5hverdag? Disse sprsmlene ogandre aktuelle problemstillinger blirgjennomgtt i studieprogrammet. I studiet vektlegges samspilletmellom grundig teoretisk innsikt ogpraktiske anvendelsesomrder.Undervisningen vil best avforelesninger, gruppearbeid ogdiskusjoner knyttet til temaer i denaktuelle samfunnsdebatten. Det vil ilpet av studiet arrangeresekskursjoner, fagseminarer oggjesteforelesninger som knytterstudiets teoretiske tilnrmingersammen med praktiskeanvendelsesomrder. Litteraturensom brukes bestr av et bredtspekter bker, kompendier ogartikler. Foto:Nicolai PrebensenSamf.endring og kom 09:Fakultetsbrosjyre 12-02-09 09:26 Side a651. SEMESTER HST Milj, produksjon og forbruk 10 sp Offentlig politikk ogadminstrasjon I10 sp Globalhistorie10 sp 2. SEMESTER VRBefolkning, kultur ogmigrasjon10 sp Internasjonal politikk10 sp Valgemne, se under10 sp 3. SEMESTER HSTKulturanalyse ogkommunikasjon10 sp Samfunnsvitenskapeligmetode10 sp Examen philosophicum10 sp 4. SEMESTER VRPlanlegging,kommunikasjon ogsamfunnsendring10 sp Media og politiskkommunikasjon10 sp Examen facultatum,samfunnsvitenskapeligvariant10 sp 5. SEMESTER HSTValgfri fordypning> Medier og kommunikasjon> Informasjons- og kommunikasjonsteknologi> Lring og formidling> Politikk og organisasjon> Studier i utlandet30 sp 6. SEMESTER VRProsjekt:Kommunikasjon ogsamfunnsendring20 sp Dynamic Web PageDevelopment10 sp Valgemne 1. studierStudenter velger mellom emnene: > Konflikt og fred historiske og etiske perspektiver, 10 sp> Samfunnsfag og praktisk fagformidling, 10 spMer om studietFrste studier tilsvarer rsstudiet isamfunnsfag og gir engrunnleggende innsikt i samfunnetsendringsprosesser bde p lokalt,nasjonalt og internasjonalt niv.Andre studier presenterer tretilnrminger til hvordan og i hvilkengrad samfunnsendringer kanpvirkes. I tillegg vil studentene fkjennskap til samfunnsvitenskapeligmetode. Studiets oppbyggingSamf.endring og kom 09:Fakultetsbrosjyre 12-02-09 09:26 Side a76 Tredje studier bestr av en valgfrienhet i femte semester.Valgmulighetene bestr av firefordypningsenheter p 30studiepoeng hver, hvor flgendeemner inngr:MEDIER OG KOMMUNIKASJON > Massekommunikasjon > Skrift og bilde > Tekst og tolkning INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS-TEKNOLOGI> Kreativ problemlsning > Informasjonssystemer > Organisasjonsteori og analyse LRING OG FORMIDLING > Dannelse og globalisering > Dannelse, medier og teknologi > Innfring i pedagogikk POLITIKK OG ORGANISASJON > Organisasjonsteori og analyse > Offentlig politikk og administrasjon II > Forvaltningsrett I sjette og siste semester skriverstudentene prosjektoppgave p 20 studiepoeng. Her vil studentenef brukt analytiske evner gjennom ta stilling til og foresl ulikehandlingsalternativer. Gjennom 10 studiepoeng med Dynamic WebPage Development utviklerstudentene kompetanse i bruk avinternett og web som et viktigverkty i kommunikasjonsarbeid.FoSamf.endring og kom 09:Fakultetsbrosjyre 12-02-09 09:26 Side a87NY FAGKOMBINASJON GIRFORTRINN NYE STUDENTER KANGLEDE SEG TIL MYE INTERESSANT ARBEID I STUDIETHvorfor dette studiet?Fordi det virket som det kombinertesamfunnsfag og kommunikasjon pen ny og veldig interessant mte. Ogdet gjr det! StudietHyt faglig niv, passe mengdeforelesninger og en god delegenarbeid i form av oppgaver. Deter et bra studium hvis man liker lre gjennom jobbe. Det er ogsvariert, og man kan velge mellomfire ulike fordypninger. Hvilken fordypning skal du ta?Jeg holder det litt pent enda, mensiden jeg har lyst til jobbe medinformasjons- og kommunikasjons-teknologi kan det godt bli denfordypningen. Men jeg tenker ogsp fordypning i medier ogkommunikasjon. Hva skal du skrive bacheloroppgave om?Jeg skriver en oppgave om IK Startog lokal identitet dette semesteret,og det kan godt tenkes at jeg utviderden til en bacheloroppgave. UiA som studiestedDet er passe stort og kantina er fin.stsia er ogs et bra tilbud; det erveldig greit med egen pub.InteresserStudiet tar mye tid, men jeg liker drive med musikk, og spiller trompetog el-bass p hobbybasis. Ellershenger jeg med venner, og tar gjerneen tur p kaf. Rd til potensielle skere De kan glede seg til mye interessantarbeid! Spesielt forelesninger i fagetKultur og kommunikasjon. Dettestudiet gir en ny fagkombinasjon, sdet er ikke mange som kan skryte av ha samme utdannelse. Det tror jegkan telle positivt nr man skal skep jobber etter endte studier. Tekst og intervju: Marita SrbNAVN: Jon Audun Johnsen ALDER: 24FRA: Kristiansand STUDIESTATUS:Bachelor i samfunnsendring ogkommunikasjon, pbegynt hsten2007BAKGRUNN:Tidligere mbelsnekker Foto: PrivatSamf.endring og kom 09:Fakultetsbrosjyre 12-02-09 09:26 Side a98 Studie- og fagmiljetDyktige forelesere bidrar til etengasjerende lringsmilj hvorstudentene drar nytte av denutstrakte forskningsaktiviteteninnen samfunnsgeografi,planlegging, kommunikasjon,kulturanalyse og endringsledelse. StudentutvekslingUniversitetet harstudentutvekslingsavtaler med enrekke utenlandske universiteter. Detkan bli lagt til rette for etutenlandsopphold i 5. semester vedet universitet i Europa, USA, Sr-Afrika eller Australia. Oppholdet somutvekslingsstudent m vreforhndsgodkjent og passe inn iutdanningsplanen. Oppdatert oversikt oversamarbeidsinstitusjoner finnes pwww.uia.no/utveksling Yrkesmuligheter og videre studierBachelor i samfunnsendring ogkommunikasjon kvalifisererstudentene for arbeid innenfor:> Informasjons- og formidlingsarbeid> Kommunikasjonsstrategier og samfunnskontakt> Samfunnsplanlegging og rdgivningDet gir mulighet for jobb i et vidtspekter av organisasjoner ognringsliv, bde p lokalt, nasjonaltog internasjonalt niv. Aktuellejobber kan vre innen media, PR,kampanje, planlegging ogmiljledelse bde i offentlig og privatsektor. Kombinert med praktiskpedagogisk utdanning (PPU) girstudiet et godt utgangspunkt forundervisning i skolen.G videre p masterFullfrt bachelorprogram kvalifisererfor studere videre p master ioffentlig politikk og ledelse.Betingelsen er at ORG100 er tattsom valgemne i 5. semester ellertidligere i studiet.Samf.endring og kom 09:Fakultetsbrosjyre 12-02-09 09:26 Side a109GRUNNSTUDIUM: 60 studiepoeng, 1 r, Oppstart bde hst og vrSTUDIESTED: KristiansandOPPTAKSKRAV: Generell studiekompetanseSTUDIESTART OM HSTEN:Sknad sendes Samordna opptakSTUDIESTART I JANUAR:Lokalt opptak UiASKNADSFRISTER: 15. april forstudiestart om hsten, 15.november for studiestart i januarSKEKODE 15. APRIL: 201 242SKEKODE 15. NOV.: 8541Hvorfor rsstudium i samfunnsfag?rsstudiet gir en innfring isamfunnsfag og kan inng ibachelorprogrammet isamfunnsendring ogkommunikasjon hvis du nsker fortsette innenfor sammefagomrde. Studiet egner seg somutgangspunkt for undervisning igrunnskole og videregende skole.Sammen med andre skolefag ogpraktisk-pedagogisk utdanning girstudiet mulighet for tilsetting iskolen. Studenter som tar rsstudiet frst,og deretter sker opptak pbachelorprogrammet, vil g rett inn iandre studier. Studiet kan inngsom 3. eller 4. r i allmenn-lrerutdanningen. Videre, kan detinng i flere andre bachelorstudierved UiA, blant annet som 3. studieri bachelor i konomi ogadministrasjon. Studiet kan ogsinng i en selvvalgt bachelorgrad.Hva er samfunnsfag?Studiet skal gi studentene enforstelse av grunnleggendeendringsprosesser i samfunnet,samt kunnskap om hvordansamfunnsendringer kan analyseres.Sentrale kunnskapsomrder erressurser, milj og produksjon,befolkning, kultur og migrasjon,internasjonal og nasjonal politikk,konflikter og fredsarbeid, fattigdomog ulikhet, regional omstilling ogglobalisering, samt fagdidaktikk isamfunnsfag. SAMFUNNSFAGrsstudiumSamf.endring og kom 09:Fakultetsbrosjyre 12-02-09 09:26 Side a1110* I 2.semester kan studentene velge mellomHI-116 Konflikt og fred - historiske og etiskeperspektiver, og SV-108 Samfunnsfag ogpraktisk fagformidling. Sistnevnte emne mvelges av studenter som tar studiet som en delav allmenlrerutdanningen. Studenter som tarrsstudiet som 3.ret i allmennlrer-utdanningen fr 4 uker praksis med 2 uker i1.semester og 2 uker i 2.semester. Dissestudentene m melde seg til SV-108 ihstsemesteret. 1. SEMESTER HST Milj, produksjon ogforbruk10 sp Offentlig politikk ogadminstrasjon I10 sp Globalhistorie10 sp 2. SEMESTER VRBefolkning, kultur ogmigrasjon10 sp Internasjonal politikk10 sp Valgemner *10 sp Studiets oppbyggingFoto:Brd EkSamf.endring og kom 09:Fakultetsbrosjyre 12-02-09 09:26 Side a1211AKTUELT OG NYTTIG Hvorfor dette studiet?Det er veldig aktuelt i forhold tiljournalistutdannelsen min, og jegville lre mer om politikk ogsamfunnsfaglige sprsml. Om studietDet er veldig greit. Jeg er spesieltfornyd med emnet globalhistorie,der har jeg lrt mye. Foreleserne ergenerelt flinke. Om UiAHelt strlende! Det er nytt, kantinaer super, og biblioteket og lesesalener veldig godt tilrettelagt for ossstudenter. InteresserJeg har to jobber utenom studiene,blant annet i Kristiansand Avis, sjeg rekker ikke s mye mer ennstudier og jobbing. JobbJeg ser for meg en jobb somjournalist, og vil helst jobbe mednyheter og annet aktualitetsstoff,hvor jeg vil f god bruk forsamfunnsfagstudiet.Rd til potensielle skereDet er en del lese, s jeg vilabsolutt anbefale folk g pforelesningene. F med deg mestmulig der, s gr det mye letterenr du skal gjennom pensum.Studiet krever at du er selvstendigsiden vi ikke har s mangeforelesninger i uka, og noe teori kanvre litt tungt. Men det er et veldignyttig og godt studium som jeg vilanbefale. Tekst og intervju: Marita SrbNAVN: Marit NilsenALDER: 22FRA: Karmy STUDIESTATUS: rsstudium samfunnsfagBAKGRUNN: To r journalistikk(avis/nettavis) ved MediehgskolenGimlekollen. Ett r geografi pUniversitetet i Bergen. JEG NSKER LREMER OM POLITIKK OGSAMFUNNSFAGLIGESPRSML FR JEGSKER ETTERJOURNALISTJOBBFoto: PrivatSamf.endring og kom 09:Fakultetsbrosjyre 12-02-09 09:26 Side a13FOR MER INFORMASJON:Fakultet for konomi og samfunnsvitenskapInstitutt for statsvitenskap og ledelsesfag,tel 38 14 16 30www.uia.no/studierUNIVERSITETET I AGDERSERVICEBOX 422 4604 KRISTIANSANDTLF.: 38 14 10 00 postmottak@uia.no www.uia.no Foto forside: Olav BreenSamf.endring og kom 09:Fakultetsbrosjyre 12-02-09 09:26 Side a2