Samfunnsendring og kommunikasjon, bachelor

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fakultetsbrosjyre BACSAMKOM og SAMF60 v-09

Transcript

 • SAMFUNNSENDRING OG KOMMUNIKASJONbachelor

  SAMFUNNSFAGrsstudium

  Samf.endring og kom 09:Fakultetsbrosjyre 12-02-09 09:26 Side a3

 • 2Foto

  :Br

  d Ek

  Samf.endring og kom 09:Fakultetsbrosjyre 12-02-09 09:26 Side a4

 • 3GRUNNSTUDIUM: 180 studiepoeng, 3 rSTUDIESTED: KristiansandOPPTAKSKRAV: Generell studiekompetanseSKNAD: Sendes Samordna opptakSKNADSFRIST: 15. aprilSKEKODE: 201 474

  SAMFUNNSENDRING OG KOMMUNIKASJONbachelor

  Hvorfor bachelor i samfunnsendringsendring og kommunikasjon?Bachelorprogrammet isamfunnsendring ogkommunikasjon gir deggrunnleggende innsikt i hvordansamfunnsvitenskapelig kunnskapkan brukes aktivt ikommunikasjonsprosesser sombidrar til endring av samfunnet.Globalisering er et gjennomgendetema.

  Studiet kvalifiserer for arbeidrelatert til informasjon og formidling,kommunikasjonsstrategier ogsamfunnskontakt ellersamfunnsplanlegging.

  Offentlig virksomhet, frivilligeorganisasjoner og interesse-organisasjoner vil vre de mestaktuelle arbeidsplassene, menprivate nringslivsorganisasjonerog bedrifter er mulige alternativer.Studiet er relevant for arbeid medulike typer medier. Det kan ogsbrukes som utgangspunkt for

  undervisning i videregende skole.Studiet kvalifiserer for opptak pmasterprogrammet i offentligpolitikk og ledelse (forutsetterORG100 i valgportefljen).

  Hva er samfunnsendring og kommunikasjon?Studiet i samfunnsendring ogkommunikasjon handler ommennesket og dets omgivelser,kulturen de lever i, politikken destyres av, og samhandling mellomindivider, organisasjoner ognringsliv.

  Studiet reiser mange aktuellesprsml. I hvilken grad og phvilken mte klarer mennesker tilpasse seg endringer,omorganisering og usikkerhet?Hvordan er muligheten for at denenkelte selv kan kontrollere ogpvirke sin egen situasjon? I hvilkengrad er menneskers liv, basisbehov,arbeidsmuligheter og helse formetav omgivelsene, og sosiale ogpolitiske faktorer? Hvordan pvirkerden globale utviklingen vr

  Foto

  :Br

  d Ek

  Samf.endring og kom 09:Fakultetsbrosjyre 12-02-09 09:26 Side a5

 • hverdag? Disse sprsmlene ogandre aktuelle problemstillinger blirgjennomgtt i studieprogrammet.

  I studiet vektlegges samspilletmellom grundig teoretisk innsikt ogpraktiske anvendelsesomrder.Undervisningen vil best avforelesninger, gruppearbeid ogdiskusjoner knyttet til temaer i denaktuelle samfunnsdebatten. Det vil ilpet av studiet arrangeresekskursjoner, fagseminarer oggjesteforelesninger som knytterstudiets teoretiske tilnrmingersammen med praktiskeanvendelsesomrder. Litteraturensom brukes bestr av et bredtspekter bker, kompendier ogartikler.

  Foto:Nicolai Prebensen

  Samf.endring og kom 09:Fakultetsbrosjyre 12-02-09 09:26 Side a6

 • 51. SEMESTER HST

  Milj, produksjon og forbruk 10 sp

  Offentlig politikk ogadminstrasjon I10 sp

  Globalhistorie10 sp

  2. SEMESTER VR

  Befolkning, kultur ogmigrasjon10 sp

  Internasjonal politikk10 sp

  Valgemne, se under10 sp

  3. SEMESTER HST

  Kulturanalyse ogkommunikasjon10 sp

  Samfunnsvitenskapeligmetode10 sp

  Examen philosophicum10 sp

  4. SEMESTER VR

  Planlegging,kommunikasjon ogsamfunnsendring10 sp

  Media og politiskkommunikasjon10 sp

  Examen facultatum,samfunnsvitenskapeligvariant10 sp

  5. SEMESTER HST

  Valgfri fordypning> Medier og kommunikasjon> Informasjons- og kommunikasjonsteknologi> Lring og formidling> Politikk og organisasjon> Studier i utlandet

  30 sp

  6. SEMESTER VR

  Prosjekt:Kommunikasjon ogsamfunnsendring20 sp

  Dynamic Web PageDevelopment10 sp

  Valgemne 1. studierStudenter velger mellom emnene: > Konflikt og fred historiske og

  etiske perspektiver, 10 sp> Samfunnsfag og praktisk

  fagformidling, 10 sp

  Mer om studietFrste studier tilsvarer rsstudiet isamfunnsfag og gir engrunnleggende innsikt i samfunnetsendringsprosesser bde p lokalt,nasjonalt og internasjonalt niv.Andre studier presenterer tretilnrminger til hvordan og i hvilkengrad samfunnsendringer kanpvirkes. I tillegg vil studentene fkjennskap til samfunnsvitenskapeligmetode.

  Studiets oppbygging

  Samf.endring og kom 09:Fakultetsbrosjyre 12-02-09 09:26 Side a7

 • 6 Tredje studier bestr av en valgfrienhet i femte semester.Valgmulighetene bestr av firefordypningsenheter p 30studiepoeng hver, hvor flgendeemner inngr:

  MEDIER OG KOMMUNIKASJON > Massekommunikasjon > Skrift og bilde > Tekst og tolkning

  INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS-TEKNOLOGI

  > Kreativ problemlsning > Informasjonssystemer > Organisasjonsteori og analyse

  LRING OG FORMIDLING > Dannelse og globalisering > Dannelse, medier og teknologi > Innfring i pedagogikk

  POLITIKK OG ORGANISASJON > Organisasjonsteori og analyse > Offentlig politikk og administrasjon II > Forvaltningsrett

  I sjette og siste semester skriverstudentene prosjektoppgave p 20 studiepoeng. Her vil studentenef brukt analytiske evner gjennom ta stilling til og foresl ulikehandlingsalternativer. Gjennom 10 studiepoeng med Dynamic WebPage Development utviklerstudentene kompetanse i bruk avinternett og web som et viktigverkty i kommunikasjonsarbeid.

  Fo

  Samf.endring og kom 09:Fakultetsbrosjyre 12-02-09 09:26 Side a8

 • 7NY FAGKOMBINASJON GIRFORTRINN

  NYE STUDENTER KANGLEDE SEG TIL MYE INTERESSANT ARBEID I STUDIET

  Hvorfor dette studiet?Fordi det virket som det kombinertesamfunnsfag og kommunikasjon pen ny og veldig interessant mte. Ogdet gjr det!

  StudietHyt faglig niv, passe mengdeforelesninger og en god delegenarbeid i form av oppgaver. Deter et bra studium hvis man liker lre gjennom jobbe. Det er ogsvariert, og man kan velge mellomfire ulike fordypninger.

  Hvilken fordypning skal du ta?Jeg holder det litt pent enda, mensiden jeg har lyst til jobbe medinformasjons- og kommunikasjons-teknologi kan det godt bli denfordypningen. Men jeg tenker ogsp fordypning i medier ogkommunikasjon.

  Hva skal du skrive bacheloroppgave om?Jeg skriver en oppgave om IK Startog lokal identitet dette semesteret,og det kan godt tenkes at jeg utviderden til en bacheloroppgave.

  UiA som studiestedDet er passe stort og kantina er fin.stsia er ogs et bra tilbud; det erveldig greit med egen pub.

  InteresserStudiet tar mye tid, men jeg liker drive med musikk, og spiller trompetog el-bass p hobbybasis. Ellershenger jeg med venner, og tar gjerneen tur p kaf.

  Rd til potensielle skere De kan glede seg til mye interessantarbeid! Spesielt forelesninger i fagetKultur og kommunikasjon. Dettestudiet gir en ny fagkombinasjon, sdet er ikke mange som kan skryte av ha samme utdannelse. Det tror jegkan telle positivt nr man skal skep jobber etter endte studier.

  Tekst og intervju: Marita Srb

  NAVN: Jon Audun Johnsen ALDER: 24FRA: Kristiansand STUDIESTATUS:Bachelor i samfunnsendring ogkommunikasjon, pbegynt hsten2007BAKGRUNN:Tidligere mbelsnekker

  Foto: Privat

  Samf.endring og kom 09:Fakultetsbrosjyre 12-02-09 09:26 Side a9

 • 8 Studie- og fagmiljetDyktige forelesere bidrar til etengasjerende lringsmilj hvorstudentene drar nytte av denutstrakte forskningsaktiviteteninnen samfunnsgeografi,planlegging, kommunikasjon,kulturanalyse og endringsledelse.

  StudentutvekslingUniversitetet harstudentutvekslingsavtaler med enrekke utenlandske universiteter. Detkan bli lagt til rette for etutenlandsopphold i 5. semester vedet universitet i Europa, USA, Sr-Afrika eller Australia. Oppholdet somutvekslingsstudent m vreforhndsgodkjent og passe inn iutdanningsplanen. Oppdatert oversikt oversamarbeidsinstitusjoner finnes pwww.uia.no/utveksling

  Yrkesmuligheter og videre studierBachelor i samfunnsendring ogkommunikasjon kvalifisererstudentene for arbeid innenfor:> Informasjons- og

  formidlingsarbeid> Kommunikasjonsstrategier og

  samfunnskontakt> Samfunnsplanlegging og

  rdgivning

  Det gir mulighet for jobb i et vidtspekter av organisasjoner ognringsliv, bde p lokalt, nasjonaltog internasjonalt niv. Aktuellejobber kan vre innen media, PR,kampanje, planlegging ogmiljledelse bde i offentlig og privatsektor. Kombinert med praktiskpedagogisk utdanning (PPU) girstudiet et godt utgangspunkt forundervisning i skolen.

  G videre p masterFullfrt bachelorprogram kvalifisererfor studere videre p master ioffentlig politikk og ledelse.Betingelsen er at ORG100 er tattsom valgemne i 5. semester ellertidligere i studiet.

  Samf.endring og kom 09:Fakultetsbrosjyre 12-02-09 09:26 Side a10

 • 9GRUNNSTUDIUM: 60 studiepoeng, 1 r, Oppstart bde hst og vrSTUDIESTED: KristiansandOPPTAKSKRAV: Generell studiekompetanseSTUDIESTART OM HSTEN:Sknad sendes Samordna opptakSTUDIESTART I JANUAR:Lokalt opptak UiASKNADSFRISTER: 15. april forstudiestart om hsten, 15.november for studiestart i januarSKEKODE 15. APRIL: 201 242SKEKODE 15. NOV.: 8541

  Hvorfor rsstudium i samfunnsfag?rsstudiet gir en innfring isamfunnsfag og kan inng ibachelorprogrammet isamfunnsendring ogkommunikasjon hvis du nsker fortsette innenfor sammefagomrde. Studiet egner seg somutgangspunkt for undervisning igrunnskole og videregende skole.Sammen med andre skolefag ogpraktisk-pedagogisk utdanning girstudiet mulighet for tilsetting iskolen.

  Studenter som tar rsstudiet frst,og deretter sker opptak pbachelorprogrammet, vil g rett inn iandre studier. Studiet kan inngsom 3. eller 4. r i allmenn-

  lrerutdanningen. Videre, kan detinng i flere andre bachelorstudierved UiA, blant annet som 3. studieri bachelor i konomi ogadministrasjon. Studiet kan ogsinng i en selvvalgt bachelorgrad.

  Hva er samfunnsfag?Studiet skal gi studentene enforstelse av grunnleggendeendringsprosesser i samfunnet,samt kunnskap om hvordansamfunnsendringer kan an