SAMFUNDS£©KONOMI CAND.OECON. af en £¸konomisk politik; matematikken kan aldrig st£¥ alene, men kombineret

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SAMFUNDS£©KONOMI CAND.OECON. af en £¸konomisk politik; matematikken kan...

 • S A M F U N D S Ø K O N O M I C A N D . O E C O N .

  B A C H E L O R & K A N D I D A T

 • VELKOMMEN TIL SAMFUNDSØKONOMI

  03

  HVORFOR STUDERE ØKONOMI?

  04

  STUDIEFORMEN

  05

  STUDIEMILJØ

  06

  STUDERENDE OM UDDANNELSEN

  06

  UDDANNELSENS STRUKTUR

  10

  DEN SAMFUNDSØKONOMISKE

  BACHELORUDDANNELSE

  10

  DEN SAMFUNDSØKONOMISKE

  KANDIDATUDDANNELSE

  12

  KANDIDATUDDANNELSEN I

  SAMFUNDSØKONOMI

  13

  KANDIDATUDDANNELSEN I

  SAMFUNDSØKONOMI ( INNOVATION,

  KNOWLEDGE AND ECONOMIC DYNAMICS)

  14

  UDLANDS- OG PRAKTIKOPHOLD

  15

  ØKONOMER PÅ JOB

  16

  SÅDAN BLIVER DU OPTAGET

  Bagside

  KONTAKT

  Bagside

  R E D A K T I O N :

  S T U D I E N Æ V N S F O R M A N D J Ø R G E N S T A M H U S

  O P L A G : 1 0 0 0 S T K .

  A A L B O R G U N I V E R S I T E T,

  M A R T S 2 0 1 5

  INDHOLD

 • A A L B O R G U N I V E R S I T E T

  3

  Vi håber, denne brochure kan hjælpe dig med at træffe dit uddannelsesvalg,

  og vi vil gerne opfordre dig til at kontakte vores studievejledere eller

  besøge hjemmesiden for Samfundsøkonomi for at få yderligere

  information. Kontaktadresserne finder du på brochurens bagside.

  Samfundsøkonomi ved Aalborg Universitet består af økonomiuddannelser

  på linje med cand.oecon.-uddannelserne ved Århus Universitet og

  Syddansk Universitet samt cand.polit.-uddannelsen ved Københavns

  Universitet.

  Det økonomiske system er en grundlæggende del af det nationale

  og internationale samfund. En uddannelse i Samfundsøkonomi

  fokuserer på tilegnelse samt anvendelse af økonomiske

  teorier og metoder til forståelse af samfundsudviklingen

  på samfunds-, virksomheds- og individniveau (makro- og

  mikroniveau). Viden herom kan anvendes på mange områder.

  Vores bachelorer og kandidater finder ansættelse i en meget

  bred vifte af jobs i såvel den private som den offentlige

  sektor.

  Bacheloruddannelsen i Samfundsøkonomi på Aalborg

  Universitet tager 3 år, hvorefter det er muligt at fortsætte

  på en 2-årig kandidatuddannelse (cand.oecon.). På kandi-

  datniveau er det muligt at vælge mellem to retninger:

  • Samfundsøkonomi

  • Innovation, Knowledge and Economic Dynamics (MIKE-E)

  Brochuren giver information om de samfundsøkonomiske uddannelsers

  struktur, indhold, studentermiljø samt et udsnit af jobmuligheder.

  Vi håber snart at kunne byde dig velkommen til studiestart.

  VELKOMMEN TIL SAMFUNDSØKONOMI

 • A A L B O R G U N I V E R S I T E T

  4

  H V O R F O R S T U D E R E Ø K O N O M I ?

  Vi kommer alle i kontakt med det økonomiske system hver dag; når

  vi sælger vores arbejdskraft, køber forbrugsvarer i et supermarked

  eller konstaterer, at vores bankgæld tilskrives renter. Økonomi

  er en videnskab, der forsøger at forklare, hvordan disse

  tilsyneladende ukoordinerede, økonomiske aktiviteter

  fungerer og påvirker hinanden, og hvordan de på

  forskellig vis skaber et grundlag for vores

  hverdag.

  Når økonomien fungerer godt, bemærker

  vi den knapt nok. I den vestlige verden

  kan forsyningen af dagligvarer let

  opfattes trivielt, mens man i andre

  dele af verden fortsat kæmper

  for at få dækket de mest basale

  behov. Ofte kan man finde politiske

  eller tekniske forklaringer herpå,

  men det økonomiske systems

  funktionsmåde har i alle tilfælde

  en afgørende betydning. I tilfælde,

  hvor man oplever uudnyttede

  ressourcer (arbejdsløshed) samtidig

  med uopfyldte behov (fattigdom),

  fungerer det økonomiske system ikke

  optimalt. Forståelsen af, hvad der sikrer

  velfungerende økonomiske systemer,

  og hvordan disse kan understøttes af

  økonomisk politik, er den økonomiske

  videnskabs fornemste opgave.

  Det økonomiske system overrasker imidlertid ofte

  beslutningstagerne. Så snart økonomer mener at have

  indfanget økonomiens væsentligste karakteristika, synes den at

  transformere sig og udvise nye adfærdsmønstre. Fra 1994 og frem til

  2008 oplevede Danmark en næsten uafbrudt stigning i beskæftigelsen,

  hvilket efterlod det indtryk hos mange, at økonomiske kriser hørte for-

  tiden til. Den finansielle krise, der for alvor slog igennem i løbet af 2008,

  mindede dog om, at pludselige ændringer i de økonomiske variable på

  ingen måde er forbi.

  Økonomiske kriser rejser nye spørgsmål og udfordringer for økonomisk

  teori og politik. Dette gør økonomi til et dynamisk og udfordrende fag,

  der er helt centralt placeret i samfundsudviklingen.

 • A A L B O R G U N I V E R S I T E T

  5

  S T U D I E F O R M E N

  Et særligt kendetegn for økonomiuddannelserne ved Aalborg Universitet

  er, at de lægger stor vægt på problemorienteret projektarbejde som

  pædagogisk læringsform. Problemorienteret undervisning vil sige, at

  du tilegner dig indsigt i og forståelse af faglige teorier og metoder i

  sammenhæng med analyse og løsning af konkrete problemstillinger.

  Kombinationen af kursusundervisning og problemorienteret pro-

  jektarbejde giver uddannelsen specielle kvaliteter, som du har brug for

  i de fleste jobsituationer. På Samfundsøkonomi udgør projektarbejdet

  knapt halvdelen af den samlede studietid. I nogle semestre vejer

  kursusundervisningen tungest, mens tyngden i andre semestre ligger

  på projektarbejdet.

  PROJEKTARBEJDE

  Den projektorganiserede undervisning indebærer, at du som medlem

  af en projektgruppe eller evt. som individuel studerende formulerer og

  analyserer et teoretisk eller praktisk problem med støtte fra en vejleder.

  Resultaterne beskrives i en rapport. Man lærer fagets teorier og metoder

  ved at anvende dem på problemstillinger, der har en praktisk og/eller

  teoretisk relevans.

  KURSER

  Projektarbejdet kombineres med kursusundervisning i form af

  forelæsninger, seminarer og øvelser i hold af varierende størrelse samt

  studenteroplæg. Et kursus er en gennemgang af et emneområde f.eks.

  et fag, en række metoder eller en problemkreds. Til en række kurser er

  der tilknyttet øvelser.

  EVALUERING

  Igennem studiet sker der løbende en evaluering af både

  kursusundervisningen og projekterne. Der bruges interne

  evalueringer, hvor universitetets egne lærere er censorer,

  samt eksterne evalueringer, hvor censorer fra andre

  universiteter og erhvervslivet medvirker. Der er både

  skriftlige og mundtlige individuelle prøver i kursusunder-

  visningens pensum samt mundtlige gruppeprøver med

  udgangspunkt i en projektrapport eller en skriftlig

  opgavebesvarelse.

 • STUDIEMILJØ

  ” D E T E R V I G T I G T A T F O R S T Å Ø K O N O M I F O R

  A T F O R S T Å D E N V E R D E N V I L E V E R I ”

  Da jeg skulle finde ud af, hvad jeg gerne ville læse, fandt jeg

  hurtigt frem til, at det skulle være en samfundsvidenskabelig

  uddannelse.

  Efter at have undersøgt de forskellige samfundsvidenskabelige

  uddannelser faldt valget på samfundsøkonomi, fordi studiet

  kombinerer samfundsfag og matematik samt har gode og

  spændende jobmuligheder. Jeg er rigtig glad for at have valgt

  samfundsøkonomi, fordi det er et spændende fag at studere, og

  fordi det er vigtigt at forstå økonomi for at forstå den verden

  vi lever i.

  Valget af Aalborg skete som følge af at have læst

  om Aalborg som studieby. Jeg er rigtig glad for

  at have valgt Aalborg, blandt andet på grund af

  det problemorienterede projektarbejde. Denne

  læringsmetode giver rigtig gode muligheder

  for at fordybe sig i faget. For det første er det

  spændende, at man selv har mulighed for at vælge

  sin problemstilling, og hermed kan komme til at

  beskæftige sig med præcis de emner, man finder mest

  interessante. Og for det andet får man erfaring med at løse

  problemstillinger ved hjælp af økonomiske teorier og metoder.

  Hvis man vælger at lave projekterne i grupper, får man i øvrigt

  mulighed for at have nogle gode faglige diskussioner samt møde

  nye, gode studiekammerater. På samfundsøkonomi er de sociale

  aktiviteter desuden gode, og det er med til at gøre det rigtig godt

  at læse på Aalborg Universitet.

  Maria Junker Nielsen

  Bacheloruddannelsen, 5. semester, 2014

  Størrelsen af Samfundsøkonomi giver et overskueligt studiemiljø,

  både fagligt og socialt, med gode kontakter inden for og på tværs af

  årgangene. Hovedparten af uddannelsen foregår på campus i Aalborg

  Øst, hovedsagelig i bygningen Fibigerstræde 2.

  De studerendes forening, Økonomisk Forening (ØF), blev stiftet i 1996.

  Ledelsen består af studerende fra forskellige semestre, der i fællesskab

  arrangerer en række aktiviteter som f.eks. hyttetur, introfe