Click here to load reader

Sakägarbegreppet vid lantmäteriförrättningar den 27 maj 2014 Malin Larsson Elisabeth Lund Sakägarbegreppet vid lantmäteriförrättningar 10 Sakägarbegreppet vid lantmäteriförrättningar

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Sakägarbegreppet vid lantmäteriförrättningar den 27 maj 2014 Malin Larsson Elisabeth Lund...

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  Malin Larsson

  Elisabeth Lund

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  1

  Copyright 2014 Malin Larsson och Elisabeth Lund

  Bda frfattarna har gemensamt bidragit till hela examensarbetet.

  Fastighetsvetenskap

  Institutionen fr Teknik och samhlle

  Lunds Tekniska Hgskola

  Lunds Universitet

  Box 118

  221 00 Lund

  ISRN/LUTVDG/TVLM/14/5313 SE

  Tryckort Lund

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  2

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  3

  Sakgarbegreppt vid lantmterifrrttningar

  Interested parties in cadastral procedures

  Examensarbete utfrt av/Master of science Thesis by: Malin Larsson, Civilingenjrsutbildning i Lantmteri, LTH, Lunds Universitet

  Elisabeth Lund, Civilingenjrsutbildning i Lantmteri, LTH, Lunds Universitet

  Handeldare/Supervisor:

  Svante Nilsson, universitetsadjunkt, Fastighetsvetenskap, LTH, Lunds Universitet

  Examinator/Examiner:

  Malin Sjstrand, universitetslektor, Fastighetsvetenskap, LTH, Lunds Universitet

  Oppnent/Opponent:

  Jennie Frstrm, Civilingenjrsutbildning i Lantmteri, LTH, Lunds Universitet

  Nyckelord:

  Sakgare, nyttjanderttshavare, servitutshavare, ledningsrttslagen,

  fastighetsbildningslagen, fretagsskada, miljskada, frrttning, utredningsplikt.

  Keywords:

  Interested parties, Right holders, Utility Easements Act, Real Property Formation Act,

  Function damage, Environmental damage, Cadastral procedure, Investigative duty

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  4

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  5

  Abstract

  There is no definition by law to who is to be an interested party in a cadastral

  procedure, which has resulted in a large number of court cases. This is an interesting

  situation and has been the source of inspiration to the purpose of this report, which is

  to examine and account for how the term interested party is to be interpreted in a

  cadastral procedure. The report will also examine how far-reaching the investigative

  duty of Lantmteriet is. This will be done by examining the following issues:

  1. How is the term interested parties interpreted and how is it applied? 2. What does the investigative duty for a cadastral surveyor mean regarding to

  interested parties and how far-reaching is it?

  3. Is it possible to define interested parties?

  Qualitative interviews have been implemented, in order to be able to answer these

  issues. The interviews have been held with a geographic distribution across the

  country. Information has also been gathered from text of a law, legislative history and

  literature. The analysis has thereafter processed the issues and problems which is

  illustrated in court cases and the interviews.

  The term interested parties is an old and established term which has been used in

  several laws concerning cadastral procedures. It has come to grow more extent by the

  years and as late as in the legislative history to the Real Property Formation Act, it

  has been discussed whether or not to define the term. A definition was never written

  since its been concluded not necessary, although desirable. This is also one

  conclusion in this report.

  It is clear that right holders are not positioned as interested parties when the cadastral

  procedure is subdivision, partitioning or amalgamation of land. This is because their

  right stays the same after the procedure as before. When the procedure is a

  reallotment, a claim for the rights continued validation is needed. This report contains

  a proposition that the claim instead should be made for the cease of the right.

  It is the cadastral surveyors duty to investigate which right holders is affected due to

  the cadastral procedure, and therefore should be called to the procedure as an

  interested party. The amount of court cases which concerns this duty implies that

  there is a divided perception of how extensive a cadastral surveyors investigative

  duty is. It is not possible to clarify the extent of the investigative duty, since it is said

  by law to be decided with respect to the cadastral procedures nature and other

  circumstances.

  The lack of definition to the interested parties-term is perhaps not a problem. The

  problem is more likely to be in the fact that it is a matter of opinion as to whom an

  interested party is, and that it therefore can result in national differences in cadastral

  procedures. The term is therefore strongly connected to the investigative duty, how

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  6

  the procedure concerns your right and how it is handled.

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  7

  Sammanfattning

  Vid om- och nybildning av fastigheter ska de som berrs av tgrden f tillflle att

  yttra sig. Dessa kallas sakgare. En sakgare kan vara en fastighetsgare eller

  rttighetshavare och det krvs att deras rtt p ngot stt berrs fr att de ska kunna f

  stllning som sakgare. Rapportens syfte r att underska och redogra fr

  sakgarbegreppet i lantmterifrrttningar samt hur omfattande

  Lantmterimyndighetens utredningsplikt gllande sakgarkretsen r.

  Vem som r sakgare ska bestmmas genom FBL 4 kap. 11 . Paragrafen sger att

  det r Lantmterimyndighetens skyldighet att utreda vilka som fr sakgarstllning.

  Utredningen ska gras i den omfattning som anses vara ndvndig med beaktande av

  frrttningens karaktr. Ngon uttrycklig bestmmelse om vad som krvs fr att vara

  sakgare i en frrttning finns inte. D det inte finns ngon definition p

  sakgarbegreppet, och det finns ett stort antal rttsfall som behandlar mnet, r det

  intressant att utreda begreppet nrmre. Detta har gjorts med std av fljande

  frgestllningar:

  1. Hur tolkas sakgarbegreppet och hur tillmpas det? 2. Vad innebr frrttningslantmtarens utredningsplikt gllande sakgarkretsen

  och hur lngtgende r den?

  3. Gr det att definiera sakgarbegreppet?

  Fr att besvara frgestllningarna har kvalitativa intervjuer genomfrts.

  Intervjupersonerna arbetar p Lantmteriet och sitter p olika kontor i landet. Lagtext,

  frarbeten och litteratur har studerats fr en djupare frstelse och kunskap. Analysen

  i rapporten har sedan behandlat frgestllningarna samt den problematik som belyses

  genom rttsfall och intervjuer.

  Avsaknaden av definition p sakgarbegreppet utgr kanske inte i sig ngot problem.

  Dock freligger problematik i att sakgarstllningen r en bedmningsfrga, varfr

  det kan frekomma nationella skillnader. Begreppet r drmed starkt kopplat till

  utredningsplikten och nr man berrs samt hur detta hanteras.

  Det r tydligt utifrn lagtext att nyttjanderttshavare och innehavare av avtalsservitut

  inte tilldelas stllning som sakgare vid avstyckning, klyvning och sammanlggning,

  d deras rtt efter tgrden fortstter att glla. Vid fastighetsreglering mste ett

  yrkande p att ett frordnande, om rttighetens fortsatta gllande gras, fr

  rttighetens fortsatta bestnd och drfr br rttighetshavare i dagslget tilldelas

  sakgarstllning. Det fresls i denna rapport en ndring av detta lagkrav om

  frordnande. Ett yrkande om frordnande ska i stllet ske d rttigheten ska upphra

  att glla i ngon del av ursprungsfastigheten vid en fastighetsreglering. En sdan

  ndring br medfra att rttighetshavarna inte lngre tilldelas en sakgarstllning,

  med undantag frn nr ett frordnande sker.

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  8

  Vid en frrttning r det frrttningslantmtarens plikt att utreda vilka som p.g.a.

  frrttningen berrs och drmed ska tilldelas stllning som sakgare. Den mngd

  rttsfall som behandlar lantmtarens utredningsplikt gllande sakgarbegreppet tyder

  p att det finns delade uppfattningar om hur omfattande denna plikt r. Att klarlgga

  vidden av utredningsplikten r inte mjligt, d det i lag r stadgat att denna ska bero

  p fastighetsbildningens art och frhllanden i vrigt, vilket innebr att varje

  frrttning utgr en individuell bedmning. I de fall som det freligger en otydlighet

  ifall en rttighet freligger eller inte s ska rttighetshavaren tilldelas

  sakgarstllning.

  I denna rapport har ven ledningsrttsfrrttningar behandlats. Det r idag otydligt

  ifall en fastighetsgare eller nyttjanderttshavare som inte berrs fysiskt av

  ledningsrttsgatan, nd har mjlighet till ersttning fr miljintrng. Eftersom

  oskerheten kan leda till att fastighetsgare och nyttjanderttshavare behandlas olika,

  s fresls det i denna rapport att dessa ska ha mjlighet att yrka p sdan skada

  genom en sakgarstllning.

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  9

  Frord

  Med detta examensarbete avslutar vi vr civilingenjrsutbildning i lantmteri.

  Examensarbetet har genomfrts vid avdelningen fr Fastighetsvetenskap p Lunds

  tekniska hgskola. Vi vill frst och frmst tacka de lrare och frelsare som

  medverkat till en givande och inspirerande utbildning.

  Vi vill rikta ett srskilt tack till vr handledare, Svante Nilsson. Vi vill ven tacka de

  personer som medverkat till detta examensarbete genom att ta sig tid till intervjuer

  och delat med sig av vrdefulla erfarenheter.

  Lund den 27 maj 2014

  Malin Larsson Elisabeth Lund

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  10

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  11

  Begrepp och lagar

  Begrepp och frkortningar

  FBM Fastighetsbildningsmyndigheten

  Frrttning Frrttning genomfrd vid Lantmterimyndigheten

  Ga Gemensamhetsanlggning

  HD Hgsta domstolen

  HovR Hovrtten

  LM Lantmterimyndigheten

  MMD Mark- och miljdomstolen

  MMD Mark- och miljverdomstolen

  Lagar

  AL Anlggningslag (1973:1149)

  FBL Fastighetsbildningslag (1970:988)

  FBLP Lag (1970:989) om infrande av fastighetsbildningslagen

  JaktL Jaktlagen (1987:259)

  JB Jordabalken (1970:994)

  JP Lag (1970:995) om infrande av nya jordabalken

  JDL Lag (1926:326) om delning av jord landet

  LL Ledningsrttlagen (1973:1144)

  SFL Lag (1973:1150) om frvaltning av samflligheter

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  12

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  13

  Innehllsfrteckning 1 Inledning .................................................................................................. 17

  1.1 Bakgrund ......................................................................................................... 17

  1.2 Syfte ................................................................................................................. 17

  1.3 Frgestllningar ............................................................................................. 17

  1.4 Metod ............................................................................................................... 18

  1.5 Avgrnsning .................................................................................................... 18

  1.6 Felkllor ........................................................................................................... 18

  1.7 Disposition ...................................................................................................... 19

  2 Allmnt om fastighetsrttsliga tgrder ................................................ 21

  2.1 Historik............................................................................................................. 21

  2.1.1 Indelningen p landsbygden ................................................................. 21

  2.1.2 Nybildning av fastigheter p landsbygden .......................................... 22

  2.1.3 Indelningen i stderna ........................................................................... 22

  2.1.4 ldre inskrnkningar i gandertt ........................................................ 23

  2.1.5 Lagen om delning av jord landet ...................................................... 23

  2.1.6 Fastighetsbildningslagens tillkomst ..................................................... 24

  2.2 Frrttningsprocessen .................................................................................. 24

  2.2.1 Fastighetsbildning .................................................................................. 24

  2.2.2 Ledningsrttfrrttning ........................................................................... 25

  2.2.3 Anlggningsfrrttning ........................................................................... 25

  2.2.4 Fastighetsbestmning ............................................................................ 25

  3 Sakgarbegreppet ................................................................................... 27

  3.1 Allmnt............................................................................................................. 27

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  14

  3.2 Sakgare vid fastighetsbildning och fastighetsbestmning .................... 28

  3.2.1 Sakgare vid fastighetsreglering .......................................................... 31

  3.2.2 Sakgare vid fastighetsbestmning..................................................... 32

  3.2 Lantmterimyndighetens utredningsplikt gllande sakgarkretsen ....... 32

  3.3 Sakgare vid anlggningstgrder ............................................................. 36

  3.4 Sakgare vid ledningsrttstgrder ............................................................ 37

  4 Verkningar av fastighetsbildningstgrder ........................................... 40

  4.1 Nyttjandertter ................................................................................................ 40

  4.1.1 Klyvning, avstyckning och sammanlggning ..................................... 40

  4.1.2 Fastighetsreglering ................................................................................. 41

  4.1.3 Arrende .................................................................................................... 43

  4.1.4 Jakt ........................................................................................................... 44

  4.1.4 Fiske ......................................................................................................... 44

  4.2 Servitut ............................................................................................................ 45

  4.2.1 Avstyckning, klyvning och sammanlggning ...................................... 45

  4.2.3 Fastighetsreglering ................................................................................. 46

  4.3 Tomtrtt ........................................................................................................... 47

  4.4 Ledningsrtt .................................................................................................... 48

  4.5 Gemensamhetsanlggning .......................................................................... 48

  5 Rttsfall .................................................................................................... 50

  5.1 Hgsta domstolen .......................................................................................... 50

  5.1.1 NJA 1985 s. 429 ..................................................................................... 50

  5.1.2 NJA 1987 s 831 ...................................................................................... 50

  5.1.3 NJA 1989 s. 20 ....................................................................................... 51

  5.1.4 NJA 1990 s. 800 ..................................................................................... 51

  5.1.5 NJA 1991 s.37 ........................................................................................ 52

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  15

  5.1.6 NJA 1996 s. 110 ..................................................................................... 52

  5.1.7 NJA 1998 s. 142 ..................................................................................... 53

  5.1.8 NJA 2001 s. 593 ..................................................................................... 53

  5.1.9 NJA 2002 s. 161 ..................................................................................... 54

  5.1.10 NJA 2006 s. 747 ................................................................................... 54

  5.1.11 NJA 2008 s. 765 ................................................................................... 55

  5.1.12 NJA 2013 s. 783 ................................................................................... 55

  5.2 Mark- och miljverdomstol ......................................................................... 56

  5.2.1 MMD 2012 F6838-12 .......................................................................... 56

  5.2.2 MMD 2014 F5906-13 .......................................................................... 56

  5.3 Hovrtt ............................................................................................................. 57

  5.3.1 RH 1982:98 ............................................................................................. 57

  5.3.2 RH 1995:131 ........................................................................................... 57

  5.3.3 Svea Hovrtt Ml nr 4420-96 ......................................................... 58

  5.3.4 Svea Hovrtt Ml nr 9300-08 ......................................................... 58

  6 Sammanstllning av intervjuer ............................................................... 60

  7 Analys och diskussion ............................................................................ 68

  7.1 Hur tolkas sakgarbegreppet och hur tillmpas det?............................... 68

  7.1.1 Generellt om sakgarebegreppet ........................................................ 68

  7.1.2 Rttighetshavare som sakgare .......................................................... 69

  7.1.3 Servitutshavare som sakgare ............................................................. 74

  7.1.4 Frordnande ............................................................................................ 75

  7.1.5 Sakgare vid fastighetsbestmning..................................................... 77

  7.1.6 Grannar som sakgare vid fastighetsbildning .................................... 78

  7.1.7 Grannar som sakgare vid anlggningsfrrttning ........................... 79

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  16

  7.1.8 Grannar som sakgare vid ledningsrtt .............................................. 80

  7.1.9 Samfllighetsdelgare som sakgare ................................................. 82

  7.1.10 Sakgare vid tgrder som handlggs i samma frrttning .......... 83

  7.2 Vad innebr lantmtarens utredningsplikt gllande sakgarkretsen och hur lngtgende r den? ..................................................................................... 83

  7.3 Gr det att definiera sakgarbegreppet? ................................................... 87

  8 Slutsats .................................................................................................... 89

  8.1 Hur tolkas sakgarbegreppet och hur tillmpas det?............................... 89

  8.2 Vad innebr frrttningslantmtarens utredningsplikt gllande sakgarkretsen och hur lngtgende r den? ................................................. 93

  8.3 Gr det att definiera sakgarbegreppet? ................................................... 94

  8.4 Frslag till fortsatta examensarbeten ......................................................... 94

  9 Referenser ................................................................................................ 95

  9.1 Offentligt tryck ................................................................................................ 95

  9.2 Lagkommentarer ............................................................................................ 95

  9.3 Myndighetspublikationer ............................................................................... 96

  9.4 Litteratur .......................................................................................................... 96

  9.5 Muntliga kllor ................................................................................................ 97

  9.6 Rttsfall ........................................................................................................... 97

  Bilaga 1 Intervjufrgor ............................................................................. 99

  Bilaga 2 Intervju med Leif Norell, Gvle ............................................... 103

  Bilaga 3 Intervju med Olov Kronberg, Stockholm ............................... 107

  Bilaga 4 Intervju med Jenny Bobeck, Linkping ................................. 111

  Bilaga 5 Intervju med Magnus Landgren, Malm ................................ 115

  Bilaga 6 Intervju med Daniel Marknger, Gteborg ............................ 121

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  17

  1 Inledning

  1.1 Bakgrund

  Lantmteriet r den myndighet som genom frrttning prvar frgor om

  fastighetsbildning, fastighetsbestmning, ledningsrtt och gemensamhetsanlggning.

  De som fr fra talan och representera sina egna intressen i en lantmterifrrttning

  kallas sakgare. En sakgare kan ven erhlla ersttning och verklaga en frrttning.

  Vem som r sakgare vid olika typer av lantmterifrrttningar finns inte definierat i

  lag. I frarbetena till FBL s ansgs att en definition inte var behvlig d begreppet

  inte borde vara svrbegripligt. Huruvida en fastighetsgare eller innehavare av en

  rttighet tillerknns sakgarstllning kan f stor betydelse fr den enskilde.

  Sakgarbegreppet har prvats i en del rttsfall, vilket kan tyda p begreppet trots allt

  behver utredas nrmre.

  Den paragraf som fr anses behandla sakgarbegreppet r FBL 4 kap. 11 . I

  paragrafen stadgas att LM r ansvarig fr att utreda vilka som r sakgare.

  Utredningen ska ske ex officio, det vill sga utan uppfordran. Hur omfattande denna

  utredningsplikt ska vara r inte sjlvklar och utredningsplikten r dessutom starkt

  kopplad till sakgarbegreppet.

  D det saknas en entydighet fr hur sakgarbegreppet ska tolkas och tillmpas samt

  fr hur grundlig utredningsplikten r s r det av intresse att utreda begreppen nrmre.

  Av vikt r ven att underska hur innebrden av dem pverkar frrttningar.

  1.2 Syfte

  Syftet med denna rapport r att underska och redogra fr sakgarbegreppet i

  lantmterifrrttningar samt att frska klargra vem som r att anse som sakgare.

  Vidare r syftet att utreda hur omfattande Lantmterimyndighetens utredningsplikt

  gllande sakgarkretsen anses vara.

  1.3 Frgestllningar

  Syftet ska utredas genom fljande frgestllningar:

  Hur tolkas sakgarbegreppet och hur tillmpas det?

  Vad innebr frrttningslantmtarens utredningsplikt gllande sakgarkretsen och hur lngtgende r den?

  Gr det att definiera sakgarbegreppet?

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  18

  1.4 Metod

  Genom att studera lagtext, lagkommentarer och frarbeten redogrs fr lagstiftarens

  syn p sakgarbegreppet och utredningsplikten. ven ldre rtt har studerats fr att f

  en djupare frstelse fr problematiken kring begreppen. Med grund i litteratur,

  publikationer, intervjuer och avgranden frklaras hur begreppen tolkas idag. Vid

  kllhnvisning till samma verk som fregende klla anvnds ibid, fljt av

  sidhnvisning fr aktuell klla.

  Intervjuer har genomfrts med fyra erfarna frrttningslantmtare samt en teknologie

  doktor frn Lantmteriet. Urvalet av personer har skett genom kontakt med

  enhetschefer p fyra geografiskt spridda kontor vilka drigenom frmedlat vidare

  kontakten. I det femte fallet frmedlades kontakten genom en kontaktperson fr

  examensarbeten vid Lantmteriet. Intervjuerna har genomfrts fr att ge en generell

  verblick fr hur frrttningslantmtare hanterar sakgarbegreppet och hur de

  frhller sig till utredningsplikten. Intervjuerna har genomfrts p respektive ort.

  Intervjuerna har besttt av frgor och teoretiska fastighetsbildningssituationer dr

  frrttningslantmtarna har resonerat kring eventuell problematik berrande vem som

  r sakgare. Intervjufrgorna finns i sin helhet i bilaga 1.

  Drefter har analysen behandlat den problematik kring begreppen som uppsttt

  genom arbetets gng. Detta har skett utifrn vra frgestllningar, dr

  intervjufrgorna anvnts som std fr vidare diskussion. Utifrn analysen har

  slutsatser dragits vilka syftar till att besvara syfte och frgestllningar.

  1.5 Avgrnsning

  Rapporten behandlar enbart frrttningar som genomfrs av lantmteriet.

  Sakgarbegreppet frekommer ven i andra lagrum, t.ex. plan- och bygglagen

  (2010:900). Denna rapport behandlar enbart sakgarbegreppet s som det i huvudsak

  anvnds i FBL, samt till viss del i JB och ExL. Nyttjandertter s som hyra och

  bostadsrtt behandlas inte d dessa inte i en omfattande mening berrs av tgrder

  som vidtas p fastigheten. ven rtt till elektrisk kraft kommer att utelmnas d de

  inte r vanligt frekommande.

  Gruvrtt behandlas ej nrmre n d ett servitut r uppltet fr gruvrtten. Vgrtt

  behandlas ej i denna rapport d det inte r frrttningar som genomfrs av

  lantmteriet.

  1.6 Felkllor

  I detta arbete har det valts att gra en kvalitativ intervjustudie. Antalet

  intervjupersoner kan d ses som en eventuell felklla eftersom slutsatser kan ha

  dragits frn svar som endast uttrycks av ett ftal frrttningslantmtare. Det finns

  ven en risk att intervjufrgorna kan ha missuppfattats och att svaren r givna under

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  19

  andra premisser n vad som var tnkt. Denna risk har minimerats genom att

  intervjupersonerna har ftt tillgng till intervjufrgorna en vecka innan respektive

  intervju och ftt mjlighet att i efterhand komma med kompletterande svar samt

  revidera tidigare utsagor.

  Det finns ett stort antal rttsfall som berr sakgarbegreppet. P grund av detta kan

  rttsfall som hade kunnat vara av intresse fr analysen och slutsatsen frbisetts.

  Denna oskerhet har gjorts s liten som mjligt genom att fler rttsfall studerats, n de

  som presenterats och anvnts i denna rapport.

  1.7 Disposition

  Kapitel 2 Allmnt om fastighetsbildning

  Kapitlet beskriver historik inom fastighetsbildning samt hur institutet regleras idag.

  Kapitel 3 Sakgarbegreppet

  Kapitlet syftar till att redogra fr vad som stadgas om sakgarbegreppet i frarbeten

  och lagtext.

  Kapitel 4 Verkningar av fastighetsbildningstgrder

  I kapitlet redovisas fr hur nyttjandertter, servitut, ledningsrtt m.m. pverkas vid

  fastighetsbildningstgrder.

  Kapitel 5 Rttsfall

  I kapitlet sammanfattas de rttsfall som anses relevanta fr frgestllningarna.

  Kapitel 6 Intervjuer

  Kapitlet innehller en sammanfattning av de svar och tankar som framkommit vid

  intervjuerna. Intervjuerna redovisas i sin helhet i bilaga 1-6.

  Kapitel 7 Analys

  I kapitlet analyseras och diskuteras kring de frgestllningar och kommentarer som

  redovisats fr i tidigare kapitel.

  Kapitel 8 Slutsats

  Kapitlet redogr fr de slutsatser som dragits och besvarar syfte och frgestllningar.

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  20

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  21

  2 Allmnt om fastighetsrttsliga tgrder I detta kapitel ges en versiktlig genomgng av fastighetsbildningens historia samt

  fastighetsbildningen idag. D sakgarbegreppet r ett vergripande begrepp r det

  tnkt att denna genomgng ska ligga till grund fr att begreppet ska sttas i sitt

  sammanhang.

  2.1 Historik

  Innan den frsta fastighetsbildningslagen antogs har det funnits olika bestmmelser

  och lagar som reglerat marken. Redan p medeltiden fanns bestmmelser om

  hammar- och fornskifte. De ldsta skriftliga lagarna r landskapslagarna som tros ha

  skrivits runt sekelskiftet r 1200-1300. Dessa skrifter tog ver frn de ldre

  indelningsprinciperna och bildade nya s kallade tegskiften (ven kallat solskifte).

  Lagarna grundades i att viss mark, ssom krar och ngar, var i enskild eller

  gemensam go d.v.s. att marken gdes av ngra brukare gemensamt, s kallad

  ingojord, medan exempelvis skog och vatten gdes och brukades gemensamt fr

  byn, s kallad utgojord. 1

  2.1.1 Indelningen p landsbygden

  Kring r 1750 kom de frsta lagarna om storskiften. Innebrden av ordet skifte var att

  jordindelningen ndrades, motsvarande dagens ombildning av fastigheter.

  gandeformen p denna tid var varierande. En del fastigheter gdes av flera

  gemensamt, medan andra gdes av enbart en person. Dessa lagar har sedan reviderats

  ett antal gnger, men grundades alltid i att varje delgare skulle ha s f skiften som

  mjligt. I brjan av 1800-talet infrdes sedan nya lagar om enskiften, dr principen

  var att delgarna skulle ha s sammanhngande skiften som mjligt. De delgare som

  inte fick enskiften i byn tvingades flytta sina hus till sina nya marker, ett s.k.

  utflyttningstvng.2 Enskifte grundades frst i Skne och spreds sedan genom resten

  av Sverige med undantag frn Kopparbergs ln (numera Dalarnas ln) och Norrland. 3

  r 1827 infrdes laga skifte och medfrde att de tidigare frordningarna om storskifte

  och enskifte upphrde att glla. Under 1800-talet genomgick strre delen av landet

  laga skifte och utflyttningstvnget behlls. Laga skifte antogs inom ett s kallat

  skifteslag, vilket till exempel kunde vara en by. Mjlighet att gra goutbyten mellan

  olika skifteslag fr att rta ut byns rgngar fanns dock. Vid denna skiftesreform

  tillkom mnga av dagens grnser p landsbygden. 4

  1 Ekbck P. (2009), s. 229-230 2 ibid, s. 230-231

  3 Prop. 1969:128 del B, s. 2

  4 Ekbck P. (2009), s. 231

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  22

  2.1.2 Nybildning av fastigheter p landsbygden

  Det fanns olika tillvgagngsstt fr att skapa nya fastigheter, s.k. hemman, om vilka

  det r 1896 kom en lag om hemmansklyvning, gostyckning och jordavsndring.5

  Genom jordavsndring, vilken genomfrdes privat utan lantmtare, kunde ett bestmt

  markomrde avskiljas frn stamfastigheten, i samband med en verltelse av marken.

  Detta markomrde blev en fastighet utan mantal och utan del i byns samflligheter.6

  Vid hemmansklyvning delades ett hemman, som gdes av flera, upp efter delgarnas

  andelstal. De nya hemman fick del i de samflligheter som stamfastigheten hade

  andel i. Om ett hemman endast gdes av en person kunde hemmanet delas genom

  gostyckning.7 Varje ny del fick en andel av hemmanets mantal och dessa delar

  kunde drefter sljas. gostyckning och hemmansklyvning skedde genom en

  lantmterifrrttning.8

  Avvittring r i grunden en grnsbestmningstgrd som

  infrdes fr att faststlla grnserna mellan den enskilda marken och kronans mark.9

  Smjedelning r en annan typ av privat delning av mark, men helt utan ngra regler

  p hur stora lotterna skulle vara. Detta kunde leda till att fastigheter olmpliga fr

  t.ex. jordbruk skapades.10

  2.1.3 Indelningen i stderna

  I ldre rtt skiljer lagarna sig till stora delar mellan landsbygd och stad. I stderna var

  det staden sjlv som gde marken. Staden bestod av tre olika typer av mark och sjlva

  staden, dr invnarna bodde, var uppdelad i tomter. Runt stadskrnan fanns ingojord

  samt utgojord.11

  Invnarna blev tilldelade tomter i staden och rtt att nyttja olika

  markomrden utanfr staden att odla p. Tomter som upplts utan gandertt kallades

  ofri tomt, dessa avvecklades fullt ut r 1989.

  1874 rs byggnadsstadga innehll regler om stadsplan samt tomtindelning och var

  den frsta lag dr man brjade koppla samman fastighetsutformning med

  planlagstiftning. r 1917 infrdes en ny lagstiftning, 1917 r lag om

  fastighetsbildning i stad, som bland annat innebar att stder skulle registreras i ett

  stadsregister och mark utanfr stderna skulle registreras i ett jordregisteromrde. Fr

  de fastigheter som omfattades av stadsregister kunde laga skifte, avstyckning och

  tomtmtning genomfras.12

  5 Ekbck P. (2009), s. 232

  6 Begntsson B. (2010), s. 74

  7 Ekbck P. (2009), s. 233

  8 Bengtsson B. (2010), s. 74-75

  9 Ekbck P. (2010), s. 233

  10 Bengtsson B. (2010), s. 75

  11 Ekbck P. (2010), s. 236-237

  12 Julstad B. (2011), s. 189-191

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  23

  2.1.4 ldre inskrnkningar i gandertt

  Landgillejordar var en gammal stndig besittningsrtt av hemman och lgenheter i

  Skne, Halland och Blekinge. Kyrkan gde marken formellt, men med inskrnkt

  dispositionsrtt. Marken innehades och brukades under en prstgrd. Landgillejordar

  kunde inte verltas till annan n de som innehade brukningsrtten. En annan typ av

  landgillen var nr mark slts av kyrkan men med reservationen att det skulle betalas

  en rlig summa till frsamlingskyrkan fr marken.13

  Vid stadgad bortt var staten gare av marken. bortt gick i arv genom regler av

  fideikommisskaraktr.14

  Detta innebr att bortt gr vidare till den frstfdde

  sonen.15

  Den som var innehavare av en bortt beskattades som gare och skulle

  hanteras som gare ven i andra hnseenden. Innehavaren av bortt skulle rligen

  utge en avgift till staten, det uppehlls dock inte och regeln har varit borta sedan

  lnge. En bortt kunde verltas till juridiska och fysiska personer. bortt upphrde

  att glla nr det inte lngre fanns ngon som kunde gra ansprk p rtten och

  dispositionsrtten vergick d ter till staten.16

  Sedan 1800-talet har det varit nskvrt

  att avveckla bortt och landgillen. I dag finns en lag om avvecklande av dessa,

  vilken innebr att gandertten fr landgillen och stadgad bortt vergr till

  brukaren. Vem som har bortt ska prvas av lnsstyrelsen.17

  Strng var mark gd av kronan, som tilldelats hemman eller nybygge i Vsterbottens

  och Norrbottens ln. Kronan var innehavare av gandertten men marken brukades av

  den som marken uppltits till, lag (1921:378) om strngars indragande till kronan

  1.

  2.1.5 Lagen om delning av jord landet

  r 1926 tillkom lagen om delning av jord landet, ven kallad jorddelningslagen.

  Tv nya delningstgrder, laga skifte och avstyckning infrdes, vilka ersatte tidigare

  fastighetsbildningstgrder. Genom laga skifte fanns mjlighet till omskifte. Denna

  tgrd motsvarade tidigare laga skifte, se avsnitt 2.1.1, eller klyvningsskifte, vilket

  grundades p hemmansklyvning. Avstyckning ersatte gostyckning och

  jordavsndring och genomfrdes i och med denna lag av en frrtningslantmtare.

  Mark som avstyckades frn stamfastighet och styckningslott kunde f del i

  samflligheter.18

  13

  Prop. 1998/99:38, s. 235 14

  ibid, s. 235 15

  Af Kleen B. (2009), s. 14-15 16

  Prop. 1998/99:38, s. 235 17

  ibid, s. 235 18

  Bengtsson B. (2010), s. 75

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  24

  I JDL fanns ven mjligheten till s.k. goutbyte. Detta innebar en ndring av

  fastighetsindelningen och liknar dagens fastighetsreglering. goutbyte kunde ing i

  laga skifte eller vara en fristende frrttning. I samband med att JDL infrdes,

  infrdes ven en lag om sammanlggning av fastigheter landet. Detta var ingen

  tgrd som utfrdes av en frrtningslantmtare utan prvades av

  godelningsdomaren.19

  Efter JDL:s infrande ansgs det att lagen hade stora brister

  och lagen kom s smningom att revideras.20

  2.1.6 Fastighetsbildningslagens tillkomst

  P 1950-talet tillsattes en utredning fr en ny fastighetsbildningslag, som skulle

  erstta den d gllande JDL. Mycket p grund av samhllsutvecklingen under 1900-

  talet, s ndrades behovet av markens anvndning. Folk flyttade in till stderna och

  teknikutvecklingen effektiviserade lantbruket. Vid skapandet av

  fastighetsbildningslagen valdes att ha samma regler fr stad som fr landsbyggd.

  Anledningen till detta var att erfarenhet visade att de problem som uppstod vid

  fastighetsbildning i stad jmfrt med landsbygd var likartade och att olika

  frfattningar fr de olika omrdena var frenat med olgenheter.21

  2.2 Frrttningsprocessen

  2.2.1 Fastighetsbildning

  gandertten till fast egendom beskrivs ofta som negativt definierad, d.v.s. att

  fastighetsgaren fr hantera sin fastighet efter egen vilja s lnge det inte r otilltet.22

  En av de begrnsningar i nyttjandet av fastighet som fastighetsgaren mste flja, r

  att fastighetsbildning ska ske i medverkan med myndighet. Fastighetsgaren fr

  sledes inte sjlvstndigt gra ndringar i den fasta egendomen. 23

  Fastighetsbildning

  r ett begrepp som innefattar att fastighetsindelningen ndras, servitut bildas, ndras

  eller upphvs samt att det frn en fastighet till en annan verfrs fastighetstillbehr.24

  Lantmterimyndigheten r ansvarig myndighet vid fastighetsbildning och

  representeras enligt FBL 4 kap. 1 av en frrttningslantmtare. Prvningen sker

  genom frrttning enligt FBL 2 kap. 2 , vilket r benmningen p den officiella

  handlggningen i frsta instans vid fastighetsbildning.25

  De enskilda intressen som

  kan frekomma vid fastighetsbildning, frutom fastighetsgarens, r innehavare av

  19

  Ekbck P. (2009), s. 234 20

  Prop. 1969:128, s. 1 21

  ibid, s. 13-15 22

  Julstad B. (2011), s. 17 23

  Bengtsson B. (2010), s. 70-71 24

  Lantmteriet (2013a), s. 17 25

  ibid, s. 231

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  25

  servitut, annan srskild rttighet och pantrtt.26

  I vissa fall br dessa ges mjligheten

  att skydda sina intressen genom att f fra talan i frrttningen.27

  De som fr fra

  talan, framfra synpunkter och komma med yrkanden under frrttningen r

  sakgare.28

  Med stllningen som sakgare fljer ven rtten att verklaga ett beslut

  innan det vunnit laga kraft samt vissa skyldigheter, s som att st fr

  frrttningskostnaderna.29

  En sakgare representerar sig sjlv, eller genom ombud,

  sina intressen vid frrttning.30

  2.2.2 Ledningsrttfrrttning

  Ledningsrtt r en officialnyttjandertt vilken vanligtvis upplts till frmn fr

  ledningens gare.31

  Fremlet fr ledningsrtt r allmnnyttiga ledningar och vissa andra anordningar.

  Rttigheten kan ven knytas till fastighet och utgr i sdant fall ett

  fastighetstillbehr.32

  En ledningsrtt kommer till genom ledningsrttsfrrttning enligt

  LL 1 och en sdan handlggs vid Lantmterimyndigheten, LL 5 .

  2.2.3 Anlggningsfrrttning

  Anlggningslagen r en lag genom vilken gemensamhetsanlggning bildas och

  srskilda bestmmelser om enskilda vgar finns. Syftet med anlggningslagen r att

  styra utfrande och drift av en anlggning vid samverkan mellan fastigheter.33

  En

  gemensamhetsanlggning r en anlggning som r gemensam fr flera fastigheter och

  frgan om infrandet av en sdan prvas i en frrttning, AL 1 .

  Gemensamhetsanlggningens verksamhet, uppfrande, drift och underhll, regleras

  av SFL som anvisar tv typer av frvaltningsformer vilka r delgarfrvaltning och

  freningsfrvaltning.34

  2.2.4 Fastighetsbestmning

  Reglerna fr fastighetsbestmning finns i FBL 14 kap. Vid fastighetsbestmning kan

  lantmterimyndigheten prva frgor om hur fastighetsindelningen r beskaffad, om

  26

  ibid, s. 233 27

  SOU 1963:68, s. 241 28

  Lantmteriet (2013a), s. 231 29

  Bonde F. I, m.fl. (2013) FBL 4 kap. 11 30

  SOU 1963:68, s. 121 31

  Ekbck P. (2009), s. 223 32

  Ekbck P. (2011a), s. 28, s. 30 33

  ibid, s. 35 34

  ibid, s. 85

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  26

  en ledningsrtt eller servitut r gllande och dess omfattning, om byggnader eller

  anlggningar rknas som fastighetstillbehr enligt JB 2 kap. 1 eller omfattningen av

  en gemensamhetsanlggning, FBL 14 kap. 1 .

  Fastighetsbestmning ska genomfras av Lantmterimyndigheten i en frrttning. I

  de fall en fastighetsbestmning genomfrs i samband med en

  fastighetsbildningstgrd, ska dessa handlggas i samma frrttning, FBL 14 kap. 2

  2 st.

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  27

  3 Sakgarbegreppet

  I detta kapitel redogrs fr teorin kring sakgarbegreppet med utgngspunkt i

  frarbetena till FBL, AL och LL.

  3.1 Allmnt

  Det r av stor vikt att frrttningslantmtaren vet vilka som ska behandlas som

  sakgare i frrttningen. 35

  Alla knda sakgare ska nmligen kallas till ett frsta

  sammantrde, enligt FBL 4 kap. 18 . Undantaget frn detta stadgas i FBL 4 kap. 18

  2 st. och r de vilka endast tillerknns stllning som sakgare genom delgande i

  samfllighet eller r innehavare av ett berrt servitut, FBL 6 kap. 7 och 7 kap. 5 3

  st. Dessa behver enligt FBL 4 kap. 15 , om frrttningen handlggs utan

  sammantrde, inte beredas tillflle att yttra sig ver anskan.

  Det har vervgts att klargra sakgarbegreppet i lag, se utdrag 3.1

  3.1 1954 rs fastighetsbildningskommit

  Av stort intresse r att frrttningsmnnen ga fullstndig

  knnedom om vilka rttsgare som p detta stt skola betraktas

  ssom sakgare, och det kan drfr vervgas att i lagen dels

  nrmare bestmma sakgarbegreppet, dels meddela regler om

  tgrder, som frn frrttningsmnnens sida skola vidtas fr att

  klarhet i det enskilda fallet ska vinnas om frekomsten av olika

  sakgare 36

  I betnkandet till den nya fastighetsbildningslagen frekom visst resonerande kring

  hur sakgarbegreppet hanterades i d gllande lagstiftning, frmst JDL, se 2.1.5.

  Ngon definition av vilka som var sakgare i en jorddelningsfrrttning fanns inte.

  Sakgarkretsen avgjordes med ledning av allmnna rttsgrundsatser samt vissa

  stadganden i JDL.37

  Ett frsk till viss definition av sakgarbegreppet gjordes r 1944 i betnkandet med

  frslag till vissa ndringar i JDL. Preciseringen gllde enbart vid

  avstyckningsfrrttning och gav sakgarstllning till skanden samt till markgare

  inom det omrde frn vilken avstyckningen skulle ske. Dock med undantaget att de

  markgare vars rtt uppenbarligen inte berrs, inte r sakgare i avstyckningen, se

  utdrag 3.2. 38

  35

  SOU 1963:68, s. 241 36

  ibid, s. 241 37

  ibid, s. 241 38

  SOU 1944:46, s. 194

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  28

  3.2 Betnkande om ndring i JDL

  Som sakgare vid avstyckningsfrrttning skall anses, frutom

  skanden, envar annan, som ger jord, tillhrande den eller de

  fastigheter, frn vilka avstyckningen skall ske, sframt ej

  uppenbart r att avstyckningen ej rr hans rtt 39

  Bestmmelsen infrdes aldrig eftersom den kritiserades vid remissbehandlingen av

  betnkandet. Definitionen ansgs bl.a. vara fr snv och att det vore bttre att lmna

  sakgarbegreppet odefinierat.40

  3.2 Sakgare vid fastighetsbildning och fastighetsbestmning

  Sakgarbegreppet frblev ocks odefinierat i FBL r 1970, se utdrag 3.3.

  3.3 Lagfrslag: FBL 4 kap. 11

  I den utstrckning som r pkallad med hnsyn till

  fastighetsbildningens art och frhllandena i vrigt skall

  fastighetsbildningsmyndigheten utreda vilka som i egenskap av

  gare till fastighet eller p annan grund r sakgare. Den som

  har lagfart p fastigheten anses som gare, om det ej visas att

  fastigheten tillhr annan. 41

  Fastighetsbildningskommittn till betnkandet ansg att i de fall dr en definition var

  behvlig, var den alldeles fr komplicerad fr att kunna formuleras, se utdrag 3.4.

  3.4 1954 rs fastighetsbildningskommit Kommittn har funnit det frenat med tskilliga vanskligheter

  att nrmare fixera sakgarbegreppet och har srskilt med hnsyn

  till de svrverskdliga verkningar som en allmn bestmmelse

  om talertten vid fastighetsbildning skulle erhlla icke funnit det

  tillrdligt att meddela en sdan bestmmelse. Vl kan det lta sig

  gra att betrffande vissa slag av fastighetsbildningstgrder

  uttryckligen angiva vilka som ro taleberttigade, men en dylik

  reglering skulle i huvudsak endast kunna avse frhllanden som

  knappast behva nrmare klarlggas. 42

  39

  SOU 1944:46, s. 18 40

  SOU 1963:68, s. 241 41

  Prop. 1969:128, s. 12 42

  SOU 1963:68, s 241-242

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  29

  ven departementschefen tyckte att en definition av sakgarbegreppet i lag inte var

  mjlig, om n efterstrvansvrd. Anledningen till departementschefens sikt var att

  fastighetsbildning r av en allt fr varierande art fr att en precisering av begreppet

  kom att tcka alla eventualiteter.43

  Termen sakgare borde sledes i fortsttningen

  tolkas p samma grundval som vid tidigare fastighetsbildning med undantag fr de

  fall d den nya lagstiftningen motiverade ett annat betraktelsestt. Vissa klarlggande

  yttranden angende vem som r att anse som sakgare ansg kommittn sig nd

  kunna uttryckta rent allmnt.44

  De fastighetsgare vilka berrs av fastighetsbildning och de med dem jmstllda

  besittningshavare, r de som frst och frmst br ing i sakgarkretsen.45

  Den som

  innehar en smjedelad lott samt den som genom en arealverltelse blivit gare till ett

  markomrde vilket berrs av fastighetsbildning ska ven de ses som gare till

  fastighet och sledes behandlas som sakgare.46

  Detta r ett frtydligande av

  stadgandet frn 1954 rs fastighetsbildningskommitt, se utdrag 3.5, se ven rttsfall

  9300-08, avsnitt 5.3.4.

  3.5 1954 rs fastighetsbildningskommit

  Srskild gare av viss mark inom sdan fastighet torde i regel

  ocks bra tillerknnas samma stllning, i varje fall om

  fastighetsbildningen omfattar marken i frga. 47

  Vilka fastighetsgare som berrs vid avstyckning, klyvning och sammanlggning

  anses ej utgra ngon komplicerad bedmning. Vid fastighetsreglering dremot, dr

  tgrder av olika slag genomfrs och dr dessa tgrder p skilda stt kan pverka

  fastigheter, bedms inte sakgarkretsen vara lika given.48

  Innehavare av servitut r att anse som sakgare i en frrttning dr tjnande fastighet i

  servitutsfrhllandet genomgr fastighetsbildning, om servitutrtten berrs. Samma

  tillmpning sker p ett servitutsfrhllande dr dominanten inte utgrs av en

  fastighet.49

  Nyttjanderttshavare tillerknns dremot ej ngon talertt vid

  fastighetsbildning frutom i vissa fall vid fastighetsreglering. Tomtrttshavare r

  sakgare i en frrttning i samma utstrckning som nyttjanderttshavare. Det br

  nmnas i sammanhanget att gruvrttshavare inte generellt tillerknns stllning som

  43

  Prop. 1969:128, s. 225 44

  SOU 1963:68, s 242 45

  ibid, s 242 46

  Prop. 1988/89:77, s 82-83 47 SOU 1963:68, s. 242 48

  Prop. 1969:128, s. 225 - 226 49

  SOU 1963:68, s. 242

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  30

  sakgare vid ndringar i fastighetsindelningen, dock med det undantaget ifall servitut

  berrs som r uppltet till frmn fr gruvegendom.50

  De besittningshavare vilka r att jmstlla med fastighetsgare r de som innehar

  stndig besittningsrtt eller fideikommissrtt, FBLP 10 . Stndig besittningsrtt

  omfattar vissa ldre besittningsrtter ssom stadgad bortt, landgillejordar och

  oreglerade strngar, se avsnitt 2.1.4. ven det som r att hnfra till fast egendom

  enligt JP 10 , vattenverk p annans grund och fiskefastighet (fr fiske se avsnitt

  4.1.4) r att anse som stndig besittningsrtt. P samma stt r stndig besittningsrtt

  till skatte- och frlsehemman, vilka uppkommit genom privata frfoganden,

  besittningshavare vilka ska jmstllas med fastighetsgare.51

  En viss utvidgning av paragrafen som behandlar sakgarbegreppet till sin nuvarande

  lydelse, gjordes r 1989. I paragrafen togs d in tre nya stycken varav tv fr att i

  vissa fall klargra sakgarebegreppet, se utdrag 3.6.

  3.6 Lagfrslag: ndringar i FBL 4 kap. 11 2-4 st.

  garen till en fastighet som berrs av frrttningen skall p

  begran av lantmterimyndigheten uppge fr honom knda

  innehavare av servitut, nyttjandertt och rtt till elektrisk kraft.

  Underlter han det utan giltigt skl, skall han erstta den skada

  som drigenom uppkommer fr rttighetshavaren.

  Om det r ovisst vilken av flera som ger en fastighet eller som

  innehar en rttighet, behandlas samtliga som sakgare. Har en

  fastighet bytt gare genom ett frvrv som inte r fullbordat, r

  bde verltaren och frvrvaren sakgare.

  Om en frrttning angr samflld mark som frvaltas av en

  samfllighetsfrening, r freningen sakgare i stllet fr

  delgarna. 52

  Sakgare i de fall d garfrgan r tvistig, r alla de som gr ansprk p gandet.

  Bestmmelsen r tnkt att underltta handlggningen i frrttningen i de fall dr en

  tvist freligger eller ganderttsansprk ej kan styrkas p vanligt stt. Mjlighet att

  slutfra frrttningen utan att sakgarfrgan avgrs freligger sledes. Ngon

  oskerhet i skandes gandertt ska dock ej freligga med hnsyn till tredje man.

  Bde verltare och tilltrdare vid ett svvande fastighetskp, r sakgare tills det att

  gandefrgan r avgjord. D en frrttning berr mark som r samflld och denna

  mark frvaltas av en samfllighetsfrening r freningen sakgare och inte delgarna.

  Detta gller dock inte om frrttningen omfattar delaktigheten i samflligheten.

  50

  Prop. 1969:128, s. 226 51

  Bonde F. I., m.fl. (2013) FBLP 10 52

  Prop. 1988/89:77, s. 7

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  31

  Freningen och delgarena kan fljaktligen inte vara sakgare samtidigt i en

  frrttning som berr den samfllda marken.53

  Utver dessa klargranden av

  sakgarkretsen upptogs i paragrafen en upplysningsskyldighet fr fastighetsgare,

  denna behandlas vidare i avsnitt 3.1.2 nedan.

  Kommittn till fastighetsbildningslagen stadgade ven att innehavare av

  penninginteckningar och liknade rttsgare inte ska behandlas som sakgare. Dessa

  rttsgares intressen mste anses verensstmma med fastighetsgarens vid

  fastighetsbildningsfrrttnigar.54

  3.2.1 Sakgare vid fastighetsreglering

  I regleringsfall ska samtliga fastighetsgare som direkt berrs, eller de som genom

  delgande i samfllighet som berrs av ngon regleringstgrd, betraktas som

  sakgare. Om regleringen ven omfattar gemensamt arbete ska gare till fastigheter

  som enbart deltar i det gemensamma arbetet kunna vara sakgare. Detta fr som

  konsekvens att sakgarkretsen kan komma att ndras under frrttningens gng till

  skillnad frn frfarandet vid laga skifte dr skifteslaget var bestmande fr

  delaktigheten.55

  I JDL tillerkndes nyttjanderttshavare eller annan srskilt rttighetshavare ej ngon

  direkt talertt vid skiftesfrrttningar trots att deras risk fr att lida skada belystes vid

  frarbetena till lagen. Servitutshavare kunde dock vara sakgare. Att generellt beakta

  nyttjanderttshavares intressen vid fastighetsbildning ansgs inte heller behvligt vid

  bildandet av FBL, men att helt bortse frn dessa vid fastighetsreglering skulle enligt

  kommittn franleda sttande konsekvenser.56

  Drfr uttrycks nyttjanderttshavares

  talertt vid fastighetsreglering i FBL 5 kap. 34 , se utdrag 3.7.

  3.7 FBL 5 kap. 34

  Berres nyttjandertt eller rtt till elektrisk kraft av

  fastighetsreglering, r rttighetshavaren sakgare vid

  frrttningen, om regleringen har betydelse fr honom

  Vid fastighetsreglering r nyttjanderttshavare och innehavare av rtt till elektrisk

  kraft sledes sakgare i frrttningen i de fall som frrttningen kan pverka

  rttigheten. Tanken r att ge nyttjanderttshavaren mjlighet att se till att skadliga

  verkningar p hans rttighet uppkommer i s liten grad som mjligt. se utdrag 3.8.

  53

  ibid, s. 82-84 54

  SOU 1963:68, s. 242 55

  Prop. 1969:128, s. 225 - 227 56

  Prop. 1969:128, s. 488

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  32

  3.8 Departementschefen om FBL 5 kap. 34 , r 1968

  Drvid grs dock den begrnsningen att inte varje obetydlig

  inverkan p rttigheten skall franleda att rttighetshavaren fr

  stllning sam sakgare. Det krvs att regleringen r av betydelse

  fr honom. 57

  Uppenbara fall dr nyttjanderttshavare berrs och drmed ska tas med som sakgare

  r nr en eventuell ersttning ska utg till denne eller nr nyttjanderttshavaren ger

  en byggnad som berrs av regleringen.58

  Exempel p detta r d rttigheten upphr

  eller inskrnks. 59

  3.2.2 Sakgare vid fastighetsbestmning

  Med en hnvisning i FBL 14 kap. 2 , gller FBL 4 kap. 11 vid

  fastighetsbestmning, se 3.1. Fr vrigt stadgas i FBL 14 kap. 1b att om inte

  delgare i en samfllighetsfrening p annan grund r att anse som sakgare vid en

  fastighetsbestmning s fretrder freningen dessa.

  3.2 Lantmterimyndighetens utredningsplikt gllande sakgarkretsen

  I 4 kap. 11 FBL anges LMs utredningsplikt betrffande vilka som r sakgare i en

  frrttning. Frrttningslantmtaren ska ex officio, d.v.s. utan uppmaning, utreda vilka

  som p.g.a. att de r lagfarna gare av fastighet eller p annan grund ska f fra talan i

  frrttningen, se utdrag 3.9.

  3.9 FBL 4 kap. 11 1 st.

  I den utstrckning som r pkallad med hnsyn till

  fastighetsbildningens art och frhllandena i vrigt skall

  lantmterimyndigheten utreda vilka som i egenskap av gare till

  fastighet eller p annan grund r sakgare. Den som har lagfart

  p fastigheten anses som gare, om det ej visas att fastigheten

  tillhr annan.

  Hur omfattande utredning som ska gras med hnsyn till fastighetsbildningens art och

  vriga frhllanden har lmnats till LM att avgra. Grunden till att det ligger

  frrttningslantmtaren att bedma hur omfattande en utredning ska gras, r att

  skyldigheten fr LM att utreda sakgarkretsen inte kan gras ovillkorlig. Det finns ett

  behov av att kunna tillmpa ett frenklat frfarande svl som srskild utredning vid

  57

  Prop. 1969:128, s. 495 58

  Bonde F. I., m.fl. (2013) FBL 5 kap. 34 59

  Ekbck P. (2009) s. 219

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  33

  tillmpning av fastighetsbildningslagen. Nr frhllandena vid fastighetsbildning ter

  sig enkla och lttverskdliga br en srskild utredning kunna undvaras. Dremot

  borde en strre utredning vara ndvndig fr att klarlgga sakgarfrhllanden vid

  vissa fastighetsregleringstgrder. En fullstndig ganderttsutredning br dock inte

  gras i de fall dr det bedms att regleringen endast i ringa grad kommer att pverka

  de enskilda delgarnas stllning. se utdrag 3.10.60

  3.10 1954 rs fastighetsbildningskommit

  Kommittn vill i detta sammanhang erinra om innehllet i 1952

  rs lag om sammanfring av samflld vgmark med

  angrnsande fastighet m.m. Sammanfringsinstitutet enligt

  denna lag r uppbyggt s att man p ett enkelt stt utan

  vindlyftiga utredningar skall kunna komma till rtta med de

  problem som onyttiga samflligheter med obetydligt vrde giva

  upphov till. Enligt kommittns frslag r det nya

  fastighetsregleringsinstitutet avsett att erstta sammanfringen.

  61

  Vilka typer av kllor som anvnds vid inhmtandet av information fr utredandet av

  sakgarkretsen anser kommittn ej behva reglera. Ngon skyldighet att ta del av en

  specifik klla stadgas inte, dock antas att en tillrcklig utredning utan inhmtade

  upplysningar frn fastighetsregistret, knappast vore mjlig. Fr att det inte ska uppst

  stora tveksamheter kring hur omfattande utredningar som ska gras s anser

  kommittn att frrtningslantmtaren i princip br kunna godta de uppgifter om

  ganderttsfrhllanden som finns i fastighetsboken.62

  Departementschefen menar s

  som kommittn att det i lagen inte br anges var LM inhmtar ndvndig

  information. Det br dock frmst handla om fastighetsregistret, fastighetsbcker och

  fastighetslngden.63

  Enligt FBL 4 kap 11 1 st. 2 meningen ska den som har lagfart p fastigheten

  betraktas som fastighetens gare om inget annat pvisas. I frarbetena framstlls olika

  synpunkter gllande frrtningslantmtarens skyldighet att utreda de aktuella

  lagfartsfrhllandena. Kommittn anser att en sdan skyldighet ej freligger, se

  utdrag 3.11.

  3.11 1954 rs fastighetsbildningskommit

  Till undvikande av varje missfrstnd vill kommittn srskilt

  ppeka, att den freslagna regeln ej lgger lantmtaren ngon

  skyldighet att infrskaffa uppgifter om de aktuella

  60

  SOU 1963:68, s. 242-243 61

  SOU 1963:68, s. 243 62

  ibid, s. 243- 244 63

  Prop. 1969:128, s. 227

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  34

  lagfartsfrhllandena utan blott innebr att han, om han har

  tillgng till sdana uppgifter, kan underlta att bedriva

  ytterligare efterforskningar. 64

  Departementschefens uttalanden menar p motsatsen, att det vid frrttning r av

  betydande rttsskerhetsintresse att talertten tillfaller rtt person och att det drfr

  mste tillfalla LM att sjlvmant kontrollera att den som utvar talertt r legitimerad

  som sakgare.65

  Freskriften innebr dock att bevisbrdan ligger p den som inte har

  lagfart men framstller ganderttsansprk.66

  I FBL 4 kap. 11 2 st. s stadgas en upplysningsskyldighet fr fastighetsgare vilka

  berrs av frrttning, se utdrag 3.12

  3.12 FBL 4 kap. 11 2 st.

  garen till en fastighet som berrs av frrttningen skall p

  begran av lantmterimyndigheten uppge fr honom knda

  innehavare av servitut, nyttjandertt och rtt till elektrisk kraft.

  Underlter han det utan giltigt skl, skall han erstta den skada

  som drigenom uppkommer fr rttighetshavaren.

  Upplysningsskyldigheten ska komplettera LMs utredning men skyldigheten intrder

  frst efter uppmaning av frrttningslantmtaren.67

  Fastighetsgarens ansvar

  innefattar enbart att upplysa om de frhllanden som han har knnedom om. Detta

  innebr att LMs utredningsskyldighet inte blir mindre eller faller bort. Det r

  fortfarande frrttningslantmtarens uppgift att klarlgga sakgarkretsen med hnsyn

  till fastighetsbildningens art och frhllanden i vrigt.68

  Fastighetsgarens

  ersttningsskyldighet i samband med skada hos rttighetshavaren gller inte i de fall

  som fastighetsgaren ej informerat LM om rttighetshavaren men haft giltigt skl till

  att ej gra s. Ett sdant skl kan vara om rttigheten tidigare varit inskriven, men nu

  r borttagen utan fastighetsgarens vetskap och fastighetsgaren d antar att

  myndigheten kan se denna rttighet i fastighetsregistret.69

  I juli 2013 trdde en ny lagparagraf i kraft gllande frrttningslantmtarens

  utredningsplikt, se utdrag 3.13.

  3.13 FBL 4 kap. 11a

  64

  SOU 1963:68, s. 244 65

  Prop. 1969:128, s. 227-228 66

  Prop. 1988/89:77, s. 83 67

  ibid, s. 83 68

  ibid, s. 51 69

  ibid , s. 84

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  35

  Lantmterimyndigheten ska underska om det i en fastighet som

  berrs av frrttningen finns en inskrivning av ett servitut eller

  en nyttjandertt som uppenbart inte gller i fastigheten. Om det

  finns en sdan inskrivning ska det antecknas i

  frrttningshandlingarna. Underskningen ska begrnsas till

  tgrder som kan utfras utan olgenhet i frrttningen.

  Paragrafen grundar sig i att mnga inskrivningar som finns inskrivna i

  fastighetsregistret inte lngre gller. De inskrivningar som finns r en viktig

  utgngspunkt fr frrttningslantmtaren vid utredningen av vilka som ska anses vara

  sakgare i frrttningen. D dessa uppgifter bidrar till hgre kostnader r det nskvrt

  att minska antalet inaktuella inskrivningar.70

  Den strsta anledningen till att inaktuella

  inskrivningar finns, r att inskrivningar som regel fljde med till nybildade fastigheter

  vid avsndringar och avstyckningar fram till 1 juli 1968. Detta oavsett om rttigheten

  utvades i den delen av fastigheten eller inte.71

  ven om lagparagrafen i sig medfr att frrttningslantmtarens utredningsplikt i viss

  mn utkas s r inte avsikten att frrttningslantmtaren ska vidta ngra strre

  tgrder fr att utreda vilka rttigheter som r inaktuella, se utdrag 3.14.

  3.14 Frfattningskommentar, FBL 4 kap 11a r 2012/13

  Det r inte avsett att lantmterimyndigheten ska vidta

  lngtgende utredningstgrder. Kontrollen r inriktad p de

  klara och tydliga fallen. I vissa fall r det dock mjligt att en

  relativt omfattande underskning kan genomfras utan olgenhet

  i frrttningen. Detta kan t.ex. vara fallet om alla sakgare r

  verens om att frgan br utredas eller om den sakgare som vill

  ha frgan utredd kan lggas ensamt betalningsansvar fr

  kostnaderna i den delen. 72

  Lagparagrafen gller samtliga fastigheter som r berrda av frrttningen. Undantaget

  frn detta r nr en fastighetsreglering berr en samfllighet, d det anses utgra en

  olgenhet att utreda samtliga delgande fastigheter. Underskningen ska omfatta

  sdana rttigheter som r direkt berrda av tgrden. Exempel p underskning kan

  vara att man vid en fastighetsreglering av ett skifte konstaterar att det finns ett

  inskrivet kraftledningsservitut i fastigheten som inte gller det aktuella skiftet.

  Underskningen kan d best av att underska om ett annat skifte motsvarar

  inskrivningen. Om samtliga sakgare medger det, eller om den som vill ha en mer

  omfattande utredning gjord gllande inaktuella rttigheter, kan utredningen gras med

  70

  Prop. 2012/13:76, s. 12 71

  ibid, s. 13 72

  ibid, s. 49

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  36

  omfattande. Detta krver att den sakgare som krver utredningen kan lggas att

  betala fr det.73

  3.3 Sakgare vid anlggningstgrder

  Vid bestmmandet av vem som r sakgare i en anlggningsfrrttning ska FBL 4

  kap. 11 enligt AL 19 tillmpas, se avsnitt 3.1 samt 3.2. Enligt propositionen till

  anlggningslagen ska de fastighetsgare som ska delta i anlggningen behandlas som

  sakgare. Med fastighetsgare jmstlls, enligt AL 2 , inskriven tomtrtt och gruva.

  Enligt frevarande paragraf kan ven, om det frefaller lmpligt, naturreservat samt

  byggnad eller annan anlggning, vilka r ls egendom vara att anse som

  fastighetsgare vid en anlggningsfrrttning. Sakgare r jmvl den gare av

  fastighet vars mark tas in ansprk eller inlses, enligt AL 12 , oavsett om denna har

  del i anlggningen eller inte.74

  Utver detta gller ven en viss utkning av

  sakgarkretsen enligt AL 20 , se utdrag 3.17

  3.15 AL 20

  Innehavare av srskild rtt till fastighet, som inlses eller eljest

  tages i ansprk fr gemensamhetsanlggning, r sakgare vid

  frrttningen, om hans rtt berres.

  Anledning till denna utkning r enligt propositionen att utrymme fr anlggning

  enligt denna lag trnger bort andra avtalsrttigheter, vars innehavare d br erhlla

  sakgarstllning fr att f mjlighet att hvda sina intressen.75

  Med srskild rtt i denna paragraf avses samma betydelse som i frslaget till en ny

  expropriationslag, framlagd r 1972.76

  Definitionen utesluter helt pantrtt och med

  den likvrdiga rttigheter, samt stadgar att srskild rtt i stort sett enbart bestr av

  begrnsad sakrtt, se utdrag 3.16.

  3.16 Fredraganden ny ExL, r 1972

  Som srskild rtt vid tillmpning av den nya lagen br anses

  nyttjandertt, servitut och rtt till elektrisk kraft samt liknande

  rtt 77

  I de fall som ndrade frhllanden intrder i anlggningen och dessa prvas i ny

  frrttning s ska samfllighetsfreningen, i de fall denna frvaltar anlggningen,

  73

  Lantmteriet (2014), s. 3-5 74

  Prop. 1973:160, s. 229 75

  ibid, s. 229 76

  ibid, s. 230 77

  Prop. 1972:109, s. 188

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  37

  behandlas som sakgare i frrttningen och inte delgarna nr frgan som prvas r

  av enklare beskaffenhet, som en fastighets delaktighet i samfllighet eller ndring av

  fastighetens andelstal, AL 35 4 st. Detta gller ven vid frgor om verfring av

  byggnader eller andra anlggningar enligt AL 35a .

  3.4 Sakgare vid ledningsrttstgrder

  I propositionen till LL s diskuteras kring definitionen av sakgarbegreppet.

  Paralleller drogs till svl resonemangen i propositionen till AL som ExL dr en

  nrmare legaldefinition av vem som r sakgare i stort sett uteblev, se utdrag 3.17.

  3.17 Departementschefen om ny LL, r 1973

  Mot bakgrunden av de stllningstaganden som gjorts i ExL och

  frslaget till anlggningslag kan jag i likhet med ngra

  remissinstanser inte ansluta mig till frslaget att i

  ledningsrttslagen ta upp en allmn bestmning av

  sakgarbegreppet. Enligt min mening br frgan lsas p det stt

  som skett i frslaget till anlggningslag. 78

  Utredningen till LL stadgar att ledningsrttslagstiftningen s lngt som det anses

  lmpligt br verensstmma med expropriationsrttsliga regler. Tv lagar med

  nrliggande rttsomrden torde behandla samma problem p liknande stt.79

  Sledes

  kom LL 18 att stadga vilka som vid ledningsrttsfrrttning har rtt att fra talan

  utver vad som sgs i FBL 4 kap. 11 enligt hnvisning i LL 16 , se utdrag 3.16 .

  3.16 LL 18

  Innehavare av srskild rtt till fastighet, som inlses eller p

  annat stt tas i ansprk fr ledningsndaml, r sakgare vid

  frrttningen, om hans eller hennes rtt berrs.

  Sakgare r, i fall som avses i 33 , ven den som

  ledningsrttshavaren med std av frordnande enligt 11 a har

  gett rtt att dra fram och anvnda en ledning, om hans eller

  hennes rtt berrs.

  Fr innebrden av srskild rtt se avsnitt 3.3. I paragrafens andra stycke stadgas att

  den som ger ledning vars rtt till utrymme r uppltet i andrahand genom LL 11a ,

  ska behandlas som sakgare om rttigheten berrs.80

  Enligt LL 16 2 st. behver inte

  78

  Prop. 1973:157, s. 110 79

  ibid, s. 26 80

  Prop. 2003/04:136, s. 31

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  38

  sammantrde hllas med sakgare d en inskriven servituts- eller nyttjandertt fr

  framdragande och bibehllande av ledning ska omvandlas till ledningsrtt.

  ven grannars rtt att fra talan togs upp av en remissinstans. Grannar r inte att

  hnfra till sakgarkretsen vid en ledningsrttsfrrttning, d denna likstlls vid

  expropriation, dr grannar inte heller har ngon talertt. Grannfastigheternas

  eventuella pverkan av ledning kommer i princip att beaktas, ex officio av

  frrttningslantmtaren, i den prvning som grs av tgrden enligt LL.81

  81

  Prop. 1973:157 s. 110

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  39

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  40

  4 Verkningar av fastighetsbildningstgrder I detta kapitel redogrs fr vad som hnder med nyttjandertter, servitut och tomtrtt

  d olika fastighetsbildningstgrder genomfrs, samt kort om ledningsrtt och

  gemensamhetsanlggningar. Dessa tgrder franleder ndvndigtvis inte en

  sakgarstllning ssom avses i avsnitt 3, utan i detta kapitel redovisas enbart fljderna

  fr rttigheter av frrttningstgrder.

  4.1 Nyttjandertter

  Nyttjandertt upplts av fastighetsgaren till annan fr nyttjande.82

  Nyttjandertter

  kan vara antingen lokaliserade eller olokaliserade. r ett visst omrde p fastigheten i

  vilken rttigheten uppltits bestmt, rttsligen genom avtal eller faktiskt genom

  nyttjande, s r rttigheten lokaliserad. Motsatsen r en olokaliserad rttighet.83

  I JB 7

  kap. finns allmnna bestmmelser om nyttjandertter och servitut. Dessa

  bestmmelser beskriver bland annat hur dessa rttigheter pverkas vid

  fastighetsbildningstgrder. Nyttjandertter r avtalsrttigheter och upplts till en viss

  bestmd person eller annat bestmt rttssubjekt.84

  4.1.1 Klyvning, avstyckning och sammanlggning

  Hur nyttjandertter pverkas av klyvning och avstyckning behandlas i JB 7 kap. 27 ,

  se utdrag 4.1.

  4.1 JB 7 kap. 27 1 st.

  Delas fastighet som besvras av nyttjandertt eller servitut,

  gller rttigheten i var och en av de nya fastigheterna. r

  rttighetens utvning genom uppltelseavtalet begrnsad till visst

  omrde, upphr rttigheten dock att besvra fastighet som icke

  omfattar ngon del av omrdet.

  I de fall en fastighet delas, genom klyvning eller avstyckning, ndras inte den

  rttigheten som gller i fastigheten. Huvudregeln sger att rttigheten ska fortstta

  glla i bde den nybildade fastigheten, stamfastigheten och styckningslotten. Nr

  rttigheten dremot r lokaliserad kommer den efter klyvningen eller avstyckningen

  enbart att glla i den klyvningslotten eller styckningsdelen som berrs av

  nyttjandertten.85

  82

  Beckman L. K., m.fl. (2011) Grunddragen hos nyttjandertter och servitut 83

  Lantmteriet (2013c), s. 231 84

  Bengtsson B., Hager R., Victorin A. (2010), s. 18 85

  Lantmteriet (2013b), s. 321-322

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  41

  Ngon bestmmelse fr sammanlggning likt reglerna fr avstyckning och klyvning

  finns inte i JB 7 kap. men i frarbetena till JB 7 kap. 29 framgr att rttigheten vid

  sammanlggning flyter ut i hela den nya fastigheten, om rttigheten r olokaliserad.86

  Enligt frarbetena uttrycks ocks att en lagbestmmelse angende en lokaliserad

  nyttjandertt, servitut eller liknande inte behvs d det anses klart att rttigheten fljer

  marken.87

  4.1.2 Fastighetsreglering

  Pverkan p nyttjandertter vid fastighetsreglering behandlas i JB 7 kap. 29 , se

  utdrag 4.2.

  4.2 JB 7 kap. 29

  Om fastighet som besvras av nyttjandertt eller servitut

  undergr fastighetsreglering, fr rttigheten drefter utvas p

  omrde, som genom regleringen verfres till fastigheten. Detta

  gller dock icke, om rttighetens utvning genom

  uppltelseavtalet r begrnsad till viss del av fastigheten eller om

  utvning av rttigheten p det verfrda omrdet eljest mste

  anses strida mot uppltelsen eller r ofrenlig med sdant

  frordnande som avses i tredje stycket. Freskrift om rtt fr

  lantmterimyndigheten att bestmma nytt omrde fr utvning av

  nyttjandertt finns i fastighetsbildningslagen.

  Nyttjandertt, servitut och rtt till elektrisk kraft gller ej vidare i

  mark eller byggnad som genom fastighetsreglering frngr

  fastighet vari rttigheten uppltits. Det ligger den som tilltrder

  sdan byggnad att inom en mnad frn tilltrdet uppsga

  hyresavtal som gllde mot avtrdaren. I annat fall gller avtalet

  mot honom.

  Att lantmterimyndigheten kan frordna att en rttighet skall

  fortstta att glla i mark eller byggnad som genom

  fastighetsreglering frngr den fastighet vari rttigheten

  uppltits freskrivs i 5 kap. 33 a och 7 kap. 13

  fastighetsbildningslagen. En sdan rttighet skall vid

  tillmpningen av 22 ga fretrde framfr en rttighet som

  enligt frsta stycket skulle f utvas i marken eller byggnaden.

  86

  Beckman L. K., m.fl. (2011) JB 7 kap. 29 87

  Ekbck P. (2009), s. 216

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  42

  Rttighetshavare r sakgare vid fastighetsreglering i den utstrckning som redogrs

  fr i avsnitt 3.1.1.88

  Vid de tillfllen mark tillfrs en fastighet, kommer olokaliserade

  uppltna rttigheter att kunna utvas ven p den tillfrda marken.89

  Det nu sagda

  gller enbart i de fall som uppltelseavtalet inte innehller ngra specifika

  begrnsningar.90

  Huvudregeln r att nr mark genom en fastighetsreglering frngr en

  fastighet i vilken det finns uppltna rttigheter, s frsvinner rttigheterna i den

  verfrda marken. Fr att hindra att rttigheten upphr mste ett frordnande gras av

  frrtningslantmtaren.91

  Frordnandet sker enligt FBL 5 kap. 33 a .92

  Lagen stadgar

  att om en sakgare begr det, ska en nyttjandertt som gller i mark eller byggnad,

  vilka frntrder genom fastighetreglering, fortstta glla i den verfrda marken. D

  lagparagrafen innebr ett undantag frn JB 7 kap. 29 2 st. mste ett frordnande

  hnfras frn ett uttalat enskilt intresse.93

  Observeras br ven att rttigheten d inte

  flyter ut i hela den ombildade fastigheten, utan fortstter enbart att glla i den mark

  dr rttigheten frn brjan uppltits.94

  Enligt FBL 5 kap. 33a 2 st. behver inte

  nyttjanderttshavaren hras vid ett frordnande som uppenbart inte innebr en negativ

  pverkan fr honom. se utdrag 4.3

  4.3 Departementschefen om frslag till FBL 5 kap. 33a , r 1988/89

  Frgan om en rttighets bestnd kan komma att vckas av den

  tilltrdande fastighetsgaren i syfte att undg

  ersttningsskyldighet gentemot rttighetshavaren. Det finns d

  sllan anledning att blanda in rttighetshavaren i frrttningen. 95

  I de fall ett frordnande sker mste detta tas i beaktande nr likvidvrdet ska

  bestmmas fr den mark som verfrs. Nyttjanderttens bestende i den verfrda

  marken pverkar inteckningshavarnas rtt. Likviden fr inte minskas s pass mycket

  att de fordringsgare med bttre rtt lider skada.96

  Bestmmelse hrom finns i FBL 5

  kap. 10b .

  Frordnande enligt FBL 5 kap. 33a har inte alltid varit en mjlighet. Innan

  lagparagrafen infrdes kunde nyttjanderttshavare lida stora frluster vid

  fastighetsregleringar d deras rtt upphrde att glla, se rttsfallen NJA 1987 s. 831

  88

  Lantmteriet (2013b), s. 192 89

  Lantmteriet (2013c), s. 231 90

  Ekbck P. (2009), s. 218 91

  Lantmteriet (2013b), s. 184 92

  Lantmteriet (2013c), s. 233 93

  Prop. 1988/89:77, s. 52 94

  ibid, s. 78 95

  ibid, s. 53 96

  ibid, s. 53

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  43

  och NJA 1989 s. 20 i avsnitt 5.1.2 och 5.1.3. Detta ansgs oskligt mot enskilda

  nyttjanderttshavaren.97

  4.1.3 Arrende

  Arrende r en typ av nyttjandertt.98

  Reglerna fr arrende finns i JB 7-11 kap.

  Arrenden upplts fr arrendatorns behov och de flesta arrenden r vsentliga fr

  arrendatorns frsrjning.99

  Det finns fyra olika typer av arrenden. Den arrendetyp,

  vilken har strst ekonomisk svl som social betydelse, r jordbruksarrende. Som

  jordbruksarrende klassas de arrenden dr jord upplts fr brukande enligt de metoder

  som knnetecknar jordbruket som nring. Ett jordbruksarrende kan antingen innehlla

  en bostad t arrendatorn, grdsarrende, eller best av mark som brukas frn

  brukningscentrum p annan fastighet, sidoarrende.100

  Bostadsarrende freligger nr jord upplts ssom tomt och arrendatorn ska uppfra

  eller bibehlla bostadshus p marken. Viktigt fr att arrendet ska anses som

  bostadsarrende r dock att arrendets huvudsakliga syfte r bostad t arrendatorn och

  hans familj.101

  De tv vriga arrendetyperna r anlggningsarrende, nr jord upplts

  fr kommersiellt syfte, samt lgenhetsarrende, nr jord inte upplts fr jordbruk och

  arrendet inte r att se som bostads- eller anlggningsarrende.102

  Reglerandet av vad som sker med ett arrende vid olika fastighetsbildningstgrder r

  desamma som fr allmnna nyttjandertter, se avsnitt 4.1.1-4.1.2.

  Bostadsarrenden och jordbruksarrenden har direkt besittningsskydd. Detta innebr att

  arrendatorn har rtt till frlngning av arrendet ven om fastighetsgaren har sagt upp

  arrendet, frutom i de fall som nmns i JB 9 kap. 8 fr jordbruksarrenden och JB 10

  kap. 5 fr bostadsarrenden. Innan FBL 5 kap. 33a infrdes hade fastighetsgaren

  mjligheten att undvika arrendatorers direkta besittningsskydd genom

  fastighetsreglering. I och med denna bestmmelse kan dock arrendatorer yrka p ett

  frordnande att rttigheten ska fortstta glla, se avsnitt 4.1.2.103

  Anlggningsarrenden har indirekt besittningsskydd. Detta innebr att arrendatorn har

  rtt till ersttning ifall fastighetsgaren sger upp avtalet eller vgrar frlnga avtalet

  med rimlig avgld. Detta fljer av JB 11 kap. 5 .

  97

  Prop. 1988/89:77, s. 92 98

  Beckman L. K., (2011) Allmnt om nyttjandertter 99

  Grauers F. (1998), s.16 100

  ibid, s. 219 101

  Larsson N., Synnergren S. (2011), s. 49 102

  Larsson N., Synnergren S. (2008), s. 19 103

  Prop. 1988/89:77, s. 92

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  44

  4.1.4 Jakt

  Enligt JB 7 kap. 3 r jakt att behandla som en allmn nyttjandertt. Reglerna fr jakt

  finns i JaktL. Rtten till att jaga vilt i skog och mark fljer i stort sett med

  gandertten. Det r dock vanligt att en jgare inte enbart jagar p mark som r i

  dennes egen go.104

  D jakt inte r ngot som i normalfallet gr att koppla till

  fastighetens behov r jaktservitut ovanliga. Istllet upplts rtten att jaga till

  privatpersoner.105

  Enligt JaktL 15 gller JB 7 kap. fr uppltelse av jaktrtt mot ersttning. En

  jordbruksarrendator har rtt att jaga p den arrenderade marken om inget annat har

  avtalats, JaktL 10 . Fr vriga arrenden mste det framg av avtalet att

  nyttjanderttshavaren har rtt att jaga.106

  Jakt kan ocks frligga genom urminnes

  hvd.107

  Uppltelsen till rtten att jaga p annans fastighet kan ibland vara kombinerad med

  andra rttigheter, dr andra bestmmelser finns. Frgan kan d uppkomma vilka

  rttsregler som gller. Detta styrs av objektet och ndamlet med uppltelsen. Om

  jaktrtt upplts i samband med ett arrende s gller reglerna fr arrende hela

  uppltelsen, se avsnitt 3.2.108

  4.1.4 Fiske

  Enligt JB 7 kap. 3 r ocks fiske att behandlas som allmn nyttjandertt. Reglerna

  om fiske finns i fiskelagen (1993:787). I grunden har fastighetsgaren rtt till fiske i

  enskilt vattenomrde inom hans fastighet och fisket kallas d bundet fiske. I de fall

  som bundet fiske freligger s fljer fisket med vattnet vid ndringar i

  fastighetsindelningen. Motsatsen till bundet fiske, allts nr vattnet och fisket ej r en

  sammanhllen ganderttslig enhet, kallas fristende fiske.109

  Fiske kan, precis som jakt, utvas genom nyttjandertt eller urminnes hvd. Nr fisket

  upplts med nyttjandertt r det som en del av ett jordbruksarrende och d tillmpas

  reglerna fr arrende, se avsnitt 4.1.3, eller sjlvstndigt som en nyttjandertt och d

  gller samma regler som fr allmnna nyttjandertter.110

  Bde bundet och fristende

  fiske kan vara samfllt och d hra till mnga fastigheter gemensamt, oavsett om

  104

  Bentsson B. (2010), s. 249 105

  Larsson N., Synnergren S.(2008), s. 26 106

  ibid, s. 94 107

  Bengtsson B. (2010), s. 249 108

  Larsson N., Synnergren S.(2008), s. 21-27 109

  Ekbck P. (2008), s. 8 110

  Bengtsson B. (2010), s. 251

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  45

  vattnet r samfllt eller enskilt. Fall dr en fastighet enbart omfattar fristende fiske

  kallas fr fiskefastighet. En sdan fastighet har varken mark eller vattenomrde.111

  4.2 Servitut

  Servitut ger en s.k. hrskande fastighet rtt att nyttja en annan fastighet, s.k. tjnande

  fastighet, fr ett bestmt ndaml. Rttsfrhllande freligger mellan fastigheter dr

  servitutet utgr ett tillbehr till hrskande fastighet och r sledes direkt kopplad till

  gandertten.112

  Ett servitut kan tillkomma p privatrttslig vg genom avtal och

  benmns d avtalsservitut, samt genom myndigheter och domstolar, ett s kallat

  officialservitut. Avtalsrttigheter ssom avtalsservitut r knutna till registerfastigheten

  medan officialrttigheter ssom officialservitut r bundna direkt till marken.113

  Det

  kan vara av betydelse vilken av dessa servitutskaraktrer som freligger, d

  karaktren p servitutet kan f innebrd i hur servitutet pverkas av

  fastighetsanknutna frndringar.114

  Officialservitut bildas med utgngspunkt i FBL 7

  kap. och regleras drmed ven av de allmnna bestmmelserna fr fastighetsbildning

  samt fastighetsreglering i FBL 3 kap. respektive 5 kap.115

  Avtalsservitut regleras i JB

  7 kap. och 14 kap. dr servitutsrekvisiten samt vissa formkrav fr uppltelsen stadgas.

  Viktigt att uppmrksamma r att d ett servitut genomgr fastighetsbildning s fr ej

  belastningen p den tjnande fastigheten ka mer n vad avtalet tillter.116

  4.2.1 Avstyckning, klyvning och sammanlggning

  Lokaliserat officialservitut

  Huvudregeln r att ett lokaliserat officialservitut fljer marken vid ndringar i

  fastighetsindelningen. Genomgr tjnande fastighet en avstyckning, klyvning eller

  sammanlggning bestr det lokaliserade officialservitutet i den fastighet som innehar

  det utrymme som uppltits. Berr tgrden dremot hrskande fastighet gller samma

  regler som fr nyttjandertter, se avsnitt 4.1.1.117

  Olokaliserat officialservitut

  r servitutet p tjnande fastighet olokaliserat lyder huvudregeln att det stannar i den

  fastighet i vilken det r uppltet. Skulle en tgrd innebra att ett olokaliserat

  111

  Ekbck P. (2008), s. 8 112

  Bengtsson B. (2010), s. 94 113

  Nilsson L. I., Sjdin E. (2003) s. 63 114

  Julstad B. (2011), s. 41 115

  Lantmteriet (2013c) s. 430 116

  Ekbck P. (2009), s. 218 117

  ibid, s. 224-226

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  46

  officialservitut upphr finns mjligheten att erstta det med ett nytt. Berr tgrden

  dremot hrskande fastighet gller samma regler som fr nyttjandertter, se avsnitt

  4.1.1.118

  Avtalsservitut - tjnande fastighet

  Fr avtalsservitut gller samma regler vid delning och sammanlggning av tjnande

  fastighet som fr allmnna nyttjandertter, se avsnitt 4.1.1. Vid klyvning eller

  avstyckning frn en fr servitut tjnande fastighet, berrs drmed inte servitutshavare

  d servitutet fortstter att glla och rttigheten inte frndras.119

  I de fall som hrskande och tjnande fastighet sammanlggs upphr ett avtalsservitut

  att glla eftersom servitutet inte lngre behvs, JB 14 kap. 12 .120

  Avtalsservitut - hrskande fastighet

  Speciellt fr servitut r att nr hrskande fastighet genomgr en avstyckning s

  kommer servitutet enbart att fortstta glla fr stamfastigheten enligt FBL 10 kap. 4

  2 st., om ingenting annat bestms i frrttningen. Servitutet ska vid klyvning av

  hrskande fastighet enligt FBL 11 kap. 5 tilldelas en av lotterna eller delas av ngra

  av dem eller om inget sgs i frrttningen delas av klyvningslotterna. Vid en klyvning

  av hrskande fastighet hanteras disponeringen av servitutet i stort sett liknande som

  vid avstyckning.121

  Andelsservitut

  Vrt att nmna kan vara de andelsservitut som kan uppkomma vid avstyckning enligt

  FBL 10 kap 5 2 st. Ett andelsservitut upplts p s stt att styckningslotten tilldelas

  ett servitut i de andelar stamfastigheten har i en samfllighet. Denna typ av servitut

  utgr ett undantag och ska behandlas som ett olokaliserat officialservitut.122

  4.2.3 Fastighetsreglering

  Lokaliserat officialservitut

  D ett officialservitut r lokaliserat r huvudregeln att detta fljer med marken och

  drfr sllan berrs av en fastighetsreglering p tjnande fastighet.123

  Olokaliserat officialservitut

  Ett olokaliserat officialservitut p tjnande fastighet pverkas p samma stt vid en

  fastighetsreglering som vid avstyckning, klyvning och sammanlggning. Detta leder

  118

  Ekbck P. (2009), s. 224-226 119

  Lantmteriet (2013a), s.281 120

  Ekbck P. (2009), s. 216-217 121

  ibid, s. 215, s. 225 122

  Nilsson L. I., Sjdin E. (2003), s. 63 123

  Ekbck P. (2009), s. 224-225

 • Sakgarbegreppet vid lantmterifrrttningar

  47

  till att servitutet upphr att glla i den mark som frngr uppltelsefastigheten och att

  servitutet flyter ut i den tillfrda marken. Desamma gller nr tgrder vidtas p

  hrskande fastighet. 124

  Avtalsservitut

  Fr avtalsservitut gller samma regler fr tjnande fastighet som vid andra

  avtalsrttigheter, allts samma bestmmelser som vid nyttjandertter.125

  Ett

  avtalsservitut fr frordnas att fortstta glla efter en fastighetsreglering enligt FBL 7

  kap. 13 , vilken hnvisar till FBL 5 kap. 33a . Det som stadgats fr nyttjandertter i

  avsnitt 4.1.2 gller sledes ven fr avtalsservitut. Detta gller bde olokaliserade och

  lokaliserade avtalsservitut.126

  I ett servitutsfrhllande med avtalsservitut kan ven hrskade fastighet pverkas vid

  fastighetsreglering. En automatisk regel finns i FBL 2 kap. 5 som medfr att d ett

  servitut mste anses bundet till ett visst omrde av den hrskade fastigheten s fljer

  rttigheten marken. Anses