of 14 /14
8/4/2019 Sach LabVIEW - Bai 1 Gioi Thieu LabVIEW http://slidepdf.com/reader/full/sach-labview-bai-1-gioi-thieu-labview 1/14  BÀI 1: Gii thiu LabVIEW 5 BÀI 1 GII THIU LabVIEW Hc xong bài này, bn s nm ñưc: -  Khái nim v LabVIEW và mt s thut ng -  Phân bit ñưc LabVIEW vi các ngôn ng khác 1.1. LabVIEW là gì? LabVIEW (vit tt ca Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) là môi trưng ngôn ng ñ ha hiu qu trong vic giao tip ña kênh gia con ngưi, thut toán và các thit b . Gi LabVIEW là ngôn ng ñ ha hiu qu vì v cách thc lp trình, LabVIEW khác vi các ngôn ng C (hay Python, Basic, vv.) ñim thay vì s dng các t vng (t khóa) c ñnh thì LabVIEW s dng các khi hình nh sinh ñng và các dây ni ñ to ra các lnh và các hàm như trong hình 1.1. Cũng chính vì s khác bit này mà LabVIEW ñã giúp cho vic lp trình tr nên ñơn gin hơn bao gi ht , ñc bit, LabVIEW rt phù hp ñi vi k sư, nhà khoa hc, hay ging viên. Chính s ñơn gin, d hc, d nh ñã giúp cho LabVIEW tr thành mt trong nhng công c ph bin trong các ng dng thu thp d liu t các cm bin, phát trin các thut toán, và ñiu khin thit b ti các phòng thí nghim trên th gii.   Hình 1.1: Mã ngun vit bng LabVIEW V ý nghĩa k thut, LabVIEW cũng ñưc dùng ñ lp trình ra các chương trình (source code: mã ngun) trên máy tính tương t các ngôn ng lp trình da trên ch (text-based language) như C, Python, Java, Basic, vv.

Sach LabVIEW - Bai 1 Gioi Thieu LabVIEW

Embed Size (px)

Text of Sach LabVIEW - Bai 1 Gioi Thieu LabVIEW

 • 8/4/2019 Sach LabVIEW - Bai 1 Gioi Thieu LabVIEW

  1/14

  BI 1: Gii thiu LabVIEW

  5

  BI 1

  GII THIU LabVIEWHc xong bi ny, bn s nm c:

  - Khi nim v LabVIEW v mt s thut ng

  - Phn bit c LabVIEW vi cc ngn ng khc

  1.1. LabVIEW l g?

  LabVIEW (vit tt ca Laboratory Virtual InstrumentationEngineering Workbench) l mi trng ngn ng ha hiu qu trongvic giao tip a knh gia con ngi, thut ton v cc thit b.

  Gi LabVIEW l ngn ng ha hiu qu v v cch thc lp trnh,LabVIEW khc vi cc ngn ng C (hay Python, Basic, vv.) im thay vs dng cc t vng (t kha) c nh th LabVIEW s dng cc khi hnh

  nh sinh ng v cc dy ni to ra cc lnh v cc hm nh trong hnh1.1. Cng chnh v s khc bit ny m LabVIEW gip cho vic lp trnhtr nn n gin hn bao gi ht, c bit, LabVIEW rt ph hp i vik s, nh khoa hc, hay ging vin. Chnh s n gin, d hc, d nh gip cho LabVIEW tr thnh mt trong nhng cng c ph bin trong ccng dng thu thp d liu t cc cm bin, pht trin cc thut ton, viu khin thit b ti cc phng th nghim trn th gii.

  Hnh 1.1: M ngun vit bng LabVIEW

  V ngha k thut, LabVIEW cng c dng lp trnh ra ccchng trnh (source code: m ngun) trn my tnh tng t cc ngn ng

  lp trnh da trn ch(text-based language) nh C, Python, Java, Basic, vv.

 • 8/4/2019 Sach LabVIEW - Bai 1 Gioi Thieu LabVIEW

  2/14

  Lp trnh LabVIEW TS. Nguyn B Hi

  6

  ng thi, LabVIEW h tr cc k s, nh khoa hc v sinh vin, vv.xy dng (thc thi) cc thut ton mt cch nhanh, gn, sng to, v d hiunh cc khi hnh nh c tnh gi nh v cch thc hot ng theo kiudng d liu (data flow) ln lt t tri qua phi. Cc thut ton ny sau c p dng ln cc mch in v c cu chp hnh thc nh vo vic ktni h thng tht vi LabVIEW thng qua nhiu chun giao tip nh chungiao tip RS232 (giao tip qua cng COM), chun USB, chun giao tipmng TCP/IP, UDP, chun GPIB, vv. V vy LabVIEW l mt ngn nggiao tip a knh.

  LabVIEW h tr hu ht cc h iu hnh (Windows (2000, XP,Vista, Windows7), Linux, MacOS, Window Mobile, Window Embedded.Hin ti, LabVIEW 2010 l phin bn mi nht. Mt s phin bn c caLabVIEW bao gm 2009, 8.6, 8.5, 7.1, 6i. Nhn chung hai phin bn knhau 2010 v 2009 khng c s khc nhau nhiu. Tuy nhin c s khc bitng k gia cc bn LabVIEW 7.1, LabVIEW 8.5 v LabVIEW 2009. Bnc th chn mt trong ba phin bn sau cng dng cho vic hc lp trnh,trong cun sch ny, chng ti s dng LabVIEW 2009.

  Bn c bit?

  LabVIEW c tin s James Truchard, i hc Taxas, Hoa Ksng to ra vo nm 1986, v tr thnh mt cng c khngth thiu trong cc ngnh k thut. sn phm u tin bt utrong nh xe ca Ch tch, CEO v ng sng lp NI JamesTruchard Austin, Texas, Hoa K.

  1.2. Cc ng dng ca LabVIEW

  LabVIEW c s dng trong cc lnh vc o lng, t ng ha, c

  in t, robotics, vt l, ton hc, sinh hc, vt liu, t, vv. Nhn chung:- LabVIEW gip k s kt ni bt k cm bin, v bt k c cu chp

  hnh no vi my tnh.

  - LabVIEW c th c s dng x l cc kiu d liu nh tn hiutng t (analog), tn hiu s (digital) hnh nh (vision), m thanh(audio), vv.

  - LabVIEW h tr cc giao thc giao tip khc nhau nh RS232,RS485, TCP / IP, PCI, PXI, v nh vy.

  - Bn cng c th to ra cc thc thi c lp v cc th vin chia s (vd th vin lin kt ng DLL), bi v LabVIEW l mt trnh bin

  dch 32-bit.

 • 8/4/2019 Sach LabVIEW - Bai 1 Gioi Thieu LabVIEW

  3/14

  BI 1: Gii thiu LabVIEW

  7

  LabVIEW tr nn ph bin cc phng th nghim Nht, Hn,M, Anh, c, vv. Phn ny trnh by mt s ng dng ca LabVIEW tiubiu v cc d n ti cc phng th nghim trong v ngoi nc m tc gicun sch ny tham gia thc hin d n.

  ng dng o lng, trong hnh 1.2 l giao din thu thp d liu ccthng tin cn thit ca tu v tr c nh ti c quan hng khng v v tr

  NASA, Hoa K.

  Hnh 1.2: Thu thp d liu ti C quan hng khng v v tr - NASA

  ng dng hnh 1.3 ny gii thiu p dng ca vic s dng LabVIEWv card Hocdelam USB 9001 hoc NI USB 6008 thc hin o tn hiu,v biu c tuyn cc cm bin trong t v thc nghim thut tonchuyn i cm bin nhm h gi thnh sa cha xe t. ng dng nyc thc hin ti i hc S phm K thut Tp.HCM nm 2008.

  Hnh 1.3: Thu thp d liu t cm bin o gi trong t v th nghim

  thut ton chuyn i cm bin

 • 8/4/2019 Sach LabVIEW - Bai 1 Gioi Thieu LabVIEW

  4/14

  Lp trnh LabVIEW TS. Nguyn B Hi

  8

  iu khin xe t t xa, hnh 1.4 l giao din iu khin t by ch(xe Captival) t xa c thc hin bi thnh vin Hocdelam Group ti phng th nghim Biorobotics, Hn Quc. Giao din ny hon ton cxy dng trong mi trng lp trnh LabVIEW c kh nng hin th ccthng s v tn hiu thc nh: vn tc xe, mc xng, v tr tay s ca xe,video truyn t xe qua mng khng dy, m thanh t ng c t l thun viv tr bm ga cng c gi lp lm cho vic iu khin xe t xa ging vivic li xe trc tip nhm nng cao cht lng iu khin xe.

  Hnh 1.4: Giao din li t t xa

  M phng 3D, hnh 1.5 m t ng dng m phng mt cnh tay robotn gin do Thc s Trung Hiu thc hin.

  Hnh 1.5: iu khin tay Robot

 • 8/4/2019 Sach LabVIEW - Bai 1 Gioi Thieu LabVIEW

  5/14

  BI 1: Gii thiu LabVIEW

  9

  iu khin phng tin khng ngi li, hnh 1.6 m t ng dngLabVIEW iu khin robot khng ngi li nhm d tm v khm ph dinc ca tp on Nexans.

  Hnh 1.6: Robot di nc (Spider) c pht trin da trn LabVIEWca cng ty Nexans

  Thu thp hnh nh v m phng ng lc hc, hnh 1.7 trnh by ng

  dng m phng h thng li khng trc li trong t. ng thi, hnh nh twebcam (webcam thng thng gn qua cng USB) c thu thp v a lngiao din ngi dng (Graphical User Interface GUI). Xem chi tit tiny bng cch search google cm t sau: Steer-By-Wire Systems withRealistic Steering Feel. Xem video clip Steer-by-wire.aviv file Steer-By-Wire Systems with Realistic Steering Feel.pdftrong CD km theo sch ny.

  Hnh 1.7 H thng li khng trc li ti phng th nghimBiorobotics, KUT, Hn Quc

 • 8/4/2019 Sach LabVIEW - Bai 1 Gioi Thieu LabVIEW

  6/14

  Lp trnh LabVIEW TS. Nguyn B Hi

  10

  Thut ton iu khin t ng v tr ng c DC theo thut tonPID v giao din trc quan trong hnh 1.8c Hocdelam Group vit datrn c s phn mm LabVIEW. Vi giao din ny, ngi iu khin s ddng quan st gi tr v tr mong mun, v v tr thc t ca ng c, ngthi, so snh v nh gi c tc p ng, n nh ca ng c DCtrong qu trnh vn hnh.

  Hnh 1.8 iu khin ng c DC theo thut ton PIDo lng, gim st v iu khin h thng cng nghip (SCADA),

  hnh 1.9 trnh by ng dng ca LabVIEW trong h thng iu khin vgim st dng trong cng nghip.

  Hnh 1.9: H thng o lng, gim st v iu khin trong cng nghip

  Ti y, bn hnh dung phn no nhng ch li v sc mnh cangn ng lp trnh ha LabVIEW. Vy, chng ta hy cng bt tay vohc v s dng LabVIEW nh.

 • 8/4/2019 Sach LabVIEW - Bai 1 Gioi Thieu LabVIEW

  7/14

  BI 1: Gii thiu LabVIEW

  11

  1.3 Download v ci t LabVIEW

  hc v lm vic vi LabVIEW, ta ch cn ci bn LabVIEW dngth (evaluation version), so vi phin bn c bn quyn (nh bnprofessional version) th bn dng th c gii hn 30 ngy (bn c th cili sau khi ht hn dng tip lu di) v s th vin hm (functionlibrary) sn c b gii hn. Tuy nhin, tht may mn l ta hon ton c th t

  xy dng cc th vin ny t nhng hm c bn c sn trong bn dng th.Hy yn tm hc v s dng LabVIEW nu bn cha c kinh ph trang b cho mnh LabVIEW c bn quyn nh.

  Bn ti phn mm LabVIEW 2009 ti http://labview.hocdelam.orghoc mua b a CD phn mm LabVIEW v gio trnh lp trnh LabVIEWqua Email: [email protected] Nhn chung, cc phin bn LabVIEW8.5, 8.6 v 2010 cng c ci t tng t. V cch thc ci t, ta ciLabVIEW nh cc phn mm thng thng nh sau:

  Gii nn file LabVIEW 2009.rar, chy file Setup.exe trong th mcLabVIEW 2009. Sau bn ci t phn mm theo cc bc ln lt cc

  hnh sau (cc hnh ny khng c nh s hnh).

  Chn Next

 • 8/4/2019 Sach LabVIEW - Bai 1 Gioi Thieu LabVIEW

  8/14

  Lp trnh LabVIEW TS. Nguyn B Hi

  12

  Chn Next

  Chn Next

 • 8/4/2019 Sach LabVIEW - Bai 1 Gioi Thieu LabVIEW

  9/14

  BI 1: Gii thiu LabVIEW

  13

  Chn Next

  Chn Next

 • 8/4/2019 Sach LabVIEW - Bai 1 Gioi Thieu LabVIEW

  10/14

  Lp trnh LabVIEW TS. Nguyn B Hi

  14

  Chn Next

  Chn I accept v chn Next

 • 8/4/2019 Sach LabVIEW - Bai 1 Gioi Thieu LabVIEW

  11/14

  BI 1: Gii thiu LabVIEW

  15

  Chn Next

  Chn Later nu c hi ci Driver v chn Finish hon thnh

  vic ci t.

 • 8/4/2019 Sach LabVIEW - Bai 1 Gioi Thieu LabVIEW

  12/14

  Lp trnh LabVIEW TS. Nguyn B Hi

  16

  Nu gp kh khn trong vic ti phn mm v ci t LabVIEW, giemail v [email protected], h tr nhanh qua ng dy nng:0937159700.

  1.4. Phng php hc LabVIEW hiu qu

  hc LabVIEW nhanh v hiu qu, bn nn:

  - T mnh lptrnh li cc v d v bi tp trong sch sau khi ci tphn mm LabVIEW.

  - Trong qu trnh hc lun thc hin 3 quy tc vng khi lp trnh. Baquy tc ny c trnh by ti bi 2.

  - Hc nhanh LabVIEW c bn qua cc video clip (Download min phti: http://labview.hocdelam.org

  Bn c bit?

  i vi vic hc lp trnh th con ng duy nht, nhanh nht gii lbn phi thc hnh.

 • 8/4/2019 Sach LabVIEW - Bai 1 Gioi Thieu LabVIEW

  13/14

  BI 1: Gii thiu LabVIEW

  17

  Ti liu ting Vit khc c th tm ti:

  - labview.hocdelam.org

  - vagam.hocdelam.org

  - ino.com.vn

  - google.com.vn (bn cn search cc t kha bng ting Vit nh ti

  liu labview, gio trnh labview,).Ti liu ting Anh c th tm ti:

  - ni.com

  - lava.org

  - google.co.uk (bn cn search cc t kha bng ting Anh nhLabVIEW tutorial, labview book, labview demonstration,labview application,vv).

  - Mt s cun sch tham kho gm: LabVIEW for everyone, LabVIEWadvanced programing technique, vv.

  ng k cc kha hc thng qua cc trnh o to LabVIEW ti VitNam c cung cp bi cc trung tm, trng hc sau:

  - Hocdelam Group cung cp cc chng trnh o to theo nhu cu cadoanh nghip, nh my, trng hc v c nhn trong c nc (ngk nhanh qua in thoi: 0937 159 700).

  - i vi ngi bn rn, bn c th ng k hc LabVIEW trc tuyn(online) ti http://labview.hocdelam.org.

  - Trng i hc S Phm K thut thnh ph H Ch Minh t chc ccchng trnh o to cc kha hc lin quan LabVIEW cho hc vinsau i hc, sinh vin h i hc chnh quy ngnh C kh ng lc.

  - Cc kha lp trnh LabVIEW c bn ti Trng Kinh T K thut PhLm, Q6, Tp.HCM.

  - Phng o to cng ty VTK, H Ni.

  - Hc ti Cng ty TNHH thng mi dch v k thut LINH PH, Q.G Vp, Tp.HCM.

  - Nu c vn ting Anh tt, bn c th ng k hc trc tuyn tihttp://ni.com.

 • 8/4/2019 Sach LabVIEW - Bai 1 Gioi Thieu LabVIEW

  14/14

  Lp trnh LabVIEW TS. Nguyn B Hi

  18

  Xy dng ng dng thc t

  hc nhanh LabVIEW v xy dng c cc ng dng thc t bnc th trang b phn cng nh card giao tip my tnh dng thc tp thuthp tn hiu cm bin v iu khin t ng ng c, l nhit,... viLabVIEW. a ch cung cp phn cng trc tuyn hoc ti Tp.HCM.

  - http://ni.com (ting Anh)

  - htt://sanpham.hocdelam.org (ting Vit)

  - http://ino.com.vn

  - Cng ty Tn Minh Giang, P.10 - Q. G Vp - Tp.HCM.

  - Cng ty TNHH thng mi dch v k thut LINH PH, Q. G Vp,Tp.HCM.

  1.5. Bi tp

  Cu 1: Hy nu khi nim v LabVIEW

  Cu 2: Source code l g?

  Cu 3: u im ca ngn ng lp trnh ha LabVIEW so vi cc ngnng khc lp trnh khc l g?

  Cu 4: Nu mt s ng dng ca LabVIEW trong gio dc v cng nghip

  Tham kho

  [1] http://labview.hocdelam.org

  [2] http://ni.com

  [3] Nguyn B Hi Tht n gin: iu khin ng c DC theo thut tonPID, 2010.

  [4] wikipedia.org

  [5] Google.com [Ngun mt s hnh nh trong bi vit]