Sabro. Sabrovej .Pamel 18 Geoteknisk unders¸gelse MISS E;’q BJ ERG. Geoteknisk Institut t /4 Sabro

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Sabro. Sabrovej .Pamel 18 Geoteknisk unders¸gelse MISS E;’q BJ ERG....

Sabro. SabrovejLokalplan 374. Pamel 18Geoteknisk undersgelse

MISS E;q BJ ERG

Geoteknisk Institut t /4

Sabro. Sabrovej

Lokalplan 374. Parcel 18

Rapport 6

Kundens reference : 40.357Gl sag : 140 09913

Udarbejdet for Ingenirfirmaet Viggo Madsen A/SAtt.: Carsten MortensenStenvej 19Postboks 19228270 Hjbjerg

Udarbejdet afBent Bonde

140 09913 Rapport 6, 4 sider samt 9 bilag BK 1994-09-26

Geoteknisk Institut 2 / 4

1. Sammenfatning

Baggrund Undersgelsen, der er udfrt p parcel 18 i udstykningen omfattet af lokalplan 374,skal tjene til orientering om bund- og grundvandsforholdene med henblik pgrundsalg.

Bundforhold Ved undersgelsen er der under 0,3-0,6 overjord eller lokalt fra terrn fundet

morneler. I leret er der fundet blde zoner ca. 1,5-3 m under terrn.

Grundvand Grundvandsspejlet er indmlt i kote 80,7-78,6 svarende til 1,4-2,6 m under terrn.

Fundering Bundforholdene er for normalt boligbygged egnede for direkte fundering i ellerunder det p bilag 48 angivne niveau for overside af bredygtige aflejringer.Svarende hertil forventes grunden at kunne bebygges uden ekstrafundedng, men detm forudses, at det stedvis bliver ndvendigt at fundere med sm enhedsbe-lastninger og armere fundamenterne. Afhngig af funderingsniveau m.v. kan detmske nogle steder vise sig mest hensigtsmssigt at fre fundamenterne gennemde blde zoner.

Trholdelse Grunden forventes at kunne bebygges uden vsentlige grundvandsgener.

Frdselsarealer Bundsikring og brelag i frdselsarealer kan uden stningsgener udlgges p deintakte aflejringer eller i ledningsgrave og i pfyldning efter opfyldning med denbedst egnede del af rjorden.

2. Baggrund

Undersgelsen skal med henblik p grundsalg tjene til orientering om bund- oggrundvandsforholdene p parcel 18 i udstykningen under lokalplan 374.

3. Undersgelser

I undersgelsespunkterue, hvis placering fremgr af situationsplanen, bilag 48, erudfrt geotekniske boringer til 3 m under terrn. P bilag 48 er ogs vistplaceringen af boringer udfrt p naboparcelleme samt boringer udfrt i vejarealer

Prverne er geologisk bedmt i laboratoriet. Med intakte prver er bestemtvandindhold w og rumvgt ~. Resultaterne fremgr af boreprofilerne p bilag 41-43. Boreprofilerue for boringerne i vej CD er vedlagt som bilag 44-47.

140 09913 Rapport 6 1994-09-26

Geoteknisk Institut 3 / 4

I boringerne er nedsat pejlerr.

Forklaring vedrrende signaturer og forkortelser findes p bilag 2.1.

Prvematerialet fra boringerne opbevares frem til 1994-11-01.

4. Bund- og grundvandsforhold

I boringerne er der under 0,3-0,6 m overjord eller lokalt fra terrn fundetmorneler. I morneleret er der fundet blde zoner med forskydningsstyrke cv -20-50 kN/m2 ca. 1,5-3 m under terrn. De p bilag 48 viste boringer S1 og $2 vestfor grunden er ikke reprsentative for bundforholdene p grunden, idet de er udfrti en indtil 4 m dyb ledningsgrav.

Som vist p boreprofilerne er der indmlt grundvandsspejl i kote 80,7-78,6 svarendetil 1,4-2,6 m under terrn. Ca. halvdelen af boringerne var dog trre. Der er taleom sekundre og formentlig rstidsafhngige grundvandsspejl, idet det primregrundvandsspejl iflge et af rhus Amt udarbejdet potendalekort ligger i kote 50-

60.

5. Funderingsforhold

Bundforholdene er for normalt boligbyggeri egnede for direkte fundering i ellerunder det p bilag 48 angivne niveau for overside af bredygtige aflejringer, detvil sige i frostsikker dybde i forhold til eksisterende terrn. Funderingen m stedvisudfres med sm enhedsbelastninger og fundamenterne armeres for at imdeggener fra eventuelle differeasstninger ved fundering over de blde zoner.Afhngig af fundamentslasternes strrelse og fundedngsniveauet vil det mskenogle steder vre mest hensigtsmssigt at fre fundamenterue gennem de bldezoner, s funderingen sker i det p bilag 48 angivne niveau for overside af fasterelag.

Gulve kan uden stningsgener udfres som terrnd,~ek, nr overjorden afrmmesunder bygningerne, og opfyldning udfres med velkomprimeret sandfyld.

Endelig fasdggelse af funderingsniveau, dimensioneringsgrundlag for fundamenterm.v. foreslr vi baseret p detailundersgelser, nr byggeriets udformning erfastlagt.

140 09913 Rapport 6 1994-09-26

Geoteknisk Institut 4 / 4

6. Trholdelse

Grunden forventes at kunne bebygges uden vsentlige grundvandsgener, idettrholdelsen af udgravningerne om ndvendigt sandsynligvis kan opretholdes veddirekte lnsning i de overvejende lavpermeable aftejdnger.

Eventuelle kldre kan med de fundne forhold trholdes ved drning.

7. Frdselsarealer

Bundsikring og brelag i frdselsarealerue kan uden stningsgener opbygges p

det eksisterende terrn, nr som minimum vegetationslaget og muldlag beliggendemindre end 0,8-1,0 m under frdig befstelse afrmmes.

Hvor der skal nedlgges aflbsledninger o.l., forventes den vsentligste del afafgravningsjorden under gunstige vejrforhold at kunne genindbygges til enkompdmedngsgrad, der tilfredsstiller de normalt stillede krav til boligvejesbreevne- og smingsforhold. Muld og muldholdig jord m frasorteres. Desudenanbefales det at frasortere de blde lerlag (cv < 50 kN/m2), som kun kan p~egnesanvendt til opfyldning under frdselsarealerne efter nogen udtrring. Genereltglder, at den overvejende del afgravningsjorden har s hje, naturlige vandindhold,at det kun vil vre muligt at opn en effektiv komprimering, hvis der indenindbygningen kan ske en vis udtrring.

140 09913 Rapport 6 1994-09-26

OvR

Gl G

G1 G

G1 G

G1 G

G1 G

0 10 20 30 w (~)

iO0 200 3~0 Cv, Cvr (kNlm2}

60 {~

SAG : 14009913 SabroStr~ning : Boret af : GI ELM Dato : 940804 DGU-nr.: Boring : 181

Udarb. af : Kontrol : Godkendt : Dato : ~o~/~/" Bilag nr. : 41

Geoteknisk Institut Boreprofil

Forsgsresultater ~ ~ Jordart Karakterlserlng ~ ~

MULD, strkt sandet,leret

~~LD, starkt leret, sandet,gruset

MoPS, sandet,gruset

MOR~,sandet,gruset,strkt slltet

OvR

OvR

G1 G

G1 G

G1 G

G1 G

Gl G

.

+7~

0 10 20 30 W (~)

40 60 R (~omd.12Ocm) X : Y : Plan :

SAG : 14009913 SabroStn~kning : Boret af : GI ELM Dato : 940804 DGU-nr.: Boring : 182Udarb. af : Kontrol : ,~~ Godkendt : Dato : ,~.~~; Bilag ~.: 2

Geoteknisk Institut Boreprofil

MOR~, sandet, gruset, strkt siltet

Gl G

G1 G

G1 G

G1 G

G1 G

G1 G

+75

+13

+7;

O lO 20 30 w (%)

100 200 300 Cv, Cvr (k~T/m=)

n 1~0 , 2~0 ~ 3nO Nn (Sla~13Ocm)

20 40 60 R (~omd.12Ocm) X ; Y ; Plan ;

SAG : 14009913 Sa~roStr~kning : Boret af : GI ELM Dato : 940804 DGU-nr.: ~oring : 185Udarb. af : Kontrol :/~~~ Godkendt : ~ Dato : ~~~ Bilag ~.: ~3

Geoteknisk Institut Boreprofil

OvR

Gl G

G1 G

G1 G

G1 G

G1 GGl G

G1 G

Gl G

-

- +73

O i0 20 30 W (%)

14 18 22 ~ (k~/m~) i"oo ~oo ( ~a~/m~)0 300 C~,Cvr

n

I0~ 2n0 a 3~0 Nm (Slag/3O~)

n 2aO 60 60 R {~omd./2Ocm) X , y : plan :

SAG :14009915 S~broStrakning : Boret af : Gl ELM Dato : 940805 DGU-~/.: Boring : CDI

Udarb. af : Kontrol :~ Godkendt : ~/c Dato : 4 o F/~- Bilag ~r.: 44

Geoteknisk Institut Boreprofil

OvR

G1 G

G1 G

Gl G

Gl G

Gl G

G1 G

. +li

+75

+74

SAG : 14009913 SabroStrtning : Boret af : Gl ELM Dato : 940803 DGU-nr. : Boring : CD2

Udarb. af : Kontrol :,/~~ Godkendt : ~,c Dato : ~.~ of//- Bilag n~. : 5

Geoteknisk Institut Boreprofil

Forsgsresultater i ~ ~~ E Jordart Karakterisering ~ ~

B2 +

G1 G

G1 G

G1 G

G1 G

G1 G

G1 G

G1 G

G1 G

+75

O 1o 2o 30 w (~)

100 200 300 Cv, c~r (l~l/~~)

SAG : 14009915 SabroSt~~J~ning : Boret af : Gl El~ Dato : 940803 DGU-nr.: Boring : CD3

Udarb. af : Kontrol :~ Go~endt : ~ Dato : ~~~/~ Bilag ~/,: ~6

Geoteknisk Institut Boreprofil

Fors~sresultater ~ ~ = ~ ... Jordart Karakteriering ,~ ~

MORNELER, sandet ,gruet

+IS

G1 G

Gl G

Gl G

G1 G

G1 G

G1 G

+Ii

+71

, Io 10 20 3o w (%) ~ imt llS ~ 212 3 (kNlm))

100 200 300 Cv,Cvr (]~l/m~)

SAG : 14009913 S~roString : ~ret af : Gl E~ Dato : 940802 ~U-~,: ~ring : CD4

Udarb. af : Kontrol : ~ ~~endt : Dato : ~~/~-- Bilag ~,:

~eoteknisk l~stitut Boreprofil

t

\__ / Ur~:~,roid~ r