of 13 /13
Sabro. Sabrovej Lokalplan 374. Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse MISS E;’q BJ ERG

Sabro. Sabrovej · Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse MISS E;’q BJ ERG. Geoteknisk Institut t /4 Sabro. Sabrovej Lokalplan 374. Parcel 18 Rapport 6 Kundens reference : 40.357 Gl

  • Upload
    buidiep

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Sabro. Sabrovej · Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse MISS E;’q BJ ERG. Geoteknisk Institut t /4...

Page 1: Sabro. Sabrovej · Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse MISS E;’q BJ ERG. Geoteknisk Institut t /4 Sabro. Sabrovej Lokalplan 374. Parcel 18 Rapport 6 Kundens reference : 40.357 Gl

Sabro. SabrovejLokalplan 374. Pamel 18Geoteknisk undersøgelse

MISS E;’q BJ ERG

Page 2: Sabro. Sabrovej · Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse MISS E;’q BJ ERG. Geoteknisk Institut t /4 Sabro. Sabrovej Lokalplan 374. Parcel 18 Rapport 6 Kundens reference : 40.357 Gl

Geoteknisk Institut t /4

Sabro. Sabrovej

Lokalplan 374. Parcel 18

Rapport 6

Kundens reference : 40.357Gl sag : 140 09913

Udarbejdet for Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/SAtt.: Carsten MortensenStenvej 19Postboks 19228270 Højbjerg

Udarbejdet afBent Bonde

140 09913 Rapport 6, 4 sider samt 9 bilag BK 1994-09-26

Page 3: Sabro. Sabrovej · Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse MISS E;’q BJ ERG. Geoteknisk Institut t /4 Sabro. Sabrovej Lokalplan 374. Parcel 18 Rapport 6 Kundens reference : 40.357 Gl

Geoteknisk Institut 2 / 4

1. Sammenfatning

Baggrund UndersØgelsen, der er udført på parcel 18 i udstykningen omfattet af lokalplan 374,skal tjene til orientering om bund- og grundvandsforholdene med henblik pågrundsalg.

Bundforhold Ved undersøgelsen er der under 0,3-0,6 overjord eller lokalt fra terræn fundet

moræneler. I leret er der fundet bløde zoner ca. 1,5-3 m under terræn.

Grundvand Grundvandsspejlet er indmålt i kote 80,7-78,6 svarende til 1,4-2,6 m under terræn.

Fundering Bundforholdene er for normalt boligbygged egnede for direkte fundering i ellerunder det på bilag 48 angivne niveau for overside af bæredygtige aflejringer.Svarende hertil forventes grunden at kunne bebygges uden ekstrafundedng, men detmå forudses, at det stedvis bliver nødvendigt at fundere med små enhedsbe-lastninger og armere fundamenterne. Afhængig af funderingsniveau m.v. kan detmåske nogle steder vise sig mest hensigtsmæssigt at føre fundamenterne gennemde bløde zoner.

TØrholdelse Grunden forventes at kunne bebygges uden væsentlige grundvandsgener.

Færdselsarealer Bundsikring og bærelag i færdselsarealer kan uden sætningsgener udlægges på deintakte aflejringer eller i ledningsgrave og i påfyldning efter opfyldning med denbedst egnede del af råjorden.

2. Baggrund

UndersØgelsen skal med henblik på grundsalg tjene til orientering om bund- oggrundvandsforholdene på parcel 18 i udstykningen under lokalplan 374.

3. Undersøgelser

I undersØgelsespunkterue, hvis placering fremgår af situationsplanen, bilag 48, erudført geotekniske boringer til 3 m under terræn. På bilag 48 er også vistplaceringen af boringer udført på naboparcelleme samt boringer udført i vejarealer

Prøverne er geologisk bedømt i laboratoriet. Med intakte prøver er bestemtvandindhold w og rumvægt ~’. Resultaterne fremgår af boreprofilerne på bilag 41-43. Boreprofilerue for boringerne i vej CD er vedlagt som bilag 44-47.

140 09913 Rapport 6 1994-09-26

Page 4: Sabro. Sabrovej · Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse MISS E;’q BJ ERG. Geoteknisk Institut t /4 Sabro. Sabrovej Lokalplan 374. Parcel 18 Rapport 6 Kundens reference : 40.357 Gl

Geoteknisk Institut 3 / 4

I boringerne er nedsat pejlerØr.

Forklaring vedrørende signaturer og forkortelser findes på bilag 2.1.

Prøvematerialet fra boringerne opbevares frem til 1994-11-01.

4. Bund- og grundvandsforhold

I boringerne er der under 0,3-0,6 m overjord eller lokalt fra terræn fundetmoræneler. I moræneleret er der fundet bløde zoner med forskydningsstyrke cv -20-50 kN/m2 ca. 1,5-3 m under terræn. De på bilag 48 viste boringer S1 og $2 vestfor grunden er ikke repræsentative for bundforholdene på grunden, idet de er udførti en indtil 4 m dyb ledningsgrav.

Som vist på boreprofilerne er der indmålt grundvandsspejl i kote 80,7-78,6 svarendetil 1,4-2,6 m under terræn. Ca. halvdelen af boringerne var dog tørre. Der er taleom sekundære og formentlig årstidsafhængige grundvandsspejl, idet det primæregrundvandsspejl ifølge et af Århus Amt udarbejdet potendalekort ligger i kote 50-

60.

5. Funderingsforhold

Bundforholdene er for normalt boligbyggeri egnede for direkte fundering i ellerunder det på bilag 48 angivne niveau for overside af bæredygtige aflejringer, detvil sige i frostsikker dybde i forhold til eksisterende terræn. Funderingen må stedvisudfØres med små enhedsbelastninger og fundamenterne armeres for at imødegågener fra eventuelle differeassætninger ved fundering over de bløde zoner.Afhængig af fundamentslasternes størrelse og fundedngsniveauet vil det måskenogle steder være mest hensigtsmæssigt at fØre fundamenterue gennem de blødezoner, så funderingen sker i det på bilag 48 angivne niveau for overside af fasterelag.

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrænd,~ek, når overjorden afrØmmesunder bygningerne, og opfyldning udføres med velkomprimeret sandfyld.

Endelig fasdæggelse af funderingsniveau, dimensioneringsgrundlag for fundamenterm.v. foreslår vi baseret på detailundersØgelser, når byggeriets udformning erfastlagt.

140 09913 Rapport 6 1994-09-26

Page 5: Sabro. Sabrovej · Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse MISS E;’q BJ ERG. Geoteknisk Institut t /4 Sabro. Sabrovej Lokalplan 374. Parcel 18 Rapport 6 Kundens reference : 40.357 Gl

Geoteknisk Institut 4 / 4

6. Tørholdelse

Grunden forventes at kunne bebygges uden væsentlige grundvandsgener, idettØrholdelsen af udgravningerne om nødvendigt sandsynligvis kan opretholdes veddirekte lænsning i de overvejende lavpermeable aftejdnger.

Eventuelle kældre kan med de fundne forhold tørholdes ved dræning.

7. Færdselsarealer

Bundsikring og bærelag i færdselsarealerue kan uden sætningsgener opbygges på

det eksisterende terræn, når som minimum vegetationslaget og muldlag beliggendemindre end 0,8-1,0 m under færdig befæstelse afrØmmes.

Hvor der skal nedlægges afløbsledninger o.l., forventes den væsentligste del afafgravningsjorden under gunstige vejrforhold at kunne genindbygges til enkompdmedngsgrad, der tilfredsstiller de normalt stillede krav til boligvejesbæreevne- og sæmingsforhold. Muld og muldholdig jord må frasorteres. Desudenanbefales det at frasortere de bløde lerlag (cv < 50 kN/m2), som kun kan på~egnesanvendt til opfyldning under færdselsarealerne efter nogen udtørring. Genereltgælder, at den overvejende del afgravningsjorden har så høje, naturlige vandindhold,at det kun vil være muligt at opnå en effektiv komprimering, hvis der indenindbygningen kan ske en vis udtørring.

140 09913 Rapport 6 1994-09-26

Page 6: Sabro. Sabrovej · Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse MISS E;’q BJ ERG. Geoteknisk Institut t /4 Sabro. Sabrovej Lokalplan 374. Parcel 18 Rapport 6 Kundens reference : 40.357 Gl

OvR

Gl G

G1 G

G1 G

G1 G

G1 G

0 10 20 30 w (~)

iO0 200 3~0 Cv, Cvr (kNlm2}

6’0 ’ {~

SAG : 14009913 SabroStr~ning : Boret af : GI ELM Dato : 940804 DGU-nr.: Boring : 181

Udarb. af : Kontrol : Godkendt : Æ Dato : ~o~/~/" Bilag nr. : 41

Geoteknisk Institut Boreprofil

Page 7: Sabro. Sabrovej · Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse MISS E;’q BJ ERG. Geoteknisk Institut t /4 Sabro. Sabrovej Lokalplan 374. Parcel 18 Rapport 6 Kundens reference : 40.357 Gl

Forsøgsresultater ~ ø ~ Jordart Karakterlserlng ~ ~

MULD, stærkt sandet,leret

~~LD, starkt leret, sandet,gruset

MoPS, sandet,gruset

MOR~,sandet,gruset,stærkt slltet

OvR

OvR

G1 G

G1 G

G1 G

G1 G

Gl G

.

’ +7~

0 10 20 30 W (~)

40 60 R (~omd.12Ocm) X : Y : Plan :

SAG : 14009913 SabroStn~kning : Boret af : GI ELM Dato : 940804 DGU-nr.: Boring : 182Udarb. af : Kontrol : ,’~~ Godkendt : Æ Dato : �æ,~.~~; Bilag ~.: å2

Geoteknisk Institut Boreprofil

Page 8: Sabro. Sabrovej · Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse MISS E;’q BJ ERG. Geoteknisk Institut t /4 Sabro. Sabrovej Lokalplan 374. Parcel 18 Rapport 6 Kundens reference : 40.357 Gl

MOR~, sandet, gruset, stærkt siltet

Gl G

G1 G

G1 G

G1 G

G1 G

G1 G

+75

+13

+7;

O lO 20 30 w (%)

100 200 300 Cv, Cvr (k~T/m=)

¯n 1~0 , 2~0 ~

3nO Nn (Sla~13Ocm)

20 40 60 R (~omd.12Ocm) X ; Y ; Plan ;

SAG : 14009913 Sa~roStr~kning : Boret af : GI ELM Dato : 940804 DGU-nr.: ~oring : 185Udarb. af : Kontrol :/~~~ Godkendt : ~ Dato : �~«~~ Bilag ~.: ~3

Geoteknisk Institut Boreprofil

Page 9: Sabro. Sabrovej · Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse MISS E;’q BJ ERG. Geoteknisk Institut t /4 Sabro. Sabrovej Lokalplan 374. Parcel 18 Rapport 6 Kundens reference : 40.357 Gl

OvR

Gl G

G1 G

G1 G

G1 G

G1 GGl G

G1 G

Gl G

-

- +73

O i0 20 30 W (%)

å ’ 1’4 ’ 18 ’ 2’2 ~’ (k~/m~)

’ i"oo ’ ~’oo ’ ’ ’ ( ~a~/m~)0 300 C~,Cvr

¯n

I0~ 2n0 a 3~0 Nm (Slag/3O~)

n 2aO 60 60 R {~omd./2Ocm) X , y : plan :

SAG :14009915 S~broStrakning : Boret af : Gl ELM Dato : 940805 DGU-~/.: Boring : CDI

Udarb. af : Kontrol :~ Godkendt : ~/c Dato : �4 o F/~- Bilag ~r.: 44

Geoteknisk Institut Boreprofil

Page 10: Sabro. Sabrovej · Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse MISS E;’q BJ ERG. Geoteknisk Institut t /4 Sabro. Sabrovej Lokalplan 374. Parcel 18 Rapport 6 Kundens reference : 40.357 Gl

OvR

G1 G

G1 G

Gl G

Gl G

Gl G

G1 G

. +’li

¯ +75

¯ +74

SAG : 14009913 SabroStr£tning : Boret af : Gl ELM Dato : 940803 DGU-nr. : Boring : CD2

Udarb. af : Kontrol :,/~’~ Godkendt : ~,c Dato : ~.~’ of’//’- Bilag n~. : ’5

Geoteknisk Institut Boreprofil

Page 11: Sabro. Sabrovej · Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse MISS E;’q BJ ERG. Geoteknisk Institut t /4 Sabro. Sabrovej Lokalplan 374. Parcel 18 Rapport 6 Kundens reference : 40.357 Gl

Forsøgsresultater i ~ ~~ E Jordart Karakterisering ~ ~

÷B2 ¯+

G1 G

G1 G

G1 G

G1 G

G1 G

G1 G

G1 G

G1 G

+75

O 1o 2o 30 w (~)

100 200 300 Cv, c~r (l~l/~~)

SAG : 14009915 SabroSt~~J~ning : Boret af : Gl El~ Dato : 940803 DGU-nr.: Boring : CD3

Udarb. af : Kontrol :~ Go~endt : Æ~ Dato : ~~~Æ/~ Bilag ~/,: ~6

Geoteknisk Institut Boreprofil

Page 12: Sabro. Sabrovej · Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse MISS E;’q BJ ERG. Geoteknisk Institut t /4 Sabro. Sabrovej Lokalplan 374. Parcel 18 Rapport 6 Kundens reference : 40.357 Gl

Forsø~sresultater ~ ~ = ~æ ... Jordart Karakteriøering ,~ ~

MORÆNELER, sandet ,gruøet

+’IS

G1 G

Gl G

Gl G

G1 G

G1 G

G1 G

’ +Ii

¯ +71

, Io 10 20 3o w (%)Å ~ imt ’ llS ~ 212 3’ (kNlm))

100 200 300 Cv,Cvr (]~l/m~)

SAG : 14009913 S~roString : ~ret af : Gl E~ Dato : 940802 ~U-~,: ~ring : CD4

Udarb. af : Kontrol : ~ ~~endt : �� Dato : �æ~~/~-- Bilag ~,:

~eoteknisk l~stitut Boreprofil

Page 13: Sabro. Sabrovej · Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse MISS E;’q BJ ERG. Geoteknisk Institut t /4 Sabro. Sabrovej Lokalplan 374. Parcel 18 Rapport 6 Kundens reference : 40.357 Gl

t

\__ / Ur~:~,roid~ r»<a~ro4"p~ Ika-8"tø~ ,

, /,� i

BK:/

f -----4-

pr.,#is, vej ",

//

i

/

/ //

i

71o90

|

tlln ~0.04~D4S

ng~yrt ~iøn ~l.Oi.~It7

Ko’tø, ll,ltl

i.t4

i.4G

).54

7.544

#

71.30/75.33 .D

i.17

?

1.07

Køter i parentes angiver overside afbæredygtige aflejringerKøter i firkantet parentes angiveroverside at rastere aflejringer (CvkN/m2)

3

l’t I lt,.irKo41,~ 75.10.¯

i

140 09913 Sobrofri - i,~ Deio: li.-li-I Emne: Situotionsplon 1 "I000KonlroI : ~ DIIO: l;Iy~~l~3 ,~idenr. if~odkm’~lt: D/o: lllipporinr. 6 gig nr. 48

ir