Click here to load reader

Sabiedrības veiksmīga novecošanās Latvijā: labās prakses apkopojums

 • View
  143

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sabiedrības veiksmīga novecošanās Latvijā: labās prakses apkopojums. Konference «Sabiedrības veiksmīgas novecošanas izaicinājumi Latvijā» LR 11.Saeimas deputāte, Mg.sc.soc. Inga Vanaga Latvijas Lauksaimniecības universitātes docente, Dr.oec. Anda Grīnfelde. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Sabiedrības veiksmīga novecošanās Latvijā: labās prakses apkopojums

 • Konference Sabiedrbas veiksmgas novecoanas izaicinjumi Latvij

  LR 11.Saeimas deputte, Mg.sc.soc. Inga Vanaga

  Latvijas Lauksaimniecbas universittes docente, Dr.oec. Anda GrnfeldeSabiedrbas veiksmga novecoans Latvij:labs prakses [email protected]

  [email protected]

 • Sabiedrbas novecoana k globla [email protected]*

  [email protected]

 • ? Sudraba politikas (sabiedrbas veiksmgas novecoanas politikas) izstrdes nepiecieamba balstoties uz ES pieredzi un ptjumiem Latvij?? Koordinjoas institcijas izvle sadarbbas nodroinanai ministriju lmen Sudraba politikas aktualizana Saeimas Demogrfijas lietu apakkomisij2013.gada [email protected]*

  [email protected]

 • Jdziena veiksmga novecoana konceptualizcija*Avots: Ziemele-Trubaa G. (2014) Sabiedrbas veiksmgas novecoans atbalsta politika Latvijas novadu pavaldbs. Maistra darbs, LLU ESAF, 93 lpp.

  TerminiRaksturojos komponentesAktva novecoana- spja uzturt produktvu dzvi- ldzdalba (socil, ekonomisk, kultras, garg un pilsonisk sfr) veselga dzvesveida uzturana iepriekjo socilo lomu nomaia pret alternatvm socilajm lommPozitva novecoana spjas mcties, pielgoties un pozitvu prmaiu pieemana bioloisko, socilo resursu un uzvedbas optimizana (defictu kompensana)produktvu aktivitu realizana (laika pavadana, darbs, hobiji u.c.) apmierintba un emocionls ldzsvars- spja maint dzvesveidu , attieksmi un prasmesVeselga novecoana- optimiztas fizisks un gargs veselbas iespjas, lai aktvi piedaltos sabiedrb bez diskrimincijas, k ar neatkargas dzves un labas dzves kvalittes baudanaVeiksmga novecoana- pielgoans indivda novecoanas procesa zaudjumiem - aktva un produktva darboans (pozitvs pavrtjums, attieksme pret dzvi)- izaugsme un progress vecumdiens sevis pieemana un pozitvas attiecbas ar citiem autonomija, drobas sajta, dzves mra saglabana optimla fizisk veselba un augsta izzias spja labkljba vienotbas un adaptcijas spja- izdzvoanas un funkcionalittes spja, socil integrcija

 • *[email protected]: Grnfelde A. (2010) Pensionru dzves kvalitte Latvijas reionos. Promocijas darbs, LLU EF, 190 lpp.

  [email protected]

 • Sabiedrbas novecoanas politika rvalstsAvots: Ziemele-Trubaa G. (2014) Sabiedrbas veiksmgas novecoans atbalsta politika Latvijas novadu pavaldbs. Maistra darbs, LLU ESAF, 93 lpp.

 • Sabiedrbas veiksmgas novecoanas izaicinjumi: rvalstu pieredze

 • Ministriju sniegt informcija par sabiedrbas novecoanas politiku

  Minis-trijaPolitikas plnoanasiniciatvasAtbalsta paskumi senioriemAttieksme pret senioru atbalsta politikuAizsar-dzbas Nav izstrdti politikas dokumentiPabalsti nacionls pretoans kustbas dalbniekiem, atbalsts NVOProblma skar AM atbildbas jomurlietuNav izstrdti politikas dokumenti - -Ekono-mikasNacionls industrils politikas pamatnostdnes 2014-2020Sagatavo darba tirgus prognozes Augstks kvalifikcijas darba spka novecoans problmu risina aizvietojot, bet nevis stimuljot atgriezties tirg FinanuFM kompetenc nav izstrdt senioru atbalsta politiku-Atbalsta , gatava ldzdarboties FM kompetences ietvaros IeklietuPlno izstrdt politikas dokumentusPaskumi, lai pc iespjas ilgk var turpint dienestuValsts policijas attstbas koncepcija jizstrd ievieot jaunus principus

 • Ministriju sniegt informcija par sabiedrbas novecoanas politiku

  Minis-trijaPolitikas plnoanasiniciatvasAtbalsta paskumi senioriemAttieksme pret senioru atbalsta politikuIzgltbas un zintnesIZM kompetenc pedagogu tlkizgltba (50+)Grundtvig Mizgltbas programmas aktivittes, t.sk. senioru brvprtgais darbsSadarbb ar LM plnotas vairkas atbalsta darbbas prof. prasmju pilnveidKultrasValsts kultrpolitikas vadlnijas 2006-2015Pakalpojumu skaits, kur seniori izdalti k atsevia mra grupa, nav liels-Labkl-jbasAkcents uz diskusijm 2012.gada (ES-senioru gada) ietvarosSenioru socils drobas sistmas prraudzbaLatvijas visaptveroas aktvs novecoans stratijas izveide iedzvotju darba ma pagarinanai un uzlaboanai SatiksmesDados dokumentos -iniciatvas ir pastarpintasPasaieru prvadjumu infrastruktras un pasta pakalpojumu pilnveidoana-

 • Ministriju sniegt informcija par sabiedrbas novecoanas politiku

  Minis-trijaPolitikas plnoanasiniciatvasAtbalsta paskumi senioriemAttieksme pret senioru atbalsta politikuTieslietuTM kompetenc nav izstrdt senioru atbalsta politikas dokumentusTiesneiem un prokuroriem izdienas pensijas un Goda tiesnea nosaukuma pieiranaNo 01.09.2013. paaugstint tiesnea maksimlo amata pienkumu pildanas vecumu no 65 ldz 70VeselbasSabiedrbas veselbas pamatnostdnes 2011-2017Latvijas Nacionlais veselgo pavaldbu tkla kustbas veidoanaVM aicina organizcijas iesaistties un bt ldzatbildgiem sabiedrbas veselbas saglabanVARAMNav izstrdti politikas dokumenti--Zemko-pbasDaos dokumentos ietvertas iniciatvasLEADER programm - iespjas senioriem iesaistties aktivitts/projektos, kuru stenoana nodroina papildus ienkumus LAP 2014-2020 iespja lauku saimniecbu modernizcijai, t.sk. senioriem

 • Senioru reionlie forumi 2014.gadSabiedrbas veiksmgas novecoanas izaicinjumi [email protected]*

  [email protected]

 • Labs prakses izvrtanas metodikaVrtanas kritrijiVrtanas kategorijasIdejas oriinalitte (aktivittes reta izpausme starp citm)Nozme sabiedrbas veiksmgas politikas plnoan un nodroinan (aktivitte padara dzvi labku, efektvku)Finansil ietekme (aktivitte patr relatvi nelielus ldzekus)Pieredzes premana (aktivitte var tikt prvrsta par jaunu praksi cit pavaldb)

  Pavaldbs plnots politisks iniciatvasPavaldbs realizts politisks iniciatvas:Socilie pakalpojumiVeselga novecoanaVides pieejamba Socil aktivitteStarppaudu attiecbasPavaldbu sadarbba ar nevalstisk sektora organizcijm [email protected]*

  [email protected]

 • Plnots politisks iniciatvas Latvijas [email protected]*

  [email protected]

  Chart1

  6

  55

  55

  Pavaldbu skaits (n=116)

  Sheet1

  Pavaldbu skaits (n=116)

  Tiks plnotas6

  Ir plnotas pastarpinti55

  Nav plnotas55

  To resize chart data range, drag lower right corner of range.

 • Plnoto politisko iniciatvu raksturojums un izplatbaLatvijas novadu [email protected]*

  [email protected]

  Chart1

  24

  34

  25

  29

  28

  31

  Pavaldbu skaits (n=55)

  Sheet1

  Pavaldbu skaits (n=55)

  Atbalsts nevastiskajam sektoram24

  Mizgltbas veicinana34

  Veselga dzvesveida veicinana25

  Veselbas aprpes pakalpojumu uzlaboana29

  Infrastruktras nodroinana28

  Socilo pakalpojumu uzlaboana31

  To resize chart data range, drag lower right corner of range.

 • Visbiek mints aktivittes Latvijas [email protected]*

  Ekskursijas un pieredzes apmaiaMizgltbas paskumiDalba tematiskos senioru atptas paskumosNjoana, vingroana, peldana, trenaieru izmantoana Senioru sporta dienasRokdarbu un kulinrijas aktivittesVeiksmga sadarbba ietverot pavaldbu atbalstu nevalstiskajm organizcijm

  Pavaldbas Pensionru padomeSocil aprpe mjs Dienas centru pakalpojumiPsihologa, jurista u.c. specilistu konsultcijasDalba folkloras un voklajos ansambosDalba senioru deju kops (t.sk. Eiropas un cits deju kops)

  Datorprasmju apguve un publisk interneta pieejamba

  [email protected]

 • Nozmgkie LABS PRAKSES izptes rezultti Latvijas pavaldbs [email protected]*

  Socil paldzbaSiguldas iedzvotjiem pieejami 10 bezmaksas marruti , bet Valmier pensionriem atlaide mnebietm 50% un 20 bezmaksas braucieni 80+Senioriem (70+) Jkabpils pilstas autobusos braukanas maksas atlaide 50% apmr un Nekustam pauma nodoku atvieglojumi 50% apmr Prgaujas pavaldba iegdjas no senioru biedrbm padarintos suvenrusJrmal ilggadji darbojas senioru zobu protezanas pakalpojums ar 25% pavaldbas atbalstu

  Koknes pensionriem vasaras period divas reizes mnes ir bezmaksas pavaldbas transports marrut no Kokneses centra uz kapstu un atpaka, lai pensionri vartu apmeklt savu aizgjju tuvinieku atdusas vietas

  [email protected]

 • Nozmgkie LABS PRAKSES izptes rezultti Latvijas pavaldbs [email protected]*

  Veselgs dzvesveidsNauknos ziem izveido senioriem paredztas slpoanas distances, bet vasar veselbas velobraucienus bez truma un vecuma ierobeojumaIecavas Veselbas centr izveidota sls istaba, piedvjot haloterapiju, kas ir rstana ar sls mikroklimatu, k ar organiztas nodarbbas senioriem, kurs run par fizisko aktivitu ietekmi uz veselbu un par piemrotkajiem fizisko aktivitu veidiem Jelgav Zemgales reiona Kompetenu attstbas centrs stenoja projektu -Veselbas universitte senioriem. Tika izstrdta un aprobta izgltbas programma Veselbas saglabana un slimbu profilakse senioriem, izdota rokasgrmata Veselbas becte senioriem

  [email protected]

 • Nozmgkie LABS PRAKSES izptes rezultti Latvijas pavaldbs [email protected]*

  Socil aktivitteBevernas novada pavaldb darbojs atbalsta grupas pirmspensijas un pensijas vecuma cilvkiemIkgadjais paskums Sudrabots melodijas pulc ap 200 dalbnieku: t ir Puzes pensionru klubia Vakarblzma un Ventspils novada tradcija

  Liepj katru gadu notiek Pensionru sadziedans svtki, Senioru brvprtg darba aktivittes tiek atbalsttas ikgadj Veselbas mnea laik (organizts zaais tirdzi Lauku sta pilst un paskums Omes zaptes degustcija)

  [email protected]

 • Nozmgkie LABS PRAKSES izptes rezultti Latvijas pavaldbs [email protected]*

  Starppaaudu attiecbasBalto zeu svtki, kad seniori ada zetes jaundzimuajiem Balvu novadSocil pedagoga izstrdta programma Baldon Lielais draugs- skolnu brvprtgais darbs paldzbas sniegan senioriem socil pedagoga vadbJelgavas pilsta o

Search related