Sabah PMR BC Set1 K1 + Jawapan

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/14/2019 Sabah PMR BC Set1 K1 + Jawapan

  1/12

  SET1 32/1

  Sektor Pengurusan Akademik

  Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

  UJIAN EXCEL PMR 2008

  BAHASA CINAKertas 1

  Satu jam

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI

  SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

  2. Jawab semua soalan.

  3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat cadangan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D.

  Bagi setiap soalan. Pilih satu jawapan sahaja dan hitamkan jawapan anda dalam

  kertas jawapan objektif yang disediakan.

  Kertas soalan ini mengandungi 14 halaman bercetak.[Lihat sebelah]

  Bahasa

  Cina

  SET 1

  Kertas 1

  1 jam

 • 8/14/2019 Sabah PMR BC Set1 K1 + Jawapan

  2/12

  SET1 32/1

  1. 40

  2. ABC D

  1 3

  1 A B C D

  2

  A B C D

  3

  A B C D

  410 4

  2

  2

 • 8/14/2019 Sabah PMR BC Set1 K1 + Jawapan

  3/12

  SET1 32/1

  A kuB qC wD gu

  5

  A B C D

  6 ?

  A B C D

  7

  :

  A B C D

  8 ________

  A

  B C D

  9

  ?

  A

  B C D

  3

  3

 • 8/14/2019 Sabah PMR BC Set1 K1 + Jawapan

  4/12

  SET1 32/1

  10

  A B

  C D

  1113

  11 A B C D

  12 A B C D

  13 A B C D

  1418

  4

  4

  (11)

  (12) (13)

 • 8/14/2019 Sabah PMR BC Set1 K1 + Jawapan

  5/12

  SET1 32/1

  14

  A B C D

  15

  A B C D

  16

  A B C D

  17

  A B C D

  18

  I II III IV

  A IIIB IIV

  C III

  IVD IIIIIIV

  5

  5

 • 8/14/2019 Sabah PMR BC Set1 K1 + Jawapan

  6/12

  SET1 32/1

  1923

  19

  A B C D

  20

  A B

  C D

  21

  I II III IV

  A IIIIIIB IIIIVC IIIIIVD IIIIIIV

  6

  6

 • 8/14/2019 Sabah PMR BC Set1 K1 + Jawapan

  7/12

  SET1 32/1

  22

  A B C

  D

  23

  A B C D

  2428

  24

  ?A B C D

  25

  A B

  C D

  7

  7

 • 8/14/2019 Sabah PMR BC Set1 K1 + Jawapan

  8/12

 • 8/14/2019 Sabah PMR BC Set1 K1 + Jawapan

  9/12

  SET1 32/1

  31

  A B C D

  32

  A B C D

  33

  I II III IV

  A IIIB IIVC IIIIID IIIIV

  3440 34

  A B C D

  35

  A B C D

  36

  9

  9

 • 8/14/2019 Sabah PMR BC Set1 K1 + Jawapan

  10/12

  SET1 32/1

  A B C D

  37

  A B C

  D

  38

  A B C D

  39

  A

  B C D

  40

  A

  B

  C

  D

  10

  10

 • 8/14/2019 Sabah PMR BC Set1 K1 + Jawapan

  11/12

  SET1 32/1

  KERTAS SOALAN TAMAT

  11

  11

 • 8/14/2019 Sabah PMR BC Set1 K1 + Jawapan

  12/12

  SET1 32/1

  SET1

  1. C 11.D 21.A 31.C

  2. A 12.C 22.A 32.B

  3. B 13.D 23.A 33.D

  4. B 14.D 24.A 34.B

  5. A 15.D 25.D 35.A

  6. A 16.D 26.C 36.A

  7. D 17.A 27.C 37.B

  8. D 18.C 28.D 38.C

  9. C 19.B 29.D 39.C

  10.D 20.B 30.C 40.C

  ! !

  !

  !

  12