Click here to load reader

S T A T U T GIMNAZIJE JURJA BARAKOVIĆA · PDF file 68/18.) Školski odbor Gimnazije JurjaBarakovića, Zadar, Perivoj Vladimira Nazora br. 3 ... Škola će organizirati dopunsku nastavu

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of S T A T U T GIMNAZIJE JURJA BARAKOVIĆA · PDF file 68/18.) Školski odbor Gimnazije...

 • 1

  Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama („NN“. br. 76/93., 29/97.,-

  ispravak, 47/99., 35/08.) i članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

  školi („NN“. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i

  68/18.) Školski odbor Gimnazije JurjaBarakovića, Zadar, Perivoj Vladimira Nazora br. 3

  602-03/19-1/53; URBROJ: 2198/1-02-19-5 od 4. srpnja 2019. godine, na 12. sjednici

  održanoj 15. srpnja 2019. godine, donio je

  S T A T U T GIMNAZIJE JURJA BARAKOVIĆA

  I. OPĆE ODREDBE

  Članak 1.

  Ovim statutom uređuju se statusna obilježja, naziv i sjedište, obavljanje djelatnosti,

  ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja tijela upravljanja i stručnih tijela, položaj, prava i

  obveze učenika, radnika i roditelja ili skrbnika učenika te druga pitanja važna za obavljanje

  djelatnosti i poslovanje Gimnazije JurjaBarakovića, Perivoj Vladimira Nazora br. 3/1 (u

  daljem tekstu: Škola).

  Izrazi koji se u ovom Statutu navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na

  osobe oba spola ili muške i ženske osobe.

  Obilježje Škole

  Članak 2.

  Škola je javna ustanova koja obavlja djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja pod

  uvjetima i na način propisan zakonom.

  Škola je pravna osoba upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zadru.

  Škola je upisana u evidenciju ustanova koju vodi ministarstvo nadležno za

  obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

  Naziv i sjedište Škole

  Članak 3.

  Naziv Škole je Gimnazija JurjaBarakovića.

  Sjedište škole je u Zadru, Perivoj Vladimira Nazora 3/1.

  Puni naziv Škola ističe na zgradi svog sjedišta.

  Članak 4.

  Zadarska županija (u daljnjem tekstu: Osnivač), stekla je osnivačka prava nad Školom

  Odlukom Ministarstva prosvjete i športa od 1. veljače 2002. godine (Klasa: 602-03/02-01/99,

  Ur.broj: 532/1-02-1.

  Škola može promijeniti naziv i sjedište odlukom Osnivača.

 • 2

  Pečati i štambilji

  Članak 5.

  U radu i poslovanju Škola koristi:

  1. jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na

  kojem je uz rub ispisano: Republika Hrvatska, naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi

  se grb Republike Hrvatske;

  2. jedan ili više pečat okruglog oblika, promjera 25 mm, na kojem je uz obod ispisan

  naziv i sjedište Škole.

  3. jedan ili više štambilja četvrtastog oblika koji se rabe za uredsko poslovanje Škole,

  o čijem izgledu i sadržaju odlučuje ravnatelj.

  Pečatom iz stavka 1. točka 1. ovoga članka ovjeravaju se javne isprave koje Škola

  izdaje i akti koje Škola donosi u okviru javnih ovlasti.

  Pečat iz stavka 1. točka 2. i 3. ovoga članka rabi se za redovito administrativno-

  financijsko poslovanje i ovjeravanje pismena koja nemaju obilježja javnih isprava.

  O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.

  Dan Škole

  Članak 6.

  Škola ima Dan Škole koji se obilježava u mjesecu travnju, a točan nadnevak Dana

  Škole određuje svojim Godišnjim planom i programom rada.

  Zastupanje i predstavljanje

  Članak 7.

  Školu zastupa i predstavlja ravnatelj.

  Ravnatelj škole može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Školu. Punomoć može

  dati samo u granicama svojih ovlasti sukladno zakonu.

  U slučaju sudskog spora između Škole i ravnatelja, Školu zastupa predsjednik

  Školskog odbora ili osoba koju on pismeno opunomoći.

  II. DELATNOST I ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE

  Djelatnost škole

  Članak 8.

  Djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja Škola obavlja kao javnu službu.

  Djelatnost Škole je stjecanje srednjeg općeg obrazovanje učenika u programima:

  - opće gimnazije

  - prirodoslovno-matematičke gimnazije

  Srednjim obrazovanjem učenik stječe znanja i sposobnosti za rad i nastavak

  obrazovanja.

  Nastavni planovi i programi iz stavka 1. ovoga članka izvode se u četverogodišnjem

  trajanju.

 • 3

  Članak 9.

  Odgoj i obrazovanje u Školi ostvaruje se na temelju nacinalnog kurikuluma, nastavnih

  planova i programa, školskog kurikuluma i godišnjeg plana i pograma rada.

  Školski kurikulum i godišnji plan i program rada

  Članak 10.

  Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada kojima

  se utvrđuju sadržaji propisani Zakonom.

  Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i

  programa, a utvrđuje dugoročne i kratkoročne planove i programe rada Škole s

  izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima.

  Školski kurikulum donosi Školski odbor najkasnije do 7. listopada tekuće školske

  godine na prijedlog ravnatelja i Nastavničkog vijeća i uz prethodno mišljenje Vijeća roditelja.

  Godišnji plan i program rada Škole, na temelju nastavnog plana i programa i školskog

  kurikuluma, donosi ga Školski odbor na prijedlog ravnatelja i uz prethodno mišljenje Vijeća

  roditelja najkasnije do 7. listopada tekuće školske godine.

  Škola je dužna elektroničkim putem Ministarstvu dostaviti godišnji plan i program

  rada te školski kurikulum do 15. listopada tekuće školske godine.

  Školski kurikulum i godišnji plan i program rada objavljuju se na mrežnim stranicama

  Škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

  Izvođenje nastave

  Članak 11.

  Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom

  pismu.

  Obrazovni programi izvode se putem predavanja, vježbi i seminara prema nastavnom

  planu i programu i školskom kurikulumu.

  Dopunska i dodatna nastava

  Članak 12.

  Škola će organizirati dopunsku nastavu za učenike kojima je potrebna pomoć u

  učenju. Dopunska nastava organizira se na određeno vrijeme kad je takav oblik pomoći

  učenicima potreban.

  Za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju natprosječje rezultate ili

  pokazuju posebna interes za određeni nastavni predmet Škola će organizirati dodatnu nastavu,

  u koju se učenik uključuje na temelju vlastite odluke.

  Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti

  Članak 13.

  U Školi će se izvoditi iznannastavne aktivnosti radi zadovoljavanja različitih potreba i

  interesa učenika.

 • 4

  Izvannastavne aktivnosti planiraju se školskim kurikulumom, godišnjim planom i

  programom rada neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi.

  Izvannastavne aktivnosti nisu obvezni dio učenikovog opterećenja, ali se učenicima

  mogu priznati kao ispunjavanje školskih obveza.

  Članak 14.

  Učenik može biti uključen u izvanškolske aktivnosti.

  Rad učenika u izvanškolskim aktivnostima Nastavničko vijeće može priznati kao

  ispunjavanje školskih obveza.

  Članak 15.

  Škola provodi uočavanje, praćenje i poticanje darovitih učenika, te organizira dodatni

  rad prema njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima.

  Program za darovite učenike te način uočavanja, školovanja, praćenja i poticanja

  darovitih učenika propisuje ministar.

  Učenik koji seističe znanjem i sposobnostima ima pravo završiti školu u kraćem

  vremenu od propisanog. U tijeku jedne školske godine učenik može završiti dva razreda.

  Uvjete i postupak pod kojima učenik može završiti Školu u kraćem vremenu propisuje

  ministar.

  Članak 16.

  Škola može planirati u školskom kurikulumu i Godišnjem planu i programu rada

  poludnevne, jednodnevne i višednevne odgojno-obrazovane aktivnosti (izlete, ekskurzije i

  druge aktivnosti), koje su isključivo u funkciji realizacije nacionalnog kurikuluma i nastavnog

  plana i programa i drugih kurikularnih dokumenata, u mjestu i izvan mjesta u kojem je

  smještana.

  Izleti, ekskurzije i druge obrazovane aktivnosti organiziraju se u skladu s Zakonom i

  drugim propisima temeljenim na Zakonu.

  Članak 17.

  U ostvarivanju odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s drugim školama i svim

  ustanovama koje imaju značenje za odgojno-obrazovni rad u Školi.

  Škola posebno surađuje s ustanovama socijalne skrbi i zdravstvenim ustanovama radi

  socijalne i zdravstvene zaštite učenika.

  Radi pravodobne informiranosti i profesionalne orijentacije učenika Škola surađuje sa

  zavodom za zapošljavanje i drugim ustanovama za profesionalno usmjeravanje.

  Škola može biti vježbaonica za studente koji se pripremaju za odgojno-obrazovni rad s

  učenicima, u skladu s propisima ministra.

  Članak 18.

  U Školi se upotrebljavaju udžbenici koje odobrilo Ministarstvo prema posebnom

  zakonu.

 • 5

  Organizacija rada Škole

  Članak 19.

  Školska godina počinje 1. rujna, a završava 31. kolovoza i ima dva polugodišta.

  Tijekom školske godine učenici imaju pravo na