of 40 /40
1 POŠTE SRPSKE A.D.BANJALUKA PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ REPUBLIKE SRPSKE A.D.BANJALUKA S T A T U T PREDUZEĆA ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ REPUBLIKE SRPSKE A.D. BANJALUKA ( Prečišćeni tekst ) Banjaluka, mart 2012. godine

S T A T U T - postesrpske.compostesrpske.com/sites/media/Poste/statut2010-lat.pdf · - 61.10 – Djelatnosti žičane telekomunikacije, - 61.20 – Djelatnosti bežične telekomunikacije,

Embed Size (px)

Text of S T A T U T - postesrpske.compostesrpske.com/sites/media/Poste/statut2010-lat.pdf · - 61.10 –...

 • 1

  POTE SRPSKE A.D.BANJALUKA

  PREDUZEE ZA POTANSKI SAOBRAAJ

  REPUBLIKE SRPSKE A.D.BANJALUKA

  S T A T U T

  PREDUZEA ZA POTANSKI SAOBRAAJ REPUBLIKE SRPSKE A.D. BANJALUKA

  ( Preieni tekst )

  Banjaluka, mart 2012. godine

 • 2

  Na osnovu lana 331. stav 2. Zakona o privrednim drutvima (Slubeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09 i 100/11), lana 12. taka b) Statuta Preduzeda za potanski saobradaj Republike Srpske a.d. Banjaluka, teksta Statuta Preduzeda za potanski saobradaj Republike Srpske a.d. Banjaluka broj 1.-4882-3/10 od 28.12.2010.godine, Odluke Suptine akcionara o izmjenama i dopunama Statuta Preduzeda broj: 1.-4882-7/10 od 29.06.2011.godine i Odluke Skuptine akcionara o izmjenama i dopunama Statuta Preduzeda broj: 1.-4882-9/10 od 02.03.2012.godine , u kojima je oznaen dan stupanja na snagu Statuta i njegovih izmjena, Skuptina akcionara Preduzeda za potanski saobradaj Republike Srpske a.d. Banjaluka, na I vanrednoj Skuptini akcionara odranoj dana, 02.03.2012.godine u t v r d i l a j e

  S T A T U T

  PREDUZEA ZA POTANSKI SAOBRAAJ REPUBLIKE SRPSKE A.D. BANJALUKA

  ( Preieni tekst ) I OPTE ODREDBE

  lan 1. (1) Statutom Preduzeda za potanski saobradaj Republike Srpske a.d. Banjaluka ( u daljem tekstu: PREDUZEE) , utvruju se:

  a) osnivai, b) poslovno ime (firma) i sjedite preduzeda, v) djelatnosti koje preduzede obavlja, g) osnovni kapital , broj , nominalna vrijednost , vrsta i klasa izdatih

  akcija , prava iz akcija i povedanje i smanjenje osnovnog kapitala, d) izbor, opoziv i djelokrug organa preduzeda, ) ogranienja ovladenja i izvjetavanje,

  e) nain potpisivanja firme preduzeda i zastupanje preduzeda, ) usvajanje i primjena etikog kodeksa, z) raspodjela dobiti (dividende) i nain pokrida gubitka, i) postupak nabavke u preduzedu, j) planiranje poslovanja preduzeda i investicija, k) osnivanje i kupovina drugih preduzeda, l) primjena knjigovodstvenih i finansijskih raunovodstvenih standarda lj) rezerve preduzeda,

  m) zatita ivotne sredine, n) odbor za reviziju i odjeljenje interne revizije, nj) zabranjene i ograniene aktivnosti preduzeda, o) posebne odredbe, p) zavrne odredbe (i postupak izmjene i dopune Statuta), r) druga pitanja znaajna za uspjeno i zakonito poslovanje preduzeda.

 • 3

  (2) Preduzede je pravno lice koje obavlja djelatnost od opteg interesa, upisanu u Sudski registar radi sticanja dobiti. (3) Obavljanje djelatnosti Preduzeda iz prethodnog stava zasniva se na principima utvrenim Zakonom o javnim preduzedima.

  (4) Preduzede je organizovano kao otvoreno akcionarsko drutvo. (5) Preduzede odgovara za svoje obaveze cjelokupnom imovinom. (6) Preduzede je osnovano na neodreeno vrijeme.

  (7) Preduzede je duno da posluje u skladu sa Zakonom, dobrim poslovnim obiajima i poslovnim moralom. II OSNIVAI

  lan 2.

  (1) Preduzede je osnovano Odlukom Vlade Republike Srpske, broj: 02-1395/96 od 10.12.1996.godine, podjelom Jedinstvenog javnog preduzeda PTT saobradaja Republike Srpske, kao Javno osnovno dravno preduzeda za potanski saobradaj Republike Srpske sa p.o., Sokolac i registrovano kod Osnovnog suda u Srpskom Sarajevu dana, 20.12.1996.godine, Rjeenjem broj: U-878/96, a Rjeenjem Osnovnog suda u Banjaluci broj: U/I-574/98 od 02.04.1998.godine izvrena je promjena sjedita JODP za potanski saobradaj Republike Srpske sa p.o. Sokolac u JODP za potanski saobradaj Republike Srpske sa p.o. Banjaluka, kao i usklaivanje djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i Registru jedinica razvrstavanja.

  Na osnovu Odluke Upravnog odbora Preduzeda broj: 1-01-2428/01 od 20.09.2001.godine, izvrena je promjena svojine dravnog kapitala i oblika organizovanja, a upis promjene u Sudski registar izvren je kod Osnovnog suda u Banjaluci Rjeenjem broj: U/I-3216/02 od 25.12.2002.godine, od kada Preduzede posluje pod firmom Preduzede za potanski saobradaj Republike Srpske, a.d. Banjaluka. (2) Osnivai i lica koja sticanjem udjela (akcija) u Preduzedu stupe u isto jesu akcionari Preduzeda. (3) Akcionarom se u odnosu prema Preduzedu i tredim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se ureuje trite hartija od vrijednosti. (4) Puno ime i prebivalite fizikog lica, odnosno poslovno ime i sjedite pravnog lica svakog osnivaa Preduzeda navedeno je u izvodu Centralnog registra hartija od vrijednosti Knjizi akcionara.

 • 4

  III POSLOVNO IME (FIRMA) I SJEDITE PREDUZEA

  lan 3.

  (1) Poslovno ime (firma) je naziv pod kojim Preduzede posluje. Puno poslovno ime Preduzeda je: Preduzede za potanski saobradaj Reublike Srpske a.d. Banjaluka. Skradeno poslovno ime Preduzeda je: Pote Srpske a.d. Banjaluka. (2) U svom poslovanju Preduzede koristi poslovno ime u obliku, punom ili skradenom, u kome je isto upisano u Sudski registar. (3) Dio Preduzeda koji ima odreena ovladenja u pravnom prometu istupa pod poslovnim imenom preduzeda, svojim nazivom i adresom. (4) Sjedite Preduzeda je na adresi: Ulica Kralja Petra I Karaorevida broj 93. u Banjaluci. Sjedite preduzeda moe biti izmijenjeno Odlukom Skuptine akcionara. Prednja izmjena de biti upisana u sudski registar. (5) Adresa poslovnih prostorija dijelova Preduzeda je predmet upisa u Registar nadlenog suda. (6) Poslovno ime , odnosno skradeno poslovno ime Preduzeda istie se na poslovnim prostorijama Preduzeda.

  lan 4.

  (1) Preduzede ima peat i tambilj. Peat Preduzeda je okruglog oblika, prenika 35 mm, sa dirilinim tekstom naziva i sjedita firme i zatitnim znakom u sredini peata. (2) Zatitni znak ine obiljeja koja simbolizuju potansku djelatnost u Republici Srpskoj.

  (3) tambilj Preduzeda je pravougaonog oblika sa natpisom firme kao na peatu.

  (4) Blie odredbe o peatima, tambiljima i zatitnim znakom Preduzeda i dijelova Preduzeda, njihovom uvanju i rukovanju ureuju se Odlukom Nadzornog odbora.

  (5) Poslovna pisma i drugi dokumenti Preduzeda, ukljuujudi i one u elektronskoj formi, koji su upudeni tredim licima, sadre sljedede podatke: poslovno ime i pravnu formu Preduzeda; sjedite; registar u koji je registrovano i broj registracije Preduzeda; poslovno ime i sjedite banke kod koje ima raun; broj rauna; podatke o osnovnom kapitalu drutva, kao i poreski identifikacioni broj.

 • 5

  (6) U odnosima sa inostranstvom, poslovna pisma i drugi dokumenti mogu se koristiti sa podacima iz prethodnog stava, ispisani na stranom jeziku.

  IV DJELATNOST PREDUZEA

  lan 5.

  (1) Preduzede de obavljati djelatnosti saglasno klasifikaciji djelatnosti u Republici Srpskoj utvrenoj vaedim propisima, ifre i naziva, kako slijedi:

  - 18.12 Ostalo tampanje, - 18.13 Usluge pripreme za tampu i objavljivanje, - 18.14 Knjigovezake i pripadajude uslune djelatnosti, - 18.20 Umnoavanje (reprodukcija) snimljenih zapisa, - 26.11 Proizvodnja elektronskih komponenti, - 26.12 Proizvodnja punih elektronskih ploa, - 26.20 Proizvodnja raunara i periferne opreme, - 26.30 Proizvodnja komunikacione opreme, - 26.40 Proizvodnja elektronskih ureaja za iroku potronju, - 27.90 Proizvodnja ostale elektrine opreme, - 33.12 Popravka maina, - 33.13 Popravka elektronske i optike opreme, - 33.14 Popravka elektrine opreme, - 33.19 Popravka ostale opreme, - 33.20 Instalacija industrijskih maina i opreme, - 35.30 Proizvodnja i snabdijevanje parom i klimatizacija, - 41.10 Organizacija izvoenja projekata za zgrade, - 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada, - 42.99 Izgradnja ostalih objekata niskogradnje, d.n., - 43.11 Uklanjanje objekata, - 43.12 Pripremni radovi na gradilitu, - 43.21 Elektroinstalacioni radovi, - 43.22 Uvoenje instalacija vodovoda, kanalizacije, gasa i instalacija

  za grijanje i klimatizaciju, - 43.29 Ostali graevinski instalacioni radovi, - 43.31 Fasadni i tukaturni radovi, - 43.32 Ugradnja stolarije, - 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga, - 43.34 Farbarski i staklarski radovi, - 43.91 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, - 43.99 Ostale specijalizovane graevinske djelatnosti,d.n., - 45.20 Odravanje i popravka motornih vozila, - 46.19 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, - 46.51 Trgovina na veliko raunarima, perifernom opremom i softverom, - 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim dijelovima i opremom, - 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mainama i

 • 6

  opremom, - 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, - 47.41 Trgovina na malo raunarima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama, - 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama, - 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama, - 47.91 Trgovina na malo preko pote ili Interneta, - 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca, - 49.39 Ostali kopneni prevoz putnika, d.n. - 49.42 Usluge preseljenja, - 52.29 Ostale pomodne djelatnosti u prevozu, - 53.10 Djelatnosti pruanja univerzalnih potanskih usluga, - 53.20 Djelatnosti pruanja ostalih potanskih i kurirskih usluga, - 56.29 Ostale djelatnosti pripreme i posluivanja (dostave) hrane, - 58.11 Izdavanje knjiga, - 58.12 Izdavanje imenika i lista potanskih adresa korisnika,

  - 58.13 Izdavanje novina, - 58.14 Izdavanje asopisa i periodinih publikacija, - 58.19 Ostala izdavaka djelatnost,

  - 58.21 Izdavanje raunarskih igara, - 58.29 Izdavanje ostalog softvera, - 59.11 Proizvodnja filmova, video filmova i televizijskog programa, - 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video filmova i televizijskog programa, - 59.13 Distribucija filmova, video filmova i televizijskog programa, - 59.14 Djelatnosti prikazivanja filma, - 59.20 Djelatnosti snimanja zvunih zapisa i izdavanje muzikih zapisa, - 60.10 Emitovanje radijskog programa, - 60.20 Emitovanje televizijskog programa, - 61.10 Djelatnosti iane telekomunikacije, - 61.20 Djelatnosti beine telekomunikacije, - 61.30 Djelatnosti satelitske telekomunikacije, - 61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti, - 62.01 Raunarsko programiranje, - 62.02 Djelatnosti savjetovanja o raunarima, tj.o raunarskim sistemima, - 62.03 Upravljanje raunarskom opremom i sistemom, - 62.09 Ostale uslune djelatnosti koje se odnose na informacione tehnologije i raunare, - 63.11 Obrada podataka, hosting i pripadajude djelatnosti, - 63.12 Internetski portali, - 63.91 Djelatnosti novinskih agencija, - 63.99 Ostale informacione uslune djelatnosti,d.n. , - 64.19 Ostalo novano poslovanje,

 • 7

  - 66.12 Posredovanja u poslovima sa hartijama od vrijednosti i robnim ugovorima, - 66.19 Ostale pomodne djelatnosti u finansijskim uslugama, osim osiguranja i penzijskih fondova, - 66.22 Djelatnosti zastupnika i posrednika u osiguranju, - 68.10 Kupovina i prodaja sopstvenih nekretnina, - 68.20 Iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (lizing), - 70.10 Djelatnosti upravljanja, - 70.21 Odnosi sa javnodu i djelatnosti saoptavanja, - 70.22 Savjetovanje koje se odnosi na poslovanje i ostalo upravljanje, - 71.11 Arhitektonske djelatnosti, - 71.12 Inenjerske djelatnosti i s njima povezano tehniko savjetovanje, - 71.20 Tehniko ispitivanje i analiza, - 72.11 Istraivanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji, - 72.19 Ostalo istraivanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehnikim i tehnolokim naukama, - 72.20 Istraivanje i eksperimentalni razvoj u drutvenim i

  humanistikim naukama, - 73.11 Agencije za reklamu i propagandu, - 73.12 Usluge oglaavanja (predstavljanja) preko medija, - 73.20 Istraivanje trita i ispitivanje javnog mnjenja, - 74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti, - 82.19 Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizovane

  kancelarijske pomodne djelatnosti, - 82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova, - 95.24 Popravka namjetaja i pokudstva.

  (2) U okviru djelatnosti 66.22 - Djelatnost zastupnika i posrednika u osiguranju iz stava (1) ovog lana, Preduzede se iskljuivo ograniava na obavljanje djelatnosti zastupanja (agenata) u osiguranju . U obavljanju djelatnosti zastupanja (agenata) u osiguranju, Preduzede u pravnom prometu nastupa u svoje ime i za svoj raun i u ime i za raun drutva za osiguranje. (3) Preduzede moe osnivati ili kupovati nova preduzeda ili poslovne djelatnosti bilo u cjelini ili djelimino samo ukoliko su isti:

  a) Ukljueni u poslovne djelatnosti koje su direktno vezane za ved registrovane djelatnosti Preduzeda,

  b) Ako je to kupovina koja bi direktno ili objektivno mogla biti od koristi Preduzedu, meu ostalim i znaajnim poboljanjem kljunih kapaciteta ili finansijskih rezultata Preduzeda u cjelini,

  (4) Preduzede moe, bez upisa u sudski registar, da obavlja i druge djelatnosti koje slue djelatnosti upisanoj u Registar nadlenog suda, koje se uobiajeno obavljaju uz te djelatnosti, u manjem obimu ili povremeno.

 • 8

  (5) Preduzede de obavljati i poslove spoljno -trgovinskog poslovanja za svoje

  potrebe i potrebe tredih lica i to:

  a) Spoljno-trgovinski promet, poslovi uvoza i izvoza roba u okviru registrovane djelatnosti,

  b) Izvoz i kupovina u inostranstvu opreme, rezervnih dijelova za uvezenu opremu, reprodukcioni i drugi materijal i pribor,

  v) Usluge u spoljno-trgovinskom prometu, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga.

  lan 6.

  (1) Na nivou Preduzeda jedinstveno se obavljaju poslovi koji obezbjeuju tehniko-tehnoloko, ekonomsko-finansijsko i organizaciono-pravno jedinstvo potanskog sistema, obrazovanje i osposobljavanje kadrova, marketing i informisanje, utvruje jedinstvena poslovna politika, planira rad i razvoj i donose investicione odluke, ostvaruju odnosi sa drugim potanskim sistemima i savezima, Republikom, resornim ministarstvom i drugim organima i tijelima, organizacijama i ustanovama, bankama, privrednim asocijacijama, poslovnim udruenjima i slino. (2) Preduzede svoju djelatnost vri neposredno ili putem svojih organizacionih dijelova (poslovnih odnosno radnih jedinica), finansijskih organizacija i drugih privrednih subjekata koje osniva. (3) Radne jedinice, kao izdvojeni organizacioni dijelovi Preduzeda, organizuju se kao tehniko-tehnoloke, saobradajne i radne cjeline za vrenje poslova iz djelatnosti Preduzeda na odreenom podruju ili cijelom podruju Republike Srpske i Distrikta Brko-BiH. Odluku o osnivanju i prestanku radnih jedinica donosi Skuptina akcionara u skladu sa zakonom, a izmjenu i dopunu Odluke o osnivanju Radne jedinice, odnosno svih podataka iz sadraja Odluke, shodno lanu 3.a Zakona o privrednim drutvima donosi Nadzorni odbor Preduzeda. Direktore radnih jedinica Preduzeda imenuje i razrjeava Nadzorni odbor Preduzeda . (4) Organizacioni dijelovi Preduzeda, osnovani u cilju efikasnijeg poslovanja istog, nemaju svojstvo pravnog lica, imaju mjesto poslovanja i zastupnike , a poslove sa tredim licima obavljaju u ime i za raun Preduzeda. Organizacioni dijelovi Preduzeda upisuju se u sudski registar prema sjeditu Preduzeda, saglasno vaedim propisima o registraciji poslovnih subjekata. (5) Radne jedinice mogu imati podraun i poseban obraun rezultata poslovanja. (6) Organizacija Preduzeda ureuje se posebnim aktom koji donosi Nadzorni odbor Preduzeda.

 • 9

  V OSNOVNI KAPITAL, BROJ, NOMINALNA VRIJEDNOST, VRSTA I KLASA IZDATIH AKCIJA, PRAVA IZ AKCIJA I POVEANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

  lan 7. (1) Osnovni kapital Preduzeda jeste ukupna vrijednost akcija u Preduzedu. Osnovni kapital Preduzeda iznosi 38.754.233,00 KM i u potpunosti je upisan i upladen. Osnovni kapital je podijeljen na 38.754.233 obinih (redovnih) akcija klase A, nominalne vrijednosti 1,00 KM koje glase na ime. Svaka akcija daje svom vlasniku prava utvrena zakonom i ovim Statutom. (2) Obine akcije predstavljaju uvijek jednu klasu akcija. Obine akcije imaju istu nominalnu vrijednost. (3) Svaka obina akcija daje akcionaru ista prava, koja ukljuuju naroito: a) pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Preduzeda, b) pravo ueda u radu Skuptine Preduzeda, v) pravo glasa u Skuptini Preduzeda tako da jedna akcija uvijek daje pravo na jedan glas, g) pravo na isplatu dividendi, nakon isplate dividendi na sve izdate povladene akcije u punom iznosu, d) pravo ueda u raspodjeli likvidacionog vika po likvidaciji Preduzeda , a nakon isplate povjerilaca i akcionara bilo kojih povladenih akcija,

  ) pravo preeg sticanja akcija iz novih emisija i zamjenjivih obveznica,

  e) pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom, ) obine akcije ne mogu se pretvoriti u povladene akcije ili druge hartije od vrijednosti, z) prava iz taaka g), d) i ) ovog lana mogu se prenositi ugovorom od akcionara na treda lica. (4) Preduzede moe izdati osim akcija i druge hartije od vrijednosti, ukljuujudi i zamjenjive obveznice i varante u skladu sa zakonom. (5) Sopstvene akcije su akcije koje Preduzede stie od svojih akcionara. Preduzede moe sticati sopstvene akcije u skladu sa zakonom. (6) Preduzede je duno izvriti upis izdatih akcija i drugih hartija od vrijednosti i identitet akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti, u skladu sa zakonom kojim se ureuje trite hartija od vrijednosti i aktima Komisije za hartije od vrijednosti.

 • 10

  (7) Izdate akcije i identitet akcionara upisuju se u knjigu akcionara akcionarskog drutva. Knjiga akcionara vodi se u elektronskom zapisu u Centralnom registru hartija od vrijednosti, sa kojim se zakljuuje poseban ugovor o voenju knjige akcionara. Akcionar ima pravo uvida u knjigu akcionara i pravo na izvod iz knjige akcionara. Povedanje osnovnog kapitala

  lan 8.

  (1) Osnovni kapital Preduzeda povedava se odlukom Skuptine akcionara. Odlukom o povedanju osnovnog kapitala odreuje se iznos povedanja, nain povedanja, vrijeme uplate, kao i druga pitanja u skladu sa zakonom kojim se ureuje trite hartija od vrijednosti. Odluka o novoj emisiji akcija po osnovu novih uloga moe se donijeti tek nakon potpune uplate ved upisanih akcija iz prethodne uspjele emisije. (2) Osnovni kapital Preduzeda moe se povedati: a) novim ulozima, b) pretvaranjem zamjenjivih obveznica u akcije i upisom akcija po osnovu prava imalaca varanata na takav upis (uslovno povedanje) ,

  v) iz sredstava drutva, g) pri povedanju osnovnog kapitala vri se izdavanje novih akcija ili se povedava nominalna vrijednost postojedih akcija.

  (3) Odluka Skuptine o povedanju osnovnog kapitala ima za posljedicu izmjenu Statuta u dijelu u kojem je ureen osnovni kapital Preduzeda. (4) Akcije Preduzeda pri povedanju osnovnog kapitala mogu se izdavati putem privatne (zatvorene) emisije i javne (otvorene) emisije. (5) Akcije iz nove emisije prodaju se po trinoj cijeni utvrenoj u skladu sa propisima kojima se ureuje trite hartija od vrijednosti. Smanjenje osnovnog kapitala

  lan 9.

  (1) Odluku o smanjenju osnovnog kapitala ponitenjem sopstvenih akcija kao i ponitenjem akcija po drugim osnovima, donosi Skuptina akcionara. (2) Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala utvruje se obim, cilj, vrsta i nain sprovoenja smanjenja osnovnog kapitala.

 • 11

  (3) Odluka Skutine o smanjenju osnovnog kapitala ima za posljedicu izmjenu Statuta u dijelu u kojem je ureen osnovni kapital drutva. (4) Osnovni kapital moe se smanjiti u redovnom postupku, pojednostavljenom postupku i postupku smanjenja radi pretvaranja u rezerve. (5) Smanjenje osnovnog kapitala po jednom osnovu moe se vriti istovremeno sa povedanjem njegovog osnovnog kapitala po drugom osnovu, tako da osnovni kapital dostigne propisani minimalni iznos. (6) Preduzede je duno da odrava osnovni kapital u skladu sa zakonom, a dividendu, posebne naknade i nagrade ne moe ispladivati na teret osnovnog kapitala. VI IZBOR,OPOZIV I DJELOKRUG ORGANA PREDUZEA

  lan 10. Organi Preduzeda su:

  - Skuptina akcionara - Nadzorni odbor - Uprava

  S k u p t i n a

  lan 11.

  (1) Skuptinu Preduzeda ine svi akcionari Preduzeda. (2) Svaki akcionar, u skladu sa ovim Statutom, lino ili preko punomodnika ima pravo uestvovanja u radu Skuptine akcionara, pravo glasa ako ima akcije sa pravom glasa, pravo podnoenja prijedloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom. (3) Skuptini akcionara, po pravilu, prisustvuju i uestvuju u radu: direktor i lanovi Uprave, predsjednik ili lanovi Nadzornog odbora, Odbor za reviziju i nezavisni vanjski revizor.

  lan 12. Skuptina akcionara nadlena je da:

  a) Donosi Statut Preduzeda, b) Donosi izmjene i dopune Statuta i utvruje Preideni tekst Statuta, v) Utvruje poslovnu politiku Preduzeda, g) Usvaja Godinji plan i izvjetaje o poslovanju ( finansijski

 • 12

  izvjetaj, kao i izvjetaj Odbora za reviziju, Nadzornog odbora i nezavisnog vanjskog revizora u vezi sa finansijskim izvjetajima ),

  d) Donosi Poslovnik o svom radu i druge poslovne akte u skladu sa Zakonom,

  ) Donosi Etiki kodeks, e) Donosi trogodinji Plan poslovanja i revidirani Plan poslovanja, ) Donosi Program investicija za planski period,

  z) Imenuje i razrjeava Nadzorni odbor , imenuje i razrjeava odbor za reviziju i odluuje o njihovim naknadama,

  i) Odluuje o promjeni prava vezanih za klase i vrste akcija, j) Odluuje o statusnim promjenama , promjeni pravne forme u drugu formu i prestanku Preduzeda, k) Odluuje o sticanju , prodaji , davanju u zakup , zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom velike vrijednosti,

  l) Odluuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim preduzedima,

  lj) Odluuje o raspodjeli godinje dobiti i pokridu gubitka, m) Odluuje o povedanju i smanjenju osnovnog kapitala Preduzeda, n) Odluuje o osnivanju novih preduzeda, i prestanku Preduzeda, nj) Odluuje o ostvarivanju zahtjeva preduzeda prema lanovima Uprave

  i Nadzornog odbora ili akcionarima u vezi sa naknadom tete nastale pri osnivanju, kupovini ili voenju poslovanja Preduzeda,

  o) Odluuje o zastupanju Preduzeda u sudskim postupcima koji se vode protiv lanova Uprave Preduzeda ili eventualnim postupcima protiv lanova drugih organa Preduzeda, p) Odluuje o formiranju (osnivanju) i prestanku poslovne (radne) jedinice r) Odluuje o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i Statutom Preduzeda.

  lan 13.

  Skuptina moe biti godinja i vanredna. Godinja skuptina

  lan 14.

  Skuptina akcionara saziva se i odrava jednom godinje (godinja skuptina), najkasnije u roku est mjeseci nakon zavretka poslovne godine.

  lan 15.

  Skuptinu saziva Nadzorni odbor. Dan i vrijeme odravanja godinje skuptine utvruje Nadzorni odbor.

  lan 16.

 • 13

  Skuptina se odrava u sjeditu Preduzeda.

  lan 17.

  (1) Ako se godinja suptina ne odri u propisanom roku, nadleni sud u vanparninom postupku moe naloiti njeno odravanje na zahtjev akcionara koji ima pravo da prisustvuje i da glasa na godinjoj Skuptini ili direktora, odnosno lana Nadzornog odbora.

  (2) Sud ima ovladenje da imenuje privremenog zastupnika sa ovladenjem da sazove i predsjedava sjednici skuptine i utvrdi mjesto i datum odravanja, kao i dnevni red sjednice u skladu sa zakonom. Vanredna skuptina

  lan 18.

  (1) Preduzede moe sazvati i vanrednu Skuptinu akcionara i to: a) na zahtjev 1/3 lanova Nadzornog odbora, b) na zahtjev likvidatora Preduzeda, ako je Preduzede u likvidaciji, v) po pisanom zahtjevu akcionara sa najmanje 10% akcija sa pravom glasa o pitanju predloenom za vanrednu Skuptinu koji mora biti datiran, potpisan od strane svih akcionara koji ga podnose i mora da sadri prijedlog dnevnog reda, kao i podatke za identifikovanje tih akcionara; o broju akcija koje svaki od njih posjeduje; o cilju ili ciljevima zbog kojih se Skuptina saziva. (2) Zahtjev iz stava 1. taka v) ovog lana za sazivanje Skuptine smatra se da je primljen u Preduzedu ako je adresovan i uruen na Nadzorni odbor u sjeditu Preduzeda. (3) Lista akcionara koji su ovlateni da podnesu zahtjev za vanrednu skuptinu utvruje se sa danom stavljanja prvog potpisa na zahtjev.

  lan 19.

  (1) Nadzorni odbor duan je da donese odluku o prihvatanju ili odbijanju sazivanja vanredne Skuptine najkasnije u roku od deset dana od dana prijema zahtjeva. (2) Nadzorni odbor duan je da na adresu navedenu u zahtjevu, najkasnije u roku od sedam dana od dana donoenja odluke, obavijesti o tome svako lice koje je zahtjevalo sazivanje vanredne Skuptine.

  lan 20.

  Zahtjev za sazivanje Skuptine koji je podnio ovladeni podnosilac, bide odbijen:

 • 14

  a) ako nije podnesen u skladu sa lanom 18. ovog Statuta, b) ako akcionari koji su podnijeli zahtjev ne posjeduju propisani procenat glasova, v) ako nijedno od predloenih pitanja za dnevni red vanredne Skuptine nije u djelokrugu Skuptine.

  lan 21.

  Ako se vanredna Skuptina ne odri najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva ili na dan koji utvrdi Nadzorni odbor u skladu sa lanom 19. ovog Statuta , nadleni sud u vanparninom postupku moe naloiti njeno odravanje po zahtjevu bilo kog akcionara koji je potpisnik zahtjeva za sazivanje.

  lan 22.

  Vanredna Skuptina se obavezno saziva, bez odlaganja, ako se kod izrade finansijskih izvjetaja ili u drugim sluajevima utvrdi da Preduzede posluje sa gubitkom . Postupak sazivanja Skuptine

  lan 23.

  Poziv za sjednicu Skuptine akcionara se objavljuje bez prekida na internet stranici Banjaluke berze i u najmanje dva dnevna lista, registrovana na podruju Republike Srpske, a uz to poziv moe da se objavi i na internet stranici Preduzeda, ne krade od 30 dana i ne due od 60 dana prije odravanja, u sluaju godinje Skuptine, a u sluaju vanredne Skuptine, ne krade od 15 dana i ne due od 30 dana prije dana njenog odravanja.

  lan 24.

  Obavjetenje o godinjoj Skuptini iz lana 14. ovog Statuta obavezno sadri vrijeme i mjesto odravanja, prijedlog dnevnog reda sjednice Skuptine sa naznakom pitanja o kojima se glasa i prijedloge odluka o kojima se odluuje na toj sjednici (posebno ukljuujudi izbor lanova Nadzornog odbora i prijedlog za raspodjelu dividendi), kao i navod da Preduzede obezbjeuje kopiju finansijskih izvjetaja, zajedno sa izvjetajem nezavisnog revizora, izvjetajem Nadzornog odbora o poslovanju Preduzeda, tekst bilo kog prijedloga za promjenu Statuta, opis bilo kog ugovora ili drugog pravnog posla predloenog za odobrenje, svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjeditu Preduzeda u radno vrijeme.

 • 15

  lan 25.

  Obavjetenje za vanrednu Skuptinu obavezno sadri: vrijeme i mjesto odravanja sjednice Skuptine, opis razloga zbog kog se saziva i dnevni red koji predlau lica koja sazivaju ili zahtjevaju njeno sazivanje.

  lan 26.

  (1) Na sjednici Skuptine moe se odluivati samo o takama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrtene u dnevni red. (2) Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa za izbor Nadzornog odbora mogu predloiti i zahtijevati da se najvie dva nova pitanja ukljue u dnevni red Skuptine. (3) Prijedlog iz stava (2) ovog lana mora se sainiti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave godinjeg saziva sjednice Skuptine, odnosno u roku od pet dana od dana objave saziva sjednice vanredne Skuptine. (4) Prijedlog se podnosi Nadzornom odboru, a sadri razloge za davanje prijedloga, ukljuujudi i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolau.

  lan 27.

  Radu Skuptine akcionara predsjedava predsjednik Skuptine, koji se bira na poetku svake sjednice, na prijedlog predsjednika Nadzornog odbora, odnosno lica koje otvara sjednicu i njome rukovodi do izbora Predsjednika Skuptine.

  lan 28.

  Pravo ueda i pravo glasa na Skuptini ostvaruje se na osnovu izvjetaja Centralnog registra koji sadri oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana odravanja sjednice Skuptine akcionara, a taj dan se objavljuje u pozivu za sjednicu Skuptine akcionara.

  lan 29. (1) Na Skuptini akcionar glasa lino ili preko punomodnika. (2) Punomod se daje u pisanoj formi odreenom licu, sa odreivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomod. (3) Punomod se moe izdati za jednu ili vie Skuptina, na odreeno vrijeme ili do opoziva.

 • 16

  (4) Kada je punomod data za jednu Skuptinu, vai i za ponovljenu Skuptinu bez obzira na razloge ponavljanja. (5) lanovi Nadzornog odbora, direktor, izvrni direktori i kontrolni akcionari, ne mogu biti punomodnici za akcionare zaposlene u Preduzedu, kao i povezana lica. Postupak rada i odluivanja

  lan 30.

  (1) Kvorum za sjednicu Skuptine ine akcionari koji posjeduju vedinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju (obina vedina). (2) Ako je sjednica Skuptine odgoena zbog nedostatka kvoruma, moe biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom najkasnije 15 dana od dana odgaanja (ponovljena sjednica Skuptine). (3) Kvorum za ponovljenu sjednicu Skuptine ini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa. (4) Ako na ponovljenoj sjednici Skuptine nema kvoruma ili se ona ne odri u propisanom roku, saziva se i odrava nova sjednica Skuptine u skladu sa odredbama ovog Statuta. (5) Kvorum na sjednici Skuptine utvruje se prije otvaranja rasprave o takama dnevnog reda na osnovu spiska Komisije za glasanje.

  lan 31.

  (1) Ako na sjednici Skuptine postoji kvorum, odluke se donose obinom vedinom glasova prisutnih akcionara lino ili zastupanih preko punomodnika koji imaju pravo glasa o odreenom pitanju, osim odluka koje se odnose na donoenje Statuta Preduzeda i izmjene i dopune Statuta; odluivanje o statusnim promjenama, promjeni pravne forme u drugu formu , prestanku Preduzeda i odluivanje o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrijednosti (lan 12. taka a), b), j) i k) ovog Statuta), a koje se donose kvalifikovanom vedinom koja predstavlja pozitivno glasanje najmanje dvije tredine glasova prisutnih i akcionara koji glasaju pisanim putem i koji posjeduju akcije sa pravom glasa o tom pitanju. (2) U kvorum se raunaju i glasovi akcionara koji u skladu sa zakonom mogu da glasaju i pisanim putem.

 • 17

  lan 32. Glasanje na sjednici Skuptine moe se vriti javno i putem glasakih listida.

  lan 33.

  (1) Glasanje na sjednici Skuptine se vri putem glasakih listida kada se odluuje o:

  a) izboru ili razrjeenju lanova Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i likvidacionog upravnika, b) finansijskim izvjetajima , izvjetajima o poslovanju i usvajanju sistema nagraivanja lanova Nadzornog odbora.

  (2) Sadrina glasakih listida regulisade se Poslovnikom o radu Skuptine u skladu sa zakonom.

  lan 34.

  O ostalim pitanjima glasa se javno.

  lan 35.

  Odluka Skuptine stupa na snagu danom donoenja, osim u sljededim sluajevima: a) ako u odluci nije odreen neki drugi datum;

  b) kad Zakon izriito ureuje da odluka stupa na snagu kad se registruje i objavi , u kom sluaju je dan registrovanja , odnosno njenog objavljivanja , dan stupanja na snagu .

  lan 36.

  (1) Svaka odluka Skuptine unosi se u zapisnik koji vodi zapisniar. (2) Predsjednik Skuptine odgovoran je za uredno sainjavanje zapisnika. (3) Zapisnik sjednice Skuptine sainjava se najkasnije 15 dana od dana njenog odravanja. (4) Sastavni dio zapisnika sjednice Skuptine je spisak uesnika i dokaz o propisnom sazivanju. (5) Zapisnik sjednice Skuptine potpisuju predsjednik Skuptine, dva ovjerivaa zapisnika i zapisniar. (6) Pod uslovima propisanim zakonom i podzakonskim aktima, zapisnike na sjednicama skuptina vodi Notar.

  lan 37.

  Odluke donesene na sjednici Skuptine unose se bez odlaganja u knjigu odluka.

  lan 38.

  Pobijanje odluke Skuptine akcionara vri se pred nadlenim sudom, na nain i po postupku utvrenom zakonom.

 • 18

  lan 39.

  Ostala pitanja od znaaja za rad Skutine ureuju se Poslovnikom o radu Skuptine akcionara koji donosi Skuptina. Sticanje i raspolaganje imovinom velike vrijednosti

  lan 40.

  (1) Pod sticanjem i raspolaganjem imovinom velike vrijednosti Preduzeda, smatra se prenos ili vie povezanih prenosa iji je predmet sticanje ili raspolaganje od Preduzeda imovine ija trina vrijednost u trenutku donoenja odluke predstavlja najmanje 30 % od knjigovodstvene vrijednosti imovine iskazane u posljednjem godinjem bilansu stanja.

  (2) Sticanje ili raspolaganje u smislu ovog lana oznaava sticanje ili raspolaganje bilo kojim nainom, ukljuujudi naroito prodaju, zakup, razmjenu, zalog ili hipoteku, kao i zamjenu za ulog u drugom privrednom drutvu. (3) Imovina u smislu stava (1) i (2) ovog lana ukljuuje naroito pravo svojine i druga stvarna prava, posebno i prava industrijske svojine ili ugovorna prava, kao i pravo vlasnikog ueda u drugim drutvima i novac.

  lan 41.

  (1) Sticanje ili raspolaganje imovinom velike vrijednosti Preduzeda moe se izvriti na sljededi nain:

  a) Nadzorni odbor Preduzeda usvaja odluku kojom preporuuje zakljuenje tog posla i

  b) Preduzede obavjetava akcionare u skladu sa lanom 23. ovog Statuta o sazivanju Skuptine najkasnije 30 dana prije dana koji je odreen za odravanje sjednice.

  (2) Obavjetenje iz stava 1. taka b) ovog lana sadri razlog sazivanja Skuptine. (3) Sastavni dio obavjetenja iz stava 1. taka b) ovog lana je:

  a) izvjetaj o uslovima posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti;

  b) preporuka Nadzornog odbora u vezi sa poslom sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti, ukljuujudi i razloge takve preporuke i

 • 19

  v) obavjetenje o pravima akcionara o neprihvatanju ugovora, kao i o pravu na procjenu i naknadu vrijednosti njihovih akcija po tom osnovu u skladu sa ovim zakonom.

  (4) Odluku o zakljuenju posla sticanja i rapolaganja imovinom velike vrijednosti donosi Skuptina akcionara koji imaju pravo glasa o tom pitanju kvalifikovanom vedinom i kvalifikovanom vedinom akcionara svake klase akcija ija se prava mijenjaju ovim poslom. (5) Uz zapisnik sa sjednice Skuptine akcionara iz stava 4. ovog lana prilae se i primjerak notarski obraenog ugovora o sticanju ili raspolaganju imovinom velike vrijednosti. N a d z o r n i o d b o r

  lan 42.

  (1) Nadzorni odbor sastoji se od 5 lanova koje imenuje Skuptina, na period od 4 godine, uz mogudnost ponovnog izbora. lanovi Nadzornog odbora biraju se iz reda akcionara Preduzeda ili drugih lica izvan Preduzeda.

  (2) Za lana Nadzornog odbora moe biti birano lice koje, pored optih uslova propisanih Zakonom, ima najmanje visoku strunu spremu.

  (3) Akcionari koji imaju manjinski udio u akcijama Preduzeda, imaju pravo na 1 (jedno) mjesto u Nadzornom odboru.

  (4) lan Nadzornog odbora iz stava (3) ovog lana bira se na prijedlog manjinskih akcionara koji imaju najmanje 5 % glasakih prava.

  (5) Skuptina akcionara bira lana Nadzornog odbora iz stava 3. obinom vedinom glasova akcionara, predvienom ovim Statutom za izbor lanova Nadzornog odbora.

  (6) Kod izbora ili razrjeenja lanova Nadzornog odbora ne primjenjuje se kumulativni nain glasanja.

  (7) Predlaganje i izbor lanova Nadzornog odbora, ispred Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banjaluka i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banjaluka, vri se po postupku predvienom Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima i u tom cilju Skuptina donosi:

  a) Odluku o utvrivanju uslova, standarda i kriterija;

  b) Odluku o imenovanju komisije za izbor;

  v) Odluku o raspisivanju Javnog konkursa.

  (8) Komisija za izbor iz stava 7. taka b) sastoji se od 5 (pet) lanova, od kojih su 3 (tri) dravni slubenici koje imenuje Vlada RS, a 2 (dva) iz reda lica koji poznaju procedure izbora i djelatnosti Preduzeda.

  (9) Upranjeno mjesto u Nadzornom odboru popunjava se u skladu sa odredbama ovog Statuta koje se odnose na izbor Nadzornog odbora, a

 • 20

  novoizabranom lanu Nadzornog odbora mandat traje do isteka mandata tog Nadzornog odbora.

  (10) Nadzorni odbor donosi odluke na sjednicama. Nadzorni odbor moe odluivati ako na sjednici prisustvuje vedina lanova istog, a odluke donosi vedinom glasova od ukupnog broja lanova. (11) Nadzorni odbor iz svojih redova bira predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora vedinom glasova od ukupnog broja lanova .

  (12) Bilo koja odluka Nadzornog odbora koja moe biti donesena na sjednici, moe biti donesena i bez sjednice pismeno, telefonski , telegrafski, putem elektronske pote ili koritenjem drugih tehnikih sredstava, ako nijedan lan Nadzornog odbora ne izrazi svoju nesaglasnost u pisanoj formi, koja se odnosi na donesenu odluku ili preduzetu radnju.

  lan 43.

  (1) Nadzorni odbor je nadlean da :

  a) Nadzire rad Uprave;

  b) Donosi Poslovnik o svom radu;

  v) Predlae Statut , Etiki kodeks i druge akte Skuptini;

  g) Saziva Skuptinu akcionara i utvruje prijedlog dnevnog reda;

  d) Utvruje prijedlog odluka za Skuptinu akcionara i kontrolie

  njihovo sprovoenje;

  ) Predlae imenovanje i razrjeenje lanova Odbora za reviziju;

  e) Imenuje i razrjeava lanove Uprave u skladu sa postupcima

  utvrenim Statutom i Zakonom o ministarskim , vladinim i

  ostalim imenovanjima u Republici Srpskoj;

  ) Nadzire Upravu u sprovoenju preporuka datih od strane Odbora

  za reviziju, te vanjskog revizora sa specificiranim rokovima;

  z) Sistematski nadzire poslovanje i zakonitost poslovanja Preduzeda;

  i) Daje i opoziva prokuru;

  j) Odobrava preporuke Odbora za reviziju o raspodjeli dobiti, te

  drugim pitanjima;

  k) Donosi smjernice o nabavci i vri nadzor nad njihovim

  sprovoenjem;

  l) Daje ovladenje za ograniene aktivnosti u skladu sa zakonom;

  lj) Daje uputstva direktoru za sprovoenje istrage u vezi sa uinjenim

 • 21

  nepravilnostima;

  m) Donosi odluke o investiranju u skladu sa Zakonom i Statutom;

  n) Daje prijedlog Skuptini o osnivanju novih preduzeda;

  nj) Daje prijedlog Skuptini o poslovnoj saradnji i povezivanju sa

  drugim preduzedima;

  o) Prisustvuje sjednicama Skuptine akcionara Preduzeda uz

  uede u raspravi bez prava glasa;

  p) Pregleda poslovne knjige i isprave Preduzeda;

  r) Redovno izvjetava Skuptinu o svom radu;

  s) Daje instrukcije organima Preduzeda radi otklanjanja nepravilnosti

  u radu Preduzeda;

  t) Donosi Odluku o prihvatanju standarda korporativnog

  upravljanja;

  d) Donosi Posebne uslove za vrenje potanskih usluga, Nomenklaturu

  potanskih usluga i Cjenovnik usluga Pota Srpske; uz naknadno

  pribavljenu saglasnost Ministarstva saobradaja i veza;

  u) Usvaja estomjesene finansijske izvjetaje Preduzeda i

  F) Imenuje i razrjeava druga lica sa posebnim ovlatenjima i

  odgovornostima;

  h) Obavlja i druge poslove utvrene Zakonom , Statutom i aktima

  Preduzeda.

  (2) Nadzorni odbor ima obavezu i odgovornost da osigura:

  a) Donoenje Poslovnika kojim se blie utvruju operativni i funkcionalni aspekti rada Nadzornog odbora i Uprave u skladu sa Zakonom, Statutom i Etikim kodeksom;

  b) Da poslovnici sadre detaljne odredbe o pravinom postupku smjenjivanja za odgovorna lica koja su postupala nesavjesno i nepoteno ili su stupila u sukob interesa ili su osuena zbog krivinog djela ili novano kanjena u skladu sa kaznama utvrenim u zakonu;

  v) Da je zakonitost Poslovnika potvrena od strane kvalifikovanih, nezavisnih pravnih savjetnika,

  g) Da navedeni poslovnici sadre odredbe o trajnom iskljuenju s posla ili funkcije u Preduzedu na period najmanje deset godina za lica koja su smjenjena na nain opisan u prethodnom stavu, ukljuujudi i dunost Uprave da za tu svrhu vodi adekvatne kadrovske evidencije.

 • 22

  lan 44.

  Sjednice Nadzornog odbora mogu biti redovne i vanredne.

  a) Redovne sjednice Nadzornog odbora odravaju se po potrebi, a najmanje etiri godinje (jednom u tri mjeseca) od kojih jedna najkasnije 60 dana prije godinje Skuptine. Redovnu sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora. Pisani poziv za redovnu sjednicu Nadzornog odbora dostavlja se svim lanovima Nadzornog odbora.

  b) Vanredne sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik po sopstvenoj inicijativi ili na zahtjev jedne tredine lanova Nazornog odbora. Ako predsjednik Nadzornog odbora ne sazove sjednicu odbora, na pisani zahtjev tredine lanova Nadzornog odbora sjednicu mogu sazvati i ti lanovi. Pisani poziv za vanrednu sjednicu Nadzornog odbora dostavlja se svim lanovima najkasnije deset dana prije datuma odravanja sjednice. Ako je o pojedinom pitanju iz nadlenosti Nadzornog odbora potrebno donijeti hitnu odluku na vanrednoj sjednici, taj rok moe biti i kradi, ali ne kradi od 3 dana.

  lan 45.

  (1) Nadzorni odbor ima obavezu i odgovornost da organizuje izradu vjerodostojnih raunovodstvenih evidencija i finansijskih iskaza, sainjenih u skladu sa Meunarodnim raunovodstvenim standardima i Meunarodnim standardima revizije kako se predvia na osnovu Zakona o raunovodstvenim i revizorskim standardima Republike Srpske, iz kojih je vidljiv finansijski poloaj Preduzeda, te koje se daju na uvid svim licima koja imaju legitiman interes u poslovanju Preduzeda.

  (2) Nadzorni odbor nede prenositi nadlenosti iz stava 1. ovog lana.

  (3) Svako krenje naela Etikog kodeksa predstavlja osnov za opoziv lana Nadzornog odbora.

  lan 46.

  (1) Dunost lanova Nadzornog odbora prestaje istekom mandata.

  (2) Skuptina akcionara moe razrijeiti lana Nadzornog odbora i prije isteka mandata u sluajevima:

  a) ako svojim radom ili ponaanjem onemogudava normalan rad Nadzornog odbora;

  b) u drugim zakonom predvienim sluajevima.

  (3) Razlozi za razrjeenje lana Nadzornog odbora po skradenom postupku su slijededi:

  a) ako kri naela Etikog kodeksa;

  b) neispunjavanje obaveza u skladu sa vaedim zakonima;

  v) dodjela ugovora o nabavci suprotno vaedem zakonu;

  g) sudjelovanje u sukobu interesa,

 • 23

  d) uede u aktivnosti koja je zabranjena Zakonom o javnim preduzedima,

  ) ne podnoenje zahtjeva za odgovarajude odobrenje aktivnosti ogranienih Zakonom o javnim preduzedima,

  e) svjesno ili nesvjesno davanje ovladenja za obavljanje ograniene aktivnosti ija je posljedica materijalna teta Preduzeda,

  ) izvrenje krivinog ili drugog protivpravnog djela kojim se uzrokuje materijalna teta Preduzedu.

  (4) Prijedlog za razrjeenje utvruje Nadzorni odbor i saziva Skuptinu akcionara za odluivanje po prijedlogu.

  (5) Razrjeenje lana Nadzornog odbora ima pravno dejstvo ako ga odobri najmanje vedina glasova akcija sa pravom glasa za izbor lana Nadzornog odbora na Skuptini akcionara. (6) lan Nadzornog odbora moe u svako doba podnijeti ostavku davanjem pisanog obavjetenja Nadzornom odboru ili predsjedniku tog odbora.Ostavka ima pravno dejstvo od dana podnoenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum. Ostavkom prestaje lanstvo u Nadzornom odboru. Ostavka se moe opozvati samo uz saglasnost Nadzornog odbora Preduzeda. (7) Prilikom usvajanja godinjeg Izvjetaja o poslovanju Preduzeda, Skuptina akcionara obavezno ocjenjuje uspjenost rada Nadzornog odbora.

  (8) Mandat lanova Nadzornog odbora moe da prestane na svakoj godinjoj Skuptini ako ne bude usvojen godinji izvjetaj o poslovanju.

  (9) lanovi Nadzornog odbora za svoj rad imaju pravo na naknadu. Visinu naknade i nain isplate utvruje Skuptina akcionara.

  lan 47.

  (1) Nadzorni odbor ima obavezu i odgovornost izraditi Nacrt Etikog kodeksa koji de sadravati obavezujude odredbe utvrene Statutom.

  (2) Nadzorni odbor nede prenositi ovu dunost.

  U p r a v a

  lan 48.

  (1) Upravu Preduzeda ine direktor i izvrni direktori. Broj izvrnih direktora iz oblasti za koje se isti odreuju, utvruje Nadzorni odbor u skladu sa operativnim i poslovnim potrebama. (2) Direktor saziva sjednice Uprave i predsjedava njima, organizuje njen rad i stara se o voenju zapisnika sa tih sjednica.

 • 24

  (3) Direktora u odsutnosti mijenja lan Uprave kojeg ovlasti Nadzorni odbor Preduzeda. (4) lan Uprave ne moe biti lice koje obavlja izvrnu funkciju u politikoj stranci.lanovi Uprave se biraju na mandatni period od 4 (etiri) godine, uz mogudnost ponovnog izbora.

  lan 49.

  (1) Uprava Preduzeda se bira na nain kako slijedi:

  a) Uprava se bira, postavlja i razrjeava od strane Nadzornog odbora, odlukom vedine, na nain i po postupku propisanom odredbama ovog Statuta, izborom tehniki najkvalifikovanijih kandidata u skladu sa operativnim i poslovnim potrebama Preduzeda . (b) Za lana Uprave moe biti birano lice koje, pored optih uslova propisanih Zakonom ispunjava slijedede uslove: - da ima visoku strunu spremu;

  - iskustvo u rukovoenju na viem nivou; - najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci; - da dostavi prijedlog Okvirnog programa rada .

  v) Nadzorni odbor imenuje Komisiju za izbor koja se sastoji od 3 (tri) lana iz reda lica koja poznaju oblast od interesa za poslovanje Preduzeda

  g) Nadzorni odbor raspisuje Javni konkurs za izbor lanova Uprave Preduzeda. Javni konkurs za izbor lanova Uprave Preduzeda mora se objaviti u Slubenom glasniku RS i jednom dnevnom listu dostupnom na podruju Republike Srpske. Rok za podnoenje prijava je 14 dana od dana poslednjeg objavljivanja Javnog konkursa o upranjenoj poziciji. d) Komisija za izbor je zaduena da ispita formalno-pravnu ispravnost prispjelih prijava, odnosno njihovu blagovremenost i potpunost dokumentacije u prijavi. Komisija de na osnovu principa zakonitosti, kvaliteta, odgovornosti i transparentnosti, te zastupljenosti pri zapoljavanju i kriterijuma za imenovanje, sastaviti Listu sa uim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju kriterijume za imenovanje. Svi kandidati sa Liste sa uim izborom se pozivaju na intervju. Prilikom pozivanja kandidata na intervju, svaki kandidat koji je uao u ui izbor mora dobiti obrazac u kojem de iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u sluaju da doe do njegovog konanog imenovanja. Sve odluke koje su u vezi sa intervjuom, ukljuujudi i one sa odbijenicom, u potpunosti se dokumentuju i uvaju u arhivi Preduzeda. ) Nakon intervjua, i na osnovu potpuno dokumentovanih odluka svakog lana Komisije, Komisija za izbor de putem pismene Preporuke predloiti Listu sa uim izborom najboljih kandidata Nadzornom odboru Preduzeda na dalje

 • 25

  nadleno razmatranje i odluivanje. Pismena preporuka sadri sve relevantne informacije koje Komisija za izbor ima o kandidatima. e) Na osnovu predloene Liste sa uim izborom najboljih kandidata i Preporuke Komisije za izbor, Nadzorni odbor Preduzeda de, najkasnije u roku od 10 dana, izvriti konano imenovanje kandidata koji je prvi na Listi u skladu sa odredbama ovog Statuta.Ukoliko se ne moe izvriti konano imenovanje kandidata koji je prvi na Listi zbog krenja principa i procedure utvrenih odredbama ovog Statuta ili bi izbor doveo do sukoba interesa, kandidati koji su rangirani kao sljededi na Listi bide razmatrani za imenovanje . ) U sluaju kada postoje dokazi da principi zakonitosti, kvaliteta, odgovornosti i transparentnosti, zastupljenosti pri radu i kriterijuma za imenovanje nisu ispotovani, nezadovoljni kandidat moe podnijeti prigovor na konano imenovanje Nadzornom odboru Preduzeda, u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja obavjetenja. z) Odluka o konanom imenovanju lana Uprave Preduzeda objavljuje se na internet stranici Banjaluke berze i internet stranici Preduzeda.

  lan 50. (1) Nadlenost Uprave je :

  a) izvjetavanje Nadzornog odbora na zahtjev nadzornog organa; b) sprovoenje Etikog kodeksa;

  v) organizacija i voenje poslova Preduzeda; g) zastupanje Preduzeda;

  d) staranje i odgovornost za zakonitost rada Preduzeda; ) izrada i nadgledanje realizacije planova poslovanja; e) predlaganje i sprovoenje smjernica o nabavci i sprovoenje vaedih propisa; ) obezbjeenje postupanja svih odgovornih lica u skladu sa Etikim kodeksom tako to de se u sluaju krenja naela istog sprovoditi propisani disciplinski postupak; z) utvrivanje prijeloga o raspodjeli dobiti i pokridu gubitka ; i) zapoljavanje i otputanje zaposlenih u skladu sa postupcima utvrenim aktima Preduzeda i vaedim zakonima; j) davanje prijedloga Nadzornom odboru o poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim preduzedima; k) davanje prijedloga Nadzornom odboru o investicionim odlukama u skladu sa vaedim zakonima; l) davanje prijedloga Nadzornom odboru o osnivanju novih preduzeda;

  lj) donosi akt o Sistematizaciji radnih mjesta , predlae imenovanje i razrjeenje lica sa posebnim ovlatenjima i odgovornostima i odluuje o pojedinanim pravima zaposlenih u skladu sa zakonom;

 • 26

  m) koordinira pravovremeno i istinito informisanje javnosti putem sredstava javnog informisanja o strategijskim projektima i razvoju Preduzeda; n) drugi poslovi utvreni Zakonom , Statutom i drugim aktima Preduzeda.

  (2) Uprava moe obavljanje odreenih poslova iz svog djelokruga povjeriti direktoru ili drugom lanu Uprave Preduzeda. Pravo na obavljanje povjerenih poslova moe se opozvati u svako doba. (3) Koristedi se Meunarodnim raunovodstvenim standardima kojima se ureuju takva pitanja, Uprava Preduzeda de izraditi i nadgledati realizaciju trogodinjeg Plana poslovanja za Preduzede. Nakon to Preduzede usvoji ovaj Plan poslovanja, direktor Odjeljenja za internu reviziju de Plan predoiti Glavnom revizoru, dok de direktor Preduzeda Plan predoiti ministarstvu nadlenom za Preduzede. (4) lanovi Uprave obavljaju poslove iz svog djelokruga u interesu Preduzeda i u voenju poslova iz svog djelokruga postupaju s panjom dobrog privrednika, te u skladu sa naelima Etikog kodeksa. (5) Svako krenje pravila Etikog kodeksa, osnov je za otkaz lanu Uprave.

  lan 51.

  (1) Dunost lanova Uprave prestaje istekom mandata. (2) lanu Uprave funkcija moe prestati i prije isteka mandata i u sljededim sluajevima:

  a) podnoenjem ostavke. lan Uprave moe u svako doba podnijeti ostavku davanjem pisanog obavjetenja Nadzornom odboru ili predsjedniku tog odbora.Ostavka ima pravno dejstvo od dana podnoenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum. Ostavkom prestaje lanstvo u Upravi Preduzeda. Ostavka se moe opozvati samo uz saglasnost Nadzornog odbora Preduzeda. b) iz razloga propisanih lanom 125. Zakona o radu- Preideni tekst, kao i u drugim sluajevima propisanim Zakonom, v) neizvravanjem obaveza preuzetih ugovorom.

  (3) U sluaju otkaza lanu Uprave ili prestanka funkcije iz drugih razloga, Nadzorni odbor Preduzeda moe za lana Uprave Preduzeda imenovati vrioca dunosti (v.d.) lana Uprave na mandatni period do 2 (dva) mjeseca, u kojem roku je duan provesti postupak konanog imenovanja u skladu sa odredbama ovog Statuta. (4) Nadleni organ moe imenovati vrioca dunosti i na druga rukovodna radna mjesta u Preduzedu , shodno odredbi iz predhotnog stava i u drugim opravdanim sluajevima.

 • 27

  lan 52.

  (1) Voenje poslova Preduzeda i rad Uprave, ureuje se Poslovnikom o radu Uprave koji donosi Nadzorni odbor Preduzeda. (2) Nadzorni odbor Preduzeda sa lanovima Uprave zakljuuje poseban ugovor o zaposlenju (menaderski ugovor), koji sadri odredbe o nadlenosti i odgovornosti, plati i drugim naknadama, a u zavisnosti od ostvarenih poslovnih rezultata . (3) Prilikom razmatranja prijedloga Izvjetaja o poslovanju Preduzeda, Nadzorni odbor obavezno ocjenjuje uspjenost rada Uprave, i moe donijeti odluku o prestanku mandata lanovima Uprave u zavisnosti od izvrenja Plana i rezultata poslovanja. (4) Planovi poslovanja, pored planskih ciljeva, obavezno sadre odredbe o vezivanju plata i naknada lanovima Uprave za izvrenje planskih ciljeva i rezultata poslovanja. VII OGRANIENJA OVLAENJA I IZVJETAVANJE

  lan 53. (1) Povezano lice ne smije stupiti u stvarne ili oigledne sukobe interesa sa Preduzedem u linim ili profesionalnim odnosima. (2) Povezano lice de omoguditi Nadzornom odboru uvid u sve transakcije ili obaveze za koje povezano lice opravdano oekuje da bi mogle dovesti do stvarnog ili oiglednog sukoba interesa sa Preduzedem. (3) Preduzedu nije dozvoljeno da prilikom poslovanja povezanim licima nudi povoljnije uslove od onih koje nudi drugim licima koja nisu povezana sa Preduzedem. (4) Slededa lica se smatraju povezanim licima:

  a) svaki zaposleni Preduzeda, lanovi Uprave, lanovi Nadzornog odbora, lanovi Odbora za reviziju i svako pravno ili fiziko lice u ijem posrednom ili neposrednom vlasnitvu je najmanje 5% od ukupnog zbira glasakih prava Preduzeda, su povezana lica u smislu svakog postupka preduzetog u skladu sa Zakonom o nabavci; b) lanovi ue porodice povezanih lica do tredeg stepena krvnog srodstva ili tazbine, odnosno lica koja ive u istom domadinstvu sa povezanim licima;

 • 28

  v) pravna lica koja raspolau glasakim pravima u Preduzedu; g) pravna lica u kojima sa najmanje 5% sume glasakih prava raspolae povezano lice; d) pravna lica u kojima je povezano lice ili lanovi ue porodice prema definiciji iz take b) lan Nadzornog odbora ili Uprave.

  (5) Ako povezano lice zna ili je moralo znati da je neko drugo povezano lice djelovalo u suprotnosti sa odredbama stava 1. ovog lana, to povezano lice je duno, odmah, o tome obavijestiti Nadzorni odbor ili drugi nadzorni organ i druge nadlene organe. (6) Struktura izvjetavanja u Preduzedu de biti, kako slijedi:

  a) Uprava ima obavezu da izvjetava Nadzorni odbor; b) Nadzorni odbor ima obavezu da izvjetava Skuptinu;

  (7) Nijedan od organa upravljanja Preduzedem nede prenostiti svoje dunosti koje se tiu nadzora. (8) Nadlenost za smjenjivanje imaju organi, kako slijedi:

  a) Nadzorni odbor ima ovladenje da opozove lana Uprave; b) Skuptina akcionara ima ovladenje da opozove lanove Nadzornog

  odbora; v) Uprava moe da otkae ugovore o radu zaposlenima.

  (9) Bilo koji od organa upravljanja navedenih u ovom lanu, moe da opozove lanove ili otkae pojedine ugovore, iskljuivo u skladu sa odgovarajudom procedurom, utvrenom u relevantnom Pravilniku, odnosno Zakonu. VIII NAIN POTPISIVANJA FIRME PREDUZEA I ZASTUPANJE PREDUZEA

  lan 54. (1) Preduzede zastupaju : - direktor, a u sluaju njegove odsutnosti, jedan od izvrnih direktora kojeg je ovlastio Nadzorni odbor . (2) Zastupnici Preduzeda su ovlateni da zakljuuju i potpisuju ugovore i druge akte, te zastupaju Preduzede pred sudovima, dravnim organima i drugim organima i organizacijama, u poslovima i obimu utvrenom zakonom, Statutom i odlukama nadlenih organa Preduzeda, pojedinano, bez ogranienja.

 • 29

  (3) Zastupnik Preduzeda, u okviru svojih ovladenja, daje pismenu punomod zaposlenom u Preduzedu za zastupanje pred sudovima i drugim dravnim organima. (4) Zastupnik Preduzeda moe, u okviru svojih ovladenja, dati drugom licu izvan Preduzeda pismenu punomod za zastupanje Preduzeda, samo uz pismenu saglasnost svih lanova Uprave. (5) Dijelove Preduzeda zastupaju i predstavljaju njihovi rukovodioci u granicama ovladenja, utvrenih ovim Statutom i Odlukom Uprave. (6) Poslovno ime Preduzeda potpisuje se tako to lica ovlatena za zastupanje uz poslovno ime stavljaju svoj potpis, a kod zakljuivanja ugovora o raspolaganju sa kumulativnom vrijednodu vedom od 10.000,00 KM, potpis stavlja direktor i izvrni direktor iz ije je nadlenosti pravni posao. Poslovno ime Preduzeda potpisuju i punomodnici po zaposlenju u granicama ovladenja koja proizilaze iz poslova koji se obavljaju. (7) Lica ovladena za zastupanje, obavezna su svoje ovjerene potpise deponovati kod Registarskog suda.

  Lica ovladena za raspolaganje novanim sredstvima, obavezni su svoje potpise deponovati kod ovlatene organizacije za platni promet. IX USVAJANJE I PRIMJENA ETIKOG KODEKSA

  lan 55. (1) Preduzede je duno usvojiti Etiki kodeks koji predstavlja integralni dio obaveza i odgovornosti lanova Uprave i Nadzornog odbora, zaposlenih i drugih povezanih lica za cijelo vrijeme trajanja njihovog angamana u Preduzedu. (2) Etiki kodeks Preduzeda sadravade najmanje pravila o sukobu interesa, povezanim licima, povjerljivosti, pravednom postupanju, zatiti i ispravnoj upotrebi sredstava Preduzeda, postupanju u skladu sa vaedim propisima, kao i internim aktima Preduzeda, prijavljivanju nezakonitog ili neetikog ponaanja, odobravanju zajmova povezanim licima i lanovima Uprave i Nadzornog odbora, upoznavanju sa pravilima Etikog kodeksa Preduzeda, te nemogudnosti odricanja od istih. (3) Krenje pravila usvojenog Etikog kodeksa Preduzeda predstavljade osnov za opoziv, odnosno otkaz pojedine funkcije na osnovu sprovedenog disciplinskog postupka. Pravila disciplinskog postupka i utvrivanje odgovornosti u istom bide utvreni Poslovnikom o radu pojedinog organa.

 • 30

  X RASPODJELA DOBITI I NAIN POKRIA GUBITKA

  lan 56. (1) Po usvajanju finansijskog izvjetaja za prethodnu poslovnu godinu dobit se rasporeuje slededim redoslijedom:

  a) za pokride gubitaka prenesenih iz ranijih godina, b) za zakonske rezerve, v) za donacije, najvie do 10% od neto dobiti, ako su planirane u skladu sa propisom kojim se ureuje dodjela donacija preduzeda u javnom vlasnitvu ili pod javnom kontrolom u Republici Srpskoj i g) za isplatu dividende, u skladu sa Zakonom o privrednim drutvima. (2) Prilikom predlaganja iznosa koji moe biti rasporeen, Uprava Preduzeda de voditi rauna o instrukcijama datim od strane Odbora za reviziju, te ukupnim obavezama Preduzeda, u godini na koju se raspodjela dividende odnosi, ukljuujudi i iznos neophodan za realizaciju Plana poslovanja za tekudu finansijsku godinu, kao i iznos neophodan za druge investicije i oekivano odravanje, odnosno rast Preduzeda. (3) Odluku o raspodjeli dobiti (dividende) donosi Skuptina akcionara, na obrazloen prijedlog Uprave, uz prethodno pribavljeno miljenje Odbora za reviziju i Nadzornog odbora. (4) Ukoliko Preduzede iskae gubitak na kraju finansijske godine, isti se pokriva iz zakonskih rezervi Preduzeda i na druge naine utvrene Zakonom. (5) Uprava nije ovladena :

  a) da izdvaja za rezerve u iznosu vedem od jedne polovine neto dobiti raspoloive za raspodjelu; b) da izdvaja za raspodjelu dobiti (dividende) ukoliko iznos neto sredstava Preduzeda nije vedi od ukupnog iznosa upladenog akcionarskog kapitala i nerasporeenih rezervi.

  Dividende se mogu pladati u novcu i u akcijama Preduzeda. XI POSTUPAK NABAVKE

  lan 57. (1) Svi postupci nabavke od strane Preduzeda bide sprovoeni uz strogo potivanje Zakona o nabavkama, Pravilnika o nabavkama i Smjernica o nabavkama . (2) U p r a v a P r e d u z e d a duna je:

 • 31

  a) donijeti Pravilnik koji de regulisati postupak nabavke u skladu sa veedim propisima; b) nadzirati zaposlene Preduzeda u implenentaciji propisa o nabavci i odredaba Pravilnika o nabavci Preduzeda; v) pripremati izvjetaje o postupcima nabavke na nain kako je to propisano; g) podnositi izvjetaj o nabavci Odboru za reviziju i Nadzornom odboru u roku od 3 mjeseca od dana zakljuenja ugovora o nabavci, a na zahtjev istih i ede.

  (3) U postupku nabavke N a d z o r n i o d b o r ima obavezu i odgovornost kako slijedi:

  a) pregleda Pravilnik o nabavkama u smislu usaglaenosti istog sa vaedim propisima o nabavci i daje saglasnost na isti; b) nadzor nad radom Uprave i zaposlenih u pogledu primjene Pravilnika o postupku nabavke u Preduzedu; v) pregleda izvjetaje o nabavci i pripreme izvjetaja o mogudoj prevari ili zloupotrebi od strane nadlenih organa Preduzeda.

  (4) U postupku nabavke O d b o r z a r e v i z i j u je odgovoran za:

  a) tromjeseni pregled izvjetaja o nabavci i pismeno izvjetavanje Nadzornog odbora ili drugog nadlenog organa Preduzeda o bilo kakvom krenju vaedih propisa o nabavkama.

  (5) Odbor za reviziju ne moe prenositi svoje obaveze drugim organima Preduzeda. (6) Ponuaima u procesu nabavke je izriito zabranjeno uede ili koridenje uticaja na Nadzorni odbor ili Upravu u vezi sa postupkom nabavke. (7) lanovi Uprave i Nadzornog odbora i akcionari su sa Preduzedem vezana lica u pogledu postupka i ciljeva vaedih propisa o nabavci. (8) Ukoliko na bazi izvjetaja o nabavci ili na bazi informacije iz drugog izvora, Nadzorni odbor nae da je dolo do krenja Etikog kodeksa ili vaedih propisa o nabavkama i Pravilnika Preduzeda o nabavkama, Preduzede preduzima bez odlaganja korake za suspendovanje sa posla odgovornog lica, te sprovoenja pune istrage. Ukoliko Nadzorni odbor nae da je dolo do krenja vaedih propisa o nabavkama ili Etikog kodeksa, preporuide trenutno otputanje odgovornog lica. (9) Za sprovoenje mjera predloenih od strane Nadzornog odbora, predvienih u stavu 8. ovog lana, odgovorna je Uprava Preduzeda.

 • 32

  XII PLANIRANJE POSLOVANJA PREDUZEA I INVESTICIJA

  lan 58. (1) Uprava Preduzeda, koristedi se dobrom poslovnom praksom, planirade razvoj Preduzeda pripremom trogodinjeg Plana poslovanja. Nakon usvajanja trogodinjeg Plana poslovanja , isti de biti predoen Glavnom revizoru i ministarstvu nadlenom za Preduzede. (2) U prethodnom stavu, navedeni Plan poslovanja de sadravati najmanje kako slijedi:

  a) predvianje prihoda i rashoda; b) kapitalne trokove predviene u trogodinjem periodu koji Plan obuhvata; v) izvore finansija predloene za kapitalne izdatke, te druge poslovne ciljeve; g) sve kredite, odnosno pozajmice koji su planirani u trogodinjem Planu poslovanja; d) obezbjeenja predloena za osiguranje kredita navedenih u prethodnoj alineji; ) prijedloge za osnivanje ili kupovinu drugih preduzeda ili poslova, bilo u cjelini ili djelimino ili prodaju bilo kojeg od zavisnih preduzeda; e) zapoljavanje, kao i predviene trokove za isto; ) prijedloge za koridenje vika dobiti za period Plana poslovanja; z) prijedloge za prodaju nepokretne imovine; i) predviene finansijske izvjetaje, funkcionalni i glavni budet sa polugodinjim analizama varijante i budet obrtnog kapitala koji moraju odravati planirane aktivnosti Preduzeda i sa tim aktivnostima povezane prihode i trokove.

  (3) Plan poslovanja de za period za koji je donesen predstavljati osnov

  poslovnih aktivnosti Preduzeda. Bez obzira na prednje, Uprava de godinje usaglaavati Plan poslovanja i u sluaju potrebe, a u skladu sa ciljevima istog, revidirati i usaglasiti isti radi prilagoavanja Plana poslovanja trinim uslovima.

  XIII OSNIVANJE I KUPOVINA DRUGIH PREDUZEA

  lan 59. Preduzede moe osnivati ili kupovati druga preduzeda pod uslovima da za to postoji odluka Skuptine akcionara i ako su kumulativno ispunjeni uslovi, kako slijedi:

  a) da je preduzede koje se osniva, odnosno koje se kupuje direktno vezano za djelatnost koju preduzede obavlja, b) ako de se osnivanjem, odnosno kupovinom drugog preduzeda ostvariti direktna korist Preduzedu, odnosno ukoliko de se osnivanjem ili kupovinom

 • 33

  drugog preduzeda postidi najracionalnija iskoridenost postojedih kapaciteta Preduzeda.

  XIV PRIMJENA KNJIGOVODSTVENIH I FINANSIJSKIH RAUNOVODSTVENIH STANDARDA

  lan 60. (1) Nadzorni odbor Preduzeda ima obavezu i odgovornosti da:

  a) Organizuje pripremu vjerodostojnih raunovodstvenih izvjetaja i finansijskih iskaza, sainjenih u skladu sa Meunarodnim raunovodstsvenim standardima kao i propisima o raunovodstvenim i revizorskim standardima Republike Srpske, iz kojih su vidljive finansijske pozicije Preduzeda koje su otvorene za pregled od strane svih lica koja imaju pravni interes u poslovanju Preduzeda; b) Nadzire interne revizore u njihovom radu, zadacima i izvjetajima; v) Nadzire Upravu u primjeni preporuka datih od strane revizora u datim rokovima; g) Pregled zavrnog izvjetaja Revizora.

  (2) Uprava ima obavezu i odgovornost da izvrava preporuke revizora u datim rokovima za izvrenje. XV REZERVE PREDUZEA

  lan 61. (1) Preduzede formira zakonske rezerve i rezerve kapitala. (2) Preduzede je obavezno da u zakonske rezerve unosi 5% dobiti tekude godine umanjene za gubitak iz prethodne godine, sve dok te rezerve zajedno sa rezervama kapitala ne dostignu visinu od najmanje 10% osnovnog kapitala. (3) Zakonske rezerve koriste se za pokride gubitka, a ako prelaze iznos iz prethodnog stava ovog lana mogu se koristiti i za povedanje osnovnog kapitala. (4) U rezerve kapitala Preduzede unosi: a) dio upladenog iznosa za koji se izdaju akcije koji prelazi nominalni iznos akcija, b) dio iznosa upladenog Preduzedu za sticanje zamjenskih obveznica ili obveznica sa opcijom kupovine akcija koji prelazi nominalni iznos izdatih obveznica, v) iznose dodatnih pladanja lanova Preduzeda radi sticanja posebnih prava u Preduzedu i

 • 34

  g) iznos za koji je pojednostavljeno smanjen osnovni kapital da bi se sredstva unijela u rezerve kapitala. (5) Rezerve kapitala koriste se za pokride gubitka, a mogu se koristiti i za povedanje osnovnog kapitala, pod uslovom da su nerasporeena dobit i rezerve iskazane u finansijskim izvjetajima. XVI ZATITA IVOTNE SREDINE

  lan 62.

  (1) Preduzede je u obavljanju svoje djelatnosti i poslova duno preduzimati sve mjere zatite i unapreenja radne i ivotne sredine u skladu sa vaedim propisima. (2) Preduzede je duno da se pridrava mjera zatite i unapreenja ivotne sredine i da u skladu s tim mjerama donese Pravilnik o mjerama zatite radne i ivotne sredine u uslovima ekolokog okruenja u kojem posluje.

  XVII ODBOR ZA REVIZIJU I ODJELJENJE INTERNE REVIZIJE

  Odbor za reviziju

  lan 63. (1) lanove Odbora za reviziju bira i imenuje Skuptina na prijedlog Nadzornog odbora. Nadzorni odbor je obavezan da na osnovu javnog konkursa predloi Skuptini za izbor i imenovanje kandidate koji su najkvalifikovaniji za funkciju lanova Odbora za reviziju. (2) Odbor za reviziju je organ sastavljen od 3 (tri) lana. lan Odbora za reviziju ne moe biti lice koje ima finansijski i drugi interes u Preduzedu. (3) Odbor za reviziju duan je da:

  a) Imenuje vanjskog reviziora; b) Imenuje direktora Odjeljenja za Internu reviziju na osnovu javnog kokursa za izbor najbolje kvalifikovanog kandidata, ukoliko Glavni revizor nije izvrio imenovanje u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzedima; v) Razmotri Godinju studiju rizika i Plan revizije u kojima su prikazane pojedinosti u pogledu rizinih podruja i revizija koja de se izvriti, te osigura da prijavljena pitanja budu bez odlaganja i na odgovarajudi nain korigovana;

  g) Razmotri Studiju rizika iz prethodne odredbe i Plan revizije u sporazumu sa Glavnim revizorom po pitanju obrade, naroito u sluaju kada je Glavni revizor imenovao direktora Odjeljenja za Internu reviziju Preduzeda;

 • 35

  d) Osigura da Odjeljenje za Internu reviziju izvri svoj posao u skladu sa Planom revizije; ) Osigura da interne kontrole Preduzeda budu adekvatne i da

  funkcioniu kako je predvieno; e) Podnese Nadzornom odboru saete mjesene izvjetaje o svojim

  sastancima svakog mjeseca; ) Konsultuje se sa Glavnim revizorom u pogledu nezavisne

  revizorskeorganizacije ili strukovne strune grupe koja vri struno unutranje strukovno ocjenjivanje Odjeljenja za Internu reviziju, svake dvije do tri godine; z) Osigura da Odjeljenje za Internu reviziju obavlja svoje obaveze u skladu sa Meunarodnim revizorskim standardima; i) Razmatra izvjetaje Odjeljenja interne revizije i daje preporuke po izvjetajima o reviziji; j) Izvjetava Nadzorni odbor o realizaciji preporuka po izvjetajima o reviziji; k) Izvjetava Skuptinu Preduzeda o raunovodstvu, izvjetajima i finansijskom poslovanju Preduzeda i njegovih povezanih preduzeda; l) Izjanjava se o prijedlogu odluke o raspodjeli dobiti koju usvaja Skuptina i lj) Izvjetava o usklaenosti poslovanja Preduzeda sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima.

  (4) Uprava je duna i odgovorna za realizaciju preporuka Odbora za reviziju u rokovima koje u pogledu realizacije preporui Odbor za reviziju. Uprava moe prenijeti ovu dunost, ali je i dalje odgovorna za realizaciju iste. (5) Odbor za reviziju odgovara direktno Skuptini akcionara. (6) Odbor za reviziju podnosi izvjetaj na svakoj godinjoj Skuptini, a na vanrednoj sjednici Skuptine kada smatra da je izvjetavanje potrebno ili kada to zatrai Nadzorni odbor. (7) Odbor za reviziju dostavlja poseban izvjetaj Skuptini o ugovorima zakljuenim izmeu Preduzeda i povezanih lica u smislu ovog zakona. (8) Poloaj i ovladenja vanjskog (nezavisnog) revizora utvrena su Zakonom kojim se ureuje raunovodstvo i revizija. Odjeljenje interne revizije

  lan 64. (1) Direktor Odjeljenja za Internu reviziju je duan i odgovoran za:

  a) uspostavljanje Odjeljenja Interne revizije odgovarajudeg obima potrebnog da se adekvatno obavljaju dunosti utvrene Statutom;

  b) ispunjavanje iskljuive nadlenosti za odabir i rukovoenje licima zaposlenim u Odjeljenju.

 • 36

  (2) Uprava je duna i odgovorna :

  a) za obezbjeenje adekvatnih objekata s ciljem da se omogudi da Odjeljenje za Internu reviziju funkcionie i da mu se omogudi da neometano obavlja svoj posao; b) da obezbijedi da bez izuzetka Odjeljenje za Internu reviziju ima potpuni i cjelovit uvid u svu evidenciju Preduzeda potrebnu za obavljanje poslova.

  (3) Odjeljenje za Internu reviziju ima dunost i odgovornost da:

  a) podnese Godinju studiju rizika i Plan revizije Odboru za reviziju, koja sadri detaljan prikaz rizinih podruja i revizija koje de biti izvrene;

  b) podnosi odboru za reviziju izvjetaj o obavljenim revizijama i preporuke putem direktora odjeljenja za internu reviziju; v) obavlja svoje dunosti u potpunom skladu sa Meunarodnim standardima revizije.

  (4) Odjeljenje za internu reviziju ovu dunost ne moe prenijeti. (5) Organi upravljanja preduzedem i uprava duni su saraivati sa lanovima Odbora za reviziju, te uiniti dostupnim sve isprave i finansijske i raunovodstvene iskaze na zahtjev Odbora i Odjeljenja za Internu reviziju. XVIII ZABRANJENE I OGRANIENE AKTIVNOSTI PREDUZEA

  lan 65. Preduzedu nije doputeno:

  a) davanje kredita ili pozajmica zaposlenim u preduzedu ili drugim licima ili pruanje garancija ili osiguranja za kredit; b) davanje putem donacija u suprotnosti sa odredbama vaedih propisa u javnom vlasnitvu ili pod javnom kontrolom; v) isplate plata, doprinosa i naknada suprotno odrebama propisa o radu, penzijskom i invalidskom osiguranju i zdravstvenom osiguranju, ili licima na bilo kakvoj listi ekanja; g) uede u postupku nabavke u svojstvu ponuaa bilo kojeg lica koje je pripremilo poziv na tender ili svakog povezanog lica ili lica u vezi sa povezanim licem; d) vrenje izmjena ili dopuna u bilo kojem od ved zakljuenih

  ugovora o nabavci, osim ako su te izmjene, odnosno dopune izvrene u skladu sa zakonom;

  ) prihvat pladanja zamjenom za novac, pladanjem u naturi ili gotovinskom ekvivalentu;

 • 37

  e) investicije iz kratkorinih izvora sredstava Preduzeda, osim kada se radi o odobrenim investicijama;

  ) sklapanje ugovora o raspolaganju sa kumulativnom vrijednodu vedom od 10.000 KM, bez potpisa dva direktora.

  lan 66.

  Preduzede moe preduzimati sledede aktivnosti samo uz pismeno ovladenje vedine lanova nadzornog odbora:

  a) izmirenje duga prema povjeriocu preduzeda, pladanjem tredem licu (ugovor o cesiji); b) prebijanje dugova prema nekoj strani sa dugovima, te iste strane koja je iz tog razloga istovremeno i povjerilac i dunik Preduzeda (ugovori o prostoj kompenzaciji);

  v) uede u aranmanu viestrukog prebijanja dugova izmeu vie strana (multilateralna kompenzacija);

  g) izmirenje duga prema Preduzedu u sluaju da dunik plada povjeriocu preduzeda;

  d) otpis dugovanja.

  XIX POSEBNE ODREDBE

  lan 67. (1) Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih utvruju se posebnim Optim aktom u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i Kolektivnim ugovorom. (2) Nadzorni odbor i Uprava Preduzeda obavjetavaju zaposlene o svom radu i poslovanju Preduzeda, a naroito o:

  a) razvojnim planovima i njihovom uticaju na ekonomski i socijalni poloaj zaposlenih;

  b) kretanju i promjenama zarada zaposlenih; v) zatiti i bezbjednosti na radu i mjerama za poboljanje uslova rada; g) statusnim promjenama i promjenama oblika Preduzeda. (3) Obavjetenje zaposlenih o naprijed navedenim pitanjima vri se preko oglasne table, informativnog glasila Potonoa ili na drugi pogodan nain. Periodina izdanja informativnog glasila Potonoa, tira kao i Redakciju i Savjet lista bira Nadzorni odbor Preduzeda . (4) Uprava obavjetava akcionare o poslovanju Preduzeda, radu njegovih organa, raunuvodstvenim iskazima i izvjetajima po poslovanju, kao i o izvjetajima Nadzornog odbora i Revizora. Ostvarivanje prava akcionara na obavjetavanje obezbjeuje Uprava Preduzeda. Preduzede je duno da vri objavljivanja u skladu sa zakonom.

 • 38

  (5) Rad Preduzeda je javan. Javnost se obezbjeuje informisanjem putem sredstava informisanja i na druge pogodne naine.

  (6) Opti akti Preduzeda su: Statut, pravilnici i poslovnici, kao i odluke kojima se na opti nain ureuju odreena pitanja (7) Statut je osnovni akt Preduzeda, a drugi opti akti moraju biti u saglasnosti sa ovim Statutom. Pojedinani akti koje donose organi i ovlateni pojedinci u Preduzedu, moraju biti u skladu sa optim aktima. Poslovna tajna

  lan 68.

  (1) Poslovnom tajnom smatraju se informacije o poslovanju Preduzeda, koje je Nadzorni odbor utvrdio kao povjerljive, a za koje je oigledno da bi prouzrokovale znatnu tetu Preduzedu ako bi dole u posjed tredih lica. (2) Poslovnu tajnu duni su da uvaju akcionari, lanovi svih organa Preduzeda, povezana lica i svi zaposleni koji na bilo koji nain saznaju za neku od informacija koje se smatraju poslovnom tajnom. (3) Gore navedena lica odgovorna su za tetu prouzrokovanu Preduzedu prilikom odavanja slubene i poslovne tajne. (4) Kao poslovna tajna ne mogu se smatrati dokumenta i podaci koji se po Zakonu smatraju javnim. (5) Dokumenta i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu drugim licima moe dati direktor, odnosno lice koje on ovlasti u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama. XX ZAVRNE ODREDBE

  lan 69. (1) Na sva pitanja, koja nisu regulisana ovim Statutom shodno se primjenjuju odredbe Zakona o javnim preduzedima, Zakona o privrednim drutvima i drugih zakona i podzakonskih akata. (2) Ovaj Statut ima znaaj i sadrinu osnivakog akta. Izmjene i dopune Statuta vre se na nain i po postupku predvienom za donoenje Statuta. Skuptina utvruje Preideni tekst Statuta, a moe ovlastiti Nadzorni odbor da saini Preideni tekst Statuta na osnovu usvojenih odluka kojima se mijenja Statut.

 • 39

  (3) Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da vai Statut Preduzeda za potanski saobradaj Republike Srpske A.D. broj 1:01-5117/04 od 30.12.2004.godine i Statutarne Odluke o ozmjenama, i dopunama Stratuta Preduzeda za potanski saobradaj Republike Srpske A.D. Banjaluka broj: 1-01-3840/05 od 22.07.2005.godine; 1-01-4764/05 od 04.10.2005.godine; 1-01-6526/05 od 28.12.2005.godine; 1-01-3702-1/06 od 30.06.2006.godine i 1.-4572-2/08 od 25.06.2008.godine. (4) Ovaj Statut ( Preideni tekst ) de se primjenjivati narednog dana od dana stupanja na snagu Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Preduzeda broj: 1.-4882-9/10 od 02.03.2012.godine i potvrivanja od strane ovlatenog notara RS, u skladu sa odredbama Zakona o notarima. Broj: 1.-1057/12 SKUPTINA AKCIONARA PREDSJEDNIK

  Datum: 30.12.2004.godine Datum: 02.03.2012.godine Darko Lakid , s.r. Statut je stupio na snagu dana 07.04.2012.god.

 • 40