of 8 /8

binhdai.edu.vnbinhdai.edu.vn/upload/24994/20190111/13_KH-TTH__TTN_ngay_09-01-201986…- Sô luong: 70 hQC Sinh bao gôm: - Ðôi tuqng: + Thiêu nhi nghèo, can nghèo; thiêu nhi

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of binhdai.edu.vnbinhdai.edu.vn/upload/24994/20190111/13_KH-TTH__TTN_ngay_09-01-201986…- Sô luong:...

Page 1: binhdai.edu.vnbinhdai.edu.vn/upload/24994/20190111/13_KH-TTH__TTN_ngay_09-01-201986…- Sô luong: 70 hQC Sinh bao gôm: - Ðôi tuqng: + Thiêu nhi nghèo, can nghèo; thiêu nhi
Page 2: binhdai.edu.vnbinhdai.edu.vn/upload/24994/20190111/13_KH-TTH__TTN_ngay_09-01-201986…- Sô luong: 70 hQC Sinh bao gôm: - Ðôi tuqng: + Thiêu nhi nghèo, can nghèo; thiêu nhi
Page 3: binhdai.edu.vnbinhdai.edu.vn/upload/24994/20190111/13_KH-TTH__TTN_ngay_09-01-201986…- Sô luong: 70 hQC Sinh bao gôm: - Ðôi tuqng: + Thiêu nhi nghèo, can nghèo; thiêu nhi
Page 4: binhdai.edu.vnbinhdai.edu.vn/upload/24994/20190111/13_KH-TTH__TTN_ngay_09-01-201986…- Sô luong: 70 hQC Sinh bao gôm: - Ðôi tuqng: + Thiêu nhi nghèo, can nghèo; thiêu nhi
Page 5: binhdai.edu.vnbinhdai.edu.vn/upload/24994/20190111/13_KH-TTH__TTN_ngay_09-01-201986…- Sô luong: 70 hQC Sinh bao gôm: - Ðôi tuqng: + Thiêu nhi nghèo, can nghèo; thiêu nhi
Page 6: binhdai.edu.vnbinhdai.edu.vn/upload/24994/20190111/13_KH-TTH__TTN_ngay_09-01-201986…- Sô luong: 70 hQC Sinh bao gôm: - Ðôi tuqng: + Thiêu nhi nghèo, can nghèo; thiêu nhi
Page 7: binhdai.edu.vnbinhdai.edu.vn/upload/24994/20190111/13_KH-TTH__TTN_ngay_09-01-201986…- Sô luong: 70 hQC Sinh bao gôm: - Ðôi tuqng: + Thiêu nhi nghèo, can nghèo; thiêu nhi
Page 8: binhdai.edu.vnbinhdai.edu.vn/upload/24994/20190111/13_KH-TTH__TTN_ngay_09-01-201986…- Sô luong: 70 hQC Sinh bao gôm: - Ðôi tuqng: + Thiêu nhi nghèo, can nghèo; thiêu nhi