48
Filozofski fakultet u Sarajevu 1 S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR Naziv predmeta i šifra Društvo i ekonomija u osmanskoj Bosni od 15. do kraja 18. stoljeća; FIL HIS 413 Predmetni nastavnik Prof. dr. Enes Pelidija Saradnik Mr. Fahd Kasumović Sedmica Nastavna jedinka 1. Uvodno predavanje: Pitanje osmanske društvene organizacije i bosansko-hercegovačka historiografija 2. Društveni položaj vojne klase u Bosnu u XV i XVI stoljeću 3. Proizvodna klasa i njen društveni i pravni položaj u Bosnu za vrijeme osmanske uprave u XV i XVI stoljeću 4. Značajne ličnosti u Bosni u XV i XVI stoljeću 5. Promjene u strukturi društva u Bosni u XVII i XVIII stoljeću 6. Značajne ličnosti u Bosni u XVII i XVIII stoljeću 7. Privredni centri u Bosanskom ejaletu 8. Provjera znanja studenata 9. Trgovina u Bosni za vrijeme osmanske uprave 10. Zanati i esnafska organizacija 11. Selo i zemljoradnja u Bosni za vrijeme osmanske uprave 12. Stočarstvo i stočarsko stanovništvo 13. Rudarstvo 14. Svakodnevni život u osmanskoj Bosni 15.

S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

  • Upload
    vantram

  • View
    225

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

Filozofski fakultet u Sarajevu 1

S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR

Naziv predmeta i šifra Društvo i ekonomija u osmanskoj Bosni od 15. do kraja 18. stoljeća; FIL HIS 413

Predmetni nastavnik Prof. dr. Enes Pelidija

Saradnik Mr. Fahd Kasumović

Sedmica Nastavna jedinka 1.

Uvodno predavanje: Pitanje osmanske društvene organizacije i bosansko-hercegovačka

historiografija

2.

Društveni položaj vojne klase u Bosnu u XV i XVI stoljeću

3.

Proizvodna klasa i njen društveni i pravni položaj u Bosnu za vrijeme osmanske uprave u XV

i XVI stoljeću

4. Značajne ličnosti u Bosni u XV i XVI stoljeću

5. Promjene u strukturi društva u Bosni u XVII i XVIII stoljeću

6. Značajne ličnosti u Bosni u XVII i XVIII stoljeću

7. Privredni centri u Bosanskom ejaletu

8. Provjera znanja studenata

9. Trgovina u Bosni za vrijeme osmanske uprave

10.

Zanati i esnafska organizacija

11. Selo i zemljoradnja u Bosni za vrijeme osmanske uprave

12. Stočarstvo i stočarsko stanovništvo

13. Rudarstvo

14. Svakodnevni život u osmanskoj Bosni

15.

Page 2: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

Filozofski fakultet u Sarajevu 2

Odjeci ekonomskih i političkih kriza Osmanskog carstva u Bosanskom ejaletu

16.

Završni ispit za studente II. ciklusa po Bolonjskom procesu

PROVJERE ZNANJA

Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku

semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvrđuje konačna ocjena, po slijedećim

elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:

Test 1 = 20 bodova

Test 2 = 20 bodova

Seminarski rad/Esej = 10 bodova

Aktivnost = 10 bodova

Završni usmeni ispit = 40 bodova

VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se i

ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

Page 3: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

Filozofski fakultet u Sarajevu 1

S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR

Naziv predmeta i šifra Historija Bosne i Hercegovine u osmanskom periodu (do kraja 18. st.); FIL HIS 226

Predmetni nastavnik Prof. dr. Enes Pelidija

Saradnik Mr. Fahd Kasumović

Sedmica Nastavna jedinka 1. Bosansko krajište. Osmansko osvajanje srednjovjekovne bosanske države.

2. Pravni položaj nemuslimanskog stanovništva

3. Proces širenja islama na tlu BiH

4. Gradska naselja i gradska kultura u BiH od 15. do kraja 18. stoljeća

5. Vojna organizacija u Bosni od 15. do kraja 18. stoljeća

6. Osmansko administrativno uređenje

7. Gazi Husrev-beg. Ferhat-paša Sokolović

8. Provjera znanja studenata

9. Odžakluk-timari i akumulacija čifluka u rukama neproizvodnog stanovništva u Bosni i

Hercegovini

10. Odraz krize u Osmanskom carstvu na Bosanski ejalet 20.-24.4.

2015.

11. Bosanski ejalet u velikim ratovima 17. stoljeća 27.4.-1.5.

2015.

12. Bosanski ejalet kao istureno pogranično područje Osmanskog carstva u 18. stoljeću 4.-8.5.

2015.

13. Vakufi u Bosni i Hercegovini

11.-15.5. 2015.

14. Pobune muslimanskog seljaštva u 17. i 18. stoljeću

18.-22.5.

2015.

15. Kultura i obrazovanje u Bosanskom ejaletu

25.-29.5. 2015.

16.

Završni ispit za studente I. ciklusa po Bolonjskom procesu

2.-13.6. 2015.

Page 4: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

Filozofski fakultet u Sarajevu 2

PROVJERE ZNANJA

Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku

semestra, kao i na završnom ispitu, na kojem se utvrđuje konačna ocjena, po slijedećim

elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:

Test 1 = 20 bodova

Test 2 = 20 bodova

Seminarski rad/Esej = 10 bodova

Aktivnost = 10 bodova

Završni usmeni ispit = 40 bodova

VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se i

ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

Page 5: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

Filozofski fakultet u Sarajevu 1

S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR

Naziv predmeta i šifra Historija osmanske kulture i civilizacije; FIL HIS 403

Predmetni nastavnik Prof. dr. Enes Pelidija

Saradnik Mr. Fahd Kasumović

Sedmica Nastavna jedinka 1.

Upoznavanje s nastavnim planom i programom. Civilizacijska i kulturna dostignuća u

Osmanskom carstvu u klasičnom periodu.

2.

Koncepcija države i vlasti. Politička, ekonomska i kulturna djelatnost u vrijeme uspona

Carstva. Država i islam.

3.

Proces širenja islama. Derviški redovi i sufizam.

4.

Ostale religije i položaj nemuslimana.

5.

Medrese i druge obrazovne institucije. Nauka kod Osmanlija.

6.

Arhitektura i umjetnost.

7.

Vakufi. Gradovi, gradsko stanovništvo i gradska kultura.

8. Provjera znanja studenata

9.

Osmanska ekonomska misao i društveno-ekonomski sistem.

10.

Koncept mirijskog vlasništva, Metode „oživljavanja“ pustih predjela i kolonizacija.

11.

Struktura društva kod Osmanlija

12.

Gradska i seoska privreda, Kreditni sistem i novac.

13. Esnafi i trgovina.

14.

Devijacije u klasičnom osmanskom sistemu.

15. Elementi osmanskog prava i njihova primjena.

Page 6: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

Filozofski fakultet u Sarajevu 2

16.

Završni ispit za studente II. ciklusa po Bolonjskom procesu

PROVJERE ZNANJA

Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku

semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvrđuje konačna ocjena, po slijedećim

elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:

Test 1 = 20 bodova

Test 2 = 20 bodova

Seminarski rad/Esej = 10 bodova

Aktivnost = 10 bodova

Završni usmeni ispit = 40 bodova

VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se i

ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

Page 7: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR

Naziv predmeta i šifra Bosna i Venecija u srednjem vijeku (Izborni predmet) FIL HIS 464

Predmetni nastavnik Prof. dr. Esad Kurtović, vanredni profesor

Sedmica Nastavna jedinka

1. Nastanak i razvoj Venecije 15. - 19. 2. 2016

2. Razvoj Bosne do izlaska na Jadran 22. - 26. 2. 2016

3.

Jadransko more, interesi susjeda 29.2. - 4. 3.

2016.

4. Doba Stjepana II Kotromanića 7. - 11. 3. 2016.

5. Prva sistematizacija 14. - 18. 3.

2016.

6.

Venecija i Bosna u doba Tvrtka I Kotromanića 21. - 25. 3.

2016.

7.

Venecija i Bosna uz Ugarsku i Napulj 28. 3. - 1. 4. 2016.

8. Venecija i Bosna u XV stoljeću 4. - 9. 4. 2016.

9. Venecija i pad srednjovjekovne bosanske države 11. - 15. 4. 2016.

10. Druga sistematizacija 18. - 22. 4. 2016.

11. Bosanske velmože i Venecija 25. – 29. 4.

2016.

12. Privredne veze izvoz 2. - 6. 5. 2016.

13. Uvozna trgovina 9. - 13. 5. 2016.

14. Kulturna prožimanja - De Bosna 16. - 20. 5. 2016.

15. Završni ispit 23. - 27. 5. 2016.

Page 8: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

PROVJERE ZNANJA

Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u

toku semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvrđuje konačna ocjena, po slijedećim

elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:

Oblik provjere znanja Broj bodova u toku nastave

Prva provjera znanja 25

Druga provjera znanja 25

Aktivnost 10

60 (max.)

Broj bodova na završnom ispitu

Pismeni, usmeni ili kombinirani/pismeni i usmeni/ ispit 40

Obrazloženje: Prva sistematizacija (Test 25 bodova), Druga sistematizacija (Esej 25 bodova) i Završni

ispit (Usmeni odgovor 40 bodova) zasnivaju se na nastavnom materijalu iz nastavnog plana i

programa. Aktivnost (10 bodova) se zasniva na pismenom izražavanju putem referata na zadanu ili

odobrenu temu, usmenom izlaganju u toku nastave i konsultacija, te drugim odobrenim vidovima

studentskog angažmana vezanog za temetski okvir predmeta. Bodovna vrijednost rubrike Aktivnosti

može biti i veća od 10 bodova. Prema potrebi (zahtjev studenata) u 13 sedmici se održava zamjenska

sistematizacija kojom se mogu popraviti rezultati prve ili druge sistematizacije. Uslov za izlazak na

Završni ispit je osvojeno 30 bodova. Provjere znanja i bodovna skala se prilagođavaju kandidatima

kojima je ograničeno ili otežano pismeno ili usmeno izražavanje. Kompletna bodovna skala se

prilagođava za dvopredmetni studij.

VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se i

ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

Po završetku redovnih zimskih i ljetnih ispitnih rokova, kao i poslije jesenjeg ispitnog

roka, rezultati ispita objavljuju se na WEB stranici Faklulteta.

Rezultati ispita moraju biti objavljeni po svim segmentima vrednovanja znanja

studenata, u skladu sa Zakonom i Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta.

Zbog zaštite privatnosti, rezultati ispita ne smiju se objavljivati po imenima studenata nego

pod brojem indeksa.

Page 9: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

Filozofski fakultet u Sarajevu 1

S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR

Naziv predmeta i šifra Historija Ilira (FIL HIS 105)__________________________

Predmetni nastavnik dr. Salmedin Mesihović, vanredni profesor________________

Saradnik viši ass. Amra Šačić, MA________________________________________

Sedmica Nastavna jedinka 1. Upoznavanje s nastavnim planom i programom. Upoznavanje s literaturom. Iliri u grčkim i

rimskim pisanim izvorima ( Pseudos Skilaks, Pseudo Skimnos, Teopomp, Polibije, Apijan,

Svetonije, Strabon, Plinije Stariji, Velej Paterkul, Dion Kasije, Diodor Sicilijanski ... ).

2. Iliri u grčkoj mitologiji. Historijska topografija ilirskih zemalja. Periodizacija i hronologija

razvitka Ilira. Savremena naučna stajališta po pitanju Ilira. Porijeklo ilirske etničke zajednice

(neolitsko i indoevropsko nasljeđe.).

3. Grčka kolonizacija na Jadranu ( Apollonia, Epidamnos, Olcinium, Buthoe, Issa, Isejska

kolonija u Lumbardi, Pharos, Herakleja, Korkyra Melaina, Tragurion, Epidaurum, Salona,

Narona ).

4. Nastanak i razvitak ilirskih naroda. Autarijati i njihova ekspanzija. Invazija Kelta. Ardijejci.

Liburnska talasokratija.

5. Illyrii proprie dicti ( Iliri u Homerovim djelima. Narodi južne Ilirije. Države Enheljaca,

Taulanta, Dardanaca. )

6. Prvo ilirsko kraljevstvo ( Bardilej i odnosi sa Makedonskim kraljem Filipom II, Aleksandar

Makedonski i sukob sa Kleitom i Glaukijom.Usporedba ilirske države sa susjedima

Makedonijom, Epirom i Trakijom )

7. Agronovo kraljevstvo ( Ilirsko gusarstvo. Najznačajnije ličnosti Agronove dinastije. Ilirsko - epirski

rat, Prvi ilirski rat, reorganizacija južne Ilirije, Drugi ilirski rat, Položaj Ilira u rimsko - makedonskim

sukobima, Treći ilirski rat )

8. Provjera znanja studenata

9. Odnos Ilira s Italijom u predrimsko doba. Ilirska etnografija u prvom stoljeću stare ere.

Ratovi Rimljana protiv Ardijejaca i Plerejaca. Ratovi Rimljana protiv Histra. Ratovi

Rimljana sa Delmatima ( 156. god pr.n.e - 35. god. pr.n.e ).

10. Oktavijanov ilirski rat ( 35 - 33. god. pr.n.e ), pokoravanje Delmata i Japoda. Značaj

Oktavijanovog ilirskog rata za ilirske narode koji su naseljavali prostor današnje Bosne i

Hercegovine.

11. Batonov ustanak ( uzroci, povod, faze ratovanja, najznačajnije ličnosti, etnička struktura

pobunjenika, posljedice ustanka ).

12. Rimske provincije na prostoru Zapadnog Balkana ( Dalmatia, Moesia Superior, Pannonia Superior,

Pannonia Inferior ). Administrativno - pravne karakteristike uspostave rimske vlasti u Iliriku (

Civitates peregrinae, municipia, colonia, Res publica ).

13. Duhovna kultura Ilira ( domaći kultovi, grčki kultovi, rimski kultovi, orijentalni kultovi,

Interpretatio Romana ). Ilirska onomastika. Romanizacija Ilira. Svakodnevni život Ilira.

14. Iliri u rimskoj vojsci ( Beneficijarni konzulari u Dalmaciji i Panoniji, ilirske kohorte, rimski

vojni logori u Bosni i Hercegovini. Vojska i proces romanizacije. Ilirski carevi ).

15. Ekonomska historija Ilira ( rudarstvo, trgovina, zanati, ilirska carina, rimske kovnice novca na

Zapadnom Balkanu, radionice opeke, kamenolomi). Ilirski ostaci na Balkanu i nakon propast

antičke civilizacije.

16.

Završni ispit za studente I. i II. ciklusa po Bolonjskom procesu

Page 10: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

Filozofski fakultet u Sarajevu 2

PROVJERE ZNANJA

Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku

semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvrđuje konačna ocjena, po slijedećim

elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja: Polusemestralna provjera

znanja 20 bodova (20%), Provjera znanja na kraju semestra za drugi dio semestra 20 bodova

(20%), Seminarski rad ili esej 10 bodova (10%) Aktivnost u nastavi 10 bodova (10%), Završni

ispit 40 bodova (40%). Da bi student pristupio završnom ispitu nužno je da sakupi minimalno 30

bodova (50% od ukupnog broja bodova do završnog ispita).

VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se i

ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

Po završetku redovnih zimskih i ljetnih ispitnih rokova, kao i poslije jesenjeg ispitnog

roka, rezultati ispita objavljuju se na WEB stranici Faklulteta.

Rezultati ispita moraju biti objavljeni po svim segmentima vrednovanja znanja studenata,

u skladu sa Zakonom i Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta.

Zbog zaštite privatnosti, rezultati ispita ne smiju se objavljivati po imenima studenata

nego pod brojem indeksa.

Page 11: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

Filozofski fakultet u Sarajevu 1

S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR

Naziv predmeta i šifra Rimski Ilirik_________________________________________________

Predmetni nastavnik dr. Salmedin Mesihović, varedni profesor_________________

Saradnik _______________________________—_______________________________

Sedmica Nastavna jedinka 1. Definiranje pojma Ilirik.

Ilirik u rimskim pisanim vrelima. Ratovi Rima i Ilira u vrijeme vladavine Agronove dinastije.

2. Rimski ratovi sa Delmatima Ilirik u vrijeme Gaja Julija Cezara Oktavijanovo osvanje Ilirika

3. Kelti u rimskom Iliriku Segestika

4. Ilirik u periodu Velikog ilirskog ustanka ( 6 -9 godine) Podjela Ilirika

5. Municipum Iasorum ( Aque Balissae) Sirmium Colionia Aelia Mursa Colinia Aurelia Cibalae

6. Colionia Iulia Emona Colionia Flavia Siscia Poetovio

7. Rimski namjesnici Ilirika, Gornjeg Ilirika. Namjesnici Dalmacije i Panonije

8. Provjera znanja studenata

9. Mreža rimskih cesta u Iliriku Rimaska religija u Iliriku

.

10. Etnografska slika u Iliriku ( pregled najznačajnijih autohtonih naroda Panonije i Dalmacije)

11. Urbani centri rimske Dalmacije ( Salona, Narona, Delminum, Domavia, Doklea ...)

12. Rimska vojska na tlu Ilirika ( vojne jedinice, kolnzularni benficijari, kastrumi, oružje)

13. Rimsko rudarstvo na tlu Ilirika

14. Prosor antičkog Ilirika u kontekstu političkih i društvenih događaja ( 284 - 625)

15. Rimski carevi rođeni na ilirskom etničkom prostoru

Page 12: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

Filozofski fakultet u Sarajevu 2

16.

Završni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu

PROVJERE ZNANJA

Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku

semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvrđuje konačna ocjena, po slijedećim

elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja: Polusemestralna provjera

znanja 20 bodova (20%), Provjera znanja na kraju semestra za drugi dio semestra 20 bodova

(20%), Seminarski rad ili esej 10 bodova (10%) Aktivnost u nastavi 10 bodova (10%), Završni

ispit 40 bodova (40%). Da bi student pristupio završnom ispitu nužno je da sakupi minimalno 30

bodova (50% od ukupnog broja bodova do završnog ispita).

VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se i

ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

Po završetku redovnih zimskih i ljetnih ispitnih rokova, kao i poslije jesenjeg ispitnog

roka, rezultati ispita objavljuju se na WEB stranici Faklulteta.

Rezultati ispita moraju biti objavljeni po svim segmentima vrednovanja znanja studenata,

u skladu sa Zakonom i Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta.

Zbog zaštite privatnosti, rezultati ispita ne smiju se objavljivati po imenima studenata

nego pod brojem indeksa.

Page 13: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

Filozofski fakultet u Sarajevu 1

S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR

Naziv predmeta i šifra Historija klasičnog doba II (FIL HIS 108)________________

Predmetni nastavnik dr. Salmedin Mesihović,vanredni profesor__________________

Saradnik Viši ass. Amra Šačić, MA_______________________________________

Sedmica Nastavna jedinka 1. Upoznavanje s nastavnim planom i programom i upoznavanje s literaturom. Historijska

topografija Rima, Italije i zemalja obuhvaćenih širenjem Republike i Imperije.

2. Izvorna građa i savremena historiografija. Periodizacija i kronologija rimske historije. Rana

Italija, Etrurci i njihova kultura, Grci na tlu Italije, italski narodi.

3. Rim u doba kraljeva ( Eneja, Romul i Rem, Numa Pompilije, Tul Hostilije, Anko Marcije,

Trankvinije Stariji Prisk, Servije Tulije, Kralj, Senat, Komicije / Skupštine ) .

4. Rana republika ( Institucije rane republike, Rim i latinski gradovi, borba sa Ekvima,

Volscima i Etrurcima,Zakonik XII ploča, socijalni sukobi, najezda Gala ).

5. Srednja republika ( Zakon Licinija i Sekstija, Samnitski ratovi, italski identitet i asimilacija,

Punski ratovi, Helenistički utjecaj na rimsku religiju, Makedonski ratovi ) .

6. Kasna republika ( Reforme braće Grakh, Ratovi sa Jugurtom, Marijeve reforme, Sulini ratovi

na istoku, ustanci robova, stvaranje rimskog Levanta, Gaj Julije Cezar, prvi i drugi

trijumvirat, religijska slika kasne republike ).

7. Phaenomena rimskog društva ( Kalendar, obrazovanje, latinica i druga pisma rimskog

svijeta, rodni odnosi, medicina, građevinarstvo, arhitektura, proizvodnja, vizuelna umjetnost,

ishrana, odjevanje rimskog svijeta, popularne igre i muzika ).

8. Provjera znanja studenata

9. Chronicae principum ( Dinastija Julijevaca - Klaudijevaca, Godina četiri cara, Prva

Flavijevska dinastija ).

10. Dinastija Antonina ( Dački ratovi, pobune Jevreja, arhitektura Trajanovog i Hadrijanovog

vremena, ratovi u Podunavlju, razvoj filozofije )

11. Rimski svijet u svom zenitu ( Jedinice muncipalne autonomije, društvo i socijalna

stratifakcija, provincije, širenje orijentalnih kultova, dinastija Severa )

12. Doba vojničkih careva ( vladavina Gordijana III, Filipa Arbljanina, Decije, »Galsko carstvo« ,

»Palmirensko carstvo« , Klaudija II Gotski, Aurelijanova vojno - politička agenda, vladavina Tacita,

vladavina Proba, vladavina Kara ).

.

13. Chronicae dominorum ( Vladavina Dioklecijana, uspostavljenje tetrarhije, centralizacija i

birokratizacija, Maksimijanova kampanja u sjevernoj Africi, veliki progon kršćana,

ekonomske mjere, neoplatinizam, maniheizam ).

14. Druga Flavijevska dinastija ( Galerijev edikt, Bitka kod Milvijskog mosta, Milanski edikt, rat

Konstatina Velikog i Licinija, osnivanja Konstantinopolisa, Trijarhija ). 19.-23.5. 2014.

15. Kasna antika ( Julijan Apostata, zajednička vladavina Valerijana i Valensa, početak seobe

naroda, zajednička vladavina Valerija i Gracijana, Teodosijevska dinastija, Justinijanska

dinastija, dominacija kršćana, vladavina Herklija ).

16.

Završni ispit za studente I. i II. ciklusa po Bolonjskom procesu

Page 14: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

Filozofski fakultet u Sarajevu 2

2.-13.6. 2014.

PROVJERE ZNANJA

Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku

semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvrđuje konačna ocjena, po slijedećim

elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja: Polusemestralna provjera

znanja 20 bodova (20%), Provjera znanja na kraju semestra za drugi dio semestra 20 bodova

(20%), Seminarski rad ili esej 10 bodova (10%) Aktivnost u nastavi 10 bodova (10%), Završni

ispit 40 bodova (40%). Da bi student pristupio završnom ispitu nužno je da sakupi minimalno 30

bodova (50% od ukupnog broja bodova do završnog ispita).

VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se i

ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

Po završetku redovnih zimskih i ljetnih ispitnih rokova, kao i poslije jesenjeg ispitnog

roka, rezultati ispita objavljuju se na WEB stranici Faklulteta.

Rezultati ispita moraju biti objavljeni po svim segmentima vrednovanja znanja studenata,

u skladu sa Zakonom i Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta.

Zbog zaštite privatnosti, rezultati ispita ne smiju se objavljivati po imenima studenata

nego pod brojem indeksa.

Page 15: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

Filozofski fakultet u Sarajevu 1

S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR

Naziv predmeta i šifra Pomoćne historijske discipline FIL HIS 134_____

Predmetni nastavnik dr. Vesna Mušeta - Aščerić, vanredni profesor

Saradnik __________________________̶___________________________

Sedmica Nastavna jedinka 1.

Paleografija (nastanak i razvoj, pojava pisma)

2. Paleografija (materijali za pisanje)

3. Paleografija (latinsko pismo rimskog perioda)

4. Paleografija (latinsko pismo srednjeg vijeka)

5. Paleografija (ćirilsko i glagoljsko pismo, bosančica)

6. Diplomatika (razvoj latinske diplomatike)

7. Diplomatika (struktura isprave)

8. Provjera znanja studenata

9. Diplomatika (bizantska diplomatika)

10. Diplomatika (kancelarije i notarijati)

11. Hronologija

12. Heraldika

13. Sfragistika ili sigilografija

14. Numizmatika

.

15. Epigrafija

Page 16: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

Filozofski fakultet u Sarajevu 2

16. Završni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu

2.-13.6. 2014.

PROVJERE ZNANJA

Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku

semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvrđuje konačna ocjena, po slijedećim

elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:

Oblik provjere znanja Broj bodova u toku nastave

Prva provjera znanja 20

Druga provjera znanja 20

Seminarski rad 10

Aktivnost 10

60 (max.)

Broj bodova na završnom ispitu

Pismeni, usmeni ili kombinirani/pismeni i usmeni/ ispit 40

Uslov za izlazak na završni ispit je osvojenih 30 bodova. Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a.

VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se i

ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

Po završetku redovnih zimskih i ljetnih ispitnih rokova, kao i poslije jesenjeg ispitnog

roka, rezultati ispita objavljuju se na WEB stranici Faklulteta.

Rezultati ispita moraju biti objavljeni po svim segmentima vrednovanja znanja studenata,

u skladu sa Zakonom i Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta.

Zbog zaštite privatnosti, rezultati ispita ne smiju se objavljivati po imenima studenata

nego pod brojem indeksa.

Page 17: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

Filozofski fakultet u Sarajevu 1

S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR

Naziv predmeta i šifra SRBIJA U 19. STOLJEĆU

Predmetni nastavnik PROF. DR EDIN RADUŠIĆ

Saradnik -

Sedmica Nastavna jedinka 1.

Upoznanje s nastavnim planom i programom

2. Politički okvir.

3. Srpski ustanci.

4. Stvaranje autonomne kneževine Srbije.

5. Srpski nacionalni pokret.Načertanije.

6. Srbija u Istočnoj krizi 1875-78.

7. Nezavisnost.

8. Provjera znanja studenata

9. Bosna i Bošnjaci u Načertaniju

10. Bosna i Hercegovina u srpskoj nacionalnoj politici

11. »Drugi« u Srbiji. Progon i iseljavanje muslimanskog stanovništva.

12. Srpske dinastije. Karađorđevići i Obrenovići.

13. Selo- Život na selu.

14. Grad. Život u gradu.

15. Običaji i vjerovanja.

16.

Završni ispit.

Page 18: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

Filozofski fakultet u Sarajevu 2

Literatura:

1.Istorija srpskog naroda V (1-2) - Od Prvog ustanka do Berlinskog kongresa (1804-1878), grupa

autora, Srpska književna zadruga, Beograd 1994.

2. Naseljavanje muhadžira iz Srbije u Bosnu, Zbornik radova, Orijentalni institut u

Sarajevu/Institut za istoriju Sarajevo, 2013.

PROVJERE ZNANJA

Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku

semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvrđuje konačna ocjena, po slijedećim

elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:

Oblik provjere znanja Broj bodova u toku nastave

Prva provjera znanja 35

Druga provjera znanja 35

Seminarski rad /Esej 20

Aktivnost 10

100 (max.)

Broj bodova na završnom ispitu

Pismeni, usmeni ili kombinirani/pismeni i usmeni/ ispit Nema

VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se i

ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

Page 19: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

Filozofski fakultet u Sarajevu 1

S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – ZIMSKI SEMESTAR

Naziv predmeta i šifra Historija Bosne i Hercegovine od 1791. do 1878. godine FIL HIS 315

Predmetni nastavnik Prof. dr. Edin Radušić; Saradnik: Viši ass. dr. Amir Duranović

Sedmica Nastavna jedinka 1. Administrativno - teritorijalna podjela Bosanskog ejaleta (vilajeta). Promjene upravne

podjele u toku XIX stoljeća. Strukture stanovništva i njihov položaj.

2. Provođenje osmanskih reformi u Bosni u oblasti vojske, administracije i sudstva. Ukidanje

klasičnih institucija timarsko-spahijskog sistema. Otpori.

3. Pokret za autonomiju Bosne – različite percepcije.

4.

Proglašenje Hatišerifa od Gilhane i Hatihumajuna i njihovo provođenje u Bosni. Vojna

intervencija Porte u Bosni pod vodstvom Omer-paše Latas. Reforme za vrijeme Šerif Osman-

paše.

.

5. Privredni razvoj Bosne i Hercegovine. Zemljoradnja, stočarstvo. Agrarno zakonodavstvo

Ukidanje esnafa, Gradovi i gradska privreda - trgovina, zanatstvo. Eksploatacija šuma.

Začeci kapitalističkih društvenih odnosa u Bosni i Hercegovini. Poreski sistem.

6. Ustanak u Hercegovini i Bosni (1875 - 1878). Bosansko pitanje u međunarodnoj diplomatiji.

Berlinski kongres.

7. Kulturno-prosvjetni razvoj Bosne i Hercegovine u XIX stoljeću. Pojava štampe.

8. Provjera znanja studenata

9. Austro-ugarska okupacija Bosne i Hercegovine i pokret otpora domaćeg stanovništva. Organizacija

vlasti i državno-pravni položaj Bosne i Hercegovine u Monarhiji.

10. Novi civilizacijski okvir

Opće karakteristike historije Bosne i Hercegovine pod austrougarskom vlašću.

11. Društvo. Nacionalna, vjerska, socijalna, obrazovno-kulturna struktura.

12. Političko i nacionalno organiziranje Srba, Muslimana/Bošnjaka i Hrvata. Političke stranke i listovi.

Borba Srba i Muslimana/Bošnjaka za vjersko-prosvjetnu autonomiju. Položaj katoličke crkve

(svjetovna crkvena organizacija, redovi). Manjine. Nacionalna kulturno-prosvjetna društva.

13. Aneksija BiH 1908. i aneksiona kriza. Ustavno razdoblje, formiranje Bosanskog sabora i njegov rad.

14. Privredni razvoj. Uvođenje kapitalističkog načina proizvodnje. Izgradnja saobraćajnica. Industrija.

Eksploatacija šuma. Rudarstvo. Zanatstvo. Trgovina. Poljoprivreda. Agrarno pitanje i pravci

njegovog razrješavanja.

15. Novi obrazovni sistem (državne i privatne škole). Pismenost.

16.

Page 20: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

Filozofski fakultet u Sarajevu 2

19-23. 1.

2015.

Završni ispit

PROVJERE ZNANJA

Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku

semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvrđuje konačna ocjena, po slijedećim

elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:

Oblik provjere znanja Broj bodova u toku nastave

Prva provjera znanja 20

Druga provjera znanja 20

Seminarski rad 10

Aktivnost 10

60 (max.)

Broj bodova na završnom ispitu

Pismeni, usmeni ili kombinirani/pismeni i usmeni/ ispit 40

VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se i

ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

Page 21: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

Filozofski fakultet u Sarajevu 1

S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR

Naziv predmeta i šifra Bosansko društvo u srednjem vijeku FIL HIS 412

Predmetni nastavnik prof. dr. Pejo Ćošković, vanredni profesor

Saradnik

Sedmica Nastavna jedinka 1.

Upoznavanje s nastavnim planom i programom. Pregled izvora i literature.

15.-19.2. 2016.

2. Doseljavanje Avara i Slavena, nastanak bosanske države, prve vijesti o bosanskom plemstvu.

22.-26.2 2016.

3. Pojava dualističke hereze i njezino suzbijanje.

29.2-4.3. 2016.

4. Izgradnja društvene strukture i njezin odnos prema vlasti Bribirskih knezova, banu Stjepanu I. i Ugarskoj (Sibislav).

7.-11.3. 2016.

5. Banovanje Stjepana II, teritorijalno širenje, banov odnos prema velikašima, napose Hrvatinićima.

14.-18.3. 2016.

6. Razvoj rudarstva i trgovine, uključivanje domaćih ljudi u te poslove.

21.-25.3. 2016.

7. Dolazak franjevaca, djelovanje Crkve bosanske.

28.3.-1.4. 2016.

8. Provjera znanja studenata 4.-8.4. 2016.

9. Tvrtkovi odnosi s velikašima, privrženici i odmetnici, jačanje zemlje, vladar i velmože prema prilikama u susjedstvu.

11.-15.4. 2016.

10. Osvajanja u Podrinju i Dalmaciji, stjecanje kraljevskog naslova.

18.-22.4. 2016.

11. Doba slabih vladara i moćnih oblasnih gospodara.

25.-29.4. 2016.

12. Ugarske pretenzije i rastuća osmanska opasnost, unutrašnji razdori.

2.-6.5. 2016.

13. Neuspjeli pokušaji spašavanja zemlje.

9.-13.5. 2016.

14. Pad Bosne 1463.

16.-20.5. 2016.

15. Mjesto Bosne u tokovima tadašnje evropske stvarnosti i uloga koju u sudaru s nadmoćnijom silom nije mogla dugo igrati.

23.-27.5. 2016.

Page 22: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

Filozofski fakultet u Sarajevu 2

PROVJERE ZNANJA

Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku

semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvrđuje konačna ocjena, po slijedećim

elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:

(Navesti učešće u ocjeni (%) po elementima koji ulaze u ocjenu (npr. aktivnost, seminarski

radovi, eseji, prezentacije, kvizovi, polusemestralna provjera znanja i sl. i završni ispit)

VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se i

ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

Page 23: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

Filozofski fakultet u Sarajevu 1

S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR

Naziv predmeta i šifra Bosna u razvijenom srednjem vijeku FIL HIS 213

Predmetni nastavnik dr. Emir O. Filipović, docent

Saradnik

Sedmica Nastavna jedinka 1.

Bosna u prvoj polovici XII. st.

15.-19.2. 2016.

2. Između Bizanta i Ugarske – Borič i Kulin

22.-26.2 2016.

3. Crkvene prilike na kraju XII. i prvoj polovici XIII. st.

29.2-4.3. 2016.

4. Ninoslav i Prijezda – odnosi s Ugarskom; Društvene promjene u Bosni

7.-11.3. 2016.

5. Prva provjera znanja studenata

14.-18.3. 2016.

6. Bosna prema Dubrovniku u XII. i XIII. st.

21.-25.3. 2016.

7. Prevlast Bribiraca; Usora i Soli – poseban status

28.3.-1.4. 2016.

8. Bosna za bana Stjepana II. Kotromanića; Privredni napredak zemlje; Društveni odnosi – vjerna služba

4.-8.4. 2016.

9. Bosna u drugoj polovici XIV. st; Proglašenje Kraljevine

11.-15.4. 2016.

10. Druga provjera znanja studenata

18.-22.4. 2016.

11. Doba rusaške gospode; Hrvatinići – Pavlovići – Kosače; Državni sabor

25.-29.4. 2016.

12. Crkva bosanska; Kultura i umjetnost u razvijenom srednjem vijeku

2.-6.5. 2016.

13. Kultura i umjetnost u razvijenom srednjem vijeku

9.-13.5. 2016.

14. Pad Bosanskog Kraljevstva pod osmansku vlast

16.-20.5. 2016.

15. Završni ispit

23.-27.5. 2016.

Page 24: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

Filozofski fakultet u Sarajevu 2

PROVJERE ZNANJA

Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku

semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvrđuje konačna ocjena, po slijedećim

elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:

(Navesti učešće u ocjeni (%) po elementima koji ulaze u ocjenu (npr. aktivnost, seminarski

radovi, eseji, prezentacije, kvizovi, polusemestralna provjera znanja i sl. i završni ispit)

VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se i

ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

Page 25: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

Filozofski fakultet u Sarajevu 1

S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR

Naziv predmeta i šifra Opća historija razvijenog i kasnog srednjeg vijeka (XII-XV st.) (FIL HIS 206)

Predmetni nastavnik Dr. Dubravko Lovrenović, redovni profesor

Saradnik Dr. Emir O. Filipović, docent

Sedmica Nastavna jedinka 1.

Njemačko carstvo poslije borbe za investituru (XII-XIII st.) 15.-19.2. 2016.

2. Križarski ratovi 22.-26.2

2016.

3. Francuska i Engleska od XI do XIII st. 29.2-4.3.

2016. 4. Trinaesto stoljeće

Kulminacija srednjovjekovne Evrope 7.-11.3. 2016.

5. Prva provjera znanja studenata

14.-18.3. 2016.

6. Četrnaesto stoljeće Vrijeme opadanja i nevolja

21.-25.3. 2016.

7. Francuska i Engleska u XIV i XV st. Stogodišnji rat

28.3.-1.4. 2016.

8. Njemačko carstvo, Italija i pape od XIII do XV st. 4.-8.4.

2016.

9. Pape u Avigonu. Zapadna šizma 11.-15.4.

2016.

10. Druga provjera znanja studenata

18.-22.4. 2016.

11. Češka i Poljska od XI do XV st. Ruske zemlje od XI do XV st. 25.-29.4.

2016.

12. Venecija od XII do XV. st. Ugarska od XI do XV st. 2.-6.5.

2016.

13. Crkva i hereze na Zapadu od XI do XV. st. Katari, Albižani, John Wycliff, Jan Hus

9.-13.5. 2016.

14. Kultura zapadne Evrope od XI do XV st. 16.-20.5.

2016.

15. Završni ispit

23.-27.5. 2016.

Page 26: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

Filozofski fakultet u Sarajevu 2

PROVJERE ZNANJA Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvrđuje konačna ocjena, po slijedećim elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:

Oblik provjere znanja Broj bodova u toku nastave Prva provjera znanja 20 Druga provjera znanja 20 Seminarski rad 10 Aktivnost 10 60 (max.) Broj bodova na završnom ispitu Pismeni, usmeni ili kombinirani/pismeni i usmeni/ ispit

40

VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se i ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

Po završetku redovnih zimskih i ljetnih ispitnih rokova, kao i poslije jesenjeg ispitnog roka, rezultati ispita objavljuju se na WEB stranici Faklulteta.

Rezultati ispita moraju biti objavljeni po svim segmentima vrednovanja znanja studenata, u skladu sa Zakonom i Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta.

Zbog zaštite privatnosti, rezultati ispita ne smiju se objavljivati po imenima

studenata nego pod brojem indeksa.

Page 27: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

Filozofski fakultet u Sarajevu 1

S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – ZIMSKI SEMESTAR

Naziv predmeta i šifra Smrt u srednjem vijeku (FIL HIS 363)

Predmetni nastavnik Dr. Dubravko Lovrenović, redovni profesor

Saradnik

Sedmica Nastavna jedinka 1.

Paganski koncept smrti 15.-19.2. 2016.

2. Smrt u antici 22.-26.2

2016.

3. Kristijanizacija smrti 29.2-4.3. 2016.

4. Koncept ranokršćanskog grobnog spomenika 7.-11.3. 2016.

5. Prva provjera znanja studenata

14.-18.3. 2016.

6. Epitafi 21.-25.3. 2016.

7. Umjetnički repertoar ranosrednjovjekovnog grobnog spomenika 28.3.-1.4. 2016.

8. Kulturološki utjecaj Biblije i ideje Sudnjega dana 4.-8.4.

2016.

9. Individualizacija smrti u XII. stoljeću – Ideja čistilišta 11.-15.4. 2016.

10. Druga provjera znanja studenata

18.-22.4. 2016.

11. Promjena koncepta grobnog spomenika 25.-29.4. 2016.

12. Groblje i crkva 2.-6.5.

2016.

13. Groblje i grad 9.-13.5.

2016.

14. Reformacija i konceptualna izmjena strategije smrti 16.-20.5. 2016.

15. Završni ispit

23.-27.5. 2016.

Page 28: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

Filozofski fakultet u Sarajevu 2

PROVJERE ZNANJA Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvrđuje konačna ocjena, po slijedećim elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:

Oblik provjere znanja Broj bodova u toku nastave Prva provjera znanja 20 Druga provjera znanja 20 Seminarski rad 10 Aktivnost 10 60 (max.) Broj bodova na završnom ispitu Pismeni, usmeni ili kombinirani/pismeni i usmeni/ ispit

40

VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se i ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

Po završetku redovnih zimskih i ljetnih ispitnih rokova, kao i poslije jesenjeg ispitnog roka, rezultati ispita objavljuju se na WEB stranici Faklulteta.

Rezultati ispita moraju biti objavljeni po svim segmentima vrednovanja znanja studenata, u skladu sa Zakonom i Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta.

Zbog zaštite privatnosti, rezultati ispita ne smiju se objavljivati po imenima

studenata nego pod brojem indeksa.

Page 29: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

Filozofski fakultet u Sarajevu 1

S I L A B U S

AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR

Naziv predmeta i šifra Diplomatski odnosi Jugoslavije i susjednih zemalja 1945-1990 , FIL HIS 564

Predmetni nastavnik dr. Husnija Kamberović, vanredni profesor

Sedmica Nastavna jedinka 1. Upoznavanje sa sadržajem i ciljevima predmeta. Literatura

2. Jugoslavija i Italija 1945 - 1954: Tršćansko pitanje

3. Jugoslavija i Austrija: položaj jugoslavenske manjine u Austriji i utjecaj na diplomatske odnose

4. Jugoslavija i Mađarska: sudbina Mađara u Jugoslaviji

5. Jugoslavija i građanski rat u Grčkoj

6. Jugoslavija i Albanija 1945-1948: Ideja o integraciji

7. Ideje o staranju Balkanske federacije

8. Provjera znanja studenata

9. Jugoslavensko-mađarski odnosi u vrijeme sovjetske intervencije u Mađarskoj 1956. godine

10. Jugoslavija i Bugarska: pitanje Makedonije

11. Jugoslavija i Rumunija: Tito i Čaušesku

12. Jugoslavija i susjedne komunističke zemlje tokom 1970-ih godina

13. Diplomatski odnosi Jugoslavije i susjednih zemalja u razdoblju poslije smrti Josipa Broza Tita

14. Ujcecaj događaja na Kosovu na jugoslavensko-albanske odnose tokom 1980-ih godina

15. Stav susjednih zemalja prema raspadu Jugoslavije 1990-ih godina

16.

Završni ispit

Page 30: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

Filozofski fakultet u Sarajevu 2

PROVJERE ZNANJA Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvrđuje konačna ocjena, po slijedećim elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:

Oblik provjere znanja Broj bodova u toku nastave

Prva provjera znanja - test 20

Druga provjera znanja - esej 20

Seminarski rad/ Esej 10

Aktivnost 10

60 (max.)

Broj bodova na završnoj provjeri znanja

Pismeni, usmeni ili kombinirani/pismeni i usmeni/

ispit

40

Studenti koji tokom semestra ne ostvare 50% od mogućih 60 bodova (ukupno 30 bodova) nemaju pravo pristupiti završnoj provjeri znanja. VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se i ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

Po završetku redovnih zimskih i ljetnih ispitnih rokova, kao i poslije jesenjeg ispitnog roka, rezultati ispita objavljuju se na WEB stranici Faklulteta. Rezultati ispita moraju biti objavljeni po svim segmentima vrednovanja znanja studenata, u skladu sa Zakonom i Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta.

Zbog zaštite privatnosti, rezultati ispita ne smiju se objavljivati po imenima studenata nego pod brojem indeksa.

Page 31: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR

Naziv predmeta i šifra Historija Bosne i Hercegovine (1918-2000) FIL HIS 316

Predmetni nastavnik prof. dr. Husnija Kamberović, vanredni profesor

Saradnik dr. Amir Duranović, viši asistent

Sedmica Nastavna jedinka 1. Upoznavanje studenata sa sadržajem predmeta.

Položaj Bosne i Hercegovine 1918. godine i stvaranje prvih političkih stranaka; Kraj Prvog svjetskog rata, stvaranje jugoslavenske države i prilike u Bosni i Hercegovini krajem 1918. i početkom 1919; Stvaranje političkih stranaka; Bosna i Hercegovina u Privremenom narodnom predstavništvu. Mjesto BiH u prvoj Jugoslaviji; Izbori za Ustavotvornu skupštinu na području BiH; Položaj BiH prema Vidovdanskom ustavu.

2. Agrarno pitanje u Bosni i Hercegovini 1918-1941; Nasljeđe iz austro-ugarskoga razdoblja; Agrarni nemiri 1918-1919; Zakonski propisi o rješavanju agrarnog pitanja.

3. Kulturno-prosvjetna društva u BiH 1918-1941; Gajret; Narodna uzdanica; Napredak; Prosvjeta; La benevolencija

Vjerske zajednice u BiH 1918-1941; Islamska vjerska zajednica; Katolička crkva; Pravoslavna crkva; Jevrejska zajednica

4. Bosna i Hercegovina u doba Banovine Hrvatske; Administrativna podjela Bosne i Hercegovine 1918-1939; Formiranje Banovine Hrvatske i podjela Bosne i Hercegovine. Izbijanje Drugog svjetskog rata i položaj BiH u NDH.

5. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Okolnosti na međunarodnoj političkoj sceni, odnosi između sila Osovine, odnos vlasti NDH prema stanovništvu u BiH. Mjesto i uloga KPJ.

6. Odnos četnika i partizana 1941/1943. Odnos četnika i vlasti NDH u BIH 1941-1945, s posebnim osvrtom na neke primjere njihove međusobne saradnje Partizansko-njemački pregovori 1943.

7. Muslimani u Drugom svjetskom ratu; Politička i vojna razbijenost; Odnos prema NDH; Pokušaji nekih političkih grupa da BiH izdvoje iz sastava NDH; Sudjelovanje u partizanskom pokretu. Obnova državnosti BiH (zasjedanja ZAVNOBiH-a).

8. Provjera znanja studenata

9. Ratna razaranja i ratne posljedice. Stanje društva u Bosni i Hercegovini 1945. godine. Sudski procesi u BiH nakon Drugog svjetskog rata – obračun sa ratnim gubitnicima; Sudbina nacionalnih manjina u BiH poslije Drugog svjetskog rata

10. Agrarna reforma i kolonizacija. Cazinska buna 1950. godine

11. Položaj Bosne i Hercegovine u jugoslavenskoj federaciji krajem 1960-ih i početkom 1970-ih godina. Hrvatska i srpska politika prema BiH krajem 1960-ih i početkom 1970-ih godina. Bosna i Hercegovina sredinom 1960-ih godina Otvaranje nacionalnog pitanja. Priznavanje muslimanske nacije

12. Politički razlaz u bosanskohercegovačkom rukovodstvu početkom 1970-ih godina; Kriza komunizma i suđenjem Mladim muslimanima početkom 1980-ih godina.

13. Bosna i Hercegovina sredinom 1980-ih godina Zimske Olimpijske igre u Sarajevu 1984. i afirmacija Bosne i Hercegovine. Političke afere 1980-ih godina Afera Agrokomerc, Afera Neum.

14. Raspad socijalizma: historijski kontekst i stvaranje novih političkih stranaka početkom 1990-ih godina. Odnos vjerskih zajednica prema političkim promjena početkom 1990-ih godina. Bosna i Hercegovina od sloma komunizma do izbijanja rata

15. Proglašenje samostalnosti BiH i početak rata 1992. godine Rat u BiH 1992-1995. Glavni politički i vojni događaji. Dejtonski mirovni ugovor 1995. godine.

16.

Završni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu

Page 32: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

PROVJERE ZNANJA Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvrđuje konačna ocjena, po slijedećim elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja: Oblik provjere znanja Broj bodova u toku nastave

Prva provjera znanja (Test 1) 20

Prva provjera znanja (Esej 1) 20

Seminarski rad/ Esej 10

Aktivnost 10

60 (max.)

Broj bodova na završnoj provjeri znanja

Pismeni, usmeni ili kombinirani/pismeni i usmeni/

ispit

40

Studenti koji tokom semestra ne ostvare 50% od mogućih 60 bodova (ukupno 30 bodova) nemaju pravo pristupiti završnoj provjeri znanja. VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se i ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

Po završetku redovnih zimskih i ljetnih ispitnih rokova, kao i poslije jesenjeg ispitnog roka, rezultati ispita objavljuju se na WEB stranici Faklulteta.

Rezultati ispita moraju biti objavljeni po svim segmentima vrednovanja znanja studenata, u skladu sa Zakonom i Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta.

Zbog zaštite privatnosti, rezultati ispita ne smiju se objavljivati po imenima studenata

nego pod brojem indeksa.

Page 33: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

Filozofski fakultet u Sarajevu 1

S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR

Naziv predmeta i šifra Evropska i svjetska savremena historija 1918-2000. FIL HIS 321

Predmetni nastavnik Prof. dr. Zijad Šehić

Sedmica Nastavna jedinka 1.

Uvodna razmatranja. Politička karta svijeta nakon Prvog svjetskog rata 1918. 16.-20.2. 2016

2. Tri svjetske političke scene 1918-1939.

23.-27.2 2016.

3. Zemlje građanske demokratije (SAD; Velika Britanija, Francuska, Vajmarska Republika,

Čehoslovačka).

2.-6.3. 2015.

4. Socijalizam

9.-13.3. 2015.

5. Fašizam

16.-20.3. 2015.

6. Nauka, tehnika, kultura i sport 1918-1939.

22.-26.3. 2015.

7. Put u Drugi svjetski rat 1936-1939.

30.3.-3.4. 2015.

8. Provjera znanja studenata 6.-10.4.

11.2015.

9. Prva faza Drugog svjetskog rata 1939-1943.

12.-16.4. 2015.

10. Druga faza Drugog svjetskog rata 1943-1945.

20. -24.4. 2015.

11. Odnosi zemalja antifašističke koalicije u toku Drugog svjetskog rata 1939-1945.

27.4.-1.5. 2015.

12. Svijet nakon Drugog svjetskog rata

4.5.-8.5. 2015.

13. Evropa 1945-2000.

11.-15.5. 2015.

14. Tehnika, nauka, kultura i sport 1945-2000.

18.-22.5.

2015.

15. Raspad komunizma u Evropi

25.-29. 5. 2015.

Page 34: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

Filozofski fakultet u Sarajevu 2

16.

Završni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu

2.-13.6. 2015

- Hobsbaum Erich, Doba ekstrema. Kratko dvadeseto stoljeće 1914-1991, Zagrebačka

naklada, Zagreb 2009.

- Mitrović, Vreme netrpeljivih, Beograd 1974.

- Calvocoresi, Peter: Svijetska politika nakon 1945., Nakladni

zavod “Globus”, Zagreb, 2003.

- Carpentier, J. - Lebrun, F., Povijest Francuske, Barbat, Zagreb 1999.

- Debidur A, Diplomatska istorija Evrope (od otvaranja Bečkog kongresa do zaključenja

Berlinskog kongresa) Beograd 1933.

- Herder Hari, Evropa u 19. veku, Clio, Beograd 2003.

- Hobsbaum Erich, Doba ekstrema. Kratko dvadeseto stoljeće 1914-1991, Zagrebačka

naklada, Zagreb 2009.

- Kisinger Henry, Diplomacija, Golden marketing, Zagreb 1999.

- Laker, Volter: Istorija Evrope 1945-1991, IP “Clio”, Beograd, 1999.

- Luciano Doddoli i Manlio Maradei, Svijet poslije II. svjetskog rata, knjiga II, Split 2005.

- Mitrović, Vreme netrpeljivih, Beograd 1974.

- Parks Henri Bamford, Istorija SAD, Beograd 1985.

- Popov Čedomir, Od Versaja do Danziga, Novi Sad 1989.

- Roberts Džon M., Evropa 1880.-1945. Beograd 2002.

- Sellers, Ch. - May, H. - McMillen, N. R., Povijest Sjedinjenih Američkih Država, Barbat,

Zagreb 1996.

- Šmale Volfgang, Istorija evropske ideje, Beograd 2003.

- Sutu Žorž Anri, Neizvjestan savez. Istorija Evropske zajednice, Beograd 2001.

- The Times- Atlas svjetske povijesti Zagreb 2004.

PROVJERE ZNANJA

Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku

semestra, kao i na završnom ispitu, na kojem se utvrđuje konačna ocjena, po slijedećim

elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:

Aktivnost 10 %, seminarski rad ili esej 10 %, polusemestralna provjera znanja 20 %, test 20 % i

završni ispit 40 % (pismeni 20%, usmeni 20 %)

Da bi student pristupio završnom ispitu potrebno je da u toku nastave ostvari najmanje 30

bodova.

VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se i

ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

Page 35: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

Filozofski fakultet u Sarajevu 3

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

Po završetku redovnih zimskih i ljetnih ispitnih rokova, kao i poslije jesenjeg ispitnog

roka, rezultati ispita objavljuju se na WEB stranici Faklulteta.

Rezultati ispita moraju biti objavljeni po svim segmentima vrednovanja znanja studenata,

u skladu sa Zakonom i Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta.

Zbog zaštite privatnosti, rezultati ispita ne smiju se objavljivati po imenima studenata

nego pod brojem indeksa.

Page 36: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

Filozofski fakultet u Sarajevu 1

S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR

Naziv predmeta i šifra Evropska i svjetska savremena historija 1918-2000. FIL HIS 321

Predmetni nastavnik Prof. dr. Zijad Šehić Sedmica Nastavna jedinka

1.

Uvodna razmatranja. Glavne karakteristike XX stoljeća 15.-19.2.

2016

2.

Savremene ideologije. Uloga ideologije u oblikovanju društva

22.-26.2

2016.

3.

Zemlje građanske demokratije (SAD; Velika Britanija, Francuska, Vajmarska Republika, Čehoslovačka).

29 II .-.3.

2016.

4. Socijalizam

7.-11.3.

2016.

5. Fašizam

14.- 18.

3. 2016.

6.

Nauka, tehnika, kultura i sport 1918-1939.

21.-25.3.

2015.

7. Put u Drugi svjetski rat 1936-1939.

28. 3.- 1.

4. 2016.

8. Provjera znanja studenata

4.-9. 4.

2016.

9. Prva faza Drugog svjetskog rata 1939-1943.

11.-15.4.

2016.

10. Druga faza Drugog svjetskog rata 1943-1945.

18. -22.4.

2016.

11. Pokreti otpora u Evropi 1939-1945. Odnosi zemalja antifašističke koalicije u toku Drugog svjetskog rata 1939-

1945.

25.4.- 29.

4. 2016.

12. Svijet nakon Drugog svjetskog rata

2. 5. -6.

5.

2016.

13.

Evropa 1945-2000.

9. 5.- 13. 5.

2016.

14.

Tehnika, nauka, kultura i sport 1945-2000.

16.-20.5.

2016.

15. Raspad komunizma u Evropi

23.-27. 5.

2016.

16.

Završni ispit

30. 5. -

11.6.

2016

Page 37: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

Filozofski fakultet u Sarajevu 2

Obavezna literatura:

- Hobsbaum Erich: Doba ekstrema. Kratko dvadeseto stoljeće 1914-1991, Zagrebačka

naklada, Zagreb 2009.

- Mitrović Andrej: Vreme netrpeljivih, Beograd 1974.

Calvocoresi, Peter: Svjetska politika nakon 1945., Nakladni zavod

“Globus”, Zagreb, 2003.

Dodatna literatura:

- Kisinger Henry: Diplomacija, Golden marketing, Zagreb 1999.

- Laker, Volter: Istorija Evrope 1945-1991, IP “Clio”, Beograd, 1999.

- Luciano Doddoli i Manlio Maradei, Svijet poslije II. svjetskog rata, knjiga II, Split 2005.

- Parks Henri Bamford, Istorija SAD, Beograd 1985.

- Popov Čedomir, Od Versaja do Danziga, Novi Sad 1989.

- Roberts Džon M., Evropa 1880.-1945. Beograd 2002.

- Sellers, Ch. - May, H. - McMillen, N. R., Povijest Sjedinjenih Američkih Država, Barbat,

Zagreb 1996.

- Šmale Volfgang, Istorija evropske ideje, Beograd 2003.

- Sutu Žorž Anri: Neizvjestan savez. Istorija Evropske zajednice, Beograd 2001.

- The Times. Atlas svjetske povijesti, Zagreb 2004.

PROVJERE ZNANJA

Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku

semestra, kao i na završnom ispitu, na kojem se utvrđuje konačna ocjena, po slijedećim

elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:

Aktivnost do 10 bodova

seminarski rad ili esej do 10 bodova

polusemestralna provjera znanja 20 bodiva

test 20 bodova

završni ispit 40 bodova. (pismeni 20, usmeni 20 bodova)

Da bi student pristupio završnom ispitu potrebno je da u toku nastave ostvari najmanje 30

bodova.

VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se i

ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

Page 38: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

Filozofski fakultet u Sarajevu 3

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

Page 39: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR

Naziv predmeta i šifra Historija jugoistočne Evrope u razvijenom srednjem vijeku FIL HIS 223

Predmetni nastavnik Prof. dr. Esad Kurtović, vanredni profesor

Sedmica Nastavna jedinka 1. Predmet. Ciljevi. Pojašnjavanje silabusa, ispitnog materijala i načina ocjenjivanja.

Izvori i literatura za historiju jugoistočne Evrope u razvijenom sr. vijeku 15. - 19. 2. 2016

2. Grupni rad: Žitije svetog Simeona Nemanje

22. - 26. 2. 2016

3. Grupni rad: Dušanov zakonik

29.2. - 4. 3.

2016.

4. Grupni rad: Brokijer, Putovanje preko mora

7. - 11. 3. 2016.

5. Prva provjera znanja studenata (Test iz nastavnog sadržaja Historija jugoistočne

Evrope razvijeni srednji vijek, str. 7-109: Srbija Nemanjića; Despotovina; Balšići u

Zeti) Test vrijednosti 20 bodova

14. - 18. 3.

2016.

6.

Hrvatska u razvijenom srednjem vijeku Arpadovići

21. - 25. 3.

2016.

7. Anžuvinci

28. 3. - 1. 4. 2016.

8. Rudarstvo na jugoistoku Evrope

4. - 9. 4. 2016.

9. Dubrovnik u razvijenom srednjem vijeku

11. - 15. 4. 2016.

10. Druga provjera znanja studenata (Esej iz nastavnog sadržaja Historija jugoistočne

Evrope razvijeni srednji vijek, str. 111-210) Esej vrijednosti 20 bodova 18. - 22. 4. 2016.

11. Mletačka vlast u Dalmaciji

25. – 29. 4.

2016.

12. Slovenačke zemlje u razvijenom srednjem vijeku 2. - 6. 5. 2016.

13. Pad srednjovjekovnih država pod osmansku vlast.

Kompenzacija (zamjenska sistematizacija vrijednosti 20 bodova) 9. - 13. 5. 2016.

14. Puškar Jerg-Konstantin Mihailović-Osmanske katastarske knjige 16. - 20. 5. 2016.

15. Završni ispit (Usmeni odgovor iz nastavnog sadržaja Historija jugoistočne Evrope

razvijeni srednji vijek, str. 211-235). Usmeni odgovor vrijednosti 40 bodova 23. - 27. 5. 2016.

Page 40: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

PROVJERE ZNANJA

Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u

toku semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvrđuje konačna ocjena, po slijedećim

elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:

Oblik provjere znanja Broj bodova u toku nastave

Prva provjera znanja 20

Druga provjera znanja 20

Seminarski rad 10

Aktivnost 10

60 (max.)

Broj bodova na završnom ispitu

Pismeni, usmeni ili kombinirani/pismeni i usmeni/ ispit 40

Obrazloženje: Prva sistematizacija (test 20 bodova), Druga sistematizacija (Esej 20 bodova) i Završni

ispit (Usmeni odgovor 40 bodova) zasnivaju se na nastavnom materijalu: Esad Kurtović, Historija

jugoistočne Evrope razvijeni srednji vijek. Seminarski rad (10 bodova) i Aktivnost (10 bodova)

zasnivaju se na pisanju seminarskog rada, odbrani seminarskog rada u kojoj učestvuju svi studenti,

referatima grupnog rada, pismenim izražavanjem putem referata na zadanu ili odobrenu temu,

usmenim izlaganjem u toku nastave i konsultacija, te drugim odobrenim vidovima studentskog

angažmana vezanog za temetski okvir predmeta. Bodovna vrijednost rubrike Aktivnosti može biti i

veća od 10 bodova. Prema potrebi (zahtjev studenata) u 13 sedmici se održava zamjenska

sistematizacija kojom se mogu popraviti rezultati prve ili druge sistematizacije. Uslov za izlazak na

Završni ispit je osvojeno 30 bodova. Provjere znanja i bodovna skala se prilagođavaju kandidatima

kojima je ograničeno ili otežano pismeno ili usmeno izražavanje. Kompletna bodovna skala se

prilagođava za dvopredmetni studij.

VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se i

ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

Po završetku redovnih zimskih i ljetnih ispitnih rokova, kao i poslije jesenjeg ispitnog

roka, rezultati ispita objavljuju se na WEB stranici Faklulteta.

Rezultati ispita moraju biti objavljeni po svim segmentima vrednovanja znanja

studenata, u skladu sa Zakonom i Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta.

Zbog zaštite privatnosti, rezultati ispita ne smiju se objavljivati po imenima studenata

nego pod brojem indeksa.

Page 41: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR

Naziv predmeta i šifra Sandalj Hranić Kosača (Izborni predmet) FIL HIS 361

Predmetni nastavnik Prof. dr. Esad Kurtović, vanredni profesor

Sedmica Nastavna jedinka 1. Predmet. Ciljevi. Pojašnjavanje silabusa, ispitnog materijala (uvid u sadržaj ispitnog

materijala i pojašnjenje sistematizacija) i načina ocjenjivanja.

Izvori i literatura.

15. - 19. 2. 2016

2.

Rusaška gospoda. Karakteristike bosanskih velmoža 22. - 26. 2. 2016

3. Kosače 29.2. - 4. 3.

2016.

4. Sandalj Hranić, predvodnik Kosača 7. - 11. 3. 2016.

5. Prva provjera znanja studenata

14. - 18. 3.

2016.

6. Uzdizanje Sandalja Hranića do 1405. 21. - 25. 3.

2016.

7. Samostalni velmoža (1405-1418) 28. 3. - 1. 4.

2016.

8. Stabilnija vremena 1419-1435 4. - 9. 4. 2016.

9. Kupoprodaja Konavala 11. - 15. 4. 2016.

10. Druga provjera znanja studenata

18. - 22. 4. 2016.

11. Konavoski rat 25. – 29. 4.

2016.

12. Ekonomski profil 2. - 6. 5. 2016.

13. Kulturne prilike . Kompenzacija (zamjenska sistematizacija vrijednosti 25 bodova)

9. - 13. 5. 2016.

14. Vjerski profil bosanskog vojvode 16. - 20. 5. 2016.

15. Završni ispit

23. - 27. 5. 2016.

Page 42: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

PROVJERE ZNANJA

Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u

toku semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvrđuje konačna ocjena, po slijedećim

elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:

Oblik provjere znanja Broj bodova u toku nastave

Prva provjera znanja 25

Druga provjera znanja 25

Aktivnost 10

60 (max.)

Broj bodova na završnom ispitu

Pismeni, usmeni ili kombinirani/pismeni i usmeni/ ispit 40

Obrazloženje: Prva sistematizacija (Test 25 bodova), Druga sistematizacija (Esej 25 bodova) i Završni

ispit (Usmeni odgovor 40 bodova) zasnivaju se na nastavnom materijalu iz nastavnog plana i

programa. Aktivnost (10 bodova) se zasniva na pismenom izražavanju putem referata na zadanu ili

odobrenu temu, usmenom izlaganju u toku nastave i konsultacija, te drugim odobrenim vidovima

studentskog angažmana vezanog za temetski okvir predmeta. Bodovna vrijednost rubrike Aktivnosti

može biti i veća od 10 bodova. Prema potrebi (zahtjev studenata) u 13 sedmici se održava zamjenska

sistematizacija kojom se mogu popraviti rezultati prve ili druge sistematizacije. Uslov za izlazak na

Završni ispit je osvojeno 30 bodova. Provjere znanja i bodovna skala se prilagođavaju kandidatima

kojima je ograničeno ili otežano pismeno ili usmeno izražavanje. Kompletna bodovna skala se

prilagođava za dvopredmetni studij.

VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se i

ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

Po završetku redovnih zimskih i ljetnih ispitnih rokova, kao i poslije jesenjeg ispitnog

roka, rezultati ispita objavljuju se na WEB stranici Faklulteta.

Rezultati ispita moraju biti objavljeni po svim segmentima vrednovanja znanja

studenata, u skladu sa Zakonom i Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta.

Zbog zaštite privatnosti, rezultati ispita ne smiju se objavljivati po imenima studenata nego

pod brojem indeksa.

Page 43: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

Filozofski fakultet u Sarajevu 1

S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR

Naziv predmeta i šifra Metodika nastave historije FIL HIS 532

Predmetni nastavnik Prof. dr. Zijad Šehić

Saradnik

Sedmica Nastavna jedinka 1. Priprema studenata za hospitacije

2. Hospitovanje; održavanje nastave u školi

3. Hospitovanje; održavanje nastave u školi 2

4. Hospitovanje; održavanje nastave u školi

5. Hospitovanje; održavanje nastave u školi

6. Zapažanja o održanim satima (dosezi zadanih ciljeva; učinkovitost nastavnih metoda;

suvremena didaktička pomagala)

7. Zapažanja o održanim satima (dosezi zadanih ciljeva; učinkovitost nastavnih metoda;

suvremena didaktička pomagala)

8. Provjera znanja studenata

9. Priprema nastavnog sata hisorije i njezin značaj

Pismena priprema i artikulacija nastavnog sata

10. Nastavna sredstva i pomagala u nastavi historije s posebnim osvrtom na suvremenu

multimedijalnu prezentaciju

11. Nastavni sati na fakultetu

Zapažanja o održanim satima

12.

Nastavni sati na fakultetu

Zapažanja o održanim satima

13. Nastavni sati na fakultetu

Zapažanja o održanim satima

14.

Nastavni sati na fakultetu

Zapažanja o održanim satima

15. Hospitovanje; samostalno izvođenje nastave u školi 25. – 29. 5. 2015

16. Završni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu

1. – 5. 6. 2015

Page 44: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

Filozofski fakultet u Sarajevu 2

PROVJERE ZNANJA

Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku

semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvrđuje konačna ocjena, po slijedećim

elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:

Oblik provjere znanja Broj bodova u toku nastave

Prva provjera znanja 20

Druga provjera znanja 20

Seminarski rad 10

Aktivnost 10

60 (max.)

Broj bodova na završnom ispitu

Pismeni, usmeni ili kombinirani/pismeni i usmeni/ ispit 40

Uslov za izlazak na završni ispit je osvojenih 30 bodova. Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a.

VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se i

ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

Po završetku redovnih zimskih i ljetnih ispitnih rokova, kao i poslije jesenjeg ispitnog

roka, rezultati ispita objavljuju se na WEB stranici Faklulteta.

Rezultati ispita moraju biti objavljeni po svim segmentima vrednovanja znanja studenata,

u skladu sa Zakonom i Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta.

Zbog zaštite privatnosti, rezultati ispita ne smiju se objavljivati po imenima studenata

nego pod brojem indeksa.

Page 45: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

Filozofski fakultet u Sarajevu 1

S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR

Naziv predmeta i šifra Metodika nastave historije II FIL HIS 311

Predmetni nastavnik Prof. dr. Zijad Šehić

Saradnik

Sedmica Nastavna jedinka 1. Priprema studenata za hospitacije

2. Hospitovanje; održavanje nastave u osnovnoj školi

3. Hospitovanje; održavanje nastave u osnovnoj školi 2

4. Hospitovanje; održavanje nastave u osnovnoj školi

5. Hospitovanje; održavanje nastave u srednjoj stručnoj školi

6. Zapažanja o održanim satima (dosezi zadanih ciljeva; učinkovitost nastavnih metoda;

suvremena didaktička pomagala)

7. Zapažanja o održanim satima (dosezi zadanih ciljeva; učinkovitost nastavnih metoda;

suvremena didaktička pomagala)

8. Provjera znanja studenata

9. Priprema nastavnog sata hisorije za osnovnu školu i njezin značaj

Pismena priprema i artikulacija nastavnog sata

10. Nastavna sredstva i pomagala u nastavi historije s posebnim osvrtom na suvremenu

multimedijalnu prezentaciju – osnovna škola

11. Nastavni sati na fakultetu – pripremni sat za nastavu u osnovnoj školi

Zapažanja o održanim satima

12.

Nastavni sati na fakultetu - pripremni sat za nastavu u osnovnoj školi

Zapažanja o održanim satima

13. Nastavni sati na fakultetu - pripremni sat za nastavu u osnovnoj školi

Zapažanja o održanim satima

14.

Nastavni sati na fakultetu

Zapažanja o održanim satima

15. Hospitovanje; samostalno izvođenje nastave u osnovnoj školi

16. Završni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu

Page 46: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

Filozofski fakultet u Sarajevu 2

PROVJERE ZNANJA

Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku

semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvrđuje konačna ocjena, po slijedećim

elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:

Oblik provjere znanja Broj bodova u toku nastave

Prva provjera znanja 20

Druga provjera znanja 20

Seminarski rad 10

Aktivnost 10

60 (max.)

Broj bodova na završnom ispitu

Pismeni, usmeni ili kombinirani/pismeni i usmeni/ ispit 40

Uslov za izlazak na završni ispit je osvojenih 30 bodova. Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a.

VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se i

ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

Po završetku redovnih zimskih i ljetnih ispitnih rokova, kao i poslije jesenjeg ispitnog

roka, rezultati ispita objavljuju se na WEB stranici Faklulteta.

Rezultati ispita moraju biti objavljeni po svim segmentima vrednovanja znanja studenata,

u skladu sa Zakonom i Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta.

Zbog zaštite privatnosti, rezultati ispita ne smiju se objavljivati po imenima studenata

nego pod brojem indeksa.

Page 47: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

Filozofski fakultet u Sarajevu 1

S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR

Naziv predmeta i šifra Tri svjetske političke scene 1918-1945 FIL HIS 502

Predmetni nastavnik Doc. dr. Amila Kasumović

Saradnik __________________________________________________________________

Sedmica Nastavna jedinka 1.

Upoznavanje sa izvorima i literaturom. Definiranje pojmova: demokracija, socijalizam, fašizam, nacizam

2.

Uspon fašizma u Italiji

3. Od Vajmarske Republike do Trećeg Rajha

4. Nacistička propaganda i kreiranje »novog poretka«

5. Kada se maske skinu: Njemačka i Italija u Drugom svjetskom ratu

6. Korjeni socijalizma: utopisti i marksisti

7. Širenje ideje socijalizma u Evropi

8. Provjera znanja studenata

9. Socijalizam na ruski način I

10. Socijalizam na ruski način II

11. Politički sistem SAD

12. Politika SAD 1919-1939

13. SAD u Drugom svjetskom ratu

14. Vanjska politika Velike Britanije 1918-1945

15. Vanjska politika Francuske 1918-1945

Page 48: S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/historija_ljeto.pdf · Derviški redovi i sufizam. 4. Ostale religije i položaj nemuslimana. 5. Medrese i druge obrazovne

Filozofski fakultet u Sarajevu 2

16.

Završni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu

PROVJERE ZNANJA

Oblik provjere znanja Bodovi

Aktivnost 10

Esej/Seminarski rad 10

Polusemestralna provjera znanja 40

Završnu usmeni ispit 40

Napomena: Završnom ispitu mogu pristupiti samo studenti koji su ostvarili 30 i više bodova u

toku nastave. Studenti koji rade seminarski rad iz ovog predmeta, nisu dužni raditi esej.

Literatura:

1. Hana Arent, Izvori totalitarizma, Beograd 1998.

2. Džon Roberts, Evropa 1880-1945, Clio, Beograd 2002.

3. Gholam Reza Basirniya, Odnos demokracije i političkih učenja, Ibn Sina, Sarajevo 2012.

4. Ulf Dirlmeier et al., Povijest Njemačke, Barbat, Zagreb 1999.

5. Christopher Duggan, A Concise History of Italy, Cambridge University Press, 1994.

6. Christopher Hibbert, Mussolini: Uspon i pad fašizma, Alfa, Zagreb 1977.

7. Historija čovječanstva: Dvadeseto stoljeće, tom IV, naprijed, Zagreb 1969.

8. Potemkin (ur.), Historija diplomatije, III (1919-1939), Beograd 1951.

9. Andrej Mitrović, Vreme netrpeljivih, Srpska književna zadruga, Beograd 1974.

10. Milorad Ekmečić, Osnove građanske dikatature u Evropi između dva svjetska rata, II

izdanje, Zavod za izdavanje udžbenika, Sarajevo 1967.