73
„VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS KERETÉBEN - FOGLALKOZÁS- EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS A DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT. MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN.” tárgyában kiírt, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjában és 113.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V.25.) MvM rendelet 6. § szerint az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Szuhanyik Zoltán s.k. felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Lajstromszám: 00141 Levelezési cím: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A. E-mail cím: [email protected] 2017. december

¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

„VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS KERETÉBEN - FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS A DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ

ZRT. MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN.”

tárgyában kiírt,a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjában és 113.§ (1) bekezdésében

foglaltak szerint hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V.25.) MvM rendelet 6. § szerint az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:

Szuhanyik Zoltán s.k.felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóLajstromszám: 00141Levelezési cím: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A.E-mail cím: [email protected]

2017. december

Page 2: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

A jelen közbeszerzési eljárást megindító felhívást (továbbiakban: felhívás) az Ajánlatkérő egyidejűleg és közvetlenül megküldte a Kbt. 113. § (2) bekezdése szerint a Közbeszerzési Hatóság felé előzetesen megjelölt, továbbá azoknak az Ajánlattevőknek akik az eljárás iránti érdeklődésüket jelezték.Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen dokumentáció mellett a közzétett felhívás és a Kbt., valamint a kapcsolódó rendeletek előírásainak ismerete is szükséges az érvényes ajánlattételhez. Ajánlatkérő a jelen dokumentáció elkészítésekor nem tűzte célul a Kbt. által meghatározott fogalmak, eljárási cselekmények, valamint a felhívásban meghatározottak megismétlését. Amennyiben a felhívás és a dokumentáció között ellentmondás van, a felhívás az irányadó.

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATOK ELKÉSZÍTÉSÉVEL, BENYÚJTÁSÁVAL ÉS ÉRTÉKELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

I. Fogalom meghatározások

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatosan az általa használt egyes fogalmakkal kapcsolatban – azok egyértelműsítése érdekében – az alábbiakat érti.1) Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény2) Art.: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény3) Cégszerű aláírás: ajánlatkérő cégszerű aláírásként a cégnyilvánosságról, a bírósági

cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti cégszerű aláírást fogadja el. Ajánlatkérő a cégszerű aláírással egyenértékűnek fogadja el az olyan személy aláírását, akit az adott dokumentum aláírására a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazott.

4) Ajánlattevő általi felelős fordítás: a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerinti, az ajánlattevő által készített vagy becsatolt, a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokra vonatkozó fordítás.

5) Gazdasági szereplő: a Kbt. 3. § 10. pontjában meghatározott fogalom.

II. Az eljárás általános szabályai

1) A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Kbt. szabályai szerint kerül sor. Az eljárás nyílt eljárás, az eljárás becsült értékére tekintettel a Kbt. Harmadik része 112. § (1) bekezdés b.) pont kerül alkalmazásra.

2) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen dokumentáció kiadásával ajánlatkérőnek nem célja a felhívásban, a Kbt.-ben, valamint az egyéb jogszabályokban foglalt rendelkezések megismétlése. Erre tekintettel a jelen dokumentáció kizárólag a felhívással és a vonatkozó jogszabályokkal (elsősorban a Kbt.-vel) összhangban értelmezendő.

3) Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Bármely gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni, illetve közösen részvételi jelentkezést benyújtani olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást.

4) Az ajánlat benyújtásával ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő tudomásul vette a felhívásban és dokumentációban tett előírásokat, különösen, de nem kizárólagosan a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben tett előírásokat. A közbeszerzési eljárás fajtájára tekintettel a benyújtott ajánlatnak maradéktalanul meg kell felelnie a műszaki leírás feltételeinek, eltérés esetén az ajánlat érvénytelen. Amennyiben a benyújtott ajánlat olyan feltételt tartalmaz, amely ellentétes a szerződéses feltételekben meghatározottakkal, az ajánlat érvénytelen. Azonban a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor [Kbt. 69. § (3) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja.

2

Page 3: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

5) A közbeszerzési dokumentum dokumentummintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az érvényes ajánlattételt megkönnyítse az ajánlatkérő. Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő nem teszi kötelezővé az általa meghatározott dokumentumminták alkalmazását, az csupán javasolt az ajánlattevőknek. Javasoljuk az ajánlattevőnek, hogy a dokumentumminták helyességét minden esetben ellenőrizzék. Amennyiben az ajánlattevő a dokumentumminta mellőzésével kívánja ajánlatát megtenni, kérjük, hogy fokozott figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége érdekében. A dokumentációban szereplő dokumentumminták kitöltése és benyújtása javasolt, de az Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó nyilatkozatot is elfogadja Ajánlatkérő, amennyiben az alkalmas az alkalmasság, illetve egyéb, az Ajánlatkérő, illetőleg jogszabály által előírt feltétel, körülmény fennállásának vagy hiányának megállapítására.

6) Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat érvényességéhez – különösen a gazdasági és pénzügyi alkalmasság, valamint a műszaki illetve szakmai alkalmasság körében – szükséges dokumentumokat és igazolásokat, az ajánlat érvényességének egyértelmű megállapításához szükséges tartalommal ajánlatkérő rendelkezésére bocsássa.

7) A kért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk következménye az ajánlat érvénytelenné minősítése lehet.

8) Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontja szerint az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyibenia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, ésib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;

9) A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

10) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az idegen nyelvű iratokat felelős magyar fordításban is csatolni kell az ajánlatban. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.

11) A jelen közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő az általa megküldeni kívánt dokumentumokat fax vagy e-mail (Kbt. 41. §) útján küldi meg a gazdasági szereplőknek a gyors tájékoztatás érdekében. Ajánlatkérő a fax megküldését legfeljebb háromszor kísérli meg. A megküldött dokumentum akkor is kézbesítettnek minősül, ha az ajánlatkérő a megküldés sikerességéről faxjelentést kap, vagy ha az adott e-mail kiküldésre és az elküldött üzenetek közé besorolásra került. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárás során a hagyományos postai úton küldje meg az egyes dokumentumokat a gazdasági szereplőknek, amennyiben ezt a Kbt. nem zárja ki.

12) Tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy amennyiben ajánlatkérő felszólítása ellenére az ajánlattevő, az ajánlatkérő által előírt határidő lejártáig, a Kbt. 71. §-a szerinti felvilágosítást, vagy a 72. § szerinti indokolást nem adja meg, úgy az ajánlat elbírálását az eredeti, beadott ajánlat alapján végzi el.

3

Page 4: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

13) A benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő megbizonyosodott a felhívásban és dokumentációban megadott, illetve a szerződés-tervezetből ésszerűen következő feladatokra vonatkozó szerződéses ár helyességéről és elégséges voltáról, valamint arról, hogy ajánlatuk végösszege fedez minden a dokumentációban, valamint az ennek részét képező szerződés tervezetben foglalt kötelezettséget és feladatot, ami a munka elvégzéséhez szükséges.

14) A dokumentációban szereplő szerződés-tervezetet nem kell kitölteni, sem az ajánlathoz csatolni.

15) Árfolyamok: A különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni.

16) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek árbevételi adatok átváltása esetén az adott naptári év utolsó napján, míg referencia adatok átváltása kapcsán annak (vég)teljesítése, egyéb esetben az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát az MNB nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított EUR ellenérték a mértékadó. Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az átszámítást külön, aláírt lapon, a nem HUF összegeket tartalmazó okiratok mögé kell csatolni.

17) Ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében az ajánlatkérő a dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján.

18) A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre kérjük feltüntetni az alábbi információkat:

— Dunántúli Regionális Vízművek Zrt.— „Vállalkozási keretszerződés keretében - Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. működési területén.”— a dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, faxszáma és e-mail címe

A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott dokumentumok elirányításáért az ajánlatkérőt felelősség nem terheli.

III. A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás

1) A Kbt. 73. § (4) bekezdésére tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről.

2) A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek.

4

Page 5: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

3) A fenti előírásra tekintettel Ajánlatkérő az alábbiakban megadja azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és elérhetőségét, amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat:

1. Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Járási Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Főosztály; Munkavédelmi Ellenőrzési OsztályCím 1035 Bp., Váradi utca 15.Postacím 1438 Budapest Pf. 520.E-mail [email protected],

[email protected] +36-1-323-3600Fax +36-1-323-3602Illetékesség Budapest

További elérhetőségek: http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=228

2. NAV Pest Megyei Vám,- és Adó Főigazgatósága1134 Budapest, Dózsa György út 128-132, Telefon: +361-4273200 - Fax: +361-4273998

További (NAV országos) elérhetőségek: http://nav.gov.hu/nav/igazgatosagok

NAV Általános Tájékoztató Rendszer(hétfőtől csütörtökig 8.30-16 óráig, pénteken 8.30-13.30 óráig) Telefon: 06-40-42-42-42Telefon: 06-20-33-95-888, Telefon: 06-30-33-95-888, Telefon: 06-70-33-95-888Telefon: külföldről: +36-1-250-9500

NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszer(hétfőtől csütörtökig 8.30-16 óráig, pénteken 8.30-13.30 óráig)A rendszer a TEL adatlap kitöltése és beküldése után, csak ügyfélazonosító számmal használható.Telefon: 06-40-20-21-22Telefon: külföldről: +36-1-441-9600

3. Pest Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A-B. Posta cím: 1539 Budapest, Pf.: 675. Telefon: 1/22-49-100 E-mail cím: [email protected]

4. Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály 1138 Budapest, Váci út 174, Postacím: 1550 Budapest, Pf. 203.Telefon: (06) 1 465-3800, Fax: (06) 1 465-3853, E-mail cím: [email protected]

5. Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szociális ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10. Telefonszám: 06-1-795-1860 e-mail: [email protected]

Mivel az e közbeszerzési eljárás tárgyát képező valamennyi szerződés lényeges tartalma a teljesítés helyétől függetlenül ugyanaz,- így az adott esetben szükséges tájékoztatás megadására egy-egy lehetséges szervet jelölünk meg.

5

Page 6: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

IV. A Közbeszerzési dokumentum átvételének teljessége, pontossága

4) A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A közbeszerzési dokumentum rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentáció elektronikus úton, a http://ratkynet.com/kozbeszerzes linkről tölthető le. A közbeszerzési dokumentum átvételét/elérését a dokumentációban található átvételi elismervény visszaküldésével, a [email protected] elektronikus levélcímen kell igazolni, az ajánlattételi határidő lejártáig. A dokumentáció elérésének visszaigazolása az eljárásban való részvétel, azaz az ajánlattétel feltétele. A dokumentációban elhelyezett ajánlati adatlapokat, formanyomtatványokat, stb. értelemszerűen kitöltve kell az ajánlatban elhelyezni. Nem kell az ajánlatba elhelyezni a (kizárólag technikai segítségnyújtás céljára szolgáló) dokumentum előlapokat, valamint azokat a dokumentumokat, amelyek ebben az eljárásban a beadott ajánlat tartalma tekintetében nem alkalmazhatóak, illetve értelmezhetőek. Ajánlattevőnek a Kbt-ben, a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban, a felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy elegendő, ha a dokumentációt ajánlattevőnként egy (közös) ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó veszi át. Az ajánlatban csatolni kell a dokumentáció átvételi elismervényének megküldését igazoló dokumentum másolati példányát és a kitöltött átvételi elismervény másolati példányát.

5) A dokumentációt átvevő felelős azért, hogy ellenőrizze a dokumentáció teljes átvételét. Ajánlatkérőnek semmilyen kifogást nem áll módjában elfogadni, melynek az indoka, hogy a dokumentációt átvevő elmulasztotta a dokumentáció valamely részének átvételét. Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a jelen dokumentáció részét képezi – az ÚTMUTATÓ, a SZERZŐDÉS TERVEZET, valamint a NYILATKOZATMINTÁKON kívül – az ajánlatkérő által elkészített MŰSZAKI LEÍRÁS is.

V. Az ajánlat módosítása

1) Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja (vagy vonhatja vissza) ajánlatát.

2) Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat — tekintettel a Kbt. 46. § (2) bekezdésére — sem részekben, sem egészében nem tudja visszaszolgáltatni.

3) Amennyiben ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejárta után módosítja, vagy visszavonja az ajánlatát, az a Kbt. 81. § (11) bekezdése szerinti ajánlati kötöttség megsértésének tekintendő, melynek következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása.

VI. A kiegészítő tájékoztatás

1) A Kbt. 56. § (1) bekezdése alapján bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet. Ajánlattevők az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően, az I.3. pontban megjelölt helyen, faxon vagy elektronikus úton eljuttatva, feltüntetve az eljárás tárgyát.

2) Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötését követően ő viseli annak jogkövetkezményeit, amely olyan hiányosságból adódik, melyet ajánlattevőnek a tőle elvárható szakmai gondosság és körültekintés mellett észlelnie kellett volna, de a kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem jelzett.

3) A tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő a felhívásban megadott elérhetőségre közvetlenül benyújtott vagy postai kézbesítéssel küldött levélben vagy telefaxon (vagy a Kbt. 41. § (4) bekezdésének megfelelő elektronikus úton) fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az ajánlatkérőhöz, aki az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 3 nappal adja meg a válaszokat.

6

Page 7: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

4) A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket a fentiekben meghatározottak mellett – a könnyebb feldolgozhatóság érdekében – kérjük szerkeszthető, „*.doc” vagy „*.docx” formátumban is megküldeni az Ajánlatkérőnek a felhívásban megjelölt e-mail címére. Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. szabályozása értelmében az Ajánlatkérő alkalmazottai nem jogosultak az eljárással kapcsolatosan szóban (pl. személyesen, vagy telefon útján) felvilágosítást adni, erre tekintettel az ilyen módon érkező megkeresésre az Ajánlatkérő a válaszadást megtagadja.

5) Ajánlatkérő a műszaki leírást és a szerződéses feltételeket érintő esetleges módosítási javaslatokat nem vár. Kérjük a gazdasági szereplőket, hogy kizárólag a Kbt. 56. §-ának megfelelő tartalommal, a megfelelő ajánlattétel érdekében, a felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Kbt. 56. §-a alapján az ajánlatkérőnek nincsen felhatalmazása a Kbt. egyes rendelkezéseivel kapcsolatosan értelmező tájékoztatást adni. A Kbt., valamint a közbeszerzésekkel összefüggő egyéb jogszabályok értelmezésével kapcsolatban elsősorban az Igazságügyi Minisztérium, valamint a Közbeszerzési Hatóság adhat felvilágosítást.

6) Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 4. napnál később érkezik be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kell megadnia. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat a gazdasági szereplőt terheli.

7) Az Ajánlatkérő – a gazdasági szereplők egyidejű értesítése mellett – írásban (fax, e-mail útján) válaszol a felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatos minden egyes kérdésre, és a tájékoztatás teljes tartalmát a gazdasági szereplők számára hozzáférhetővé teszi az Ajánlatkérő url címén, ahonnan a közbeszerzési dokumentum is elérhető. A kiegészítő tájékoztatás – előzetes telefonos időpont egyeztetése alapján – teljes terjedelemben megtekinthető az Ajánlatkérő címén.

8) A gazdasági szereplő által feltett kérdések, és az ajánlatkérő által kézbesített kiegészítő tájékoztatások a dokumentáció részeivé válnak.

9) Ajánlatkérő az eljárás során helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.

VII. Az ajánlattétellel kapcsolatos költségek

1) A dokumentáció átvételével, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevő által kidolgozott ajánlatért ellenérték nem igényelhető.

2) A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti (Kbt. 57. § (1)-(2) bekezdés). A közbeszerzési eljárás eredményes vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül ajánlattevőnek nincs joga az ajánlatkérővel szemben semmilyen jogcímen az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és a dokumentáció átvételével kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan igényt támasztani.

3) Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben (különös tekintettel pl. az ajánlati biztosítékra vonatkozó bankgarancia dokumentumra), az ajánlatot Ajánlatkérőnek a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint legalább öt évig meg kell őriznie.

VIII. Közös ajánlattétel

1) Közös ajánlattétel eseten az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a (2)–(3) bekezdésre. Be kell csatolni a közös ajánlattevők megállapodását, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá meg kell adni a közös ajánlattevők munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében.

2) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, így különösen:a) a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a

közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg

7

Page 8: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

b) a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését;

c) amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [54. §] írja elő, a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.

d) a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek;

e) az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

3) Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag a képviselő ajánlattevő részére küldi meg a Kbt. által előírt és egyéb értesítéseket, tájékoztatásokat, felhívásokat. A közös ajánlattevők felelőssége, hogy az egymás közötti kommunikációt megfelelően rendezzék. A képviselő ajánlattevő részére kézbesített dokumentumok, valamennyi közös ajánlattevő részére kézbesítettnek tekintendők. A megfelelő kézbesítés érdekében az ajánlatban meg kell adni a képviselő ajánlattevő kapcsolattartásra megjelölt elérhetőségeit.

4) Felhívjuk a tisztelt közös ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes nyilatkozatok megtételénél különös figyelmet fordítsanak arra, hogy a nyilatkozatok – amennyiben az szükséges – valamennyi közös ajánlattevőre kiterjedjenek. Úgyszintén fokozott figyelemmel járjanak el a kizáró okokra, az alkalmassági feltételekre vonatkozó és egyéb igazolások csatolásakor. A nyilatkozatoknak az eljárás megindításának napjátt követő keltezésűnek kell lennie.

IX. Az ajánlatot alkotó dokumentumok

1) Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat kell – lehetőleg az alábbi sorrendben – csatolni:

Sor-szám

Megnevezés

1. Fedlap

2. Tartalomjegyzék

3.

A Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelő felolvasólap. Lehetőleg a fedlapot/tartalomjegyzéket követően csatolják az ajánlatba!A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a 68. § (4) bekezdése [az ajánlattevő(k) nevét, címét (székhelyét)kapcsolattartóját, annak elérhetőségét, valamint azokat a fő, számszerűsíthető adatokat, amely az értékelési szempont alapján értékelésre kerül] szerinti információkat.Közös ajánlattétel esetén a képviselő ajánlattevő kapcsolattartásra megjelölt adatait kell megadni!1

1. számú melléklet

4. A Kbt. 66. § (2) bekezdésében előírt, úgynevezett ajánlati nyilatkozat.2. számú melléklet

5. A Kbt. 66. § (4) bekezdésében előírt KKV nyilatkozat.3. számú melléklet

6. Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölnia) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.A nyilatkozatokat nemleges tartalommal is szükséges benyújtani az ajánlatban.

1Lehetőség szerint kizárólag egyetlen levelezési címet, egyetlen telefaxszámot, egyetlen telefonszámot, egyetlen e-mail címet, egyetlen kapcsolattartásra jogosult személyt kérünk megjelölni.

8

Page 9: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

Közös ajánlattevők esetén valamennyi közös ajánlattevőre is egyértelműen ki kell terjednie a nyilatkozatoknak.4. számú melléklet.

7.Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni, ezt a dokumentumot az összes közös ajánlattevőnek alá kell írnia.5. számú melléklet

Kizáró okok fenn nem állásának igazolása:

8.

Az ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1)-(2) bekezdésében előírtak alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő köteles nyilatkozatot benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az Ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Ebben az esetben ajánlattevő a formanyomtatvány I. részében található adatokat köteles az új eljárásnak megfelelően frissíteni. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés].

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő/ nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön nyilatkozatot nyújt be.6.a. számú melléklet

9.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.7. számú melléklet

10.

A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.8. számú melléklet

11. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban

9

Page 10: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.(adott esetben)

Az előírt alkalmassági feltételek igazolása:

12.

Nyilatkozat az ajánlati felhívás n) pont P1) és M1) alkalmassági feltétel(ek)re vonatkozóan.Előzetes igazolás:A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő (ajánlattevő/ illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet) arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.Ajánlattevő részéről: 6.a. számú mellékletKapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről: 6.b. számú melléklet (adott esetben)

13.

A Kbt. 65. § (8) bek. szerinti kezességet vállaló szervezet székhelyére, (postacímére), telefonszámára, faxszámára, e-mail címére vonatkozó nyilatkozat (adott esetben)

Amennyiben a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti ajánlattevő a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerint igazolta a gazdasági és pénzügyi alkalmasságát, abban az esetben az ajánlatkérő és a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. § szerinti kezességi szerződés jön létre olyan módon, hogy a fentiek szerinti írásbeli kezességvállalásnak az ajánlatkérő általi elfogadásáról a kezességet vállaló személyt (szervezetet) értesíti az ajánlatkérő. Erre tekintettel a kezességet vállaló köteles az ajánlatban megadni székhelyét (postacímét), telefonszámát, faxszámát, e-mail címét.

Egyéb dokumentumok:

14.

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő/az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás- mintáját.Amennyiben az ajánlatot nem a képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az erre felhatalmazott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. A meghatalmazásnak tartalmazni kell a meghatalmazott elfogadó nyilatkozatát, és aláírását is. Ajánlatkérő a meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában fogadja el.

15.

Közös ajánlattétel eseten az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a (2)–(3) bekezdésre. Be kell csatolni a közös ajánlattevők megállapodását, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá meg kell adni a közös ajánlattevők munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében.A további szükséges adatokért ld. a jelen Dokumentáció VIII. pontját!

16.

Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, – úgy az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.9. számú melléklet

10

Page 11: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

17.Ajánlattevő nyilatkozata a fordításért vállalt felelősségről.10. számú melléklet

18.

A gazdasági szereplőnek, amennyiben az ajánlata, hiánypótlása, vagy Kbt. 72. § szerinti indokolása üzleti titkot tartalmaz, a Kbt. 44. § szerinti üzleti titkot tartalmazó iratokat elkülönítetten köteles az ajánlathoz csatolni. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Ajánlatkérő nem fogadja el az indokolást, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. §-ban foglaltakra.11. számú melléklet

19.

Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.

20.

Az ajánlathoz csatolandó iratok:1. működési engedély másolat a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatásra,2. a szolgáltatást végző orvos(ok) neve, szakvizsga igazolása,3. a szolgáltatás telephelye, ideje, gyakorisága.

2) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújtható.Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen a garanciavállaló vagy a kezességvállalásról szóló nyilatkozat).Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

3) Figyelemmel a Kbt. 41. § (1) bekezdésében foglaltakra, az ajánlatban szereplő nyilatkozatok aláírás nélkül joghatás kiváltására nem alkalmasak, így az ajánlatot a szükséges helyeken – pl. ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatai, a Felolvasólap – cégszerűen aláírva (vagy cégszerű aláírásra jogosult által meghatalmazott személy(ek) aláírásával ellátva) kell benyújtani.

4) Kérjük a tisztelt ajánlattevőket, hogy az ajánlathoz ne csatoljanak olyan dokumentumokat, melynek csatolását a jogszabályok, vagy az ajánlatkérő nem írta elő (pl.: prospektus, ismertető, aláírt szerződéstervezet). Amennyiben ajánlattevő ilyen dokumentumokat is be kíván nyújtani, úgy ezeket – ha benyújtását feltétlenül szükségesnek tartja – az ajánlattól elkülönülten tegye a borítékba, vagy csomagba az ajánlat mellé. Ajánlatkérő az ilyen módon elkülönített dokumentumot nem tekinti az ajánlat részének és az ajánlat elbírálása során nem veszi figyelembe.

11

Page 12: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

X. Az ajánlat példányaival kapcsolatos formai előírások

1) Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva a Kbt. 68. § (2) bekezdés alapján 1 eredeti példányban írásban, zártan, roncsolásmentes csomagolásban, magyar nyelven, papír alapon, továbbá az eredeti példány szkennelt 1 másolati példányát elektronikus adathordozón kell benyújtani. Amennyiben a példányok között eltérés lenne, a papír alapú eredeti példány tartalma az irányadó.

2) Az eredeti példányt zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az első, vagy a hátsó laphoz rögzíteni kell, a matricát le kell bélyegezni, vagy aláírásra jogosultnak alá kell írni úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az ajánlat minden információt tartalmazó oldalát folyamatos oldalszámozással kell ellátni és az ajánlathoz tételes oldalszámra hivatkozó tartalomjegyzéket kell csatolni.

3) Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett hibakiigazításokat. Az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személy(ek)nek, vagy az arra meghatalmazott személy(ek)nek a kézjegyükkel kell ellátnia/ellátniuk a közbeiktatás, törlés vagy átírás dátumának feltüntetésével.

4) Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőt, hogy az ajánlatnak az elejére tartalomjegyzéket csatoljon, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.

5) Az eljárás nyelve magyar. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt az ajánlattevő – konzorcium esetén konzorciumi tag –, magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni és az ajánlattevőnek, alvállalkozónak nyilatkoznia kell arról, hogy a fordítás tartalma az eredetivel megegyezik.

6) A Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján az ajánlathoz egy példányban csatolni kell az eredeti példányról képolvasó készülékkel készült CD-re vagy DVD-re írt elektronikus példányt, mely jelszó nélkül AcrobatReader programmal olvasható, PDF kiterjesztésűnek kell lennie. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során minden esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe.

XI. Az ajánlat csomagolásával kapcsolatos formai előírások

1) A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott ajánlatok elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért ajánlatkérőt felelősség nem terheli.

2) Az ajánlatot borítékba, csomagba, vagy dobozba kell becsomagolni. A csomagolásnak át nem látszónak, sértetlennek kell lennie.

3) A csomagoláson az ajánlat postai feladása esetén, az alábbi felirat is feltüntethető:

Rátky és Társa Ügyvédi Iroda1024 Budapest, Ady Endre utca 19. A.

XII. Az ajánlatok benyújtása

1) Az ajánlatok benyújtása személyesen és postai úton történhet, az alábbi címre:

Hivatalos név: Rátky és Társa Ügyvédi IrodaPostai cím: Magyarország 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A I. emelet TitkárságKapcsolattartási pont(ok):Telefon: +36 13363390E-mail: [email protected] Fax: +361 13363399

Az ajánlatokat személyesen munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-13 óráig, az ajánlattételi határidő napján 9 órától az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtani.

12

Page 13: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

2) Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön benyújtásra. Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat tudja értékelni.

3) Az ajánlatok személyesen történő leadásakor az ajánlatot átadó személy köteles aláírásával az átvételi elismervényt ellátni.

4) Az ajánlatok benyújtásakor az ajánlatok átadásához szükséges időtartamot is vegyék figyelembe az ajánlattevők. A határidőn túl érkezett ajánlatok a Kbt. értelmében érvénytelenek, amely ajánlatok azonban a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerinti iratnak minősülnek. Ezért ajánlatkérő a késve benyújtott ajánlatokat köteles megőrizni, azok visszaszolgáltatására sem részekben, sem egészében nem kerülhet sor.

XIII. Bontási eljárás rövid bemutatása

1) Az ajánlattevők a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak, arra a felhívásban foglaltak az irányadók.

2) Az ajánlatok felbontásakor az ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (adott esetben részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.

3) Az ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek.

XIV. Irányadó idő

A felhívásban és a dokumentációban meghatározott valamennyi időpont közép-európai (helyi) idő szerint értendő.

XV. Az ajánlatok értékelése

1) Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek a) pontja szerint legalacsonyabb ár értékelési szempont szerint értékeli.

Az ajánlatkérő igényeinek valamennyi rész esetében konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru/ szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenséget okoz az is, ha az ajánlatban az Ajánlattevő valamely feltételt szab a közbeszerzési dokumentum feltételeinek elfogadásával vagy az ajánlati feltételek változatlanságával kapcsolatban.

Mindenféle, a felhívásban és a dokumentációban (Szerződés tervezetben) foglaltakkal ellentétes, vagy azoknak nem megfelelő, értékelési részszemponttal, vagy a szerződés teljesítésével kapcsolatos ajánlattevői kikötés (különösen, de nem kizárólagosan az ajánlati ár milyen valuta árfolyam mellett érvényes, vagy az ajánlat a felhívástól eltérően meddig érvényes) az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után.

XVI. A szerződéskötés módja

Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével az összegezés megküldését követően felveszi a kapcsolatot a szerződéskötéshez szükséges további teendők és információk megadása érdekében.

A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő benyújtsa az alábbi iratokat:

1. a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatásra vonatkozó működési engedély másolat,3. a szolgáltatást végző orvos(ok) neve, szakvizsga igazolása,4. a szolgáltatás nyújtás telephelyének címe, rendelési ideje, elérhetősége.

13

Page 14: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

II. MŰSZAKI LEÍRÁS – RÉSZLETES MŰSZAKI SZAKMAI FELTÉTELEK

14

Page 15: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás

Pályázati, megbízási feltételek:

a) A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII.25.) NM rendelet előírásainak megfelelő az az Ajánlattevő, aki a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendelet 11. § (1) bekezdése alapján foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtásárára jogosult.

b) Ajánlattevő egyrészről a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást a Megrendelő részére hetente létszámtól függően legalább 1 vagy 2 órában biztosítja, előre meghatározott és egyeztetett munkanapon 8 óra 00 perctől délután 16 óra 00 percig intervallumban. Megrendelő az 5 fő munkavállalói létszámot meghaladó szolgáltatást igénybevevő esetén, előzetesen – 3 munkanappal az esedékesség előtt – értesíti a helyszín szerint érintett szolgáltatást nyújtó orvosi rendelőt, aki gondoskodik a munkavállalók várakozás nélküli ellátásáról.

c) Ajánlattevő másrészről a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatások közül az időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatokat, a tevékenységalapú kockázatértékelés alapján előírt, valamint az influenza elleni védőoltások beadását a Megrendelő előre meghatározott, alábbi táblázatba foglalt telephelyein, illetve alkalommal köteles elvégezni. A Megrendelő telephelyein történő orvos látogatások pontos időbeosztását a szerződés megkötésétől számított 15 munkanapon belül, illetve azt követően a tárgyévet megelőző év december 20-ig a nyertes Ajánlattevővel egyeztetve kell meghatározni.

Az Ajánlattevőnek az alábbi meghatározott helyszíneken kell biztosítania a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást:

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás esetén (rendelőben): Bóly, Balatonfüred, Balatonlelle/ Balatonboglár, Barcs, Dombóvár, Kaposvár, Keszthely, Kincsesbánya, Marcali, Mohács, Nagyatád, Pécs, Simontornya, Siófok, Sümeg/Tapolca, Tamási, Velence

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás esetén (Megrendelő telephelyén): Balatonszéplak-alsó.

Elsősegély tanfolyam esetén: Balatonfüred, Balatonszéplak-alsó, Barcs, Keszthely, Pécs-Üszögpuszta, Velence.

15

Page 16: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

16

Page 17: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

d) A munkavállalók aktuális (2017.06.30) létszáma 1.823 fő. A munkavállalók foglalkozás-egészségügyi osztály szerinti besorolása az alábbi (az adatok tájékoztató jellegűek):

"A" osztály

(fő)

"C" osztály

(fő)

"D" osztály

(fő)

Összesen (fő)

Mindösszesen: 82 1 256 485 1 823

Az Ajánlattevőnek a c) pont szerinti táblázatba foglalt helyszíneken kell biztosítania a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást a Megrendelő – szintén c) pont táblázatában jelzett – telephelyein felül.Az Ajánlattevő a fenti osztályok és annak (jelenlegi, 2017.06.30.-i) létszámadatai alapján, valamint a Megrendelő meghatározott telephelyeire, meghatározott alkalommal (orvos-látogatási alkalom/év) történő orvos-látogatásokért külön ajánlati egységárat nem képez, ennek díját a magajánlott egységes havi szolgáltatási díj tartalmazza.

e) A Megrendelő szolgáltatási területének folyamatos növekedése miatt, az Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy az új, csatlakozó területek munkavállalóinak is biztosítja az ajánlatában megjelölt egységáron a foglalkozás-egészségügyi szolgálatot. A létszámnövekedést Ajánlattevő a következő esedékes számlájában jogosult érvényesíteni a Megrendelő felé, vagyis az egységes havi szolgáltatási díj az új létszámadat szerint kerül számlázásra.

f) Az Ajánlattevőnek vállalnia kell továbbá (az esetlegesen alvállalkozóként bevont foglalkozás-egészségügyi orvosok vonatkozásában is), hogy a Megrendelő jelenlegi, valamint esetlegesen később kialakításra kerülő belső nyomtatványait, így például a szemész szakorvoshoz történő szükség szerinti beutalás nyomtatványát, az Orvoslátogatási könyvet a jogszabályi előírások által meghatározott dokumentálás mellett minden esetben kitöltik, azt a Megrendelő által kialakított rend szerint használják, vezetik.

g) A szolgáltatást nyújtó Ajánlattevőnek biztosítania kell a zavartalan szolgáltatást. Ajánlattevő (illetve az esetlegesen az alvállalkozóként bevont foglalkozás-egészségügyi orvosok) szabadságolása esetén az esedékességet megelőzően legalább 10 nappal írásban jelezni kell a Megrendelő foglalkozás-egészségügyi koordinátorának, valamint a Minőségellenőrzési vezetőnek. A szabadságolás idejére biztosítani kell a szolgáltatás folyamatosságát.

h) Az alkalmassági vizsgálatokat (új belépő, időszakos, soron kívüli), valamint az oltások beadását, stb., azaz minden orvos-látogatásra okot adó esetet munkaidőben kell elvégezni. Amennyiben a Megrendelő munkavállalói az Ajánlattevőnek felróható okból munkaidőn túl tartózkodnak az orvos-látogatáson, és a Megrendelőnek túlórát kell a munkavállaló(k)nak fizetnie, úgy annak terhét a Megrendelő átháríthatja az Ajánlattevőre, melyet az Ajánlattevő köteles megtéríteni.

A szolgáltatás az alábbiakra terjed ki:Ajánlattevő a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII.25.) NM. rendelet 4. § (1) bekezdése – illetve a mindenkor érvényes vonatkozó jogszabály(ok) – alapján elvégzi a Megrendelő által megjelölt helyeken:

i) a külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatokat az egységesen kialakított vizsgálati rend szerint kell elvégezni. Az alkalmassági vizsgálatokhoz szükséges vizsgálatokat egységes protokoll alapján elvégzi, kizárólag a felelős orvos-szakmai indokok alapján, szükség esetén kezdeményezi a szakorvosi vizsgálatokat (különösen, de nem kizárólag a laborvizsgálatokat, a biológiai monitoring vizsgálatokat, a tüdőszűrést, a hallás- és látásvizsgálatot, a bőrgyógyászati vizsgálatot, a vérnyomásmérést, valamint szükség esetén az EKG vizsgálatot, a légzésfunkció- és mellkas vizsgálatot, különös tekintettel a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 49. § (1) bekezdésére. Ajánlattevő garantálja, hogy csak olyan foglalkozás-egészségügyi orvosokkal teljesíti a szolgáltatást, akik rendelkeznek a szükséges orvosi eszközökkel azokhoz a vizsgálatokhoz, amelyek alapesetben nem igényelnek külön szakorvosi vizsgálatot (pl. hallásvizsgálat, légzésfunkció ellenőrzése). Ajánlattevő vállalja, hogy

17

Page 18: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

az egységesen kialakított vizsgálati rendet, valamint az egységes protokoll szerinti vizsgálatokat a Teljesítés helyein a szolgáltatást nyújtó orvosoktól (esetlegesen alvállalkozóként bevont foglalkozás-egészségügyi orvosoktól is) megköveteli, érvényesíti.

j) Ajánlattevő garantálja, hogy olyan tapasztalt és megfelelő eszközökkel, mérőműszerekkel felszerelt foglalkozás-egészségügyi orvosokat alkalmaz, akik teljes orvos-szakmai felelősségük tudatában csak indokolt esetben utalják be a Megrendelő munkavállalóit a különböző szakrendelésekre.

k) külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentését, kivizsgálását;

l) a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak írásban dokumentált vizsgálatát a helyi körülmények figyelembevételével meghatározott gyakorisággal, vagy változás bekövetkezésekor soron kívül;

m) a külön jogszabályban meghatározottak szerint az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást;

n) a külön jogszabályban előírtak szerint a munkahelyek kémiai biztonságát érintő feladatokat;

o) a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos, egészséget, biztonságot érintő kérdésekkel összefüggő felvilágosítást;

p) a külön jogszabályban előírtak szerint a Megrendelő által készített, az Ajánlattevő által orvos-szakmailag ellenőrzött tevékenységalapú kockázatértékelés alapján meghatározott védőoltásokkal kapcsolatos feladatokról gondoskodik, úgy mint; oltóanyag beszerzése, tárolása, beadása és ezek dokumentálása. Az oltóanyagok munkavállalóknak történő beadását a előre egyeztetett módon az Ajánlattevőnek kell elvégeznie;

q) a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőző gondozását;r) külön jogszabályban meghatározottak szerint a 2. alkalmassági csoportba tartozó

közúti járművezetők egészségi alkalmassági vizsgálatát;s) a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és

véleményezéséről szóló jogszabályban meghatározott esetekben a foglalkoztathatóság szakvéleményezését.

Továbbá a hivatkozott rendelet 4. § (2) bekezdése alapján közreműködik:• a Megrendelő Munka- és Tűzvédelmi Csoportjával együttműködésben a munkahelyi

veszélyforrások feltárásában, jellegük és kockázataik ismertetésében;• munkaegészségügyi, -fiziológiai, -ergonómiai, -higiénés feladatok megoldásában,

vizsgálatok elvégzésében;• a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeinek

biztosításában, a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében;

• a foglalkozási rehabilitációban;• a munkáltató katasztrófamegelőző, -elhárító, -felszámoló és az előidézett

károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában;• a Megrendelő Munka- és Tűzvédelmi Csoportjával együttműködésben a

munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálatában;• Megrendelő Munkavédelmi Szabályzatában rögzített további feladatok ellátásában;• a vonatkozó jogszabályokban meghatározott foglalkozás-egészségügyi szolgálathoz

tartozó, esetlegesen fel nem sorolt feladatok ellátásában, különös tekintettel a Mvt. 58. §-ában hivatkozott további munkaegészségügyi szaktevékenységekre.

Ajánlattevő az alapszolgáltatáson túl, annak keretében elvégzi:

a) indokolt esetben vércukor, ill. koleszterinmérést;b) a megbetegedések, munkabalesetek ellátásához, illetve egyéb szükséges

esetekben orvosi rendelvények (gyógyszer recept, orvosi vény, stb.) felírását a vonatkozó jogszabályok biztosította keretek között;

c) támogató belgyógyászati tevékenység nyújtását;d) a belgyógyászati vizsgálatot, amely tartalmazza a vérnyomásmérést, pulzusmérést,

illetve e) a munkahelyi kockázatoktól, megterhelésektől és foglalkozás-egészségügyi

kategóriától függően egyéb vizsgálatokat;18

Page 19: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

f) a megbetegedések dokumentálását;g) a területileg illetékes szakhatóságok felé a Megrendelőt terhelő jelentésekhez

szükséges adatok összegyűjtését és azokat a Megrendelő rendelkezésére bocsátja elektronikus és papíralapon egyaránt;

h) felelős orvos-szakmai szempontok alapján kizárólag indokolt esetben a képernyő előtt munkát végző munkavállalók szemész szakorvoshoz való beutalását, a Megrendelő által megjelölt nyomtatványok használatával,

i) a biológiai monitoringra kötelezett munkavállalók beutalásának elvégzését;j) az előírt védőoltásokhoz szükséges oltóanyagok (hastífusz, kullancs, tetanusz,

hepatitisz A, influenza elleni védőoltások) beszerzését, tárolását és beadását.

Az alábbi táblázatban a 2016. évi oltások szerepelnek, az adatok tájékoztató jellegűek;Kullancs

ellenivédőoltás

Hastífusz elleni

védőoltás

Hepatitisz A elleni

védőoltás

Tetanusz elleni

védőoltás

Influenza elleni

védőoltás(opcionális)

262 316 22 2 500

k) Megrendelő kérésére 8 napon belül, a DRV működési területén részt vesz a rehabilitációs eljárás lefolytatásában. A Rehabilitációs Bizottság tagjaként szakmai észrevételeket tesz, és a készült jegyzőkönyvet ellen jegyzi.

l) a szolgáltatáshoz szükséges fogyóeszközök, dokumentumok beszerzését, rendelkezésre állását (védőoltási könyv, egészségügyi nyilatkozat, fecskendő, injekciós tű, egyéb eszközök) biztosítja.

m) Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell on-line oltásnyilvántartó rendszerrel, amit az ajánlattételi dokumentációban bemutat.

AdatszolgáltatásMegrendelő a foglalkozás-egészségügyi nyilvántartási feladatainak ellátásához kidolgozott egy nyilvántartási rendszert. Ebben minden foglalkozás-egészségügyi kötelező, illetve ajánlott juttatás szerepel, valamint ezeknek a tényleges biztosítása is, munkavállaló neve, igénybe vett szolgáltatás, valamint az igénybevétel dátuma alapján. A Megrendelő bevezette és folyamatosan működteti az Orvoslátogatási könyvet, amely minden munkavállalónak biztosított, ebben szerepel minden foglalkozás-egészségügyi ténylegesen igénybe vett szolgáltatás. Ebbe az Orvoslátogatási könyvbe az Ajánlattevő, vagy annak alvállalkozó foglalkozás-egészségügyi orvosai jogosultak és kötelezettek – jelen Ajánlati felhívásban rögzítettek szerint – a vizsgálatokat, oltásbeadásokat minden orvos-látogatás alkalmával bejegyezni. Az Orvoslátogatási könyv adatait a nyilvántartási rendszerbe – a munkavállalók neve szerint – a Megrendelő illetékes területi foglalkozási-egészségügyi koordinátorai viszik fel, amelyet a Megrendelő minőségellenőrzési vezetője, illetve foglalkozás-egészségügyi koordinátora a nyertes Ajánlattevő teljesítésigazolásaként elismer.

E teljesítésigazolás után a nyertes Ajánlattevő havonta utólag az alábbiak szerint állíthatja ki a számlát: a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatási díj esetében az aktuális hónap

feltüntetésével, az aktuális munkavállalói létszámmal felszorzott szolgáltatási díj, az oltóanyagok vételi árának megtérítése esetében, a Megrendelő által igényelt

oltóanyag tételenkénti mennyiségének szorzata az adott oltóanyag árának szorzatával. Amennyiben az előző időszakhoz képest az oltóanyagok beszerzési ára több mint 5%-al növekedett, a számlához szükséges csatolnia a nyertes Ajánlattevőnek az igazolást a növekedés okáról.

az elsősegélynyújtó képzés, illetve továbbképzés számlázására vonatkozóan a Megrendelő által írásban „beiskolázott” munkavállalói létszám és a nyertes Ajánlatban szereplő elsősegélynyújtói képzés egységárának szorzata,

19

Page 20: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

egyéb, előre nem látott események, haváriahelyzetek foglalkozás-egészségügyi kezelésének számlázását a Megrendelő és a nyertes Ajánlattevő külön megállapodása szerint.

Megrendelő biztosítja Ajánlattevő részére az adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez az alábbiakban felsorolt alapadatokat, illetve információkat: munkavállalói névsor az SAP-törzsszámok feltüntetésével szolgáltatási

helyszínenként, a Társaságnál a mindenkor hatályban lévő Juttatási rendet (tevékenységalapú

kockázatértékelés és JuNyiT tábla Ajánlattevővel történő egyeztetés szerint szükséges adatait), amely tartalmazza munkavállalónként többek között a kötelezően előírt, valamint ajánlott oltásokat, szűrővizsgálatokat (pl. bőrvizsgálat, hallásvizsgálat, légzésfunkció), képernyő előtti munkavégzés miatti látásvizsgálatokat (mindemellett a Juttatási rend tartalmazza a munkaruha és egyéni védőeszközök juttatását is),

bármilyen, a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást is érintő szervezeti, szabályozóbeli változást,

a jelenleg hatályba lévő Kockázatértékelések dokumentumait,

A szolgáltatás átadás-átvétele

Ajánlattevőnek a jelenlegi foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó Ajánlattevőtől kell átvennie a szolgáltatást, oly módon, hogy a Megrendelő részére a szolgáltatás folyamatosan, zavartalanul biztosított legyen. Az új Ajánlattevőnek 30 nap áll rendelkezésére, hogy a régi szolgáltatást nyújtó Ajánlattevőtől mindazon dokumentumot, adatot átvegyen, amelyek jogszabályban rögzítve a Megrendelőnél, illetve az Ajánlattevőnél rendelkezésre kell, hogy álljanak, illetve elengedhetetlenül szükségesek a Szolgáltatás folytatásához, zavartalan működéséhez. Az átadás-átvételi folyamatban a Megrendelő kijelölt képviselőjének is jelen kell lennie.

A megbízás időtartama: a megbízás 24 hónapra, vagy 48 millió Ft szolgáltatási díj eléréséig szól.

Az ajánlathoz csatolandó iratok:

1. működési engedély másolat a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatásra,2. a szolgáltatást végző orvos(ok) neve, szakvizsga igazolása,3. a szolgáltatás telephelye, ideje, gyakorisága.

20

Page 21: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

III. SZERZŐDÉS TERVEZET

21

Page 22: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

Megrendelő: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.Nyilvántartási szám: SAP:xxxxxx

Vállalkozó xxxxxxxxxxxxxxxxxxxNyilvántartási szám: xxxxxx

Jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Szerződés) szövege xxx számozott oldalból áll és 4 darab egymással teljesen megegyező példányban készült. A Szerződés példányaiból minden felet 2 darab eredeti példány illeti meg. Jelen Szerződést a Felek alábbi képviselői hagyták jóvá:

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. xxxxxxxxxxxxxx

Volencsik Zsolt vezérigazgató201x év xxxx hó xxx. napján 201x év xxxx hó xxx. napján

22

Page 23: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS– tervezet –

I.SZERZŐDŐ FELEK

A jelen szerződés egyrészről a

a Megrendelő: Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő RészvénytársaságCégjegyzékszám: Cg.14-10-300050Adószám: 11226002-2-14Közösségi adószám:

HU11226002

Bankszámlaszám: 10403909-39008637 – K&H Bank Zrt.Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.Levelezési cím: 8601 Siófok, Pf. 59.

másrészről a

a Vállalkozó:Cégjegyzékszám:Adószám:Közösségi adószám:Bankszámlaszám:Székhely:Levelezési cím:

(a továbbiakban együttes megnevezésük során Felek) között jött létre az alábbiak meghatározott feltételekkel.

II. PREAMBULUM

1. A szerződés alapja

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) alapján „Vállalkozási keretszerződés keretében - Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. működési területén." tárgyában indított közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás). A Közbeszerzési Eljáráson Vállalkozó, mint Ajánlattevő részt vett és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nyújtotta be. Erre figyelemmel Felek a Kbt. szerinti törvényes határidőn belül az alábbi tartalommal kötnek egymással szerződést.).

III. A SZERZŐDÉS ALAPDOKUMENTUMAI

1. Felek teljes megállapodását az alábbi dokumentumok tartalmazzák:i. Jelen Szerződés törzsszövege;ii. Megrendelő, mint Ajánlatkérő által a http://ratkynet.com/kozbeszerzes

címen ingyenesen közzétett a közbeszerzési eljárásra vonatkozó közbeszerzési dokumentum; (Kbt. 3.§. 21. pontban felsoroltak)

iii. Vállalkozó ajánlata a Kbt. 44. §-ának (1) bekezdése szerinti mellékletben foglaltak kivételével;

iv. kiegészítő tájékoztatás keretében feltett kérdések és azokra adott válaszok (amennyiben erre sor került)

v. a szerződéskötés időpontjában hatályos jogszabályok, hatósági rendelkezések, európai és magyar szabványok, a Megrendelő munkaidőrendje

2. Dokumentum-hierarchiaA Felek megállapodnak, hogy a szerződésben nem szereplő kérdésekben, illetve a szerződés rendelkezéseinek értelmezése során az alább hivatkozott dokumentumok tartalmi eltérései, esetleges ellentmondásai, illetve hiányosságai

23

Page 24: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

esetén a következő dokumentumokat kell figyelembe venni az alább megadott prioritási rend szerint:

i. Jelen Szerződés törzsszövege (és mellékletei)ii. Kiegészítő tájékoztatás keretében feltett kérdések és azokra adott válaszok

(amennyiben erre sor került)iii. Ajánlati Felhívásiv. Dokumentációv. Vállalkozó ajánlata a 44. §-ának (1) bekezdése szerinti mellékletben

foglaltak kivételével3. Felek rögzítik, hogy a fent említett dokumentumok fizikailag ugyan nem kerülnekcsatolásra a Szerződés törzsszövegéhez, ám mindkét Fél számára ismert azok tartalma.

IV. A SZERZŐDÉS TÁRGYA1. Vállalkozó köteles a Közbeszerzési Eljárás során meghatározott, a Dunántúli

Regionális Vízmű Zrt. működési területén foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás (továbbiakban: Munkák) elvégzésére a Dokumentációban valamint Vállalkozó szakmai ajánlatában részletezett feltételek szerint. A konkrét feladatok elvégzése a Megrendelő által a Dokumentáció Műszaki Leírásában (továbbiakban: 'Műszaki Leírás') valamint Vállalkozó szakmai ajánlatában meghatározott feltételeknek megfelelően történik, az egyedi megrendelésben foglaltak szerint. Vállalkozó köteles továbbá minden olyan tevékenységet ellátni, feladatvégzést kifejteni, amely a közbeszerzési eljárás során tett érdemi vállalásainak és kijelentéseinek teljesítéséhez és a megrendelői cél teljesítéséhez szükséges. A Vevő jogosult a felhívásban opcionálisan megjelölt Influenza elleni védőoltást a szerződéses keretösszeg terhére a szerződés időtartama alatt megrendelni.

2. A jelen szerződés alapján végzett tevékenység pontos tartalmát és részletezését a jelen szerződés 1 számú mellékleteként csatolt Műszaki leírás tartalmazza.

3. A Vállalkozó kijelenti, hogy kész és képes a Megrendelő fent megjelölt szerződéses céljának megfelelő teljes körű, gondos és magas színvonalú teljesítésre. A Vállalkozó köteles minden olyan tevékenységet ellátni, feladatvégzést kifejteni, amely a beszerzési eljárás során tett érdemi vállalásainak és kijelentéseinek teljesítéséhez és a megrendelői cél teljesítéséhez szükségesek.

4. A jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatások teljesítésére vonatkozóan érvényes minden, ami a jelen szerződésben szerepel, illetve minden, ami annak integráns részét képezi.

V. AZ ELLENÉRTÉK MÉRTÉKE

1. A jelen szerződés IV. pontjában, illetve a Műszaki leírásban leírt feladatokra vonatkozóan Felek a nettó vállalkozói díjat az alábbiak szerint határozzák meg:

S.sz. Megnevezés Nettó egységár

Bruttó egységár

1 Foglalkozás-egészségügyi ellátás minden kategóriában

… Ft/fő/év … Ft/fő/év

4 Kullancsencephalitis oltás … Ft … Ft2 Hastífusz oltás … Ft … Ft3 Hepatitis-A oltás … Ft … Ft5 Tetanusz oltás … Ft … Ft5 Influenza oltás (opcionális) … Ft … Ft7 Elsősegély tanfolyam 4 órás … Ft/fő … Ft/fő

A foglalkozás-egészségügyi ellátás egységára különösen, de nem kizárólag a IX.2. i.-xii. pontokban foglaltakra vonatkozik.

24

Page 25: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

A tételenkénti oltóanyagok egységára (a teljes védettséghez szükséges oltóanyagok figyelembevételével) darabra vonatkozik.

2. A kialkudott ellenérték fix összegű egységáron alapul, mely magyar forintban értendő. Az árak az általános forgalmi adón (ÁFA) kívül tartalmaznak minden, a szolgáltatásokkal kapcsolatos adót, vámot, illetéket, járulékfizetési kötelezettséget, árfolyamkockázatot, a kiszállási és utazási díjat, a minőségi/garanciális/jótállási kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő költségeket, és az azokkal kapcsolatos költségeket, azaz minden költséget, ami a komplettséghez és a rendeltetésszerű, hibátlan teljesítéshez hozzátartozik.

3. A Megrendelő a tárgyhót követő hónap 10.-ig tájékoztatja a Vállalkozót az aktuális aktív dolgozói létszámról. A Vállalkozó a korrigált létszámadat alapján készíti el az adott hónap foglalkozás-egészségügyi szolgáltatási díj szerinti számláját. Oltóanyagok esetében amennyiben az EUR/HUF ajánlatkötés napján érvényes MNB árfolyama több, mint 5%-al megemelkedik az árfolyam emelkedés összegét a Vállalkozó az oltóanyagokról kiállított számlájában jogosult érvényesíteni

4. Az Ajánlati Dokumentációban megadott mennyiségektől való esetleges eltérésekért a Megrendelő nem vállal felelősséget, a Vállalkozó ezekért semmilyen kártérítésre vagy kártalanításra nem jogosult.

5. A szerződés teljesítése alatt felhasználható keretösszeg: 48 millió Ft.

6. A nyertes Ajánlattevő nem léphet fel kártérítési igénnyel az Ajánlatkérővel szemben, amennyiben Ajánlatkérő megrendeléseinek összege a szerződés megszűnéséig nem éri el a szerződéses keretösszeg teljes mértékét.

VI. A TELJESÍTÉS HELYE, ÜTEMEZÉSE

1. A teljesítés helye:Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás esetén (rendelőben): Bóly, Balatonfüred, Balatonlelle/ Balatonboglár, Barcs, Dombóvár, Kaposvár, Keszthely, Kincsesbánya, Marcali, Mohács, Nagyatád, Pécs, Simontornya, Siófok, Sümeg/Tapolca, Tamási, Velence

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás esetén (Megrendelő telephelyén): Balatonszéplak-alsó.

Elsősegély tanfolyam esetén: Balatonfüred, Balatonszéplak-alsó, Barcs, Keszthely, Pécs-Üszögpuszta, Velence.

2. A teljesítési határidőA foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és az oltóanyag ellátás folyamatos szolgáltatás.

Elsősegélynyújtó képzés esetén Megrendelő képzési igényét 30 nappal az oktatás időpontja előtt jelzi Vállalkozónak.

VII. A TELJESÍTÉS MÓDJA ÉS IGAZOLÁSA

1. A teljesítés módjaA Vállalkozó a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást hetente, létszámtól függően 1 vagy 2 órában, előre meghatározott és egyeztetett munkanapon 8 óra 00 perctől délután 16 óra 00 percig tartó intervallumban biztosítja a Megrendelő részére. Amennyiben a szolgáltatás igénybe vétele egy alkalommal az 5 fő munkavállalói létszámot meghaladja, abban az esetben a Megrendelő előzetesen – három (3) munkanappal az esedékesség előtt – értesíti a megfelelő helyszínű szolgáltatást nyújtó orvosi rendelőt, amely gondoskodik a munkavállalók várakozás nélküli ellátásáról.

25

Page 26: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

A Vállalkozó az elsősegélynyújtó képzésen, illetve a továbbképzésen részt vett munkavállalók részére egyedi azonosítóval ellátott igazolást állít ki.

2. A teljesítés átadása-átvételeA Megrendelő az Ajánlati Dokumentáció Műszaki leírásában határozta meg azon követelményeket, feltételeket és dokumentumokat, melyek teljesülése és átadása szükséges a Vállalkozó részéről a teljesítés átvételének időpontjában a Megrendelő részére történő felajánlásához.

3. A teljesítés igazolásaA Vállalkozó akkor teljesített, ha a szolgáltatást a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint és a Műszaki leírásban írtak szerint maradéktalanul teljesítette.

A teljesítés igazolására Torma Ferenc munka- és tűzvédelmi csoportvezető, vagy az általa írásbanteljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott személy jogosult. Az egyéb személy által aláírt teljesítési igazolás, vagy egyéb dokumentum (pl. szállítólevél) a teljesítési igazolást nem helyettesíti.

4. A hibás és a késedelmes teljesítésA Megrendelő a Vállalkozót a hibás teljesítés észlelésekor haladéktalanul írásban értesíti, jegyzőkönyvbe véve a szolgáltatás teljesítésében felmerült hibákat.

A Vállalkozó hibás teljesítés (jogos minőségi kifogás) esetén köteles a hibás szolgáltatást a Megrendelő nyilatkozata szerint, saját költségén a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb nyolc (8) naptári nap alatt hibátlanul teljesíteni (a munkát ismételten elvégezni).

A Vállalkozó hibás vagy késedelmes teljesítésének következtében előálló határidő-túllépés esetén a Megrendelő a XI. pontban foglalt szabályokra tekintettel hibás teljesítési és késedelmi kötbér érvényesítésére jogot formál azzal, hogy hibás teljesítési kötbérigényét abban az esetben érvényesítheti, ha a bejelentett szavatossági igényének a Vállalkozó megfelelő határidőben nem tesz eleget.

Ha a jelen szerződésben vállalt teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó csak olyan számottevő késéssel tudja teljesíteni a jelen szerződésben foglaltakat, ami a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől, és a szolgáltatást más forrásból beszerezni. A Megrendelő elállásához nincs szükség a teljesítéshez fűződő érdek megszűnésének bizonyítására, ha a jogosult az utólagos teljesítésre megfelelő póthatáridőt tűzött és a póthatáridő eredménytelenül telt el. A Megrendelő ezen elállása a Vállalkozó kártérítési igényét nem alapozza meg, melyet a Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul vesz. Amennyiben a Megrendelő ezen elállási jogát gyakorolja, abban az esetben minden ezzel kapcsolatban felmerülő költségét, a Megrendelő jogosult kártérítés jogcímén a Vállalkozóval szemben érvényesíteni, melyet a Vállalkozó tudomásul vesz.

A Vállalkozó köteles megtéríteni továbbá az általa szerződésszegéssel vagy szerződésen kívül okozott és a Megrendelő partnerei és ügyfelei által jogosultan a Megrendelőre hárított kárt.

Amennyiben a Vállalkozó kétszer nem a szerződés szerint teljesít, abban az esetben a Megrendelő minden egyéb jogkövetkezmény nélkül felmondhatja a szerződést, illetve elállhat attól. Ebben az esetben a Megrendelő érvényesítheti a XI. pont szerinti kötbért, valamint a kötbért meghaladó kárát.

5. A teljesítés lehetetlenné válásaHa a teljesítés lehetetlenné vált, a szerződés megszűnik.

Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért egyik fél sem felelős, a szerződés

26

Page 27: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

megszűnésének időpontját megelőzően nyújtott szolgáltatás pénzbeli ellenértékét meg kell téríteni. Ha a már teljesített pénzbeli szolgáltatásnak megfelelő ellenszolgáltatást a másik fél nem teljesítette, a pénzbeli szolgáltatás visszajár.

Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért az egyik fél felelős, a másik fél szabadul a szerződésből eredő teljesítési kötelezettsége alól, és a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését követelheti. A Vállalkozó azonban ebben az esetben sem követelheti azt az összeget, amelyet a lehetetlenné válás folytán költségében megtakarított, továbbá amelyet a felszabadult időben másutt keresett, vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna.

Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért mindkét fél felelős, a szerződés megszűnik, és a felek a lehetetlenné válásból eredő kárukat a közrehatás arányában követelhetik egymástól.

6. A Vállalkozó a jelen szerződésben vállalt feladatait a Megrendelő igényeinek és érdekeinek figyelembe vételével, professzionális szinten, a határidők pontos betartása mellett köteles ellátni. A Vállalkozó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörébe tartozó más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a Szerződés szerinti feladati ellátásának eredményességét vagy kellő időre történő elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. a Vállalkozó felelősséggel tartozik az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

A Vállalkozó továbbá kötelezettséget vállal, hogy tárgy szerinti munkával kapcsolatos tevékenysége során a Megrendelő érdekeit messzemenően szem előtt tartja és a Megrendelő érdekeit sértő előnyöket, jogokat nem szerez.

VIII. AZ ELLENÉRTÉK MEGFIZETÉSE

1. ÜtemezésA Megrendelő előleget nem fizet. A jelen szerződés szerinti ellenértéket a Megrendelő a Vállalkozó feladatainak teljes körű és hiánytalan ellátását követően fizeti meg. A Megrendelő a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás esetében az ellenértéket a havi aktuális aktív munkavállalói létszám után, havonta fizeti meg. A Felek a 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 58. §-a alapján határozott időre szóló elszámolásban egyeznek meg.A Megrendelő az oltóanyag, és tanfolyam igényét külön megrendelés alapján jelzi a Vállalkozó felé. Ezen költségek kiegyenlítése külön benyújtott számlán, teljesítés igazolás mellett történhet meg.

2. SzámlázásA Vállalkozó a számlát a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki.

A Vállalkozó a számlát a teljesítési igazolással, valamint a teljesítést igazoló egyéb szükséges okmányokkal együtt küldi meg a Megrendelőnek (a Pénzügyi Osztály részére), vagy személyesen leadja a Megrendelőnél a Központi Iktatóban.

A számlán feltüntetendő egyéb adatok:

i. a jelen szerződés száma ii. a megrendelés száma lehívás eseténiii. a kapcsolattartó neve, beosztása

27

Page 28: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

A számlának meg kell felelnie a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak.

A Megrendelő csak az alábbi megnevezéssel illetve címzéssel kiállított vállalkozói számlákat tudja befogadni:

Név: Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság,vagy rövidített elnevezéssel: DRV Zrt.Cím: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.

Amennyiben a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldik meg, az a számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonja maga után. A Vállalkozó köteles minden ebből eredő a Megrendelőnél és harmadik személynél felmerülő kárt megtéríteni.

A Megrendelő nem vállal felelősséget azért sem, ha a Vállalkozó a számlát nem a fenti módon juttatja el a Megrendelőhöz.

A kötelezettség teljesítésének ellenében kiállított számla eltűnéséért, sem az ebből eredő késedelmes fizetésért a Megrendelőt nem terheli felelősség a Vállalkozóval szemben. Egyebekben a harmadik személyekre az ebből eredő károkért a Ptk. szerződésen kívül okozott károkért történő felelősség szabályai az irányadóak.

3. Fizetési feltételekA Megrendelő a Vállalkozó által a megrendelői teljesítési igazolást követően kiállított számlát a Ptk. 6:130. § (l)-(2) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kiállításától számított harminc (30) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli.

A Vállalkozó köteles a számlát a teljesítési igazolás keltétől számított tizenöt (15) napon belül kiállítani és a kiállítástól számított három (3) napon belül a Megrendelőnek megküldeni. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, a fizetési határidő a Vállalkozó késedelmének mértékével automatikusan meghosszabbodik. A Vállalkozó késedelme a Megrendelő késedelmét kizárja.

A Kbt. 136. § (1) a) pontjában foglaltaknak megfelelően Megrendelő kijelenti, hogy nem fizet, illetve nem számol el a jelen Keretszerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, a melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat esetén a Megrendelő jelen szerződést felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben a szerződés hatálya alatt átlátható szervezeti minőségében változás következne be, arról Megrendelőt írásban haladéktalanul tájékoztatja.

A Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti.

4. Késedelmi kamat

Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. §-ában foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.A Vállalkozó számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül jelen szerződés keretein belül a Felek viszonylatában.

28

Page 29: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

IX. A SZERZŐDŐ FELEK JOGAI és KÖTELEZETTSÉGEI1. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

i. A Megrendelő ellenőrizheti a teljesítést.ii. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozónak a

szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges mértékben a szerződés teljesítésére vonatkozó minden információt a vállalt határidőben megad. E tekintetben Felek együttműködésre kötelesek.

iii. Amennyiben a Vállalkozó részéről további adatszolgáltatás igénye merül fel, amely a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges, de a jelen szerződés megkötésekor még nem ismert, abban az esetben a Megrendelő a Vállalkozó ezirányú felhívásától számított három (3) munkanapon belül köteles az adatokat szolgáltatni. Ha az adatszolgáltatáshoz ennél hosszabb idő szükséges, abban az esetben a Felek ettől eltérő határidőben állapodnak meg.

iv. A Megrendelőnek jogában áll 6 hónap után írásban a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó üzemorvos cseréjét kérni, amennyiben a munkavégzés minőségével nem elégedett. Az igény jelzése után az új üzemorvos kiválasztása a Megrendelő igényeinek figyelembevételével és jóváhagyásával történhet meg.

2. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei

i. Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás keretében elvégzi:- a külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági

vizsgálatokat, és kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat (különösen laborvizsgálatok (biológiai monitoring vizsgálatok), tüdőszűrés, hallás- és látásvizsgálat, bőrgyógyászati vizsgálat, vérnyomásmérés, szükség esetén EKG vizsgálat; különös tekintettel a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 49. § (1) bekezdésére is);

- külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentését, kivizsgálását;

- a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak írásban dokumentált vizsgálatát a helyi körülmények figyelembevételével meghatározott gyakorisággal, vagy változás bekövetkezésekor soron kívül;

- külön jogszabályban meghatározottak szerint az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást;

- külön jogszabályban előírtak szerint a munkahelyek kémiai biztonságát érintő feladatokat;

- a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos, egészséget, biztonságot érintő kérdésekkel összefüggő felvilágosítást;

- külön jogszabályban előírtak szerint a munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatokat (beszerzés, oltóanyag beadása);

- a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőző gondozását;

- külön jogszabályban meghatározottak szerint a 2. alkalmassági csoportba tartozó közúti járművezetők egészségi alkalmassági vizsgálatát;

- a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló jogszabályban meghatározott esetekben a foglalkoztathatóság szakvéleményezését.

ii. A Vállalkozó az alapszolgáltatáson túl, de annak keretében elvégzi:- indokolt esetben vércukor, ill. koleszterinmérést;

29

Page 30: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

- a megbetegedések, munkabalesetek ellátásához, illetve egyéb szükséges esetekben orvosi rendelvények (gyógyszer recept, orvosi vény, stb.) felírását a vonatkozó jogszabályok biztosította keretek között;

- támogató belgyógyászati tevékenység nyújtását;- szükség esetén elsősegély nyújtását;- a belgyógyászati vizsgálatot, amely tartalmazza a vérnyomásmérést,

pulzusmérést, hallásvizsgálatot, illetve - a munkahelyi kockázatoktól, megterhelésektől és foglalkozás-

egészségügyi kategóriától függően egyéb vizsgálatokat;- a megbetegedések dokumentálását;- a területileg illetékes szakhatóságok felé a Megrendelőt terhelő

jelentésekhez szükséges adatok összegyűjtését és a Megrendelő rendelkezésére bocsátását elektronikus és papíralapon egyaránt;

- a képernyő előtt munkát végző munkavállalók szemész szakorvoshoz való beutalását, a Megrendelő által megjelölt nyomtatványok használatával,

- a biológiai monitoringra kötelezett munkavállalók beutalásának elvégzését. Biológiai monitoring esetén a mintavétel díját igen, a vizsgálat díját nem tartalmazza a havidíj. a szolgáltatáshoz szükséges fogyóeszközök beszerzését (fecskendő, injekciós tű, egyéb eszközök); a Vállalkozó köteles az oltások beszerzéséről és azok üzemorvoshoz való eljuttatásáról gondoskodni

iii. A Vállalkozó, mint Szolgáltató köteles közreműködni:- a Megrendelő Munka- és tűzvédelmi csoportjával együttműködésben a

munkahelyi veszélyforrások feltárásában, jellegük és kockázataik ismertetésében;

- Az üzemorvos előzetes egyeztetés alapján köteles részt venni a munkavédelmi szemlén és a kockázatértékelések véleményezésében

- munka-egészségügyi, -fiziológiai, -ergonómiai, -higiénés feladatok megoldásában, vizsgálatok elvégzésében;

- a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeinek biztosításában, a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében;

- a foglalkozási rehabilitációban;- a munkáltató katasztrófamegelőző, -elhárító, -felszámoló és az előidézett

károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában;- a Megrendelő Munka- és tűzvédelmi csoportjával együttműködésben a

munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálatában;- a Megrendelő Munkavédelmi Szabályzatában rögzített további feladatok

ellátásában;- a vonatkozó jogszabályokban meghatározott foglalkozás-egészségügyi

szolgálathoz tartozó, esetlegesen fel nem sorolt feladatok ellátásában, különös tekintettel a Mvt. 58. §-ában hivatkozott további munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységekre.

iv. A Vállalkozó köteles haváriahelyzet, illetve nagyobb érintteti létszám esetén (pl. tömeges felvételnél, közmunkások vizsgálatánál, közfoglalkoztatottak vizsgálatoknál, vagy európai uniós pályázatok csoportos létszámfelvételénél) a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás elvégzésére üzemorvost biztosítani.

v. Betegség illetve szabadság esetén a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást végző orvos köteles helyettesről gondoskodni és arról a Megrendelőt értesíteni

vi. Beutaló írásáért az üzemorvos ellenértéket nem kérhet.vii. Az üzemorvos szemészetre illetve bőrgyógyászati vizsgálatra csak akkor

küldi el munkavállalót, amennyiben valamilyen problémát észlel.

30

Page 31: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

viii.A Megrendelő által jóváhagyott szolgáltatás leírás tartalmán a Vállalkozó nem változtathat, ugyanakkor a Vállalkozó köteles a Megrendelőt figyelmeztetni, amennyiben akár ezen leírás, akár a Megrendelő egyéb utasítása szakszerűtlen vagy ésszerűtlen. A figyelmeztetés elmulasztásából származó károk a Vállalkozót terhelik.

ix. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.

x. A Vállalkozó köteles az akadályoztatás vagy megszakítás okait és a nehézségek megszüntetésére tett és/vagy lehetőség szerint megtenni kívánt intézkedéseket megfelelő időben, késedelem nélkül közölni.

xi. Érvényes munkavállalási engedéllyel nem rendelkező személyeket sem a Vállalkozó, sem alvállalkozói nem alkalmazhatnak. A be nem jelentett dolgozók miatti bárminemű következményekért a Vállalkozó tartozik felelősséggel. Ezzel kapcsolatban a Vállalkozó a felelős az alvállalkozói helyett is.

xii. A Vállalkozó a jelen szerződés hatálya alatt köteles minden olyan változást a Megrendelőnek haladéktalanul bejelenteni, amely szervezeti formájában vagy fizetőképességében (csőd, felszámolási eljárás) következett be, illetve amelynek bejelentését a Cégbíróság kötelezővé teszi (a tulajdonos személyében, törzstőkében bekövetkezett változások).

3. A Felek együttműködése

A Felek kifejezik azon készségüket, hogy a jelen szerződés alapján megvalósítandó karbantartási és javítási munka teljesítése érdekében szorosan együttműködnek, melynek érdekébeni. kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat az

értesüléseket, tényeket, körülményeket, amelyek a teljesítést zavarják, vagy zavarhatják.

ii. kölcsönösen, illetve külön-külön is megteszik azokat az intézkedéseket, amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozó körülmények elhárításához szükségesek.

iii. a vitás kérdéseiket tárgyalások útján kísérlik meg rendezni.

X. ALVÁLLALKOZÓK, A MEGRENDELŐ ALKALMAZOTTAINAK FOGLALKOZTATÁSA

1. Alvállalkozóki. A Vállalkozó a szolgáltatás elvégzéséhez, a Megrendelő tudtával és írásbeli

beleegyezésével, a felhívásban, a Kbt.-ben, az előírásokban és a Dokumentációban foglalt követelményeknek minden tekintetben eleget tevőalvállalkozók igénybevételére jogosult, azonban a munka egészét nem adhatja alvállalkozásba. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt előzetesen tájékoztatni a munkák azon részéről, amelyek tekintetében alvállalkozói szerződést, ill. szerződéseket kíván kötni. A Vállalkozó csak a Megrendelő által jóváhagyott alvállalkozókat alkalmazhat. Előre nem rögzített alvállalkozói teljesítések esetében a Vállalkozó minden munkához köteles legalább három különböző ajánlatot a Megrendelő műszaki és gazdasági képviselőjének bemutatni, aki alkalmanként preferálhat, illetve elvethet pályázókat.

ii. A Vállalkozó köteles képesítéssel rendelkező főállású munkavállalókkal illetve az előzetesen bejelentett alvállalkozókkal elvégeztetni a munkát.

iii. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozói munkavégzéséért teljes anyagi felelősséggel tartozik úgy, mintha a munkát maga végezte volna el.

31

Page 32: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén a Vállalkozó felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

iv. A Vállalkozónak biztosítania kell, hogy az alvállalkozó a részére átadott munkák tekintetében nem von be további alvállalkozókat, kivéve, ha a Megrendelő előzőleg írásban ehhez beleegyezését adta.

v. A Vállalkozó köteles az alvállalkozókkal szemben a Megrendelő érdekeit maximálisan képviselni, és számára a legkedvezőbb feltételek elérésére törekedni. Ennek érdekében a Vállalkozó az alvállalkozónál meglevő mennyiségi és egyéb, a Vállalkozót megillető kedvezményeket a Megrendelő számára is érvényesíteni, továbbadni köteles. Ha bizonyos alvállalkozók tekintetében a Megrendelőt a Vállalkozótól függetlenül megilletik kedvezmények, akkor a Vállalkozó köteles ezen kedvezmények biztosítására a szóban forgó alvállalkozók figyelmét felhívni és szükség esetén ennek igazolására a szükséges dokumentumokat előzetesen a Megrendelőtől beszerezni.

vi. Amennyiben a Megrendelő gazdasági, műszaki vagy más megalapozott indokok alapján kezdeményezi a Vállalkozó felé alvállalkozójának lecserélését, úgy ezt a Vállalkozó nem tagadhatja meg, és köteles egyben haladéktalanul egy minden tekintetben megfelelő egyéb alvállalkozót megbízni a szóban forgó munkák elvégzésére, kivéve, ha a Vállalkozó úgy dönt, hogy a munkát maga kívánja elvégezni.

vii. A Vállalkozó felelős az általa és az alvállalkozója által okozott azon károkért is, melyeket a jelen szerződés kifejezetten nem szabályoz – beleértve a harmadik személynek okozott károkat is.

viii. Az alvállalkozók mindennemű kockázatát – beleértve a határidő-kockázatot is – a Vállalkozó viseli.

2. A Megrendelő alkalmazottainak foglalkoztatása

i. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak tilos foglalkoztatnia vagy közreműködőként igénybe vennie a Megrendelőnél munkaviszonyban álló személyeket (továbbiakban DRV Zrt. munkavállaló), alkalmazottakat, kivéve, ha a Megrendelő előzőleg írásban ehhez beleegyezését adta.

ii. Amennyiben a Vállalkozó – a Megrendelő tudtával és beleegyezésével – DRV Zrt. munkavállalót foglalkoztat, úgy a Vállalkozó köteles figyelembe venni, hogy a DRV Zrt. munkavállaló sem a munkahelyén, sem azon kívül nem végezhet a rendes és a

rendkívüli munkaidőben főálláson kívüli tevékenységet, vagy azzal összefüggő bármilyen ügyintézést.

a tevékenység végzése során nem veszélyeztetheti a munkára képes állapotát, nem gyakorolhat kedvezőtlen hatást a főállásban végzett munka minőségére vagy mennyiségére.

munkáltatójának helyiségeit, tulajdonát képező eszközöket és anyagokat a tevékenység folytatása során nem használhatja (ide értendő mindezek bérlése és lízingelése is).

a munkáltatóval konkurens illetve érdekeivel ellentétes érdekeltségű jogi vagy természetes személy részére főálláson kívüli tevékenysége során munkát nem végezhet.

tevékenységét csak úgy folytathatja, hogy a munkáltató megrendelései és bevételei emiatt nem csökkenhetnek, költségei nem növekedhetnek.

egyidejűleg köteles a szervezeti egysége vezetőjét és a Humán Erőforrás Osztály vezetőjét valamint a szerződésért felelős szakterület vezetőjét írásban tájékoztatni, amennyiben a Megrendelő részére – közvetlenül vagy más vállalkozás alkalmazásában – üzleti/vállalkozási tevékenységet folytat. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződés számát, keltét, a

32

Page 33: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

munka megnevezését, a várható befejezés idejét, a szerződött összeget és az anyagmentes vállalkozói díjat.

főálláson kívüli tevékenységében olyan munkát nem végezhet, illetve mással nem végeztethet el, amelynél a főállásban betöltött munkaköre ellátásakor ellenőrzési, átvételi, utalványozási, irányítási jogosultságát gyakorolnia kell.

a főállás szerinti munkavégzés során megszerzett belső információkat nem használhatja fel előnyszerzésre a főálláson kívüli tevékenysége folytatásakor.

XI. A SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE

1. Kötbérfizetési kötelezettség

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítés neki felróható okból történő hibája, késedelme, vagy a teljesítés elmaradása/meghiúsulása esetén kötbérfizetési kötelezettség terheli az alábbiak szerint:

2. A kötbér érvényesítése

A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő, a Vállalkozó írásbeli értesítését követően jogosult a Vállalkozó által fizetendő kötbér összegét a számla összegéből a pénzügyi teljesítéskor levonni.

Az értesítésben a Megrendelő köteles feltüntetni a kötbér jogalapját, a késedelemmel, vagy hibás teljesítéssel érintett napok számát, valamint a kötbér összegszerűséget. Amennyiben a Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult a Vállalkozó felé továbbhárítani. A Vállalkozó köteles megtéríteni az általa szerződésszegéssel vagy szerződésen kívül okozott és a Megrendelő partnerei és ügyfelei által jogosultan a Megrendelőre hárított kártérítést.

A késedelmi kötbér az elmulasztott teljesítési határidőt követő naptól válik esedékessé. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér a szerződés a Vállalkozónak felróható megszűnését követő napon válik esedékessé. A hibás teljesítési kötbér a kijavítási határidő lejártát követő napon válik esedékessé.

Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, az értesítés kézhezvételétől számított öt (5) napon belül írásban megtenni. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vállalkozó a fenti határidőt elmulasztja, az a megrendelői kötbérigény elismerésének minősül.

A kötbérigény nem érvényesítése vagy nem határidőben történő érvényesítése nem jelent joglemondást a Megrendelő részéről.

3. Késedelmi, és hibás teljesítési kötbér

A Vállalkozó késedelmes vagy hibás teljesítése esetén a kötbér érvényesítését és kikötését elfogadja.

A késedelmi kötbér mértéke 1-5. napig napi 100.000 Ft, azaz maximum 500.000 Ft.A hibás teljesítési kötbér mértéke esetenként 100.000 Ft.

Hibás teljesítés esetén a Megrendelő jogosult a díjat a kijavításig visszatartani.A Megrendelő a késedelmes és hibás teljesítés esetén érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát is.

4. Teljesítés elmaradása miatti kötbér (Meghiúsulási kötbér)

33

Page 34: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

A jelen szerződés teljesítésének a Vállalkozó hibájából bekövetkező elmaradása esetén a Megrendelő a teljesítés elmaradása miatti meghiúsulási kötbérre jogosult. A Vállalkozó a teljesítés elmaradása esetén a kötbér érvényesítését elfogadja. A szerződés teljesítése elmaradhat részben vagy teljesen is.A teljesítés részbeni elmaradás esetén a meghiúsulási kötbér mértéke 20 %, alapja az elmaradt teljesítéssel érintett szolgáltatás teljes nettó ellenértéke. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése bármely okból teljesen elmarad, a meghiúsulási kötbér mértéke 20 %, alapja a szerződés teljes nettó ellenértéke.

A Megrendelő a teljesítési elmaradása miatti meghiúsulási kötbér kiszabására jogosult különösen, de nem kizárólag, ha:i. a Vállalkozó indokolatlanul felmondja a szerződést vagy eláll attól,ii. a Vállalkozó a teljesítést megtagadja,iii. a Vállalkozó nem a Megrendelő elvárásainak megfelelő módon teljesít; így

különösen nem tartja be a műszaki leírásban, vagy a jelen szerződésben, az egyedi megrendelésben vagy a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásokat, és emiatt kényszerül a Megrendelő a teljes szerződést (vagy annak egy részét) felmondani, vagy elállni attól,

iv. a Vállalkozó szerződésszegő magatartása miatt a Megrendelő felmondja a szerződést, vagy eláll attól.

A Megrendelő a teljesítés elmaradása esetén érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát is.

XII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE, VIS MAIOR

1. A szerződés módosítása

A jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban, a szerződő Felek cégszerű aláírásával, a Kbt. előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó - a Kbt. 141.§.-ban - meghatározott szabályok maradéktalan betartásával lehet módosítani.

2. A szerződés megszüntetése

A Megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat. Tekintettel arra, hogy a szerződés határozott időre szól, rendes felmondás keretében nem szüntethető meg.

A szerződés megszűnik:

(a) a határozott idő lejártával,(b) V.5. pontban meghatározott keretösszeg kimerülésével, kivéve, ha a jelen szerződés eltérően rendelkezik.

3. Súlyos szerződésszegés a Vállalkozó részéről

A Megrendelő jogosult a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatával – a teljesítés megkezdése előtt a teljes szerződéstől vagy részteljesítési lehetőség esetén a még nem teljesített résztől elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani. A Megrendelő szempontjából erre szolgáló ok különösen, de nem kizárólag, ha a Vállalkozói. késedelme olyan mértékű, hogy eléri a késedelmi kötbér maximális

mértékét vagyii. két alkalommal is kénytelen a Megrendelő a részleges elállási jogának

gyakorlására vagyiii. felszólítás ellenére ismételten nem tesz eleget együttműködési

kötelezettségeinek vagyiv. a Megrendelő hozzájárulása nélkül von be alvállalkozót a munkák

elvégzésére vagy

34

Page 35: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

v. felszólítás ellenére vagy kétszer nem a műszaki leírásban, vagy a jelen szerződésben írtak szerint teljesít, melyet a Megrendelő írásban is köteles jelezni a Vállalkozó felé.

4. Súlyos szerződésszegés a Megrendelő részéről

A Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén a Vállalkozó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek tekintendő a Vállalkozó szempontjából, ha a Megrendelői. fizetési kötelezettsége tekintetében hatvan (60) napon túli késedelemben

van.ii. a szerződésszerű teljesítés igazolását indoklás nélkül megtagadja.

5. Vis maior

A Felek egyike sem felelős a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek nem teljesítéséért, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior eredménye. Jelen bekezdés értelmezése szempontjából a vis maior olyan esetekre vonatkozik, melyek a Felek érdekkörén kívüli okból, elháríthatatlanul következnek be, nekik fel nem róható, melyre a Felek nincsenek befolyással (természeti katasztrófa – robbanás, tűz, természeti csapás – felkelés, zavargások, polgári engedetlenség, szabotázs, terrorcselekmény, forradalom vagy háborús események, stb.). A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell lennie a Felek tevékenységével és a bekövetkezett szerződésszegéssel. Vis maiorra a Vállalkozó csak akkor hivatkozhat, ha értesíti a Megrendelőt a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról. Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben ésszerűen az lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol. A teljesítési határidő a vis maior időtartamával meghosszabbodik. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 100 napot, a Megrendelőnek jogában áll – hátrányos jogi következmények nélkül – a nem teljesített résztől elállni oly módon, hogy a Vállalkozó részére erről írásos értesítést küld. A Vállalkozó kárenyhítési kötelezettsége az írásos értesítés ellenére is fennáll.

XIII. JOGI KÉRDÉSEK

1. Hatályos jog

A jelen szerződésre a hatályos magyar és európai jogszabályok, így különösen az egészségügyre, a foglalkozás-egészségügyre vonatkozó jogszabályok, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007 évi. CXXVII. törvény az irányadók.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek kölcsönösen együttműködve, jogaikat és kötelezettségeiket jóhiszeműen gyakorolva járnak el.

2. Bíróság illetékessége

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket tárgyalásos úton, peren kívül rendezik.

Amennyiben a Felek tizenöt (15) napon belül nem tudnak megegyezni a vitás kérdésekben, abban az esetben kikötik és magukra nézve kötelezőnek tartják a jogviták eldöntésében a jogügylet értékhatárától függően a Siófoki Járásbíróság illetve a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

3. Jogról való lemondás hiánya

A jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való

35

Page 36: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését.

4. A szerződés bizalmas kezelése

A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződést, annak valamennyi függelékét, mellékletét bizalmasan kezelik, és biztosítják, hogy azt harmadik személy ne ismerje meg. A Felek közösen megállapítják, hogy a jelen szerződés létrejöttének ténye a beszerzési eljárásra tekintettel nyilvános.

A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésről és annak függelékeiről, mellékleteiről, továbbá a teljesítés során fölmerült bármely tényről, körülményről és egyéb információról csak és kizárólag másik Féllel előzetesen írásban egyeztetett módon adnak harmadik személyek részére, beleértve a médiát is, hivatalos tájékoztatást. Jelen rendelkezés nem vonatkozik a hatályos jogszabályok alapján hatóság vagy tulajdonos részére adott tájékoztatásra.

5. Titoktartás

A jelen szerződés aláírásával a Felek kötelezik magukat arra, hogy a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai eseményeket, továbbá a vonatkozó hatályos jogszabályok – különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény –rendelkezései értelmében a természetes személyre vonatkozó védett adatokat üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják ki, azokat csak a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben, a hatályos jogszabályokat betartva használják. Vállalják továbbá, hogy e kötelezettségre nézve a feladatok ellátásában közreműködő munkatársaikat, alvállalkozóikat, teljesítési segédjeiket nyilatkoztatják.

A felek vállalják, hogy a fenti kötelezettség megszegéséből eredően keletkező igazolt károkat a másik Fél részére teljes mértékben megtérítik.

Az információk és adatok üzleti titokként történő kezelésére vonatkozó kötelezettség a Feleket a jelen szerződés lejáratát követően határozatlan ideig terheli.

XIV. KAPCSOLATTARTÁS és KOMMUNIKÁCIÓ

1. Üzleti nyelv

Az üzleti nyelv a magyar. A levelezés, az írásos dokumentumok és a szóbeli tárgyalások nyelve magyar. A szerződés nyelve a magyar. Ennek megfelelően a különböző jogi és szakmai fogalmak, szóösszetételek és mondatok értelmezése a magyar nyelv értelmezési szabályai szerint, a szavak általános jelentésének megfelelően történik.

2. Kapcsolattartás

A Felek között a kapcsolattartás alapvetően írásban, postai levelezés útján történik.A hagyományos postai levelezésen túl a Felek a gyors információcsere miatt a kapcsolatot faxon keresztül is tartják. A faxon küldött dokumentumokat akkor kell megküldöttnek tekinteni, ha azt ai. Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 84/501-163;

illetveii. a Vállalkozóhívószámára küldték meg, és azt a vonatkozó „adási nyugta” igazolta.

3. A Megrendelő képviselői:

i. szakmai/műszaki kérdésekben

36

Page 37: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

név: Torma Ferenctelefon: 84/501-163fax:e-mail: [email protected]

ii. szerződéssel kapcsolatos kérdésekbennév: Debreczeni Gábortelefon: 84/501-129fax:e-mail: [email protected]

A Megrendelő képviselői kötelesek munkanapokon 900 – 1530 között az elérhetőséget biztosítani.

4. A Vállalkozó képviselői:

i. szakmai/műszaki kérdésekbennév:telefon:fax:e-mail:

ii. szerződéssel kapcsolatos kérdésekbennév:telefon:fax:e-mail:

A Vállalkozó képviselői kötelesek munkanapokon 900 – 1530 között az elérhetőséget biztosítani.

5. A képviselő személyének változása

A fent megnevezett képviselő személyének változásáról mindegyik szerződő Fél köteles a másik szerződő Felet haladék nélkül, ám legkésőbb két (2) munkanapon belül értesíteni.

XV. MELLÉKLETEK LISTÁJA

1. Műszaki leírás

XVI. A SZERZŐDÉS ÉRVÉNYE és HATÁLYA

1. A jelen szerződés a mindkét szerződő Fél által történő aláírással, az utolsóként aláíró Fél aláírásnak napján jön létre, és 201……….-től lép hatályba.

A Felek a jelen szerződést 201…………..-től 24 hónapig, de legfeljebb a 48 millió Ft keretösszeg kimerüléséig terjedő határozott időre kötik meg.

A Felek a jelen szerződés hatályát jogosultak - a szerződés hatályának lejárta előtt, írásban - legfeljebb további 3 hónapra meghosszabbítani, amennyiben a keretösszeg kimerítésére nem került sor.

XVII. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, INFORMÁCIÓK

1. A jelen szerződés szövege … (….) számozott oldalból áll és 4 (négy) darab egymással teljesen megegyező példányban készült.

2. A szerződés példányaiból mindkét Felet 2 (kettő) darab eredeti példány illeti meg.37

Page 38: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

A jelen szerződést Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 (négy) eredeti példányban, annak első oldalán jóváhagyólag – a képviselet szabályainak megtartásával – saját kezűleg aláírták.

38

Page 39: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

IV. NYILATKOZATMINTÁK

39

Page 40: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

1. számú mellékletFELOLVASÓLAP

Ajánlattevő adatai2:Ajánlattevő neve:Ajánlattevő székhelye:Nyilvántartó cégbíróság neve:Ajánlattevő cégjegyzékszáma:Belföldi adószáma:Pénzforgalmi jelzőszám3:Képviselő neve:

A kapcsolattartó adatai4:Kapcsolattartó személy neve:Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:Kapcsolattartó személy faxszáma:Kapcsolattartó személy e-mail címe:

Alulírott … mint a(z) (cégnév, székhely)(a továbbiakban: Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője, hivatkozással a 2017. december 01. napján megküldött ajánlattételi felhívásra, a(z) Ajánlattevő nevében „Vállalkozási keretszerződés keretében - Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. működési területén.” tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi számszerűsíthető ajánlatot teszem:

Értékelésre kerülő tartalmi elemek Ajánlattevő ajánlata (Ft)

Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft): ……………………… Ft

<Kelt>

…………………………..(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

2 Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon bővíthető.3 Azt a pénzforgalmi jelzőszámot kell feltüntetni, melyet az ajánlattevő az eljárással kapcsolatosan használni kíván. Amennyiben a megkötendő szerződésben ettől eltérő bankszámlát kíván az ajánlattevő feltüntetni, úgy ezt kérjük külön is feltűntetni.4Lehetőség szerint soronként egyetlen elérhetőségi adatot adjanak meg! Az ajánlattevő felelőssége olyan kapcsolattartási adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat.

40

Page 41: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

RÉSZLETES ÁRAJÁNLAT

MegnevezésA.

Nettó ajánlati

egységár

B.Várható

mennyiség

C.Nettó ajánlati

ár(C = A x B)

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás egységára (Ft/fő/év) … Ft/fő/év 1.823 fő … Ft

A. Kullancsencephalitis elleni védőoltás (a teljes védettséghez szükséges

oltóanyagok figyelembevételével) (Ft)… Ft/fő 262 fő … Ft

B. Hastífusz elleni védőoltás (a teljes védettséghez szükséges oltóanyagok

figyelembevételével) (Ft)… Ft/fő 316 fő … Ft

C. Hepatitis A elleni védőoltás (a teljes védettséghez szükséges oltóanyagok

figyelembevételével) (Ft)… Ft/fő 22 fő … Ft

D. Tetanusz elleni védőoltás (a teljes védettséghez szükséges oltóanyagok

figyelembevételével) (Ft)… Ft/fő 2 fő … Ft

E. Influenza elleni védőoltás (a teljes védettséghez szükséges oltóanyagok

figyelembevételével) (Ft)… Ft/fő 500 fő … Ft

Elsősegélynyújtók képzési, továbbképzési egységára - 4 órás tanfolyam (Ft/fő) … Ft/fő 50 fő … Ft

Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft) … Ft

<Kelt>

…………………………..(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)

41

Page 42: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

2. számú melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 66. § (2) BEKEZDÉSÉRE VONATKOZÓAN

Alulírott, …………………………………………., mint a(z) ……………….…………… (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk, és nyertesség esetén a szerződést a megadott tartalommal és a Felolvasólapon tett ajánlati áron megkötjük és teljesítjük.

Jelen nyilatkozatot a Dunántúli Regionális Vízművek Zrt., mint ajánlatkérő által kiírt „Vállalkozási keretszerződés keretében - Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. működési területén.” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

<Kelt>

…………………………..(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)

42

Page 43: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

3. számú melléklet

NYILATKOZAT A KBT. 66. § (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN

Alulírott …………………………………….., mint a(z) ……………………………………… ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője5 „Vállalkozási keretszerződés keretében - Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. működési területén.” tárgyú közbeszerzési eljárásban felelősségem tudatában

k i j e l e n t e m ,

hogy az általam képviselt vállalkozás a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3-5. §-ai szerinti minősítése:

mikro vállalkozáskisvállalkozásközépvállalkozásegyéb (nem tartozik a hatálya alá)

Kijelentem, hogy az általunk benyújtott dokumentumok valós információkat tartalmaznak.

<Kelt>

…………………………..(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)

*

5 közös ajánlattétel esetén a konzorciumi tagonként kell becsatolni43

Page 44: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

4. számú melléklet

NYILATKOZAT A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉS A) ÉS B) PONTJA SZERINT

Alulírott …………………………………………. (név), mint a …………………………… (cég) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom, hogy

a) az általam képviselt Vállalkozás a közbeszerzés következő részének (részeinek) teljesítéséhez vesz igénybe alvállalkozót:6

………………………….

b) az a) pontban felsorolt részek teljesítése érdekében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók a következők:7

Alvállalkozó neve Alvállalkozó címe (székhelye)

Alvállalkozó által teljesítendő feladatok

VAGY

c) a szerződés teljesítésében más vállalkozás nem vesz részt, az alkalmasság igazolásához más gazdasági szereplőt nem veszek igénybe.

Jelen nyilatkozatot a DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT., mint Ajánlatkérő által kiírt „Vállalkozási keretszerződés keretében - Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. működési területén.” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

<Kelt>

…………………………..(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)

6 az alvállalkozó által elvégeztetett tevékenység, rész megnevezése, felsorolása szükséges7 a már ismert alvállalkozók felsorolása az a.) pontban megadott tevékenységek szerint cégnevet és székhelyet megjelölve

44

Page 45: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

5. számú melléklet

KÖZÖS AJÁNLATTEVŐKET KÉPVISELŐ AJÁNLATTEVŐ MEGJELÖLÉSE8

Alulírottak a(z) alábbi közös ajánlattevők képviseletében a Kbt. 35. § (1)-(2) bekezdése alapján n y i l a t k o z z u k , hogy az alábbi ajánlattevők „Vállalkozási keretszerződés keretében - Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. működési területén.” tárgyában közösen tesznek ajánlatot és maguk közül a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében történő eljárásra az alábbi képviselőt jelölik és hatalmazzák meg:9

Ajánlattevő-1. neve:Ajánlattevő-1. nevében aláírásra jogosult képviselő(k) neve:Ajánlattevő-2. neve:Ajánlattevő-2. nevében aláírásra jogosult képviselő(k) neve:Ajánlattevő-…. neve:Ajánlattevő-…. nevében aláírásra jogosult képviselő(k) neve:

Közös ajánlattevők nevében eljárni, azokat képviselni jogosult Ajánlattevő neve:Közös Ajánlattevők nevében aláírásra jogosult képviselő(k) neve:

A fenti közös ajánlattevők cégszerű aláírása:<Kelt>

…………………………..(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁSA MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)

<Kelt>

…………………………..(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁSA MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)

<Kelt>

…………………………..(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁSA MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)

8Közös ajánlattétel esetén kitöltendő. Minden közös ajánlattevőnek alá kell írnia.9 A táblázat szabadon bővíthető.

45

Page 46: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

6.a. számú mellékletNYILATKOZAT

A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL ÉS AZ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉSRŐL 10

(Ajánlattevő részéről)

Alulírott …………………………….., mint a(z) …………………………………….. cégjegyzésre jogosult képviselője

nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.

nyilatkozom továbbá, a Kbt. 114.§ (2) bekezdésére tekintettel hogy az általam képviselt ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

nyilatkozom továbbá, a Kbt. 67.§ (4) bekezdésére tekintettel, hogy a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó/k, továbbá az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet/ek nem tartozik/tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.

nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet:

A) nem jegyeznek szabályozott tőzsdén11

Tekintettel arra, hogy nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, nyilatkozom továbbá, hogy

aa) a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa(i) az alábbi(ak):12

Tényleges tulajdonos természetes személy neve (megnevezése)

Tulajdonos állandó lakóhelye

VAGY

ab) a Társaságunknak nincs a pénzmosásról szóló a 2007. évi CXXXVI. törvény törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa.

VAGY10A nyilatkozatot a valós helyzetnek megfelelően kell kitölteni, a vonatkozó rész aláhúzásával, vagy a nem releváns részek áthúzásával, vagy törlésével!11 Szabályozott tőzsde alatt a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott szabályozott piacot kell érteni.12 Tényleges tulajdonos a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint:

r)  tényleges tulajdonos:ra)  az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,rb)  az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár.

46

Page 47: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

B) szabályozott tőzsdén jegyeznek.

<Kelt>…………………………..

(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS

A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)

47

Page 48: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

6.b. számú melléklet

NYILATKOZAT AZ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉSRŐL 13

(Kapacitásait rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő részéről)

Alulírott …………………………….., mint a(z) …………………………………….. cégjegyzésre jogosult képviselője, és mint a ……………………………… Ajánlattevő részére kapacitásait rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő a Kbt. 67.§ (3) bekezdésére és 114.§ (2) bekezdésére tekintettel nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági szereplő megfelel az előírt P1/P2/M114 alkalmassági követelményeknek.

<Kelt>…………………………..

(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS

A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)

13A nyilatkozatot a valós helyzetnek megfelelően kell kitölteni, a vonatkozó rész meghagyásával, vagy a nem releváns részek áthúzásával, vagy törlésével!14 A megfelelőt kérjük meghagyni, vagy a nem relevánsat törölni!

48

Page 49: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

7. számú mellékletNYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL

Alulírott ……………… mint az ………………… (székhely: ………………..) cégjegyzésre jogosult képviselője „Vállalkozási keretszerződés keretében - Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. működési területén.” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában foglalt nyilatkozattételi kötelezettségem alapján kijelentem, hogy az általam képviselt cégnek

van/nincs15

változásbejegyzési eljárása folyamatban.

<Kelt>

…………………………..(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)

15 A megfelelő válasz aláhúzandó!49

Page 50: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

8. számú melléklet

NYILATKOZATMINTA A KBT. 65. § (7) BEKEZDÉSÉRE VONATKOZÓAN16

Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. képviselőjeként n y i l a t k o z o m , hogy az előírt alkalmassági feltételeknek önállóan kívánok megfelelni / más szervezet (vagy személy) erőforrásaira támaszkodva kívánok megfelelni az alábbiak szerint:

Az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet neve, címe:

Azon alkalmassági követelmény, melynek igazolása érdekében ezen szervezet erőforrásaira támaszkodunk:

a felhívás …… pontja szerinti követelmény

17

Jelen nyilatkozatot a Dunántúli Regionális Vízművek Zrt. „Vállalkozási keretszerződés keretében - Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. működési területén.” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

<Kelt>

…………………………..(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)

16 A megfelelő nyilatkozat aláhúzandó! Nemleges nyilatkozat is csatolandó az ajánlathoz. Amennyiben az részvételre jelentkező más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az alkalmassági előírásoknak, úgy a táblázatot ki kell tölteni!17 A táblázatból szükség esetén több is kitölthető

50

Page 51: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

9. számú melléklet

NYILATKOZATMINTA INGYENES ELEKTRONIKUS ADATBÁZISRÓL A KBT. 69. § (11) BEKEZDÉS ALAPJÁN18

Alulírott ………………………………… a(z) ……................................................. képviselőjeként n y i l a t k o z o m , hogy az alábbiakat a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kívánom igazolni az ajánlatban:

Az igazolni kívánt tény vagy adat: A tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás

nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles

nyilvántartás elektronikus elérhetősége:

Jelen nyilatkozatot a Dunántúli Regionális Vízművek Zrt. „Vállalkozási keretszerződés keretében - Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. működési területén.” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

<Kelt>

…………………………..(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)

18 Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kéri a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását!

51

Page 52: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

10. számú melléklet

NYILATKOZATMINTA FORDÍTÁSRÓL19 (ADOTT ESETBEN)

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő képviseletében az Dunántúli Regionális Vízművek Zrt., mint ajánlatkérő által „Vállalkozási keretszerződés keretében - Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. működési területén.” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlatban becsatolt idegen nyelvű iratok felelős fordításának tartalma a fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmával teljes mértékben megegyezik.

<Kelt>

…………………………..(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)

19 Abban az esetben töltendő ki, ha ajánlattevő idegen nyelvű dokumentumot csatol az ajánlatba, és annak fordítását nem hiteles fordítással nyújtotta be.

52

Page 53: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

11. számú melléklet

NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) az ajánlattevő képviseletében az Dunántúli Regionális Vízművek Zrt., mint ajánlatkérő által „Vállalkozási keretszerződés keretében - Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. működési területén.” tárgyban indított eljárásban felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlat,

* üzleti titkot nem tartalmaz.

vagy20

* annak …-… oldalain a Kbt. 44. §-ának megfelelően, elkülönítetten elhelyezett iratok üzleti titkot tartalmaznak, melyek nyilvánosságra hozatalát ezennel megtiltom.

A Kbt. 44. § (1) bekezdésének megfelelően az alábbi indokolásban részletesen alátámasztom, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számomra aránytalan sérelmet.

Indokolás:

<Kelt>

…………………………..(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)

20 A megfelelő rész aláhúzandó!53

Page 54: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

IRATOK, IGAZOLÁSOK

Az ajánlathoz csatolandó iratok:

1. működési engedély másolat a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatásra,2. a szolgáltatást végző orvos(ok) neve, szakvizsga igazolása,3. a szolgáltatás telephelye, ideje, gyakorisága.

54

Page 55: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

AJÁNLATKÉRŐ KBT. 69. § SZERINTI FELSZÓLÍTÁSRA CSATOLANDÓ NYILATKOZATMINTÁK

55

Page 56: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

A KBT. 69. § SZERINTI FELSZÓLÍTÁSRA CSATOLANDÓ NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK JEGYZÉKE Tartalomjegyzék21

OldalszámNyilatkozat változásbejegyzési eljárásról1. számú mellékletAjánlattevő(k), illetve az alkalmasság igazolásában közreműködő szervezet(ek) (vagy személy(ek)) igazolásai a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolásáraAjánlati n) pont P1) alpontja szerint, az ajánlattevőnek/ az alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplőnek (adott esetben) be kell nyújtaniaa R. 19.§ (1) bek. b) pont szerint az ajánlatkérő saját vagy jogelődje elmúlt 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója „adózott eredményt” tartalmazó oldala másolatát (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét); ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján – az ajánlattétel nyelvén – megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.Ajánlati n) pont P2) alpontja szerint, az ajánlattevőnek/ az alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplőnek (adott esetben) be kell nyújtaniaa Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pont, valamint a R. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő a közbeszerzés tárgyából (foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtásából) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát.2. számú mellékletAjánlattevő(k), illetve alkalmasság igazolásában közreműködő szervezet(ek) (vagy személy(ek)) igazolásai a műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolásáraAjánlati n) pont M1) alpontja szerint, az ajánlattevőnek/ az alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplőnek (adott esetben) be kell nyújtaniaM1) A R. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata, illetve a szerződést kötő másik féligazolása a R. 22. § (1) - (2) bekezdésének megfelelő módon, az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szállításainak ismertetésével.A R. 22.§ (2) bekezdés szerint az igazolás, vagy nyilatkozat minimális tartalma:

- a szállítás (referencia) tárgya,- a teljesítés kezdő és befejező időpontja;- a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely, képviselő

neve, elérhetősége);- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a

szerződésnek megfelelően történt-e.3. számú mellékletAz iratok mellett külön csatolva:1 példány elektronikus adathordozó (CD/DVD) amely tartalmazza:a papír alapon benyújtott igazolásokat/nyilatkozatokat jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájlformátumban.

21 A tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell!56

Page 57: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

1. számú mellékletNYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL

Alulírott ……………… mint az ………………… (székhely: ………………..) cégjegyzésre jogosult képviselője „Vállalkozási keretszerződés keretében - Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. működési területén” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában foglalt nyilatkozattételi kötelezettségem alapján kijelentem, hogy a cégnek van/nincs22 változásbejegyzési eljárása folyamatban.

<Kelt>

…………………………..(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)

22 A megfelelő válasz aláhúzandó.

57

Page 58: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

2. számú mellékletNYILATKOZAT NETTÓ ÁRBEVÉTELRŐL

(a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően)

Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) .......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése23) ………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet székhelye24) nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző mérlegfordulónappal lezárt 3 (három) üzleti évben társaságunk közbeszerzés tárgya szerinti árbevétele az alábbiak szerint alakult:

P2) alkalmassági feltétel

…. év(nettó Ft)

…. év(nettó Ft)

…. év(nettó Ft)

Összesen (nettó Ft)

Közbeszerzés tárgya25 szerinti -

foglalkozás-egészségügyi

alapszolgáltatás nyújtása - általános forgalmi adó nélkül

számított - árbevétel

…….. Ft …….. Ft ……. Ft ……. Ft

Jelen nyilatkozatot a Dunántúli Regionális Vízművek Zrt. „Vállalkozási keretszerződés keretében - Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. működési területén” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

<Kelt>

…………………………..(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)

23 Nem kívánt rész törlendő!24 Nem kívánt rész törlendő!25 A „közbeszerzés tárgya” azajánlattétellel érintett rész vonatozásában értelemszerűen kitöltendő!

58

Page 59: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

3. számú mellékletNYILATKOZAT REFERENCIÁKRÓL

Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) .......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése26) ………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet székhelye27) nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően nyilatkozom, hogy az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban megkezdett és 36 hónapban befejezett főbb szolgáltatásaink (referenciá(i)nk) az alábbi(ak) volt(ak)28:

Szolgáltatás (referencia) tárgya, mennyisége29

Teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap)A szerződést kötő másik fél megnevezése (név és székhely), valamint a részéről információt adó személy neve és elérhetősége

Nyilatkozom továbbá arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Jelen nyilatkozatot a Dunántúli Regionális Vízművek Zrt. „Vállalkozási keretszerződés keretében - Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. működési területén” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

<Kelt>

…………………………..(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)

26 Nem kívánt rész törlendő!

27 Nem kívánt rész törlendő!

28 A táblázat szükség szerint további sorokkal bővíthető.29 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 60 hónapban megkezdett és 36 hónapban befejezett folyamatosan legalább 18 hónapos időtartamban, átlagosan legalább 1000 fő részére biztosított foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtása szerződésszerű teljesítésére vonatkozó referenciával.

59

Page 60: ¡s EÜ... · Web view(8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. szerinti kezességi

REFERENCIA IGAZOLÁS30

(minta)

Alulírott ……….... mint a ……………31 cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy társaságunk és a(z)……………32 között szerződés jött létre.

A szerződés tárgya, mennyisége 33 :

A szerződés teljesítésének kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap):

A referenciaigazolást kiadó neve, elérhetősége (telefonszáma):

Ezúton igazolom, hogy a(z) ……………………………………………………..34 teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Jelen igazolást közbeszerzési eljárásban való ajánlattétel céljából adom ki.

Kelt:

………………………………cégszerű aláírás

30 A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § alapján a referenciát az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.31 Referenciát adó cég neve és székhelye32 Jelen eljárásban Ajánlattevő/kapacitást nyújtó cég neve és székhelye33 A szerződés tárgyát úgy kell megadni, hogy abból egyértelműen kiderüljön az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelés, vagyis a szerződés tárgyának megjelölése tartalmazzon minden olyan elemet, amelyet az adott alkalmassági feltétel kötelezően előír.34 Jelen eljárásban Ajánlattevő/kapacitást nyújtó cég neve

60