RZECZPOSPOLITA TŁUMACZENIE PATENTU .wan ą polineuropati ą obwodow ą. Ta choroba wyst ępuje u

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of RZECZPOSPOLITA TŁUMACZENIE PATENTU .wan ą polineuropati ą obwodow ą. Ta choroba wyst ępuje u

RZECZPOSPOLITA POLSKA

Urzd Patentowy Rzeczypospolitej

Polskiej

(12) TUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307000

(96) Data i numer zgoszenia patentu europejskiego: 17.06.2009 09765871.0 (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogoszono: 26.02.2014 Europejski Biuletyn Patentowy 2014/09 EP 2307000 B1

(13) (51)

T3 Int.Cl. A61K 31/197 (2006.01) A61K 31/4178 (2006.01) A61K 31/4164 (2006.01) A61K 45/06 (2006.01) A61P 25/02 (2006.01)

(54) Tytu wynalazku:

Poczenie pilokarpiny i metimazolu do leczenia choroby Charcota-Mariegotootha i pokrewnych zaburze

PL/E

P 23

0700

0 T3

(30) Pierwszestwo:

18.06.2008 EP 08305280

(43) Zgoszenie ogoszono:

13.04.2011 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2011/15

(45) O zoeniu tumaczenia patentu ogoszono:

30.09.2014 Wiadomoci Urzdu Patentowego 2014/09

(73) Uprawniony z patentu:

Pharnext, Issy les Moulineaux, FR

(72) Twrca(y) wynalazku:

DANIEL COHEN, Le Vsinet, FR ILYA CHUMAKOV, Vaux Le Penil, FR SERGUEI NABIROCHKIN, Chatenay Malabry, FR OXANA GUERASSIMENKO, Milly-la-Foret, FR NATHALIE CHOLET, Meudon, FR

(74) Penomocnik: rzecz. pat. Wojciech Tykarski

SULIMA GRABOWSKA SIERZPUTOWSKA BIURO PATENTW I ZNAKW TOWAROWYCH SP.J. Skr. poczt. 6 00-956 Warszawa 10

Uwaga: W cigu dziewiciu miesicy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, kada osoba moe wnie do Europejskiego Urzdu Patentowego sprzeciw dotyczcy udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi si w formie uzasadnionego na pimie owiadczenia. Uwaa si go za wniesiony dopiero z chwil wniesienia opaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentw europejskich).

SGS-4911/VAL EP 2307000 B1 Opis [0001] Niniejszy wynalazek dotyczy kompozycji i sposobw leczenia choroby Charcota-Mariego-Tootha i pokrewnych zaburze. [0002] Choroba Charcota-Mariego-Tootha (CMT) jest sieroc, genetycznie uwarunko-wan polineuropati obwodow. Ta choroba wystpuje u okoo 1 na 2500 osb i jest naj-czstszym wrodzonym zaburzeniem obwodowego ukadu nerwowego. Zaczyna si zazwy-5 czaj w pierwszej lub drugiej dekadzie ycia, chocia moe zosta wykryta w okresie nie-mowlcym. Ta choroba ma przewleky przebieg ze stopniowym zwyrodnieniem nerwowo-miniowym. Prowadzi do inwalidztwa i w niektrych przypadkach towarzyszy jej bl neurologiczny oraz skrajnie nasilona niepenosprawno mini. CMT naley do najlepiej zbadanych patologii genetycznych z okoo 30 000 przypadkami we Francji. Chocia u 10 wikszoci pacjentw z CMT wystpuje duplikacja fragmentu chromosomu 17 zawieraj-cego gen mieliny: PMP22 (posta CMT1A), sugerowano udzia dwch tuzinw genw w rnych postaciach CMT. Zatem, chocia ta choroba ma jednogenowy pocztek, wykazuje kliniczn niejednorodno ze wzgldu na ewentualne geny modulatorowe. Geny zmutowa-ne u pacjentw z CMT s skupione wok cile powizanych szlakw molekularnych 15 wpywajcych na rnicowanie komrek Schwanna lub neuronw, lub zmieniaj wzajem-ne oddziaywanie tych komrek w nerwach obwodowych. [0003] PMP22 jest wanym skadnikiem mieliny eksprymowanej w czci zbitej zasadniczo wszystkich wkien mielinowych w obwodowym ukadzie nerwowym i jest wytwarzany gwnie przez komrki Schwanna. Ponadto przyjmuje si, e gen PMP22 bierze udzia w 20 rozwoju nowotworu u pacjentw z nerwiakowkniakowatoci, zaburzeniem dziedziczonym w sposb autosomalny, dominujcy, charakteryzujcym si plamkami typu cafe-au-lait i gu-zami wkniakowatymi skry. Umiarkowana 1,5-krotna nadekspresja prawidowego biaka PMP22 jest take stwierdzana w komrkach Schwanna heterozygotych pod wzgldem dupli-kacji u pacjentw z CMT (w niektrych rzadkich przypadkach, fenotyp CMT1A-podobny 25 moe by take powizany z mutacjami strukturalnymi w obrbie biaka PMP22) (Lupski i in., 1992; Suter i in., 1992; Roa i in., 1993; Thomas i in., 1997; Suter i Scherer, 2003; Nave i Sereda, 2007). Bezporednich dowodw na rzecz wywoywania fenotypu CMT1A-podobnego przez nieprawidowy gen PMP22 dostarczyy dowiadczenia transgeniczne w modelach gryzoni z nadekspresj biaka PMP22 (Niemann i in., 1999; Perea i in., 2001; Ro-30 baglia-Schlupp i in., 2002; Meyer i in., 2006; Sereda i Nave, 2006). Ponadto, interwencje te-rapeutyczne z uyciem inhibitora receptora progesteronowego i kwasu askorbinowego zmniejszay t ekspresj u zwierzt transgenicznych, agodzc lub spowalniajc postp feno-typu choroby (Sereda i in., 2003; Passage i in., 2004; Meyer zu Horste i in., 2007). Bassi i in., 1978 dotyczy zastosowania metimazolu w leczeniu tyreotoksykozy zwizanej z neuropati 35 oraz zapaleniem mzgu i rdzenia. WO 00/20024 zgoszony przez Celtrix dotyczy zastosowa-nia metimazolu do agodzenia objaww zaburzenia zalenego od IGF, ktre jest zaburzeniem tarczycy; i zastosowania IGF lub agonistw osi tarczycowej w leczeniu zaburze niedotycz-cych tarczycy, ktre odpowiadaj na IGF (takich jak CMT). WO2004/019938 dotyczy zasto-sowania pilokarpiny w leczeniu zespow blu neuropatycznego, takich jak jaskra i inne za-40 burzenia zwizane z podwyszonym cinieniem rdgakowym. EP2065038 dotyczy kompo-zycji i sposobw leczenia choroby CMT przez zmniejszanie ekspresji PMP22 u osobnika. [0004] Keltner i in., 1975 sugerowali stosowanie samej pilokarpiny do leczenia mioto-nicznych zaburze renicy. Jednake stosowanie pilokarpiny do leczenia CMT nie zostao opisane. Ponadto nie sugerowano take stosowania pilokarpiny w poczeniu z adnym in-45 nym zwizkiem. [0005] W podsumowaniu, istnieje zapotrzebowanie na skuteczn i zarejestrowan terapi do leczenia choroby CMT.

2

Streszczenie wynalazku

[0006] Celem niniejszego wynalazku jest dostarczenie nowych strategii terapeutycznych do leczenia CMT i pokrewnych zaburze. W szczeglnoci, wynalazcy okrelili nowe te-rapie skojarzone, ktre skutecznie wpywaj na szlaki prowadzce do rozwoju CMT i po-krewnych zaburze, i stanowi nowe strategie leczenia tych zaburze. Tak wic wynalazek 5 dostarcza nowe produkty zoone i kompozycje, jak rwnie ich zastosowanie do leczenia choroby CMT i pokrewnych zaburze. [0007] Przedmiot niniejszego wynalazku dotyczy kompozycji okrelonej w zastrzeeniach patentowych. W szczeglnoci wynalazek dotyczy kompozycji zawierajcej agonist re-ceptorw muskarynowych wybranego z grupy obejmujcej pilokarpin, cewimelin, kar-10 bachol, metacholin i betanechol lub ich sl oraz inhibitor syntezy hormonw tarczycy wybrany z grupy obejmujcej metimazol, karbimazol, propylotiouracyl i amiodaron lub ich sl i farmaceutycznie dopuszczalny nonik lub zarbk. [0008] Niniejszy wynalazek ujawnia take zastosowanie poczenia zwizkw do (wytwarza-nia leku do) leczenia CMT lub pokrewnego zaburzenia, przy czym to poczenie zwizkw 15 jest wybrane spord agonisty receptorw muskarynowych lub jego proleku i inhibitora synte-zy hormonw tarczycy lub jego proleku. Niniejszy wynalazek ujawnia take produkt zoony zawierajcy agonist receptorw muskarynowych i inhibitor syntezy hormonw tarczycy lub ich prolek, do wsplnego lub oddzielnego podawania osobnikowi, rwnoczenie lub kolejno. [0009] W najkorzystniejszej postaci agonist receptorw muskarynowych jest (3S,4R)-3-20 etylo-4-[(3-metyloimidazol-4-ilo)metylo]oksolan-2-on (CAS 92-13-7, ktry jest substancj czynn w leku pilokarpinie) lub jego prolek. [0010] Ponadto w najkorzystniejszej postaci, inhibitorem syntezy hormonw tarczycy jest 1-metylo-3H-imidazolo-2-tion (CAS 60-56-0, ktry jest substancj czynn w leku metima-zolu) lub jego prolek, taki jak karbimazol. 25 [0011] Wynalazek ujawnia take kompozycj zawierajc agonist receptorw muskary-nowych i inhibitor syntezy hormonw tarczycy do leczenia CMT u osobnika, przy czym leczenie dodatkowo obejmuje etap okrelania, czy u pacjenta wystpuje CMT1A. [0012] W tym wzgldzie okrelony przedmiot niniejszego wynalazku dotyczy kompozycji zawierajcej pilokarpin lub jej prolek oraz metimazol lub jego prolek, i, ewentualnie, 30 farmaceutycznie dopuszczalny nonik lub zarbk. Jak przedstawiono w przykadach, ta-kie poczenie pozwala na skuteczne leczenie CMT w uznanych modelach zwierzcych. [0013] Kompozycje wedug niniejszego wynalazku mog dodatkowo zawiera co naj-mniej jeden dodatkowy zwizek czynny, korzystnie wybrany z grupy obejmujcej rapamy-cyn, baklofen, sorbitol, mifepriston, naltrekson, flurbiprofen i ketoprofen. 35 [0014] W korzystnej postaci, kompozycja wedug wynalazku zawiera co najmniej:

- pilokarpin, metimazol i mifepriston; - pilokarpin, metimazol i baklofen; lub - pilokarpin, metimazol i sorbitol.

[0015] W innej korzystnej postaci, kompozycja wedug wynalazku zawiera co najmniej: 40

- pilokarpin, metimazol, mifepriston, baklofen i sorbitol; lub - pilokarpin, metimazol, mifepriston, baklofen, sorbitol i naltrekson.

[0016] W innych postaciach, niniejszy wynalazek dotyczy kompozycji zawierajcej me-timazol, pilokarpin i dwa dodatkowe zwizki czynne, korzystnie mifepriston i sorbitol. [0017] W innych postaciach, niniejszy wynalazek dotyczy kompozycji zawierajcej me-45 timazol, pilokarpin i trzy dodatkowe zwizki czynne, korzystnie:

- mifepriston, baklofen i sorbitol; lub - mifepriston, sorbitol i rapamycyn; lub - mifepriston, sorbitol i ketoprofen; lub - mifepriston, sorbitol i flurbiprofen. 50

3

[0018] W innych postaciach, niniejszy wynalazek dotyczy kompozycji zawierajcej me-timazol, pilokarpin i cztery dodatkowe zwizki czynne, korzystnie:

- mifepriston, sorbitol, baklofen i naltrekson; - mifepriston, sorbitol, baklofen i rapamycyn; - mifepriston, sorbitol, naltrekson i rapamycyn. 5

[0019] W innych postaciach wynalazek dotyczy kompozycji, ktra zawiera dowolne po-czenie lekw ujawnione w Tabeli 1. [0020] W innych szczeglnych postaciach, niniejszy wynalazek dotyczy kompozycji za-wierajcej:

- metimazol i cewimelin. 10

[0021] W innej postaci wynalazek dotyczy take