35
TEHNI ČKOVELEUČILI ŠTEUZAGREBU ELEKTROTEHNI ČKI ODJEL Radiokomunikacijski uređaji i sustavi Upute za laboratorijske vjbe . Akademska.god. 2014/2015. Student: Darko Topić Nastavnik: mr.sc. Krunoslav Martinčić

RUiS - Lab. Vježbe KiRT 2014 2015 (1)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

25

Citation preview

 • TEHNIKOVELEUILITEUZAGREBU ELEKTROTEHNIKI ODJEL

  Radiokomunikacijski

  ureaji i sustavi

  Upute za laboratorijske vjebe

  .

  Akademska.god. 2014/2015.

  Student: Darko Topi Nastavnik: mr.sc. Krunoslav Martini

 • RUiS Lab. Vjebe

  KIRT 2014/2015 Stranica2

  Sadraj:

  1. UVOD: .............................................................................................................................................. 4

  1.1 to smo sve nauili na kolegiju RUiS: ............................................................................................ 4

  1.1.1 Radiokomunikacijski sustavi Osnovna klasifikacija .............................................................. 4

  1.1.2 Kakav moe biti tijek poruka .................................................................................................. 5

  1.1.3 Nain irenja radio valova ...................................................................................................... 7

  1.1.4 Prirodni faktori koji utjeu na propagaciju EMV-a ................................................................. 7

  1.1.5 Slabljenje slobodnog prostora ................................................................................................ 7

  1.1.6 Utjecaj padalinu na EMV (Priguenje zbog jake kie) ............................................................. 8

  1.1.7 Atmosfersko guenje EMV-a (Magla, kisik) ............................................................................ 9

  1.1.8 ITU (International Telecommunication Union) klasifikacija frekv. Opsega ......................... 9

  1.1.9 ISM opsezi ............................................................................................................................. 10

  1.1.10 Mikrovalni prozor ............................................................................................................... 10

  1.1.11 Snaga termikog uma PN ................................................................................................... 11

  1.1.12 um kod viestupanjskog pojaala .................................................................................... 11

  1.1.13 Zakljuak ............................................................................................................................. 12

  2. RUiS - LABORATORIJSKE VJEBE, KiRT 2014/2015 ........................................................................ 12

  2.1 Uvod ...................................................................................................................................... 12

  2.2 Laboratorijska vjeba 1 Propagacija EMV-a u slobodnom prostoru ........................................ 12

  2.2.1 Zakljuak prve laboratorijske vjebe .................................................................................... 14

  2.3 Laboratorijska vjeba 2 Radioureaj, faktor uma, odnos signal / um ................................... 15

  2.3.1 Heterodinski prijamnik ......................................................................................................... 15

  2.3.2 SuperHeterodinski radio prijamnik ...................................................................................... 16

  2.3.3 Mjealo ................................................................................................................................. 17

  2.3.4 Laboratorijska vjeba 2 ......................................................................................................... 17

  2.3.5 Zakljuak druge laboratorijske vjebe ...................................................................................... 21

  2.4 Laboratorijska vjeba 3 Gubici na konektorima ....................................................................... 22

  2.4.1 Konektori .............................................................................................................................. 22

  2.4.2 Laboratorijska vjeba 3 ......................................................................................................... 24

  2.4.3 Zakljuak tree laboratorijske vjebe ................................................................................... 26

  2.5 Laboratorijska vjeba 4 Radioureaj Harmoniki produkti mjeanja .................................... 26

  2.5.1 Laboratorijska vjeba 4 ......................................................................................................... 26

 • RUiS Lab. Vjebe

  KIRT 2014/2015 Stranica3

  2.5.2 Pojasno propusni filter ...................................................................................................... 27

  2.5.3 Zakljuak etvrte laboratorijske vjebe ................................................................................ 27

  2.6 Laboratorijska vjeba 5 Guenje voda ..................................................................................... 28

  2.6.1 Zadatak vjebe ...................................................................................................................... 28

  2.6.2 LMR 195 (N/SMA) ................................................................................................................. 29

  2.6.3 RG58 (BNC) ........................................................................................................................... 30

  2.6.4 Zakljuak pete laboratorijske vjebe .................................................................................... 31

  2.7 Laboratorijska vjeba 6 Mjerenje spektra RF signala ............................................................... 31

  2.7.1 Zadatak vjebe ...................................................................................................................... 31

  2.7.2 FM podruje, 88 - 108 MHz ................................................................................................. 32

  2.7.3 UHF TV podruje, 500-800 MHz ........................................................................................... 32

  2.7.4 Zakljuak este laboratorijske vjebe ................................................................................... 32

  2.8 Laboratorijska vjeba 7 Dopplerov radar efekt ..................................................................... 32

  2.8.1 Laboratorijska vjeba 7 ............................................................................................................. 33

  2.8.2 Zakljuak sedme laboratorijske vjebe ................................................................................. 34

  3. Zakljuak svih vjebi i kolegija: RUiS .......................................................................................... 35

  4. Izvori .......................................................................................................................................... 35

 • RUiS Lab. Vjebe

  KIRT 2014/2015 Stranica4

  1. UVOD:

  1.1 to smo sve nauili na kolegiju RUiS:

  1.1.1 Radiokomunikacijski sustavi Osnovna klasifikacija

  Radiokomunikacijski sustav je onaj sustav u kojem se signal (poruka) iz jedne do druge toke u eteru (vremenu i prostoru) prenosi pomou elektromagnetskog vala (EMV).

  Slika 1: Blok shema radiokomunikacijskog sustava

  Osnovni dijelovi su:

  Predajnik

  transofmira poruku (modulacijski signal) u odgovarajui oblik (modulirani signal) da bi se poruka mobla prenijeti do prijamnika Prijenosni medij

  to je sredstvo u kojem se iri EMV (atmosfera uz povrinu Zemlje)

  osnovno svojstvo svih medija je slabljenje EMV

  Prijamnik

  izdvaja eljeni signal iz prijenosnog medija i na svom ga izlazu reproducira (eljeni signal je, ustvari, ulazna prijenosna poruka)

  Izoblienja

  izoblienja su neeljene pojave na putu od predajnika do prijemnika

  prema karakteru, izoblienja moemo podijeliti na: izoblienja (u opem smislu), interferencije i umove

  a) Izoblienje

  izoblienje je odstupanje oblika signala od izvornog

 • RUiS Lab. Vjebe

  KIRT 2014/2015 Stranica5

  doputeno izoblienje ovisi o sadraju poruke i redovito je propisano meunarodnim preporukama (normama) b) Interferencija

  interferencija je djelovanje signala drugih sustava na oblik izvornog signala

  interferentni signal, po svojoj karakteristici, nije um

  c) um

  um je neeljeni signal nepravilnog oblika, koji uvijek prati korisni signal

  izvori uma mogu biti u samom sustavu ili izvan njega

  posljedica djelovanja uma moe biti maskiranje izvornog signala

  um je nemogue eliminirati, jer je vezan za samu fizikalnu pojavu prijenosa signala (to je ujedno i osnovno fizikalno ogranienje radiokomunikacijskih sustava).

  1.1.2 Kakav moe biti tijek poruka

  Simplex veza (Jednosmjerna veza)

  omoguuje prijem i predaju samo na jednoj (uvijek istoj) frekvenciji

  takav nain komunikacije onemoguuje istovremeni prijem i predaju. To se moe izvesti jedino naizmjenice

  emitiranje na simplex kanalu uju sve radio postaje u dometu, zbog ega je privatnost komunikacije na tim kanalima nemogua

  Slika 2. Prikazuje simplex vezu (mogua veza samo u jednom smjeru)

  simplex kanali namijenjeni su pozivima, hitnosti, sigurnosti i rutinskim pozivima, komunikacija sa lukim slubama i komunikaciji plovilo plovilo

  simplex kanali su npr. VHF CH 12 i VHF CH16 Duplex veza (Dvosmjerna veza)

  obino se upotrebljavaju za komunikaciju meu plovilima i obalnim postajama, za micanje brodova i ostale luke operacije

  emitiranje sa plovila na duplex kanalima uju samo obalne postaje, dok emitiranje obalnih postaja na duplex kanalima uju sva plovila.

 • RUiS Lab. Vjebe

  KIRT 2014/2015 Stranica6

  duplex kanali omoguuju istovremeno emitiranje i primanje, kao to je to sluaj u obinoj telefoniji ali za takav nain komuniciranja treba imati VHF radio postaju sa dvije antene ili specijalni duplex filter

  duplex kanali namijenjeni su privatnosti pri osobnim i komercialnim porukama, kada je potreban nain komunikacije slian telefonskom

  Half duplex veza

  npr. voki toki

  Slika 3. Prikazuje princip half duplex veze

  half duplex sustav omoguuje komunikaciju u oba smjera, ali samo jedan smjer u isto vrijeme (ne istovremeno)

  tipino, nakon to druga strana poinje primati signal, mora ekati odailjaa (predajnik) da zaustavi prijenos, prije odgovora. Nakon toga druga strana moe poslati signal

  primjer half duplex sustava je sustav sa dvije strane kao to je voki toki, pri emu se mora koristiti Over ili neke druge prethodno odreene kljune rijei koja oznaava kraj prijenosa, i osigurati da samo jedna strana prijenosi na vrijeme, jer obje strane alju i primaju signal na istoj frekvenciji

  Full duplex veza

  full duplex sustav, ili se ponekad i naziva double duplex, omoguuje komunikaciju u oba smjera, a za razliku od half duplex-a, omoguuje da se to dogodi istovremeno. Linije telefonske mree su full duplex, jer oni doputaju da oba pozivatelja govore i sluaju u isto vrijeme.

  Slika 4. Prikazuje full duplex vezu

  radio u dva smjera moe biti izveden kao full duplex sustav, prijenos (slanje) na jednoj frekvenciji i primanje na drugu

  ovo se takoer naziva frekvencijska podjela duplex

  moe se proiriti i na vee udaljenosti pomou para jednostavnih repetitorskih stanica, jer komunikacije (informacije) prenoene na bilo kojoj frekvenciji uvijek putuju u istom smjeru.

 • RUiS Lab. Vjebe

  KIRT 2014/2015 Stranica7

  1.1.3 Nain irenja radio valova

  1. Diskretni val radari, usmjerene veze na visokim i vrlo visokim frekvencijama 2. Reflektirani val problem kod VHF i UHF TV difuzije 3. Troposcatter veze preko horizonta 4. Ionosferni preskok KV opseg, daleke veze 5. Prostorni val satelitske veze 6. Povrinski val AM radio difuzija

  1.1.4 Prirodni faktori koji utjeu na propagaciju EMV-a

  Slobodni prostor slabljenje

  Atmosferski omota specifini slojevi

  Reljef prepreke viestruke refleksije

  Graevine propagacija u urbanim naseljima

  Klima padaline (oluja, kia, snijeg, vlaga, magla)

  1.1.5 Slabljenje slobodnog prostora

  slabljenje staze (Path Loss)

 • RUiS Lab. Vjebe

  KIRT 2014/2015 Stranica8

  slabljenje staze je put (gubitak) koji EMV pree od predajnika do prijamnika, elimo da to slabljenje staze bude to manje.

  1.1.6 Utjecaj padalinu na EMV (Priguenje zbog jake kie)

  Vidimo na slici da to vie kie pada da su guenja vea, tj. da guenja dolaze vie do izraaja.

 • RUiS Lab. Vjebe

  KIRT 2014/2015 Stranica9

  1.1.7 Atmosfersko guenje EMV-a (Magla, kisik)

  Na slici vidimo kako pojedini faktori (magla, kisik, vlaga i sl.) utjeu na propagaciju EMV-a.

  1.1.8 ITU (International Telecommunication Union) klasifikacija frekv. Opsega

  Slika prikazuje podjelu frekvencija po klasifikaciji

 • RUiS Lab. Vjebe

  KIRT 2014/2015 Stranica10

  1.1.9 ISM opsezi

  ISM industiral, scientific and medical

  industrijske, znanstvene, medicinske i ostale eksperimentalne primjene

  rad bez licence uz potivanje po ITU-R standardu

  1.1.10 Mikrovalni prozor

  Slika pokazuje ovisnost guenja o frekvenciji

 • RUiS Lab. Vjebe

  KIRT 2014/2015 Stranica11

  Ovaj graf prikazuje ovisnost temperature uma o frekvenciji. Na nekim dijelovima se vidi to je frekvencija manja, um je jae izraen, izmeu 1 GHz 10 GHz je najslabije izraen um i smetnje, to podruje izmeu 1 GHz 10 GHz se naziva mikrovalni prozor.

  1.1.11 Snaga termikog uma PN Snaga termikog uma je nepoeljna komponenta u radiokomunikacijskim sustavima, elimo da ta snaga bude to manja (u idealnom sluaju elimo da signal koji poaljemo sa predajnika, da istvi takav signal doe i do prijamnika, bez gubitaka i slino). Snaga termikog uma utjee i na samu snagu primljenog signala. PN = k * Tekv * BW [W]

  PN snaga termikog uma,

  Tekv ekvivalentna temperatura,

  BW Bandwith (irina frekvencijskog opsega, raspon frekvencija) Signal / um Odnos signal /um karakterizira svaki radiokomunikacijski ureaj, izraava se u dB i bolje je da je to vei odnos signal / um. Odreuje nam kvalitetu primljenog signala u odnosu na snagu uma. PS = PN + S/N [dB] kada se rauna preko logaritama PS = PN * S/N [W] kada se rauna sa realnim brojevima, ne-logaritami

  1.1.12 um kod viestupanjskog pojaala

  Kada imamo vie stupnjeva pojaala i slino, svako to pojaalo se sastoji od elektronikih

  komponenti. Svaka ta elektronika komponenta (tranzistor, otpornik, zavojnica, kondenzator, itd.) se

  grije i prozivodi um. um je nepoeljna komponenta koju elimo izbjei, ali kako komponente

  proizvode um, taj um utjee na ukupni um samog radiokomunikacijskog ureaja. Iz ukupnog uma

 • RUiS Lab. Vjebe

  KIRT 2014/2015 Stranica12

  kasnije moemo izraunati ukupnu ekvivalentu temperatura samog radikomunikacijskog ureaja, te

  nakon toga sve potrebne podatke (snagu uma, snagu primljenog signala, odnos signal / um i slino).

  1.1.13 Zakljuak

  Ukratko sam objasnio to smo radili na kolegiju RuiS, naravno, ovo nije ni polovica onog to smo sve radili, ukratko sam objasnio neke osnovne stvari koje smo kasnije primjenjivali kod gradiva kada smo radili radare, heterodinski prijamnik i slino. Ostale stvari u ukratko objasniti kod laboratorijskih vjebi koje smo radili, pa da dva puta nemam jedno te isto u nastavku u to objasniti. Sve slike su preuzete sa stranice kolegija RUiS.

  2. RUiS - LABORATORIJSKE VJEBE, KiRT 2014/2015

  2.1 Uvod U ovoj toki (toka 2) u objasniti to smo sve radili na laboratorijskim vjebama iz kolegija RUiS u akademskoj godini 2014 /2015. Preuzete slike i materijali su sa stranice: https://moj.tvz.hr/studijelo/predmet/Radiokomunikacijski+ure%F0aji+i+sustavi. Neki materijali su i sa kolegija: Vodovi i antene. Prije svakog labosa su objasniti teorijski to oekujemo od mjerenja i to smo izmjerili. Cilj nam je da ono to smo nauili od teorije, primjenimo u praksi na opremi koju imamo. Oekujemo da ono to smo runo izraunali, dobijemo i na opremi.

  2.2 Laboratorijska vjeba 1 Propagacija EMV-a u slobodnom prostoru

  Slika 1. Prikazuje blok shemu kako je to bilo spojeno

 • RUiS Lab. Vjebe

  KIRT 2014/2015 Stranica13

  Slika 2. Prikazuje kako je to izgledalo na labosu

  Kao to se vidi na slici imamo dvije ljevak antene, generator (predajnik) i prijamnik (ureaj na kojem mjerimo snagu primljenog signala). U nastavku u objasniti ukratko pojedine dijelove sa kojima smo se sluili na prvoj laboratorijskoj vjebi. Antena

  posrednik izmeu voenog vala uzdu linije i prostornog vala. Ima dvojaku funkciju:

  prilagodba linije ili valovoda na slobodni prostor

  usmjeravanje zraene energije u odreene dijelove prostora na unaprijed utvreni nain Predajnik

  preko njega na izlaz aljemo signal, ureajem smo definirali sngau signala i frekvenciju

  U naem sluaju trailo se od nas da namijestimo: f = 10 GHz i Po = -3 dBm Prijamnik

  Za prijamnik smo koristili univerzalni instrument (voltmetar, watmetar, ampermetar) i na njemu smo mjerili snagu primljenog signala koja je dolazila od predajnika preko antene

  Zadatak koji nam je profesor zadao na prvom labosu glasi:

  na signal generatoru podesiti frekvenciju signala fo = 10 GHz i Po = - 3dBm

  Izmjeriti snagu RF signala na prijamnoj (Rx) strani za tri udaljenosti izmeu predajne i prijamne antene: d1 = 0,5 m; d2 = 1,0 m i d3 = 2,0 m

  Rezultate koje smo dobili nakon mjerenja:

  PRx [mW] PRx [dBm] PRx [dB(W)]

  d1 [m] = 0,5 0,005 -23 -53

  d2 [m] = 1,0 0,00158 -28 -58

  d3 [m] = 2,0 0,000501 -33 -63 Tablica izmjerenih podataka

 • RUiS Lab. Vjebe

  KIRT 2014/2015 Stranica14

  Kako vidimo iz tablice, sa poveanjem udaljenosti izmeu dvije antene snaga primljenog signala

  opada i signal je sve loiji.

  Graf prikazuje ovisnost, tj. na grafu se vidi kako poveavamo udaljenost snaga pada

  Ulazna snaga nam je bila -3 dBm, tj. Pul = 0,501 mW.

  Idealni sluaj bi bio kada bi prijenos snage bio maksimalan, tj. ono to smo poslali preko predajnika do 100 % doe do prijamnika.

  2.2.1 Zakljuak prve laboratorijske vjebe

  Koristili smo dvije lijevak antene, signal generator i prijamnik. Ulazna snaga nam je bila 3 dBm a

  frekvencija ulaznog signala 10 GHz, poveavali smo razmak izmeu antene 3 puta, prvi put 0,5m,

  drugi put 1m i trei put 2m. Ustanovili smo (a to smo i oekivali) kako poveavamo razmak izmeu

  antena da snaga signala pada, kvaliteta primljenog signala sa udaljenou je sve loija. Da smo npr.

  imali neke prepreke izmeu kvaliteta primljenog signala bi bila jo gora, izlazna snaga bi bila jo

  manja. Uglavnom, zadovoljan sam vjebom, mogli smo vidjeti kako kada se poveava razmak snaga

  signala pada, to smo radili na predavanjima pa je zgodno bilo i vidjeti to uivo na stvarnoj opremi.

  0

  0,001

  0,002

  0,003

  0,004

  0,005

  0,006

  d1 [m] = 0,5 d2 [m] = 1,0 d3 [m] = 2,0

  Vidljivo je kako sa poveavanjem udaljenosti antena snaga pada

  PRx [mW]

 • RUiS Lab. Vjebe

  KIRT 2014/2015 Stranica15

  2.3 Laboratorijska vjeba 2 Radioureaj, faktor uma, odnos signal / um U drugoj laboratorijskoj vjebi smo koristili program AppCad u kojem smo simulirali radio prijamnik. Imali smo dva sluaja:

  a) Vod, pojaalo, mjea

  b) Pojaalo, vod, mjea

  Cilj vjebe nam je bio da vidimo kakav e biti signal na izlazu iz mjeaa, tj. svaki od ovih stupnjeva ima svoj um, tj. proizvodi um. Od voda oekujemo gubitak, to je pasivni ureaj koji priguuje signal, oekujemo gubitak na njemu, pojaalo ima svoje pojaanje, slui da pojaa oslabljeni signal koji dolazi iz antene (ima isto neki um, sastoji se od elektronikih komponenti, te kako se komponente griju proizvode um koji na kraju utjee na kvalitetu primljenog signala), mjea nema pojaanje, slui nam da od vie frekvencija mi izvadimo onu koju eimo, nakon mjeaa ide stupanj MF pojaala koje se brine nakon toga da se pojaa signal iz mjeaa i filtriraju nepoeljne komponente. Oekujemo da pod b) situacijom imamo bolje parametre nego pod a). Najbolje je predpojaalo staviti to blie anteni da se signal pojaa, vod nakon toga nee puno utjecati na kvalitetu signala. Znai, oekujemo bolju situaciju pod b) sluajem. Svaki radioprijamnik je zapravo Heterodinski radio prijamnik. U nastavku u opisati ukratko heterodinski prijamnik.

  2.3.1 Heterodinski prijamnik

  Blok shema heterodinskog prijamnika

  Kao to vidimo ovo su osnovni dijelovi od kojih se svaki heterodinski radio prijamnik sastoji. Uz

  heterodinski radio prijamnik postoji i super heterodinski prijamnik koji u kasnije opisati. U nastavku

  u opisati svaku pojedinu komponentu emu slui.

 • RUiS Lab. Vjebe

  KIRT 2014/2015 Stranica16

  NF pojaalo slui da pojaa slab signal koji dolazi iz antene za bolji odnos signal / um.

  Mjea kljuna komponenta u mnogim radiokomunikacijskim ureajima i sustavima. Slab (RF) signal koji dolazi iz antene prvo se pojaa u vrlo osjetljivom NF pojaalu, a zatim se pomijea u mjealu sa signalom lokalnog oscilatora (LO) i transponira u novo frekvencijsko podruje kao meufrekvencijski (MF) signal.

  MF pojaalo signal meufrekvencije iz mjeaa treba pojaati na potrebnu razinu napona ili snage. MF pojaalo treba osim pojaanja i filtrirati nepoeljne signale. MF pojaalo mora imati potrebnu irinu frekvencijskog propusnog podruja i potrebnu strminu krivulje proputanja.

  Demodulator Demodulator VF signal pretvara u niskofrekventni (NF) signal u opsegu zvunih frekvencija. Demodulator i izdvaja signal informacije frekvencije fi iz moduliranog MF signala frekvencije, ima obrnutu frekvenciju od modulatora i uloga mu je da rekonstruira signal doveden na modulator.

  2.3.2 SuperHeterodinski radio prijamnik

  Blok shema super-heterodinskog radio prijamnika

  Kao to vidimo u superheterodinskom radio prijamniku signal sa antene se prvo pojaava pomou irokopojasnog VF pojaala, a zatim se pomou oscilatora kojeg ine kondenzator i zavojnica iz signala izdvaja signal eljene radio stanice koji se zatim vodi na mjea.. U mikseru se mijea spomenuti signal radio stanice i signal iz oscilatora. Oscilator generira sinusni signal sa frekvencijom koja je od signala radio stanice via za 455 kHz ili za 10,7 MHz. Spomenute dvije frekvencije su standardne frekvencije selektivnih uskopojasnih VF pojaala. U radiotehnici se za spomenuta selektivna uskopojasna pojaala esto koristi i termin meufrekventna (MF) pojaala zbog injenice da se nalaze izmeu VF i NF pojaala, dakle u svojevrsnom meuprostoru. Mjea je elektroniki sklop koji formira prozivod (umnoak, produkt) signala.

 • RUiS Lab. Vjebe

  KIRT 2014/2015 Stranica17

  2.3.3 Mjealo

  Shema mjeala

  Kao to se vidi sa slike na slignal irokopojasnog VF pojaala dovodimo bazu tranzistora, a signal sa oscilatora na emiter tranzistora. Uslijed ovoga na kolektoru tranzistora dobivamo signal koji predstavlja umnoak spomenutih signala. Iz matematike je poznata relacija za umnoak dva sinusna signala.

  Dakle, kada se pomnoe dva sinusna signala dobivamo opet dva sinusna signala, ali jedan sa frekvencijom koji predstavlja zbroj i drugi koji predstavlja razliku frekvencija umnoenih signala. Uzmimo, npr. da je ulaz radio prijamnika podeen da prima signal radija na frekvenciji 612 kHz te da je meufrekvencija 455 kHz to znai da je frekvencija oscilatora 612 + 455 = 1067 kHz. Dakle, u mjeau se formira umnoak signala frekvencija 612 kHz i 1067 kHz tako da na izlazu mjeaa dobivamo signale frekvencija 1067 - 612 = 455 kHz i 1067 + 612 = 1679 kHz. Signal frekvencije 455 kHz se pojaava u meufrekventom pojaalu. Glavni razlog zbog kojeg su konstruirani radio prijamnici lei u injenici da se frekvencija signala sniava te se pojaanje vri na niim frekvencijama gdje je pojaanje tranzistora vee.

  2.3.4 Laboratorijska vjeba 2

  U drugoj laboratorijskoj vjebi smo imali zadatak:

  Za heterodinski radio ureaj na T=25 C koji radi s irinom kanala 5 MHz odrediti potrebni iznos ulazne RF snage kao funkciju faktora uma ulaznog pojaala bi se dobio odnos Signal/um iznosa 12 dB. Tri najbitnija modula radio ureaja za ovaj izraun su: prikljuni vod do antene koji ima guenje iznosa 2 dB, ulazno niskoumno pojaalo koje ima pojaanje iznosa 16 dB te mjea koji ima faktor uma i gubitke iznosa 8 dB.

 • RUiS Lab. Vjebe

  KIRT 2014/2015 Stranica18

  Za ovu laboratorijsku vjebu smo napravili dva sluaja:

  a) Vod pojaalo mjea

  b) Pojaalo vod mjea

  Vod pojaalo - mjea

  Vod pojaalo mjea - AppCad

  Kako vidimo iz priloene slike iz AppCad-a, kada nam je vod bio prvi modul heterodinskog prijamnika:

  Faktor uma iznosi F = 3,44 dB

  Ekvivalentna temperatura Tekv = 349,93 K

  Odnos Signal/um = 12,05 dB Moemo zakljuiti da kako nam je vod bio prvi modul, faktor uma i ekvivalentna temperatura

  samog prijamnika su dosta veliki, dok je odnos signal / um malen, tj. to je pojaanje oko 15 puta, ali

  vidit emo u slijedeem primjeru, da kada nam je prvi modul pojaalo da e odnos signal/um biti

  bolji, a uz to oekujemo da nam faktor uma i ekvivalentna temperatura prijamnika budu manji.

 • RUiS Lab. Vjebe

  KIRT 2014/2015 Stranica19

  Vod pojaalo mjea Runo izraunato

  Kao to vidimo, analitiki rezultati i rezultati iz programa AppCad se malo razlikuju, razlika je u tome to program tonije to rauna, kad sam raunao nisam uzimao sve decimale i tu je greka, nikad ne moemo ba tono izraunati kao raunalo.

 • RUiS Lab. Vjebe

  KIRT 2014/2015 Stranica20

  Pojaalo vod mjea

  Pojaalo vod mjea

  Kako vidimo iz priloene slike iz AppCad-a, kada nam je pojaalo bio prvi modul heterodinskog prijamnika:

  Faktor uma iznosi F = 1,72 dB

  Ekvivalentna temperatura Tekv = 140,65 K

  Odnos Signal / um = 13,77 dB Moemo zakljuiti nakon izraunatih vrijednosti koje smo dobili iz programa AppCad, da kada smo stavili Predpojaalo ispred antene (pojaalo kao prvi modul), faktor uma nam je duplo manji nego kad nam je vod bio prvi modul, ekvivalentna temperatura je manja i odnos signal/um nam je vei.

 • RUiS Lab. Vjebe

  KIRT 2014/2015 Stranica21

  Pojaalo vod mjea Runo izraunato

  Kao to vidimo, analitiki rezultati i rezultati iz programa AppCad se malo razlikuju, razlika je u tome to program tonije to rauna, kad sam raunao nisam uzimao sve decimale i tu je greka, nikad ne moemo ba tono izraunati kao raunalo. Ali kako se da zakljuiti, rezultati se uglavnom podudaraju programu AppCad.

  2.3.5 Zakljuak druge laboratorijske vjebe .Nakon druge laboratorijske vjebe smo zakljuili kako zapravo radi radio prijamnik i kako je bolje

  postaviti odreene ulazne module da se dobije to kvalitetniji signal. Ustanovili smo da je bolje staviti

  prvo predpojaalo vod mjea te nakon toga sve potrebne module, ustanovili smo preko AppCad-a

  da kada stavimo predpojaalo, da je faktor uma manji i odnos signal / um vei, to nam je glavni cilj,

  da nam odnos signal / um bude to bolji. Zgodna laboratorijska vjeba na kojoj smo primjenili znanje

  koje smo nauili na predavanjima.

 • RUiS Lab. Vjebe

  KIRT 2014/2015 Stranica22

  2.4 Laboratorijska vjeba 3 Gubici na konektorima

  U 3 laboratorijskoj vjebi smo upoznali konektore koji se koriste u mikrovalnoj tehnici. Cilj vjebe je bio da vidimo kako se neki konektori ponaaju na visokim frekvencijama. Vidjet emo kasnije, kako poveavamo frekvenciju neki konektori imaju velika guenja a neki manja.

  2.4.1 Konektori

  Konektori su spojnice izmeu razliitih vodova ili prijelaz sa sklopa na vod. Karakteriziraju ih karakteristina impedancija, gubitci, SWR i maksimalna radna frekvencija Vrste konektora:

  BNC konektor - minijaturni brzi spoji/odspoji konektor za radio frekvencije koriten na koaksijalnim kabelima. Moe imati karakteristinu impedanciju 50 ili 75 i koriste se za frekvencije ispod 4 GHz i napone ispod 500 V.

  Slika 1. BNC konektor

  TNC konektor - konektor koji je opletena verzija BNC konektora, ima 50 impedanciju i dizajniran je za signal do 15 GHz

  Slika 2. TNC konektor

  N konektor konektor koji je dizajniran za frekvencije do 18 GHz, ima 50 impedanciju

 • RUiS Lab. Vjebe

  KIRT 2014/2015 Stranica23

  Slika 3. N konektor

  SMA konektor - konektori za koaksijalne kablove, ima 50 impedanciju i dizajniran je signal do 26 GHz

  Slika 4. SMA konektor

  APC konektor - konektori koji terminiraju kraj optikog kabla te omoguuju bri povezivanje i raskidanje spoja za razliku od mehanikog fiksiranja koji dri precizno vlakna da se prenese svjetlo

  Slika 5. APC konektor

  To su uglavnom konektori koji se koriste u mirkovalnoj tehnici.

 • RUiS Lab. Vjebe

  KIRT 2014/2015 Stranica24

  2.4.2 Laboratorijska vjeba 3

  Na 3 laboratorijskoj vjebi smo mjerili guenje konektora na VNA ureaju. Poveavali smo frekvenciju i na VNA ureaju pratili guenje konektora, tj. koliko se na konektorima gubi snage. Prvi zadatak koji smo morali napraviti je kalibracija.

  Slika 1. Prikaz konektora na kojima smo mjerili guenje (N i SMA konektor)

  Nakon kalibracije smo dobili slijedee grafove:

  Slika 2. 1 S21 parametar nakon kalibracije linearni prikaz

 • RUiS Lab. Vjebe

  KIRT 2014/2015 Stranica25

  Slika 3.2 S21 parametar nakon kalibracije logaritamski prikaz

  Nakon toga smo ili provjeriti kako poveanje frekvencije utjee na konektor. U nastavku slijede

  grafovi u logaritamskom mjerilu.

  Slika 4.3 S21 parametar nakon mjerenja logaritamski prikaz

  Nakon mjerenja smo ustvrdili (to je vidljivo i na grafu) da sa poveanjem frekvenciji gubitci na konektorima rastu. Konektor je pasivni element (zato se crta nalazi ispod nule), priguuje signal i sa poveanjem frekvencije smo vidili da gubici rastu.

 • RUiS Lab. Vjebe

  KIRT 2014/2015 Stranica26

  2.4.3 Zakljuak tree laboratorijske vjebe

  Nakon tree laboratorijske vjebe smo zakljuili kako sa poveanjem frekvencije rastu gubitci na

  konektorima. Vod je jedan od prijenosnih medija i slui za prijenos signala sa toke A do toke B.

  Kako je konektor pasivni element, priguuje signal i dio signala se gubi na njima, ako moramo

  poveati frekvenciju moramo i oekivati da se dio snage potroiti na konektorima (to smo utvrdili na

  labosu, kada smo pratili graf na VNA ureaju). Ova vjeba mi je bila zgodna, bilo je lijepo vidjeti

  uivo kako sa poveanjem frekvencije rastu gubitci i kako se to iscrtava na VNA ureaju.

  2.5 Laboratorijska vjeba 4 Radioureaj Harmoniki produkti mjeanja

  2.5.1 Laboratorijska vjeba 4

  Na etvrtoj laboratorijskoj vjebi smo se susreli sa intermodulacijskim produktima. Kada signal (fRF) doe do mjeaa i signal (fLO) iz lokalnog oscilatora dolaze na mjea i mjea na svojem izlazu daje razliku tih dviju frekvencija.FMJ = fRF - fLO. Uz tu jednu frekvenciju mjea izbaci i ostale harmonike (nepoeljne) koje elimo filtrirati. Cilj 4 vjebe je bio da vidimo koliko tih harmonika ima, kako se raunaju i da nauimo na koji nain se mogu izbjei, tj. otkloniti. U 4. laboratorijskoj vjebi smo koristili program AppCad. Raunamo s prva tri harmonika RF i LO signala, dobiveni rezultati su:

  Slika 1. AppCAD: pojave harmonika kod mjeaa, n = 3

 • RUiS Lab. Vjebe

  KIRT 2014/2015 Stranica27

  Frekvencije koje mogu proi u meufrekventni dio radio prijemnika ako raunamo s prva tri

  harmonika RF i LO signala su :

  1166,7 MHz

  1150 MHz

  1255 MHz

  1236,7 MHz

  Cilj nam je neke harmonike filtrirati, to se dodatno filtrira i u meufrekventom pojaalu koje slui da pojaa signal koji dolazi iz mjeaa i uz to filtira nepoeljne harmonike. Moemo i poslije mjeaa npr. dodati pojasno-propusni filter da izdvojimo raspon frekvencija koji elimo (na taj nain emo izbjei nepoeljne harmonike).

  2.5.2 Pojasno propusni filter

  Pojasnopropusni filtar proputa sve frekvencije izmeu dviju graninih frekvencija g1 i g2, a gui ostale.

  Slika 2. Shema i graf pojasno-propusnog filtera

  2.5.3 Zakljuak etvrte laboratorijske vjebe

  Nakon etvrte laboratorijske vjebe smo kroz program AppCad vidjeli da kada se pomijea signal

  referentnog oscilatora i frekvencija lokalnog oscilatora u mijeau da na izlazu uz frekvencije koje

  elimo, dobijemo i neeljene harmonijske produkte. To su nepoeljni produkti i elimo ih nekako

  filtrirati (da nestanu, tj. da manje dolaze do izraaja). Nakon labosa smo ustanovili da to moe

  postii pomou pojasno-propusnog filtera i MF pojaala kojemu je jedan od zadatka da filtrira

  nepoeljne komponente na izlazu iz mjeaa. Uglavnom, zgodna vjeba gdje smo nauili neto novo.

 • RUiS Lab. Vjebe

  KIRT 2014/2015 Stranica28

  2.6 Laboratorijska vjeba 5 Guenje voda

  Slika 1. Laboratorijska vjeba 5 (kompletni prikaz vjebe)

  2.6.1 Zadatak vjebe

  U 5. laboratorijskoj vjebi smo imali 2 voda. Jedan vod je bio LMR 195 (N/SMA), a drugi vod je bio RG58 (BNC). Kako je vidljivo sa gornje slike preko signal generatora smo spojili vod i sa druge strane smo imali prijamnik na kojemu smo mjerili vrijednost primljene snage sa ulaza. Cilj ove vjebe je bio, da vidimo kako se sa poveanjem frekvencije ovi vodovi ponaaju, tj. koliko se razine snage gubi na vodovima. Svaki vod smo posebno testirali na frekvencijama 1, 2, 5 i 10 GHz. Snaga ulaznog signala je bila Pul = 1 mW.

 • RUiS Lab. Vjebe

  KIRT 2014/2015 Stranica29

  2.6.2 LMR 195 (N/SMA)

  duljina voda l = 1,3 m

  kabel koji sa jedne strane ima N konektor, sa druge strane SMA konektor

  oekujemo: osjetni pad snage na frekvencijama od 8 GHz nadalje

  ulazna snaga Pul = 1 mW (o dBm)

  Slika 2. LMR 195 (N/SMA)

  f [GHz] 1 2 5 10

  Pizl [dBm] -0,82 -1,05 -1,80 -2,92

  Pizl [mW] 0,828 0,785 0,661 0,510 Tablica izmjerenih rezultata

  Graf izmjerenih rezultata za LMR 195 (N/SMA) linearno mjerilo

  0

  0,1

  0,2

  0,3

  0,4

  0,5

  0,6

  0,7

  0,8

  0,9

  1 2 5 10

  LMR 195 (N/SMA)

  Pizl [mW]

 • RUiS Lab. Vjebe

  KIRT 2014/2015 Stranica30

  Nakon mjerenja vidimo kako frekvencija utjee na vod, tj. na snagu signala. Logiki, sa porastom frekvencije sve se vie snage gubi na vodu. Iz tablice i iz grafa vidimo da je snaga polako poela padati ve na frekvenciji 1 GHz, kako smo poveavali frekvenciju, vie snage se troilo na vodu. Kada smo postavili frekvenciju na 10 GHz, snaga je pala za pola u odnosu na ulazni signal (to je vidljivo i iz tablice i sa grafa). Da smo poveavali frekvenciju jo vie cijela ulazna snaga bi se potroila na vodu i do prijamnika ne bi nita stiglo (tj. na prijamniku nebi nita izmjerili).

  2.6.3 RG58 (BNC)

  duljina voda l = 1,2 m

  kabel koji sa obadvije strane ima BNC konektor

  oekujemo osjetni pad snage ve oko 1-2 GHz

  ulazna snaga Pul = 1 mW (0 dBm)

  Slika 3. RG58 (BNC)

  f [GHz] 1 2 5 10

  Pizl [dBm] -1,64 -2,41 -4,40 -12,70

  Pizl [mW] 0,685 0,574 0,363 0,054 Tablica izmjerenih rezultata

  Graf izmjerenih rezultata za RG58 (BNC) linearno mjerilo

  0

  0,2

  0,4

  0,6

  0,8

  1 2 5 10

  RG58 (BNC)

  Pizl [mW]

 • RUiS Lab. Vjebe

  KIRT 2014/2015 Stranica31

  Nakon mjerenja voda RG58 (BNC) vidimo kako frekvencija utjee na snagu signala kad koristimo vod RG58 (BNC). Kako vidimo iz tablice i iz grafa, snaga signala osjetno ve pone padati oko 1-2 GHz. Npr. na 2 GHz je snaga signala skoro pala na pola, da smo malo vie poveali frekvenciju oko 2 GHz snaga bi pala na pola. Vidimo jo iz tablice kako sve vie poveavamo frekvenciju, npr. na 10 GHz moemo rei da se skoro cijela snaga izgubi na vodu, a jako malo doe do prijamnika.

  2.6.4 Zakljuak pete laboratorijske vjebe

  Nakon pete vjebe smo vidjeli kako frekvencija utjee na dva razliita voda. Koristili smo dva voda,

  jedan je bio LMR 195 (N/SMA), a drugi je bio RG58 (BNC). Svaki vod smo posebno spojili (signal

  generator vod prijamnik) i sa poveanjem frekvencije gledali kako se sve vie snage gubi na vodu

  (pogotovo kod RG58 (BNC)). Oekivali smo tako neto, poto je i vod pasivna komponenta, i sa sve

  veom frekvencijom, normalno da se sve vie snage gubi na vodu. Uglavnom, jako lijepa vjeba,

  nauili smo neto, vidjeli kako zapravo neki vodovi nisu za visoke frekvencije i slino. Uglavnom,

  vjeba e ostati u sjeanju i danas-sutra ako u se sa time baviti znanje koje sam stekao e dobro doi.

  2.7 Laboratorijska vjeba 6 Mjerenje spektra RF signala

  Slika 1. Prikaz zadataka na 6. laboratorijskoj vjebi

  2.7.1 Zadatak vjebe

  U 6. laboratorijskoj vjebi smo imali dva zadatka. Mjerili smo pomou analizatra spektra spektar u FM podruju od 88 108 MHz i u UHF TV podruju od 500 800 MHz.

 • RUiS Lab. Vjebe

  KIRT 2014/2015 Stranica32

  2.7.2 FM podruje, 88 - 108 MHz

  Pomou analizatra spektra smo uspjeli pronai 3 radijske postaje na slijedeim frekvencijama:

  106,40 MHz NES radio

  92,60 MHz Otvoreni radio

  96,1 MHz Radio Zaprei

  2.7.3 UHF TV podruje, 500-800 MHz

  Pomou analizatra spektra smo uspjeli pronai:

  690 MHz MUX B 48 kanal (HRT 3, HRT 4, RTL2, DOMA TV)

  2.7.4 Zakljuak este laboratorijske vjebe

  Nakon este laboratorijske vjebe smo vidjeli i nauili kako preko analizatra spektra moemo pronai

  svaku radijsku postaju, TV MUX na odreenoj frekvenciji i slino. Naalost, nemam slikane slike sa

  analizatra spektra, ali su se lijepo vidjeli iljci, po njima smo znali da su to jaki signali koje smo

  ulovili. Nakon to smo nali veliki iljak, oitali smo njegovu frekvenciju i preko interneta saznali o

  emu je rije i zapisali na papir. Tako je bilo za obadva sluaja, i FM i UHF podruje. Zadovoljan sam

  vjebom zato to smo neto novo nauili i vidjeli.

  2.8 Laboratorijska vjeba 7 Dopplerov radar efekt U ovo vjebi elimo pokazati nain mjerenja brzine objekta i vjebu potkrijepiti Dopplerovom

  formulom. Isti princip se koristi kod radara u avijaciji tj. bilo u vojnoj ili civilnoj primjeni.

  Radarom moemo mjeriti udaljenost, brzinu, smjer objekta te nam ujedno to daje detekciju

  predmeta. A temeljem odzivnog spektra moe se dobiti i oblik objekta kojeg smo detektirali.

  Vrste radara su posmatraki, meteoroloki i nianski

 • RUiS Lab. Vjebe

  KIRT 2014/2015 Stranica33

  Slika 1. Skica Dopplerovog efekta radara i formula za Dopplerovu frekvenciju

  2.8.1 Laboratorijska vjeba 7

  Dio signala iz lokalnog oscilatora ide u mjea, dio u ljevak antenu. Ukoliko se objekt ne giba,

  frekvencija fd koja bi se vratila bi bila jednakog iznosa. Frekvencija fMF je vea to je brzina objekta

  vea i to je Dopplerova frekvencija fd i u toj frekvenciji je sadrana apsolutna brzina objekta. Za

  Dopplerovu frekvenciju moemo napisati

  = (0, ||)

  raunamo prema formulama:

  = 0 1 | (0 > 1)

  = 1 0 | (1 < 0)

 • RUiS Lab. Vjebe

  KIRT 2014/2015 Stranica34

  Na sustav nam je bio spojen i zvunik na kojem smo uli kratak zvuk svaki put kad bi dobili signal na prijemu.

  2.8.2 Zakljuak sedme laboratorijske vjebe

  Na 7. laboratorijskoj vjebi smo se upoznali sa principom rada Doppler-ovog radara, imali smo jednu

  lijevak antenu, karton prekriven aluminijskom folijom, frekvenciometar. Profesor nam je pokazao

  princip mjerenja, kako smo mahali kartonom radar je to detektirao i slao povratni signal preko antene

  do prijamnika i na frekvenciometru smo oitavali frekvenciji. Frekvencija nam je ispala oko 24 GHz.

  Naalost, nemam slika od te vjebe i opreme kako je sve bilo spojeno. Ali uglavnom, bilo je lijepo viditi

  i upoznati princip kako to radi i funkcionira.

 • RUiS Lab. Vjebe

  KIRT 2014/2015 Stranica35

  3. Zakljuak svih vjebi i kolegija: RUiS Doao je i kraj jo jednog semestra i kolegija: Radiokomunikacijski ureaji i sustavi (RUiS). Kolegij mi se jako sviao, tj. mogu rei da sam zadovoljan nainom predavanja i laboratorijskih vjebi, profesor je sve lijepo organizirao i predavao gradivo, korak po korak smo prolazili kroz svaku prezentaciju, tj. gradivo, rijeavali smo zadatke i kroz teoriju i zadatke sam zavolio taj predmet i svia mi se to podruje visokih frekvencija. Nauili smo neto novo, IP3 dB, P1 dB, radare, nain propagacije elektromagnetskog vala, VCO, PLL i slino. Vidili smo i proraunali kako pojedini faktori utjeu na kvalitetu EMV-a (to kroz predavanja i auditorne vjebe, to kroz laboratorijske vjebe). Nauili smo jo puno toga, ali da ne nabrajam sve to smo radili, poanta je, sve to gradivo koje smo prolazili kroz semestar mi se svialo i uivao sam u predavanjima. Bili smo i na Sljemenu u posjetu OiV (odailjai i veze), vidjeli neto novo, opremu, koji dio emu slui, o emu sve tehniari unutar tornja moraju brinuti, na to moraju paziti. Profesor i tehniar su nam objasnili svaki dio opreme emu slui i shvatili kako je sve to povezano sa time to smo uili na faksu kroz sve kolegije. Uglavnom, posjet Sljemenu je bilo jedno lijepo iskustvo i hvala profesoru na organizaciji. Labosi su mi se isto sviali, praktino smo radili na opremi ono to smo nauili na predavanjima kroz teoriju i vidjeli da sve to smo nauili vrijedi, svaka formula moe opisati tj. izraunati ono to smo izmjerili. RUiS mi je pomogao da shvatim neke nove stvari, poveem gradivo koje smo prije radili kroz bive kolegije (OE, AS, EK i slino). I za kraj, bilo mi je drago sluati kolegij RUiS i htio bi danas sutra raditi i u toj struci i vjerujem da e mi znanje koje sam stekao na kolegiju pomoi u budunosti u poslu.

  4. Izvori

  moj.tvz.hr stranice kolegija RUiS materijali sa stranice

  biljeke sa predavanja

  Bartoli Juraj: Mikrovalna elektronika

  fer2 materijali