Rugpj«io 4 dienos popiet—
Rugpj«io 4 dienos popiet—
Rugpj«io 4 dienos popiet—

Rugpj«io 4 dienos popiet—

 • View
  223

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Joje skaitykite

Text of Rugpj«io 4 dienos popiet—

 • 2012 m. rugpjio 4 d.

  ETA

  DIE

  NIO

  PO

  PIE

  TEI

  ETA

  DIE

  NIO

  PO

  PIE

  TEI

  ETA

  DIE

  NIO

  PO

  PIE

  TEI

  ETA

  DIE

  NIO

  PO

  PIE

  TEI

  ETA

  DIE

  NIO

  PO

  PIE

  TEI

  ETA

  DIE

  NIO

  PO

  PIE

  TEI

  ETA

  DIE

  NIO

  PO

  PIE

  TEI

  ETA

  DIE

  NIO

  PO

  PIE

  TEI

  ETA

  DIE

  NIO

  PO

  PIE

  TEI

  ETA

  DIE

  NIO

  PO

  PIE

  TEI Krato viesuoliai

  /Nukelta 3 psl./

  /Nukelta 2 psl./

  Rubrikoje Krato viesuoliai supaindiname su ikiliais Kdaini krato monmis, dabartins kultrossergtojais, ger idj, pilietins iniciatyvos skleidjais, ymiais ms krato monmis, visuomenje ir bendruo-mense gerbiamais viesuoliais. Tikime, kad visuose rajono kampeliuose dar yra moni, kuri gyvenimas ir dar-bai verti viesuolio vardo.

  Skambinkite, raykite ir papasakokite mumsapie Kdaini krato viesuolius.

  Norime, kad apie tokius mones inot,vertint ir i j dvasins stiprybs

  semtsi tiek jaunuomen,tiek vyresnieji laikraio skaitytojai.

  Lauksime Js laik ir skambuiel. patu raredakcija@ra.w3.lt

  Teirautis redakcijos tel. 56 511

  Kdaini krato viesuoliai 2012

  Kdaini sportomokyklos plauki-

  mo vyr. trenerisT. Paktys su

  aukltinmis Ukmergs miesto

  mero taurs2012 m. laimto-jomis (i kairs):

  S. Auvicaite,G. Pyragite, J. Jalunskyte.

  R. Meilutyts trenerio kolegadarbuojasi Kdainiuose

  Aura MALINAUSKIEN

  Pirmadienio vakar Londono olimpinse aidynse penkiolikmeteiPirmadienio vakar Londono olimpinse aidynse penkiolikmeteiPirmadienio vakar Londono olimpinse aidynse penkiolikmeteiPirmadienio vakar Londono olimpinse aidynse penkiolikmeteiPirmadienio vakar Londono olimpinse aidynse penkiolikmeteiRtai Meilutytei ikovojus aukso medal, Lietuvos plaukikai tikisiRtai Meilutytei ikovojus aukso medal, Lietuvos plaukikai tikisiRtai Meilutytei ikovojus aukso medal, Lietuvos plaukikai tikisiRtai Meilutytei ikovojus aukso medal, Lietuvos plaukikai tikisiRtai Meilutytei ikovojus aukso medal, Lietuvos plaukikai tikisi, kad, kad, kad, kad, kadpagaliau ms alies valdia atkreips deram dmes prast baseinpagaliau ms alies valdia atkreips deram dmes prast baseinpagaliau ms alies valdia atkreips deram dmes prast baseinpagaliau ms alies valdia atkreips deram dmes prast baseinpagaliau ms alies valdia atkreips deram dmes prast baseinbkl. Tbkl. Tbkl. Tbkl. Tbkl. Taiau Kdaini sporto mokyklos plaukimo vyraiau Kdaini sporto mokyklos plaukimo vyraiau Kdaini sporto mokyklos plaukimo vyraiau Kdaini sporto mokyklos plaukimo vyraiau Kdaini sporto mokyklos plaukimo vyr. treneris T. treneris T. treneris T. treneris T. treneris TomasomasomasomasomasPPPPPAKTYS sitikins, kad euforija dl olimpiadoje ikovoto aukso,AKTYS sitikins, kad euforija dl olimpiadoje ikovoto aukso,AKTYS sitikins, kad euforija dl olimpiadoje ikovoto aukso,AKTYS sitikins, kad euforija dl olimpiadoje ikovoto aukso,AKTYS sitikins, kad euforija dl olimpiadoje ikovoto aukso,tiktino valdios dmesio plaukimui ir svajons apie plaukimo sportotiktino valdios dmesio plaukimui ir svajons apie plaukimo sportotiktino valdios dmesio plaukimui ir svajons apie plaukimo sportotiktino valdios dmesio plaukimui ir svajons apie plaukimo sportotiktino valdios dmesio plaukimui ir svajons apie plaukimo sportoakos situacijos pagerinim Lietuvoje truks madaug mnes.akos situacijos pagerinim Lietuvoje truks madaug mnes.akos situacijos pagerinim Lietuvoje truks madaug mnes.akos situacijos pagerinim Lietuvoje truks madaug mnes.akos situacijos pagerinim Lietuvoje truks madaug mnes.

  Po to vis dmesys nuslops,viskas vl sugr savo ves, irtoliau dirbsime tuose paiuosebaseinuose, kuriuose praktikainieko neturime, bet sukuriameneblogus rezultatus i to, kas yrapo ranka, ypsosi T. Paktys,kuris Kauno plaukimo mokyklo-je sportinink mokslinius tyrimusatliko kartu su pirmuoju R. Mei-

  lutyts treneriu Giedriumi Mar-tinioniu.

  Turi didel reikm

  Penkiolikmet olimpinempion R. Meilutyt 100 met-r krtine nuplauk per 1 minu-t ir 05,47-sias sekunds.

 • 2012 m. rugpjio 4 d.2 popietei

  Planuoji kurti mon? Ateik pas mus ir mespadsime j steigti nemokamai

  (mokestis tik Registr centrui: I 163 Lt, UAB 254 Lt)!

  VVVVVerslo:erslo:erslo:erslo:erslo: moni krimas; buhalterins apskaitos paslaugos; konsultacijos; verslo plan rengimas; dokument rengimas; biuro paslaugos; mokym organizavimas.

  Kitos Turizmo ir verslo informacijos centro teikiamos paslaugos:

  Dmesio! Iki rugpjio 31 d. kiekvien sekmadienorganizuojame nemokamas ekskursijas po senamiest.

  Registracija telefonu 8 655 22 245 arba el. patu turizmas@kedainiutvic.lt.

  Mus rasite: Didiosios Rinkos aikt 6, tel.: (8 347) 56 900, 8 687 21 117,el. patas info@kedainiutvic.lt

  TTTTTurizmo:urizmo:urizmo:urizmo:urizmo:kelioni vadovo/gido paslaugos;individualaus marruto, ekskursijosprogramos sudarymas;kelioni organizavimas ir platinimas.

  Atidaryta nauja moderniveterinarijos klinika

  JJJJJonavos onavos onavos onavos onavos veterinarijos centrasveterinarijos centrasveterinarijos centrasveterinarijos centrasveterinarijos centrasNaujai sigyta ranga atliekame tyrimus (kraujo morfologinius

  ir biocheminius, lapimo, mikroskopinius ir kt.), gydome bei atliekamechirurgines operacijas. Profesionaliai ir isamiai konsultuojame vairi

  susirgim, auginimo, mitybos klausimais. enkliname bei ruoiame dokumentus vykstant usien.

  Prekiaujame paarais, vitamin papildais ir kt.Mus rasite: Sod g. 19, Jonava, tel. 8 600 34 409, www.vetpet.lt.

  49 883

  LAMINUOTOS GRINDYSLauko ir vidaus durys

  Plastikins laukodailylents. Atvea namus.

  Mus galite rasti J. Basanaviiaus g. 91, prekyvietje,tel.: 8 610 67 872, 8 618 44 113.

  UAB Krekenavaperka ems kio paskirties em

  Panevio r. Krekenavos sen.,Pasvalio r. Pualoto sen.,

  Kdaini r. Survilikio sen.

  Atsiskaito i karto. Tel. 8 686 85 435.

  Pasitik skaitmenin televizij kartu su TECHASU.Didiausias skaitmenini TV priedli bei televizori

  asortimentas. Palydovin ranga bei TV antenos. Profesionalusaptarnavimas ir konsultavimas. Tik mnes perkant ne akcijin

  aldytuv ar televizori, TV priedl gausite DOVAN.PPPPParduotuv Tarduotuv Tarduotuv Tarduotuv Tarduotuv Techasas, Jechasas, Jechasas, Jechasas, Jechasas, J. Basanaviiaus g. 7.. Basanaviiaus g. 7.. Basanaviiaus g. 7.. Basanaviiaus g. 7.. Basanaviiaus g. 7.

  ia ia ia ia ia visada gausite geresne kaina.visada gausite geresne kaina.visada gausite geresne kaina.visada gausite geresne kaina.visada gausite geresne kaina.

  V Kdaini turizmo ir versloV Kdaini turizmo ir versloV Kdaini turizmo ir versloV Kdaini turizmo ir versloV Kdaini turizmo ir verslocentras kvieia kdainieius ircentras kvieia kdainieius ircentras kvieia kdainieius ircentras kvieia kdainieius ircentras kvieia kdainieius irmiesto sveius usisakytimiesto sveius usisakytimiesto sveius usisakytimiesto sveius usisakytimiesto sveius usisakytiekskursij sekmadien ikiekskursij sekmadien ikiekskursij sekmadien ikiekskursij sekmadien ikiekskursij sekmadien ikirugpjio 31 d. sekmadieniaisrugpjio 31 d. sekmadieniaisrugpjio 31 d. sekmadieniaisrugpjio 31 d. sekmadieniaisrugpjio 31 d. sekmadieniaisekskursijas vesime nemokamaiekskursijas vesime nemokamaiekskursijas vesime nemokamaiekskursijas vesime nemokamaiekskursijas vesime nemokamai.....

  Ekskursijos metu supain-dinsime su Kdaini miesto isto-rija, senamiesio kultros pavel-do vertybmis: rotue, evangelik

  Sekmadieniais nemokamos ekskursijosreformat banyia, sinagogkompleksu, buvusiu karmelitvienuolynu, istorine viesijagimnazija, aplankysime v. Jur-gio ir v. Juozapo banyias, Vy-tauto Uleviiaus medio skulpt-r muziej. Sekmadieniais K-dainiuose lankytojams atviras Ja-ninos Monkuts-Marks muzie-jus-galerija. Iki rugpjio 31 d.ia veiks J. Monkuts-Marks ta-pybos, grafikos ir tekstils darb

  paroda ,,Dovana tvikei.Ekskursijos laik galite pasi-

  rinkti patys (nuo 9 iki 15 val.). Eks-kursijos marrut sudarysime pa-gal Js pageidavim. Dl ekskur-sij kreiptis Kdaini turizmo irverslo informacijos centr adresu:Didiosios Rinkos a. 6, tel. (8 347)56 900 arba el. patu turiz-mas@kedainiutvic.lt.

  V Kdaini turizmo ir versloinformacijos centro informacija

  J. Monkuts-Marks muziejus-galerija.

  Kartoji linija

  Po keli Rinkos aiktspublikacij apie didelius Labna-vos viej erdvi tvarkymo dar-bus, energing bendruomenscentro veikl redakcijai paskam-binusi Labnavos gyventoja papa-sakojo, kad ioje gyvenvietje yrair kitoki viet.

  Nevio ir Vainik gatvsenra vandentiekio ir buitini nuo-tek tinkl, pasakojo labnavie-t. Fekalijas griov ileidia net

  Graiame kaime ne viskas grau?daugiabutis namas. Tokia vietaneverta prestiins gyvenvietsvardo.

  Peldnagi seninas Valenti-nas Tamulis paaikino, kad Nev-io ir Vainik gatvi ininerinitinkl projektai jau paruoti, gy-ventojai apie tai informuoti. Ta-iau paprastai tokie projektai gy-vendinami ne per mnes, o perkelerius metus, nes vyksta projek-to derinimai, po to rangos darb

  vieieji pirkimai ir t.t.Suprantama, kad ir atokes-

  ni gatvi gyventojai nori turtikokybikas paslaugas. Taiau dau-gelyje kit kaim gyventojai ne-turi tiek paslaug ir toki gatvi,kaip Labnavoje, sak seninas. Seninija negali vis l skirtivienai gyvenvietei, turime tvarky-ti teritorijas, gatves, aligatvius,apvietim ir ininerinius tinklusir kitose seninijos gyvenvietse.

 • 2012 m. rugpjio 4 d.popietei

  3

  /Atkelta i 1 psl./

  Projekto Krato viesa rubrikKrato viesuoliai remia

  PlaukiktreniruoistovyklaGiruliuose,Klaipdoje.

  iuo metu Kdaini sportomokykloje neturiu tokio amiausaukltins, taiau trylikamet k-dainiet Simona Auvicait, kuriLietuvoje savo amiaus grupjepagal pasiektus rezultatus