rsplan i matematikk for 7.klasse 2017-2018 - med vei, fart og tid Multi 7b Kapittel 5: s.26-33 10 Mling: -Repetisjon og prve -Repetisjonsoppgaver Multi 7b Kapittel 5: s.4-37 11-12

 • Published on
  06-Feb-2018

 • View
  220

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • rsplan i matematikk for 7.klasse 2017-2018

  rsplan i matematikk for 7. klasse 2017-2018 Side 1

  Antall timer pr uke: 4 timer i uka Lrere: se-Gunn Viumdal, Torild Varhaug og Marthe Fjelddalen

  Lreverk: Multi 7a og 7b

  Nettstedene: www.moava.org og salaby.no

  Grunnleggjande ferdigheiter (fra Kunnskapslftet):

  Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemla, der dei medverkar til utvikling av og er ein del av fagkompetansen. I matematikk forstr ein grunnleggjande ferdigheiter slik:

  Munnlege ferdigheiter i matematikk inneber skape meining gjennom lytte, tale og samtale om matematikk. Det inneber gjere seg opp ei meining, stille sprsml og argumentere ved hjelp av bde eit uformelt sprk, presis fagterminologi og

  omgrepsbruk. Det vil seie vere med i samtalar, kommunisere idear og drfte matematiske problem, lysingar og strategiar med andre. Utvikling i munnlege ferdigheiter i matematikk gr fr delta i samtalar om matematikk til presentere og drfte

  komplekse faglege emne. Vidare gr utviklinga fr bruke eit enkelt matematisk sprk til bruke presis fagterminologi og uttrykksmte og presise omgrep.

  kunne skrive i matematikk inneber beskrive og forklare ein tankegang og setje ord p oppdagingar og idear. Det inneber

  bruke matematiske symbol og det formelle matematiske sprket til lyse problem og presentere lysingar. Vidare vil det

  seie lage teikningar, skisser, figurar, grafar, tabellar og diagram som er tilpassa mottakaren og situasjonen. Skriving i matematikk er ein reiskap for utvikle eigne tankar og eiga lring. Utvikling i skrive i matematikk gr fr bruke enkle

  uttrykksformer til gradvis ta i bruk eit formelt symbolsprk og ein presis fagterminologi. Vidare gr utviklinga fr beskrive og systematisere enkle situasjonar med matematikkfagleg innhald til byggje opp ein heilskapleg argumentasjon omkring

  komplekse samanhengar.

  http://www.moava.org/

 • rsplan i matematikk for 7. klasse 2017-2018 Side 2

  kunne lese i matematikk inneber forst og bruke symbolsprk og uttrykksformer for skape meining i tekstar fr daglegliv

  og yrkesliv s vel som matematikkfaglege tekstar. Matematikkfaget er prega av samansette tekstar som inneheld matematiske uttrykk, grafar, diagram, tabellar, symbol, formlar og logiske resonnement. Lesing i matematikk inneber

  sortere informasjon, analysere og vurdere form og innhald og samanfatte informasjon fr ulike element i tekstar. Utvikling i lese i matematikk gr fr finne og bruke informasjon i tekstar med enkelt symbolsprk til finne meining og reflektere over

  komplekse fagtekstar med avansert symbolsprk og omgrepsbruk.

  kunne rekne som grunnleggjande ferdigheit inneber bruke symbolsprk, matematiske omgrep, framgangsmtar og varierte strategiar til problemlysing og utforsking som tek utgangspunkt bde i praktiske, daglegdagse situasjonar og i

  matematiske problem. Dette inneber kjenne att og beskrive situasjonar der matematikk inngr, og bruke matematiske metodar til behandle problemstillingar. Eleven m g kommunisere og vurdere kor gyldige lysingane er. Utvikling av

  rekne i matematikk gr fr grunnleggjande talforsting og kjenne att og lyse problem ut fr enkle situasjonar til

  analysere og lyse eit spekter av komplekse problem med eit variert utval av strategiar og metodar. Vidare inneber dette i aukande grad bruke ulike hjelpemiddel i berekningar, modellering og kommunikasjon.

  Digitale ferdigheiter i matematikk inneber bruke digitale verkty til lring gjennom spel, utforsking, visualisering og

  presentasjon. Det handlar g om kjenne til, bruke og vurdere digitale verkty til berekningar, problemlysing, simulering og modellering. Vidare vil det seie finne informasjon, analysere, behandle og presentere data med formlstenlege verkty, og

  vere kritisk til kjelder, analysar og resultat. Utvikling i digitale ferdigheiter inneber arbeide med samansette digitale tekstar med aukande grad av kompleksitet. Vidare inneber det bli stadig meir merksam p den nytten digitale verkty har for lring

  i matematikkfaget.

 • rsplan i matematikk for 7. klasse 2017-2018 Side 3

  Tidsplan

  Uke

  Innhold og fagmomenter Arbeidsmter og

  aktiviteter

  Lringsml Lreverket

  34 Tall:

  -Titallssystemet -Desimaltall -Addisjon og subtraksjon

  -Skriftlige oppgaver

  -Muntlige oppgaver -Spill -Leker

  -Gruppeoppgaver -Konkreter

  -Modellering fra lrer

  Elevene skal kunne:

  - lese og skrive tall opp til titalls millioner med sifre og med bokstaver - lese av og plassere desimaltall med

  tusendeler p en tallinje - angi tallverdien til sifre p alt fra

  tusendelsplass til millionplass og skrive tall p utvidet form

  - addisjon og subtraksjon av flersifrede tall med oppstilt metode

  Multi 7a

  Kapittel 1: s.4 -11

  35 Leirskole

  36 Tall: -Addisjon og subtraksjon med

  desimal tall -Negative tall

  -Multiplikasjon og divisjon

  -Skriftlige oppgaver -Muntlige oppgaver

  -Spill -Leker

  -Gruppeoppgaver -Konkreter -Modellering fra lrer

  -Arbeid p tallinje -tekstoppgaver

  Elevene skal kunne:

  - addisjon og subtraksjon av flersifrede tall med oppstilt metode, ogs ved desimaltall

  - rangere negative tall, regne med dem og plassere dem p en tallinje - lse tekstoppgaver med addisjon og

  subtraksjon, ogs med negative tall

  -gangetabellen, forlengs og baklengs -faktorisere tall og pvise primtall -multiplisere tosifrede tall med et, to- og

  tresifrede tall -dividere flersifrede tall p ensifrede tall

  -multiplisere og dividere desimaltall med et heltall

  Multi 7a Kapittel 1:

  s.12-19

 • rsplan i matematikk for 7. klasse 2017-2018 Side 4

  Tidsplan

  Uke

  Innhold og fagmomenter Arbeidsmter og

  aktiviteter

  Lringsml Lreverket

  37 Tall:

  -Multiplikasjon og divisjon med flersifrede tall -Multiplikasjon og divisjon med

  desimaltall -Regning med parenteser

  -Skriftlige oppgaver

  -Muntlige oppgaver -Spill -Leker

  -Gruppeoppgaver -Konkreter

  -Modellering fra lrer -Repetere multiplikasjonstabellen

  -Oppgaver i boka

  Elevene skal kunne:

  -multiplisere tosifrede tall med et, to- og tresifrede tall -dividere flersifrede tall p ensifrede tall

  -multiplisere og dividere desimaltall med et

  heltall -se sammenhengen mellom en

  oppgavetekst og et regneuttrykk med addisjon og subtraksjon av parenteser, og

  selv lage slike uttrykk fra en tekst

  Multi 7a

  Kapittel 1: s. 20-27

  38 Tall: -Regning med parenteser -Tekstoppgaver

  -Tekstoppgaver og andre oppgaver i boka

  Elevene skal kunne: - finne svar p oppgaver med addisjon og subtraksjon av parenteser

  -tolke tekstoppgaver og lage modeller som

  fremhever den matematiske strukturen i oppgaveteksten -finne svar p praktiske oppgaver som

  involverer flere regneoperasjoner

  Multi 7a Kapittel 1: s. 24-31

  39 Tall: Repetisjon og prve

  -Repetisjonsoppgaver Multi 7a Kapittel 1:

  s. 4-35

  40 Statistikk: Se under hstferieuka

  41 Hstferie

 • rsplan i matematikk for 7. klasse 2017-2018 Side 5

  Tidsplan

  Uke

  Innhold og fagmomenter Arbeidsmter og

  aktiviteter

  Lringsml Lreverket

  40 og 42

  Statistikk:

  -Statistisk underskelse (sprsml i statistikk, innsamling av data, Observasjon, Diagram

  -Sentralml

  -Praktiske aktiviteter og

  oppgaver -Skriftlige oppgaver -Muntlige oppgaver

  -Underskelser -Diskusjoner

  Elevene skal kunne:

  -gjennomfre enkle statistiske underskelser -stille sprsml som kan besvares med

  statistikk -avgjre om et utvalg ligner p den

  gruppen et statistisk sprsml omhandler -lese av og lage syle- og linjediagrammer -lese av og lage enkle sektordiagrammer

  -finne sentralml som typetall, median og

  gjennomsnitt i et datamateriale, samt velge hvilke av de tre mlene som best beskriver midten av datamaterialet.

  Multi 7a

  Kapittel 2: s. 40-57

  43 Statistikk: -Sannsynlighet (Bestemme

  sannsynlighet ved regning, bestemme sannsynlighet ved

  forsk,

  -Skriftlige oppgaver -Spill

  -Repetisjonsoppgaver

  Elevene skal kunne: -bruke ord fra dagligtale og tall mellom 0

  og 1 til beskrive hvor sannsynlig en hendelse er

  -beregne enkle sannsynligheter ved telle antall muligheter

  Multi 7a Kapittel 2:

  s. 58-63

  44 Statistikk: -Repetisjon og Prve

  -Repetisjonsoppgaver Multi 7a Kapittel 2: s. 40-67

  45 og 46 Multiplikasjon og divisjon: -Multiplikasjon med flersifrede

  tall -Multiplikasjonstabellen

  -Multiplikasjon med desimaltall -Divisjon av flersifrede tall -Divisjon med desimaltall

  -Tekstoppgaver

  -Skriftlige oppgaver -Muntlige oppgaver

  -Spill -Repetisjonsoppgaver

  Elevene skal kunne: -multiplisere et ensifret tall med et helt

  antall tiere, hundrere og tusenere -multiplisere to- og tresifrede tall

  -multiplisere desimaltall med tideler og hundredeler

  -dividere tre- og firesifrede tall p en- og tosifrede tall

  -gjre overslag med divisjon

  Multi 7a Kapittel 3:

  s. 72-83

 • rsplan i matematikk for 7. klasse 2017-2018 Side 6

  Tidsplan

  Uke

  Innhold og fagmomenter Arbeidsmter og

  aktiviteter

  Lringsml Lreverket

  -dividere desimaltall med tideler p

  ensifrede tall -lse tekstoppgaver med multiplikasjon og

  divisjon, ogs med desimaltall -lage formler i regneark

  47

  Multiplikasjon og divisjon:

  -Regneark -Regne med parenteser

  -Samtale

  -Spill og konkurranser (Gjre noen av oppgavene muntlig) -Tegne p data

  -Skriftlige oppgaver

  Elevene skal kunne:

  -lage formler i regneark -lage regneuttrykk med multiplikasjon og divisjon av parenteser som beskriver

  praktiske situasjoner -lse regneuttrykk med multiplikasjon og

  divisjon av parenteser -utfre regneoperasjonene i riktig rekkeflge i oppgaver med flere

  regneuttrykk

  Multi 7a

  Kapittel 3: s.86-93

  48 Multiplikasjon og divisjon:

  -Kombinatorikk og forholdsregning

  -Tegne perspektivtegninger

  -Skriftlige oppgaver og tekstoppgaver -Arbeide med centikuber

  Elevene skal kunne:

  -forst kombinatorikk som multiplikasjon og lse enkle kombinatoriske oppgaver ved hjelp av trediagram og tabeller

  -skrive forholdet mellom to strrelser som

  et multiplikativt forhold -lse tekstoppgaver med forholdsregning

  Multi 7a

  Kapittel 3: s.94-99

  49 Multiplikasjon og divisjon: -Repetisjon og prve

  -Repetisjonsoppgaver Multi 7a Kapittel 3:

  s.72-103

 • rsplan i matematikk for 7. klasse 2017-2018 Side 7

  Tidsplan

  Uke

  Innhold og fagmomenter Arbeidsmter og

  aktiviteter

  Lringsml Lreverket

  50-51 Geometri:

  Vinkler Rotasjon og vinkler Sirkel

  Sektor

  -Muntlige oppgaver

  -Gruppeoppgaver -Konkreter -Modellering fra lrer

  -Tegninger -Oppgaver i boka

  Elevene skal kunne:

  -forst vinkler bde som mte mellom to linjestykker og som rotasjon -begrepene spiss, stump og rett vinkel,

  ansl strrelsen av vinkler og mle vinkler med gradskive

  -kjenne begrepene nabovinkel og toppvinkel og bruke dem til beregne ukjente vinkler

  -definisjonen av en sirkel og kjenne

  begreper tilknyttesirkelen: radius, diameter, sentrum og sirkellinje -lese av sektordiagrammer og selv lage

  enkle sektor-diagrammer vad beregne strrelsen av hver sektor

  Multi 7a

  Kapittel 4: s.108-121

  52 Juleferie

  1-3 Geometri: Mangekanter Trekanter

  Firkanter Mlestokk

  -Skriftlige oppgaver og tekstoppgaver -Arbeide med centikuber

  -Repetisjonsoppgaver

  Elevene skal kunne: -beskrive egenskaper til mangekanter, knyttet til diagonaler, parallelle linjer og

  vinkler -beregne vinkler i mangekanter ut i fra

  vinkelsum og andre egenskaper til figuren -tegne mangekanter med linjal og gradskive ut i fra opplysninger om

  sidelengder og vinkler

  Multi 7a Kapittel 4: s.122-135

  4 Geometri: -Repetisjon og prve

  -Repetisjonsoppgaver Multi 7a Kapittel 4:

  s.108-139

 • rsplan i matematikk for 7. klasse 2017-2018 Side 8

  Tidsplan

  Uke

  Innhold og fagmomenter Arbeidsmter og

  aktiviteter

  Lringsml Lreverket

  5-6

  Mling:

  -Lengdemling og omkrets -Omkrets -Areal

  -Areal av trekanter -Areal av parallellogram

  -Praktisk mling, individuelt

  og i gruppe -Oppgaver muntlig -Oppgaver skriftlig

  -Fre tekstoppgaver -Spill

  Elevene skal kunne:

  -ansl og mle lengde -gjre om mellom mlenheter knyttet til lengde

  -mle omkrets av en figur og brukegeometriske egenskaper til

  mangekanter til beregne omkrets -mle sidelengder eller ruke oppgitte

  lengdeml til beregne areal av rektangler, trekanter, parallellogrammer

  og figurer satt sammen av disse formene -uttrykke areal av rektangler, trekanter og parallellogrammer med formler, og bruke

  disse formlene til beregne areal

  Multi 7b

  Kapittel 5: s.4-17

  7

  Mling: -Overflate

  -Volum

  -Oppgaver muntlig -Oppgaver skriftlig

  -Fre tekstoppgaver -Spill -Tegne

  Elevene skal kunne: -regne ut overflaten av tredimensjonale

  figurer satt sammen av tre- og firkanter, som prismer og pyramider

  -forst volum som et ml p hvor stor plass en tredimensjonal figur tar, eller p

  hvor mye en beholder rommer -regne ut volumet av prismer og figurer satt sammen av prismer ved hjelp av

  formel og multiplikasjon -sammenhengen mellom dm3 og liter,

  samt gjre om mellom ulike volumml

  Multi 7b Kapittel 5:

  s.18-25

  8 Vinterferie

 • rsplan i matematikk for 7. klasse 2017-2018 Side 9

  Tidsplan

  Uke

  Innhold og fagmomenter Arbeidsmter og

  aktiviteter

  Lringsml Lreverket

  9 Mling:

  -Tid -Vei, tid og fart -Tekstoppgaver

  -Bruke tallinje

  -Spill -Arbeid med skriftlige oppgaver, hele tiden med

  tilbud om bruke konkreter. -Praktiske oppgaver.

  -Oppgaver digitalt. -Drama

  Elevene skal kunne:

  -finne tidsdifferansen mellom to klokkeslett -lse tekstoppgaver med tid -regne med vei, fart og tid

  Multi 7b

  Kapittel 5: s.26-33

  10 Mling: -Repetisjon og prve

  -Repetisjonsoppgaver Multi 7b Kapittel 5: s.4-37

  11-12

  Brk og prosent: -Brkbegrepet

  -Likeverdige brker -Addisjon og subtraksjon med

  brk -Multiplikasjon med brk -Multiplikasjon med to brker

  -Tekstoppgaver

  -Arbeid med skriftlige oppgaver, hele tiden med

  tilbud om bruke konkreter. -Praktiske oppgaver..

  -Spill -Drama -Tekstoppgaver

  -Repetisjonsoppgaver

  Elevene skal kunne: -beskrive en del av en hel og av en

  mengde med brk -finne likeverdige brker ved utvide og

  forkorte, og sammenligne brker -addere og subtrahere brker med ulike nevnere

  -multiplisere heltall med brk og brk med brk

  -lse tekstoppgaver med addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brk

  Multi 7b Kapittel 6:

  s.42-55

  13 Pskeferie

  14-15 Brk og prosent: -Prosent

  -Prosent-brk-desimaltall -Prosentregning

  -Hvor mange prosent - finne 100 prosent

  -Repetere multiplikasjonstabellen

  -Skriftlige oppgaver -Muntlige oppgaver

  -Konkreter -Modellering fra lrer -Digitale oppgaver.

  -Spill (f.eks. side 83) -Drama

  Elevene skal kunne: -beskrive del av en mengde med prosent

  -forst sammenhengen mellom brk og prosent og gjre om mellom enkle brker

  og prosent -bruke uformelle metoder til beregne prosentandeler, med enkle prosenter (som

  10%, 40%, 25% og 75%)

  Multi 7b Kapittel 6:

  s.56-69

 • rsplan i matematikk for 7. klasse 2017-2018 Side 10

  Tidsplan

  Uke

  Innhold og fagmomenter Arbeidsmter og

  aktiviteter

  Lringsml Lreverket

  -forst sammenhengen mellom brk,

  prosent og desimaltall og gjre om mellom disse -lese av og plassere brk, prosent og

  desimaltall p en tallinje -sammenligne talluttrykk som brk, rosent

  og desimaltall

  16 Brk og prosent: -Repetisjon og prve

  -Repetisjonsoppgaver

  Multi 7b Kapittel...