RSPC 2015 egion 2 - ay si Andres Bonifacio. Nagtatag ng samahan si Andres Bonifacio upang makalaya na tayo sa pananakop at pagpapa-hirap ng mga dayuhang naninirah-an at umaangkin sa

 • View
  244

 • Download
  10

Embed Size (px)

Text of RSPC 2015 egion 2 - ay si Andres Bonifacio. Nagtatag ng samahan si Andres Bonifacio upang makalaya...

 • Paghahanda sa kalamidad

  UNESCO paggawa ng bagong proyekto

  Nakipag-pulong si Senador Loren Legar-da kasama ang isangdaang anim na pu sa Peru noong Ika- 06 ng

  Enero 2015, sa pangunguna ng United Nations na tinatawag nilan Climate Change Task. Ayon kay

  Senador Loren Legarda ay kail-angan na ng mal-akas na pamumu-no para sa mga krisis, habang siya ay nagbigay

  ng babala laban sa pagkasun-od-sunod ng mga malalalang mga bagyo na pwe-deng tumama sa bansang Pilipinas.

  Kabataan Kaakibatng bayan

  Ni:Krystallae Cumarat N a g p a n u k a l a ng bagong batas ukol sa Entrepreneurship and Financial Education para sa mga kabataang Pilipino noong ika-20 ng Mayo taong 2014 si Senador Sonny Anga-ra upang maisulong sa mga kabataang Pilipi-no ang pagpapalago at pagpapahalaga ng pera. Layunin ng ba-tas na tulungan at turu-an ang mga kabataan na hindi lang gatos ng gas-tos kundi ay dapat silang maturuang magbudyet.

  Itutuloy... pahina 4

  RSPC 2015 egion 2

  Ni: Ira Mangulabnan

  UNESCO- nagsagawa ng bagong proyekto para malabanan ang virus na tinatawag na Ebola na nagsimula sa Africa,i-toy gaganapin sa ba-haging Sierra Leone at Liberia. Naipatupad ito sa tulong na nagmula sa United Nation, at kung saan ito rin ay nakuha ng Gener-al Assembly Resolution 69/1 noong Ika- 19 ng

  Setyembre at ng Security Council Resolution 2177. Layunin ng proyektong ito ay upa-ng mas maintindihan ng mga mayayaman ang-kumalat na sakit at kung paano ito maiiwasan. Ayon kay Di-rektor- Heneral Irina Bokova, dapat patibay-in ang pagiwas sa pag-kalat ng sakit na ito sa paraan ng pagbibigay ng mahahalagang im-pormasyon galing sa mga tao tungkol dito.

  Ang proyektong ito ay maipapahayag sa mga istasyon ng radyo sa Si-erra Leona at Liberia upang maipamahagi ang mga programang nakahanda kabalikat ang Ministries of Health. Ang mga ma-teryales na kinapapaloo-ban ng mga impor-masyon ay maikakalat sa mga barangay at mga paaralan kasama na ang mga paraan kung paa-no maisasagawa ang pag-iwas ng sakit na ito.

  Plano para sa kaligtasan

 • RSPC 2015egion 22

  Grupo ng mga Patnugot

  Editor sa pagpulong:Grace LopezPangulong Tudling:Evherlyne Paraon

  Manunulat ng Balita:Krystallae Cumarat, Ira Man-gulabnan

  Lathalain:Grace LopezKolumnista:Ericka Fanio

  Karikaturista:Ivan De GraciaPampalakasan:Ericka Fanio,Ira Mangulabnan

  Manlilimbag:Howard Andres

  EDITORYAL Ipinapalaganap ang pag-uusap ng bawat isa sa pamamagitan ng Campus Journalism. Upa-ng maiwasan ang mga malalakas na sakuna. Dahil sa kulang na impormasyon na kanilang nalalaman. Naging malaking problema ng ating bansa ang nakalipas na bagyo isa na dito ang bagyong Yolanda. Sapagkat silay kulang sa im-pormasyon. Kung kayat maraming nama-tay, nawalan ng bahay, at nawalan ng pamilya. Kaya itinalaga ni Loren Legarda na maaring ipatupad na ang batas sapagkat kung bab-alikan natin ang nakaraang taon, ang bagyong Yolanda ay nakaapekto ng sobra sa ating bansa. Naisip ni Loren ang ganong paraan dahil sa dinanas ng ating ibang mga kababayan at sa sobrang paghihirap. Kailangan ng maraming manunulat para sa maraming impormasyon. Para nar-ing maging alerto sa mga mangyayari sa ating li-punan. Upang hindi na maranasan ng mga ka-babayan ang naranasan noong nakaraang taon. Ang ating mga kababayan ay nanonood ng telebisyon para sa kaalaman. Magandang maraming manunulat upang maraming impormasyon ngunit kahit gaano karaming impormasyon ang iba naman ay tamad na tamad manood o magbasa ng balita.Ang kaligtasan nating lahat ang iniisip ni Loren Legarda. Kayat dapat sundin natin kung ang nararapat at tama.

  Bilang unang presi-dent ng Republika ng Pikipinas, isa si Emilio Aguinaldo sa naka-saksi sa mga paghihirap at mga bagay na kailangan n gating ban-sa noong ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng mga dayuhan. Isa siya sa mga na-kikipagtalastasan at nakikipag ugnayan sa mga taong nasa ating bansa at nakapaligid dito. Siya ay tumayong unang ama ng ating republika. Nagmula sa kanya ang unang ideya kung paano patakbuhin ang ating bansa. Siya ang unang na-muno sa patakaran ng ating bansa at unang nagpatupad ng mga batas sa ating bansa. Ngunit bago tayo nag-karoon ng unang republika at unang presidente sumailalim muna ang ating bansa sa panana-kop ng mga banyagang Espay-ol, Amerikano at mga Hapon. Nang tayo ay sakupin, marami sa ating kaba-bayan ay nagnais na makalaya, makawala sa patakaran at pag-papatakbo ng mga dayuhan. Isa sa mga kababayan natin ang naglakas ng loob na magtayo ng samahan upang la-banan ang ating mga mananakop ng sa gayon ay makalaya tayo.

  Siya ay si Andres Bonifacio. Nagtatag ng samahan si Andres Bonifacio upang makalaya na tayo sa pananakop at pagpapa-hirap ng mga dayuhang naninirah-an at umaangkin sa ating sariling lupa, kayamanan, at kalayaan. Maganda at malinis ang mga layunin ni Andres Bon-facio pati na rin ang kanyang mga kasama kaya naman marami ang sumuporta at prumotekta sa sa-mahang itinatag nila, ang KKK o Kataastaasang Kagalanggalangan Anak ng Katipunan ng Bayan. Dahil sa pagiging mat-apang at magiting na bayani ni Andres Bonifacio marami ang nagmahal at sumuportasa kanya. Marami ang nanini-wala na si Andres Bonifacio dapat ang naging pangulo da-hil siya ang nakapagpatalsik sa mga dayuhan sa ating bansa. Hanggang ngayon marami ang nagtatao, may nag-sasabi na dapat lang si Aguinaldo ang naging presidente at marami din ang naniniwalng si Bonifacio dapat ang naging unang presi-dent eng ating uang republika. Ngunit sino nga ba ang karapat dapat na tawagin at hiranging unang president eng uang republika ng Pilipinas?

  Sa Ikabubuti ng Pilipinas

  Unang PanguloBATAS

  Opinyon

 • 3 RSPC 2015egion 2

  Santo Papa: ito ang tinatawag na ama ng mga Kristyano sa simbahang Katoliko na siyang gagabay sa atin. Si Jorge Mario Bergoglio na kilalang Papa Francis, siya ay ipinanganak noong Ika- 17 ng Disyebre 1936 sa Buenos Aires, Argentina. Siya ay nagtrabaho bilang Clubnight Bouncer at Dy-anitor bago siya pumasok sa isang seminaryo. Siya ang Papa na sumusunod kay Papa Benedict XVI, nagka-roon ng Papal Conclave: paghalal ng Papa, noong Marso 2013. At ang pin-ili niyang pangalan ay Francis sa kdahilan-ang mabigyan ng dangal si Saint Francis of As-sisi: isang relihiyonis-mong tao at diyakano. Si Papa Francis ay tinatawag din na ama ng masa sa kadahila-nan na siya ay mapag-pakumbaba at walang

  humpay sa pagtulong sa mga mahihirap o nangangailangan nito. Siya ay naglalak-bay sa ibat- ibang lugar upang tumulong kaya sa darating na Ika- 15 hang-gang 19 ng Enero 2015 ay

  siya ay darating sa bansa ng Pilipinas upang matu-lungan ang mga nasalan-ta sa pamamagitan ng pagbigay ng mga pagka-in at makapagmisa sila. Siya ay bibisita sa probinsiya ng Leyte, Ma-nila Cathedral at Quirino Grandstand Rizal Lune-ta Park upang magmisa at makapagdasal para sa mga nabuhay sa pag-salanta ng mga dumating na kalamidad sa Pilipinas. Ngunit sa pagk-agalak at pagkasabik ng mga tao sa sa pagdating ni Papa Francis sa darat-ing na Ika- 15 ng Enero 2015 ay ipagdaraos din ang APEC: Asia Pacific Economic Conference, na dadaluhan ng ibat ibang mga bansa ng Asya.

  Papa at APEC Maaaring magsabay

  Lathalain

 • 4 RSPC 2015egion 2

  ...mula pahina 1

  Gusto rin ni Senador Angara na matulungan at maturu-an ang mga kabataan na magpalago ng pera nang hindi umaasa at sunud sunuran lamang. Isa sa mga da-hilan ng senador kaya siya nagpapatupad ng ganitong batas ay dahil sa isang taong nagngan-galang Johny Reyes na nanalo sa lotto sa halag-ang 14 milyon na nau-bos sa loob ng 4 na bu-wan. Nais ng senator na maging aral ito sa bawat isa kung paano ba tala-ga mag-budget ng pera. Ayon din sa Senador siya ay nagpapa

  tupad ng ganitong panu-kala ay upang matulun-gan ang mga kabataang Pilipino kung paano ma-papangalagaan ang pera. Kaya masugid po natin isinusulong ang panukalang batas na ito, kung saan isinasalin ang Financial Literacy, na kaakibat ng Youth En-trepreneurship sa siste-mang edukasyon ng bansa Ani ng senador. Sa kasulukuy-ang sistema raw kasi, tinuturuan ang mga mag-aaral na maging mabuting empleyado kaysa sa magigiting na negosyante na marunong magpalago at magpal-aki ng kanilang pera dagdag pa ng senador.

  Kaakibat ng bayan

  TAGUM CITY, DAVAO DEL NORTE inaasahang pag-gaganapin ng Palar-ong Pambansa ngay-ong taon na, ayon kay Philippine Sport Commissioner Regie Garcia noong ika-16 ng Disyembre 2014. Kung saan lalahukan ito ng ibat-ibang mga atletang Pil-ipino mula sa 17 na re-

  hiyon n gating bansa. Idinaraos ang palarong pambansa dito dahil sa naka-ku-ha ito ng 16 na boto mula sa mga Philip-pine Sport Commis-sion dahil sa kanilang kumpleto at moder-nong pasilidad. Ang lugar ding ito ay isa sa nanguna sa An-nual Batang Pinoy.

  Palarong Pambansa 2015

  Sa naganap na Palaraong Pambansa noong taong 2014, na ginanap sa Sta. Rosa, La-guna sa larangan ng base-ball, naglaban ang ikala-wang rehiyon at ikapitong rehiyon n gating bansa. Tumagal ng isang oras at labing pitong minuto.Nanguna sa laro ang re-hiyon 2 laban sa rehiyong 7 dahil na rin sa magan-da at maayos na laro ng kani-kanilang mga atleta.

  IsportsRehiyon VII tumba

  sa Rehiyon II