Click here to load reader

rskolelærerutdanning deltid...  Web viewNorskfaget er eit kulturfag, eit estetisk fag, eit kommunikasjonsfag og eit yrkesførebuande fag. Norskfaget har ansvar for å formidle kunnskap

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of rskolelærerutdanning deltid...  Web viewNorskfaget er eit kulturfag, eit estetisk fag,...

Fagplan 2013 - 2014

for Bachelorstudium - Frskolelrerutdanning

Deltid

Planen gjelder for 2., 3. og 4. trinn i studieret 2013 - 2014.

Planen bygger p Rammeplan for Frskolelrerutdanningenfastsatt 3.april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet.

Godkjent av dekan30.04.2010

Sist oppdatert02.04.2013

80

80

84

Innholdsfortegnelse

1. Om studiet3

1.1 Overordnet mlsetting for studiet5

1.2 Studiemodell og studieorganisering6

1.3 Veiledning og vurdering8

1.4 Vilkr for fritak og innpassing av studier9

1.5 Studentenes medvirkning i utviklingen av studiet9

1.6 Obligatorisk undervisning9

1.7 Regler for organisering av studielp10

1.8 Skikkethetsvurdering10

1.9 Forbehold om endringer10

1.10 Grunnlagsdokument for studiet11

2. Emnebeskrivelser12

2.1 Pedagogikk (45 studiepoeng)12

2.1.1 Pedagogikk 1. studier (15 studiepoeng)14

2.1.2 Pedagogikk 2. studier (10 studiepoeng)17

2.1.3 Pedagogikk 3. studier (10 studiepoeng)20

2.1.4 Pedagogikk 4. studier (10 studiepoeng)23

2.2 Drama (10 studiepoeng)26

2.3 Musikk (10 studiepoeng)29

2.4 Religion, livssyn og etikk (10 studiepoeng)31

2.5 Norsk (15 studiepoeng)33

2.6 Matematikk (10 studiepoeng)37

2.7 Forming (10 studiepoeng)41

2.9 Naturfag med miljlre (10 studiepoeng)44

2.10 Fysisk fostring (10 studiepoeng)48

2.11 Samfunnsfag (10 studiepoeng)51

2.12 Natur (5 studiepoeng)54

2.13 Kultur (5 studiepoeng)56

3. Fordypningsemner58

4. Plan for praksisopplringen59

4.1 Praksisfeltet som lringsarena59

4.2 Administrative retningslinjer for praksis59

4.3 Regler og prosedyrer61

4.4 Samarbeidspartnere i praksisopplringen -ansvarsfordeling64

4.5 Veiledning i praksisperioden66

4.6 Vurdering av praksis67

4.7 De fem kompetanseomrdene68

4.8 Studentens arbeid i praksis70

4.9 Praksisperiodene i studieret 2012-201372

Vedlegg 1 Forskrift om skikkethetsvurdering i hyere utdanning79

Vedlegg 2 Reglement for prving/eksamen ved Det humanistiske fakultet83

1. Om studiet

4. juni 2012 fastsatte Kunnskapsdepartementet ny Nasjonal forskrift for rammeplan for barnehagelrerutdanning. Den nye forskriften trer i kraft hsten 2013, noe som medfrer at det vil vre parallelle studielp med frskolelrerutdanning og barnehagelrerutdanning frem til og med studier 2015 2016. For studier 2013 2014 vil ny utdanning tre i kraft for 1. trinn, mens 2., 3. og 4. trinn vil g etter gammel ordning. Navnet Frskolelrerutdanning er endret til Barnehagelrerutdanning.

Frskolelrerutdanningen kvalifiserer for pedagogisk arbeid i barnehage. Utdanningen skal gjre studentene skikket til kunne delta aktivt i debatten om og utviklingen av gode barnehager for alle barn, i dagens og morgendagens samfunn. Frskolelrerutdanningen legger derfor stor vekt p teoretisk og praktisk kunnskap slik at studentene skal kunne observere og delta i barns aktiviteter, noe som er en forutsetning for kunne utvikle barnehagens faglige innhold og arbeidsformer. Emnene i frskolelrerutdanningen skal gi faglig kunnskap og innsikt i en helhetlig lringsforstelse der omsorg, lek og lring er naturlige elementer. Pedagogikk er et gjennomgende emne i alle fire rene. De andre emnene gr over ett studier.

Bachelorstudium p deltid er firerig, og utgjr 180 studiepoeng. Utdanningen omfatter en obligatorisk del p 150 studiepoeng og en valgbar fordypningsdel p 30 studiepoeng.

Deltidsutdanningen utmerker seg med noen spesielle kvaliteter. Organiseringen av studiet i flere dagers sammenhengende obligatoriske samlinger gjr det mulig g i dybden p det tematiske innholdet ved hjelp av ulike arbeidsformer. Det siktes til mulighet for g dypere inn i fagstoffet gjennom individuelle litteraturstudier i forkant, forelesninger p selve samlingen (eventuelt nettbasert), utprving i eget praktisk barnehagearbeid og bearbeiding av erfaringer i forbindelse med etterlesninger/seminararbeid i pflgende samling. I tilknytning til hver samling legges det opp til diskusjoner om hvordan studentene p egenhnd kan arbeide med aktuelt pensumstoff i perioder mellom to samlinger.

Praksisopplring med omfang tilsvarende 20 uker er integrert i studiet.

Frskolelrerutdanning - deltid gir rett til bachelorgrad etter fire r. Med ett rs relevant videreutdanning kan frskolelrere ogs tilsettes for arbeid p frste til fjerde rstrinn i grunnskolen.

Frskolelrerutdanningen ved Universitetet i Stavanger bygger p Rammeplan for Frskolelrerutdanningen fastsatt 3. april 2003.

Lringsutbytte

Etter fullfrt frskolelrerutdanning skal studenten ha flgende lringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Lringsutbyttebeskrivelsene under de tre kategoriene m ses i sammenheng da flere tema kunne vrt nevnt i mer enn en kategori.

Kunnskaper

Studenten

har kunnskap om barnehager i Norge, herunder barnehagens egenart, historie, samfunnsmandat, lovgrunnlag og styringsdokumenter

har bred kunnskap i pedagogikk og i barnehagens fagomrder, om ledelse og tilrettelegging av pedagogisk arbeid og om barns lek og lringsprosesser

har bred kunnskap om hvordan barns danning foregr, om moderne barndom, barnekultur, barns ulike oppvekstvilkr, bakgrunn og utvikling i et samfunn preget av sprklig, sosialt, religist, livssynsmessig og kulturelt mangfold

har bred kunnskap om barns sprkutvikling, flersprklighet, sosiale-, fysiske og skapende utvikling og gryende digitale -, lese-, skrive- og matematikkferdigheter

har bred kunnskap om barns rettigheter og om hva som kjennetegner et inkluderende, likestilt, helsefremmende og lrende barnehagemilj

kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for barnehagelrerprofesjonen og kan oppdatere sin kunnskap innen fagomrdet

Ferdigheter

Studenten

kan bruke sin faglighet og relevante resultater fra FoU til lede og tilrettelegge for barns lek, undring, lring, og utvikling og til begrunne sine valg

kan vurdere, stimulere og sttte ulike barns allsidige utvikling i samarbeid med hjemmet og andre relevante instanser

kan bruke sin faglighet til improvisasjon i lek, lring og formidling

kan vurdere, stimulere og sttte barns ulike evner, og ta hensyn til barns ulike bakgrunn og forutsetninger

kan fremme kreative prosesser og kultur- og naturopplevelser, med fokus p barns skapende aktivitet, helhetlige lring og opplevelse av mestring

kan anvende relevante faglige verkty, strategier og uttrykksformer i egne lringsprosesser, i pedagogisk arbeid, i samhandling med hjemmet og relevante eksterne instanser

kan identifisere srskilte behov hos enkeltbarn, og p bakgrunn av faglige vurderinger raskt iverksette tiltak

kan lede og veilede medarbeidere, reflektere kritisk over egen praksis og justere denne under veiledning

kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse

Studenten

har innsikt i profesjonsetiske problemstillinger, srlig knyttet til ansvar, respekt og maktperspektiver

Kan planlegge, lede, gjennomfre, dokumentere, og reflektere over pedagogisk arbeid knyttet til barnehagens innhold og oppgaver i trd med etiske krav og retningslinjer, og med utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap

mestrer norsk sprk, bde bokml og nynorsk, p en kvalifisert mte i profesjonssammenheng

kan trekke globale, nasjonale, regionale, lokale og flerkulturelle perspektiver, preget av respekt og toleranse, inn i barnehagens arbeid

har endrings- og utviklingskompetanse, kan lede pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser for fremtidens barnehage

kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, kan delta i faglige diskusjoner innenfor utdanningens ulike fagomrder og dele sine kunnskaper og erfaringer

1.1 Overordnet mlsetting for studiet

Frskolelrerutdanninga kvalifiserer for arbeid med barn i barnehagen. Den nasjonale Rammeplan for frskolelrerutdanningen (Utdannings- og forskningsdepartementet 2003) inneholder 5 kompetanseomrder som skal utvikles gjennom studiet.

Faglig kompetanse: Kunnskap om barn, barndom og pedagogisk arbeid med sm barn og kunnskap om teorier og arbeidsformer innenfor og p tvers av fag.

Didaktisk kompetanse: Evne til vurdere, planlegge og gjennomfre tilpasset opplring for barn med og uten srskilte behov, og evne til sette i verk forebyggende tiltak.

Sosial kompetanse: Forstelse av betydningen av et omsorgs- og lringsmilj preget av samspill, varme, kreativitet, glede og humor og opplevelse av mestring for alle. Studentene m ogs ha evne til nrt samarbeid mellom barnehage, hjem og andre samarbeidspartnere og kunnskap om og ferdigheter i ledelse, samarbeid og pedagogisk veiledning.

Endrings- og utviklingskompetanse: Evne til vurdere organisasjonsutvikling og samfunnsendringer som har betydning for barnehagen, til initiere og takle endringer og til kunne prege utviklingen i barnehagen.

Yrkesetisk kompetanse: Evne til reflektere over barnehagens og skolens verdigrunnlag, over egne verdier, holdninger og vremte og over etiske utfordringer i yrket.

1.1 Studiemodell og studieorganisering

1. Studier

2. Studier

3. Studier

4. Studier

Hst

Vr

Studiepoeng

Hst

Vr

Studiepoeng

Hst

Vr

Studiepoeng

Hst

Vr

Studiepoeng

Peda-g

Search related