of 39 /39
VENDIM Nr.147, datë 18.3.2004 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR SIGURINË E DIGAVE DHE TË DAMBAVE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 4,9 shkronja “b” e 13 të ligjit nr.8681, datë 2.11.2000 “Për projektimin, ndërtimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e digave dhe dambave”, me propozimin e Ministrit të Rregullimit të Territorit dhe të Turizmit, Këshilli i Ministrave VENDOSI: 1. Miratimin e rregullores për sigurinë e digave dhe të dambave, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi. 2. Ministritë dhe institucionet, që mbulojnë fushën e ndërtimit të digave dhe të dambave, ndërmarrjet shtetërore, pronarët dhe shfrytëzuesit, që ushtrojnë veprimtari studimi, projektimi, ndërtimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtjeje digave/dambave në Republikën e Shqipërisë, si dhe organet shtetërore të kontrollit të marrin masa për zbatimin e detyrave, që përcaktohen në këtë rregullore. 3. Vendimi nr.349, datë 20.9.1989 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores për sigurimin e digave dhe dambave”, shfuqizohet. Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. KRYEMINISTRI Fatos Nano RREGULLORE PËR SIGURINË E DIGAVE DHE TË DAMBAVE KREU I ASPEKTE TË PËRGJITHSHME Neni 1 Fusha e veprimit “Rregullorja për sigurimin e digave dhe të dambave” është e detyrueshme të zbatohet në digat/dambat që plotësojnë kushtet e nenit 3 të ligjit nr.8681, datë 2.11.2000 “Për projektimin,

Rregullore Diga

Embed Size (px)

DESCRIPTION

diga 2

Text of Rregullore Diga

VENDIMNr.147, dat 18.3.2004PR MIRATIMIN E RREGULLORES PR SIGURIN E DIGAVE DE T DAM!AVEN mbshtetje t nenit 100 t Kushtetuts dhe t neneve 4,9 shkronja b e 13 t ligjitnr.!1, dat ".11."000 #r $rojektimin, ndrtimin, sh%r&t'imin dhe mirmbajtjen e digave dhedambave, me$ro$o'imine(inistrit t)regullimit t*erritorit dhet*uri'mit, Kshilli i(inistrave+,N-./011. (iratiminerregullores $r sigurinedigavedhetdambave, si$as tekstit 2ibashklidhet ktij vendimi.". (inistrit dhe institu3ionet, 2 mbulojn %ushn e ndrtimit t digave dhe t dambave,ndrmarrjet shtetrore, $ronart dhesh%r&t'uesit, 2ushtrojnve$rimtari studimi, $rojektimi,ndrtimi,sh%r&t'imi dhe mirmbajtjeje t digave4dambave n )e$ublikn e /h2i$ris, si dheorganet shtetrore t kontrollit t marrin masa $r 'batimin e det&rave, 2 $r3aktohen n ktrregullore.3. +endimi nr.349, dat "0.9.199 i Kshillit t (inistrave #r miratimin e rregullores$r sigurimin e digave dhe dambave, sh%u2i'ohet.K& vendim h&n n %u2i $as botimit n 5letoren 6&rtare.K)7,(0N0/*)0 "at#$ Na%#)),89::.), #;) /089)0N; , -08