RPT PQS T4 2009

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/7/2019 RPT PQS T4 2009

  1/28

  1 Rancangan P&P Tahunan 2009 PQS T4

  SMK Dato Penggawa Barat, Pontian

  SMK DATO PENGGAWA BARAT

  JALAN PARIT MESJID,82000, PONTIAN, JOHOR

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

  PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH

  2009

  TINGKATAN EMPAT

  Disediakan oleh

  ABD. SHUKOR TALIB

  Guru Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah

  SMK DATO PENGGAWA BARAT, PONTIAN

 • 8/7/2019 RPT PQS T4 2009

  2/28

  2 Rancangan P&P Tahunan 2009 PQS T4

  SMK Dato Penggawa Barat, Pontian

  RANCANGAN TAHUNAN PELAJARAN PENDIDIKAN AL-QURAN

  DAN AS-SUNNAH TINGKATAN 4 TAHUN 2009

  MINGGU TARIKH TAJUK OBJEKTIF ISI/KEMAHIRAN

  1 5-9 Januari Orientasi dan

  pengenalan mata

  pelajaran

  2 12-16 Januari Pengajian al-QuranGejala

  mempersendakan

  agama

  -Membaca ayat 70 surah al-anam dengan

  lancar

  -Memahami intisari ayat 70 surah al-anam

  -Membezakan sifat-sifat orang yang suka

  mempersendakan agama dengan sifat orang

  yang memelihara agama

  -menerangkan kesan mempersendakan

  agama kepada diri, agama dan perpaduan

  umat-Mengeluarkan pengajaran ayat

  -Latar belakang ayat

  -Intisari ayat

  -Larangan mempersendakan

  agama

  -Realiti mempersendakan

  agama

  -Golongan yang

  mempersendakan

  agama-Akibat mempersendakanagama

  -Kewajipan menangani perkaramempersendakan agama

 • 8/7/2019 RPT PQS T4 2009

  3/28

  3 Rancangan P&P Tahunan 2009 PQS T4

  SMK Dato Penggawa Barat, Pontian

  -Langkah-langkah

  menanganinya-Pengajaran ayat

  3 19-23 Januari Ulum al-Quran

  Ulum al-Quran dankepentingannya

  Pengajian al-Hadis

  Kelebihan menuntutilmu

  -Dapat menghuraikan pengertian ulum al-Quran

  dari segi bahasa dan istilah-Dapat membezakan di antara al-Quran dan

  ulum al-Quran

  -Dapat menerangkan faedah mengetahui ulum

  al-Quran dari segi ilmu pendidikan dan

  disiplinnya

  -Dapat menghuraikan peringkat perkembangan

  dan pembukuan ulum al-Quran

  -Mengkagumi kegigihan para sahabat dan

  ulama' dlam mengembangkan ulum al-Quran

  -Dapat membaca hadis dengan lancar

  -Dapat menterjemahkan hadis ke dalam bahasa

  melayu dengan sempurna-Memahami kandungan hadis

  -Dapat menghuraikan maksud potongan

  hadis-Dapat membezakan kedudukan orang yang

  berilmu dengan orang yang tidak berilmu

  -Dapat menjelaskan konsep menuntut ilmusebahagian daripada jihad

  -Pengertian ulum al-Quran

  -Sejarah perkembangan danpembukuan al-Quran

  -Faedah mempelajari ulum al-

  Quran

  -Bidang kajian ulum al-Quran

  -Kesan perkembangan ulum al-

  Quran

  -Memahami maksud setiap

  hadis-Kewajipan dan kelebihanmenuntut ilmu

  -Perbezaan di antara orangberilmu dengan orang yang

 • 8/7/2019 RPT PQS T4 2009

  4/28

  4 Rancangan P&P Tahunan 2009 PQS T4

  SMK Dato Penggawa Barat, Pontian

  -Mengeluarkan pengajaran hadis tidak berilmu

  -Hubungkait menuntut ilmudan jihad

  -Pengajaran hadis

  4 26-30 Januari

  Ulum al-HadisIlmu hadis

  AkhlakAdab terhadap

  Rasulullah SAW

  -Dapat menyatakan pengertian hadis dan ulum

  hadis

  -Dapat menjelaskan istilah hadis, sunnah,

  khabar dan athar

  -Menjelaskan tujuan mempelajari hadis dan

  ulum hadis

  -Dapat menyenaraikan kepentingan hadis dalam

  kehidupan

  -Dapat menerangkan tarif adab

  -Menyatakan dalil beradab denganRasulullah SAW

  -Menerangkan adab dengan Rasulullah

  SAW semasa hayatnya dan selepaskewafatannya

  -Sentiasa berselawat kepada Rasulullah

  SAW-Menjelaskan hikmat beradab dengan

  -Pengertian hadis dan

  penjelasannya

  -Istilah-istilah yang berkaitan

  dengan hadis.

  -Tujuan mempelajari hadis.

  -Pengertian ulum mual-hadis

  dan tujuan mempelajarinya.

  -Adab terhadap RasulullahSAW semasa hayatnya dan

  selepas wafatnya

  -Hikmat beradab terahadapRasulullah SAW-Akibat tidak beradab terhadap

  Rasulullah SAW

 • 8/7/2019 RPT PQS T4 2009

  5/28

  5 Rancangan P&P Tahunan 2009 PQS T4

  SMK Dato Penggawa Barat, Pontian

  RasulullahSAW

  -Menerangkan akibat orang yang tidakberadab dengan Rasulullah SAW

  -Menghidupkan sunnah RasulullahSAW

  5 2-6 Febuari Pengajian al-QuranPertanian dalam

  kehidupan

  Tamadun

  Zaman Khulafa ar-

  Rasyidin (pentadbiran)

  -Membaca ayat 141 surah al-an'anm dengan

  jelas

  -Memahami intisari ayat

  -Menjelaskan rahsia kejadian tumbuh-

  tumbuhan yang beranika jenis dan rasa

  -Menyenaraikan pelbagai contoh kegunaan

  hasil pertanian

  -Mencadangkan langkah untuk meningkatkanhasil pertanian

  -Mengeluarkan pengajaran ayat

  -Menjelaskan struktur organisasi

  pentadbiran Khulafa ar-Rasyidin-Menjelaskan tahap kemajuan pentadbiranpada zamannya

  -Membincangkan kesan kemajuanpentadbiran pada zaman Khulafa ar-

  -Latar belakang ayat

  -Intisari ayat

  -Hikmat pertanian dan faedah

  tumbuh-tumbuhan

  -Hasil pertanian Malaysia

  -Kepentingan sektor pertanian

  -Kewajipan zakat pertanian

  dan kepentingannya-Pengajaran ayat

  -Pengenalan tamadun Islam

  -Tamadun Islam pada zamankhulafa ar-Rasyidin dankesannya

  -Kemajuan yang dicapai padazaman ini

 • 8/7/2019 RPT PQS T4 2009

  6/28

  6 Rancangan P&P Tahunan 2009 PQS T4

  SMK Dato Penggawa Barat, Pontian

  Rasyidin

  -Menghargai jasa-jasa Khulafa ar-Rasyidin-Dapat menerangkan pengertian tamadun dan

  pendapat cendikiawan Islam mengenainya-Menerangkan konsep pentadbiran menurut

  Islam

  -Struktur organisasi

  pentadbiran-Tahap kemajuan pentadbiran

  -Kesan kemajuan pentadbirankepada

  dunia Islam kini

  6 9-13 Februari Pengajian al-Hadis

  Peranan Ulama

  Ulum al-Hadis

  Hadis sumber kedua

  perundangan Islam

  -Dapat membaca hadis dengan lancar

  -Dapat menterjemahkan hadis ke dalam

  bahasa melayu dengan baik

  -Memahami kandungan hadis

  -Dapat menghuraikan maksud potongan

  hadis

  -Membincangkan cirri-ciri ulama-Dapatmenjelaskan kesan ketiadaan ulama

  dalam masyarakat

  -Mengeluarkan pengajaran hadis

  -Dapat menerangkan kedudukan hadis

  sebagai sumber kedua dalam perundanganIslam

  -Menerangkan fungsi hadis secara ringkas

  -Dapat mengemukakan dalil naklimengenai peranan hadis sebagai sumber

  -Maksud potongan hadis.

  -Mengetahui ciri-ciri ulama.

  -Sebab dan kesan ketiadaan

  ulama

  -Kedudukan hadis.-Dalil nakli dan Ijama.-Fungsi-funsi hadis.

  -Pandangan golongan antihadis dan

 • 8/7/2019 RPT PQS T4 2009

  7/28

  7 Rancangan P&P Tahunan 2009 PQS T4

  SMK Dato Penggawa Barat, Pontian

  kedua perundangan Islam

  -Dapat mengemukakan hujjah bagimenolak golongan anti hadis dan

  pandangan orentalis-Menunjukkan ketaatan dan kasih saying

  kepada Rasulullah SAW

  hujah penolakan.

  7 16-20 Februari Pengajian al-QuranKonsep ibadat

  Akhlak

  Adab berfikir

  Membaca ayat 162-163 surah al-anam dengan

  lancar

  -Memahami intisari ayat

  -Menjelaskan pengertian syirik serta

  bahagiannya-Menyenaraikan perkara yang boleh merosakan

  sifat ikhlas dalam kehidupan

  -Mengeluarkan pengjaran ayat

  -Dapat menyatakan konsep berfikir menurut

  Islam-Menerangkan adab berfikir-Menjelaskan bentuk-bentuk pemikiran positif

  dan negatif-Menjelaskan konsep akal dan wahyu

  -Latar belakang ayat

  -Intisari ayat

  -Konsep ibadat

  -Syarat asas penerimaan ibadat

  -Kepentingan ikhlas dalamibadat

  -Bahagian-bahagian syirik

  -Tanggungjawab manusia

  terhadap Allah SWT

  -Pengajaran ayat

  -Konsep berfikir-Adab berfikir-Perbandingan bentuk

  pemikiran positif dan negatif-Hikmat berfikir

 • 8/7/2019 RPT PQS T4 2009

  8/28

  8 Rancangan P&P Tahunan 2009 PQS T4

  SMK Dato Penggawa Barat, Pontian

  TokohImam Abu Hanifah -Mengenali latar belakang tokoh

  -Menjelaskan sifat peribadi tokoh-Menjelaskan latar belakang pendidikan

  -Membincangkan perkembangan mazhabdan pengaruhnya

  -Menjelaskan sumbangan tokoh dalam

  pemikiran Islam

  -Memuliakan ulama,ilmu dan berterusan

  menuntut ilmu

  -Latarbelakang.-Pendidikan.

  -Sumbangan-Ketokohan

  8 23-27 Februari Pengajian al-QuranNegara aman rakyat

  sejahtera

  Ulum al-Quran

  Pengenalan al-Quran

  -Membaca ayat 60-63 surah al-Anfal dengan

  lancar

  -Menjelaskan bentuk-bentuk kekuatan yang

  diperlukan oleh umat Islam

  -Menerangkan konsep jihad dan perdamaian didalam Islam

  -Dapat menyatakan tarif al-Quran denganjelas

  -Dapat menerangkan maksud nama-nama

  al-Quran-Dapat menyenaraikan dan menghuraikansifat al-Quran

  -Dapat menyenaraikan dalil-dalil sifat al-Quran-Mempertahankan keagungan al-Quran

  -Latar belakang ayat

  -Intisari ayat

  -Bentuk-bentuk kekuatan

  -Kewajipan mempertahankan

  negara-Negara dan kekuatan

  pertahanan

  -Kepentingan perpaduan

  -Islam mengutamakan

  perpaduan-Pengajaran ayat

  -Takrif al-Quran.-Perbezaan al-Quran dengankitab-kitab

  samawi yang lain.-Nama-nama al-Quran.

 • 8/7/2019 RPT PQS T4 2009

  9/28

  9 Rancangan P&P Tahunan 2009 PQS T4

  SMK Dato Penggawa Barat, Pontian

  -Sifat al-Quran.

  9 2-6 Mac Ulum al-HadisIlmu hadis riwayah dan

  dirayah

  TamadunEkonomi zaman

  Khulafa ar-Rasyidin

  -Dapat menerangkan tarif hadis riwayahdan dirayah

  -Dapat menghuraikan sejarah

  perkembangan hadis

  -Menerangkan cabang ilmu hadis

  musthalah hadis mengenai sanad dan

  matan

  -Memupuk masyarakat Islam supaya

  mencintai hadis dan al-quran

  -Dapat menerangkan konsep ekonomi dalam

  Islam

  -Menerangkan cara pengurusan ekonomi padazaman Khulafa ar-Rasyidin

  -Menjelaskan sumberekonomi pada zaman

  Khulafa ar-Rasyidin-Melaksanakan kegiatan ekonomiberlandaskan hukum syarak di peringkat

  koperasi sekolah,hari kantin sekolah danhari penyampaian anugerah sekolah.

  -Pengertian ilmu hadis riwayahdan

  dirayah.

  -Sejarah perkembangan ilmu

  hadis ini.

  -Pembahagaian ilmu hadis

  dirayah.

  -Konsep ekonomi Islam

  -Kegiatan ekonomi pada

  zaman Khulafa ar-Rasyidin.-Cara mengurus ekonomi.-Sumber ekonomi.

  -Kesan pencapaian ekonomi.

 • 8/7/2019 RPT PQS T4 2009

  10/28

  10 Rancangan P&P Tahunan 2009 PQS T4

  SMK Dato Penggawa Barat, Pontian

  Politik zaman Khulafa

  ar-Rasyidin

  TamadunZaman Khulafa ar-

  Rasyidin (sosial)

  -Menerangkan konsep politik dalam Islam-Melaksanakan kepimpinan Islam di dalam

  kelas-Menjelaskan cara perlantikan pemimpin di

  zaman Khulafa ar-Rasyidin

  -Menjelaskan kesan kemajuan politik pada

  zaman Khulafa ar-Rasyidin

  -Melaksanakan kepimpinan Islam di dalam

  persatuan sekolah

  -Menjelaskan perbezaan sistem demokrasi

  dengan sistem syura

  -Dapat menjelaskan konsep sosial di dalam

  Islam

  -Menjelaskan faktor-faktor kejayayaan

  kepimpinan Khulafa ar-Rasyidin di dalam

  bidang social-Menjelaskan kesan kemajuan social

  kepada masyarakat dan negara

  -Konsep politik Islam.

  -Perbezaan di antara system

  demokrasi

  dengan system syura

  -Konsep sosial dalam Islam-Bentuk sosial

  -Peranan pemimpin

  memajukan bidang

  sosial-Faktor kejayaan kepimpinan

 • 8/7/2019 RPT PQS T4 2009

  11/28

  11 Rancangan P&P Tahunan 2009 PQS T4

  SMK Dato Penggawa Barat, Pontian

  dalam

  bidang sosial-Kemajuan sosial dan kesan

  kepadamasyarakat

  10 9-13 Mac Pengajian al-QuranKeteguhan iman asas

  kekuatan jati diri

  AkhlakAdab amar maaruf

  nahi mungkar

  -Membaca ayat 11-13 surah al-Hajj dengan

  lancar

  -Menerangkan konsep sabar dalam Islam

  -Menerangkan bahaya khurafat dalam

  Islam

  -Mencadangkan langkah-langkah

  menghapuskan khurafat

  -Mengeluarkan pengjaran ayat

  -Menerangkan adab amar maruf nahi mungkar

  beserta dalil-Menyatakan teknik-teknik amar maruf nahi

  mungkar beserta dalil

  -Menjelaskan peringkat-peringkat amar merufnahi mungkar beserta dalil-Dapat menghuraikan cirri-ciri pendakwah

  -Sentiasa mencintai orang yang melaksanakanamar maruf nahi mungkar

  -Latar belakang ayat

  -Sebab nuzul

  -Intisari ayat

  -Umat Islam dan ujian

  AllahSWT

  -Cara menghadapi ujian

  -Sabar menghadapi ujian Allah

  SWT

  -Menjauhi perkara-perkarakhurafat

  -Langkah menghapuskan

  khurafat

  -Bahaya khurafat terhadap

  masyarakat-Pengajaran ayat.

  -Konsep amal-makruf nahimungkar.

  -Peringkat melaksanakan amalmakruf

 • 8/7/2019 RPT PQS T4 2009

  12/28

 • 8/7/2019 RPT PQS T4 2009

  13/28

  13 Rancangan P&P Tahunan 2009 PQS T4

  SMK Dato Penggawa Barat, Pontian

  Ulum al-QuranAl-Quran sebagai

  mukjizat

  -Dapat menjelaskan bentuk bencana yang

  menimpa umat terdahulu-Dapat merancang program peningkatan

  dakwah di kalangan masyarakat- Dapat mengeluarkan pengajaran ayat

  -Dapat menyebut tarif mukjizat

  -Dapat menjelaskan perbezaan antara

  mukjizat manawi dengan mukjizat hissi

  -Dapat membandingkan antara mukjizat,

  karamat ilham, irhas,sihir istidraj dan

  maunah

  -Dapt menghubungkaitkan mukjizat al-

  Quran dengan penemuan sains dan teknologi

  -Dapat mengemukakan dalil-dalil nakli dan akli

  bahawa al-quran sebagai mukjizat

  dan

  penentangan terhadapnya.-Faedah mengembara dimuka

  bumi.-Mempertahankan perjuagan

  para nabidan rasul.

  -Pengajaran ayat.

  -Takrif mukjizat.

  -Jenis-jenis mukjizat.

  -Aspek kemukjizatan al-Quran.

  -Dalil dalil kemukjizatan al-

  Quran

  14 6 - 10 April Pengajian al-QuranKecemerlangan iman

  asas kejayaan

  -Dapat membaca ayat 1-11 surah al-Mukminun dengan lancar

  -Dapat menghuraikan cirri-ciri mukmin

  yang berjaya yang disebutkan dalam ayat-Membincangkan factor berlakunyamasalah sosial

  -Dapat mencadangkan langkah mengatasimasalah social di kalangan remaja

  -Intisari ayat-Contoh-contoh mukmin yang

  berjaya

  -Cara-cara mendapatkankhusyuk-Pengajaran ayat

 • 8/7/2019 RPT PQS T4 2009

  14/28

  14 Rancangan P&P Tahunan 2009 PQS T4

  SMK Dato Penggawa Barat, Pontian

  Tamadun

  Perluasan pengaruh dizaman Khulafa ar-

  Rasyidin

  -Mengeluarkan pengajaran ayat

  Dapat menerangkan kekuatan pengaruhKhulafa ar-Rasyidin dari pelbagai aspek

  -Menghuraikan factor-faktor kejayaanperluasan wilayah pada zaman Khulafa ar-

  Rasyidin

  -Menyenaraikan wilayah yang berada di bawah

  naungannpemerintahan Khulafa ar-Rasyidin

  -Mencontohi kesungguhan Khulafa

  -Kekuatan pengaruh Khulafaar-Rasyidin.

  -Penerapan budaya asing-

  -Perluasan wilayah dan factor-

  faktor

  kejayaaan.

  -Kesan-kesan perluasan

  wilayah.

  15 13 - 17 April Pengajian al-HadisAkhlak mulia

  -Dapat membaca hadis dengan fasih dan lancar

  -Menterjemahkan hadis ke dalam bahasa

  melayu dengan sempurna

  -Memahami kandungan hadis

  -Menghuraikan maksud potongan hadis-Dapat menjelaskan hubungan antar aiman dan

  akhlak

  -Dapat membezakan akhlak yang baik denganyang buruk-Dapat membincangkan cara membentuk

  keluarga bahagia-Mengeluarkan pengajaran hadis

  -Memahami maksud potongan

  hadis.

  -Menghiasi diri dengan akhlak

  mulia.

  -Hubungkait iman dan akhlak.-Perbezaan akhlak baik dan

  buruk.

  -Membentuk keluarga bahagia.

 • 8/7/2019 RPT PQS T4 2009

  15/28

  15 Rancangan P&P Tahunan 2009 PQS T4

  SMK Dato Penggawa Barat, Pontian

  Ulum al-HadisHadis nabawi, hadis

  qudsi dan al-Quran

  -Dapat menerangkan tarif hadisnabawi,hadis qudsi dan al-Quran

  -Dapat menyanaraikanciri-ciri hadisnabawi, qudsi dan al-quran

  -Menerangkan perbezaan antara hadis

  nabawi, hadis qudsi dan al-Quran-Membuetkajian tokoh pengumpul hadis

  qudsi serta kitab karangan mereka

  -Menghafaz matan dan sanad hadis qudsi

  -Pengertian.

  -Perbezaan diantar hadisnabawi, qudsi

  dan al-Quran.

  -Pendapat ulama tentang hadis

  qudsi

  16 20 - 24 April Pengajian al-QuranWasiat Luqman al-

  Hakim

  TokohImam As-Syafei

  -Dapat membaca ayat 12-19 surah Luqmqn

  dengan lancar

  -Memahami intisari ayat

  -Menghuraikan wasiat Luqman al-Hakim

  -Menjelaskan cirri-ciri kelurga bahagia- Mengeluarkan pengajaran ayat

  -Mengenali latar belakang tokoh

  -Intisari ayat

  -Wasiat Luqman al-Hakim

  -Tanggungjawab ibubapa

  dalam

  mendidik anak-anak-Caraberbakti kepada ibubapa

  -Cara menghormati ibubapa

  -Pengajaran ayat.

 • 8/7/2019 RPT PQS T4 2009

  16/28

  16 Rancangan P&P Tahunan 2009 PQS T4

  SMK Dato Penggawa Barat, Pontian

  Imam Ahmad bin

  Hanbal

  -Menjelaskan sifat peribadi tokoh

  -Menjelaskan latar belakang pendidikan-Membincangkan perkembangan mazhab

  dan pengaruhnya-Menjelaskan sumbangan tokoh dalam

  pemikiran Islam-Memuliakan ulama,ilmu dan berterusan

  menuntut ilmu

  -Latarbelakang.

  -Pendidikan.-Sumbangan

  -Ketokohan

  17 27 April - 1 Mei Ulum al-HadisHadis Mutawatir dan

  Ahad

  -Dapat menerangkan tarif hadis mutawatir

  dan ahad dari segi bahasa dan istilah

  -Menyatakan syarat-syarat khabar

  mutawatir-Dapat menerangkan bahagian khabar

  mutawatir dan ahad serta hukum beramal

  dengannya-Menjelaskan perbezaan pendapat ulamatentang jumlah perawi khabar mutawatir

  -Dapat menerangkan contoh-contohmutawatir lafzi dan maknawi

  -Pengertian hadis mutawatir.

  -Pendapat ulama mengenai

  jumlah

  perawi hadis mutawatir.-Syarat-syarat hadis mutawatir.

  -Pembahagian hadis mutawatir

  danhukum beramal.

  -Hadis ahad dan hokum

  beramal.-Jenis-jenis hadis ahad.

 • 8/7/2019 RPT PQS T4 2009

  17/28

  17 Rancangan P&P Tahunan 2009 PQS T4

  SMK Dato Penggawa Barat, Pontian

  AkhlakAdab berhias diri

  -Menerangkan pembahagian hadis

  masyhur

  Menerangkan konsep berhias diri menurut

  Islam beserta dalil-Menghuraikan adab-adab berhias diri menurut

  Islam

  -Membanding cara berhias diri menurut Islamdengan adab

  -Menjelaskan hikmat berhias diri

  -Sentiasa menjaga batas-batas berhias diri

  -Pergertian hadis masyhur,

  jenis-jenisnya serta hukum beramal

  -Pengertian hadis aziz sertahukum

  beramal.-Pengertian hadis gharib serta

  hukum

  beramal.

  -Konsep berhias diri.

  -Batas-batas berhias diri.

  -Perbandingan berhias diri

  menurut Islam

  dan adab.

  -Hukum berhias diri menurut

  Islam

  18 4 8 Mei PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

  19 11 15 Mei PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

 • 8/7/2019 RPT PQS T4 2009

  18/28

  18 Rancangan P&P Tahunan 2009 PQS T4

  SMK Dato Penggawa Barat, Pontian

  20 18 22 Mei

  PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

  21 25 - 29 Mei Pengajian al-QuranMensyukuri nikmat Allah

  SWT

  AkhlakAdab menjaga orang sakit

  -Dapat membaca hadis dengan fasih dan

  lancar

  -Dapat menterjemahkan hadis ke dalambahasa melayu dengan sempurna

  -Memahami kandungan hadis

  -Dapat menghuraikan maksud potonganhadis

  -Menyenaraikan perkara yang boleh

  melalaikan manusia-Menjelaskan hubungan antara ibadatdengan kesihatan

  -Menjelaskan kesan buruk perkara yang

  melalaikan manusia dan langkah-langkah

  untuk mengatasinya

  -Mengeluarkan pengajaran hadis

  -Dapat menerangkan peranan dan

  tanggungjawab menjaga orang sakit

  -Menyatakan adab-adab menjaga orang

  sakit

  -Menjelaskan perkara-perkara positif

  -Memahami maksud

  potongan hadis.

  -Apa dia nikmat sihat danmasa lapangdan kenapa ia dilupai.

  -Hubungan ibadat dengansihat.

  -Perbezaan ketika sihat dan

  masalapang.

  -Mengapa perlu menjaga

  akal.

  -Perkara-perkara yang

  melalaikan

  manusa, aplikasi serta cara

  mengatasinya.

 • 8/7/2019 RPT PQS T4 2009

  19/28

  19 Rancangan P&P Tahunan 2009 PQS T4

  SMK Dato Penggawa Barat, Pontian

  semasa menjaga orang sakit

  -Sentiasa menginsafi kelemahan diri -Tanggungjawab menjagaorang sakit.

  -Adab menjaga orang sakit.-Perkara yang baik semasa

  menjagaorang sakit

  22 1-5 Jun

  CUTI PERTENGAHAN TAHUN

  23 8-12 Jun CUTI PERTENGAHAN TAHUN

 • 8/7/2019 RPT PQS T4 2009

  20/28

  20 Rancangan P&P Tahunan 2009 PQS T4

  SMK Dato Penggawa Barat, Pontian

  24 15-19 Jun Ulum al-QuranWahyu

  Akhlak

  Adab menziarahi

  jenazah

  Dapat menyatakan tarif wahyu dari segi

  bahasa dan istilah-Dapat menerangkan contoh cara-cara

  penurunan wahyu-Dapat mengemukakan perselisihan ulama

  mengenai ayat awal dan akhir serta

  mentarjihkannya-Sentiasa berminat menghafaz ayat-ayat al-

  Quran terutama ayat doa

  Menerangkan adab mengziarah jenazah

  menurut Islam

  -Menyenaraikan tujuan ziarah jenazah-Membincangkan kelebihan mengziarahi

  jenazah

  -Menerangkan hukum mengziarahi jenazah

  orang bukan Islam

  -Menjelaskan perbezaan ketika

  mengziarahi jenazah muslim dan bukan

  muslim

  -Sentiasa mengingati mati

  Dapat menyatakan tarif

  wahyu dari segibahasa dan istilah

  -Dapat menerangkan contohcara-cara

  penurunan wahyu

  -Dapat mengemukakanperselisihan ulama

  mengenai ayat awal dan akhir

  serta

  mentarjihkannya

  -Sentiasa berminat menghafaz

  ayat-ayat al-

  Quran terutama ayat doa

  Fahami tujuan mengziarahi

  jenazah.

  -Kelebihan mengziarahi

  jenazah.

  -Adab-adab mengziarahi

  jenazah.-Perbezaan ketika mengziarahi

  jenazah

  muslim dan bukan muslim.

 • 8/7/2019 RPT PQS T4 2009

  21/28

  21 Rancangan P&P Tahunan 2009 PQS T4

  SMK Dato Penggawa Barat, Pontian

  25 22-26 Jun Pengajian al-QuranTanda-tanda kekuasaan

  Allah SWT

  Ulum al-Hadis

  Hadis sohih, hasan dan

  dhoif

  Dapat membaca ayat 77-83 suran Yasin dengan

  baik-Memahami intisari ayat

  -Dapat menghuraikan tahap kehidupan manusia-Dapat menjelaskan proses kejadian manusia

  biasa dengan kejadian nabi Adam dan Hawa

  -Mengeluarkan pengajaran ayat

  Dapat menerangkan pengertian hadis sahih,

  hasan dan dhoif

  -Menerangkan syarat-syarat hadis tersebut

  -Menjelaskan bahagian hadis serta contohnya

  -Berhati-hati dan meneliti sesuatu hadissebelum berhujah

  .

  Adab-adab menghafaz al-

  Quran-Panduan menghafaz al-Quran

  -Sebab nuzul-Intisari ayat

  -Proses kajadian manusia

  -Peringkat kehidupan manusia-Proses kejadian manusia

  menurut ahli fikir

  -Pengajaran ayat

  Pengertian hadis sahih dansyarat-syaratnya.

  -Bahagian hadis sahih dan

  hokum beramal.

  -Pergentian hadis hasan,

  bahagiannya serta hokum

  beramal.

  -Pengertian hadis dhoif,

  bahagianya sertahukum beramal.

 • 8/7/2019 RPT PQS T4 2009

  22/28

  22 Rancangan P&P Tahunan 2009 PQS T4

  SMK Dato Penggawa Barat, Pontian

  26 29 Jun - 3 Julai Pengajian al-QuranKonsep taaruf dalam

  Islam

  Pengajian al-Hadis

  Menjauhi sifat-sifat

  buruk

  -Dapat membaca ayat 13 surat al-Hujurat

  dengan fasih-Memahami intisari ayat

  -menjelaskan tujuan taaruf dalm Islam-Menghubungkaitkan konsep taaruf dengan

  ibadat

  -Mencadangkan cara mewujudkankeamanan masyarakat,sekolah dan

  keluarga

  -Mengeluarkan pengjaran ayat

  -Dapat membaca hadis dengan lancar

  -Dapat menterjemahkan hadis ke dalam

  bahasa Melayu dengan sempurna-Memahami kandungan hadis

  -Menghuraikan maksud potongan hadis

  -Menyenaraikan sifat-sifat negatif yang tedapat

  dalam hadis

  -Menjelaskan peranan doa dalam kehidupan

  -Membincangkan langkah-langkah mengatasi

  sifat-sifat negatif

  -Mengeluarkan pengajaran hadis

  -Sebab nuzul .

  -Instisari ayat.-Konsep takruf dalam Islam.

  -Larangan bermegah denganketurunan.

  -Sifat orang bertakwa.

  -Cara mengwujudkanpersefahaman

  -Memahami maksud potonganhadis.

  -Sifat-sifat yang mesti

  dijahuhi.

  -Sebab Rasulullah melarang

  dan cara

  mengatasinya.

  -Adab-adab berdoa dan

  peranannya.

 • 8/7/2019 RPT PQS T4 2009

  23/28

  23 Rancangan P&P Tahunan 2009 PQS T4

  SMK Dato Penggawa Barat, Pontian

  27 6-10 Julai UJIAN BULANAN 1 ( TINGKATAN 1,2, 4 & 6 BAWAH)

  28 13-17 Julai Pengajian al-Quran

  Nikmat kurniaan AllahSWT

  Ulum al-QuranNuzul al-Quran

  Dapat membaca ayat 1-78 surah ar-Rahman

  -Memahami intisari ayat

  -Menyenaraikan contoh nikmat dan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT kepada

  hambanya

  -Membezakan cirri-ciri orang yang

  bersyukur dengan orang yang tidak

  bersyukur dengan nikmat Allah SWT

  -Mengeluarkan pengajaran ayat

  Dapat menerangkan tarif nuzul Quran

  -Dapat menjelaskan dalil-dalil peringkat

  penurunan al-Quran

  -Dapat menjelaskan penurunan al-quran

  secara berperingkat-peringkat danberansur-ansur membuktikan al-quran

  daripada Allah SWT

  -Intisari ayat-Sebab nuzul

  -Faktor manusia kufur

  terhadap nikmat-Akibat kufur terhadap nikmat

  Allah

  SWT

  -Pengajaran ayat.

  -Takrif nuzul al-Quran.

  -Peringkat-peringkat nuzul

  Quran.-Hikmah nuzul Quran

  berperingkat-

  peringkat.-Hikmah nuzul Quranberansur-ansur

 • 8/7/2019 RPT PQS T4 2009

  24/28

  24 Rancangan P&P Tahunan 2009 PQS T4

  SMK Dato Penggawa Barat, Pontian

  29 20-24 Julai Pengajian al-HadisIman dan jihad

  Ulum al-Hadis

  Istilah-istilah dalamulum al-Hadis

  -Membaca hadis dengan lancar

  -Dapat menterjemahkan hadis ke dalambahasa melayu dengan sempurna

  -Memahami kandungan hadis-Menghuraikan maksud potongan hadis

  -Menyenaraikan peranan iman dalam

  kehidupan-Menghuraikan bidang-bidang jihad

  -Menjelaskan hubungan antara iman dan

  jihad

  -Mengeluarkan pengajaran hadis

  -Dapat menyatakan tarif

  rawi,sanad,isnad,musnad,musnid danmatan

  -Memahami dan mengamalkan sunnah

  Rasulullah SAW dalam kehidupan

  seharian

  -Sentiasa mempertahankan kebenaran

  sunnah Rasulullah SAW

  -Menjelaskan contoh rawi ,sanad

  isnad,musnad. Musnid dan matan

  -Menjauhi amalan yang bertentangan

  dengan sunnah Rasulullah SAW

  -Memahami maksud potongan

  hadis.-Peranan iman serta cara

  menjaganya.-Hubungan iman dengan jihad.

  -Konsep jihad menurut Islam.

  -Pergorbanan serta kelebihanberjihad

  -Pengertian istilah-istilah asas.

  -Perawi-perawi yang masyhur.

  -Kepentingan mengetahui sifat

  perawi

 • 8/7/2019 RPT PQS T4 2009

  25/28

  25 Rancangan P&P Tahunan 2009 PQS T4

  SMK Dato Penggawa Barat, Pontian

  30 27-31 Julai AkhlakAdab di tempat rekreasi

  Akhlak

  Adab menjaga

  kemudahan awam

  TokohAbu al-Ala al-

  Maududi dan

  Al-Syeikh Muhammad

  Idris al-Marbawi

  Menjelaskan pengertian tempat rekreasi-Menjelaskan kepentingan tempat rekreasi

  -Menghuraikan akibat tidakmematuhi adabdi tempat rekreasi

  -Menghuraikan faedah tempat rekreasi-Melatih diri dan masyarakat supayas

  menjaga tempat rekreasi

  -Dapat menerangkan taarif kemudahan

  awam

  -Mengjelaskan tanggungjawab individu

  terhadap kemudahan awam

  -Menghargai kemudahan awam

  -Menyetakan keperluan kemudahan

  terhadap individu,masyarakat dan negara-Membincangkan langkah-langkah menjaga

  keselamatan kemudahan awam

  -Sentiasa menjaga keselamatan kemudahan

  awam

  -Mengenali latar belakang tokoh

  -Menjelaskan sifat peribadi tokoh

  -menjelaskan latar belakang pendidikan

  -Berusaha menyampaikan ilmu

  -Menjelaskan pandangan tokoh

  -Sentiasa bersemangat bersemangatmenuntut ilmu

  .Tempat rekreasi dankegunaannya.

  -Adab ditempat rekreasi danakibat tidak

  mematuhi adab.-Faedah berekreasi

  -Kemudahan awam dan

  kepentingannya.

  -Tanggungjawab terhadap

  kemudahan

  awam.-Penyalahgunaan kemudahan

  awam dan

  kesannya.

  -Langkah menjaga

  keselamatan

  kemudahan awam.

  Latarbelakang.

 • 8/7/2019 RPT PQS T4 2009

  26/28

  26 Rancangan P&P Tahunan 2009 PQS T4

  SMK Dato Penggawa Barat, Pontian

  TokohImam as-Syafei

  Imam Ahmad binHanbal

  Imam al-Ghazali

  Iibnu Taimiah

  -Menjelaskan sumbangan tokoh

  -Sanggup berkorban dalam menuntut ilmu

  -Mengenali latar belakang tokoh-Menjelaskan sifat peribadi tokoh

  -Menjelaskan latar belakang pendidikan

  -Membincangkan perkembangan mazhabdan pengaruhnya

  -Menjelaskan sumbangan tokoh dalam

  pemikiran Islam

  -Memuliakan ulama,ilmu dan berterusan

  menuntut ilmu

  -Memahami beberapa

  pendapat al-Maududi.

  -Sumbangan.-Latarbelakang.

  -Kejayaan dalam bidangpendidikan.

  -Sumbangan dalam bidang

  pendidikan.

  -Latarbelakang.

  -Pendidikan.

  -Sumbangan-Ketokohan

  31 3-7 Ogos ULANGKAJI

  32 10-14 Ogos ULANGKAJI

  33 17-21 Ogos ULANGKAJI

 • 8/7/2019 RPT PQS T4 2009

  27/28

  27 Rancangan P&P Tahunan 2009 PQS T4

  SMK Dato Penggawa Barat, Pontian

  34 24-28 Ogos ULANGKAJI

  35 31 Ogos 4 Sept UJIAN BULANAN KE-2

  36 7-11 Sept. PENGUKUHAN

  37 14-18 Sept. PENGUKUHAN

  38 21-25 Sept. PENGUKUHAN

  39 28 sept 2 Okt. PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2009

  40 5-9 Oktober PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2009

  41 12-16 Oktober PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2009

 • 8/7/2019 RPT PQS T4 2009

  28/28

  28 Rancangan P&P Tahunan 2009 PQS T4

  SMK Dato Penggawa Barat, Pontian

  42 19-23 Oktober PENGUKUHAN

  43 26-30 Oktober PENGUKUHAN

  44

  2-6N

  ovember PENGUKUHAN

  45 9-13November CUTI AKHIR TAHUN ( 21 NOV 3 JAN 2010 )