9
8/16/2019 Rpt Penggal 1 2012 http://slidepdf.com/reader/full/rpt-penggal-1-2012 1/9 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENGAJIAN AM (900) PENGGAL 1 / SESI TAHUN 2015 - 2016 MINGGU/ TARIKH TAJUK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI P & P/ CATATAN 5 - 10 MEI MINGGU HALUAN PELAJAR/ ORIENTASI/ SUAIKENAL PELAJAR PRAUNIVERSITI SESI 2014/2015 12 -16  MEI TAKLIMAT SISTEM PENTAKSIRAN STPM (BAHARU) DAN PBS MENGIKUT MATA PELAJARAN PEMILIHAN PAKEJ MATA PELAJARAN PRAPENDAFTARAN PEPERIKSAAN STPM PENGGAL 1/2014-2015 1- 2! MEI PRAPENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 2" MEI # 15 JUN $UTI PERTENGAHAN TAHUN

Rpt Penggal 1 2012

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Rpt Penggal 1 2012

8/16/2019 Rpt Penggal 1 2012

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-penggal-1-2012 1/9

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

PENGAJIAN AM (900)

PENGGAL 1 / SESI TAHUN 2015 - 2016

MINGGU/

TARIKHTAJUK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI P & P/

CATATAN

5 - 10MEI

MINGGU HALUAN PELAJAR/ ORIENTASI/ SUAIKENALPELAJAR PRAUNIVERSITI SESI 2014/2015

12 -16 MEI

TAKLIMAT SISTEM PENTAKSIRAN STPM (BAHARU) DAN PBSMENGIKUT MATA PELAJARAN

PEMILIHAN PAKEJ MATA PELAJARANPRAPENDAFTARAN PEPERIKSAAN STPM PENGGAL 1/2014-2015

1- 2!

MEIPRAPENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

2" MEI #

15 JUN$UTI PERTENGAHAN TAHUN

Page 2: Rpt Penggal 1 2012

8/16/2019 Rpt Penggal 1 2012

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-penggal-1-2012 2/9

MINGGU/

TARIKHTAJUK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI P & P/

CATATAN

1

 

1 KEMAHIRAN

BELAJAR 

K%&'*'+ ,

11 M%+.'* &'&' (4)

') D%3+ &'&' %&'*'+

&'&'

  ) S&%* 7'+ 8%+ &%*/ ''+

 9%&%'8'*'+

  .) M%+:%+' 9' &'''

&'&'

  7) M%+' 7'+ &%+:&9

&'&'

  %) K%&'*'+ &%+%& *'&'

  3) K%&'*'+ &%&' *8'+

(9%*9'''+)

  :) M'&' ':'+ 7''& ) K%&'*'+ &%*8 E+;9%7'<

K'&

  ) M%+.'* &'&'- I+%*+%

12 M%+=;' (2)

1> M%+:'+' &'&' (2)

$';+ %'*+=' 7'9',

(') &%+:%+' 9' 7'+&%+:&9 &'&'

7'*9'7' 9%':' &%*?

() &%+:'9' 9%':'

'%7' '' +&%+:'+' &'&' ,

&%+:'%:;*<

&%&'+7+:< &%+'3*<7'+ &%*&?

C!"!"!# ,

K$%!'!# $*!+!''+ 7'9''+

%&'' &%+8'@' ;''+

(') %%() ' %+

;&+'(.) %*8' * (%*8'

 9*;8%)(7) '+%' 9'+

(%) **

A,"''"' ,

1 K%' ' (%;*)2 M%+::+''+

&%* *8'+-(''+ %*.%' 7'+

%%*;+)

> A9' %&'*'+7''& &%*'+:'

 9%+'+

2

 

1> M%+:'+' &'&' (6)

14 B%*3* %.'*' * (2)

') K%&'*'+ &%+.*'+

  ) &%&'+7+: 7'+ &%&%''+

  .) &%+:&9'+ 7'+ &%+:%''+

  7) &%&' *'+

  %) &%+=+ &%+: %'&''+

 

1 A9' %&'*'+7''& &%*'+:'

 9%+'+ %%

2 A9' %&'*'+7''& &%*'+:'

' %+;&+' 

Page 3: Rpt Penggal 1 2012

8/16/2019 Rpt Penggal 1 2012

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-penggal-1-2012 3/9

MINGGU/

TARIKHTAJUK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI P & P/

CATATAN

.

 

14 B%*3* %.'*' * (2)

3) M%+:'+'

  :) &%+:%'+ %.;+7;+:'+

  ) &%+'

  ) &%&' %&9'+

15 M%+=%%''+ &'''(6)

(.) &%''+' '+:'-'+:'

  &%+=%%''+ &'''''3 7'+ '+'3 ,

  M%&''& &'''<

&%+.'* 7'+ &%&'%*+'3< &%+:'9'<

&%+' %&'<7'+ &%+'&' '?

A,"''"'

1 K%' ' (%;*)

2 B$#,$*

  ') 9%+'+ %%

  ) ' %+;&+'

  (L+%'* %9'7' '+ +%'*)

 

15 M%+=%%''+ &'''(2)

16 K;&+' %*%'+(6)

(7) &%+='&9''+ &'&'='+: *%%'+ &%'

 9%':' %+

;&+'?

(e) %*;&+' 7%+:'+&%+::+''+ '*' '''

='+: % 7'+ %*%'+

B$#,$* (*!#+"!#)

  .) P%&%+'+:'+:''+ %.'*'

'+ 7'+

 9%+::+''+ I$T  - ''+ %%

  - ''+ ' %+ ;&+'

  (L+%'* %9'7' '+

+%'*) /  B'+ +%'* %9'7'

+%'*)

Page 4: Rpt Penggal 1 2012

8/16/2019 Rpt Penggal 1 2012

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-penggal-1-2012 4/9

MINGGU/

T!',TAJUK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI P & P/

CATATAN

5

2 MALA3SIA

KEKAL

BERDAULAT

21 N$!! $4!*!" (4)

  211 K;+%9 .*

  212 P%&%+'+

  N%:'*' M''='

22 P$*$%!!!#

P$$,"!#  (4)  221 P%*+'+

  P%*%&':''+

  P%*%'+

$';+ %'*+=' 7'9':

(a) &%+:*''+ ;+%9 7'+

.*

+%:'*' %*7''?() &%+:*''+ 9%&%+'+

  M''='

Calon seharusnya dapat:

(') &%+8%''+ ;+%9 7'+

 9%*+'+ 7''&P%*%&':''+ P%*%'+?

 

 Aktiviti :

1 K%' ' /

;*'

2 P%&'.''+ %*3; +;'

;9'> L''+ 8 7*

(%*)  ') A+%' 9'+

  ) S;''+ ** 

  .) %%

6

22 P$*$%!!!#

P$$,"!#  (6)  221 P%*+'+

  P%*%&':''+

  P%*%'+

  222 S%& **   P%&%*+''+ (2)

S%&-7%&;*'

B%*9'*&%+

R'8'P%*%&':''+

$';+ %'*+=' 7'9',

') &%+8%''+ %9%++:'+

 9%*%&':''+ %*'7'9

%'&'+'+< 9%*9'7'+<%''+ 9;< 7'+

;'?

(b) &%+%*'+:'+ %& 7'+

** 9%&%*+''+?

 Aktiviti :

1 K%' ' /

;*'

2 P%&'.''+ %*3; +;'

;9'> L''+ 8 7*

(%*)  ') A+%' 9'+

  ) S;''+ **   .) %%

Page 5: Rpt Penggal 1 2012

8/16/2019 Rpt Penggal 1 2012

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-penggal-1-2012 5/9

MINGGU/

T!',

TAJUK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARANAKTIVITI P & P/

CATATAN

!

 

222 S%& **   P%&%*+''+ (")

B'7'+ K%'&'+

B'7'+ P%+'7*'+

B'7'+ P%*+7'+:'+

(b) &%+%*'+:'+ %& 7'+** 9%&%*+''+? A (L'+8'+ ):

1 K%' ' /;*'

2 P%&'.''+

 %*3; +;';9'

> K '+4 L''+ 8 7*

(%*)  ') A+%' 9'+

  ) S;''+ ** 

5 P%+'+ %%

"

 22> D%&;*' 7'+

  P'+ *'=' (") P%*'+'+ 7'+ 7'+: ''

S*'+8'=' P'+*'=' P*;% P'+*'='

(7) &%&+.'+:'+ '&''+

7%&;*' %*' %& 7'+ 9*;% 9'+ *'='

M'+ P%*'+'+

S;''+ B%*** P%&%+'+:'+

2. T!4' #$!!

  2>1 T'*3 7'+ .*-.* (4)

  2>2 S%& 7'+S**

P%+'7*'+ (4)

B7'+: '',

S%+'*' P%*%'+<

 N%:%* 7'+ B%*'&'

$';+ %'*+=' 7'9',(') &%+%*'+:'+ '*3 7'+ .*

'7* * +%:'*'?

() &%+:*''+ %& 7'+

** K%*'8''+P%*%'+?

$'''+ ,

KS;''+ %*** 

M%+.'* &'&'

Page 6: Rpt Penggal 1 2012

8/16/2019 Rpt Penggal 1 2012

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-penggal-1-2012 6/9

MINGGU/

T!',

TAJUK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARANAKTIVITI P & P/

CATATAN

10 

2>2 S%& 7'+

S**P%+'7*'+

(4)

S%& 7'+ ** 

%*'8''+

CDPA< MRR<

S*'+8'='< K%'

A7 N%:'*'

K'+%<K%&%+%*''+<

P%*'7'+'+ A@'& 7'+M'8-&'8

P%+=%'*''+

  2>> P%''+''+ (4)

K%*'8''+ P%*%'+

%*&' K%*'8''+ N%:%* 7'+ P' 

B%*'' T%&9''+ S&%* %@'+:'+

.) &%+:*''+ %&

 9%+'7*'+ K%*'8''+P%*%'+?

(7) &%+:*''+ +:'+ 7'+

 9%+=%'*''+ 9%+'7*'+

K%*'8''+ P%*%'+< N%:%*< 7'+ T%&9''+

(P' B%*''

T%&9''+)? 

K

S;''+ %*** M%+.'* &'&'

Page 7: Rpt Penggal 1 2012

8/16/2019 Rpt Penggal 1 2012

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-penggal-1-2012 7/9

MINGGU/

T!',

TAJUK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARANAKTIVITI P & P/

CATATAN

11

 

2>4 K%9%++:'+ 7'+  $''*'+ '7* 

  U* ' 

(6)

(%) &%&+.'+:'+ %9%++:'+  7'+ .''*'+ ='+: 7'7'9

+%:'*' 7''& &%''+''+

'7* * '

K' N;' %7'*'+

K

P%&%+'+:'+K%*' K%*8'

12

  2>4 K%9%++:'+ 7'+  $''*'+ '7* 

  U* ' 

(") G;''

D'=' '+:

%) &%&+.'+:'+ %9%++:'+  7'+ .''*'+ ='+: 7'7'9

+%:'*' 7''& &%''+''+

'7* * '

P%&%+'+:'+ %*'%*8'

P%+.'*'+ M'&'

P%+.'*'+ &'&'I+%*+%

K

1>

 2>4 K%9%++:'+ 7'+

  $''*'+ '7*   U* ' 

(2)

S%& 9%+='&9''+

7&' '@'& I+%:*

P%&'+:+'+ &;7'

+'+ P%+:'* %+;;:

&'&' 7'+

;&+'

$';+ %'*+=' 7'9',

(') &%+8%''+ %9%++:'+

%'&'+'+ +%:'*' 7'+

'+'*''+:'?() &%+' 8%+ .''*'+ ='+:

7'7'9 +%:'*'?

(.) &%&+.'+:'+ 9+.' 7'+.'*' &%+:'' .''*'+

P%*+.'+:'+ 7''&&9'+

P%*+.'+:'+

M%+=;'

S&'+: '*'+M'+ P%*'+'+E9;*'.%

Page 8: Rpt Penggal 1 2012

8/16/2019 Rpt Penggal 1 2012

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-penggal-1-2012 8/9

MINGGU/

T!',

TAJUK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARANAKTIVITI P & P/

CATATAN

 

24 K%7'''+

M''='

241 $''*'+< 9+.'

  9%+=%%''+(6)

P%*''+'+

S;' 7'='

14

 241 $''*'+< 9+.'

  9%+=%%''+

(")

S;' 7'='

E;+;&

P; 

S;''+ E%

S;''+ S**  N;' *+:'+

L'&9*'+B''+ %7*'*'+

15

  241 $''*'+< 9+.'  9%+=%%''+

(")

S'+ T%+;;: I+%:*' 7'+

 9%*9'7'+

S;''+ E%S;''+ S** 

 N;' *+:'+L'&9*'+

B''+ %7*'*'+

 

Page 9: Rpt Penggal 1 2012

8/16/2019 Rpt Penggal 1 2012

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-penggal-1-2012 9/9

MINGGU/

T!',

TAJUK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARANAKTIVITI P & P/

CATATAN

16 MINGGU ULANGKAJI

PEPERIKSAAN STPM PENGGAL 1