RPT Minggu Transisi

Embed Size (px)

Text of RPT Minggu Transisi

 • 8/17/2019 RPT Minggu Transisi

  1/25

  PROGRAM

  TRANSISI

  PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG

  (TRANSISI PRASEKOLAH KE TAHUN SATU)

  BERTUJUAN UNTUK MEMBANTU MURID

  MENGHADAPI PERUBAHAN DI DALAM

  KEADAAN TRANSISI DARI RUMAH ATAU

  PENDIDIKAN TIDAK FORMAL DI TADIKA KE

  PENDIDIKAN FORMAL DI TAHUN SATU

  SEKOLAH RENDAH

 • 8/17/2019 RPT Minggu Transisi

  2/25

  VISI

  BADAN SIHAT,

  MINDA CERDAS

  DAN

  YAKIN DIRI

  MISI

  MELAHIRKAN PELAJAR YANG BERFIKIRAN

  KREATIF DAN KRITIS, DI SAMPING

  MENGURANGKAN JURANG PERBEZAAN DIANTARA INDIVIDU

 • 8/17/2019 RPT Minggu Transisi

  3/25

  TUJUAN PROGRAM

  • Murid-urid d!"!# $%&$'u!i!% diri d$%!%

   "$r'$i#!r!%, uru-uru d!% !*!% +!!ru

  d!! !'! &!% 'i%!#.

  • Guru-uru d!"!# $%&$!r!'!% $"$ru!%

  /%i#i0, $/'i, $r/!%i!% d!% 1!'!%i urid

  '$2!r! $%&$uru '$+$u $u!!% "r/'$' "$%!1!r!% d!% "$+$!1!r!% '$2!r! 0/r! di

  T!u% 3.

  • M$%i%!#!% i%!# d!% '$!%!# urid

  u%#u d!#!% $ '$/! #!%"! +!%&! 

  !'!!.

 • 8/17/2019 RPT Minggu Transisi

  4/25

  JAWATANKUASA PROGRAM

  TRANSISI DAN PENYAYANG

  TAHUN 1 2015

  PENGERUSI

  Guru B$'!r 

  NAIB PENGERUSI

  ('$u! GPK)

  PENYELARAS

  MUHAMMAD IZZAT AFIF BIN HASIM

  SETIAUSAHA

  A MAL ARIF

  AHLI JAWATANKUASASEMUA GURU TAHUN 3

 • 8/17/2019 RPT Minggu Transisi

  5/25

  HARI

  TARIKH  MASA AKTIVITI CATATAN

  SELASA

  45.43.6435

  PERHIMPUNAN MINGGUAN

  3. B!2!!% d/!.

  6. B!2!!% Ir!r.

  7. N&!%&i!%.

  8. U2!"!% Guru B$r#u!'.

  5. U2!"!% Guru B$'!r 9 Guru P$%//%

  K!%!%.

  :. B$r'ur!i.

  Guru +$r#u!'.

  PERHIMPUNAN A;AL TAHUN

  MURID TAHUN 3

  3. Murid +$ru"u di !'#!!.

  6. S$'i 'u!i$%! uru $!' d!% uru-

  uru !#! "$!1!r!% d$%!% urid-

  urid #!u% 3.

  Guru $!' d!%

  uru-uru !#!

   "$!1!r!% #!u%

  3.

  PENGURUSAN KELAS DAN SESI

  SUAIKENAL

  3. U2!" '$!!#.

  6. M$+$r'i!% +ii d!r1!.

  7. K$d!#!%!% urid.

  8. P$%$%!!% diri uru.

  5. P$%$%!!% diri urid.

  :. M$%$%! r!!% '$+$!.. Bii SPBT.

  ?. M!! K/"u#$r.

  34. Bii P$ui!% K!'.

  33. Bii Guru.

  36. M!! S!i%'

  37. Bii K$!ir!% Hidu".

  38. T!%d!'.35. K$!' Pr!'$/!.

  Guru !#!

   "$!1!r!% "!d!

  !'! #$r'$+u#.

 • 8/17/2019 RPT Minggu Transisi

  6/25

  3:. Sur!u.

  HARI

  TARIKH   MASA AKTIVITI CATATAN

  SELASA

  45.43.6435

  3. K$!' P$ui!% K!'.

  3?. K!%#i%.

  SEKOLAH SAYA

  3. M$%!!!% #$"!# &!% #$rd!"!#

  di !*!'!% '$/!.6. L!#i!% +$r#ui'

  - $%!!!% !*!'!% '$/!.

  - $*!r%!!% !+!r.

  Guru !#!

   "$!1!r!% "!d!

  !'! #$r'$+u#.L$+!r!%

  K$r1! B!!'!

  M!!&'i! (3).

  REHAT

  3. B$r!#ur d!% +$r1!!% d$%!% '$%&!"

  $ !%#i%.

  6. B$r+!ri' $#i! $+$i !!%!%.

  7. Dudu di +!%u d$%!% #$r#i+.

  8. M$+!'u #!%!% '$+$u d!%'$$"!' !!%.

  5. M$+!2! d/! !!%.

  Guru #!u% 3.

  DISIPLIN DAN PERATURAN

  SEKOLAH

  3. B$ru"u di !'#!!.

  6. Murid $%u2!" '$!!# $"!d!

  uru.

  7. P$%$r!%!% #$%#!% di'i"i% d!%

   "$r!#ur!% '$/!.8. S$'i '/! 1!*!+ +$r'!!-'!! uru

  di'i"i% '$/!.

  Guru !#!

   "$!1!r!% "!d!

  !'! #$r'$+u#

  d!% uru

  di'i"i%.

  MENGENAL SEKOLAH 9 [email protected]

  SEKOLAH

  3. Guru $%u%1u!% $%2!%! '$/!.

  6. Murid $%&$+u# %!! '$/!

  d$%!% +$#u.

  7. Guru $%$r!%!% *!r%! &!%

  #$rd!"!# "!d! $%2!%! '$/! !%!'$#i!" // &!% #$rd!"!# "!d!

  Guru !#!

   "$!1!r!% "!d!

  !'! #$r'$+u#.

  L$+!r!%

  K$r1! Du%i!

  S$%i Vi'u!(3).

 • 8/17/2019 RPT Minggu Transisi

  7/25

  $%2!%! '$/!.

  8. L!#i!% +$r#ui'.

  HARI

  TARIKH  MASA AKTIVITI CATATAN

  RABU

  4:.43.6435

  PENGURUSAN KELAS

  3. U2!" '$!!#.

  6. M$+$r'i!% $!'.

  7. T$r#i+ #$"!# dudu.

  8. K$d!#!%!% urid.

  5. P$r+u!!% uru urid.

  - P$r'$di!!% $ '$/!.

  Guru !#!

   "$!1!r!% "!d!

  !'! #$r'$+u#.

   NYANYIAN LAGU TEMA

  3. Murid $+!2! d!% $%&$+u#

   "$r!#!!% d$%!% +i+i%!% uru.

  6. Murid $+!2! iri !u +$r'!!-

  '!! uru.

  7. N&!%&i!% +$r'!!-'!! uru.

  8. N&!%&i!% /$ urid.

  5. N&!%&i!% d$%!% $r!!%.

  :. L!#i!% +$r#ui'.

  Guru !#!

   "$!1!r!% "!d!

  !'! #$r'$+u#.

  L$+!r!%

  K$r1! Du%i!

  Mui.

  [email protected] BERTATASUSILA

  3. Guru $%u%1u!% +$+$r!"! $"i%

  !d !+!r.

  6. Murid $+u!# "$$r!#i!%.

  7. P$r+u!!% #$%#!% u2!" '$!!# d!%

  u2!"!% +$r#!#!'u'i!.

  8. Murid $!d!%!% u2!"!% '$!!#

  d!% u2!"!% +$r#!#!'u'i! "!d! "!"!%

  i#!.5. L!#i!% +$r#ui'.

  Guru !#!

   "$!1!r!% "!d!

  !'! #$r'$+u#.

  L$+!r!%

  K$r1! B!!'!

  M!!&'i!.

  REHAT

  3. B$r!#ur d!% +$r1!!% d$%!% '$%&!"

  $ !%#i%.

  6. B$r+!ri' $#i! $+$i !!%!%.

  7. Dudu di +!%u d$%!% #$r#i+.

  8. M$+!'u #!%!% '$+$u d!%

  Guru #!u% 3.

  HARI

  TARIKH   MASA AKTIVITI CATATAN

 • 8/17/2019 RPT Minggu Transisi

  8/25

  RABU

  4:.43.6435

    '$$"!' !!%.

  5. M$+!2! d/! !!%.

  PENERANGAN SKIM PINJAMAN

  BUKU TEKS (SPBT)3. Murid +$ru"u di !'#!!.

  6. Guru T!u% 3 $"$r$%!!% uru

   "$%&$!r!' SPBT.

  7. Murid $%d$%!r "$%$r!%!% #$%#!%

  Si Pi%1!!% Buu T$' (SPBT).

  8. Guru +$r'/! 1!*!+ d$%!% urid

  #$%#!% "$%1!!!% +uu #$'.

  Guru !#!

   "$!1!r!% "!d!

  !'! #$r'$+u#

  d!% Guru

  SPBT

   NYANYIAN LAGU NEGARAKU DAN

  ME;ARNAKAN JALUR GEMILANGC3. Murid $+!2! d!% $%&$+u#

   "$r!#!!% d$%!% +i+i%!% uru.

  6. Murid $+!2! iri !u.

  7. N&!%&i!% !u +$r'!!-'!! uru.

  8. N&!%&i!% !u /$ urid.

  5. P$%$r!%!% #$%#!% J!ur G$i!%C.

  :. L!#i!% +$r#ui'.

  . B!2!!% d/! '$+$u +!i.

  ?. U!2!"!% #$ri! !'i.34. Murid +$r'!!!% d$%!% uru.

  Guru !#!

   "$!1!r!% "!d!!'! #$r'$+u#.

  L$+!r!%

  K$r1! Du%i!

  S$%i Vi'u!.

 • 8/17/2019 RPT Minggu Transisi

  9/25

  HARI

  TARIKH  MASA AKTIVITI CATATAN

  KHAMIS

  4

 • 8/17/2019 RPT Minggu Transisi

  10/25

  KHAMIS

  4

 • 8/17/2019 RPT Minggu Transisi

  11/25

  TARIKH

  JUMAAT4>.43.6435

  PENGURUSAN KELAS

  3. U2!" '$!!#.

  6. M$+$r'i!% $!'.

  7. T$r#i+ #$"!# dudu.8. K$d!#!%!% urid.

  5. P$r+u!!% uru urid.

  - S!&!%i Diri.

  Guru !#!

   "$!1!r!% "!d!

  !'! #$r'$+u#.

  ANGGOTA BADAN SAYA

  3. Murid $%$%! !%/#! +!d!%.

  6. Murid $%&$+u# !%/#! +!d!%.

  7. Murid $%u%1u!% !%/#! +!d!%

  &!% di'$+u# /$ uru !#!u r!!%.

  8. Murid $%$1! "$r!#!!% $%iu#'uu !#! &!% +$#u.

  5. Murid $!d!%!% "$r!#!!%

  d$%!% !+!r '$2!r! i'!% d!%

   +$r#ui'.

  Guru !#!

   "$!1!r!% "!d!

  !'! #$r'$+u#.

  L$+!r!%

  K$r1! B!!'!

  M!!&'i!

  REHAT

  3. B$r!#ur d!% +$r1!!% d$%!% '$%&!"

  $ !%#i%.

  6. B$r+!ri' $#i! $+$i !!%!%.

  7. Dudu di +!%u d$%!% #$r#i+.

  8. M$+!'u #!%!% '$+$u d!%'$$"!' !!%.

  5. M$+!2! d/! !!%.

  Guru #!u% 3.

  HARI

  TARIKH  MASA AKTIVITI CATATAN

  JUMAAT

  4>.43.6435

  DIRI SAYA

  3. Guru $+i+i% urid

  $%!!!% !%/#! +!d!%.

  6. Murid $+!2! iri !u.

  7. Murid $%&!%&i!% !u H$!d A%d

  S/ud$r', K%$$' A%d T/$'.

  8. Murid $%&!%&i '!+i $+u!#

  $r!!%.5. Murid $!+$!% !%/#! +!d!%

  Guru !#!

   "$!1!r!% "!d!

  !'! #$r'$+u#..

  L$+!r!%

  K$r1! B!!'!

  I%$ri'

 • 8/17/2019 RPT Minggu Transisi

  12/25

  d$%!% +$#u. 

  KEBERSIHAN DIRI

  3. Murid $%!!!% !+!r !#!u

   +!!% !u1ud &!% di#u%1u!% /$

  uru.6. Guru +$r'/! 1!*!+ d$%!% urid

  #$%#!% "$%1!!!% $+$r'i!% diri.

  7. Murid $!d!%!% !!# $+$r'i!%

  d$%!% !+!r !%/#! +!d!% &!%

  '$'u!i.

  8. Murid $!/%!% 2!r! "$%1!!!%

  $+$r'i!% diri.

  5. Murid $!d!%!% !!# $+$r'i!%

  d$%!% !%/#! +!d!% "!d! $+!r!%

  $r1!.

  Guru !#!

   "$!1!r!% "!d!

  !'! #$r'$+u#.

  L$+!r!%

  K$r1!

  P$%didi!%

  K$'i!#!%.

  TO@ S$+!+

  d!% Ai+!#.

   NYANYIAN

  3. M$+$r'i!% $!'.

  6. D/! '$+$u +!i.

  7. U2!"!% #$ri! !'i.

  8. B$r'!!!%.

  Guru !#!

   "$!1!r!% "!d!

  !'! #$r'$+u#.

  HARI

  TARIKH  MASA AKTIVITI CATATAN

  ISNIN

  33.43.6435

  PENGURUSAN KELAS

  3. U2!" '$!!#.

  6. M$+$r'i!% $!'.

  7. T$r#i+ #$"!# dudu.

  8. K$d!#!%!% urid.

  5. P$r+u!!% uru urid.

  - K$u!r! S!&!.

  Guru !#!

   "$!1!r!% "!d!

  !'! #$r'$+u#.

   NYANYIAN

  3. Guru $"$rd$%!r!% !u #$%#!%$u!r!.

  Guru !#!

   "$!1!r!% "!d!!'! #$r'$+u#.

 • 8/17/2019 RPT Minggu Transisi

  13/25

  6. Murid $+!2! iri !u d$%!%

   +i+i%!% uru.

  7. Murid $%&!%&i!% !u '!+i

  $+u!# $r!!%.

  8. Murid $*!r%!!% $+!r!%

   +$r#ui'.

  L$+!r!%

  K$r1! Du%i!

  Mui d!%

  Du%i! S$%iVi'u!.

  REHAT

  3. B$r!#ur d!% +$r1!!% d$%!% '$%&!"

  $ !%#i%.

  6. B$r+!ri' $#i! $+$i !!%!%.

  7. Dudu di +!%u d$%!% #$r#i+.

  8. M$+!'u #!%!% '$+$u d!%

  '$$"!' !!%.

  5. M$+!2! d/! !!%.

  Guru #!u% 3.

  HARI

  TARIKH

    MASA AKTIVITI CATATAN

  ISNIN

  33.43.6435

  KELUARGA SAYA

  3. P$r+u!!% !%#!r! uru d!% urid

  #$%#!% #!1u.

  6. Murid $%&!#!!% !i $u!r! di

  ru!.

  7. Guru $+i+i% urid $%&$+u#

  %!! !i $u!r! d$%!% '$+u#!%

  &!% +$#u.

  8. Murid $+!2! !d "$r!#!!%

  d$%!% +i+i%!% uru.5. Guru $%$d!r!% Ji-'!* Pu$

  $"!d! '$#i!" u"u!% urid.

  :. Murid $%2!%#u!% Ji-'!*

  Pu$ d!% $%!!!% !+!r

  &!% di+i%!.

  . Murid $$%!"!% $+!r!%

   +$r#ui'.

  Guru !#!

   "$!1!r!% "!d!

  !'! #$r'$+u#..

  L$+!r!%

  K$r1! B!!'!

  M!!&'i!.

 • 8/17/2019 RPT Minggu Transisi

  14/25

  AKHLAK YANG BAIK 

  3. Guru $"!$r!% !d !+!r

  $"!d! urid.

  6. Guru +$r'/! 1!*!+ d$%!% urid

  #$%#!% !+!r &!% di"!$r!%.

  7. B$+$r!"! /r!% urid di"ii u%#u

  $!u!% !'i &!% +!i '$!'! di

  ru! d!% urid-urid &!% !i%

  $%$! !'i #$r'$+u#.

  8. Murid $$%!"!% $+!r!%

   +$r#ui' &!% di$d!r!% /$ uru.

  5. Murid $+$r'i!% $!'.

  :. B!2!!% d/! '$+$u +!i.

 • 8/17/2019 RPT Minggu Transisi

  15/25

   penyapu, almari, meja, kerusi dan

  lain-lain)

  8. Guru +$r'/! 1!*!+ d$%!% urid

  $%$%!i "$r!!#!% !i% &!% #$rd!"!#

  di d!! +ii d!r1!.

  REHAT

  3. B$r!#ur d!% +$r1!!% d$%!% '$%&!"

  $ !%#i%.

  6. B$r+!ri' $#i! $+$i !!%!%.

  7. Dudu di +!%u d$%!% #$r#i+.

  8. M$+!'u #!%!% '$+$u d!%

  '$$"!' !!%.

  5. M$+!2! d/! !!%.

  Guru #!u% 3.

  HARI

  TARIKH  MASA AKTIVITI CATATAN

  SELASA

  36.43.6435

  T$"/ !'!

  &!%

  di2!d!%!%=

  (3 1! 74

  i%i#)

  MENGENAL NOMBOR 

  3. Murid +$r!i% "$r!i%!% /#!

   +$r!2u%.

  6. Murid $%!+i !d !+!r &!%

  #$rd!"!# di d!! /#!.

  7. Murid dii%#! $%ir! "$r!!#!%&!% #$rd!"!# d!! !d !+!r

  #$r'$+u#.

  8. Murid $!d!%!% !d !+!r

  d$%!% !d %/+/r &!% #$rd!"!#

   "!d! "!"!% i#!.

  5. Murid $$%!"!% $+!r!%

   +$r#ui'.

  Guru !#!

   "$!1!r!% "!d!

  !'! #$r'$+u#..

  A#ii#i

  di1!!%!%d$%!% iri%!%

  ui.

  L$+!r!%

  K$r1!

  M!#$!#i 

  T$"/ !'!

  &!%

  di2!d!%!%=

  (3 1! 74

  i%i#)

  JIG-SA; PUZZLE

  3. Murid di+!!i!% $"!d! i!u"u!%.

  6. S$#i!" u"u!% di+$ri '!#u '!"u

  &!% +$ri'i $r!#!% !+!r "$r!!#!%

  d!! +ii d!r1!.

  7. Murid $%2!%#u!% $r!#!%

  !+!r d!% $%!!!% !+!r

  #$r'$+u#.

  8. Guru $"$r$%!!% "$r!!#!%

  #$r'$+u# d!! B!!'! I%$ri'.

  5. Murid $%&$+u# %!! "$r!!#!%#$r'$+u# d$%!% '$+u#!% &!% +$#u.

  Guru !#!

   "$!1!r!% "!d!!'! #$r'$+u#..

  L$+!r!%

  K$r1! B!!'!

  I%$ri'.

  G!+!r=

  basket,

  cupboard,

 • 8/17/2019 RPT Minggu Transisi

  16/25

  :. Murid di+i+i% $$%!"!%

  !#i!% +$r#ui' &!% di+$ri.

  . B!2!!% d/! '$+$u +!i.

  ?. U2!"!% #$ri! !'i.

  34. Murid +$r'!!!% d$%!% uru. 

  desk, chair,

  bag 

  HARI

  TARIKH  MASA AKTIVITI CATATAN

  RABU

  37.43.6435

  PENGURUSAN KELAS

  3. U2!" '$!!#.

  6. M$+$r'i!% $!'.7. T$r#i+ #$"!# dudu.

  8. K$d!#!%!% urid.

  5. P$r+u!!% uru urid.

  - H!i*!% K$'!&!%!% S!&!.

  Guru !#!

   "$!1!r!% "!d!

  !'! #$r'$+u#.

  BADAN @ERGAS MINDA @ERDAS

  3. Murid +$ru"u di "!d!%.

  6. Murid $!u!% !#ii#i

  $!%!'!% +!d!%.

  7. Guru $%$r!%!% !#ii#i "$r!i%!%$2i $"!d! urid-urid i!i#u

   "$r!i%!% Mu'!% D$%!% A&!.

  - Murid di+!!i!% $"!d!

   +$+$r!"! u"u!%.

  - Du! /r!% urid di"ii u%#u

  $%1!di !&! d!% u'!%.

  - Murid $!u!% !#ii#i

   "$r!i%!%.

  8. P$r+u!!% !%#!r! uru d$%!% urid

  #$%#!% !#ii#i &!% #$! di1!!%!%.

  Guru !#!

   "$!1!r!% "!d!

  !'! #$r'$+u#.

 • 8/17/2019 RPT Minggu Transisi

  17/25

  REHAT

  3. B$r!#ur d!% +$r1!!% d$%!% '$%&!"

  $ !%#i%.

  6. B$r+!ri' $#i! $+$i !!%!%.

  7. Dudu di +!%u d$%!% #$r#i+.

  8. M$+!'u #!%!% '$+$u d!%

  '$$"!' !!%.

  5. M$+!2! d/! !!%.

  Guru #!u% 3.

  HARI

  TARIKH  MASA AKTIVITI CATATAN

  RABU

  37.43.6435

   NYANYIAN BUNYI BINATANG

  3. Murid $+!2! iri !u d$%!%'$+u#!% &!% +$#u.

  6. Murid $%&!%&i d$%!% +i+i%!%

  uru.

  7. Murid $%&!%&i '!+i $+u!#

  $r!!%.

  8. Guru +$r'/! 1!*!+ #$%#!% !i*!%

  &!% #$rd!"!# d!! !u.

  5. Murid $+!2! "$r!#!!% d$%!%

  '$+u#!% &!% +$#u.

  :. Murid $!d!%!% "$r!#!!%d$%!% !+!r '$2!r! i'!% d!%

   +$r#ui'.

  Guru !#!

   "$!1!r!% "!d!!'! #$r'$+u#.

  L$+!r!%

  K$r1! Du%i!

  S!i%' D!%

  T$%//i

  T$"/ !'!

  &!%

  di2!d!%!%=

  (6 1!)

  ARNAB DENGAN KURA-KURA

  3. P$r+u!!% #$%#!% !+!r &!%

  di#u%1u!%.

  6. Guru +$r2$ri#! i'! Ar%!+ D$%!%

  Kur!-ur!.

  7. Guru +$r'/! 1!*!+ #$%#!% 2$ri#!.

  8. Murid +$r2$ri#! '$u! d!%$!/%!% *!#! !r%!+ d!% ur!-

  ur!.

  5. Murid $*!r%!!% !+!r !#!u

  #/"$% *!#! !r%!+ d!% ur!-ur!.

  :. Murid $+$r'i!% $!'.

 • 8/17/2019 RPT Minggu Transisi

  18/25

  HARI

  TARIKH  MASA AKTIVITI CATATAN

  KHAMIS

  38.43.6435

  PENGURUSAN KELAS

  3. U2!" '$!!#.

  6. M$+$r'i!% $!'.

  7. T$r#i+ #$"!# dudu.

  8. K$d!#!%!% urid.

  5. P$r+u!!% uru urid.

  - Bu!-+u!!% K$$!r!% S!&!

  Guru !#!

   "$!1!r!% "!d!

  !'! #$r'$+u#.

  T$%i TO@ =

  S$+!+ D!%

  Ai+!#

  MENGENAL BUAH-BUAHAN3. Guru $%u%1u!% !+!r !#!u

   +!!% !u1ud +u!-+u!!%.

  6. Murid $%!!!% +u!-+u!!%

  #$r'$+u#.

  7. Murid $+!2! !d "$r!#!!%

  d$%!% '$+u#!% &!% 1$!' d!% +$#u.

  8. Murid $!d!%!% "$r!#!!%

  d$%!% !+!r &!% +$#u.

  5. Murid $$%!"!% $+!r!%

   +$r#ui'.

  Guru !#! "$!1!r!% "!d!

  !'! #$r'$+u#..

  L$+!r!%

  K$r1! B!!'!

  M!!&'i!.

  REHAT

  3. B$r!#ur d!% +$r1!!% d$%!% '$%&!"

  $ !%#i%.

  6. B$r+!ri' $#i! $+$i !!%!%.

  7. Dudu di +!%u d$%!% #$r#i+.

  8. M$+!'u #!%!% '$+$u d!%

  '$$"!' !!%.

  5. M$+!2! d/! !!%.

  Guru #!u% 3.

 • 8/17/2019 RPT Minggu Transisi

  19/25

  HARI

  TARIKH   MASA AKTIVITI CATATAN

  KHAMIS

  38.43.6435

  MENGENAL NOMBOR 

  3. Murid $%&!%&i!% !u 3 1!ri.

  6. Murid $%&$+u# %/+/r 3 i%! 34

  $%iu# uru#!% &!% +$#u '$2!r!

  $!', u"u!% !#!u i%diidu.

  7. L!#i #u+i $%&$+u# %/+/r 3 i%!

  34 '$2!r! $!', u"u!% !#!u

  i%diidu.

  8. Murid $%&!+u% #i#i $%iu#uru#!% %/+/r &!% +$#u "!d!

  $+!r!% +$r#ui'.

  Guru !#!

   "$!1!r!% "!d!

  !'! #$r'$+u#..

  L$+!r!%

  K$r1!

  M!#$!#i 

  T$"/ !'!

  &!%

  di2!d!%!% =

  (3 1! 74i%i#)

  ME;ARNA GAMBAR 

  3. Murid $%&!%&i!% !u Mu'i

  Bu!-+u!!% d$%!% +i+i%!%

  uru.

  6. Guru +$r'/! 1!*!+ d$%!% urid

   +u!-+u!!% &!% #$rd!"!# d!!

  !u &!% di%&!%&i!%.7. Guru $%$d!r!% $+!r!% +$r#ui'

  $"!d! urid.

  8. Murid $%&$+u# %!! +u!-+u!!%

  &!% #$rd!"!# "!d! $+!r!% +$r#ui'.

  5. P$r+u!!% uru #$%#!% =

  !. *!r%!

   +. +$%#u 

  2. !'i!#

   +u!-+u!!% &!% #$rd!"!# "!d!

  $+!r!% +$r#ui'.:. Murid $*!r%!!% !+!r.

  Guru !#!

   "$!1!r!% "!d!

  !'! #$r'$+u#.

  L$+!r!%

  K$r1! Du%i!

  S$%i Vi'u!

  PERBUALAN

  3. Guru +$r'/! 1!*!+ d$%!% urid

  #$%#!% #$! &!% di"$!1!ri.

  6. Murid $%&!#!!% !'i!# !!%

   +u!-+u!!%.

  7. Murid $+$r'i!% $!'.

  8. B!2!!% d/! '$+$u +!i.

  5. U2!"!% #$ri! !'i.:. Murid +$r'!!!% d$%!% uru.

  Guru !#!

   "$!1!r!% "!d!

  !'! #$r'$+u#.

 • 8/17/2019 RPT Minggu Transisi

  20/25

  HARI

  TARIKH  MASA AKTIVITI CATATAN

  JUMAAT

  35.43.6435

  PENGURUSAN KELAS

  3. U2!" '$!!#.

  6. M$+$r'i!% $!'.

  7. T$r#i+ #$"!# dudu.

  8. K$d!#!%!% urid.

  5. P$r+u!!% uru urid.- K$"$%#i%!% M$!!% S!&ur-

  '!&ur!%.

  Guru !#!

   "$!1!r!% "!d!

  !'! #$r'$+u#.

  T$%i TO@ =S$+!+ D!%

  Ai+!#

  MENGENAL SAYUR-SAYURAN

  3. Guru $"$rd$%!r!% #$!-#$i.

  6. Murid $%$! 1!*!"!% u%#u #$!-

  #$i &!% di+$ri!% /$ uru.

  7. Guru $%u%1u!% !+!r '!&ur-

  '!&ur!%.

  8. Guru +$r'/! 1!*!+ d$%!% urid#$%#!% !+!r.

  5. Guru $+i+i% urid u%#u

  $%&$+u# %!!-%!! '!&ur!%.

  :. Murid $*!r%!!% !+!r '!&ur!%

   "!d! $+!r!% +$r#ui'.

  Guru !#!

   "$!1!r!% "!d!

  !'! #$r'$+u#.

  L$+!r!%

  P$%didi!%

  K$'i!#!%.

  REHAT

  3. B$r!#ur d!% +$r1!!% d$%!% '$%&!"

  $ !%#i%.

  6. B$r+!ri' $#i! $+$i !!%!%.7. Dudu di +!%u d$%!% #$r#i+.

  8. M$+!'u #!%!% '$+$u d!%

  '$$"!' !!%.

  5. M$+!2! d/! !!%.

  Guru #!u% 3.

  HARI

  TARIKH  MASA AKTIVITI CATATAN

 • 8/17/2019 RPT Minggu Transisi

  21/25

  JUMAAT

  35.43.6435

  MENAMAKAN GAMBAR 

  3. Guru $%u%1u!% !d !+!r "!d!

  urid.

  6. Murid $%&$+u# %!! !+!r &!%

  di#u%1u!%.

  7. Guru $+i+i% urid $+!2!

   "$r!#!!%.

  8. L!#i #u+i $+!2! "$r!#!!% '$2!r!

  $!', u"u!% d!% i%diidu.

  5. Murid $!d!%!% "$r!#!!%

  d$%!% !+!r.

  :. Murid $$%!"!% !#i!% +$r#ui'.

  Guru !#!

   "$!1!r!% "!d!

  !'! #$r'$+u#..

  L$+!r!%K$r1! B!!'!

  M!!&'i!

  T$"/ !'!

  &!%

  di2!d!%!%=

  (6 1!)

  MENYEMAI BIJI BENIH [email protected]

  HIJAU.

  3. Murid di+!!i!% $"!d! +$+$r!"!

  u"u!%.

  6. Murid di+$ri!% +!!% u%#u

  $%&$!i +i1i +$%i !2!% i1!u.

  7. Murid di#u%1u!% 2!r!-2!r!

  $%&$!i +i1i +$%i !2!% i1!u.

  8. Murid $%d$%!r "$%$r!%!% uru

  #$%#!% "r/'$' #u+$'!r!% +i1i +$%i

  !2!% i1!u.

  5. Murid $$%!"!% $+!r!%

   +$r#ui'.

  :. Murid $+$r'i!% $!'.

 • 8/17/2019 RPT Minggu Transisi

  22/25

  HARI

  TARIKH  MASA AKTIVITI CATATAN

  ISNIN

  3>.43.6435

  PERHIMPUNAN HARIAN

  3. Murid +$ru"u di !'#!!.

  6. B!2!!% d/!.

  7. N&!%&i!%

  8. U2!"!% uru.

  5. B$r!#ur !'u $ $!'.

  Guru !#!

   "$!1!r!% "!d!

  !'! #$r'$+u#..

  PENGURUSAN KELAS

  3. U2!" '$!!#.

  6. M$+$r'i!% $!'.

  7. T$r#i+ #$"!# dudu.

  8. K$d!#!%!% urid.

  5. P$r+u!!% uru urid.

  - @!r! Murid D!#!% K$ S$/!.

  Guru !#!

   "$!1!r!% "!d!

  !'! #$r'$+u#.

  JENIS KENDERAAN

  3. Guru $"!$r!% "$+!!i 1$%i'

  !+!r $%d$r!!%.

  6. B$r'/! 1!*!+ 2!r! $%d$r!!%

   +$r$r!.

  7. Murid $%$!'!% $%d$r!!%

  $%iu# !#$/ri =

  !) d!r!#

   +) !u#2) ud!r!

  8. M$%!i# TO@=

  !) S$+!+ d!% Ai+!#

  - Ai+!# #id! $!!i #!i

   "i%!% $$d!r.

   +) T$%i A*!%

  - P$!%du +$rdi'i"i% d!%

  P$!%du #id! +$r$!.

  5. Murid $$%!"!% #$+i !*!%

  d!% #$%i '$+!+ d!% !i+!#.

  Guru !#!

   "$!1!r!% "!d!

  !'! #$r'$+u#.

  L$+!r!%

  K$r1!

  P$%didi!%

  I'! 9

  P$%didi!%

  M/r!.

  HARI

  TARIKH  MASA AKTIVITI CATATAN

 • 8/17/2019 RPT Minggu Transisi

  23/25

  SELASA

  3?.43.6435

   NYANYIAN

  3. Guru $"$rd$%!r!% !u +$r#!1u

  K$r$#! K$2i.

  6. Murid $%&$+u# '$%i !#! !u d$%!%

  '$+u#!% &!% +$#u.

  7. Murid $%&!%&i!% !u d$%!%

  iri%!% ui +$r'$r#! !&!.

  8. Guru $%!r!!% urid $%&!%&i

  $%iu# u"u!%.

  5. Murid $$%!"!% '$%i !#! !u

  d!% $*!r%!!% !+!r $%d$r!!%

  d$%!% $!'.

  Guru !#!

   "$!1!r!% "!d!

  !'! #$r'$+u#.

  L$+!r!%

  K$r1! B!!'!

  M!!&'i!.

  MELENGKAPKAN ABJAD DAN

  ME;ARNA

  3. Guru $%u%1u!% !d !+!r

  $%d$r!!%.

  6. Murid $+u!# "$$r!#i!%.

  7. Guru +$r'/! 1!*!+ d$%!% urid

  #$%#!% !+!r &!% di#u%1u!%.

  8. Murid di+i+i% u%#u $%&$+u# d!%

  $%$1! %!! $%d$r!!% &!%

  di#u%1u!%.

  5. Murid $$%!"!% uru0-uru0

  &!% #$r#i%! +$rd!'!r!% !+!r$%d$r!!%.

  :. Murid $*!r%!!% !+!r d$%!%

  $!'.

  Guru !#!

   "$!1!r!% "!d!

  !'! #$r'$+u#.

  L$+!r!%

  K$r1! B!!'!

  I%$ri'.

  [email protected] PULANG

  3. Murid $+$r'i!% $!'.

  6. B!2!!% d/! '$+$u +!i.

  7. U2!"!% #$ri! !'i.

  8. B$r'!!!% d$%!% uru.

  Guru !#!

   "$!1!r!% "!d!

  !'! #$r'$+u#

  HARITARIKH

    MASA AKTIVITI CATATAN

 • 8/17/2019 RPT Minggu Transisi

  24/25

  RABU

  3?.43.6435

  PENGURUSAN KELAS

  3. U2!" '$!!#.

  6. M$+$r'i!% $!'.

  7. T$r#i+ #$"!# dudu.

  8. K$d!#!%!% urid.5. P$r+u!!% uru urid.

  - @i#!-2i#! S!&!

  Guru !#!

   "$!1!r!% "!d!

  !'! #$r'$+u#.

  @[email protected] SAYA

  T$%i $%2i#!-2i#!!% $1!&!!%.

  3. Guru +$r2$ri#! #$%#!% @i#!-2i#!

  S!&!

  6. P$r+u!!% d!% +$r'/! 1!*!+ #$%#!%

  2$ri#! #$r'$+u#.

  7. Murid +$r2$ri#! #$%#!% 2i#!-2i#!!'i%-!'i%.

  8. P$r!i%!% JIG-SA; PUZZLE

  Di%!i! Ku"u!%=

  i. Murid di+!!i!% $"!d! i!

  u"u!%.

  ii. S$#i!" u"u!% di+$ri '!"u

  'ur!# &!% $%!%du%i

  JIGSA; PUZZLE $"!d!

  '$#i!" u"u!%.

  iii. Murid $%2!ri d!% $%2!%#u "$2!!% !+!r $%1!di '!#u

  !+!r "$$r1!!%.

  i. Murid $%!!!% "$$r1!!%

  #$r'$+u#.

  Guru !#!

   "$!1!r!% "!d!

  !'! #$r'$+u#.

  HARI

  TARIKH  MASA AKTIVITI CATATAN

  KHAMIS

  64.43.6435

  PEKERJAAN

  3. Guru $%u%1u!% !+!r.

  6. Murid $+u!# "$$r!#i!%.

  7. Guru +$r'/! 1!*!+ d$%!% urid

  #$%#!% !+!r &!% di#u%1u!%.

  •  N!! "$$r1!!%.

  T$"!# $r1! 9 'i#u!'i.8. Murid $!d!%!% !d !+!r

  Guru !#!

   "$!1!r!% "!d!

  !'! #$r'$+u#.

  L$+!r!%

  K$r1! B!!'!

  M!!&'i!.

 • 8/17/2019 RPT Minggu Transisi

  25/25

  ("$$r1!!% d!% #$"!# $r1! 9 'i#u!'i).

  5. Murid $$%!"!% $+!r!%

   +$r#ui'.

  I AM A

  3. Guru $%u%1u!% !+!r

   "$$r1!!%.

  6. Guru $+i+i% urid $+!2!

   "$r!#!!%.

  7. Murid $!d!%!% "$r!#!!%

  d$%!% !+!r.

  8. Murid $$%!"!% $+!r!%

   +$r#ui'.

  • M$%&!+u% !ri'!% "u#u'.

  M$*!r%!!% !+!r.5. Murid $+$r'i!% $!'.

  :. U2!"!% #$ri! !'i.