Click here to load reader

RPT BM Thn 4_SK

  • View
    54

  • Download
    10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RPT BM TAHUN 4

Text of RPT BM Thn 4_SK

RPT BM TAHUN 4 SK

RPT BM TAHUN 4 SK

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 SKPENGGAL SATU

MINGGU/

TARIKHTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUMCATATAN

1

12.01.201516.01.2015Tema :

Aktiviti Keluarga

Tajuk :

Berkhemah di Laman Indah

Ekspedisi Berakit

Diariku

Kenang-kenangan

Hidupan di dalam Hutan

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.2.6 (k1)

Mendengar, memahami, danmenyebut jenis- jenis ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat.2.2.3(k1)

Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.2.6(k1)

Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas.5.1.1

Memahami dan menggunakan kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks.

5.1.3

Memahami dan menggunakan kata ganti nama tunjuk dengan betul mengikut konteks.

EMK:

Pendidikan alam Sekitar

Nilai Murni

-kasih sayang

KP:

Interpersonal

Verbal-linguistik

Kontekstual

BCB

-bacaan intensif

Strategi pdp:

KB

-menjana idea

-menghubung kait

-mengkategorikan

MINGGU/

TARIKHTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUMCATATAN

2

19-23/1/15Tema :

Aktiviti Keluarga

Tajuk :

Berkhemah di Laman Indah

Ekspedisi Berakit

Diariku

Kenang-kenangan

Hidupan di dalam Hutan1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.2.6 (k1)

Mendengar, memahami dan menyebut jenis-jenis ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat.2.2.3(k1)Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.2.6(k1)Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas.5.1.1

Memahami dan menggunakan kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks.

5.1.3

Memahami dan menggunakan kata ganti nama tunjuk dengan betul mengikut konteks.

EMK:

Pendidikan alam Sekitar

Nilai Murni

-kasih sayang

KP:

Interpersonal

Verbal-linguistik

Kontekstual

BCB

-bacaan intensif

Strategi pdp:

KB

-menjana idea

-menghubung kait

-mengkategorikan

MINGGU/

TARIKHTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUMCATATAN

3

26-30/1/15Tema :

Aktiviti Keluarga

Tajuk:

Seronoknya Membaca

Ruang Bacaan Keluarga

Menjejak Maklumat

Mari Membaca

Perpustakaan Raja Tun Uda, Shah Alam

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1.3.1(k1)

Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul.2.3.1(k1)Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3.2.7(K1)Menulis ayat majmuk secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas.

4.1.2

Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi nilai dan pengajaran secara berpandu dan disampaikan melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1.1

Memahami dan menggunakan kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks.EMK:

Nilai Murni

-kerajinan

-hemah tinggi

-bekerjasama

KP:

Kontekstual

-menghubungkaitkan

Interpersonal

Visual Ruang

Muzik

Strategi pdp:KB

-menghubungkaitkan

-mengecam

-menjana idea

MINGGU/

TARIKHTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUMCATATAN

4

02-06/2/15Tema:

Aktiviti Keluarga

Tajuk :

Melancong dengan Keluarga

Percutian di Pulau Mutiara

Cenderamata

Melancong ke Pulau Langkawi

Aktiviti Riadah

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul . 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

5.1 Memahami dan

menggunakan golongan kata

dengan betul mengikut konteks.1.3.1(k1)Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul.

2.3.2(K1)Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.3.3(k3)Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul.

4.2.1

Mengujarkan ayat yang gramatis dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas serta susunan idea yang tepat semasa bercerita secara didik hibur5.1.2

Memahami dan menggunakan kata nama khas tak hidup dengan betul mengikut konteks

EMK:

Ilmu

-Sejarah

Nilai Murni

-kasih sayang

-baik hati

KP:

Kinestetik

Verbal-linguistik

BCB

-bacaan intensif

Strategi pdp:

KB

-membuat gambaran

mental

-mengenal pasti

-menghubungkaitkan

-menyusun urutan

-menjanakan idea

MINGGU/

TARIKHTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUMCATATAN

5

09/2/- 13/2/15Tema:

Amalan Kesihatan dan Kebersihan

Tajuk:

Amalan Hidup Sihat

Amalan Menjadi Murid Cemerlang

Penjagaan Kesihatan

Fikiran Sihat Wajah Ceria

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

3.4 Menulis imlak dengan tepat. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.3.2(k1)Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap soalan tanpa kata tanya secara lisan dengan betul.2.4.1(k2) Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan dengan tepat.3.4.1(k2)Menulis imlak perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan yang tepat. 4.1.2

Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi nilai dan pengajaran secara berpandu dan disampaikan melalui nyanyian secara didik hibur.5.1.3

Memahami dan menggunakan kata ganti nama tunjuk dengan betul mengikut konteksEMK:

Ilmu

-Pendidikan

Kesihatan

Nilai Murni

-kerajinan

-kebersihan fizikal dan

mental

KP:

KMD

-Meramal

Verbal-linguistik

Kontekstual

-mengalami

BCB

-mendengar dengan

cekap

Strategi pdp:

KB

-menghubungkaitkan

-menganalisis

-mengecam

-menjanakan ideaMinggu Ujian BulananFebruari

MINGGU/

TARIKHTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUMCATATAN

616-18/2/15Tema:

Amalan Kesihatan dan Kebersihan

Tajuk:

Bersih dan Sihat

Kempen Tandas Sekolahku Bersih

Habitat Bersih dan Selamat

Langkah Penyediaan Makanan

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk member respons dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul . 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikt konteks.1.3.3(k1)Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan.

2.4.2(k2)Membaca dan memahami maklumat daripada bahan untuk menjana idea dengan betul.

3.3.4(k3)Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan dengan betul.

5.1.4

Memah