RPP KLS X.I 201112

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RPP KELAS X.1 201112

Text of RPP KLS X.I 201112

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 01 Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas/ Semester Pertemuan keAlokasi Waktu Standar Kompetensi : : : : : : SMA N 5 Semarang Bahasa Jawa X/ 1 1 2 X 45 menit Mendengarkan Mampu mendengarkan dan memahani wacana lisan sastra maupun nonsastra dalam berbagai ragam bahasa Jawa. Kompetensi Dasar : Mendengarkan pengumuman kegiatan kemasyarakan Indikator : Menyebutkan sumber pengumuman Menyebutkan isi pengumuman Menyebutkan untuk siapa pengumuman itu. Menyebutkan kapan pengumuman itu dilaksanakan. Memberi tanggapan secara lisan terhadap isi pengumuman. Menyampaikan pada orang lain isi pengumuman dalam ragam krama. Menulis pengumuman dengan topik yang lain dalam ragam bahasa krama Mendengarkan pengumuman tentang kegiataan ekstra kurikuler SMA N 5 SMG dengan ragam krama melalui radio kampus

RPP Bahasa Jawa Kelas X Semester 1 1

1. Tujuan Pembelajaran 1. Peserta didik dapat menyebutkan sumber pengumuman dengan mendengarkan pengumuman yang disampaikan melalui rekaman/media elektronik 2. Peserta didik dapat menyebutkan isi pengumuman melalui mendengarkan pengumuman yang disampaikan melalui rekaman/media elektronik 3. Peserta didik dapat menyebutkan untuk siapa pengumuman itu melalui mendengarkan pengumuman yang disampaikan melalui rekaman/media elektronik 4. Peserta didik dapat menyebutkan kapan pengumumanitu dilksanakan dengan mendengarkan pengumuman yang disampaikan melalui rekaman/media elektronik 5. Peserta didik dapat memberikan tanggapan secara lisan terhadap isi pengumuman itu dengan mendengarkan pengumuman yang disampaikan melalui rekaman/media elektronik 6. Peserta didik menyampaikan kepada orang lain isi pengumuman itu dalam ragaam bahasaa krama dengan mendengarkan pengumuman yang disampaikan melalui rekaman/media elektronik 7. Peserta didik dapat menulis topik yang lain dalam ragam bahasa krama dengan mendengarkan pengumuman yang disampaikan melalui rekaman/media elektronik 8. Peserta didik dapat mendengarkan pengumuman tentang kegiataan ekstra kurikuler SMA N 5 SMG dengan ragam krama melalui radio kampus

B. Materi Ajar Pengumuman/ wara-wara Pengumuman /Wara-wara pancen beda karo iklan utawa pawarta. Iklan asipat komersil tegese golek bathi, dene pawarta asipat informative, isine ngabarake marang khalayak umum. Wara-wara uga ngabarake marang khalayak umum nanging luwih wigati ngajak-nagjak nyengkuyung apa kang diwartakake utawa asipat persuasive. Wara-wara minangka pretelan kang martakake saweneh kagaiatan, isine cekak aos sarta nganggo basa kang cetha, gamblang lan gampang ditampa. Perangan wara-wara kang baku yaiku Adangiyah Pambuka/bebuka Surasa basa/ isi

Wasana basa/ panutup Papan lan titi mangsa Peprenah Tapak asma Asma terang

Tuladha wara-wara Wara-wara Kabyawarakake marang sakabehing siswa, menawa besuk : Dina : Rebo Titi mangsa : 21 April 2012 Wanci : 07.30 WIK paripurna Panggonan : Aula SMA 55 Semarang Arep kaadanan pengetan dina kartini, mula para siswa kudu nganggo busana kejawen. Cukup semene wara-wara iki, muga disikapi kanthi samesthine. Semarang, 18 April 2012 Pembina OSIS ttd Drs. Suswadi C. Metode Pembelajaran Tanya jawab; Inkuiri; Diskusi; dan Penugasan D. Kegiatan Pembelajaran No Kegiatan Waktu

1.

Kegiatan Pendahuluan Motivasi: 1. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang pengumuman 2. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang manfaat

5

RPP Bahasa Jawa Kelas X Semester 1 3

mendengarkan pengumuman 2. Kegiatan Inti 2.1 Eksplorasi Peserta didik mendengarkan pengumuman tentang kegiatan kemasyarakan Peserta didik mendefinisikan pengertian pengumuman Guru membimbing peserta didik untuk menyebutkan sumber pengumuman 2.2 Elaborasi Peserta didik menyebutkan sumber pengumuman Peserta didik secara komunikatif menyebutkan isi pengumuman yang baru di dengar Peserta didik menyebutkan secara komunikatif kapan pengumuman itu dilaksanakan Peserta didik secara kreatif memberi tanggapan lisan terhadap isi pengumuman Peserta didik ditunjuk secara acak untuk menyampaikan secara mandiri isi pengumumam dalam ragam krama Peserta didik mendengarkan pengumuman tentang kegiataan ekstra kurikuler SMA N 5 SMG dengan ragam krama melalui radio kampus 2.3 Konfirmasi Guru memberikan umpan balik positif atas tanggapan lisan peserta didik mengenai pengumuman Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik dalam mendengarkan pengumuman. Guru memberikan penghargaan atas keberhasilan siswa mendengarkan pengumuman dengan baik. Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum berpartisipasi aktif 3. Kegiatan Penutup Guru meminta siswa secara mandiri untuk menyampaikan secara lisan hasil pengumuman yang didengar 3.1 Penugasan Terstruktur Guru memberi tugas kepada siswa untuk menjawab pertanyaanpertanyaan berupa soal uraian berkaitan dengan materi 10 75

mendengarkan kegiatan pengumuman yang disampaikan melalui media elektronik/ rekaman 3.2 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur Guru memberi tugas kepada peserta didik untuk membuat pengumuman berkaitan dengan kegiatan ekstra kurikuler di SMA N 5 Semarang yang siap disajikan dalam radio kampus. E. Penilaian Hasil Belajar Butir Penilaian: 1. Wara-wara iku katujokake kanggo sapa ? 2. Saka sapa wara-wara mau? 3. Apa isine warawara mau ? 4. Apa tegese tembung-tembung ing ngisor iki! a. Makempal b. Kawigatosan 5. Kepriye panemumu saka wara-wara ing dhuwur mau ? Skor Penilaian: No Kunci Jawaban Kriteria Ketepatan Benar 1 2 3 4 5 Katujokake kanggo sapa Saka sapa Isine wara-wara Negesi tembung Panemu Total Nilai 10 20 20 30 20 100 Setengah 5 10 10 15 10 50 0 0 0 0 Salah 0

F. Media/ Sumber Pembelajaran www.jogjabelajar.org Buku Memetri Basa Jawa Kelas X Damar Kelas X (MGMP BASA JAWA SMA DAN MA KOTA SEMARANG) Rekaman pengumuman

Semarang, 19 Juli 2011 Mengetahui, Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

RPP Bahasa Jawa Kelas X Semester 1 5

Drs. Waino S, S.Pd,M.Pd NIP 19550701 198703 1 003

L.Yuyun Dian Susanti, S.Pd NIP 19800630 200903 2 003

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 02 Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas/ Semester Pertemuan keAlokasi Waktu Standar Kompetensi : : : : : : SMA N 5 Semarang Bahasa Jawa X/ 1 2 2 X 45 menit Berbicara Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan secara lisan sastra maupun nonsastra dengan menggunakan berbagai ragam dan unggah-ungguh bahasa Jawa. Kompetensi Dasar : Berdialog menggunakan parikan/ wangsalan Indikator : Mengidentifikasi pengertian parikan dan wangsalan yang digunakan dalam pembicaraan sehari-hari Menyebutkan contoh wangsalaan dan parikan Menentukan tema dialog Membuat kerangka percakapan

Mengembangkan kerangka menjadi percakapan utuh Bertanya jawab secara langsung menggunakan parikan atau wangsalan yang siap disajikan melalui radio kampus.

A. Tujuan Pembelajaran 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian parikan dan wangsalan yang digunakan dalam pembicaraan sehari-hari melalui percakapan 2. Peserta didik meyebutkan contoh wangsalan dan parikan 3. Peserta didik dapat menentukan tema percakapan 4. Peserta didik membuat kerangka percakapan/ dialog 5. Peserta didik mengembangkan kerangka menjadi percakapan utuh 6. Peserta didik dapat bertanya jawab secara langsung menggunakan parikan atau wangsalan yang siap disajikan melalui radio kampus. B. Materi Ajar Guneman utawa pacelathon marang wong liya iku ana tata kramane utawa unggahungguhe basa, punapa maneh guneman nganggo parikan utawa wangsalan. Unggahungguh yaiku sopan-santun, tata susila, tata pranataning basa miturut lungguhing tata krama utawa nggunakake basa. Babagan unggah-ungguh basa di butuhake banget ing jaman moderen iki. Emane, basa krama kurang kaajarake marang siswa ing sekolahan. Mula iku ing kene para siswa bakal di ajari kepriye tuladhane pacelathon arang wong kang luwih tuwa. Unda-usuking basa kaperang dadi loro, yaiku basa ngoko lan basa krama. Basa ngoko kagunakake kanggo sesambungan karo wong kang wis kulina utawa satataran. Dene basa krama kagunakake kanggo sesambungan karo wong kang durung kulina utawa wong kang tataran bebrayan luwih tuwa. Parikan yaiku unen-unen kang kedadeyan saka rong ukara, kang dhapukane kanggo purwakanthi swara utawa purwakanthi sastra. Saben saukara kadadeyan saka rong gatra, saben sagatrane isine 4 wanda utawa 8 wanda. Ukara kapisan minangka pambuka, ukara kapindho iku wose utawa isi bakune. Ing basa Indonesia parikan diarani pantun. Tuladha: 1. Manuk emprit, nucuk pari dadi murid, sing taberi RPP Bahasa Jawa Kelas X Semester 1 7

2. Wajik klethik, gula jawa luwih becik, sing prasaja 3. Gudheg manggar bumbune mrica ketumbar lamun sabar, bisa lejar serta bingar Wangsalan yaiku unen-unen meh kaya cangkriman, dene tebusane utawa batangane (jawaban) srana sinandi tegese ora blaka, ora diceplosake. Ana wangsalan padinan lan tembang. Tuladha wangsalan padinan 1. Janur gunung esuk-sesuk dolan mrene janur gunung : aren (kadingaren) 2. Sekar aren, sampun dangu-dangu (sekar/kembang aren : dangu) 3. Roning mlinjo, sampun sayah nyuwun ngaso roning mlinjo : so Wangsalan kang kanggo ing tembang. Biasane kanggo sing panembrama, arane umpakumpak. Gerongan, umpak-umpak, wangsalan diterusake tembang Kinanthi Sandhung utawi Kinanthi subakastawa. Tuladha. 1. Petis manis, sarining kaca benggala (4+8) Aja ngucap yen durung dirasa-rasa (kecap rasa) 2. Jenangsela wader kalen sasonderan (4+8) Apuranto yen wonten lepat kawula (apu, sepat) 3. Balung geni, kalong lit kang aneng wisma (4+8) Dhuh pra siswa, yo sinau basa jawa (mawa/wawa, lawa) Tuladha Pacelathon Wis sawetara wektu aku kepengen tuku buku Basa Jawa. Buku kuwi kanggo sinau supaya aku tambah pinter. Sawijining dina, aku matur karo paklik yen aku arep nyuwun arta. Ardi Paklik Ardi Paklik Ardi Paklik Ardi Paklik Ardi : Kula nuwun. : O nggih. Mangga ... mangga, kok njanur gunung Le dolan mrene. : Sowan kula mriki badhe nyuwun tulung, menapa saged Paklik? : Ana apa Le sejatine. Sajake wigati sanget. : Menika Paklik. Kula badhe nyuwun arta kangge tumbas buku Basa Jawa : Oooo dhuwit kanggo tuku buku Basa Jawa to, Sik dakjupukake. : Inggih Paklik, Kula tengga. : Iki Le dhuwite. : Matur nuwun, Paklik. Amargi sampun sonten kula badhe nyuwun pamit.

Paklik Ardi

: Ya, ngati-ati ya ning dalan : Nggih Paklik.

C. Metode Pembelajaran Tanya jawab; Inkuiri; Diskusi; dan Penugasan D. Kegiatan Pembelajaran No Kegiatan Waktu

1.

Kegiatan Awal Motivasi: Guru menyanyikan tembang campursari satu bait yang memuat parikan. Peserta didik menunjukkan parikan dari campursari yang ditembangkan oleh guru. Guru memberikan informasi tentang manfaat atau penjelasan tentang berdialog dengan menggunakan parikan atau wangsalan Kegiatan Inti 2.1 Eksplorasi Salah satu kelompok ditunjuk memberikan contoh berdialog menggunakan parikan atau wangsalan Peserta didik mengidentifikasi pengertian parikan dan wangsalan yang digunakan dalam pembicaraan sehari-hari Peserta didik memberi contoh menyebutkan salah satu contoh wangsalan dan parikan 2.2 Elaborasi Guru menyajikan beberapa wangsalan Peserta didik menyebutkan maksud wangsalan sebagai apersepsi. Guru memberikan penjelasan tentang berdialog menggunakan parikan/ wangsalan Peserta didik dengan rasa ingin tahu pembicaraan sehari-hari Peserta didik secara mandiri memberikan contoh wangsalan dan parikan Peserta didik dibagi dalam enam kelompok untuk menyusun mengidentifikasi pengertian parikan dan wangsalan yang digunakan dalam

5

2.

75

RPP Bahasa Jawa Kelas X Semester 1 9

naskah dialog yang memuat parikan dan wangsalan. Peserta didik secara berkelompok menentukan tema dialog Peserta didik secara berkelompok percakapan dengan kreatif. Peserta didik secara berkelompok kerangka manjadi percakapaan utuh Kelompok yang ditunjuk berdialog secara komunikatif sesuai dengan naskah yang telah disusun sebelumnya. Kelompok yang berdialog secara maksimal dengan memuat wangsalan dan parikan serta menggunakan lafal dan intonasi yang tepat disiapkan untuk mengisi dalam siaran radio kampus. 2.3 Konfirmasi Guru memberikan umpan balik positif atas hasil kelompok yang mampu menyusun naskah dialog yang memuat parikan dan wangsalan. Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik mengembangkan kerangka manjadi percakapaan utuh Guru menghargai prestasi peserta didik dengan memberikan penghargaan kepada siswa yang mampu dengan berdialog menggunakan parikan dan wangsalan pilihan kata yang tepat dan sesuai unggah-ungguh basa 3. Penutup Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil karyanya atau kreatifitasnya berupa dialog yang dibuat secara individu 3.1 Penugasan Terstruktur Guru memberi tugas kepada peserta didik untuk menyusun naskah dialog yang memuat wangsalan dan parikan Peserta didik berdialog sesuai dengan naskah yang disusun. 3.2 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur Guru memberi tugas peserta didik untuk merekam dialog yang memuat parikan/ wangsalan dalam ragam bahasa krama yang telah disusun dalam pembelajaran dan dikirim melaui intranet sekolah. Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum berpartisipasi aktif 10 mengembangkan membuat kerangka

E. Penilaian Hasil Belajar Butir Penilaian: Wangsulana pitakon ngisor iki miturut pacelahon ing dhuwur! 1. Golekana parikan lan wangsalaan saka pacelaahon kasebut ! 2. Apa tema pacelaahon kasebut ? 3. Ragam basa apa sing digunakake ing pacelathon ing dhuwur ! 4. Sapa paraga ne ing pacelahon kasebut ? 5. Apa isine pacelathon kasebut ? Skor Penilaian: No Kunci Jawaban Kriteria Ketepatan Benar 1 2 3 4 5 Parikan lan wangsalan Tema Ragam Basa Paraga Isi Total Nilai 20 20 20 20 20 100 Setengah 10 10 10 10 10 50 0 0 0 0 0 Salah 0

F.

Media/ Sumber Pembelajaran www.yuyunsaja.blogspot.com www.setyawara.tk Pinterbasajawa.co.cc www.kidemang.com Buku Memetri Basa Jawa Kelas X Damar Kelas X (MGMP BASA JAWA SMA DAN MA KOTA SEMARANG)

Semarang, 19 Juli 2011 Mengetahui, Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

Drs. Waino S, S.Pd,M.Pd NIP 19550701 198703 1 003

L.Yuyun Dian Susanti, S.Pd NIP 19800630 200903 2 003

RPP Bahasa Jawa Kelas X Semester 1 11

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 03 Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas/ Semester Pertemuan keAlokasi Waktu Standar Kompetensi : : : : : : SMA N 5 Semarang Bahasa Jawa X/ 1 3 2 X 45 menit Membaca Mampu membaca dan memahami berbagai teks bacaan dalam bacaan non sastra dengan berbagai teknik membaca untuk berbagai tujuan Kompetensi Dasar : Membaca pemahaman wacana nonsastra tentang budaya Jawa

Indikator

:

Menemukan kata-kata sukar dalam bacaan

Mengartikan kata-kata sukar dalam bacaan Menemukan/ mengidentifikasi pokok-pokok/ ide pokok isi bacaan Menjawab pertanyaan bacaan secara tepat Menyusun ringkasan bacaan secara tepat Mengungkapkan kembali isi bacaan dengan bahasa sendiri Mencatat sumber teks

Membaca dengan baik teks nonsastra tentang budaya Jawa melalui radio kampus.

A. Tujuan Pembelajaran 1. Peserta didik menemukan kata-kata sukar dalam bacaan melalui membaca bacaan non sastra 2. Peserta didik mengartikan kata-kata sukar dalam bacaan melalui membaca bacaan non sastra 3. Peserta didik menemukan/ mengidentifikasi pokok-pokok/ide pokok isi bacaan melalui membaca bacaan non sastra 4. Peserta didik menjawab pertanyaan bacaan secara tepat melalui membaca bacaan non sastra 5. Peserta didik menyusun ringkasan bacaan secara tepat melalui membaca bacaan non sastra 6. Peserta didik mengungkapkan kembali isi bacaan dengan bahasa sendiri melalui membaca bacaan non sastra 7. Peserta didik dapat mencatat sumber teks/ bacaan melalui membaca bacaan non sastra 8. Peserta didik membaca dengan baik teks nonsastra tentang budaya Jawa melalui radio kampus. B. Materi Ajar Gatekna wacan ing ngisor iki ! KENDUREN, APA WIS AREP ILANG? Dening Arief Mulyana.

RPP Bahasa Jawa Kelas X Semester 1 13

Saperangan ahli mastani, agamane wong Jawa sing temenan iku sejatine aran kenduren. Kenduren, ora beda pokoking ngibadah. Awit kanggone wong Jawa, kabeh perkara kang ana gandheng cenenge karo lakuning urip, wiwit ceprot jabang bayi nganti tekan matine, kalebu prstawa liyane, kayata nggawe omah, lulus sekolah, ketampa nyambut gawe, kudu dikendureni. Upacara kenduren mono ancase kanggo nggayuh kaslamatan. Muga kenduren uga kasebut slametan. Wong kang wus ngleksanani upacara wujud kenduren mau, adate banjur rada ayem lan tentrem atine. Pancen kabeh mau gumantung kepercayaan pribadine dhewe-dhewe. Miturut Herusatoto ( 1991), kenduren iku kalebu perangan tindakan simbolis tumrape wong Jawa kanggo memuji lan nggayuh kaslametan. Apa kang dadi tatacara, ubarampe lan lakuning upacara kenduren sejatine mung medhia simbolis kanggo nglairake pepinginan utawa panyuwunan marang Dzat Kang Luwih Kuwasa. Dadi, yen ditelusuri tenan, kenduren iku kalebu wujuding ibadah tumraping wong Jawa kang ngleksanani upacara mau, dadi kaya dene donga. Sejatine kapan kenduren wiwit ditindakake dening wong Jawa? Tekan saiki ora ana wong kang ngerti kanthi premati. Sing cetha, tradisi mau tinggalane para leluhur wiwit kuna-makuna. Nalika para ahli nyiarake agama Islam ing tanah Jawa (abad 14-15), wujud lan mantrane kenduren diowahi, diganti lan dicedhakake marang cara Islam. Mula sing kaleksanan saiki, kabeh dongane adate nganggo donga-donga Islam saka Quran utawa Hadist. Dadi kenduren saiki mono sejatine wis ora muni kaya jaman semana wis owah. Apa maneh jamane wis modheran kaya saiki. ( Kapethik saka Kalawarti Sempulur No. 2 Edisi September 2002) C. Metode Pembelajaran Tanya jawab; Inkuiri; Diskusi; Belajar dalam kelompok; dan Penugasan D. Kegiatan Pembelajaran No 1. Kegiatan Awal Motivasi: 2. Guru memberikan penjelasan tentang budaya Jawa 75 Kegiatan Inti 2.1 Eksplorasi Peserta didik secara mandiri menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan budaya Jawa Peserta didik dengan rasa gemar membaca melakukan aktivitas membaca dengan baik teks nonsastra budaya Jawa 2.2 Elaborasi Peserta didik secara mandiri menemukan kata-kata sukar Kegiatan Waktu 10

dalam bacaan Peserta didik mengartikan kata-kata sukar dalam bacaan Peserta didik kerja keras menemukan/mengidentifikasi pokok-pokok/ ide pokok isi bacaan Peserta didik mencatat sumber teks dalam bacaan Peserta didik secara kreatif menyusun ringkasan bacaan. Peserta didik secara mandiri mengungkapkan kembali isi bacaan dengan bahasa sendiri. Guru meminta beberapa siswa untuk membacakan wacana berkaitan dengan budaya Jawa dengan baik Peserta didik yang ditunjuk membacakan dengan baik teks nonsastra tentang budaya Jawa melalui radio kampus. 2.3 Konfirmasi Guru memberikan umpan balik positif pada peserta didik yang berhasil mengidentifikasi pokok-pokok/ ide pokok isi bacaan Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik yang secara kreatif menyusun ringkasan bacaan Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang mampu secara mandiri mengungkapkan kembali isi bacaan dengan bahasa sendiri. 3. Penutup Guru meminta siswa secara mandiri untuk menjawab pertanyaan dan mengerjakan tugas berkaitan dengan budaya Jawa 1.1 Penugasan Terstruktur Guru memberi tugas kepada peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan uraian yang berhubungan dengan materi membaca Guru menunjuk peserta didik untuk membaca. Guru memberi ringkasan nya RPP Bahasa Jawa Kelas X Semester 1 15 tugas mandiri kepada peserta didik 1.2 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur mencari bacaan tentang budaya Jawa kemudian menyusun Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum berpartisipasi aktif 5

E. Penilaian Hasil Belajar Butir Penilaian: Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki! 1. Golekana ukara baku ing saben paragraf ? 2. Critakna maneh kanthi ringkes ngengingi wacan ing dhuwur ? 3. Kapethik saka ngendi wacan ing dhuwur ? 4. Kepriye panenemu marang wacan ing dhuwur ? 5. Apa tegese tembung-tembung ing ngisor iki ! a. Gandheng ceneng b. Nggayuh c. Saperangan d. ubaranpe e. slametan

Skor Penilaian: No Kunci Jawaban Kriteria Ketepatan Benar 1 2 3 4 5 Ukara baku Ringkesan Sumber wacan Panemu Negesi tembung Total 20 20 20 20 20 100 Setengah 10 10 10 10 10 50 0 0 0 0 0 Salah 0

6.

Media/ Sumber Pembelajaran

www.yuyunsaja.blogspot.com Pinterbasajawa.co.cc www.setyawara.tk

sastrajawi.blogspot.com kidemang.com Buku Memetri Basa Jawa Kelas X Damar Kelas X (MGMP BASA JAWA SMA DAN MA KOTA SEMARANG) Teks budaya Jawa

Semarang, 19 Juli 2011 Mengetahui, Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

Drs. Waino S, S.Pd,M.PdNIP 19550701 198703 1 003

L.Yuyun Dian Susanti, S.PdNIP 19800630 200903 2 003

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 04 Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas/Program/ Semester Pertemuan keAlokasi Waktu Standar Kompetensi : : : : : : SMA N 5 Semarang Bahasa Jawa X/ 1 4 2 X 45 menit Menulis Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan dalam berbagai jenis karangan nonsastra maupun sastra mengguna-kan berbagai ragam bahasa Jawa sesuai dengan unggah-ungguh dan menulis dengan RPP Bahasa Jawa Kelas X Semester 1 17

huruf Jawa.

Kompetensi Dasar

:

Menulis ringkasan wacana nonsastra dari berbagai sumber tentang budaya Jawa

Indikator

:

Menemukan pokok-pokok pikiran wacana nonsastra Meringkas sesuai EYD Bahasa Jawa Membuat pertanyaan dan jawaban berkaitan dengan bacaan yang diringkas.

Menemukan pokok-pokok isi wacana Menggabungkan pokok-pokok isi wacana menjadi ringkasan Menyusun ringkasan wacana dengan bahasa sendiri

A. Tujuan Pembelajaran 1. Peserta didik menemukan pokok-pokok pikiran wacana nonsastra melalui menulis wacana nonsastra 2. Peserta didik meringkas sesuai EYD Bahasa Jawa melalui menulis wacana non sastra 3. Peserta didik membuat pertanyaan dan jawaban berkaitan dengan bacaan yang diringkas. 4. Peserta didik menemukan pokok-pokok isi wacana melalui menulis wacana non sastra 5. Peserta didik menggabungkan pokok-pokok isi wacana menjadi ringkasan 6. Peserta didik dapat menyusun ringkasan wacana dengan bahasa sendiri melalui menulis wacana non sastra B. Materi Ajar Menulis wacana non sastra Tembung ringkesen mono saemper tegese karo tembung ikhtisar. Tembung loro iku mujudake andharan cekak saka wacana kang asli. Diarani andharan cekak, amarga ing ringkesan ora ngowahi bakune isi wacana. Bedane kang baku, ringkesan isih tetep njaga urut-urutan isine wacana asli, dene ing ikhtisar ora njaga urut-urutan mau. Ngringkes iku njupuk pokok-pokok isine wacana kang dianggep penting utawa wigati. Kanthi ringkes, wacana kang dawa lan ngambra-ngambra bisa digawe luwih

cendhak, nanging bab-bab kang penting ing wacana iku isih bisa ditemokake. Cara kang gampang supaya bisa nemokake pokok isine wacana yaiku kanthi nemokake gagasan kang pokok saka wacana kang diringkes. Bab-bab kang ora utawa kurang penting kang dudu pokoke isi, kayata cacahe ( kuantitas ) barang, bobote ( kualitas ) dhata, lan jeneng-jenenge panggonan dilebokake ing ringkesan mung menawa bab kasebut dianggep penting banget. Sawise nemokake pokoke gagasan utawa pokok pikiran, banjurdigoleki apa isine kang baku. Bakune isine iku banjur diandharake nganggo basane dhewe nanging urutane ajeg, ora owah. Sajrone nggawe ringkesan, becike ora maca wacana mau, cukup nggathuknggathukake pokoke gagasan utawa pikiran kang wis dicathet. C. Metode Pembelajaran Tanya jawab; Inkuiri; Diskusi; Belajar dalam kelompok; dan Penugasan D. Kegiatan Pembelajaran No 1. Kegiatan Awal Motivasi: 2. Guru memberi penjelasan tenik/ cara meringkas sebuah teks/ wacana menjadi sebuah paragraf yang benar Kegiatan Inti 2.1 Eksplorasi Peserta didik memahami bacaan non sastra tentang budaya Jawa Peserta didik secara kreatif menentukan pokok-pokok isi wacana 2.2 Elaborasi Peserta didik secara mandiri meringkas wacana sesuai EYD Bahasa Jawa Peserta didik membuat pertanyaan dan jawaban berkaitan dengan bacaan yang diringkas. Peserta didik dapat menggabungkan pokok-pokok isi wacana/ teks menjadi ringkasan Peserta didik meminta beberapa peserta didik untuk menyampaikan secara lisan hasil ringkasan Peserta didik menilai hasil ringkasan siswa dengan bimbingan guru. 2.3 Konfirmasi Guru memberikan umpan balik positif atas hasil peserta didik 75 Kegiatan Waktu 5

RPP Bahasa Jawa Kelas X Semester 1 19

yang secara mandiri meringkas wacana sesuai EYD Bahasa Jawa Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik dalam menggabungkan pokok-pokok isi wacana/ teks menjadi ringkasan. Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang mampu menulis tentang budaya Jawa yang paling berkesan dalam berbagai ragam bahasa Jawa secara mandiri Penutup 3. Guru meminta siswa berfikir keras secara mandiri untuk menjawab pertanyaan dan menyelesaikan tugas berkaitan dengan budaya Jawa 3.1 Penugasan Terstruktur Guru memberi tugas kepada peserta didik untuk meringkas teks bacaan tentang budaya Jawa. 3.2 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur Guru memberi tugas tidak terstruktur kepada peserta didik untuk meringkas isi wacana yang telah diupload dalam www.yuyunsaja.blogspot.com dengan bahasa sendiri. Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum berpartisipasi aktif 10

E. Penilaian Hasil Belajar Butir Penilaian: Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi patitis! 1. Tulisen apa bae pokok gagasan wacan kasebut ? 2. Tulisen kanthi ringkes lan urut isine saben pada( paragraph) awujud ukara ! 3. Gathuk-gathukna ukara-ukara ringkesanmu mau supaya dadi sawijine paragraph kang runtut lan tumata. Yen perlu wenehana tembung panggandheng supaya sambunge ukara siji lan sijine dadi becik! Skor Penilaian: No Kunci Jawaban Kriteria Ketepatan Benar 1 2 3 Pokok gagasan Ringkesan Paragraf 30 30 40 Setengah 15 15 20 0 0 Salah 0

Total Nilai

100

50

0

F.

Media/ Sumber Pembelajaran Pinterbasajawa.co.cc www.yuyunsaja.blogspot.com www.ki-demang.com www.setyawara.tk Buku Memetri Basa Jawa Kelas X Damar Kelas X (MGMP BASA JAWA SMA DAN MA KOTA SEMARANG)

Semarang, 19 Juli 2011 Mengetahui, Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

Drs. Waino S, S.Pd,M.Pd NIP 19550701 198703 1 003

L.Yuyun Dian Susanti, S.Pd NIP 19800630 200903 2 003

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 05 Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas/ Semester Pertemuan keAlokasi Waktu Standar Kompetensi : : : : : : SMA N 5 Semarang Bahasa Jawa X/ 1 5 2 X 45 menit Medengarkan Mampu mendengarkan dan memahami wacana lisan s astra maupun nonsastra dalam berbagai ragam bahasa Jawa Kompetensi Dasar : Mendengarkan cerita pengalaman yang di sampaikan secara langsung atau RPP Bahasa Jawa Kelas X Semester 1 21

melalui rekaman dalam ragam bahasa krama Indikator : Menyebutkan tema dalam cerita Menyebutkan judul dalam cerita Menyebutkan tokoh- tokoh dalam cerita Menuliskan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita Menceritakan kembali isi cerita dengan ragam bahasa krama Memberi tanggapan secara lisan terhadap isi cerita Menceritakan kembali isi cerita dengan ragam bahasa krama yang siap disajikan melalui radio kampus

A. Tujuan Pembelajaran 1. Peserta didik dapat menyebutkan tema dalam cerita pengalaman dengan mendengarkan cerita pengalaman yang di sampaikan secara langsung atau melalui rekaman dalam ragam bahasa krama 2. Peserta didik dapat menyebutkan judul dalam cerita pengalaman dengan mendengarkan cerita pengalaman yang di sampaikan secara langsung atau melalui rekaman dalam ragam bahasa krama 3. Peserta didik dapat menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita pengalaman dengan mendengarkan pengalaman yang di sampaikan secara langsung atau melalui rekaman dalam ragam bahasa krama 4. Peserta didik dapat meuliskan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pengalaman dengan mendengarkan cerita pengalaman yang di sampaikan secara langsung atau melalui rekaman dalam ragam bahasa krama 5. Peserta didik dapat menceritakan kembali isi cerita pengalaman dengan mendengarkan cerita pengalaman yang di sampaikan secara langsung atau melalui rekaman dalam ragam bahasa krama 6. Peserta didik dapat memberi tanggapan secara lisan terhadap isi cerita dengan mendengarkan cerita pengalaman yang di sampaikan secara langsung atau melalui rekaman dalam ragam bahasa krama 7. Peserta didik dapat menceritakan kembali isi cerita dengan ragam bahasa

krama yang siap disajikan melalui radio kampus B. Materi Ajar Cerita pengalaman Pengalaman mono wujude manekawerna. Ana pengalaman pribadi, ana kedadeyan kang dialami dening masyarakat/ bangsa. Kedadeyan penting kang dialami dening sawenehing bangsa kanthi bukti kang nyata dadi sejarah. Pengalaman pribadi yaiku pengalaman sing dilakoni/ dirasakake dening manungsa dhewe. Nitik saka isi ceritane, pengalaamaan ana kang wujud pengalaman kang lucu, ana uga pengalamaan kang ngayelake, gawe trenyuh lan sapanunggalaane. Pengalaman kang kucu ora padha karo dhagelaan. Yen pengalaamaan kang lucu iku dialami tenan dening paragaane, tuladhane nganggo klambi kuwalik, nganggo sepatu selen lan sapanunggalaane, Dene dhagelan kuwi di karang, digawe skenario banjur dilaakokake. Tuladhane dhagelan kang disiaarake ing televisi yaiku Opera Van Java. Tuladha crita pengalaman ALAT ANTI MALING DIKIRA PIN Dina Setu malem Ahad, Naning tanggaku sing duwe anak cilik ngajak mlaku-mlaku. Tujuwane tumuju mall ing Jember. Ndilalah ing mall ana kedadeyan ngisinake sing ora bisa dilalekake. Putrane anake Naning pancen isih kelas papat SD.Dadi ya wajar yen nganti dheweke nggawe masalah. Nalika kuwi bubar blanja-blanja, Naning lan anake mulih. Lha kok saka lawang alarm muni banter ngagetake. Satpam sing tanggap langsung wae nyekel Naning lan anake. Merga satpam kuwi weruh Naning lan putrane pas metu, alarm muni. Naning mesthi wae protes merga ora rumangsa nyolong. Lha wong barange wis dibayar ing kasir. Naning satpame tetep njaluk ijin mriksa. Merga ora ngrasa salah, pungkasane . Naning gelem bae di priksa. Ndilalah ing sake klambi putrane ana alaat anti maling. Wujude alat anti maling kuwi pancen kaya dulinan Bentuke kaya pin sing ditempelake ing klambi. Kok njupuk iki kenapa? pitakone Naning marang putrane. kula kinyen niki dulinan, Bu. Kula boten semerep, jawabane anakke karo keweden Satpame wusanane maklumi. Nanging Naning isin tenan merga wis diglandhang kaya maling. Apa tumon alat anti maling dikira dulinaan. ( Deny Wibisono - Ambalu Jember ) C. Metode Pembelajaran Tanya jawab; Inkuiri; Diskusi; Belajar dalam kelompok; dan Penugasan D. Kegiatan Pembelajaran No 1. Kegiatan Awal Kegiatan Waktu 5

RPP Bahasa Jawa Kelas X Semester 1 23

Motivasi: 2. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang cerita pengalamaan Guru bertanya jawab dengan siswa tentang manfaat mendengarkan cerita pengalaaman Kegiatan Inti 2.1 Eksplorasi Peserta didik mendengarkan cerita pengalamaan melalui rekaman dalam raagam bahasa krama 2.2 Elaborasi Peserta didik mendengarkan cerita pengalaman melalui rekaman dalam bahasa krama Peserta didik secara mandiri menyebutkan tema dalam cerita Peserta didik secara kreatif menyebutkan judul dalam cerita pengalaman yang didengar Peserta didik secara mandiri menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita Peserta didik bekerja keras menuliskan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pengalaman. Peserta didik secara komunikatif menceritakan kembali isi cerita pengalaman yang didengarkan dalam ragam bahasa krama Peserta didik yang mampu menceritakan kembali pengalaman pribadi secara ekspresif dengan intonasi dan lafal yang benar disiarkan dalam program radio kampus. Peserta didik ditunjuk secara acak untuk memberi tanggapan secara komunikatif terhadap isi cerita pengalaman yang didengarkan. 2.3 Konfirmasi Guru memberikan umpan balik positif pada peserta didik yang mampu menuliskan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pengalaman. Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik yang dapat menceritakan kembali isi cerita pengalaman yang didengarkan dalam ragam bahasa krama Guru memberikan penghargaan kepada peserta didik yang mampu menceritakan kembali pengalaman pribadi secara ekspresif dengan intonasi dan lafal yang benar 75

disiarkan dalam program radio kampus. 3. Penutup Guru menunjuk siswa secara mandiri untuk memberi tanggapan secara lisan terhadap cerita pengalaman yang di dengarkan 3.1 Penugasan Terstruktur Guru memberi tugas kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berupa uraian yang berhubungan dengan cerita pengalaman 3.2 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur Guru memberi tugas kepada siswa secara mandiri menyusun cerita pengalaman pribadi yang siap disajikan dalam radio sekolah. Naskah yang terpilih dibacakan dalam radio sekolah. E. Penilaian Hasil Belajar Butir Penilaian: Wangsulana pitakon ngisor iki miturut cerita pengalamaan ing dhuwur!1. Apa tema cerita pengalaaman ing dhuwur? 2. Sebutna paragane cerita pengalaaman ing dhuwur ? 3. Kepriye isine cerita pengalaman ing dhuwur mau ?

Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum berpartisipasi aktif 10

program siaran

4. Gawea ukara saka tembung-tembung ing ngisor iki !

a. dolanan b. keweden c. tumon5. Kepriye panenemu marang cerita pengalaaman ing dhuwur ?

Skor Penilaian: No Kunci Jawaban Kriteria Ketepatan Benar 1 2 3 4 5 Tema Paraga Isi Ukara Panemu 10 20 20 30 20 Setengah 5 10 10 15 10 0 0 0 0 Salah 0

RPP Bahasa Jawa Kelas X Semester 1 25

Total Nilai

100

50

0

F. Media/ Sumber Pembelajaran indigus.mutiply.com; infolokerterbaru.com Buku Memetri Basa Jawa Kelas X Damar Kelas X (MGMP BASA JAWA SMA DAN MA KOTA SEMARANG) Kalawarti Panyebar Semangat, kalawarti Jaya Baya

Semarang, 19 Juli 2011 Mengetahui, Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

Drs. Waino S, S.Pd,M.PdNIP 19550701 198703 1 003

L.Yuyun Dian Susanti, S.PdNIP 19800630 200903 2 003

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 06 Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas/ Semester Pertemuan keAlokasi Waktu Standar Kompetensi : : : : : : SMA N 5 Semarang Bahasa Jawa X/ 1 6 2 X 45 menit Berbicara Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan secara lisan sastra maupun nonsastra dengan menggunakan berbagai ragam dan

unggah-ungguh bahasa Jawa Kompetensi Dasar : Bercerita pengalaman yang mengesankan dalam ragam krama Indikator : Menjelaskan pengertian cerita pengalaman Menentukan tema cerita pengalaman dalam hidupnya Menentukan alur cerita yang logis Menentukan gaya bercerita yang menarik dengan memperhatikan unggah-ungguh Menceritakan pengalaman pribadi yang mengesankan dengan gaya bercerita yang menarik Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pengalamannya secara santun Bercerita pengalaman yang berkesan baik menyenangkan/ menyedihkan sesuai unggah-ungguh basa untuk siap disiarkan dalam radio kampus. A. Tujuan Pembelajaran 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian cerita pengalaman 2. Peserta didik menentukan tema cerita pengalaman dalam hidupnya melalui bercerita pengalaman 3. Peserta didik menentukan alur cerita yang logis melalui bercerita pengalaman 4. Peserta didik menentukan gaya bercerita yang menarik dengan memperhatikan unggah-ungguh melalui bercerita pengalaman 5. Peserta didik menceritakan pengalaman dengan menggunakan ragam bahasa Jawa krama melalui bercerita pengalaman 6. Peserta didik menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pengalamannya secara santun melalui bercerita pengalaman 7. Peserta didik bercerita pengalaman yang berkesan baik menyenangkan/ menyedihkan sesuai unggah-ungguh basa untuk siap disiarkan dalam radio kampus. B. Materi Ajar Bercerita pengalaman Pengalaman mono wujude manekawerna. Ana pengalaman pribadi, ana kedadeyan RPP Bahasa Jawa Kelas X Semester 1 27

kang dialami dening masyarakat/ bangsa. Kedadeyan penting kang dialami dening sawenehing bangsa kanthi bukti kang nyata dadi sejarah. Pengalaman pribadi yaiku pengalaman sing dilakoni/ dirasakake dening manungsa dhewe. Nitik saka isi ceritane, pengalaamaan ana kang wujud pengalaman kang lucu, ana uga pengalamaan kang ngayelake, gawe trenyuh lan sapanunggalaane. Pengalaman kang kucu ora padha karo dhagelaan. Yen pengalaamaan kang lucu iku dialami tenan dening paragaane, tuladhane nganggo klambi kuwalik, nganggo sepatu selen lan sapanunggalaane, Dene dhagelan kuwi di karang, digawe skenario banjur dilaakokake. Tuladhane dhagelan kang disiaarake ing televisi yaiku Opera Van Java. Dhiskusi yaiku ngrembug sawijining bab/ prakara kanthi bebaarengan kang ancaase nemokake kasil. Paraga dhiskusi antaarane : 1. Ketua utawa moderator 2. Sekretaris 3. Penyaji utawa pemakalah 4. Peserta Perangan kang kudu digaatekake dening ketua utawa moderator yaiku : 1. Ketua kudu bisa dadekake diskusi kanthi lancar lan apik 2. Nduweni watak sabar lan adil, ora abot sisih 3. Bisa ngecakake paugerane diskusi kang ditemtokake 4. Nguwasani bakune perkara kang dirembug 5. Bebarengan karo sekretaris nyusun kesimpulan lan macakake kasile Tugas kang diayahi sekretaris yaiku : 1. Nyiapake notulen 2. Nyathet sakabehe kasil rembugan ( pitakon lan wangsulane) 3. Karo moderaator nyusun kesimpulan kasil rembugan 4. Nyusun laporan kasil dhiskusi Perangan kang kudu digatekake peserta : 1. Anggone menehi usul utawa panyaruwe kudu sopan, ramah, lan aja katon angkuh 2. Ngatonake sikep demokratis lan ora sinis C. Metode Pembelajaran Tanya jawab; Inkuiri; Diskusi; Belajar dalam kelompok; dan Penugasan D. Kegiatan Pembelajaran No 1. Kegiatan Awal Motivasi: Guru bertanya jawab tentang pengalaman yang mengesankan Guru memutarkan video contoh bercerita pengalaman yang Kegiatan Waktu 5

mengesankan dalam ragam bahasa karma 2. Guru menunjuk salah satu peserta didik menyebutkan jenis-jenis cerita pengalaman Kegiatan Inti 2.1 Eksplorasi Guru memberi contoh bercerita pengalaman yang mengesankan dalam ragam bahasa krama Peserta didik secara mandiri dapat menjelaskan pengertian cerita pengalman 2.2 Elaborasi Peserta didik menentukan tema cerita pengalamaan dalam hidupnya Peserta didik bekerja keras menentukan alur cerita yang logis Peserta didik secara kreatif menentukan gaya bercerita yang menarik dengan memperhatikan unggah-ungguh bahasa yang tepat Peserta didik secara komunikatif menceritakan pengalaman pribadi yang mengesankan dengan gaya bercerita yang menarik Peserta didik yang mampu menceritakan pengalaman pribadi yang mengesankan dengan gaya bercerita yang paling menarik disiarkan dalam radio kampus. Peserta didik menjawab pertanyan yang berkaitan dengan pengalamannya secara santun 2.3 Konfirmasi Guru memberikan umpan balik positif kepada peserta didik yang secara komunikatif menceritakan pengalaman pribadi yang mengesankan dengan gaya bercerita yang menarik Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik secara mandiri Guru menghargai prestasi peserta didik dengan memberikan penghargaan kepada peserta didik yang dapat menceritakan pengalaman pribadi yang mengesankan dengan gaya bercerita yang kampus. 3. Penutup RPP Bahasa Jawa Kelas X Semester 1 29 Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum berpartisipasi aktif 10 paling menarik disiarkan dalam radio 75

Guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan dan tugas berkaitan dengan cerita pengalamaan yang mengesankan 3.1 Penugasan Terstruktur Peserta didik menceritakan pengalaman pribadi yang mengesankan. Guru memberi tugas kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan-pertanyan uraian yang berhubungan dengan materi bercerita 3.2 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur Guru memberi tugas tidak terstruktur melalui blog untuk mengubah cerita yuyunsaja.blogspot.com krama.

pengalaman pribadi dari ragam ngoko menjadi ragam

E. Penilaian Hasil Belajar Butir Penilaian: Adhedhasar tembang macapat wangsulana pitakon-pitakon ngisor iki! 1. Sapa sing nyritakake cerita pengalaman kasebut ? 2. Sapa wae paragane cerita pengalaman kasebut ? 3. Kalebu jenis cerita pengalaman apa cerita pengalaman kasebut ! 4. Apa isine cerita pangalaman kasebut ? 5. Gawea ukara nganggo tembung-tembung ing ngisor iki : a. Sandal jepit b. Mburi lawang c. Wusanane Skor Penilaian: No Kunci Jawaban Kriteria Ketepatan Benar 1 2 3 4 5 Pangripta Paraga Jenis cerita Isi Ukara Total Nilai 20 20 20 20 20 100 Setengah 10 10 10 10 10 50 0 0 0 0 0 Salah 0

F. Media/ Sumber Pembelajaran www.yuyunsaja.blogspot.com Buku Memetri Basa Jawa Kelas X Damar Kelas X (MGMP BASA JAWA SMA DAN MA KOTA SEMARANG) Kalawarti Panyebar Semangat Semarang, 19 Juli 2011 Mengetahui, Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

Drs. Waino S, S.Pd,M.Pd NIP 19550701 198703 1 003

L.Yuyun Dian Susanti, S.Pd NIP 19800630 200903 2 003

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 07 Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas/ Semester Pertemuan keAlokasi Waktu Standar Kompetensi : : : : : : SMA N 5 Semarang Bahasa Jawa X/ 1 7 2 X 45 menit Membaca Mampu membaca dan memahami berbagai teks bacaan dalam bacaan non sastra dengan berbagai teknik membaca RPP Bahasa Jawa Kelas X Semester 1 31

untuk berbagai tujuan

Kompetensi Dasar

:

Membaca pemahaman wacana berhuruf Jawa 10-15 kalimat

Indikator

:

Melafalkan aksara Jawa dengan intonasi dan lafal yang tepat Membaca kata beraksara Jawa Membaca kalimat beraksara Jawa Menemukan pasangan tanda baca aksara Jawa Menemukan aksara murda dalam huruf Jawa Menemukan isi bacaan Menjawab pertanyaan bacaan

A. Tujuan Pembelajaran

1. Peserta didik dapat melafalkan aksara Jawa dengan lafal yang tepat melalui membaca teks berhuruf Jawa 2. Peserta didik dapat membaca kata beraksara Jawa dengan tepat melalui membaca teks berhuruf Jawa 3. Peserta didik dapat membaca kalimat beraksara Jawa dengan tepat melalui membaca teks berhuruf Jawa 4. Peserta didik dapat menemukan pasangan tanda baca aksara Jawa melalui membaca teks berhuruf Jawa 5. Peserta didik dapat menemukan aksara murda dalam huruf Jawa melalui membaca teks berhuruf Jawa 6. Peserta didik dapat menemukan isi bacaan melalui membaca teks berhuruf Jawa 7. Peserta didik dapat menjawab pertanyaan bacaan melalui membaca teks berhuruf Jawa B. Materi Ajar Angka Jawa 0=0 1=1 2=2 3=3 4=4 5=5 6=6 7=7 8=8 9=9 Aksara murda ing aksara Jawa mung anawolung aksara, liyane ditulis lumrah Na = ! Ka = @ Ta = # Sa = $ Pa = % Ba = * Ga = & Nya = ^ Sandhangan Jawa, kayata : a. Wulu wujude i diwaca i tuladhane wigati : wigti b. Suku wujude u c. Pepet wujude e diwaca u tuladhane buku : buku diwaca tuladhane seger : sege/

d. Taling wujude [ e. Taling tarung wujude [ o f. Cecak wujude = g. Layar wujude / C. Metode Pembelajaran

diwaca e tuladhane dhewe : [d[w diwaca o tuladhane bodho : [bo[do diwaca ng tuladhane kacang : kc= diwaca r tuladhane ajar : aj/

Tanya jawab; Inkuiri; Diskusi; dan Penugasan D. Kegiatan Pembelajaran No 1. Kegiatan Awal Motivasi: 2. Guru mengajak peserta didik untuk bermain kuis berkaitan dengan membaca aksara Jawa sebagai apersepsi. Kegiatan Inti 2.1 Eksplorasi Guru meminta peserta didik untuk membaca teks aksara Jawa secara bergiliran sedangkan peserta didik yang lain menyimak Peserta didik secara mandiri melafalkan teks aksara Jawa dengan intonasi dan lafal yang tepat 2.2 Elaborasi Peserta didik gemar membaca dengan melakukan aktivitas membaca teks aksara Jawa dengan intonasi dan lafal yang tepat Peserta didik membaca kata per kata beraksara Jawa dengan tepat yang ditulis dalam potongan-potongan kertas. Peserta didik membaca kalimat per kalimat beraksara Jawa tepat yang ditampilkan dalam layar LCD. Peserta didik menemukan pasangan tanda baca aksara Jawa yang ditampilkan dalam layar LCD. Peserta didik dapat menemukan aksara murda, aksara swara dalam wacana berhuruf Jawa Peserta didik menjawab pertanyaan berkaitan dengan bacaan menggunakan aksara Jawa. Peserta didik secara kreatif dapat menemukan isi bacaan dengan menggunakan bahasa sendiri. 2.3 Konfirmasi Guru memberikan umpan balik positif kepada peserta didik yang dapat membaca kalimat per kalimat beraksara Jawa tepat yang ditampilkan dalam layar LCD. RPP Bahasa Jawa Kelas X Semester 1 33 75 Kegiatan Waktu 5

Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik dalam menjawab pertanyaan berkaitan dengan bacaan menggunakan aksara Jawa.

Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang mampu menemukan isi bacaan dengan menggunakan bahasa sendiri. Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum berpartisipasi aktif

Penutup 3. Guru meminta peserta didik secara mandiri untuk membaca teks aksara Jawa 3.1 Penugasan Terstruktur Guru memberi tugas kepada peserta didik untuk membaca aksara Jawa. Peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan uraian yang berkaitan dengan wacana teks aksara Jawa 3.2 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur Guru memberi tugas mandiri kepada peserta didik untuk mencari wacana beraksara Jawa dalam kalawarti Panjebar Semangat dengan edisi yang telah ditentukan, kemudian mengubah wacana beraksara Jawa menjadi aksara Latin untuk selanjutnya diungkapkan secara tertulis isi bacaan tersebut dan dikirim melalui intranet sekolah. 10

E. Penilaian Hasil Belajar Butir Penilaian: Wangsulana pitakon ngisor iki kanthi ringkes! 1. Golekana ing wacan kasebut, ana pira tembung sing nganggo aksara Murda ? 2. Golekana ing wacan kasebut, ana pira tembung sing nganggo aksara swara ? 3. Tulisna ukara ngendi sing nuduhake, nganggo aksara murda ? 4. Kepriye isi ne wacan kasebut ? Skor Penilaian: No Kunci Jawaban Kriteria Ketepatan Benar 1 Aksara murda 25 Setengah 12,5 Salah 0

2 3 4

Aksara Swara Ukara aksara murda Isi wacan Total Nilai

25 25 25 100

12,5 12,5 12,5 50 0 0

0 0

F. Media/ Sumber Pembelajaran Pinterbasajawa.co.cc www.yuyunsaja.blogspot.com www.ki-demang.com www.setyawara.tk Sastrajawai.blogspot.com Buku Memetri Basa Jawa Kelas X Damar Kelas X (MGMP BASA JAWA SMA DAN MA KOTA SEMARANG) Pepak Basa Jawa

Semarang, 19 Juli 2011 Mengetahui, Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

Drs. Waino S, S.Pd,M.Pd NIP 19550701 198703 1 003

L.Yuyun Dian Susanti, S.Pd NIP 19800630 200903 2 003

RPP Bahasa Jawa Kelas X Semester 1 35

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 08 Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas/ Semester Pertemuan keAlokasi Waktu Standar Kompetensi : : : : : : SMA N 5 Semarang Bahasa Jawa X/ 1 8 2 X 45 menit Membaca Mampu membaca dan memahami berbagai teks bacaan dalam bacaan non sastra dengan berbagai teknik membaca untuk berbagai tujuan

Kompetensi Dasar

:

Membaca pemahaman wacana berhuruf Jawa 10-15 kalimat

Indikator

:

Menemukan aksara swara dalam huruf Jawa Menemukan aksara angka dalam huruf Jawa

Mengungkapkan kembali isi bacaan dengan bahasa sendiri

A. Tujuan Pembelajaran 1. Peserta didik dapat menemukan aksara swara dalam huruf Jawa melalui membaca teks berhuruf Jawa 2. Peserta didik dapat menemukan aksara angka dalam huruf Jawa melalui membaca teks berhuruf Jawa 3. Peserta didik dapat mengungkapkan kembali isi bacaan dengan bahasa sendiri melalui membaca teks berhuruf Jawa B. Materi Ajar Angka Jawa 0=0 1=1 2=2 3=3 4=4 5=5 6=6 7=7 8=8 9=9 Aksara murda ing aksara Jawa mung anawolung aksara, liyane ditulis lumrah Na = ! Ba = * Aksara Swara A=A I=I U=U E=E O=O diwaca i tuladhane wigati : wigti diwaca u tuladhane buku : buku diwaca tuladhane seger : sege/ diwaca e tuladhane dhewe : [d[w diwaca o tuladhane bodho : [bo[do diwaca ng tuladhane kacang : kc= diwaca r tuladhane ajar : aj/ Sandhangan Jawa, kayata : a. Wulu wujude i b. Suku wujude u c. Pepet wujude e d. Taling wujude [ e. Taling tarung wujude [ o f. Cecak wujude = g. Layar wujude / C. Metode Pembelajaran Tanya jawab; Inkuiri; Diskusi; dan Penugasan D. Kegiatan Pembelajaran No 1. Kegiatan Awal Motivasi: 2. Guru memberi penjelasan dengan mengadakaan tanya jawab tentang aksara Jawa Kegiatan Inti 2.1 Eksplorasi Guru menunjuk peserta didik untuk membaca aksara Jawa dalam potongan-potongan kertas secara bergantian. RPP Bahasa Jawa Kelas X Semester 1 37 75 Kegiatan Waktu 5 Ka = @ Ga = & Ta = # Sa = $ Nya = ^ Pa = %

Peserta didik yang bisa membaca dengan lancer diperkenankan kembali ke tempat duduk masing-masing, sedangkan yang belum bisa membaca dengan baik diperkenankan meminta bantuan temannya yang belum ditunjuk. 2.2 Elaborasi

Peserta didik menemukan angka Jawa dalam wacana berhuruf Jawa. Peserta didik dapat membaca wacana berhuruf Jawa secara keseluruhan secara tepat. Guru menunjuk salah satu peserta didik secara komunikatif menggungkapkan kembali isi bacaan dengan bahasa sendiri Setiap peserta didik secara mandiri menggungkapkan kembali isi bacaan dengan bahasa sendiri dengan bergantian Peserta didik yang belum memahami isi bacaan berada di luar ruangan untuk memahami isi bacaan. Bersama guru mengunkap kebenaran isi bacaan. 2.3 Konfirmasi Guru memberikan umpan balik positif kepada peserta didik yang dapat membaca wacana berhuruf Jawa secara keseluruhan secara tepat. Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik dalam menggungkapkan kembali isi bacaan dengan bahasa sendiri Guru memberikan penghargaan kepada peserta didik yang mampu menggungkapkan kembali isi bacaan dengan bahasa sendiri dengan lancar. Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum berpartisipasi aktif

3. Penutup

5

Guru meminta peserta didik secara mandiri untuk membaca teks aksara Jawa 3.1 Penugasan Terstruktur Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan aksara Jawa Peserta didik menggungkapkan kembali isi bacaan dengan bahasa sendiri

3.2 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur Guru memberi tugas mandiri kepada peserta didik untuk mencari wacana beraksara Jawa dalam kalawarti Panjebar Semangat dengan edisi yang telah ditentukan, kemudian mengubah wacana beraksara Jawa menjadi

E. Penilaian Hasil Belajar Butir Penilaian: Critakna migunakake basamu dhewe wacan mawa aksara Jawa ing ngisor iki! Skor Penilaian: No 1 2 3 lafal intonasi ketepatan isi bacaan Total Nilai Kunci Jawaban 10 20 70 100 Kriteria Ketepatan Benar Setengah 5 10 35 50 15 Salah 2 3 10

F.

Media/ Sumber Pembelajaran Pinterbasajawa.co.cc www.yuyunsaja.blogspot.com www.ki-demang.com www.setyawara.tk Sastrajawai.blogspot.com Buku Memetri Basa Jawa Kelas X Damar Kelas X (MGMP BASA JAWA SMA DAN MA KOTA SEMARANG) Pepak Basa Jawa

. Semarang, 19 Juli 2011 Mengetahui, Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

Drs. Waino S, S.Pd,M.Pd RPP Bahasa Jawa Kelas X Semester 1 39

L.Yuyun Dian Susanti, S.Pd

NIP 19550701 198703 1 003

NIP 19800630 200903 2 003

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 09 Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas/Program/ Semester Pertemuan keAlokasi Waktu Standar Kompetensi : : : : : : SMA N 5 Semarang Bahasa Jawa X/ 1 9 2 X 45 menit Menulis Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan dalam berbagai jenis karangan nonsastra maupun sastra mengguna-kan berbagai ragam bahasa Jawa sesuai dengan unggah-ungguh dan menulis dengan huruf Jawa. Kompetensi Dasar : Menulis wacana sederhana

menggunakan huruf Jawa Indikator : Menulis kalimat sederhana dengan menggunakan aksara wyanjana Menulis kalimat sederhana dengan menggunakan aksara sandhangan Menulis kalimat sederhana dengan menggunakan pasangan aksara Jawa Menulis kalimat sederhana dengan menggunakan aksara murda Menulis kalimat sederhana dengan menggunakan aksara swara

Menulis kalimat sederhana dengan menggunakan aksara rekan Menulis kalimat menggunakan aksara Jawa

Menulis wacana menggunakan aksara Jawa

A. Tujuan Pembelajaran 1. Peserta didik dapat menulis kalimat sederhana dengan menggunakan aksara wyanjana melalui menulis aksara Jawa 2. Peserta didik dapat menulis kalimat sederhana dengan menggunakan aksara sandhangan melalui menulis aksara Jawa 3. Peserta didik dapat menulis kalimat sederhana dengan menggunakan pasangan aksara Jawa melalui menulis aksara Jawa 4. Peserta didik dapat menulis kalimat sederhana dengan menggunakan aksara murda melalui menulis aksara Jawa 5. Peserta didik dapat menulis kalimat sederhana dengan menggunakan aksara swara 6. Peserta didik dapat menulis kalimat sederhana dengan menggunakan aksara rekan melalui menulis aksara Jawa 7. Peserta didik dapat menulis kalimat panjang menggunakan aksara Jawa. 8. Peserta didik dapat menulis wacana menggunakan aksara Jawa B. Materi Ajar Angka Jawa 0=0 1=1 2=2 3=3 4=4 5=5 6=6 7=7 8=8 9=9 Aksara murda ing aksara Jawa mung anawolung aksara, liyane ditulis lumrah Na = ! Pa = % Aksara Swara A=A I=I U=U E=E O=O diwaca i tuladhane wigati : wigti diwaca u tuladhane buku : buku diwaca tuladhane seger : sege/ diwaca e tuladhane dhewe : [d[w diwaca o tuladhane bodho : [bo[do diwaca ng tuladhane kacang : kc= Sandhangan Jawa, kayata : a. Wulu wujude i b. Suku wujude u c. Pepet wujude e d. Taling wujude [ e. Taling tarung wujude [ o f. Cecak wujude = Ka = @ Ba = * Ta = # Ga = & Sa = $ Nya = ^

RPP Bahasa Jawa Kelas X Semester 1 41

g. Layar wujude /

diwaca r tuladhane ajar : aj/

C. Metode Pembelajaran Tanya jawab; Inkuiri; Diskusi; Belajar dalam kelompok; dan Penugasan D. Kegiatan Pembelajaran No 1. Kegiatan Awal Motivasi: 2. Guru menulis kalimat rumpang menggunakan aksara Jawa Peserta didik diberi motivasi untuk dapat melengkapi kalimat tersebut menggunakan tulisan aksara Jawa Kegiatan Inti 2.1 Eksplorasi Guru memberi penjelasan tentang aksara Jawa Guru mengadakan tanya jawab tentang aksara Jawa Peserta didik secara mandiri menulis kalimat sederhana dengan menggunakan aksara wyanjana Peserta didik secara kreatif menulis kalimat sederhana dengan menggunakan aksara sandhangan, pasangan Peserta didik menulis kalimat sederhana dengan menggunakan aksara murda, Peserta didik menulis kalimat sederhana dengan menggunakan aksara swara Peserta didik menulis kalimat sederhana dengan menggunakan aksara rekan Peserta didik menulis kalimat panjang menggunakan aksara Jawa Peserta didik menulis wacana menggunakan aksara Jawa Guru memberikan umpan balik positif atas hasil siswa dalam menulis menulis kalimat sederhana dengan menggunakan aksara sandhangan, pasangan Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik Guru memberikan penghargaan kepada peserta didik yang mampu menulis wacana menggunakan aksara Jawa Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum 2.3 Konfirmasi 75 Kegiatan Waktu 5

2.2 Elaborasi

berpartisipasi aktif 3. Penutup Guru meminta siswa secara mandiri untuk menjawab pertanyaan dan menyelesaikan tugas berkaitan dengan aksara Jawa 3.1 Penugasan Terstruktur Guru memberi tugas kepada peserta didik materi Peserta didik menulis wacana menggunakan aksara Jawa. 3.2 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur Guru memberi tugas tidak terstruktur kepada peserta didik untuk menulis wacana menggunakan aksara Jawa berisi empat paragraf lebih kurang 500 kata dengan font Jawa dan dikirim melalui email [email protected]. menjawab pertanyaan-pertanyaan uraian yang berhubungan dengan 10

E. Penilaian Hasil Belajar Butir Penilaian: Salinana wacan ing ngisor iki ! Boten wonten suket sakler katingal, mratandhani yen Ni Mita taberi reresik, utawi gahdah watak resikan. Ing nalika semanten Ni Mita sami welase ningali opyakipun tangga tepalih ingkang sami kesripahan, utawi boten mental mring tangisipun lare ingkang sami keluwen. Langkung malih menawi dhateng anakipun tiyang tebih, ingkang sami nempur dahteng griyanipun Demang Pncal Pnggung, manahipun kados tinotog. Jalaran ingkang mekaten wau Ni Mita saben dintenipun, ngliwet wonten regolipun Kyai Demang, sekulipun kasukaken dhateng lare-lare ingkang sami klengkengan nangis. Mila nini wau saben dintenipun tansah rinubung lare, bebasan ngadeg gumrejeg, ndhodhog kumroyok.

Skor Penilaian: No 1 Paragraf 1 Kunci Jawaban 50 Kriteria Ketepatan Benar Setengah 25 Salah 0

RPP Bahasa Jawa Kelas X Semester 1 43

2

Paragraf 2 Total Nilai

50 100

25 50

0 0

F. Media/ Sumber Pembelajaran Pinterbasajawa.co.cc www.yuyunsaja.blogspot.com www.ki-demang.com Buku Memetri Basa Jawa Kelas X Damar Kelas X (MGMP BASA JAWA SMA DAN MA KOTA SEMARANG) Semarang, 19 Juli 2011 Mengetahui, Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

Drs. Waino S, S.Pd,M.Pd NIP 19550701 198703 1 003

L.Yuyun Dian Susanti, S.Pd NIP 19800630 200903 2 003

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 10

Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas/ Semester Pertemuan keAlokasi Waktu Standar Kompetensi

: : : : : :

SMA N 5 Semarang Bahasa Jawa X/ 1 10 2 X 45 menit Mendengarkan Mampu mendengarkan dan memahami wacana lisan sastra maupun nonsastra dalam berbagai ragam bahasa Jawa

Kompetensi Dasar

:

Mendengarkan cerita rakyat yang disampaikan secara langsung atau melalui rekaman

Indikator

:

Menyebutkan tokoh dalam cerita rakyat. Meyebutkan watak tokoh dalam cerita rakyat Menyebutkan cerita rakyat setting dalam

Menyebutkan alur dalam cerita rakyat Menyebutkan tema dalam cerita rakyat Menyebutkan Meyebutkan cerita rakyat amanat/ nilai-nilai pesan dalam

dalam cerita rakyat

Menceritakan kembali isi cerita Mendengarkan cerita rakyat yang yang berkembang di lingkungan Semarang melalui radio kampus

A. Tujuan Pembelajaran 1. Peserta didik dapat menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita rakyat dengan mendengarkan cerita rakyat yang di sampaikan secara langsung atau melalui rekaman 2. Peserta didik dapat menyebutkan watak tokoh dalam cerita rakyat dengan RPP Bahasa Jawa Kelas X Semester 1 45

mendengarkan cerita rakyat yang di sampaikan secara langsung atau melalui rekaman 3. Peserta didik dapat menyebutkan setting dalaam cerita rakyat dengan mendengarkan cerita rakyat yang di sampaikan secara langsung atau melaalui rekaman 4. Peserta didik dapat menyebutkan alur dalam cerita rakyat dengan mendengarkan cerita rakyat yang di sampaikan secara langsung atau melaalui rekaman 5. Peserta didik dapat menyebutkan tema dalam cerita rakyat dengan mendengarkan cerita rakyat yang di sampaikan secara langsung atau melalui rekaman 6. Peserta didik dapat menyebutkan amanat atau pesan dalam cerita rakyat dengan mendengarkan cerita rakyat yang di sampaikan secara langsung atau melalui rekaman 7. Peserta didik dapat menyebutkan nilai-nilai dalam cerita rakyat dengan mendengarkan cerita rakyat yang di sampaikan secara langsung atau melalui rekaman 8. Peserta didik dapat menceritakan kembali isi dalam cerita rakyat dengan mendengarkan cerita rakyat yang di sampaikan secara langsung atau melaalui rekaman 9. Peserta didik dapat mendengarkan cerita rakyat yang yang berkembang di lingkungan Semarang melalui radio kampus B. Materi Ajar Cerita rakyat yaiku sawijining prosa lawas sing urip ing masyaraakat lan anggone nyebarake turun-temurun nganggo bahasa lisan. Crita rakyat kasebut kacritakake ing maneka warna kahaanaan, ana ing sajroning kumpulan, utawa pinangka crita paamancing impen llan sapiturute. Tumpraping bocah-bocah, crita rakyat uga bisa migunani pinangka pendhidhikan budi pekerti amarga ana ing sajroning critaa kasebut akeh pesen-pesen moral kang bisa dadi lantaran nandurake budi pekerti luhur tumprap bocah-bocah. Titikane cerita rakyat yaiku pangebarane kanthi lisan, dhuweni sifat tradisional, sugih cakrek lan variasi, jenenge pangripta ora konangan, wangune tiron (klise) ana ing susunan/ cara pangungkapane. Cerita rakyat duweni unsure-unsur intrinsic kayata : tema, latar, paraga, alur lan pesen. Mapungat cerita rakyat yaiku Mapungat rekreatif yaiku menehi rasa tentrem, seneng uga menehi hiburan Mapungat didaktif yaiku ndidik paraa kaang maca amarga nilai-nilai kebeneran lan keapikan kang aanaa ing sajroning crita Mapungat estetis yaiku menehi nilai-nilai kaendaahan Mapungat moralitas yaiku ngandhut nilai-nilai moral kang dhuwur saengga para kang maca bisa mangerteni moral kang aapik lan elek Mapungat religius yaiku ngandhut ajaraaning agamaa kang bisa didadekake tuladha

kanggo para kang maca C. Metode Pembelajaran Tanya jawab; Inkuiri; Diskusi; Belajar dalam kelompok; dan Penugasan D. Kegiatan Pembelajaran No 1. Kegiatan Awal Motivasi: 2. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang cerita rakyat Guru bertanya jawab dengan siswa tentang manfaat mendengarkan cerita rakyat Kegiatan Inti 2.1 Eksplorasi Peserta didik secara mandiri mendengarkan cerita rakyat yang dibacakan oleh temannya. Peserta didik yang ditunjuk menyebutkan tema dalam cerita rakyat yang didengar sebagai apersepsi. 2.2 Elaborasi Peserta didik secara kreatif menyebutkan tokoh dalam cerita rakyat yang didengar Peserta didik menyebutkan watak tokoh dalam cerita rakyat yaang di dengar Peserta didik menyebutkan latar/ setting cerita rakyat yang didengar Peserta didik bekerja keras menyebutkan alur dalam cerita rakyat yang didengar. Peserta didik menyebutkan amanat/ pesan dalam cerita rakyat Peserta didik menyebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat Peserta didik secara mandiri menceritakan kembali isi cerita rakyat yang didengar Peserta didik dengan rasa ingin tahu bertanya jawab tentang isi cerita rakyat yang didengarkan. 2.3 Konfirmasi Guru memberikan umpan balik positif pada peserta didik yang dapat menyebutkan amanat/ pesan dalam cerita rakyat Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik dalam 75 Kegiatan Waktu 5

RPP Bahasa Jawa Kelas X Semester 1 47

menyebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang mampu secara mandiri menceritakan kembali isi cerita rakyat yang didengar 3. Penutup Guru menunjuk siswa secara mandiri untuk menceritakan kembali isi cerita rakyat 2.1 Penugasan Terstruktur Guru memberi tugas kepada peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan uraian yang berhubungan dengan materi crita rakyat Peserta didik menceritakan kembali isi cerita rakyat Guru memberi tugas kepada peserta didik untuk menyusun cerita rakyat yang didengar yang berkembang dilingkungan masyarakat Kota Semarang yang dikirim melalui email [email protected] Naskah cerita rakyat yang terpilih disiarkan melalui radio sekolah E. Penilaian Hasil Belajar Butir Penilaian: Wangsulana pitakon ngisor iki miturut cerita rakyat ing dhuwur! 1. Apa paraga ing cerita kasebut ? 2. Kepriye watake paraga kasebut ? sebutna lan njlentrehna! 3. Kepriye latar cerita kasebut ? 4. Pitutut luhur apa kang ana ing cerita kasebut? Sebutna ! 5. Tulisen ringkesan saka crita kasebut ! 2.2 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum berpartisipasi aktif 10

Skor Penilaian: No 1 2 3 4 5 Paraga Watak paraga Latar cerita Pitutur luhur Ringkesan Total Nilai Kunci Jawaban 20 20 20 20 20 100 Kriteria Ketepatan Benar Setengah 10 10 10 10 10 50 0 0 0 0 0 Salah 0

6. Media/ Sumber Pembelajaran id.wikipedia.org/../ceritarakyat; ceritarakyatnusantara.com Buku Memetri Basa Jawa Kelas X Damar Kelas X (MGMP BASA JAWA SMA DAN MA KOTA SEMARANG) Kamus Basa Jawa

Semarang, 19 Juli 2011 Mengetahui, Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

Drs. Waino S, S.Pd,M.Pd NIP 19550701 198703 1 003

L.Yuyun Dian Susanti, S.Pd NIP 19800630 200903 2 003

RPP Bahasa Jawa Kelas X Semester 1 49

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 11 Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas/Semester Pertemuan keAlokasi Waktu Standar Kompetensi : : : : : : SMA N 5 Semarang Bahasa Jawa X/1 11 2 X 45 menit Berbicara Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan secara lisan sastra maupun nonsastra dengan menggunakan berbagai ragam dan unggah-ungguh bahasa Jawa.

Kompetensi Dasar

:

Berdialog mengenai cerita rakyat

Indikator

:

Menjelaskan pengertian unggahungguh basa Jawa Menyebutkan jenis unggah-ungguh basa Jawa Menentukan tema Membuat kerangka percakapan Mengembangkan kerangka percakapan/dialog Menemukan isi pokok cerita rakyat Menemukan asal-usul kejadian yang terkandung dalam cerita rakyat

A. Tujuan Pembelajaran 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian unggah-ungguhing basa Jawa 2. Peserta didik dapat jenis unggah-ungguhing Basa Jawa 3. Peserta didik dapat menentukan tema cerita rakyat melalui berdialog dalam cerita rakyat 4. Peserta didik dapat membuat kerangka percakapaan melalui berdialog/ percakapan

dalam cerita rakyat 5. Peserta didik dapat mengembangkan kerangka dialog/ percakapan melalui dialog/ percakapan dalam cerita rakyat 6. Peserta didik menemukan isi pokok cerita rakyat melalui berdialog dalam cerita rakyat 7. Peserta didik menemukan asal-usul kejaadian yang terkandung dalam cerita rakyat melalui berdialog B. Materi Ajar A. Unggah-ungguhing Basa Jawa Miturut cak-cakane, basa Jawa kaperang dadi loro, yaiku : 1. Basa Ngoko Basa ngoko yaiku bahasane wong kang ora pati ngurmati kang diajak guneman Basa ngoko ana rong werna : 1.1 Ngoko lugu Wujude tembung ngoko, ora ana tembung kang krama inggil tumrap wong kang di ajak guneman. Yen ana, mung tumrap marang wong sing digunem. Kanggone : omongane bocang karo bocah sing kulina, omongane wong tuwa karo wong enom, yen lagi ngunandhika. 1.2 Ngoko alus Basa ngoko kang alus utawa luwig diajeni. Wujude yaiku basa ngoko kanthi tembung krama inggil tumrap wong kang di jak guneman Kanggone : ibu marang bapak, adhi marang kangmase utawa mbakyune, bisa uga kangmas utawa mbakyu marang adhi kang diajeni merga pangkate luwih dhuwur, anak marang wong tuwa, guru padha guru kang wis akrab/ kulina 2. Basa Krama Basa krama ana rong werna : 2.1 Basa krama lugu Wujude tembung krama Panganggone tumrap bocah karo bocah sing durung kulina, wong tuwa marang wong enom, nanging ngajeni sawetara tumrap wong kapindho diganti peprenahan, kabeh dikramakake. Mung panambang -e utawa -ake tetep ngoko 2.2 Basa krama alus Krama inggil iku kang ngajeni banget. Wujude kaya basa mudha krama, kaceke panambang -mu owah dadi panjenengan utawa panjenengan dalem. Tembung aku diowahi dadi abdi dalem, dalem, kawulam kula lan sapaanunggalane. Gunane : kanggo guneman marang wong sing kudu dikurmati/ diajeni, guneman bocah enom marang wong tuwa, wong enon marang wong enon sing diajeni, sapdhane wong tuwa kang padha ngajeni, pawongan kang padha-padha ngajeni. B. Cerita rakyat RPP Bahasa Jawa Kelas X Semester 1 51

Cerita rakyat yaiku crita kang dicritakake kanthi turun temurun utawa kang wis dadi tradisi ana ing masyarakat. Titikane cerita rakyat yaiku pangebarane kanthi lisan dhuweni sifat tradisional sugih cakrek lan variasi jenenge pangripta ora konangan wangune tiron (klise) ana ing susunan/ cara pangungkapane. tema latar paraga alur lan pesen.

Cerita rakyat duweni unsure-unsur intrinsic kayata :

C. Metode Pembelajaran Tanya jawab; Inkuiri; Diskusi; Belajar dalam kelompok; dan Penugasan D. Kegiatan Pembelajaran No 1. Kegiatan Awal Motivasi: 2. Guru memberi penjelasan tentang pengertian unggahungguhing Basa Jawa Peserta didik menyebutkan unggah-ungguhing basa Jawa Guru mengulas sedikit materi cerita rakyat dengan mengadakan tanya jawab Kegiatan Inti 2.1 Eksplorasi Peserta didik bertanya dengan menggunakan unggah-ungguh yang tepat Peserta didik mampu manjawab pertanyaan yang di sampaikan guru dengan menggunakan unggah-ungguh yang tepat 2.2 Elaborasi Peserta didik secara mandiri bertanya dengan menggunakan unggah-ungguh yang tepat Peserta didik membentuk kelompok untuk berdiskusi/ berdialog mengenai cerita rakyat Secara berkelompok peserta didik menentukan tema cerita 75 Kegiatan Waktu 5

rakyat Secara berkelompok bekerja keras percakapaan/dialog Secara kelompok mengembangkan kerangka percakapan/dialog dengan kreatif. Secara kelompok dengan rasa ingin tahu menemukan isi pokok cerita rakyat Secara kelompok menemukan asal-usul kejadian yang terkandung dalam cerita rakyat 2.3 Konfirmasi Penutup Guru meminta siswa secara mandiri untuk menjawab pertanyaan dan mengerjakan tugas berkaitan dengan cerita rakyat 3.1 Penugasan Terstruktur Guru memberi tugas kepada peserta didik untuk menyusun naskah dialog yang membicarakan tentang cerita rakyat. Peserta didik secara berkelompok berdialog sesuai dengan naskah yang disusun. Peserta didik menemukan isi cerita rakyat. Guru memberi tugas secara mandiri kepada peserta didik untuk mendengarkan siaran melalui radio sekolah tentang berdialog dengan menggunakan unggah-ungguh basa tentang cerita rakyat serta memberi tanggapan secara tertulis dan dikirim melalui email [email protected]. E. Penilaian Hasil Belajar Butir Penilaian: Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki! 1. Apa undheran/tema wacan ing dhuwur ? 2. Apa irah-irahan wacan ing dhuwur ? RPP Bahasa Jawa Kelas X Semester 1 53 3.2 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur Guru memberikan umpan balik positif atas hasil tanggapan peserta didik mengenai membahas tentang cerita rakyat Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang mampu menyampaikan pendapatnya secara baik dan benar Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum berpartisipasi aktif 3. 5 membuat kerangka

3. Sebutna paraga saka waagan ing dhuwur ? 4. Gawea cengkorongan ( kerangka) pacelaathon adhedhasaar wacan ing dhuwur ? 5. Apa isine wacaan ing dhuwur ? Skor Penilaian: No 1 2 3 4 5 Tema Irah-irahaan Paraga Cengkorongan Isi Total Kunci Jawaban 20 20 20 20 20 100 Kriteria Ketepatan Benar Setengah 10 10 10 10 10 50 0 0 0 0 0 Salah 0

F.

Media/ Sumber Pembelajaran www.yuyunsaja.blogspot.com ceritanusantara.om Buku Memetri Basa Jawa Kelas X Damar Kelas X (MGMP BASA JAWA SMA DAN MA KOTA SEMARANG) Teks cerita rakyat

Semarang, 19 Juli 2011 Mengetahui, Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

Drs. Waino S, S.Pd,M.Pd NIP 19550701 198703 1 003

L.Yuyun Dian Susanti, S.Pd NIP 19800630 200903 2 003

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 12 Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas/Semester Pertemuan keAlokasi Waktu Standar Kompetensi : : : : : : SMA N 5 Semarang Bahasa Jawa X/1 12 2 X 45 menit Berbicara Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan secara lisan sastra maupun nonsastra dengan menggunakan berbagai ragam dan unggah-ungguh bahasa Jawa.

Kompetensi Dasar

:

Berdialog mengenai cerita rakyat

Indikator

:

Berdialog dengan menggunakan unggah-ungguh basa tentang cerita rakyat melalui radio kampus

A. Tujuan Pembelajaran Peserta didik dapat berdialog dengan menggunakan unggah-ungguh basa tentang cerita rakyat melalui radio kampus B. Materi Ajar A. Unggah-ungguhing Basa Jawa Miturut cak-cakane, basa Jawa kaperang dadi loro, yaiku : 1. Basa Ngoko Basa ngoko yaiku bahasane wong kang ora pati ngurmati kang diajak guneman Basa ngoko ana rong werna : 1.1 Ngoko lugu RPP Bahasa Jawa Kelas X Semester 1 55

Wujude tembung ngoko, ora ana tembung kang krama inggil tumrap wong kang di ajak guneman. Yen ana, mung tumrap marang wong sing digunem. Kanggone : omongane bocang karo bocah sing kulina, omongane wong tuwa karo wong enom, yen lagi ngunandhika. 1.2 Ngoko alus Basa ngoko kang alus utawa luwig diajeni. Wujude yaiku basa ngoko kanthi tembung krama inggil tumrap wong kang di jak guneman Kanggone : ibu marang bapak, adhi marang kangmase utawa mbakyune, bisa uga kangmas utawa mbakyu marang adhi kang diajeni merga pangkate luwih dhuwur, anak marang wong tuwa, guru padha guru kang wis akrab/ kulina 2. Basa Krama Basa krama ana rong werna : 2.1 Basa krama lugu Wujude tembung krama Panganggone tumrap bocah karo bocah sing durung kulina, wong tuwa marang wong enom, nanging ngajeni sawetara tumrap wong kapindho diganti peprenahan, kabeh dikramakake. Mung panambang -e utawa -ake tetep ngoko 2.2 Basa krama alus Krama inggil iku kang ngajeni banget. Wujude kaya basa mudha krama, kaceke panambang -mu owah dadi panjenengan utawa panjenengan dalem. Tembung aku diowahi dadi abdi dalem, dalem, kawulam kula lan sapaanunggalane. Gunane : kanggo guneman marang wong sing kudu dikurmati/ diajeni, guneman bocah enom marang wong tuwa, wong enon marang wong enon sing diajeni, sapdhane wong tuwa kang padha ngajeni, pawongan kang padha-padha ngajeni. B. Cerita rakyat Cerita rakyat yaiku crita kang dicritakake kanthi turun temurun utawa kang wis dadi tradisi ana ing masyarakat. Titikane cerita rakyat yaiku pangebarane kanthi lisan dhuweni sifat tradisional sugih cakrek lan variasi jenenge pangripta ora konangan wangune tiron (klise) ana ing susunan/ cara pangungkapane.

Cerita rakyat duweni unsure-unsur intrinsic kayata :

tema latar paraga alur lan pesen.

C. Metode Pembelajaran Tanya jawab; Inkuiri; Diskusi; Belajar dalam kelompok; dan Penugasan D. Kegiatan Pembelajaran No 1. Kegiatan Awal Motivasi: 2. Guru memancing siswa untuk melakukan dialog secara spontan sesuai dengan unggah-ungguh basa Jawa. Kegiatan Inti 2.1 Eksplorasi Guru meminta satu kelompok untuk berdialog sesuai hasil kerja kelompok pertemuan sebelumnya. 2.2 Elaborasi Peserta didik secara berkelompok berdialog sesuai dengan naskah yang disusun dengan komunikatif pada pertemuan sebelumnya. Kelompok yang dipilih berdialog dengan menggunakan unggah-ungguh basa tentang cerita rakyat melalui radio kampus secara langsung. Kelompok yang belum terpilih bersiap mendengarkan melalui radio kampus secara langsung dan memberikan tanggapannya. 2.3 Konfirmasi Guru memberikan umpan balik positif pada kelompok yang telah melakukan dialog secara langsung melalui radio kampus. Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik yang telah mempersiapkan diri untuk berdialog secara langsung melalui radio kampus. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang berdialog dengan menggunakan unggah-ungguh basa tentang cerita rakyat melalui radio kampus secara langsung. 3. Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum 75 Kegiatan Waktu 5

RPP Bahasa Jawa Kelas X Semester 1 57

berpartisipasi aktif Penutup Guru meminta siswa secara mandiri untuk menjawab pertanyaan dan mengerjakan tugas berkaitan dengan cerita rakyat 3.1 Penugasan Terstruktur Guru memberikan tugas terstruktur kepada peserta didik secara berkelompok untuk berdialog dengan menggunakan unggah-ungguh basa tentang cerita rakyat melalui radio kampus secara langsung. 3.2 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur Guru memberi tugas secara mandiri kepada peserta didik untuk mencari cerita rakyat yang ada di sekitar lingkungan/ tempat tinggal E. Penilaian Hasil Belajar Butir Penilaian: Tugas Kelompok!

5

1. Gaweya naskah dialog kang ngrembug babagan cerita rakyat kang ana ing sakiwa tengenmu papan panggonanmu! 2. Paragakna ing radio kampus kanthi lafal lan intonasi kang becik! Skor Penilaian: No 1 2 3 4 5 Kesesuaian isi Lafal Intonasi Unggah-ungguh basa Penampilan Total F. Media/ Sumber Pembelajaran www.yuyunsaja.blogspot.com ceritanusantara.om Buku Memetri Basa Jawa Kelas X Damar Kelas X (MGMP BASA JAWA SMA DAN MA KOTA SEMARANG) Teks cerita rakyat Kunci Jawaban 20 15 15 30 20 100 Kriteria Ketepatan Benar Setengah 10 7,5 7,5 15 10 50 3 3 4 10 25 Salah 5

Semarang, 19 Juli 2011 Mengetahui, Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

Drs. Waino S, S.Pd,M.Pd NIP 19550701 198703 1 003

L.Yuyun Dian Susanti, S.Pd NIP 19800630 200903 2 003

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 13 Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas/ Semester Pertemuan keAlokasi Waktu Standar Kompetensi : : : : : : SMA N 5 Semarang Bahasa Jawa X/ 1 13 2 X 45 menit Membaca Mampu membaca dan memahami berbagai teks bacaan dalam bacaan non sastra dengan berbagai teknik membaca untuk berbagai tujuan Kompetensi Dasar : Membaca indah geguritan

Indikator

:

Menyebutkan langkah-langkah dalam membaca geguritan Menentukan tema geguritan Mengidentifikasi ciri-ciri geguritan Memilih kata-kata yang tepat untuk menulis geguritan Mengembangkan tema menjadi geguritan Mengembangkan amanat geguritan

A. Tujuan Pembelajaran 1. Peserta didik dapat menyebutkan langkah-langkah dalam membaca geguritan 2. Peserta didik dapat menentukan tema geguritan melalui membaca indah geguritan RPP Bahasa Jawa Kelas X Semester 1 59

3. Peserta didik dapaat mengidentifikasi ciri-ciri geguritan melalui membaaca indah geguritan 4. Peserta didik dapat memilih kata-kata yang tepat untuk menulis geguritan melalui membaca indah geguritan 5. Peserta didik dapat mengembangkan tema manjadi geguritan melalui membaca indah geguritan 6. Peserta didik dapat mengembangkan amanat geguritan melalui membaca indah geguritan

B. Materi Ajar Guritan saiki wis ora jumbuh karo paugeran, akeh-akeh wis ana pangaribawaning jaman, saengga guritan saiki wis beda karo giritan jaman biyen, tegese wis mardika. Titikane guritan yaiku ora kawengku ing pathokan, migunakake tembung-tembung kang pinilih, cacahe larik ora katemtokake, sajak pungkasane bebas mardika, ora nggunakake basa padinan, arng-arang nggunakake tembung pangiket, migunakake tembung kawi, isine mentes, lan migunakake purwakanthi basa, swara lan sastra. Carane nulis geguritan yaiku nemtokake tema, milih tetembungan kang mentes, endah lan cekak, menehi irah-iarahan kang junbuh karo isine geguritan, Titikane geguritan : Ora kawengku ing pathokan Migunakake tembung-tembung kang pinilih Migunakake purwakanthi sastra, swara lan basa Isine mentes

Guritan iku dibedakake dadi 2, yaiku : Guritan kuna Guritan anyar/ geguritan

Dene guritan kuna nduwe pathokan : Diwiwiti tembung sun gegurit Cacahe wanda saben sagatra padha Tibane swara ing pungkasan gatra runtut

Dene geguritan utawa guritan anyar nduweni pathokan : Cacahe gatra tanpa wilangan Cacahe wanda saben gatra uga bebas Tibane swara uga ora digatekake Mentingake pemilihane tembung kang mentes

Ora nganggo tembung sun gegurit KESISIH

Tuladha geguritan Mlipir-mlipir golek dalaan pinggir Merga tengah kebak malaa mbludak banjir Jebul malah sida kesingkir Saka gelagate urip sing ndhoyong kenthir Pengine ngoyak becik nadyan sethithik Ngupaya apik najan dadi wong cilik Ning kok malah akeh sing serik Jare merga mbedani, ora rempeg ora becik Lha wong cilaka kok ajak-ajak Kulak mala nganggo golek bala Kaya malaikat bisa didhemo wae Lelakone Nuswantara kok saya anah Menawa sambat ora pantes Yen ora samabat ning ati nggrantes E ..... kadang-kadangku sing krungu swaraku Mung nyumbang sembur kanggo nyambung sedulur Nadyan rung pantes aweh pitutur Anggep wae padha-padha keblasuk ing paran Melu rembug urun omongan Ayo bali ngundhuh dhawuhe sepuh Dimen Nuswantara tetep utuh Nuswantara bakal kuncara yen manungsane Padha tumata Nuswantara tetep digdayayen wargane taat agama Purwanto, November 2008 : Setyawan Dwi Hartanto C. Metode Pembelajaran Tanya jawab; Inkuiri; Diskusi; dan Penugasan D. Kegiatan Pembelajaran No 1. Kegiatan Awal Motivasi: Peserta didik menikmati pembacaan indah geguritan. Peserta didik secara sukarela mencoba membaca indah Kegiatan Waktu 5

RPP Bahasa Jawa Kelas X Semester 1 61

geguritan. 2. Kegiatan Inti 2.1 Eksplorasi Peserta didik menikmati pembacaan indah geguritan. Peserta didik secara sukarela mencoba membaca indah geguritan. Guru memberikan tanggapan tentang pembacaan indah geguritan. 2.2 Elaborasi Guru memberi pengertian tentang membaca indah geguritan Peserta didik menjelaskan langkah-langkah dalam membaca geguritan. Peserta didik membaca indah geguritan Peserta didik secara mandiri menentukan tema geguritan. Peserta didik bekerja keras mengidentifikasi ciri-ciri geguritan. Peserta didik dapat memilih kata-kata yang tepat untuk menulis geguritan. Peserta didik secara kreatif dapat mengembangkan tema menjadi geguritan Peserta didik mengembangkan amanat untuk menjiwai pembacaan geguritan. 2.3 Konfirmasi 3. Guru memberikan umpan balik positif atas hasil peserta didik menjelaskan langkah-langkah dalam membaca geguritan. Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik dalam mengembangkan amanat untuk menjiwai pembacaan geguritan. Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang mampu membaca indah geguritan Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum berpartisipasi aktif Penutup Guru meminta peserta didik secara mandiri untuk membaca indah geguritan 3.3 Penugasan Terstruktur Guru memberi materi geguritan tugas kepada peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan uraian yang berkaitan dengan 10 75

Peserta didik membaca geguritan secara indah Guru memberi tugas tidak terstruktur tentang membaca geguritan dengan memilih satu teks geguritan untuk siap dibaca melalui radio kampus pada pertemuan yang akan dating.

3.4 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur

E. Penilaian Hasil Belajar Butir Penilaian: Wangsulana pitakon ing ngisor iki kanthi ringkes! 1. Apa tema geguritan Kesisih ing dhuwur ? 2. Apa maknane geguritan kesisih ing dhuwur ? 3. Pitutur apa kang keemot ing geguritan kesisih ing dhuwur ? 4. Apa tegese tembung-tembung ing ngisor iki : a. Mlipir-mlipir b. Nggrantes c. Sedulur d. ngundhuh Skor Penilaian: No 1 2 3 4 Tema Makna Pitutur luhur Negesi tembung Total Nilai F. Media/ Sumber Pembelajaran Pinterbasajawa.co.cc www.yuyunsaja.blogspot.com www.ki-demang.com Buku Memetri Basa Jawa Kelas X Damar Kelas X(MGMP BASA JAWA SMA DAN MA KOTA SEMARANG) Kunci Jawaban 20 20 30 30 100 Kriteria Ketepatan Benar Setengah 10 10 15 15 50 0 0 0 0 Salah 0

RPP Bahasa Jawa Kelas X Semester 1 63

Semarang, 19 Juli 2011 Mengetahui, Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

Drs. Waino S, S.Pd,M.Pd NIP 19550701 198703 1 003

L.Yuyun Dian Susanti, S.Pd NIP 19800630 200903 2 003

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 14 Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas/ Semester Pertemuan keAlokasi Waktu Standar Kompetensi : : : : : : SMA N 5 Semarang Bahasa Jawa X/ 1 11 2 X 45 menit Membaca Mampu membaca dan memahami berbagai teks bacaan dalam bacaan non sastra dengan berbagai teknik membaca untuk berbagai tujuan Kompetensi Dasar : Membaca indah geguritan

Indikator

:

Membaca indah geguritan melalui radio kampus.

A. Tujuan Pembelajaran Peserta didik dapat membaca indah geguritan melalui radio kampus.

B. Materi Ajar Guritan saiki wis ora jumbuh karo paugeran, akeh-akeh wis ana pangaribawaning jaman, saengga guritan saiki wis beda karo giritan jaman biyen, tegese wis mardika. Titikane guritan yaiku ora kawengku ing pathokan, migunakake tembung-tembung kang pinilih, cacahe larik ora katemtokake, sajak pungkasane bebas mardika, ora nggunakake

basa padinan, arng-arang nggunakake tembung pangiket, migunakake tembung kawi, isine mentes, lan migunakake purwakanthi basa, swara lan sastra. Carane nulis geguritan yaiku nemtokake tema, milih tetembungan kang mentes, endah lan cekak, menehi irah-iarahan kang junbuh karo isine geguritan, Titikane geguritan : Ora kawengku ing pathokan Migunakake tembung-tembung kang pinilih Migunakake purwakanthi sastra, swara lan basa Isine mentes

Guritan iku dibedakake dadi 2, yaiku : Guritan kuna Guritan anyar/ geguritan

Dene guritan kuna nduwe pathokan : Diwiwiti tembung sun gegurit Cacahe wanda saben sagatra padha Tibane swara ing pungkasan gatra runtut

Dene geguritan utawa guritan anyar nduweni pathokan : Cacahe gatra tanpa wilangan Cacahe wanda saben gatra uga bebas Tibane swara uga ora digatekake Mentingake pemilihane tembung kang mentes Ora nganggo tembung sun gegurit KESISIH

Tuladha geguritan Mlipir-mlipir golek dalaan pinggir Merga tengah kebak malaa mbludak banjir Jebul malah sida kesingkir Saka gelagate urip sing ndhoyong kenthir Pengine ngoyak becik nadyan sethithik Ngupaya apik najan dadi wong cilik Ning kok malah akeh sing serik Jare merga mbedani, ora rempeg ora becik Lha wong cilaka kok ajak-ajak Kulak mala nganggo golek bala Kaya malaikat bisa didhemo wae Lelakone Nuswantara kok saya anah RPP Bahasa Jawa Kelas X Semester 1 65

Menawa sambat ora pantes Yen ora samabat ning ati nggrantes E ..... kadang-kadangku sing krungu swaraku Mung nyumbang sembur kanggo nyambung sedulur Nadyan rung pantes aweh pitutur Anggep wae padha-padha keblasuk ing paran Melu rembug urun omongan Ayo bali ngundhuh dhawuhe sepuh Dimen Nuswantara tetep utuh Nuswantara bakal kuncara yen manungsane Padha tumata Nuswantara tetep digdayayen wargane taat agama Purwanto, November 2008 : Setyawan Dwi Hartanto C. Metode Pembelajaran Tanya jawab; Inkuiri; Diskusi; dan Penugasan D. Kegiatan Pembelajaran No 1. Kegiatan Awal Motivasi: 2. Guru bertanya jawab tentang materi membaca geguritan yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Kegiatan Inti 2.1 Eksplorasi Peserta didik diminta secara spontan membaca teks geguritan yang telah dipersiapkan guru. 2.2 Elaborasi Peserta didik yang terpilih membaca indah geguritan melalui radio kampus secara Peserta didik lain mendengarkan dan mempersiapkan diri untuk memberi tanggapan atas pembacaan geguritan yang dilakukan temannya. 2.3 Konfirmasi Guru memberikan umpan balik positif atas hasil peserta didik dalam membaca indah geguritan melalui radio kampus. Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik dalam mempersiapkan diri untuk membaca indah geguritan 75 Kegiatan Waktu 5

melalui radio kampus. 3. Penutup Guru meminta peserta didik secara mandiri untuk membaca indah geguritan 3.1 Penugasan Terstruktur Guru memberikan tugas terstruktur pada peserta didik untuk membaca indah geguritan langsung melalui radio kampus. Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang mampu membaca indah geguritan melalui radio kampus. Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum berpartisipasi aktif 10

3.2 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur Guru memberi tugas tidak terstruktur pada peserta didik untuk mencari dua teks geguritan dengan tema yang berbeda dan menjelaskan tema, amanat dan nilai yang terkandung dalam geguritan tersebut. E. Penilaian Hasil Belajar Butir Penilaian: Wacanen naskah geguritan kang uwis kopilih kanthi endah! Skor Penilaian: No 1 2 3 lafal intonasi penampilan Total Nilai F. Media/ Sumber Pembelajaran Pinterbasajawa.co.cc www.yuyunsaja.blogspot.com www.ki-demang.com Buku Memetri Basa Jawa Kelas X Damar Kelas X(MGMP BASA JAWA SMA DAN MA KOTA SEMARANG) Kunci Jawaban 35 35 30 100 Kriteria Ketepatan Benar Setengah 17,5 17,5 15 50 10 15 35 Salah 10

RPP Bahasa Jawa Kelas X Semester 1 67

Semarang, 19 Juli 2011 Mengetahui, Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

Drs. Waino S, S.Pd,M.Pd NIP 19550701 198703 1 003

L.Yuyun Dian Susanti, S.Pd NIP 19800630 200903 2 003

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 15 Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas/Program/ Semester Pertemuan keAlokasi Waktu Standar Kompetensi : : : : : : SMA N 5 Semarang Bahasa Jawa X/ 1 15 2 X 45 menit Menulis Mampu berbagai mengungkapkan jenis karangan pikiran, nonsastra pendapat, gagasan, dan perasaan dalam maupun sastra mengguna-kan berbagai ragam bahasa Jawa sesuai dengan unggah-ungguh dan menulis dengan huruf Jawa.

Kompetensi Dasar

:

Menulis geguritan

Indikator

:

Menjelaskan pengertian geguritan Menyebutkan langkah-langkah dalam membuat geguritan Menentukan tema/ topik geguritan Menulis geguritan dengan

menggunakan kata-kata indah dan basa kawi. Menulis geguritan dengan memasukkan purwakanthi. Menulis geguritan dengan menggunakan gaya bahasa tertentu Menulis geguritan tentang peristiwa yang terjadi dilingkunganya Menulis geguritan tentang peristiwa yang terjadi dilingkungannya yang siap dibacakan melalui radio kampus.

A. Tujuan Pembelajaran 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian geguritan melalui menulis geguritan 2. Peserta didik dapat menyebutkan langkah-langkah dalam membuat geguritan melalui menulis geguritan 3. Peserta didik dapat menentukan tema/ topik geguritan melalui menulis geguritan 4. Peserta didik dapat menulis geguritan dengan menggunakan kata-kata indah dan basa kawi. 5. Peserta didik dapat menulis geguritan dengan memasukkan purwakanthi. 6. Peserta didik dapat menulis geguritan dengan gaya bahasaatertentu melalui menulis geguritan 7. Peserta didik dapat menulis geguritan tentang peristiwa yang terjadi dilingkunganya 8. Peserta didik dapat menulis geguritan tentang peristiwa yang terjadi dilingkungannya yang siap dibacakan melalui radio kampus. B. Materi Ajar Guritan saiki wis ora jumbuh karo paugeran, akeh-akeh wis ana pangaribawaning jaman, saengga guritan saiki wis beda karo giritan jaman biyen, tegese wis mardika. Titikane guritan yaiku ora kawengku ing pathokan, migunakake tembung-tembung kang pinilih, cacahe larik ora katemtokake, sajak pungkasane bebas mardika, ora nggunakake basa padinan, arng-arang nggunakake tembung pangiket, migunakake tembung kawi, isine mentes, lan migunakake purwakanthi basa, swara lan sastra. a. b. Carane nulis geguritan yaiku Nemtokake tema, Milih tetembungan kang mentes

RPP Bahasa Jawa Kelas X Semester 1 69

c. d.

Endah lan cekak, Menehi irah-iarahan kang junbuh karo isine geguritan,

Titikane geguritan : Ora kawengku ing pathokan Migunakake tembung-tembung kang pinilih Migunakake purwakanthi sastra, swara lan basa Isine mentes

Nulis geguritan ora padha karo nulis gancaran utawa awujud wacan. Nulis geguritan luwih dhisik katemtokake topike ngengrengan apa kang bakal kababar. Tembung-tembung kang digunakake awujud symbol tegese jerone kakandhut ing jero, umpamane kanggo ngandharake menawa aku ing papan kene kepengen ngeningake cipta kagem para pahlawan kang toh nyawa cukup migunakake tembung dakniyati ngeningake cipta/tumrap kusuma bangsa. Saliyane iku pungkasane tembung saben gatra/ larik uga wigati supaya katon endah.

C. Metode Pembelajaran Tanya jawab; Inkuiri; Diskusi; Belajar dalam kelompok; dan Penugasan D. Kegiatan Pembelajaran No 1. Kegiatan Awal Motivasi: 2. Guru menunjukkan tulisan geguritan yang kurang sempurna kepada peserta didik. Peserta didik menunjukkan penggunaan kata-kata yang kurang tepat beserta alasannya. Kegiatan Inti 2.1 Eksplorasi Guru memberi penjelasan pengertian geguritan Guru mengadakan tanya jawab, mengulas kembali tentang geguritan 2.2 Elaborasi Peserta didik menjelaskan pengertian geguritan. Peserta didi