7
TASKA BONDAMAMA : SENI VISUAL Hari : Rabu Tarikh : 11/01/2012 Kelas/ kumpulan : Taska BondaMama Bilangan Kanak-Kanak : 15 0rang Bilangan Kanak-Kanak Yan g Hadir : 15 Oran g Aktiviti : Bergambar dan corak rekaan Tajuk : Capan Pengetahuan Sedia ada : Mengecop dan Mewarna Objektif Pengajaran : Dapat peluang meneroka dan cuba i dea baru melalui pelbagai bahan Bahan bantu mengajar: Kertas Mahjong Penerapan nilai murni : Kekemasan, kesenian, dan ketekunan.

RPH baru dr

Embed Size (px)

Citation preview

8/3/2019 RPH baru dr

http://slidepdf.com/reader/full/rph-baru-dr 1/7

TASKA BONDAMAMA : SENI VISUAL

Hari : Rabu

Tarikh : 11/01/2012

Kelas/ kumpulan : Taska BondaMama

Bilangan Kanak-Kanak : 15 0rang

Bilangan Kanak-Kanak Yang Hadir : 15 Orang

Aktiviti : Bergambar dan corak rekaan

Tajuk : Capan

Pengetahuan Sedia ada : Mengecop dan Mewarna

Objektif Pengajaran : Dapat peluang meneroka dan cuba idea baru melalui pelbagai bahan

Bahan bantu mengajar: Kertas Mahjong

Penerapan nilai murni : Kekemasan, kesenian, dan ketekunan.

8/3/2019 RPH baru dr

http://slidepdf.com/reader/full/rph-baru-dr 2/7

Langkah

/MasaIsi Kandungan Proses Pembelajaran dan Pembelajaran Cacatan/BBM

Aktiviti Guru Aktiviti Murid

Set Induksi(15 minit)

Capan adalah salahsatu aktiviti seni dan

kraf 

1.  Mengumpul kanak-kanak 

2.  Menunjukkancontoh

3.  Menjelaskan teknik 

1.  Murid bersedia ditempat duduk 

2.  Mendengar  penjelasan guru

mengenai aktiviti

Langkah 1

(10 minit)

Maksud seni : seni

terbahagi kepada duaiaitu seni visual dan

seni kraf 

1.  Mengedarkan

 peralatan sambilmemperkenalkan

 peralatan kepadamurid

1.  Memastikan

 peralatan dan bahandisediakan dengan

cukup dan lengkapoleh guru.

-  Kertas

mahjon

-  Warna

air 

Langkah 2(40 minit)

Prosedur Pembuatan1.  Warnakan

tapak tangan

denganmenggunakanwarna air 

2.  Copkan diatas kertas

yangdisediakan

1.  Guru mewarnakantapak tangan dengan

menggunakan warna

air 2.  Guru copkan

tangannya di atas

kertas yangdisediakan

3.  Guru menunjukkan pelbagai corak 

denganmenggunakkan

tapak tangan4.  Guru meminta murid

melakukan aktiviti5.  Guru memantau

murid6.  Guru membetulkan

kesilapan muridsekiranya terdapat

kesilapan dalammelakukan aktiviti

1.  Murid meniru gayaguru

2.  Murid mengikuti

teknik-teknik yangditunjukkan

3.  Murid mencipta

 pelbagai corak dengan tapak 

tangan mereka4.  Murid menanyakan

soalan jika tidak faham

5.  Murid meneruskanaktiviti tersebut

6.  Murid melakukanaktiviti dengan

 betul danmelakukkan dengan

 bersungguh-sungguh

8/3/2019 RPH baru dr

http://slidepdf.com/reader/full/rph-baru-dr 3/7

3.  Pelbagaikan

corak denganmenggunakan

tapak tangan

Langkah 3(5 minit)

Penutup 1.  Guru meminta hasilmurid-murid yang

telah dilakukan2.  Guru meminta

menampalkan didinding

1.  Muridmenunjukkan hasil

kerja masing-masing

2.  Murid-muridmenampalkan hasil

kerja mereka didinding.

Refleksi Guru

 ______________________________________________________________________________ 

Refleksi Murid

 ______________________________________________________________________________ 

8/3/2019 RPH baru dr

http://slidepdf.com/reader/full/rph-baru-dr 4/7

TADIKA SERI CAHAYA : SENI PERSEMBAHAN

Hari : Rabu

Tarikh : 11/01/2012

Kelas/ kumpulan :

Bilangan Kanak-Kanak : 15 0rang

Bilangan Kanak-Kanak Yang Hadir : 10 Orang

Aktiviti : Seni Tarian

Tajuk : Seni Persembahan

Pengetahuan Sedia ada : Pergerakan asas tarian

Objektif Pengajaran : (KT 3.1.4) mengenal tarian daripada pelbagai budaya Malaysia

Bahan bantu mengajar: Radio dan alat muzik 

Penerapan nilai murni :. Kesabaran, mengeratkan perkauman

8/3/2019 RPH baru dr

http://slidepdf.com/reader/full/rph-baru-dr 5/7

Langkah

/MasaIsi Kandungan Proses Pembelajaran dan Pembelajaran Cacatan/BBM

Aktiviti Guru Aktiviti Murid

Set Induksi(15 minit)

Tarian adalah satu pergerakan yang

menarik danmengembirakan

1.  Mengumpul kanak-kanak 

2.  Menunjukkancontoh

3.  Menjelaskan teknik 

1.  Murid bersediadi tempat duduk 

2.  Mendengar  penjelasan guru

mengenaiaktiviti

Langkah 1(10 minit)

Maksud Tarian :Tarian adalah seni

 pergerakan yangmempunyai unsur-

unsur tariantradisional yang

melambangkan

sesebuah masyarakatdi Malaysia

1.  Memperkenalkan jenis-jenis tarian,

dan muzikdalamtarian tradisional

1.  Melakukan aktivitimemanaskan badan

terlebih dahulusebelum aktiviti

dijalankan

-  Pemain c

-  televisye

Langkah 2(40 minit)

1.  AsasPergerakan

Tarian

1.  Menunjukkan,membantu dan

membetulkankesilapan sewaktu

menjalankanaktiviti

2.  Guru memberi peluang kepadamurid untuk 

menunjukkanekspresi diri.

1.  Murid mengikut pergerakkan yang

dilakukan oleh gurusecara berulang-

ulang

8/3/2019 RPH baru dr

http://slidepdf.com/reader/full/rph-baru-dr 6/7

 Langkah 3

(5 minit)

Penutup 1.  Guru mengarah

kank-kanak untuk membuat

 pergerakkan tariansecara keseluruhan

2.  Guru memberiarahan dan

menunjukkan agar murid melakukan

µcooling down¶

1.  Mengikut arahan

guru untuk melakukan aktiviti

tersebut.

Refleksi Guru :-

 ______________________________________________________________________________ 

Refleksi Murid :

 ______________________________________________________________________________ 

8/3/2019 RPH baru dr

http://slidepdf.com/reader/full/rph-baru-dr 7/7