Click here to load reader

rozwIJanie komPetencji matematycznycH i › media › rozw-komp-matemat... – e-learningowe narzędzie z wykorzystaniem zaawansowanych technik komputerowych) 26 Technologie informacyjne

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of rozwIJanie komPetencji matematycznycH i › media › rozw-komp-matemat... –...

 • Przykłady dobrej Praktyki w Programie

  „Uczenie się Przez całe życie”

  rozwIJanie komPetencji matematycznycH i PodstawowycH komPetencji

  naUkowycH i tecHnicznycH w ProjektacH wsPÓłPracy eUroPejskiej

  warszawa 2010

 • Przykłady dobrej Praktyki w Programie „Uczenie się Przez całe życie”

  rozwIJanie komPetencji matematycznycH i PodstawowycH komPetencji

  naUkowycH i tecHnicznycH w ProjektacH wsPÓłPracy eUroPejskiej

  warszawa 2010

 • koncePcja i redakcja Ewa Kolasińska

  wybÓr PrzykładÓw dobrej Praktyki Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Julia Płachecka Erasmus Renata Smolarczyk Leonardo da Vinci Anna Kowalczyk Grundtvig Michał Chodniewicz Wizyty Studyjne Anna Dębska eTwinning Ewa Raińska-Nowak European Language Label Anna Grabowska

  sPorządzenie oPisÓw ProjektÓw Program „Uczenie się przez całe życie” Polscy koordynatorzy projektów Erasmus Mobilność Beata Skibińska

  oPracowanie graficzne, skład i łamanie Michał Gołaś

  korekta Weronika Walasek, Agnieszka Pawłowiec

  drUk Top Druk Łomża

  wydawca Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa www.frse.org.pl www.llp.org.pl

  isbn 978-83-62634-12-5

  Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu ,,Uczenie się przez całe życie”. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną w publikacji. W opracowaniu wykorzystano zdjęcia nadesłane przez beneficjentów programu, dokumentujące działania prowadzone w projektach, spotkania uczestników oraz wytworzone produkty końcowe.

  PUblikacja bezPłatna

  Program comenius

  Przykłady dobrej praktyki2

 • szanowni Państwo

  Niniejszy zeszyt przygotowany został jako materiał na konferencję pod tym samym tytułem, organizowaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Ośrodek Roz- woju Edukacji, 14 grudnia 2010 r. w Warszawie. Jest to kolejny zeszyt tematyczny, który stawia sobie za zadanie upowszechnianie przykładów wartościowych pro- jektów realizowanych w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie. Temat zarówno zeszytu, jak i konferencji powiązany jest z kompetencjami kluczo- wymi, określonymi przez Parlament Europejski i Radę (Zalecenie z 18 grudnia 2006 r.) jako niezbędne w procesie uczenia się przez całe życie. Wśród ośmiu kompetencji kluczowych, łączących wiedzę, umiejętności i postawy potrzebne do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i odnalezienia się na rynku pracy w społeczeństwie opartym na wiedzy, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowe i techniczne znalazły się na trzecim miejscu. Ich definicje przytoczymy tu w całości za cytowanym dokumentem (1), oddają bowiem dobrze tematykę, cele, działania i osiągane rezultaty w wybranych przez nas projektach, realizowanych w programach sektorowych Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci i Grundtvig, w programie międzysektorowym Wizyty Studyjne oraz w programach eTwinning i European Language Label, w zależności oczywiście od ich specyfiki i grupy odbiorców. Prezentujemy więc w zeszycie projekty rozwijające kompetencje ściśle matematyczne „obejmujące umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji. Istotne są zarówno proces i czynność, jak i wiedza, przy czym podstawę stanowi należyte opa- nowanie umiejętności liczenia. Kompetencje matematyczne obejmują – w różnym stopniu – zdolność i chęć wykorzystywania matematycznych sposobów myślenia (myślenie logiczne i przestrzenne) oraz prezentacji (wzory, modele, konstrukty, wykresy, tabele)”. Pokazujemy też projekty rozwijające kompetencje naukowe ,,odnoszące się do zdolno- ści i chęci wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania świata przyrody, w celu formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach”, a także projekty rozwijające kompetencje techniczne. Za kompetencje techniczne uznaje się stosowanie tej wiedzy i metodologii w odpowiedzi na postrze- gane potrzeby lub pragnienia ludzi. Kompetencje w zakresie nauki i techniki obejmują rozumienie zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz odpowiedzialność poszczególnych obywateli.” Realizacja nowatorskich i twórczych projektów programu Uczenie się przez całe życie zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych, partnerskich, zwiększających atrak- cyjność nauczania nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, rozbudzanie ciekawości świata i rozumienia praw nim rządzących, dobrze służy wprowadzaniu zmian na rzecz podnoszenia jakości edukacji.

  Redakcja

  (1) Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – Europejskie Ramy Odniesienia – DG Edukacja i Kultura

  wProwadzenie

  Przykłady dobrej praktyki 3

 • Reduction of CO2 Emission by Implementation of Renewable Resources in Central Europe Regions in the Context of EU Energy Policy (Redukcja emisji CO2 poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na przykładzie Europy Centralnej w kontekście Polityki Energetycznej Unii Europejskiej) 18

  Mobilność w programie Erasmus a rozwój kompetencji matematycznych 22

  Developing virtual mathematics laboratory 24

  Bayesian Methods to Enhance Reimbursement Decisions – global e-learning tool with advanced computing software (Metody beyesowskie jako wsparcie dla podejmowania decyzji refundacyjnych – e-learningowe narzędzie z wykorzystaniem zaawansowanych technik komputerowych) 26

  Technologie informacyjne i komunikacyjne dla innowacyjnych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (ICT for Innovative Science Teachers) 28

  Rozwój kompetencji nauczycieli IT i mechaniki 30

  Automatyka, mechatronika i informatyka podstawą sukcesu zawodowego 32

  Operator obrabiarek sterowanych numerycznie – zawód na dziś i jutro 34

  Partnerskie Projekty szkÓł

  Fun with maths (Nauka przez zabawę – matematyka da się lubić) 7

  Europejskie ogrody doświadczeń przyrodniczych 8

  Z biegiem rzeki – zrozumieć wodę. Jak chronić środowisko naturalne? 10

  Szkoła i muzeum nauki 12

  Zielona energia nie zna granic (Grune Energie kent keine Grenzen) 14

  mobilność szkolnej kadry edUkacyjnej

  Content and Language Integrated Learning for Maths and Science Teachers (Zintegrowane nauczanie przedmiotu i języka obcego dla nauczycieli matematyki i przedmiotów ścisłych) 16

  Program erasmus

  Program leonardo da Vinci

  Przykłady dobrej praktyki4

  Program comenius

  sPis treści

 • Use of laboratories for teaching sciences and gaining vocational competences 42

  Program wizyty studyjne

  Projekty Partnerskie grUndtViga

  Zmiksujmy kreatywność i innowacyjność w kształceniu dorosłych 36

  AURORA-POLARIS. Partnership Opportunity for Learning: Astronomy Resources for Inspiring Seniors (Współpraca w Nauczaniu Astronomii jako Czynnik Inspirujący Seniorów) 38

  wyjazdy szkoleniowe dla kadry edUkacji dorosłycH

  Content and Language Integrated Learning for Mathematics and Science Teachers 40

  1, 2 Buckle my Shoe (Pierwsze, drugie zapnij mi obuwie…) 44

  Dziennik podróży Syriusza (The diary of Syrius’ travels) 46

  Magic but real experiments 48

  Young Scientist (Młodzi Naukowcy) 50

  Program grundtvig

  Program etwinning

  Program european language label

  Przykłady dobrej praktyki 5

  Przykłady dobrej Praktyki

 • Comenius

  Leonardo da Vinci

  Erasmus

  Grundtvig

  Wizyty Studyjne

  eTwinning

  European Language Label

  7

  18

  24

  36

  42

  44

  50

 • fUn witH matHs nauka przez zabawę

  – matematyka da się lubić

  Partnerskie Projekty szkół

  cele ProjektU: Celem projektu jest podkreślenie istoty aktywnego nauczania i aktywnego udzia- łu uczniów w lekcjach matematyki, co zaowocuje podniesieniem ich kompe- tencji matematycznych. Ponadto autorzy projektu postawili sobie następujące cele: • zbudować sieć szkół europejskich • dzielić się wiedzą zawodową i do-

  świadczeniem, zwłaszcza podczas sesji w czasie spotkań

  • wydać zbiór pomysłów, metod i tech- nik nauczania, sfilmowanych na wi- deo i opisanych (jedna strona opisu dla każdej techniki)

  • umieścić ten zbiór na stronach in- ternetowych szkół biorących udział w projekcie jako gotowy do wydruku

  • zastosować system monitoringu i ewa- luacji.

  działania (metody) zastosowane w Projekcie: Metody aktywizujące pracę uczniów i roz- wijające ich umiejętności matematyczne: • metoda projektu • metoda dramy • metoda skojarzeń • burza mózgów • metoda problemowa • praca w grupach • gry planszowe • domino dydaktyczne • puzzle

  rezUltaty do osiągnięcia: • pokazać, że nauka przez zabawę uła-

  twi nauczanie matematyki w szkołach podstawowych

  • pokazać, że matematyka nie jest nud- nym przedmiotem i można nią zain-

  teresować uczniów i zaangażować ich w czynne uczenie się tego przedmiotu

  ProdUkty ProjektU: • sprawnie działająca sieć szkół • zbiór technik do wykorzystania na lek-

  c