Click here to load reader

ROZDZIAŁ II - - prace magisterskie, przedsiebiorstwa... · Web view3.2.4 Analiza sprawozdania z przepływów środków pieniężnych.....68 3. 6 Analiza wskaźnikowa Zakładów Naprawczych

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ROZDZIAŁ II - - prace magisterskie, przedsiebiorstwa... · Web view3.2.4 Analiza...

ROZDZIA II

UNIWERSYTET DZKI

WYDZIA EKONOMICZNO SOCJOLOGICZNY

KIERUNEK EKONOMIA

ANALIZA FINANSOWA JAKO PODSTAWA OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIBIORSTWA

PRACA LICENCJACKA

NAPISANA W KATEDRZE ANALIZY I STRATEGII PRZEDSIBIORSTWA POD KIERUNKIEM

D 2002

SPIS TRECI

Wstp...........................................................................................................................4

Rozdzia I Pojcie i rola analizy finansowej w ocenie dziaalnoci przedsibiorstwa........................................................................................................6

1.1 Istota, przedmiotu i zakresu analizy finansowej przedsibiorstwa..........................6

1.2 Rodzaje analiz.......................................................................................................10

1.3 rda informacji do oceny finansowej..................................................................12

1.3.1 Rachunek zyskw i strat..............................................................................14

1.3.2 Bilans...........................................................................................................19

1.3.3 Sprawozdanie z przepywu rodkw pieninych........................................22

Rozdzia II Analizy wskanikowa jako metoda oceny dziaalnoci przedsibiorstwa......................................................................................................25

2.1 Wstpna analiza bilansu.......................................................................................25

2.2 Wstpna analiza rachunku wynikw.....................................................................29

2.3 Zasady analizy wskanikowej...............................................................................30

2.3.1 Wskaniki pynnoci.....................................................................................31

2.3.2 Wskaniki zaduenia i obsugi dugu...........................................................33

2.3.3 Wskaniki efektywnoci (wykorzystania) aktyww.......................................36

2.3.4 Wskaniki rentownoci.................................................................................39

2.3.5 Wskaniki wartoci rynkowej........................................................................42

2.4 Analiza metoda Du Ponta.....................................................................................44

Rozdzia III Ocena kondycji finansowej Zakadw Naprawczych Taboru Kolejowego Misk Mazowiecki S.A....................................................................48

3.1 Charakterystyka dziaalnoci Zakadw Naprawczych Taboru Kolejowego

Misk Mazowiecki S.A.............................................................................................48

3.1.1 Zasoby ludzkie........................................................................................50

3.1.2 Struktura organizacyjna..........................................................................51

3.1.3 Przedmiot dziaalnoci Spki.................................................................53

3.1.4 Rynki zbytu.............................................................................................54

3.1.5 Konkurencja............................................................................................55

3.2 Wstpna analiza sprawozda finansowych Zakadw Naprawczych Taboru Kolejowego Misk Mazowiecki S.A za lata1998 2000........................................57

3.2.1 Analiza dynamiki i struktury aktyww......................................................58

3.2.2 Analiza dynamiki i struktury pasyww ....................................................61

3.2.3 Analiza dynamiki i struktury rachunku zyskw i strat..............................64

3.2.4 Analiza sprawozdania z przepyww rodkw pieninych....................68

3. 6 Analiza wskanikowa Zakadw Naprawczych Taboru Kolejowego Misk Mazowiecki S.A.........................................................................................................70

3.6.1 Wskanikowa ocena pynnoci finansowej.............................................70

3.6.2 Wskanikowa ocena zaduenia i obsugi dugu.....................................72

3.6.3 Wskanikowa ocena efektywnoci aktyww...........................................74

3.6.4 Wskanikowa ocena rentownoci...........................................................80

Zakoczenie..............................................................................................................85

Spis rysunkw..........................................................................................................87

Spis tabel...................................................................................................................88

Zaczniki..................................................................................................................89

Bibliografia................................................................................................................90

WSTP

Analiza finansowa stanowi najstarszy historycznie dzia analizy ekonomicznej. Pocztkowo opieraa si tylko na analizie bilansu oraz rachunku wynikw. Pierwsze prby oceny wskanikw finansowych przedsibiorstwa zostay dokonane ju w drugiej poowie XIX stulecia. Porwnanie bilansu zapocztkowa w 1870 r. L.Cohstaedt twrca dziennikarskiej krytyki bilansu.

W obecnej praktyce gospodarczej analiza finansowa jest t czci analizy ekonomicznej, ktra stanowi najwyszy stopie jej uoglnienia. Obejmuje ona swym zakresem caoksztat zagadnie zwizanych z dziaalnoci gospodarcz przedsibiorstwa. Wpyw na to ma wybitnie syntetyczny charakter wskanikw bdcych jej przedmiotem.

Do zagadnie lecych w sferze zainteresowania analizy finansowej nale: wynik finansowy i zwizana z tym ocena efektywnoci gospodarowania - rentownoci, koszty i przychody ze sprzeday, sytuacja majtkowa oraz finansowa, analiza i pozycji finansowej przedsibiorstwa.

Syntetyczne ujcie tych zagadnie pozwala na szybki pomiar, ocen wynikw i sytuacji ekonomicznej przedsibiorstwa.

Dziki tym walorom, a take ze wzgldu na due zapotrzebowanie w otoczeniu przedsibiorstwa (akcjonariusze, banki, dostawcy, odbiorcy) ta cz analizy ekonomicznej, a wic analiza finansowa znajduje powszechne zastosowanie w yciu gospodarczym.

Celem niniejszej pracy jest prba przedstawienia przydatnoci analizy finansowej dla oceny ksztatowania sytuacji finansowej wybranego przedsibiorstwa 3 letnim okresie jego dziaalnoci.

Praca skada si z trzech czci.

W pierwszym rozdziale pracy omwiam pojcie analizy i jej rol w ocenie dziaalnoci przedsibiorstwa.

Drugi rozdzia pracy zawiera omwienie podstawowych wskanikw wykorzystywanych do oceny sytuacji finansowej oraz przedstawienie analizy wstpnej.

Rozdzia trzeci dotyczy analizy wstpnej oraz analizy wskanikowej przeprowadzonej na podstawie sprawozda finansowych Zakadw Naprawczych Taboru Kolejowego Misk Mazowiecki S.A..

Praca napisana zostaa w oparciu o literatur z zakresu analizy finansowej oraz zarzdzania finansami przedsibiorstw.

ROZDZIA I

POJCIE I ROLA ANALIZY FIANSOWEJ W OCENIE DZIAALNOCI PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej przedsibiorstwa

Analiza jest to metoda badawcza polegajca na rozbiorze, rozoeniu okrelonej caoci na skadniki i badaniu poszczeglnych cech, waciwoci przedmiotu. Analiz stanw i procesw ekonomicznych nazywa si analiz ekonomiczn. Jest ona instrumentem sucym do poznania rzeczywistoci gospodarczej. Analiza ekonomiczna to rwnie metoda badania procesw gospodarczych, polegajca na rozpatrywaniu zwizkw najczciej ilociowych, zachodzcych pomidzy poszczeglnymi elementami tych procesw. Moe by stosowana zarwno do badania zjawisk i procesw gospodarczych zachodzcych w skali gospodarki (analiza makroekonomiczna), jak rwnie zjawisk i procesw wystpujcych w ramach poszczeglnych jednostek gospodarczych i instytucji (analiza mikroekonomiczna). Analiza ekonomiczna umoliwia stawianie diagnoz, uatwia podejmowanie decyzji, a take sprzyja racjonalizacji procesw gospodarczych, zarwno w skali makroekonomicznej, jak i mikroekonomicznej.

Wyniki analizy ekonomicznej stanowi podstaw weryfikacji decyzji podjtych w przeszoci oraz ustalenie zamierze na teraz i na przyszo. Przez wiele lat analiza ekonomiczna przeksztacaa si w odrbn dyscyplin naukow. Jest cile powizana z wieloma dyscyplinami naukowymi takimi jak:

statystyka,

rachunkowo,

finanse,

marketing,

matematyka,

planowanie,

technologia.

Jest ona, zatem nie tylko dyscyplin naukow, ale i dziaaniami praktycznymi. Stale wzrasta przydatno oraz atrakcyjno analizy ekonomicznej w procesach zarzdzania przedsibiorstwem, bowiem czy ona teraniejsz dziaalno przedsibiorstwa z jego przyszymi rezultatami.

Celem przeprowadzenia analizy ekonomicznej jest:

sporzdzanie charakterystyki liczbowej ilustrujcej dziaalno przedsibiorstwa oraz pozwalajcej na ocen uzyskiwanych wynikw,

wykrycie i ustalenie czynnikw majcych wpyw na realizacj podjtych przedsiwzi gospodarczych,

okrelenie przewidywanych wynikw na podstawie informacji o stanie czynnikw wytwrczych, jakimi dysponuje przedsibiorstwo oraz o zmianach w jego otoczeniu,

podejmowanie decyzji zarzdczych, sucych podnoszeniu efektywnoci dziaania przedsibiorstwa i jego rozwoju.

Ze wzgldu na du rnorodno zagadnie wchodzcych w zakres bada analitycznych przyjmuje si najczciej podzia analizy ekonomicznej, zwany rwnie klasycznym na dwa zasadnicze dzia

Search related